Login lub e-mail Hasło   

Złamane zasady fizyki

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://pinopa.republika.pl/ZlaZasFizyki.html
Trzecia zasada dynamiki Newtona i zasada zachowania energii od trzech stuleci są postrzegane w naukowym świecie jako niepodważalne pewniki. Obecnie te zasady pewnikami już nie są.
Wyświetlenia: 15.075 Zamieszczono 14/08/2008

Trzecia zasada dynamiki Newtona - złamana!
Możliwe, że słowo "złamane" jest tu nie na miejscu. Bo złamane może zostac coś, co zawsze stało w sposób niezachwiany. Jeśli natomiast zasada fizyczna funkcjonuje w fizyce przez trzy stulecia niemal na granicy między tym, co jest pewne i niepewne, to raczej nie o złamaniu może być mowa, ale o ujawnieniu tego, co przez długie lata było przemilczane. A jakież to fakty były przemilczane przez stulecia?

Po pierwsze, w trakcie badań najważniejszego odkrycia Galileusza ujawniono następujący fakt. Mianowicie, odkryto, że albo Isaak Newton wykorzystał naukowe wyniki Galileusza wybiórczo albo - możliwe, że całkiem bezwiednie - zrobili to późniejsi badacze, którzy jako pierwsi wprowadzali w naukowy obieg wyniki Newtona, które on osiągnął na bazie odkrycia Galileusza. Niezależnie od tego, kto w głównej mierze przyczynił się do końcowego efektu, fakt istnienia w nauce o przyrodzie niedomówień znaczy bardzo wiele, bo decyduje o kształcie tej nauki. A fakt ten sprowadza się do tego, że wyniki pracy Galileusza zostały wykorzystane przez Newtona i jego następców jedynie połowicznie.

Połowiczne wykorzystanie odkrycia Galileusza przez Newtona i następców do sformułowania zasad dynamiki sprowadza się do tego, że wykorzystano jeden aspekt odkrycia Galileusza, który ostatecznie doprowadził do sformułowania zasady zachowania energii. Natomiast przemilczany został - bo możliwe, że niezauważony - drugi aspekt odkrycia Galileusza. Gdyby ten aspekt został uwzględniony, uniemożliwiałby on sformułowanie zasady zachowania energii - w takim kształcie, w jakim jest ona znana obecnie.
W szerszym kontekście zagadnienie to przedstawiam w artykułach: "Fundamentalna zasada materii"  (http://pinopa.republika.pl/FunZasMat.html ), "Zasady dynamiki - wspólny korzeń wszystkich zasad dynamiki" (http://www.eioba.pl/a77306/zasady_dynamiki_wspolny_korzen_wszystkich_zasad_dynamiki ) oraz innych, które znajdują się na stronie http://pinopa.republika.pl/Art_Streszcz.html .

Co się tyczy samej grawitacyjnej zasady Galileusza - bo o tym odkryciu Galileusza właśnie tu mowa - to na pewno nie jest ona związana z zasadą zachowania energii w tym sensie, że rozstrzyga o słuszności zasady zachowania energii albo że "„przebiega" zgodnie z zasadą zachowania energii. Mówi ona bowiem, że w danym polu grawitacyjnym wszystkie ciała poruszają się (w tym samym miejscu tego pola) z takimi samymi przyśpieszeniami, niezależnie od wielkości ich własnych mas.

Analiza ruchu ciał, które zachowują się zgodnie z grawitacyjną zasadą Galileusza, pokazuje, że zasada ta daje swobodę w zakresie formułowania wniosków na temat istnienia zasady zachowania energii bądź jej nieistnienia. Analiza ruchu ciał pokazuje bowiem, że oddziaływanie i zachowanie ciał w polu grawitacyjnym zgodnie z zasadą Galileusza może przebiegać zarówno zgodnie z zasadą zachowania energii, jak również może przebiegać niezgodnie z zasadą zachowania energii. Zgodność bądź niezgodność ruchu ciał z zasadą zachowania energii jest uzależniona od charakteru wzajemnych oddziaływań, jakie istnieją między ciałami.

Jeśli przyjmie się milczące założenie - tak jak to zrobili Newton i jego następcy - że wzajemne oddziaływania przebiegają według tej samej matematycznej funkcji, to w ten sposób jednocześnie przyjmuje się podstawowe założenie pod budowę dynamiki Newtona, a szczególnie, pod budowę trzeciej zasady dynamiki Newtona, a jednocześnie przyjmuje się podstawę dla sformułowania zasady zachowania energii. Tak właśnie zrobili Newton i jego następcy, przemilczając (bądź też nie zauważając) możliwość istnienia oddziaływań między ciałami, które mogą przebiegać według odmiennych funkcji matematycznych. W ten sposób niejako na samym początku zamknęli oni drogę dla rozwoju równoległej gałęzi fizyki względem fizyki klasycznej, w której nie obowiązuje ani trzecia zasada dynamiki Newtona, ani prawo zachowania energii.

Należy być świadomym, jakie są poznawcze konsekwencje tego, co się dokonało z udziałem Newtona i jego następców. Przyjęcie "milczącego założenia", o którym mowa wyżej, w pierwszym rzędzie zaowocowało blokadą umysłów ludzi, którzy zajmowali się fizyką, gdy przychodziło im rozpatrywać możliwość przemieszczania się "układu zamkniętego" za pomocą jego własnych "wewnętrznych sił". Przemieszczanie takich układów, zdaniem fizyków, nie było możliwe, bo byłoby to sprzeczne z fizycznym prawem, nielogiczne i niezgodne z doświadczeniem.

Ogromna, ogromna większość ludzi nie przeprowadza "na własną rękę" doświadczeń fizycznych i nie przeprowadza samodzielnie logicznych wywodów, aby sprawdzać prawa fizyczne. Albowiem ogromna większość ludzi wierzy, że dawno temu zrobił to ktoś inny i zrobił to poprawnie. Z tego powodu dzięki Newtonowi i jego następcom, którzy wprowadzali w naukowy obieg jego osiągnięcia w dziedzinie fizyki, do dzisiejszego dnia nie mamy ani urządzeń, które poruszałyby się na zasadzie samodzielnego przyśpieszania, bez odpychania się od wody, powietrza czy czegokolwiek innego, ani nie mamy urządzeń, które "same z siebie" produkowałyby "darmową" energię. Wszystko to bowiem jest obecnie sprzeczne z prawami fizycznymi.

A ja powiadam wam tutaj, że takie urządzenia są możliwe do wykonania i będą one poprawnie działały, bo jest to zgodne z fizycznymi prawami. Newton i jego następcy pomylili się i nie zauważyli tego faktu bądź celowo pominęli go milczeniem.

Z tą pomyłką i niedostrzeganiem własnych błędów w logicznym myśleniu jest związane "po drugie", które trzeba tu napisać o przemilczanych faktach. Bo jeśli nie przez trzy stulecia, to przynajmniej od wielu dziesięcioleci pomijany jest milczeniem następujący fakt. Mianowicie, od kiedy pojawiły się szybko jeżdżące samochody i inne pojazdy kołowe, zachodzi potrzeba wykonywania kół jezdnych tych pojazdów w taki sposób, aby były one dokładnie wyważone. Niewyważone koła pogarszają komfort jazdy, są przyczyną nadmiernego zużycia elementów pojazdu, a w skrajnych przypadkach może nawet dojść do urwania się koła podczas jazdy.

Efekt pracy niewyważonych kół nie koreluje w żaden sposób z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Bo zgodnie z zasadą "akcja jest równa reakcji", powstanie tzw. bicia niewyważonego koła powinno zrodzić działanie przeciwnej siły i żadnego bicia koła nie powinno być. Tak jednak się nie dzieje i "akcja", w postaci bicia koła, nie likwiduje się samoczynnie w wyniku powstania "reakcji".

Niewyważone masy należy wyważyć. Ale można także celowo wykorzystywać to zjawisko. Mianowicie, można zbudować urządzenie - pędnik mimośrodowy - aby, wykorzystując pracę obracających się niewyważonych mas, stworzyć efekt samoprzyśpieszania urządzenia. Takie urządzenia są konstruowane i patentowane. Takie urządzenie zostało opatentowane przez rosyjskich wynalazców. Jego opis znajduje się na stronie: http://www.eapatis.com/scripts/ms.exeData/EAPO/EAPO2006/PDF/200501814.PDF , a poniżej na rysunku

przedstawiona jest wersja z sześcioma mimośrodowo obracającymi się ciężarkami.

Do uzyskania efektu samoprzyśpieszania pojazdu, na którym taki pędnik jest zainstalowamy, niezbedny jest napęd za pomocą silnika napędowego. Ale moc silnika napędowego jest wykorzystywana jedynie do pokonywania oporów tarcia w mechanizmie pędnika. Nie ma ona natomiast bezpośredniego przełożenia na siłę ciągu pędnika i na wynikające stąd samoprzyśpieszenie pojazdu.

Zasada zachowania energii - złamana!
Moc silnika napędowego, jaka jest potrzebna do obracania mechanizmem pędnika mimośrodowego, można szacować porównując moc, jaka jest potrzebna do obracania luźno obracającego się koła zamachowego. Opory tarcia w obracającym się mechanizmie pędnika mimośrodowego są znacznie większe od oporów tarcia, jakie istnieją przy obracaniu się koła zamachowego. Różnica w oporach tarcia pochodzi stąd, że o ile w kole zamachowym przyśpieszenia odśrodkowe istnieją w stanie potencjalnym i nie są wykorzystywane w jakikolwiek sposób (opory powstają jedynie w łożyskach i wynikają z oporów powietrza), to w pędniku mimosrodowym wykorzystuje się właśnie działanie przyśpieszenia odśrodkowego niewyważonych mas.

Ruchome elementy pędnika naciskają na siebie wzajemnie, co wynika z działania przyśpieszeń odśrodkowych i dośrodkowych, i naciskają na siebie z siłami tym większymi, im wyższa jest prędkość obrotowa niewyważonych mas pędnika. Jednak przy dobrym smarowaniu wartość siły tarcia stanowi 2-3% od wartości siły nacisku (która pochodzi od siły odśrodkowej niewyważonych i ruchomych elementów). Zatem wystarczy, aby mechanizm pędnika umożliwiał zamianę przyśpieszeń odśrodkowych obracających się elementów na wypadkowe przyśpieszenie (w wybranym kierunku) jedynie w wysokości 4-6% od ich wartości, aby takie urządzenie stało się źródłem dodatkowej energii.

W rzeczywistości, w pędniku mimośrodowym z pięcioma obracającymi się mimośrodowo masami (ciężarkami) składowe przyśpieszenia odśrodkowego w wybranym kierunku sumują się i dają (w urządzeniu z pięcioma ciężarkami) wypadkowe przyśpieszenie w tym kierunku równe liczbowo przyśpieszeniu odśrodkowemu. Czyli nawet gdy współczynnik tarcia jest równy 0.03, to przy 5-ciu wirujących masach (ciężarkach) siły tarcia stanowią tylko 15% od wartości siły ciągu pędnika. Czyli teoria mówi w tym miejscu, że tego typu urządzenie może być źródłem energii, którą należy od urządzenia odbierać, bo inaczej wydzielana energia zniszczy urządzenie.

Zależności i proces powstawania ciągu pędnika mimośrodowego można prześledzić i zapoznać się z logiką wywodu korzystając z rysunków PM1 - PM4.

Na rysunku PM1 przedstawiono wyprowadzenie składowej przyśpieszenia odśrodkowego jednego ciężarka obracającego się mimośrodowo na ramieniu R1 o zmiennej długości w kierunku "poziomo-wprawo". W ten sposób wyliczone składowe zostały zsumowane i przedstawione w zależności od kata obrotu wału z obracającymi się mimośrodowo niewyważonymi masami - ciężarkami.

Na rys. PM2 przedstawiona jest właśnie suma składowych przyśpieszenia odśrodkowego w zależności od kąta obrotu układu pięciu symetrycznie rozstawionych ciężarków, która to suma, czyli wypadkowe przyśpieszenie, ma kierunek "poziomo-wprawo" względem środka obrotu wału urządzenia, które schematycznie przedstawiono na rys. PM1.

Na rys. PM3 jest przedstawione to samo wypadkowe przyśpieszenie co poprzednio, ale w zależności od prędkości obrotowej wału głównego urządzenia.

Z przedstawionego na rys. PM4 porównania i prezentacji zależności a1+a2+a3+a4+a5=1 wynika, że w takiej właśnie proporcji następuje zamiana przyśpieszenia odśrodkowego na przyśpieszenie postępowe w kierunku "poziomo-wprawo".

Zależność a1+a2+a3+a4+a5=1, a raczej sumę z lewej strony, nazywam tu transformacyjnym wskaźnikiem energetycznym. Transformacyjny wskaźnik energetyczny (TWE) jest to rodzaj złożonego współczynnika, którego wartość określa stopień zamiany przyśpieszenia odśrodkowego na przyśpieszenie postępowe.

Wartość liczbowa TWE zależy od konstrukcji urządzenia, a konkretnie, od ilości symetrycznie ustawionych ramion z ciężarkami oraz od wielkości istniejącego (w danym momencie pracy urządzenia) mimośrodu. Przy tym samym mimośrodzie k=0.4, w pędnikach mimośrodowych z ilością symetrycznych ramion 7 i 9, TWE tych układów jest odpowiednio równy 1.4 oraz 1.8. Widać tutaj istnienie pewnej liniowej zależności wartości TWE od ilości ramion urządzenia: 5 - 1; 7 - 1.4; 9 - 1.8.

Jeśli jednak zmienić wartość mimośrodu k  z 0.4 na wartość 0.8, to nastąpi dwukrotny wzrost TWE, co pokazane jest na rys. PM7.

Napisał: Bogdan Szenkaryk "Pinopa"

____________________________________

Odkrycie fizyki na trzecie tysiąclecie - http://pinopa.republika.pl/

Podobne artykuły


158
komentarze: 114 | wyświetlenia: 73268
7
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3485
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 140670
23
komentarze: 21 | wyświetlenia: 38556
66
komentarze: 28 | wyświetlenia: 57050
53
komentarze: 50 | wyświetlenia: 32318
47
komentarze: 32 | wyświetlenia: 148441
14
komentarze: 38 | wyświetlenia: 3892
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 8571
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 18874
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 8386
31
komentarze: 9 | wyświetlenia: 27945
26
komentarze: 31 | wyświetlenia: 14512
26
komentarze: 10 | wyświetlenia: 52509
 
Autor
ArtykułChętni, którzy chcieliby zbudować pędnik mimośrodowy, mogą otrzymać fachową pomoc, pisząc na adres: pinopa(at)gazeta.pl .

Przemysł motoryzacyjnych nie chce nawet bezpiecznych zderzaków... które Polak wynalazł:(

  jajeczko,  14/08/2008

"Moc silnika napędowego, jaka jest potrzebna do obracania mechanizmem pędnika mimośrodowego, można szacować porównując moc, jaka jest potrzebna do obracania luźno obracającego się koła zamachowego." - Nie wydaje mi się, a raczej powinna być taka by unieść obiekt w powietrzu np. wibrator - niewyważone koło - gdy jest sztywno umocowane - obroty są duże, ale gdy jest bardzo luźne - momentalnie obroty ...  wyświetl więcej

Jeśli piszesz o poświęceniu dla wykonania jednego urządzenia, to znaczy, że masz mało pieniędzy, aby rozpocząć poważne przedsięwzięcie. Bo nie idzie tylko o to, żeby wykonać egzemplarz urządzenia i sprawdzić, czy to działa. To zostało już sprawdzone. Działanie pędnika mimośrodkowego możesz zobaczyć na modelu. Możesz skopiować film na ...  wyświetl więcej

  jajeczko,  15/08/2008

skąd Pan może wiedzieć kim jestem lub znać moje intencje i co mogę a co nie. Najpierw trzeba mieć te urządzenie takie by osłupiło wszystkich, a nie takie że tylko działa, oglądnąłem filmik fakt działa ale nie tak jak oczekiwałem czyli z jaką prędkością płyną ten kajak po prostu za mała moc co do wagi więc ten pędnik to dopiero początek.
Tak nawiasem też miałem coś takiego zrobionego, ale u ...  wyświetl więcej

Odpowiedź na komentarz: jajeczko
Urządzenie, które by wprowadziło w osłupienie, można by zbudować. Ale do tego celu należałoby zastosować kosmiczne technologie – mam na względzie szczególnie zastosowanie super-lekkich i super-twardych materiałów. Można by wówczas zbudować „lekkie” urządzenie z pędnikiem mimośrodowym i niewielkim silnikiem napędowym, które miałoby przyśpieszenie większe od p ...  wyświetl więcej

  jajeczko,  15/08/2008

Dzięki właśnie dałeś mi nową motywacje, na pewno jak znajdę trochę czasu postaram się to sprawdzić, być może czegoś nie zauważyłem.
Pozdrawiam.

  ,  14/08/2008

Tak, ten polak męczył się ponad 20 lat a i tak nic nie udało mu sie w naszym kraju wdrożyć.
Bowiem bardzo trudno naukowcom- fizykom zejjść ze "starego krzesełeczka "- wolą zagrzać je do końca niż przyznać racje nie-naukowcowi akademickiemu.

  ,  15/08/2008

Mam pytanie czy pędnik mimośrodowy, który pan wskazuje, posiada taką samą zasadę jak hamulec mimośrodowy pana Łągiewki?

Pozdrawiam serdecznie

Gdzie jest taki hamulec mimośrodowy Łągiewki opisany? Bo takiego nie znalazłem. Znalazłem wzmiankę o hamulcu Łągiewki (bez przymiotnika "mimośrodowy") z dopiskiem, że jego zasada działania jest podobna do zasady działania zderzaka Łągiewki. Czyli, że zamienia on energię ruchu postępowego na energię ruchu obrotowego masywnego koła zamachowego.

Działanie pędnika mimośrodowego opiera się na w

...  wyświetl więcej

  zniko,  23/08/2008

Czyżby z fizyką naprawdę było coś nie tak ?
Wszyscy sie o tym ostatnio rozpisują.
Podobne tematy poruszają:
Stanisław Heller ( http://www.sheller.pl )
Eugeniusz Bobula ( http://www.Bobula.pl ) i zmodyfikowane przez Bobulę równanie Fouriera, zwane równaniem Fouriera-Bobuli. O innych problemach pisze a ...  wyświetl więcej

Z fizyką myślę wszystko jest w porządku, choć może nie wszyscy fizycy przyjmują do wiadomości poszerzanie niektórych paradygmatów, ich nowe ujęcia czy małe poszerzenia o jakieś szczególne przypadki. Z czasem się wszyscy będą musieli przyzwyczaić.

Trochę problemów sprawia to, że wielu nie odróżnia filozofii nauki od czystej fizyki. Można pisać filozoficzne koncepcje, ale to jest filozofia.

...  wyświetl więcej

Witam. Zwracam uwagę na istnienie przyspieszeń Coriolisa które wpływają na układ tego wynalazku, więc dobrze byłoby zrewidowac obliczenia i sprawnośc urządzenia. Jednak powinno ono dzialac tylko że słabiej. Pozdrawiam

Owszem, działają tu przyspieszenia Coriolisa, a ich sumaryczny wplyw o tyle jest szkodliwy, że w efekcie zwiększają się siły tarcia. Same zaś siły Coriolisa, według przybliżonego szacunku, nie powinny wpływać na sumaryczny moment obrotowy wirującego rotora. Wirujące z rotorem i przemieszczające się promieniowo cięzarki przypominają ruch wirującego tancerza, który ma uniesione poziomo w bok ręce i ...  wyświetl więcej

Miałem na myśli sprawnośc jako uzyskanie efektu wektora siły niezależnego od czynników zewnętrznych ( czyli jak myślę samego sensu istnienia wynalazku) a nie coś co ma wpływ na spowolnienie obrotów. Zauważ że wypadkowa siła Coriolisa ma skierowany wektor przeciwnie do wypadkowego wektora sił odśrodkowych ciężarków. zaznaczam że nie liczyłem który wektor ma większą wartośc. Natomiast na ten układ d ...  wyświetl więcej

Zapomniałem dodac że z powyższego wynika iż na cały układ będzie działac więcej sił, jest bardziej skomplikowany niż na pierwszy rzut oka.

Nie jestem fizykiem, wzory robią na mnie wrażenie. Nie zajmowałem się nimi i nie potrafiłbym w ogóle znaleźć błędu.
Skąd moja pewność, że opisany problem jest kompletną bzdurą, bez pokrycia w faktach naukowych?
Wystarczył mi tylko fałszywy wywód na temat istnienia bicia koła, będącego rzekomym dowodem złamania trzeciej zasady dynamiki Newtona.
W istocie jest zupełnie odwrotnie ...  wyświetl więcej

Odpowiedź dla srinivasy:
...Takie właśnie są skutki niedouczenia „w tym ciemnym kraju”, ale i przyczyna, że „kraj jest ciemny”... Nie wypominam ci tego, srinivasa, stwierdzam tylko fakt. Szkoły jakieś pewnie pokończyłeś, ale fizycznej wiedzy ci brak. Tak jak kazali myśleć, tak myślisz, ale na samodzielne myślenie cię nie stać. Powyżej, w jednym z moich komentarzy podałem info: „Możesz skopi ...  wyświetl więcej

Wiadomość z ostatniej chwili:
Sprawdziłem, link działa wadliwie, podaję działający poprawnie:
http://file064.mylivepage.com/(...).00.wmv .

„bicie” niewyważonej masy istnieje stale po tej samej stronie względem osi obrotu tej nadwyżki masy???

nie widze w ogole problemu

sztywna os produkuje dzieki wlasnemu sprezystemu odksztalceniu sile rownowazaca

nie istnieje jakiekolwiek dzalajace urzadzenie ktore produkuje energie z bicia masy, czuje jak mi kaktus rosnie na reku czytjac te ruskie teksty

papier jest

...  wyświetl więcej

Kto chce zaczerpnąć nieco nowej wiedzy, może zapoznać się z „komputerowym modelem” prostego urządzenia Toporova ( http://maholet.aero.ru/files/w(...)17.html ), które zamontowane na tratwie pozwalało pływać po jeziorze, a zamontowane na wózku pozwalało na jazdę tym wózkiem po płaskiej drodze. Urządzenie działa dzięki wahadłowym ruchom dwóch c ...  wyświetl więcej

Witam
To urządzenie nie ma nic wspólnego z perpetum mobile, ba nawet trzeba je napędzac silnikiem, ma ono zamienic moment obrotowy na wektor siły (by uzyskac np. efekt lewitacji). Nie widzę tu złamania zasad Newtona.
PS ja też nie potrafię czytac cyrylicą. Pozdrawiam.

1 Drogi Leonie, moment obrotowy na wektory sil bardzo latwo zamienic, przyczepiajac do napedzanego silnikiem rotora, wiatraczek, co moze spowodowac uniesienie sie calej konstrukcji. Naprawde odkrywcze. To zwykla zasada reakcyjna.

2 Sam przeczytalem , w ktoryms miejscu, ze proponowana konstrukcja, w wyniku zapoczatkowanego rozrusznikiem obrotu i bicia niewywazonych mas, bedzie samoistnie pr

...  wyświetl więcej

1 Lewitacja to nie wiatraczki.
2 moim skromnym zdaniem to założenie jest błędne, ale co ja tam wiem.

Jasne ze lwitacja to nie wiatraczki, chociaz efekt jest taki sam. Helikopter lub balon moim zdaniem tez lewituja, ale tu moge sie mylic. Podalem ten przyklad, zeby pokazac jak zamienia sie moment obrotowy na wektory sil.
Natomiast klasyczna lewitacja jest mozliwa tylko w polu magnetycznym lub elektrycznym. Ktokolwiek nie slyszal o lewitacji w polu grawitacyjnym z tego powodu, ze cialo lewit ...  wyświetl więcej

  jajeczko,  05/02/2009

moim zdaniem wygląda to tak : stworzenie ujemnej grawitacji jest niemożliwe, ale jest możliwe stworzenie dodatniej, od której odepchnie się jedna od drugiej, coś jak zawieszona masa w powietrzu od której można się odbić, a rzeczą jasną jest że wiatraczek odpycha się od powietrza a nie od grawitacji(zależy kto jak sobie nazwie co to lewitacja).przykładem do stworzenia dodatniej grawitacji jest siła ...  wyświetl więcej

  ,  05/02/2009

Całe te dywagacje (mam na myśli rozważanie, czy istnieją urządzenia perpetuum mobile) są zbędne. Urządzenia darmowej energii, wykorzystujące energię próżni, zwaną popularnie energią pola zerowego wchodzą do komercyjnego wykorzystania już w tym roku. Wkrótce wszyscy się przekonają, że perpetuum mobile istnieją :-)

@ counter Ale to jest mozliwe tylko w cakowitej prozni

  ,  05/02/2009

Wcale nie, energia punktu zerowego istnieje w dowolnym punkcie przestrzeni.

  jajeczko,  05/02/2009

macie jakiegoś linka do tego punktu zero z jakimś modelem , z miłą chęcią bym zerkną.

  ,  05/02/2009

Jajeczko: http://groups.yahoo.com/group/(...)essages tam jest wszystko co potrzeba i dużo więcej do budowy takich urządzeń, tylko po angielsku :-) Prawie dwa miesiące temu powiedziałem, że za dwa miesiące wrzucę art, to już niedługo, mam nadzieję skompiluję arcik :-) Dziś jak nie zasnę przy kompie (nie obiecuję, a jak zasnę to jutro wiecz ...  wyświetl więcej

  jajeczko,  05/02/2009

dzięki już tam idę.

@counter. mysle ze wtedy odgrywa role masa. A czy atom bys nie zaliczyl do perpetuum mobile?

Do srinivasa. to urządzenie faktycznie działa jak wiatraczek czy śmigło lecz nie potrzebuje żadnego ośrodka aby się od niego odepchnąc (płynu: np śmigło działa w powietrzu), działa to także w próżni, nie wywiera żadnej reakcji na otoczenie, jak dla mnie to lewitacja. " Pomysł ze rotacja masy w polu magnetycznym ma wpływ na grawitacje jest wyssany z palca. " a kto tu coś takiego sugeruje ja nie mów ...  wyświetl więcej

Jeśli ktoś lubi tematy o urządzeniach "ponad-jedynkowych " polecam: "http://www.elektrownie.tanio.n(...)na.html" i "http://www.flynnresearch.net/".

Perpetuum mobile jest to śmiały zamysł, ale nie możliwy do stworzenia w trzecim wymiarze, w materii, we wszechświecie. Ale pogłówkowac można, to jest dobry trening dla wyobrazni. Tylko atomy sa prawie doskonałym perpetuum mobile, bo zostały zbudowane jeszcze przed stworzeniem wszechświata.

Blad w mysleniu , atomy nie powstaly przed poczatkiem swiata, pomysl stworzenia zaklada istnienie rozumnego kreatora, na co w ogole nie ma nawet jakiejs malej przeslanki, nie mowiac o jakims dowodzie.

jajeczko, wiatraczek nie odpycha sie od powietrza, podobnie jak silnk odrzutowy tez sie od niego nie odpycha. To sa silniki reakcyjne w gruncie rzeczy korzystajace z 2 i 3 zasady dynamiki Newtona

Całe te dywagacje (mam na myśli rozważanie, czy istnieją urządzenia perpetuum mobile) są zbędne. Urządzenia darmowej energii, wykorzystujące energię próżni, zwaną popularnie energią pola zerowego wchodzą do komercyjnego wykorzystania już w tym roku. Wkrótce wszyscy się przekonają, że perpetuum mobile istnieją :-)

Counter sam sobie wykopal grob, podajac termin

Co do energii

...  wyświetl więcej

@ srinivasa.Ma P. calkowicie racje ze nie zostaly stwozone przed stwozeniem swiata, ale moja wypowidz byla inna. >>Tylko atomy sa prawie doskonałym perpetuum mobile, bo zostały zbudowane jeszcze przed stworzeniem wszechświata. Swiat a Wszechswiat to bardzo wielka roznica. Poz.

Tylko atomy sa prawie doskonałym perpetuum mobile, bo zostały zbudowane jeszcze przed stworzeniem wszechświata.????

Dalej nie rozumiem. W pierwszych chwilach wszechswiata nie bylo atomow, nie bylo nawet czastek z ktorych sa zbudowane. Atomy nie sa w ogole perpetuum mobile, poniewaz elektrony ani gluony nie wykonuja pracy! Sam nieskonczony ruch to normalka wynikajaca nawet z 1 zasady dynamiki Newtona.

@srinivasa.Musisz wziasc pod uwage ze wszystko jest energia.Sa energie ktore ludzkosc jeszcze nie zna i dlugo nie bedzie znala. Atom jest odzwierciedleniem systemu "" slonecznego"" czyli kazda gwiazda ma swoj specyficzny uklad. Tak jak czlowiek ktory ma swoj zapis w DNA tak samo systemy gwiezdne maja zapis w atomach. Naukowcy nigdy nie zbadaja wszechswiata poki nie zbadaja dokladnie czlowieka, bo czlowiek jest materia ozywiona a dla wszechswiata atomem. Poz.

Atom jest odzwierciedleniem systemu "" slonecznego"" czyli kazda gwiazda ma swoj specyficzny uklad. Tak jak czlowiek ktory ma swoj zapis w DNA tak samo systemy gwiezdne maja zapis w atomach.

To jest zwykla nieprawda. Tzw orbitalny model atomu jest tylko bardzo niedoskonala proba opisana atomu. Elektrony i jadro atomowe nie zachowuja sie jak slonce i planety i zupelnie inny rodzaj sil trzym

...  wyświetl więcej

Sa energie ktore ludzkosc jeszcze nie zna i dlugo nie bedzie znala

Bardzo mozliwe, ale na razie to znamy jedna energie, ktorej jednostka jest Joule i ludzie odkryli cztery rodzaje fundamentalych oddzialywan z ktorych polowa w ogole umyka zdroworozsadkowemu postrzeganiu swiata i chyle glowe przed tymi dokonaniami.
Twoja wypowiedz holduje tylko magicznemu postrzeganiu swiata i nie wno

...  wyświetl więcej

Sam nieskonczony ruch to normalka wynikajaca nawet z 1 zasady dynamiki Newtona. - tu sie zgadzam, ale srinivasa skoncentruj sie i uważniej czytaj pomyliłes mnie z jajeczkiem.
jajeczko, wiatraczek nie odpycha sie od powietrza, podobnie jak silnk odrzutowy tez sie od niego nie odpycha. To sa silniki reakcyjne w gruncie rzeczy korzystające z 2 i 3 zasady dynamiki Newtona. - taaaaak to twoim zd ...  wyświetl więcej

@ srinivasaHelikopter ma ograniczony pulap a silnik odrzutwy nie ma jezeli zaopatrzymy go tlen i nadamy mu odpowiednia szybkosc.j

Wedlug twojego wywodu samolot rakietowy z nieograniczonym paliwem mialby nieograniczony pulap.
Tak byloby jednak tylko wtedy, jezeli bedzie miec wystarczajaca moc do przezwyciezena grawitacji w momencie gdy utraci sile nosna powietrza w rzadkiej atmosferze.
Jezeli nadamy silnikowi odrzutowemu odpowiednia predkosc jak piszesz, to nawet sam silnik i jego ciag stana sie zbedne, dla osiagniecia nieskonczonego "pulapu"

twoim zdaniem śmigło będzie działac w próżni??? reakcja to przecież odpychanie od powietrza w tym przypadku

nie , to bledna interpretacja

smiglo tylko przyspiesza mase powietrza w jakims kierunku, czyli nadaje jej predkosc, w prozni nie bedzie mialo tego medium wiec nie bedzie dzialac

dlatego silnik odrzutowy w prozni majacy paliwo, to nic innego jak silnik rakietowy i dzia

...  wyświetl więcej

Zauwaz, ze jezeli na wirujace smiglo w prozni posypiesz np ryz, to od razu sila ciagu sie pojawi. Podobnie w powietrzu wpadniecie ptakow na lopaty smigiel spowoduje dramatyczne zwiekszenie sily ciagu, co oczywiscie niekoniecznie bedzie efektem dominujacym i wyjdzie silnikowi i samolotowi na dobre.

Dlaczego moja interpretacja jest błędna? "smiglo tylko przyspiesza mase powietrza w jakims kierunku, czyli nadaje jej predkosc, w prozni nie bedzie mialo tego medium wiec nie bedzie dzialac" - jak przyspiesza masę to się odpycha od niej, nie? czyli działa reakcja na powietrze( czy tam ryż jeśli chcesz ). dla mnie to to samo.
No ale nic to, widzę że rozumiesz, a ja wcześniej chciałem dac por ...  wyświetl więcej

@ srinivasa << Elektrony i jadro atomowe nie zachowuja sie jak slonce i planety i zupelnie inny rodzaj sil trzyma wszystko w kupie.>>>((Jakie sily? )) <<Sam opis atomu jako elektronow okrazajacych jadro jest tylko proba przekazania w zrozumialy sposob pewnego skomplikowanego stanu rzeczy, ktory ciagle pozostaje w duzej mierze zagadka.>>((Widzisz na jakim poziomie jest nauka.)) Pomysl nad pamiecia atomu , to takze energia, ktora nikt nie odkryje.

Samo jadro trzyma sie kupy dzieki odzialywaniom silnym miedzy kwarkami. Gluony odgrywaja tu role nosnika sil.

Miedzy elektronami i jadrem nastepuje wymiana wirtualnych fotonow ktore sa nosnikami sil elektromagnetycznych

W ukladzie planetarnym grawitacja jest sila dominujaca, jej istota jest najmniej wyjasniona. Mowi sie o odksztalceniach przestrzeni w jakichs innych wymiarach.

Widzisz na jakim poziomie jest nauka.)) Pomysl nad pamiecia atomu , to takze energia, ktora nikt nie odkryje.

Sorry, ale wole jakis poziom od zadnego. Jezeli ktokowiek nie odkryje tez rzekomej pamieci atomu, to na szczescie nie bedziesz miec prawa o niej wspominac i zawracac ludziom glowe nieistniejacymi rzeczami. Czy zdajesz sobie sprawe do czego doprowadzi dyskusja na temat nie odkrytych

...  wyświetl więcej

@ srinivasa. Nie jestem erudyta w zadnej dziedzinie.Nie jestem naukowcem ani filizofem ani zwyklym zjadaczem chleba. Nie wierze aksjomatom oprocz jednego Natomiast moge Tobie poradzic pewna rzecz. Masz wszelka wiedze zapisana w sobie i latwiej i szbciej do niej dojdziesz , niz robiac wszelkiego rodzaju analizy i doswiadczenia w nieskonczonosc. Jezeli Tobie to nie odpowiada to poszukaj krasnali w p ...  wyświetl więcej

Proznia nie straci wiele ze swojej doskonalosci jezeli pojawi sie w niej ryz. Nie wspominalem o stanie niewazkosci wiec moge mowic o sypaniu i spadaniu. Ziarnka ryzu nie eksploduja od kontaktu z proznia. Podobno nawet czlowiek nie eksploduje. Kilka osob mialo doswiadczenie gwaltownej dekompresji. Wydmuchujac powietrze z pluc mozna w prozni przezyc kilkadziesiat sekund bez trwalej szkody. Zadziwiaj ...  wyświetl więcej

@srinivasa W fizyce doświadczalnej jest to stan, w którym w danym miejscu występuje bardzo niskie ciśnienie gazu. Pojęcie to jest bardzo nieostre. W tym sensie rozróżnia się próżnię:
Ciśnienie
w hPa (mbar) Ilość cząsteczek
na cm³ Średnia droga swobodna
cząsteczki Ilość uderzeń na
powierzchnię (cm-2 s-1)
Ciśnienie atmosferyczne 1013,25 2,7·1019 68 nm ...  wyświetl więcej

Masz racje, proznia idealna nie istnieje, a nam w tych rozwazaniach chodzilo o takie warunki w ktorych cisnienie otaczajacego gazu jest do pominiecia. Jezeli w prozni kosmicznej umiescimy kilka ziarenek ryzu to ilosc gazu jaki z nich sie wydobedzie chyba nie zmieni warunkow tak diametralnie, zeby nie mozna bylo dalej mowic o prozni.

@Masz okazje przemyslec co to jest czarna dziura . Widzisz jakie to proste.Nie trzeba isc do kiedza.

Odchylamy krzesło tak, by tylko jedna jego noga dotykała podłogi. To także oś obrotu krzesła. Trzymając je od góry nie dopuszczamy do przewrócenia. Pochylamy oś powodując obrót części zasadniczej krzesła. Oś obrotu zatacza stożek o niewielkiej podstawie. Stosunkowo małym wysiłkiem powodujemy szybki, coraz szybszy obrót całego krzesła. Energia tego obrotu jest znacznie większa, niż energia włożona. ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska