Login lub e-mail Hasło   

Język angielski - czasowniki nieregularne

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.tlumaczenia-angielski.info/an(...)rbs.htm
Czasowniki nieregularne w języku angielskim zawdzięczają swoją nazwę temu, że nie przyjmują one typowej formy czasu przeszłego, tzn. poprzez dodanie końcówki 'ed' lub 'd'...
Wyświetlenia: 8.477 Zamieszczono 26/10/2008

Czasowniki nieregularne w języku angielskim zawdzięczają swoją nazwę temu, że nie przyjmują one typowej formy czasu przeszłego, tzn. poprzez dodanie końcówki 'ed' lub 'd'. Nieregularne formy czasu przeszłego lub imiesłowu dokonanego (trzecia forma czasownika) mają podłoże historyczne. W przeszłości wszystkie angielskie czasowniki miały formy nieregularne, co było regułą w owym czasie :)

Forma podstawowa Czas Past Simple Past Participle Znaczenie
arise arose arisen nadarzać się (okazja)
powstawać, podnosić się
awake awoke awoken budzić się
be was, were been być
bear bore born rodzić, nosić
beat beat beat bić, pobić
become became become stawać się
begin began begun rozpoczynać, zaczynać
bend bent bent zginać się , zginać
bereave bereft bereaved pozbawić, pogrążyć w żałobie,
osierocić
beseech besought besought błagać, zaklinać
beset beset beset otaczać, prześladować,
osaczać, napastować
bespeak bespoke bespoken

wyrażać, przedstawiać,

świadczyć, wykazywać

bet bet bet zakładać się, obstawiać
bid bid/bade bid/bidden

rozkazywać, witać,

żegnać, prosić,

poprosić, licytować

bind bound bound wiązać
bite bit bitten gryść, kąsać
bleed bled bled krwawić
bless blest / blessed blest / blessed błogosławić
blow blew blown dmuchać, wiać
break broke broken łamać
breed bred bred hodować
bring brought brought przynosić
broadcast broadcast broadcast transmitować
build built built budować
burn burned/burnt burned/burnt palić, przypalać
burst burst burst wybuchać
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucać
catch caught caught łapać
chide chid chiden łajać
choose chose chosen wybierać
cleave clove /cleft cloven /cleft

rozszczepiać, rozłupywać,

rozdzielać, rozdwajać,

rozrąbywać

cling clung clung lgnąć, przyglnąć
clothe clad / clothed clad / clothed ubierać, odziewać
come came come przychodzić, przybywać,
pochodzić
cost cost cost kosztować
creep crept crept piąć się, pełzać,
cut cut cut ciąć, uciąć
deal dealt dealt załatwić, zajmować sie,
handlować
dig dug dug kopać
dive dived/dove dived nurkować
do did done robić
draw drew drawn ciągnąć, rysować
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt marzyć, śnić
drive drove driven jechać, prowadzić pojazd
drink drank drunk pić
dwell dwelt dwelt mieszkać, rozmyślać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać, przewracać się
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć się, czuć, macać
fight fought fought walczyć
find found found znaleść
fit fit fit pasować
flee fled fled uciekać
fling flung flung rzucać, ciskać
fly flew flown latać
forcast forcast / forcasted forcast / forcasted przewidywać
forbear forbore forborne powstrzymywać się
forbid forbade forbidden zabraniać
forget forgot forgotten zapominać
forego (forgo) forewent foregone poprzedzać
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken porzucić
freeze froze frozen zamarznąć, mrozić
get got gotten dostać, dostać się
give gave given dawać
go went gone iść, chodzić
grind ground ground mielić, kuć
grow grew grown rosnąć, uprawiać
hang hung hung wieszać
hear heard heard słyszeć
hew hewed hewn /hewed rąbać
hide hid hidden chować
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić, kaleczyć
keep kept kept zatrzymywać, trzymać
kneel knelt knelt klękać
knit knit / knitted knit /knitted robić na drutach
know knew know wiedzieć
lay laid laid kłaść, położyć
lead led led prowadzić
lean leant / leaned leant / leaned opierać się
leap leaped / lept leaped / lept podskakiwać
learn learned / learnt learned / learnt uczyć się
leave left left wyjeżdżać, wychodzić
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lighted/lit lighted zapalać, świecić
lose lost lost gubić, zgubić, tracić
make made made robić, produkować
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać
misspell misspelled/misspelt misspelled/misspelt robić literówkę
mistake mistook mistaken brać za kogoś lub coś
mow mowed mowed/mown kosić
outgrow outgrew outgrown wyrosnąć, przerosnąć
overcome overcame overcome pokonać
overdo overdid overdone przedobrzyć, pokonać
overtake overtook overtaken przejąć, wyprzedzić
overthrow overthrew overthrown obalić
overthrow overthrew overthrown obalić
overthrow overthrew overthrown obalić
overthrow overthrew overthrown obalić
overthrow overthrew overthrown obalić
pay paid paid płacić
plead pled pled prosić
prove proved proved/proven udowadniać
put put put kłaść
quit quit quit rezygnować, rzucać
read read read czytać
rid rid rid pozbyć się
ride rode ridden jechać
ring rang rung dzwonić
rise rose risen wstawać, wschodzić
run ran run biegać
saw sawed sawed/sawn piłować
say said said mówić, powiedzieć
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set ustalać, wyznaczać,
osadzać
sew sewed sewed/sewn szyć
shake shook shaken trząść
shave shaved shaved/shaven golić
shear shore shorn ciąć
shed shed shed zrzucać
shine shone shone świecić, błyszczeć
shoe shoed shoed/shod podkuć
shoot shot shot strzelać
show showed showed/shown pokazywać
shrink shrank shrunk kurczyć się
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
slay slew slain mordować
slide slid slid slizgać się
sling slung slung rzucać, ciskać
slit slit slit podciąć, poderżnąć
smell smelt / smelled smelt / smelled pachnieć, wąchać
smite smote smitten uderzyć
sow sowed sowed/sown siać
speak spoke spoken mówić
speed sped sped pędzić
spend spent spent spędzać
spill spilled/spilt spilled/spilt rozlewać
spin spun spun kręcić się, kręcić
spit spit/spat spit pluć
split split split

ropłatać, podzielić,

rozszczepić

spoil spoilt / spoilled spoilt / spoilled

psuć

spread spread spread rozprzestrzeniać, rozszerzać
spring sprang/sprung sprung skakać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck utknąć, przylegać, obstawać
sting stung stung ukąsić
stink stank stunk śmierdzieć
strew strewed strewn rozrzucać
stride strod stridden przechadzać się
strike struck struck strajkować, uderzać
string strung strung napinać
strive strove striven dążyć
swear swore sworn przeklinać, przysięgać
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swelled/swollen puchnąć
swim swam swum pływać
swing swung swung kołysać się
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn drzeć
tell told told opowiadać
think thought thought myśleć
thrive thrived/throve thrived prosperować
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust rzucać, pchać
tread trod trodden kroczyć
understand understood understood rozumieć
uphold upheld upheld utrzymywać
upset upset upset zdenerwować
wake woke woken budzić
wear wore worn nosić na sobie
weave weaved/wove weaved/woven tkać
wed wed wed poślubić
weep wept wept płakać
wind wound wound nakręcać
win won won wygrywać
withhold withheld withheld wycofywać
withstand withstood withstood wytrzymywać
wring wrung wrung wyrzymać
write wrote written pisać

Podobne artykuły


55
komentarze: 84 | wyświetlenia: 11108
44
komentarze: 41 | wyświetlenia: 6198
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245511
31
komentarze: 7 | wyświetlenia: 88192
50
komentarze: 14 | wyświetlenia: 67603
15
komentarze: 4 | wyświetlenia: 22407
13
komentarze: 14 | wyświetlenia: 7944
11
komentarze: 8 | wyświetlenia: 16468
10
komentarze: 15 | wyświetlenia: 5236
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7619
8
komentarze: 7 | wyświetlenia: 39938
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6474
7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 3701
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska