Login lub e-mail Hasło   

Proces inwestycyjny

Porady i opis formalności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, począwszy od zakupu działki budowlanej, przez wybór projektu domu, uzyskanie pozwolenia n...
Wyświetlenia: 13.970 Zamieszczono 13/10/2006
Porady i opis formalności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, począwszy od zakupu działki budowlanej, przez wybór projektu domu, uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do przejęcia budynku do użytkowania.

1. Zakup działki budowlanej     

 • zanim zakupisz działkę sprawdź stan prawny działki w Księdze Wieczystej (Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwy dla miejsca położenia działki), czy grunt nie jest obciążony długami, czy działka nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym np. czy właściciele sąsiadujących działek nie są uprawnieni do korzystania z przejazdu; odpis z księgi wieczystej jest ważny 3 miesiące od daty wydania,

 • pamiętaj: umowa kupna musi mieć formę aktu notarialnego.

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 • uzyskaj w lokalnym urzędzie informację, czy gmina ma aktualny plan zagospodarowania przestrzennego:

  • wariant I - jeśli taki plan jest, składasz wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • wariant II - jeśli planu nie ma, składasz wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. We wniosku podajesz rodzaj inwestycji i orientacyjną charakterystykę obiektu tj. opis budynku, powierzchnie, planowane zapotrzebowanie na wodę, energię, sposób odprowadzenia ścieków. Do wniosku musisz dołączyć mapę geodezyjną z zaznaczeniem granic działki.

2. Wybór projektu

 • projekty indywidualne - taki projekt zamówiony u uprawnionego architekta daje poczucie współtworzenia i posiadania produktu niepowtarzalnego (należy podpisać umowę z architektem i określić zakres prac projektowych oraz obowiązki stron umowy),

 • projekty gotowe - zakupiony w jednym z wielu biur, czy pracowni projektowych daje możliwość wyboru najwłaściwszego rozwiązania. Z pewnością znacznie tańszy od indywidualnego, dopuszcza zmiany w zakresie aranżacji wnętrza i zastosowanych materiałów. Przed zakupem należy sprawdzić, czy wybrany projekt jest zgodny z wytycznymi podanymi w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Każdy projekt gotowy zostanie włączony w skład projektu budowlanego dopiero po zaadaptowaniu go do warunków miejscowych (dostosowania fundamentów do parametrów gruntowych) przez uprawnionego projektanta oraz wykonaniu projektu zagospodarowania działki. Projektant adaptujący może wprowadzić zmiany w projekcie gotowym, które wykraczają poza zakres podany w projekcie, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody autora.

3. Pozwolenie na budowę
 • Należy złożyć wniosek do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej. Do wniosku (gotowy formularz) o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

  • oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana).

 • Uzyskane pozwolenie jest ważne przez 2 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Jeżeli budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 2 lata, wówczas jej wznowienie wymaga wydania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 • Organ udzielający pozwolenia na budowę wydaje inwestorowi dziennik budowy w ciągu 3 dni od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

 • Wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi administracyjnemu (w starostwie). Zgłoszenie określa rodzaj, zakres i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

4. Zgłoszenie o rozpoczęciu budowy

Na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić właściwy organ (starostwo) o terminie rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia (gotowy formularz) dołączamy oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową i inspektora nadzoru (jeśli będzie wymagany lub sami go powołamy), zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz informacje zawierające dane bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. Roboty budowlane

Inwestycja może być realizowana w dwojaki sposób:

 • systemem zleconym - zawieramy umowę cywilno-prawną (określa zakres i terminowość robót, wysokość i sposób płatności) z firmą budowlaną i to ona ponosi odpowiedzialność za zgodną z projektem i poprawną technicznie realizację obiektu oraz za prowadzenie stosownej dokumentacji budowy. W tym systemie inwestor może dodatkowo powołać uprawnioną osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru (kontrola poprawności wykonywania robót, odbioru robót),

 • systemem gospodarczym - wówczas inwestor we własnym zakresie podejmuje wszelkie działania organizacyjne i techniczne związane z realizacją domu, może też we własnym zakresie wykonywać część prac pomocniczo - wykończeniowych, co obniża koszty. Należy pamiętać, że w przypadku realizacji domu tym systemem na inwestorze spoczywa odpowiedzialność ustanowienia kierownictwa budowy. Kierownik budowy w świetle przepisów Prawa Budowlanego musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. Przejęcie budynku do użytkowania

O zakończeniu budowy należy powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. Do zawiadomienia musimy dołączyć:

 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,

 • oryginał dziennika budowy,

 • oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy,

 • protokoły badań i odbiorów technicznych (m. in. przewodów kominowych, przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych),

 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

 • jeśli w zrealizowanym obiekcie zostały wprowadzone zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład projektu wraz z naniesionymi i potwierdzonymi przez uprawnionego projektanta zmianami.

Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw w formie decyzji, można przystąpić do użytkowania obiektu.


Gotowe projekty domów Artykuł pochodzi ze strony firmy SOB Inwestprojekt

Artykuł Proces inwestycyjny zaczerpnięty z serwisu www.free-art.pl.

Podobne artykuły


54
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7752
72
komentarze: 26 | wyświetlenia: 109182
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 9694
15
komentarze: 5 | wyświetlenia: 11604
15
komentarze: 4 | wyświetlenia: 3136
12
komentarze: 16 | wyświetlenia: 14661
9
komentarze: 7 | wyświetlenia: 3088
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13166
25
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18742
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 6595
7
komentarze: 8 | wyświetlenia: 4173
6
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1936
 
Autor
Dodał do zasobów: Rafal Kinde
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska