Login lub e-mail Hasło   

Windykacja: jak ocenić kondycję finansową partnera

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://animatek.w.interia.pl/ocena.html
Chcąc ocenić kondycję finasową firmy, perspektywy jej rozwoju nie trzeba być analitykiem. Trzeba "nauczyć" się czytania bilansu, spółki, a także innych źródeł info...
Wyświetlenia: 1.962 Zamieszczono 21/01/2009

Chcąc ocenić kondycję finasową firmy, perspektywy jej rozwoju nie trzeba być analitykiem.

Trzeba "nauczyć" się czytania bilansu, spółki, a także innych źródeł informujących o finansach spółki, które są zawarte w raporcie rocznym takich jak:

  • zobowiązania pozabilansowe,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • rachunek zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych.

Na bilans składają się aktywa i pasywa. Aktywa to całość majątku, którą można podzielić ze względu na możliwość upłynnienia na: majątek obrotowy-łatwy do zamienienia na pieniądze /np.papiery wartościowe/
majątek trwały-który trudniej sprzedać /np. technologie, maszyny, budynki, grunty/
Pasywa są źródłem finasowania majątku firmy /np.kapitał własny, pożyczki, rezerwy/.
Rachunek zysków i strat-spółka powinna jak najwięcej zysku generować ze swojej podstawowej działalności. Im większa różnica między przychodami ze sprzedaży, a kosztem produkcji tym większy zysk brutto. Po odjęciu od niego kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy /np.koszty sprzedaży, wydatki na reklamę/otrzymujemy zysk ze sprzedaży.
Przychody z całokształtu działalności-to suma przychodów operacyjnych na które składają się przychody z tytułu /np.odsetek, prowizji, udziałów/.
Zysk operacyjny-to suma przychodów ze sprzedaży towarów i innych składników majątku, oraz pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszonych o koszty działalności operacyjnej.
Wynik finansowy brutto-wynik działalności gospodarczej skorygowany o saldo zysków i strat nadzwyczajnych-wynik dodatni zysk-ujemny strata przedsiębiorstwa.
Wynik finansowy netto-otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.
Wskaźnik rentowności brutto-to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.
Nadwyżka finansowa-wynik finasowy netto powiększony o amortyzację. Specjaliści giełdowi sugerują, by przy analizie kondycji spółki najlepiej skupić się na wyniku operacyjnym, a nie jak to często bywa na zysku netto, gdyż zdarza się że spółki ponosiły bowiem wysokie straty operacyjne, a jednak mogły mimo to pochwalić się zyskami.
Wynik na działalności operacyjnej pozwala bez uwzględnienia dźwigni finansowej i opodatkowania ocenić, jakie rezultaty osiągają spółki ze swojej bezpośredniej działalności. Daje odpowiedź na pytanie czy statutowa działalność firmy przynosi wymierne efekty. Nie zawsze jednak i ten wskaźnik w pełni oddaje kondycję spółki. Spotyka się przekłamania związane głównie z kosztownymi inwestycjami i wysokimi odpisami amortyzacyjnymi. Z tego powodu lepszy od analizy być może jest wynik operacyjny powiększony o amortyzację . Wiele informacji niesie też wskaźnik rentowności operacyjnej, który informuje jaki procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk operacyjny.

Podobne artykuły


19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4605
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1619
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101851
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17615
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2979
80
komentarze: 98 | wyświetlenia: 32714
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1113
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5492
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7463
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11382
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 7791
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7532
18
komentarze: 29 | wyświetlenia: 3385
17
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2347
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska