Login lub e-mail Hasło   

Ograniczenie emisji Co2 krótko i zwięźle.

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://edukacja.artykularnia.pl/kursy-i-(...)02.html
Dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za powstawanie efektu cieplarnianego, dlatego poszukuje się technologii mających na celu ograniczenie emisji tego gazu do atmosfery. Sekwestr...
Wyświetlenia: 14.423 Zamieszczono 12/06/2007

Dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za powstawanie efektu cieplarnianego, dlatego poszukuje się technologii mających na celu ograniczenie emisji tego gazu do atmosfery. Sekwestracja to działania związane z wychwytywaniem, separacją i składowaniem CO2.Występowanie efektu cieplarnianego spowodowane jest emitowaniem do atmosfery różnych związków takich jak para wodna, dwutlenek węgla, metan, ozon, freony.

Gazy te powstają ze źródeł naturalnych, jak również w wyniku działalności człowieka - tzw. antropogeniczna emisja gazów. Gazem odpowiadającym w około 50 % za występowanie efektu cieplarnianego jest dwutlenek węgla. Emitowany jest on do atmosfery przy procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opartych o spalanie paliw. Spaliny wprowadzają do atmosfery oprócz CO2 również N2, H20, CO, SOx, NOx oraz cząstki stałe pod ciśnieniem bliskim atmosferycznemu i w podwyższonej temperaturze. Najpoważniejszym źródłem emisji CO2 jest spalanie węgla kamiennego, który charakteryzuje się wysoką zawartością pierwiastka węgla w stosunku do wartości opałowej. Energetyka polska w wiekszośći oparta o węgiel, jest tu ogromnym źródłem emisji.

Emisja CO2 może zostać ograniczona poprzez poprawę sprawności energetycznej [3,4] i/lub poprzez zastosowanie oddzielania dwutlenku węgla w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wpływ sprawności elektrowni oraz użytego paliwa na emisję CO2 pokazano na rys.l. Obliczenia wykonano dla spalania paliwa węglowego i gazu ziemnego w powietrzu atmosferycznym.
Ograniczyć emisję dwutlenku węgla można również poprzez zastosowanie metod wychwytywania CO2. Wyróżnia się 5 grup systemów wychwytywania dwutlenku węgla, w procesach których stosuje się separację CO2:

1. Grupa zawierająca wszystkie sposoby wytwarzania mocy oparte na spalaniu paliw kopalnych, w których CO2 usuwane jest ze spalin.
2. Grupa obejmująca procesy separacji CO2 z paliwa gazowego lub gazu syntezowego przed procesem spalania.
3. Grupa zawierająca procesy, w których paliwo jest spalane w atmosferze tlenu z recyrkulowanym dwutlenkiem węgla lub parą wodną - technologia oxyfuel.
4. Grupa, w której separacja węgla z paliwa następuje przed procesem spalania - proces Hydro­carb.
5. Grupa procesów do oddzielania CO2 wykorzystująca ogniwa paliwowe.
Systemy te mają na celu zwiększenie stężenie CO2 w gazach poddawanych separacji. Separacja może następować z gazów odlotowych jak również z gazu procesowego.
Sam proces separacji dwutlenku węgla można podzielić na: absorpcję, adsorpcję, separację membranową oraz metody kriogeniczne. Każdy z tych procesów może być stosowany we wszystkich metodach wychwytywania.

 

METODY WYCHWYTYWANIA DWUTLENKU WĘGLA

1. Separacja CO2 po procesie spalania
2. Separacja CO2 przed procesem spalania
3. Procesy połączone z konwersją CO
4. Procesy bez konwersji CO do CO2
5. Procesy spalania paliw w atmosferze tlenu z recyrkulacją CO2
6. Proces separacji węgla z paliwa - proces Hydrocarb
7. Wykorzystanie ogniw paliwowych do obniżenia emisji CO2
—————

SPOSOBY ODDZIELANIA CO2 Z GAZÓW

1. Absorpcja chemiczna i fizyczna.
2. Separacja membranowa
3. Metody kriogeniczne

Jak wszem wiadomo periodyk.info/protokol-z-kioto-zobowiazania Protokoł z Kioto
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zobowiązuje RP do:
- poprawy efektywności energetycznej w od­powiednich sektorach gospodarki krajowej;
- ochrony i zwiększenie efektywności pochła­niaczy i zbiorników gazów cieplarnianych nieobjętych Protokołem montrealskim, uwzględniając swoje zobowiązania wynikają­ce z odpowiednich porozumień międzynaro­dowych w zakresie ochrony środowiska; wspieranie zrównoważonej gospodarki leś­nej, zalesiania i odnowień.

w pracy oparto się o:

[1] Meisen A., Shuai X.: Research and development issues in CO2 capture. Energy Conversion and Manag-ment 1997, vol. 38, str. S37 - S42.
[2] Chmielniak T.J., Chmielniak T.: Separacja CO2 z procesów energetycznego przetwórstwa paliw. Rozdział 11 z pracy zbiorowej pod redakcją Sciążko M., Zieliński H.: Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Wydawnictwo IChPW i IGSMiE PAN, Zabrze - Kraków 2003.

[3] Kotowicz J., Kotowicz R.: Analiza efektywności elektrowni gazowo - parowych. Rynek Energii 2004, nr 3.
[4] Kamrat W.: Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne źródła energii. Rynek Energii 2005, nr 1.

 

 ----------

dr. Albert Widazy Koniecpolski autor wielu publikacji, zainteresowania ochrona środowiska, prawo unii europejskiej, rejestry emisji zanieczyszczeń, wewnątrz wspólnotowy system uprawnieniami do emisji, TRI, Pollutant Release and Transfer Registers,
Toxic Release Inventory (TRI). Aktywnie wspiera dostęp do informacji o środowisku.

----------

Ten artykuł pochodzi z serwisu Artykularnia.pl - źródła darmowych artykułów do przedruku!

Podobne artykuły


66
komentarze: 28 | wyświetlenia: 57684
18
komentarze: 4 | wyświetlenia: 13041
72
komentarze: 28 | wyświetlenia: 26241
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 3864
42
komentarze: 6 | wyświetlenia: 17056
30
komentarze: 10 | wyświetlenia: 4289
20
komentarze: 3 | wyświetlenia: 9206
18
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2076
18
komentarze: 13 | wyświetlenia: 28399
18
komentarze: 8 | wyświetlenia: 2607
18
komentarze: 2 | wyświetlenia: 2621
17
komentarze: 3 | wyświetlenia: 12521
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 80250
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 97214
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska