Login lub e-mail Hasło   

OC - Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://printpol.pl
Dla określenia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów posłużono się w obow...
Wyświetlenia: 3.042 Zamieszczono 05/01/2007
  Dla określenia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów posłużono się w obowiązującym rozporządzeniu kryterium przedmiotowym poprzez wskazanie pojazdów, których posiadacze obowiązani są do zawarcia umowy OC.
W rozumieniu rozporządzenia (Dz.U.00.26.310) w §2 pojazdami mechanicznymi są pojazdy dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, tj.:
  1. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy;
  2. pojazdy wolnobieżne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników prowadzących gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa;
  3. pojazdy zarejestrowane za granicą i dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. inne pojazdy będące w posiadaniu jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej albo organów i jednostek nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, napędzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z własnego źródła energii, wraz z ciągniętym wszelkiego rodzaju sprzętem.
      O ile oczywisty jest obowiązek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów dopuszczonych do ruchu, o tyle niezrozumiały może być zapis §3 rozporządzenia, informujący o tym, że jeżeli zostanie wprowadzony do ruchu pojazd niezarejestrowany, a podlegający rejestracji, wówczas będzie traktowany na równi z pojazdami dopuszczonymi do ruchu, a w stosunku do posiadacza takiego pojazdu stosuje się postanowienia rozporządzenia.
      Należy przyjąć, że regulacja ta (§ 3.1) implikuje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, co oznacza dla ubezpieczyciela brak możliwości odmówienia zawarcia takiej umowy.

Umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC zawiera się na okres 12 miesięcy (§ 6.1.). Na czas krótszy od 12 miesięcy zawiera się umowę ubezpieczenia krótkoterminowego:
  1. w przypadku czasowego zarejestrowania pojazdu - oznaczając w dowodzie ubezpieczenia dzień (i godzinę) zawarcia umowy oraz ostami dzień ochrony, tj. ostatni dzień ważności pozwolenia czasowego,
  2. w przypadkach pojazdu zarejestrowanego za granicą - na czas przebywania pojazdu w RP - minimum na 15 dni.
      Posiadacz pojazdu jest obowiązany do zawarcia umowy OC najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu (§ 8.1.), niezależnie od tego, czy pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, czy rejestrowany jest przez kolejnego właściciela. Równocześnie nabywca pojazdu może korzystać do 30 dni z ochrony ubezpieczeniowej świadczonej z umowy zawartej przez poprzedniego właściciela, jednak jeżeli pojazd przerejestruje przed upływem 30 dni, umowa zawarta przez zbywcę ulegnie rozwiązaniu (w dniu przerejestrowania pojazdu). Jeżeli nabywca zawrze umowę ubezpieczenia na swoje nazwisko jeszcze przed zarejestrowaniem pojazdu, równocześnie - z tym dniem - rozwiązaniu ulegnie umowa zawarta przez zbywcę.

      Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela określa przede wszystkim umowa ubezpieczenia. Ustalenie zasadności i właściwości każdego roszczenia rozpoczyna się od określenia ważności umowy i zbadania, czy nie zachodzą inne przesłanki powodujące przedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy.

      Posiadacz pojazdu ubezpieczonego na okres 12 miesięcy, jeżeli nie wypowiedział umowy, co może uczynić nawet na 1 dzień przed końcem tego okresu - i równocześnie nie uchybił płatności jakiejkolwiek raty - zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez okres następnych 12 miesięcy u tego samego ubezpieczyciela (§ 7.1).

      Może się zdarzyć, że ubezpieczający bez wypowiedzenia umowy zmieni ubezpieczyciela. W takim przypadku jest zobowiązany do zapłaty składki obu ubezpieczycielom, bo obaj ubezpieczyciele ponoszą odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z zawartych umów.
Zachodzi wtedy przypadek podwójnego ubezpieczenia, a każdy z ubezpieczycieli ponosi odpowiedzialność za szkodę - proporcjonalnie do określonej w umowie sumy gwarancyjnej (§ 10.5).
      Jeżeli obie umowy zawarto na tę samą równowartość w złotych 600.000 Euro, zobowiązaniem dla każdego ubezpieczyciela będzie refundacja 50% szkody. Bardzo istotne dla ustalenia istnienia odpowiedzialności ubezpieczyciela jest ustalenie posiadacza pojazdu sprawcy, aby wykluczyć ewentualność świadczenia za nabywcę, jeśli ten nie może korzystać z ubezpieczenia zbywcy (§ 8.1). Dlatego każde oświadczenie sprawcy wymaga dodatkowego potwierdzenia. Jeśli składał je właściciel, należy w wydziale komunikacji potwierdzić, że jest właścicielem (jeśli nie sprawdzono dowodu rejestracyjnego). Jeśli składał je kierowca, należy wystąpić o potwierdzenie do właściciela pojazdu.

Podobne artykuły


37
komentarze: 11 | wyświetlenia: 44536
18
komentarze: 8 | wyświetlenia: 5981
17
komentarze: 7 | wyświetlenia: 10135
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11255
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 2331
6
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2141
12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 4899
19
komentarze: 9 | wyświetlenia: 66234
18
komentarze: 13 | wyświetlenia: 28172
13
komentarze: 17 | wyświetlenia: 12668
13
komentarze: 1 | wyświetlenia: 10760
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 6038
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 6729
 
Autor
Dodał do zasobów: Tatiana
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska