Login lub e-mail Hasło   

Bezpieczeństwo MySQL w pigułce

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://segfaultlabs.com/projects/
W artykule zostaną poruszone kwestie bezpieczeństwa systemu zarządzania bazą danych MySQL w zastosowaniach dla sieci Web (z naciskiem na PHP).
Wyświetlenia: 15.428 Zamieszczono 06/09/2007

 W niniejszym artykule zostaną poruszone kwestie bezpieczeństwa systemu zarządzania bazą danych MySQL w zastosowaniach dla sieci Web (z naciskiem na PHP).

Zapewnienie bezpieczeństwa danych zgromadzonych w ramach całego systemu jest wynikiem wielu różnych działań. Tutaj nacisk położono na ochronę przed wstrzykiwaniem złośliwego kodu do zapytań SQL, zarządzanie uprawnieniami przez system bazodanowy oraz kwestie związane z zapewnieniem integralności danych.

Ochrona przed iniekcją wrogiego kodu SQL

Iniekcja wrogiego kodu SQL (ang. SQL Injection) jest jednym z najdotkliwszych w skutkach ataków na internetowe aplikacje bazodanowe. Zagrożenie to jest związane bezpośrednio z danymi gromadzonymi w bazie danych, jednak nie wynika ono ze słabości systemu bazodanowego, lecz sposobu przetwarzania danych przez aplikację kliencką. Dlatego też zabezpieczenia powinny być głównie implementowane właśnie na poziomie aplikacji.

    Ochrona przed wstrzykiwaniem kodu SQL ogranicza się do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa [WWW1] :

 • Weryfikowanie wszystkich danych wejściowych umieszczanych w zapytaniach SQL, m.in. sprawdzanie czy dane te są oczekiwanego typu. Wartości liczbowe mogą być także testowane pod kątem warunków granicznych [Shem05, s.40].

 • Formatowanie danych nienumerycznych umieszczanych w zapytaniach SQL, specyficznymi dla danej bazy, funkcjami ucieczki.

 • Unikanie połączeń z wykorzystaniem konta superużytkownika (posiadającego wszystkie prawa). Powinno się używać konta z najmniejszym wymaganym zbiorem uprawnie.

 • Użytkownikowi końcowemu nie powinny być wyświetlane żadne komunikaty błędów, zwłaszcza zawierające informacje na temat schematu bazy danych.

Solidne filtry poprawności danych wejściowych w pewnym stopniu podnoszą bezpieczeństwo (można w tym celu użyć np. biblioteki SafeSQL1), ale niestety nie są wystarczające [Shem05, s.40]. Rozwiązania oparte na wzorcach (sygnaturach), jako środek zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa, są mało efektywne, ponieważ [OfSh04, s.15; Shem05, s.40] :

 • Baza sygnatur musi obejmować niemal wszystkie możliwe formy ataku. Taka baza jednak musiałaby być bardzo duża, co jest nie do zaakceptowania ze względu na wydajność. Ponadto, baza ta obejmowałaby tylko i wyłącznie znane formy ataku.

 • Pewnym rozwiązaniem powyższego problemu jest stworzenie niewielu ogólnych sygnatur, np. zbiór ograniczający się do kilkunastu słów kluczowych i znaków specjalnych. W praktyce jednak, taki ograniczony zestaw sygnatur blokuje więcej normalnych użytkowników, niż włamywaczy.

 • Kombinacja alternatywnego schematu kodowania (kodowanie URL, Unicode) i kreatywnego SQL omija większość filtrów bazujących na wzorcach.

    Skuteczniejszą formą ochrony jest zastosowanie funkcji ucieczki, której zadaniem jest wstawianie znaków ucieczki przed znakami specjalnymi, dzięki czemu dane mogą być użyte w zapytaniach SQL. Najczęściej programiści PHP używają w tym celu funkcji addslashes() i mysqli_real_escape_string(). Jednakże ze względu na ataki wykorzystujące różne systemy kodowania znaków, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z zapytań preinterpretowanych2 (ang. prepared statements) [Alsh06; Shif06]. W instrukcjach przygotowawczych znaki ucieczki wstawiane są automatycznie [Trac05, s.67], w wyniku czego, bez dodatkowego wysiłku, programiści mogą osiągnąć odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa. Ważne jest, aby przy tworzeniu połączenia z bazą danych zdefiniować odpowiedni zestaw kodowania znaków.

    Istotną cechą implementacji w PHP MySQL-owej funkcji wykonywania zapytań mysql_query(), jest to, że nie umożliwia ona przetworzenia więcej niż jednego zapytania na raz . To, co z punktu widzenia wydajności systemu, można uznać za wadę, w rozważaniach o bezpieczeństwie staje się niewątpliwą zaletą, ponieważ w znacznym stopniu ogranicza możliwości wykonania iniekcji wrogiego kodu SQL, uniemożliwiając napastnikowi dołączanie własnych zapytań.

    Jak pokazano w tym punkcie ochrona przed SQL Injection wcale nie należy do zadań skomplikowanych, wystarczy pamiętać o kilku przedstawionych powyżej zasadach.

Uprawnienia

System zarządzania bazą danych MySQL opisuje uprawnienia użytkowników do wykonywania poleceń SQL w formie list kontroli dostępu (ang. Access Control List) [Atki03, s.463]. Każdy użytkownik identyfikowany jest przez login (nazwę), hasło oraz serwer, z którego się łaczy. Gdy następuję żądanie dostępu, system sprawdza czy na listach występują odpowiednie wpisy. Do przydzielania i odbierania uprawnień MySQL udostępnia standardowe instrukcje SQL, czyli GRANT (przydzielanie) i REVOKE (odbieranie).

Uprawnienia dostępu do danych można przydzielać na czterech różnych poziomach [West03] (wszystkie wspomniane niżej tabele przechowywane są w bazie danych mysql) :

 • Globalnie - te uprawnienia obowiązują dla wszystkich baz na serwerze. Przechowywane w tabeli user.

 • Baza danych - te uprawnienia obowiązują dla wszystkich tabel w bazie danych. Przechowywane w tabelach db (uprawnienia dla całej bazy danych) i host (uprawnienia dla wszystkich użytkowników z danego serwera).

 • Tabela - te uprawnienia obowiązują dla wszystkich kolumn w danej tabeli. Przechowywane w tabeli tables_priv (w bazie danych mysql).

 • Kolumna - te uprawnienia obowiązują dla poszczególnych kolumn w tabeli. Przechowywane w tabeli columns_priv (w bazie danych mysql).

Na każdym z tych poziomów mogą być przypisane różne uprawnienia (zob. tabela 1).Uprawnienie

Nazwa kolumny

Kontekst

Opis

CREATE

Create_priv

baza danych, tabele, indeksy

Pozwala tworzyć tabele i bazy danych

DROP

Drop_priv

baza danych, tabele

Pozwala usuwać tabele i bazy danych

GRANT OPTION

Grant_priv

baza danych, tabele, procedury

Pozwala tworzyć i przekazywać uprawnienia innym.

REFERENCES

References_priv

baza danych, tabele

Brak implemntacji. Istnieje dla zgod-ności składniowej ze standardem SQL

ALTER

Alter_priv

tabele

Pozwala używać polecenia ALTER TABLE

DELETE

Delete_priv

tabele

Pozwala usuwać rekordy z tabeli

INDEX

Index_priv

tabele

Pozwala dodawać i usuwać indeksy (CREATE INDEX / DROP INDEX)

INSERT

Insert_priv

tabele

Pozwala dodawać rekordy do tabeli

SELECT

Select_priv

tabele

Pozwala pobierać rekordy z tabeli

UPDATE

Update_priv

tabele

Pozwala aktualizować rekordy w tabeli

FILE

File_priv

dostęp do plików na serwerze

Pozwala korzystać z lokalnego systemu plików

CREATE TEMPORARY TABLES

Create_tmp_table_priv

administracja serwera

Pozwala tworzyć tabele tymczasowe.

LOCK TABLES

Lock_tables_priv

administracja serwera

Pozwala blokować te tabele, dla których użytkownik posiada uprawnienie SELECT.

PROCESS

Process_priv

administracja serwera

Pozwala wyświetlać listę procesów i procesy te kończyć

RELOAD

Reload_priv

administracja serwera

Pozwala czyścić bufory (FLUSH)

REPLICATION CLIENT

Repl_client_priv

administracja serwera

Pozwala pytać o położenie serwerów używanych w replikacji.

REPLICATION SLAVE

Repl_slave_priv

administracja serwera

Pozwala czytać binarne dzienniki zdarzeń z serwera nadrzędnego.

SHOW DATABASES

Show_db_priv

administracja serwera

Pozwala zobaczyć listę wszystkich baz danych.

SHUTDOWN

Shutdown_priv

administracja serwera

Pozwala wyłączać serwer.

SUPER

Super_priv

administracja serwera

Pozwala używać instrukcji CHANGE MASTER, KILL, PURGE MASTER LOGS, i SET GLOBAL, poleceń debugowania (mysqladmin debug) oraz łączyć się z bazą nawet jeśli został wyczerpany limit połączeń (max_connections).

Tabela 1: Uprawnienia dostępne w MySQL 3.23, 4.0 i 4.1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Atki03, s.467; WWW2].


MySQL sprawdza uprawnienia dla każdej instrukcji przekazywanej przez użytkownika w sposób następujący [Atki03, s.468-469] :

 1. Tabela user - sprawdzenie uprawnień globalnych. Zwykli użytkownicy nie mogą posiadać uprawnień globalnych, więc w tym przypadku następuje automatyczne przejście do kroku następnego.

 2. Tabela db i host - w pierwszym kolejności sprawdzana jest tabela db. Gdy kolumna Host tej tabeli jest pusta, wtedy sprawdzana jest tabela host. Ostatecznym zestawem uprawnień jest wtedy iloczyn zbiorów uprawnień z obu tabel. Jeśli obie tabele nie opisują uprawnień dla danego użytkownika, następuje przejście do kroku kolejnego.

 3. Tabela tables_priv - sprawdzenie uprawnień dla poszczególnych tabel.

 4. Tabela columns_priv - sprawdzenie uprawnień dla poszczególnych kolumn tabeli.

 5. Brak odpowiedniego wpisu dla danego użytkownika w żadnej z powyższych tabel powoduje odmowę wykonania żądanej instrukcji.

 

Podstawowe korzyści, jakie płyną z opisywanego w tym punkcie systemu kontroli praw dostępu, to [Luba03] :

 • możliwość szczegółowego podziału zadań i odpowiedzialności,

 • włamanie na jedno z kont nie oznacza całkowitej kontroli nad systemem.

Niestety, jeśli uprawnienia bazy danych mają być używane jako środek zabezpieczenia serwisu WWW, to powinno się dla każdego użytkownika serwisu założyć oddzielne konto w bazie danych, co jest często kłopotliwe w implementacji, a przede wszystkim prawie zawsze niewydajne [Cieb03, s.4]. Alternatywnym rozwiązaniem jest zarządzanie uprawnieniami w oparciu o role [West03]. Znika wtedy problem zbyt dużej liczby kont w systemie. W podstawowym modelu powinny być utworzone dwie role : administrator i użytkownik. W zależności od specyfiki systemu można tworzyć kolejne, ale już ten najprostrzy model daje zwiększony poziom bezpieczeństwa, który dla wielu witryn może być wystarczający.

Projektując system zarządzania uprawnień na poziomie bazy danych, pamiętać należy, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo całego serwisu WWW, to z punktu widzenia aplikacji klienckiej, o wiele ważniejszą kwestią jest odpowiednia ochrona przed wstrzykiwaniem złośliwego kodu SQL. Uprawnienia bazodanowe nie będą bowiem potrzebne, jeśli aplikacja będzie dopuszczać do bazy danych tylko wiarygodne i sprawdzone zapytania. Dotyczy to głównie sytuacji, w których bezpośredni dostęp do bazy jest niemożliwy lub bardzo utrudniony, np. gdy aplikacja i baza danych znajdują się na tym samym serwerze lub w tej samej dobrze chronionej sieci lokalnej.

Zapewnienie integralności danych

    Integralność danych to gwarancja, że dane są zabezpieczone przed przypadkową lub umyślną (nieautoryzowaną) modyfikacją [MMVEM04, s.4]. Jest to własność przejawiająca się tym, że baza danych pozostaje poprawna w całym procesie wykonywania różnych operacji [Sund91, s.42]. Integralność można zapewnić poprzez kontrolę współbieżności oraz więzy spójności.

    Kontrola wielodostępu (współbieżności) to proces zarządzania operacjami wykonywanymi jednocześnie na bazie danych bez dopuszczania do niepożądanych oddziaływań między nimi [CoBe04, s.36]. MySQL automatycznie obsługuje współbieżność dla pojedynczych zapytań, jednak w sytuacjach, gdy dwie lub więcej instrukcji muszą być wykonane za jednym razem, SQL używa transakcji lub blokad [Atki03, s.102].

    Transakcja to jedna lub ciąg instrukcji SQL posiadających następujące cechy [Fowl05, s.72; SBP01, s.236 ] :

 • Niepodzielność (ang. atomicity) - każda operacja należąca do transakcji musi zakończyć się powodzeniem. Jeśli wynikiem chociaż jednej operacji będzie błąd, odwołane muszą być wszystkie operacje należące do transakcji. Transakcja kończy się instrukcją COMMIT (zatwierdzenie) lub ROLLBACK (odrzucenie, wycofanie).

 • Spójność (ang. consistency) - dane muszą być spójne i poprawne, zarówno w chwili rozpoczęcia transakcji, jak i w chwili jej zakończenia.

 • Izolacja (ang. isolation) - zmiany dokonane w ramach transakcji stają się widoczne dla innych transakcji dopiero po jej zatwierdzeniu (wykonaniu COMMIT). W standardzie SQL wyjątkiem od tej zasady są poziomy izolacji READ UNCOMMITTED i READ COMMITTED.

 • Trwałość (ang. durability) - wynik zatwierdzonej transakcji jest trwały, tj. zmiany są zapisywane na trwałe i stają się widoczne dla innych transakcji.

    Teoretycznie system zarządzania relacyjną bazą danych powinien zapewnić pełną izolację pomiędzy transakcjami, jednak w praktyce odbywa się na kilku poziomach [Atki03, s.103]. Wyróżnia się cztery poziomy izolacji [SBP01, s.237-240; Fowl05 s.74]:

 • Odczyt niezatwierdzonych (READ UNCOMMITTED) - tzw. „brudne czytanie" (ang. dirty read). Inna transakcja może czytać dane zmienione, mimo że nie zostały jeszcze zatwierdzone.

 • Odczyt zatwierdzonych (READ COMMITTED) - możliwe jest aktualizowanie przez jedną transakcję danych wczytanych przez niezakończoną jeszcze drugą transakcję.

 • Odczyt powtarzalny (REPEATABLE READ) - zabezpiecza przed modyfikacją wczytanych danych, ale nie przed dołączaniem nowych wierszy (fantomów).

 • Szeregowalność (SERIALIZABLE) - zapewnia najwyższy poziom izolacji. Chroni przed pojawieniem się fantomów.Poziom izolacji

Brak odtwarzalności,

„brudne czytanie"

Anomalia

powtórnego czytania

Fantomy

Odczyt niezatwierdzonych

(READ UNCOMMITTED)

TAK

TAK

TAK

Odczyt zatwierdzonych

(READ COMMITTED)

NIE

TAK

TAK

Odczyt powtarzalny

(REPEATABLE READ)

NIE

NIE

TAK

Szeregowalność

(SERIALIZABLE)

NIE

NIE

NIE

Tabela 2: Związek poziomów izolacji z problemami przetwarzania transakcji

       Źródło: Opracowanie własne na podstawie [SBP01, s.237; Fowl05, s.74].


    Przyjęcie konkretnego poziomu wiąże się z określonymi problemami (zob. tabela 2) - zbyt niski poziom może doprowadzić do niekorzystnych cech związanych z zachowaniem spójności danych, natomiast zbyt wysoki może powodować opóźnianie transakcji [SBP01, s.230] . Wybór zależy od wymaganego w danej chwili poziomu bezpieczeństwa. Domyślnym poziomem w bazie MySQL jest odczyt powtarzalny.

    MySQL pracuje domyślnie w trybie autozatwierdzania (autocommit = 1), co oznacza, że wyniki każdej pojedyńczej operacji mają charakter trwały, czyli stają się widoczne od razu po zatwierdzeniu. Dlatego konieczna jest zmiana wartości tego parametru albo skorzystanie z instrukcji START TRANSACTION lub BEGIN dla rozpoczynania transakcji.

    W najpopularniejszym silniku dla MySQL, MyISAM, zrezygnowano z implementowania mechanizmu obsługi transakcji. Jego twórcy doszli do wniosku, że zapewnienie poprawności i integralności danych leży w gestii programistów aplikacji [GrBu01, s.18]. Można polemizować z zasadnością tego stwierdzenia, ale nie zmienia to faktu, że brakującą funkcjonalność można uzyskać dzięki innemu silnikowi, InnoDB.

    Innym sposobem na zapewnienie integralności danych są blokady. Blokady można zdefiniować jako procedury wykorzystywane do kontroli jednoczesnego dostępu do danych - gdy jedna transakcja odwołuje się do bazy danych, blokada może zapobiec dostępom innych transakcji, które mogą spowodować błędy [CoBe04, s.44]. Blokowanie jest wykorzystywane w transakcjach automatycznie, ale oprócz tego, MySQL pozwala na ustanawianie blokad przez użytkownika.

    Jedną z możliwości jest użycie instrukcji LOCK TABLES. Pozwala ona na uzyskanie dwóch rodzajów blokad (ten typ blokad automatycznie stosuje także silnik InnoDB w zarządzaniu transakcjami) :

 • Blokady dzielonej (ang. shared lock) - jeżeli transakcji zostanie przyznana blokada dzielona jednostki danych, to transakcja może odczytywać wartość tej jednostki, ale nie może jej zmieniać [CoBe04, s.45]. Inne transakcje wtedy także nie posiadają prawa do zapisu.

 • Blokady wyłącznej (ang. exclusive lock) - jeżeli transakcji zostanie przydzielona blokada wyłączna jednostki danych, to transakcja może zarówno odczytywać wartość tej jednostki, jak i ją zmieniać [CoBe04, s.45].

Wspomniana instrukcja umożliwia uzyskanie blokady tylko dla tabel, co uznać należy za jej główną wadę ze względu na prawdopodobne problemy wydajnościowe, wynikłe z czasowej (nawet krótkotrwałej) odmowy dostępu do całej tabeli dla innych użytkowników.

Blokady można także utworzyć stosując funkcje MySQL GET_LOCK() i RELEASE_LOCK(). Korzystanie z tych funkcji nazywa się blokowaniem z poziomu aplikacji, ponieważ nie są one połączone z żadnym zasobem, a znaczenie nadawane jest im w obrębie aplikacji - dzięki temu można symulować blokowanie o dowolnej dokładności, np. dla wierszy [Atki03, s.107].

Integralność danych gromadzonych w bazie danych można zapewnić także poprzez więzy spójności. Rozróżnia się dwa typy więzów : więzy spójności encji oraz więzy spójności referencyjnej.

Więzy spójności encji ograniczają możliwe wartości, jakie mogą się pojawić w wierszu tabeli [BaSt01, s.58]. W MySQL można zdefiniować następujące więzy [BaSt01, s.58] :

 • Więzy klucza głównego PRIMARY KEY - wartości w określonych kolumnach jednoznacznie identyfikują wiersz.

 • Więzy klucza jednoznacznego UNIQUE - wartości w określonych kolumnach jednoznacznie identyfikują wiersz. Różni się od PRIMARY KEY tym, że jest dopuszczalna wartość NULL oraz że jedna tabela może posiadać wiele kluczy tego typu.

 • Więzy NOT NULL - wartości w określonych kolumnach nie mogą mieć wartości NULL.

    Więzy spójności referencyjnej zapewniają, że zbiór wartości w kolumnach klucza obcego jest zawsze podzbiorem zbioru wartości odpowiadającego mu klucza głównego lub jednoznacznego [BaSt01, s.58]. Podobnie jak w przypadku transakcji, funkcjonalność ta zaimplementowana jest tylko w silniku InnoDB.

    Zapewnienie integralności danych ma niewątpliwe duże znaczenie dla bezpieczeństwa całego systemu informatycznego, dlatego wybór innego typu tabel niż InnoDB, nie powinien być w ogóle brany pod uwagę. Ewentualnie wszelkie opisane tu zabezpieczania mogą być szczegółowo wdrożone na poziomie aplikacji, jednak mając do dyspozycji ich natywną obsługę w InnoDB, nie jest to raczej dobrym i efektywnym rozwiązaniem.

 

1 http://www.phpinsider.com/php/code/SafeSQL/

2 Polski termin „zapytania preinterpretowane" został zaproponowany w pozycji książkowej [GBR05, s.170]. W literaturze można spotkać także określenia „instrukcje przygotowawcze" [Trac05, s.67] oraz „wyrażenia spreparowane" [Shem05, s.44].

 

Literatura

[Alsh06] Alshanetsky I.: mysql_real_escape_string() versus Prepared Statements, Ilia Alshanetsky iBlog, 22.01.2006. http://ilia.ws/archives/103-mysql_real_escape_string-versus-Prepared-Statements.html

[Atki03] Atkinson L.: MySQL, Helion 2003.

[BaSt01] Banachowski L., Stencel K.: Bazy danych: Projektowanie aplikacji na serwerze, Akademicka Oficyna Wydawniczna EXIT, Warszawa 2001.

[Cieb03] Ciebiera K.: Filtrowanie zapytań SQL w środowisku aplikacji internetowych, V Krajowa Konferencja Inynierii Oprogramowania KKIO 2003, 14-17.10.2003, Szklarska Poręba, w: Huzar Z., Mazur Z.: Problemy i metody inynierii

[CoBe04] Connolly T.M., Begg C.E.: Systemy baz danych : praktyczne metody projektowania implementacji i zarządzania, T.2, RM, Warszawa 2004.

[Fowl05] Fowler M.: Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe, Helion 2005.

[GBR05] Gutmans A., Bakken S.S., Rethans D.: PHP5. Tajniki programowania, Helion 2005.

[GrBu01] Greenspan J., Bulger B.: MySQL/PHP Database Applications, M&T Books, 2001.

[Luba03] Lubaczewski H.: Bezpieczeństwo w PostgreSQL, Wykład z serii GNU/Politechnika, 22.03.2003, Gliwice.

[MMVEM04] Meier J.D., Mackman A., Vasireddy S., Escamilla R., Murukan A.: Udoskonalanie zabezpieczeń aplikacji i serwerów internetowych, Promise 2004.

[OfSh04] Ofer M., Shulman A.: SQL Injection Signatures Evasion, Imperva 2004. http://www.imperva.com/application_defense_center/white_papers/sql_injection_signatures_evasion.html

[SBP01] Stokłosa J., Bilski T., Pankowski T.: Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Poznań 2001.

[Shem05] Shema M.: Zaawansowane ataki SQL Injection, Hakin9 nr 5/2005, s.38-45.

[Shif06] Shiflett C.: The addslashes() Versus mysql_real_escape_string() Debate, Chris Shiflett Blog, 22.01.2006. http://shiflett.org/archive/184

[Sund91] Sundgren B.: Bazy i modele danych, PWE Warszawa 1991.

[Trac05] Trachtenberg A.: PHP5. Nowe możliwości, Helion 2005.

[West03] Westphal K.: Secure MySQL Database Design, SecurityFocus, 18-02-2003. http://www.securityfocus.com/infocus/1667

[WWW1] Podręcznik PHP. http://www.php.net/manual/pl/

[WWW2] Dokumentacja MySQL 3.23, 4.0, 4.1. http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/

Podobne artykuły


11
komentarze: 7 | wyświetlenia: 14478
15
komentarze: 5 | wyświetlenia: 33400
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 23256
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 87049
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 8348
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 3657
8
komentarze: 5 | wyświetlenia: 18942
8
komentarze: 2 | wyświetlenia: 27665
7
komentarze: 3 | wyświetlenia: 18806
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 65803
6
komentarze: 1 | wyświetlenia: 13519
6
komentarze: 0 | wyświetlenia: 13585
6
komentarze: 0 | wyświetlenia: 6858
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacjeNiestety, przez własne gapiostwo, skasowałem artykuł, dlatego zamieszczam go ponownie ;-)

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zwykle zapomina się o jednym ważnym elemencie: prostocie aplikacji. Im prostszy jest kod aplikacji, i mniejszą ma on objętość, im bardziej programista trzyma się jednego standardu, tym łatwiej zapanować nad błędami.

Dlatego tak ważne jest, żeby używać jednej klasy/biblioteki do dostępu do bazy danych. Znając ją dobrze i prowadząc całą komunikację z bazą poprzez nią, praktycznie nie stwarzamy możliwości do nadużyć uprawnień.

  Amadeusz  (www),  21/05/2010

Rzeczywiście to co mówisz to niezaprzeczalny fakt. Im mniej kodu tym łatwiej po prostu nad nim zapanować.

Jeżeli ustanowi się odpowiednie reguły (tak jak tu opisałeś), jak powinny wyglądać dane które otrzymujemy, oraz jak powinny ze sobą być powiązane, to - jeżeli zrobimy to na wszystkich poziomach aplikacji - włamanie będzie graniczyło z cudem (dodając do tego, że hacker nie zna kodu aplikacji, czyli działa dość w ciemno).

Łatwiej będzie po prostu przekupić strażnika, który pracuje w serwerowni ;).

Aha, mogę się zapytać jakie jest Twoje doświadczenie jeżeli chodzi o MySQL? Zajmujesz się jakoś tym na codzień, czy może artykuł powstał tylko przy jakiejś okazji?

Artykuł powstał w związku z próba usestymatyzowania pewnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa MySQL. Dotyczy on głównie 3.x i 4.x (został "popełniony" już jakiś czas temu). W 5.x, jako dodatkową broń w zabezpieczaniu, mamy także widoki, które nie zostały opisane w tym artykule.

Ekspertem w tej dziedzienie bym się nie nazwał, ale trochę literatury na ten temat się przejrzało ;-)

Myślę, że jak ktoś sobie eksperymentuje chociażby na własnym kompie z MySQL, to może się przydać zapoznawczo ten artykulik:)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska