Login lub e-mail Hasło   

Co zrobić, gdy przedsiębiorstwo przestało spłacać długi?

Według przepisów zawartych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535), w sytuacji gdy spółka prawa handlowego jest niewypłacalna ogłaszana jest jej upadłość.
Wyświetlenia: 1.452 Zamieszczono 01/02/2009

Właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy właściwy dla miejsca prowadzenia głównej działalności spółki. Dla rozpoznania wniosku konieczne jest uiszczenie stałej opłaty w wysokości 200 PLN. 

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom formalnym lub nienależycie opłacony zwracany jest bez wzywania do uzupełnienia, a więc warto zadbać o jego poprawne przygotowanie bądź zlecić jego przygotowanie firmie oferującej doradztwo gospodarcze

We wniosku muszą znaleźć się następujące informacje:

       I.        Wskazanie dłużnika czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwości zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. W przypadku braku wskazania, sąd przyjmuje z urzędu drugą z opcji. W sytuacji propozycji zawarcia układu, wnioskodawca powinien dołączyć propozycję układu.

       II.        Dane podstawowe:

1.     imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia,

2.     wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,

3.     oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,

4.     informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351),

5.     informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539),

6.     jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z rejestru.

     III.        We wniosku obligatoryjnie znaleźć muszą się następujące informacje o sytuacji prawnej  i ekonomicznej dłużnika:

1.     aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

2.     aktualne sprawozdanie finansowe lub bilans na dzień nie późniejszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku,

3.     rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 12 miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku,

4.     spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty wraz z listą ich zabezpieczeń,

5.     spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,

6.     oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

7.     wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,

8.     informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych, a także o innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących dłużnika,

9.     miejsca zamieszkania i adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeśli są ustanowieni.

     IV.        We wniosku musi znaleźć się oświadczenie dłużnika potwierdzające prawdziwość danych zawartych we wniosku. W sytuacji, gdy wniosek składa wierzyciel, uprawdopodobnia on swoja wierzytelność.

 Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku propozycji układowych bądź rachunków przepływów pieniężnych, powinien podać przyczyny ich braku oraz je wyjaśnić.

 Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości znajduje się na stronach internetowych biura rachunkowego DP Synergia

Podobne artykuły


43
komentarze: 38 | wyświetlenia: 10015
24
komentarze: 8 | wyświetlenia: 3143
13
komentarze: 7 | wyświetlenia: 3244
13
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1956
17
komentarze: 51 | wyświetlenia: 2444
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101833
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17609
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2978
80
komentarze: 98 | wyświetlenia: 32689
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1110
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5486
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7457
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11373
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska