Login lub e-mail Hasło   

Brahmasutry (Wedantasutry) Wjasadewy Badarajany - przekład

Mój własny przekład sanskryckiego wedantyjskiego tekstu - Brahmasutr (Wedantasutr) Badarajany Wjasadewy
Wyświetlenia: 2.476 Zamieszczono 14/02/2009

Brahmasutry, zwane też Wedantasutrami (nazwa dzieła również w liczbie pojedynczej: Brahmasutra, Wedantasutra) to starożytny hinduistyczny tekst filozoficzny stanowiący (obok Upaniszadów i Bhagawad-gity) absolutną podstawę najbardziej wpływowego systemu myśli indyjskiej – wedanty. Językiem, w którym powstało to dzieło jest sanskryt. Autorstwo Brahmasutr przypisuje się mędrcowi Badarajany utożsamionemu ze Śrila Wjasadewą – kompilatorem Wed i autorem m.in. Mahabharaty.

 

Brahmasutry składają się z około 555 (pięciuset pięćdziesięciu pięcu) sutr, czyli niezwykle zwięzłych aforyzmów. Sutre te podzielone są na cztery części zwane adhjajami, natomiast każda adhjaja dzieli się na cztery pady. Niektóre z tych sutr należy odczytywać jako posiadające znaczenie same w sobie, inne natomiast razem z sąsiadującymi opisują i rozwijają pewną konkretną myśl.

 

Brahmasutry stanowią pierwszą kodyfikację filozoficznego systemu wedanty. Ich głównym tematem jest Brahman, czyli kosmiczny Absolut. Mają charakter komentarza do wcześcniejszych pism świętych religii Hinduistycznej – zarówno śruti jak i smryti. Oprócz tego, spora część Brahmasutr jest poświęcona dysputom filozoficznym z innymi systemami myśli indyjskiej takimi jak sańkhja, wajśeszika, mimansa, a także bauddha (buddyzm) czy też dźajna (dźinizm).

 

Brahmasutry, przez swoją ogromną zwięzłość, są tekstem niezwykle skomplikowanym i niejasnym. Z tego powodu, przez wieki najwięksi wedantyjscy filozofowie Hinduistyczni pisali do niego komentarze (bhaśje). Naturalnym i pierwszym komentarzem do Brahmasutry jest Śrymad-Bhagawatam, zawierające całą esencję filozofii wedanty, również spisane przez Śrila Wjasadewę. Niemniej, autorem pierwszego zachowanego do dziś tekstu, stanowiącego w ścisłym sensie komentarz do Brahmasutr jest Adi Śankara. Wielu późniejszych wisznuickich filozofów wedantyjskich pisało swe własne komentarze do Brahmasutr. Do najważniejszych należą: Ramanudźa (wiśisztadwajta), Madhwa (tattwawada, inaczej: dwajta), Nimbarka (dwajtadwajta), Wallabha (śuddhadwajta) czy wreszcie Śrila Baladewa Widjabuszana (gaudija wisznuicka aćintja bhedabheda). Różnice w interpretacji Brahmasutr prowadziły do powstawania rozmaitych rozgałęzień i nurtów w filozofii wedantyjskiej.

 

Przy pisaniu tego przekładu podpierałam się przede wszystkim komentarza Śrila Baladewa Widjabhuszany, pod tytułem Gowinda-bhaśja, a konkretniej jego angielskim tłumaczaniem, którego dokonał Jego Boska Łaska Śri Śrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Komentarz ten dokonany został w duchu wisznuickiej gaudija-sampradaji, przez ucznia z sukcesji Pana Śri Ćajtanji Mahaprabhu – inkarnacji Najwyższego Pana Śri Kryszny, który pojawił się w szesnastym wieku w bengalskiej miejscowości Nawadwipie. Oprócz Gowinda-bhaśji pomocne mi też były (choć w znacznie mniejszym stopniu): komentarz Śri Ramanudźy (tłumaczenie na język angielski: George Thibaut) i współczesny angielski przekład z komentarzezm autorstwa Swamiego Sivanandy.

 

Zastosowana transliteracja sanskrytu

 

W tłumaczeniu użyłem swojego własnego systemu transliteracji sanskryckiego pisma dewanagari, bazującego na systemie Harvard-Kyoto, jednak spolsczonego. Transkrypcja ta opiera się na używaniu wielkich i małych liter zamiast skomplikowanych i nie zawsze dostępnych diakrytyków (występujących w transkrypcji IAST).

 

Drukowane litery „A”, „I” i „U” oznaczają długą samogłoską – wymawiamy w przybliżeniu dwa, trzy razy dłużej od normalnego „a”, „i” czy „u”. Drukowane „T”, „D” oraz „N” (a także „Th” i „Dh”) oznaczają cerebralizowaną formę tych spółgłosek (wymawianą przy dotykaniu językiem miejsca styku zębów i palety). Drukowane „M” oznacza anuswarę (dodawane „m” po samogłosce), a drukowane „H” to wisarga (wyszeptane „h” po samogłosce). Drukowane „R” i „L” oznaczają formy samogłoskowe tych liter (wymawiany w przybliżeniu tak jak polski „ry” i „ly”; zjawisko pojawiające się bardzo rzadko, praktycznie unikatowe dla języków indyjskich).

 

Dokonałem kilku spolszczeń transkrypcji Harvard-Kyoto, aby się naturalnie wymawiało tekst sanskrycki po polsku. Na przykład, zamiast „y” pisuję „j”, zamiast „j” stosuję „dź”, „w” zastąpiło „v”, „ć” zastąpiło „c” itp.

 

Poniżej w formie tabeli przedstawiam alfabet sanskrycki razem z odpowiadającymi każdej akszarze europejskimi literami stosowanymi przez mnie.

 

अं

अः

क्

ख्

ग्

घ्

ङ्

च्

छ्

ज्

a

i

u

R

L

A

I

U

RR

LL

e

ai

o

au

M

H

k

kh

g

gh

ń

ć

ćh

 

झ्

ञ्

ट्

ठ्

ड्

ढ्

ण्

त्

थ्

द्

ध्

न्

प्

फ्

ब्

भ्

म्

य्

र्

ल्

व्

श्

ष्

स्

ह्

dźh

ñ

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

ph

b

bh

m

j

r

l

w

ś

sz

s

h

 

Tekst sanskrycki wymawia się podobnie jak byśmy czytali po polsku. Należy jednak pamiętać o tym, że w sanskrycie występują wyłącznie długie „e” i długie „o” (nie ma form krótkich). Zatem „e” czytamy mniej więcej tak jak „eej”, a „o” podobnie do „ooł”. Apostrofu użyłem do transliterowania awagrahy – jego się w ogóle nie wymawia.

 

W poniższym przekładzie zawarte jest cały oryginalny tekst sanskrycki, a poniżej każdej sutry następują: sutra w transliteracji, objaśnienie każdego słowa, dosłowne tłumaczenie sutry, objaśnienie sutry.

 

Brahmasutry (Wedantasutry) Badarajany

 

Pierwsza adhjaja

 

Pierwsza pada

 

1.1.1 अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रसू-,.१ ।

 

athAto brahmadźidźñAsA

 

atha – teraz; ataH – zatem; brahma – Brahman; dźidźñAsA – zgłębianie

 

Zatem teraz zgłębianie Brahmana

 

[Tak więc teraz rozpoczynamy zgłębianie natury Brahmana]

 

1.1.2 जन्माद्यस्य यतः । ब्रसू-,.२ ।

 

dźanmAdjasja jataH

 

dźanma – narodziny; Adjasja – najwcześniejszego; jataH – skąd

 

Skąd narodziny najwcześniejszego

 

[Brahman jest tym, z którego pochodzi stworzenie, utrzymywanie, niszczenie]

 

1.1.3 शास्त्रयोनित्वात् ।ब्रसू-,.३ ।

 

śAstrajonitwAt

śAstra – śastra; jonitwAt – ze źródła wiedzy

 

Przez śastry jako źródło wiedzy

 

[Bowiem jedynie śastry są źródłem wiedzy o Najwyższym Panie.]

 

1.1.4 तत् तु समन्वयात् । ब्रसू-,.४ ।

 

tat tu samanwajAt

 

tat – to; tu – ale; samanwajAt – ze zgodności śastr

 

Ale to przez zgodność śastr

 

[Ale fakt, że Śri Hari jest tematem wszystkich śastr jest potwierdzany jednomyślnie przez wszystkie śastry]

 

1.1.5 ईक्षतेर् नाशब्दम्। ब्रसू-,.५ ।

 

Ikszater nAśabdam

 

IkszateH – wynikając z widzenia; na – nie; aśabdam – nie opisywany słowami

 

Przez postrzeganie – nie brak opisywalności słowami

 

[Z powodu opisów Brahmana w śastrach, błędną jest opinia jakoby nie dało się go opisać słowami]

 

1.1.6 गौणश् चेन् नात्मशब्दात् । ब्रसू-,.

 

gaunaś ćen nAtmaśabdAt

 

gaunaH – drugorzędny; ćet – jeśli; na – nie; Atma – Atma; śabdAt – ze słowa

 

Jeśli niby drugorzędnym, [odpowiadam]: "nie, przez słowo <<Atma>>"

 

[Gdyby ktoś twierdził, że Brahman jest tylko Saguna-Brahmanem (manifestacją natury materialnej), wówczas odpowiadam: „Nie jest tak, z powodu użycia słowa <<Atma>> w Wedach”.]

 

1.1.7 तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् । ब्रसू-,.७ ।

 

tanniszThasja mokszopadeśAt

 

tat – to; niszThasja – wiernego bhakty; moksza – moksza; upadeśat – z nauki

 

Przez naukę Jego wiernych bhaktów o mokszy

 

[Brahman jest manifestacją Najwyższego Pana Kryszny, a nie drugorzędnę manifestacją sattwa-guny z powodu nauk w śastrach, zgodnie z którymi Jego bhaktowie osiągają mokszę]

 

1.1.8 हेयत्वावचनाच् च । ब्रसू-,.८ ।

 

hejatwAwaćanAć ća

 

hejatwa – zasługa na odrzucenie; awaćanAt – z braku słów; ća – i

 

Oraz przez brak wzmianki o zasłudze na odrzucenie

 

[Brahman w Wedach nie jest manifestacją materii z powodu braku wzmianki jakoby Brahman zasługiwał na odrzucenie celem osiągnięcia wyższych wartości]

 

1.1.9 प्रतिज्ञाविरोधात् । ब्रसू-,.९ ।

 

pratidźñAwirodhAt

 

pratidźña – tamte stwierdzenie; wirodhAt – ze sprzeczności

 

Przez sprzeczność tamtego stwierdzenia

 

[Z powodu wewnętrznej niespójności tego stwierdzenia]

 

1.1.10 स्वाप्ययात् । ब्रसू-,.१० ।

 

swApjajAt

 

swa – swoistość; apjajAt – ze zjednoczenia

 

Przez zjednoczenie własnej jaźni

 

[Brahman się jednoczy z samym sobą, więc nie może być uwarunkowany materialnie, w przeciwieństwie do istot uwarunkowanych materialnie, które się jednoczą z czymś lub kimś innym.]

 

1.1.11 गतिसामान्यात् । ब्रसू-,.११ ।

 

gatisAmAnjAt

 

gati – doktryna; sAmAnjAt – jedność

 

Przez jedność doktryny

 

[Brahman nie jest uwarunkowany materialnie, z powodu spójności doktryny o Brahmanie opisywanej przez Wedy.]

 

1.1.12 श्रुतत्वाच् च ।ब्रसू-,.१२ ।

 

śrutatwAć ća

 

śrutatwAt – ze słów Wed; ća – i

 

Przez słowa Wed

 

[A także z powodu słów Wed]

 

1.1.13 आनन्दमयोऽभ्यासात् । ब्रसू-,.१३ ।

 

Anandamajo’bhjAsAt

 

AnandamajaH – przepełniony błogością; abhjAsAt – z powtarzania

 

Przepełnionym błogością przez powtarzanie

 

[Termin „Anandamaja” oznaczający „przepełnionego błogością”, używany w Wedach, odnosi się do Brahmana, z powodu wielokrotnego powtórzenia tego słowa.]

 

1.1.14 विकारशब्दान् नेति चेन् न प्राचुर्यात् । ब्रसू-,.१४ ।

 

wikAraśabdAn neti ćen na prAćurjAt

 

wikAra – zmiana; śabda – słowo; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; prAćurjAt – z dostatku

 

Jeśli niby nie przez słowa „zmiana”, wówczas [odpowiadam]: „Nie przez dostatek”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że „Anandamaja” nie odnosi się do Brahmana z powodu słowa „zmiana”, wówczas odpowiadam „Mylisz się z powodu znaczenia słowa jako <<dostatek>>”.]

 

1.1.15 तद्धेतुव्यपदेशाच् च । ब्रसू-,.१५ ।

 

taddhetuwjapadeśAć ća

 

tat – On; hetu – źródło; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; ća – i

 

Również z powodu stwierdzenia o Nim jako o źródle

 

[Oraz z powodu używania określenia „anandamaja”, oznaczającego źródło najwyższej błogości, odnosi się do Najwyższego Pana, a nie do duszy indywidualnej.]

 

1.1.16 मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते । ब्रसू-,.१६ ।

 

mAntrawarnikamewa ća gIjate

 

mAntra – mantra; warnikam – określony; ewa – [partykuła wzmacniająca]; ća – i; gIjate – jest śpiewane

 

Oraz śpiewane jest o tym określonym w mantrach

 

[Oraz o tej samej postaci, określonej jako „anandamaja” w Taittirija-upaniszadzie, śpiewane są mantry wedyjskie.]

 

1.1.17 नेतरोऽनुपपत्तेः । ब्रसू-,.१७ ।

 

netaro’nupapatte

 

na – nie; itaraH – inny; anupapatte – z niedorzeczności

 

Nie innym przez niedorzeczność

 

[A nie o żadnym innym (tzn. indywidualnej duszy), gdyż wówczas mantra nie miałaby sensu.]

 

1.1.18 भेदव्यपदेशाच् च । ब्रसू-,.१८ ।

 

bhedawjapadeśAć ća

 

bheda – różnica; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; ća – i

 

Oraz przez stwierdzenie o różnicy

 

[Różnica występuje między Najwyższym Panem a duszą indywidualną, gdyż jest to jasno stwierdzone w Wedach.]

 

1.1.19कामाच् च नानुमानापेक्षा । ब्रसू-,.१९ ।

 

kAmAć ća nAnumAnApekszA

 

kAmAt – z pragnienia; ća – i; na – nie; anumAna – wnioskowany; apekszA – konieczność

Przez pragnienie to też w żadnym wypadku nie wnioskowanym

 

[Z powodu pragnień występujących u istoty w stanie anandamaja nie może być identyczna z osobą w stanie sattwika nie posiadającą pragnień.]

 

1.1.20 अस्मिन्न् अस्य च तद्योगं शास्ति । ब्रसू-,.२० ।

 

asminn asja ća tadjogaM śAsti

 

asmin – w tym; asja – tego; ća – i; tat – nieustraszenie; jogaM – kontakt; śasti – nauki Wed

 

Wedy również nauczają jedności tego w Tym

 

[Anandamaja nie może się brać ze stanu pradhany, gdyż kontakt z anandamają wiąże się z nieustraszeniem, a materialna pradhana wiąże się z ciągłym strachem.]

 

1.1.21 अन्तस् तद्धर्मोपदेशात् । ब्रसू-,.२१ ।

 

antas taddharmopadeśAt

 

antaH – wewnątrz; tat – On; dharma – natura; upadeśAt – z przekazu

 

On - wewnętrznym, przez przekaz o naturze

 

[Najwyższy Pan jest wewnątrz słońca i oka z powodu wedyjskiego przekazu o Jego naturze]

 

1.1.22 भेदव्यपदेशाच् चान्यः । ब्रसू-,.२२ ।

 

bhedawjapadeśAć ćAnjaH

 

bheda – różnica; wjapadeśAt – z powodu stwierdzenia; ća – i; anjaH – inny

 

Oraz innym przez stwierdzenie różnicy

 

[Najwyższy Pan jest różny od duszy indywidualnej również z powodu stwierdzenie różnicy w Wedach.]

 

1.1.23 आकाशस् तल्लिङ्गात् । ब्रसू-,.२३ ।

 

AkAśas tallińgAt

 

AkAśaH – przestrzeń; tat – Jego; lińgAt – z powodu znaku

 

Przestrzenią z powodu Jego znaku

 

[Termin „akaśa” użyty w śastrach odnosi się do Brahmana z powodu podobieństwa cech akaśy i Brahmana]

 

1.1.24 अत एव प्राणः । ब्रसू-,.२४ ।

 

ata ewa prANaH

 

ataH – tak więc; ewa – [partykuła wzmacniająca]; prANaH – prana

 

Tak więc praną

 

[Tak więc, termin „prana” też się odnosi do Brahmana, z tych samych powodów]

 

1.1.25 ज्योतिश् चरणाभिधानात् । ब्रसू-,.२५ ।

 

dźjotiś ćaranabhidhAnAt

 

dźjotiH – światło; ćarana – stopa; bhidhAnAt – ze wzmianki

 

Światłem przez wzmiankę o stopach

 

[Termin „dźjoti” (światło) użyty w śastrach też się odnosi do Brahmana, z powodu wzmianki o stopach]


1.1.26 छन्दोऽभिधानान् नेति चेन् न तथा चेतोऽर्पणनिगदात् तथा हि दर्शनम् । ब्रसू-,.२६ ।

 

ćhando’bhidhAnAn neti ćen na tathA ćeto’rpaNanigadAt tathA hi darśanam

 

ćhandaH – metrum Gajatri; abhidhAnAt – ze wzmianki; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; tathA – podobnie; ćetaH – umysł; arpaNa – zastosowanie; nigadAt – z powodu nauki; hi – rzeczywiście; darśanam – oczywiście

 

Jeśli niby z powodu wzmianki o Gajatri, [odpowiadam]: „Nie, gdyż widać nauczanie skupienia umysłu”

 

[Gdyby ktoś miał zastrzeżenie, że termin „dźjoti” odnosi się do Brahmana, a nie Gajatri, wówczas odpowiadamy: „Nie, gdyż są wyraźne wskazówki skupiania umysłu na Brahmanie”.]


1.1.27 भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश् चैवम् । ब्रसू-,.२७ ।

 

bhUtAdipAdawjapadeśopapatteś ćaiwam

 

bhUta – żywa istota; Adi – itp.; pAda – stopy; wjapadeśa – wzmianka; upapatteH – powód; ća – i; ewam – tak więc

 

Tak więc, również żywe istoty itp. stopą przez wzmiankę

 

[Ale jako, że według Wed żywe istoty itp. są stopami Gajatri (tak samo jak Brahmana), Gajatri powinno się uważać za manifestację Brahmana]

 

1.1.28 उपदेशभेदान् नेति चेन् नोभयस्मिन्न् अप्य् अविरोधात् । ब्रसू-,.२८ ।

 

upsadeśabhedAn neti ćen nobhajasminn apj awirodhAt

 

upadeśa – nauczanie; bhedAt – z różnicy; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; ubhajasmin – w obydwu; awirodhAt – z braku sprzeczności

 

Jeśli niby z powodu różnicy w nauczanie, wówczas [odpowiadam]: nie, z powodu spójności obydwu

 

[Gdyby ktoś zarzucał, że owe fragmenty śastr używają dwóch różnych przypadków słowa „dju” zatem obydwa nie mogą odnosić się do Brahmana, odpowiadam „Nie, z powodu braku sprzeczności między tymi obydwoma formami”]

 

1.1.29 प्राणस् तथानुगमात् । ब्रसू-,.२९ ।

 

prANas ta thAnugamAt

 

prANaH – prana; tatha – tak samo; anugamAt – z kontekstu

 

Tak samo praną z powodu kontekstu

 

[Tak samo słowo „prana” odnosi się do Brahmana, z powodu kontekstu w jakim zostało użyte]


1.1.30 न वक्तुर् आत्मोपदेशाद् इति चेद् अध्यात्मसंबन्धभूमा ह्य् अस्मिन् । ब्रसू-,.३० ।

 

na waktur AtmopadeśAd iti ćed adhjAtmasambandhabhUmAhjasminn

 

na – nie; waktuH – mówca; Atma – Atma; upadeśAt – z nauczania; iti – tak oto; ćet – jeśli; adhjAtma – Brahman; sambandha – związki; bhUma – wiele; hi – ponieważ; asmin – w tym

 

Jeśli niby mówca miałby odnosić się do przekazu o sobie, wówczas [odpowiadam]: „Nie, z powodu wielu wzmianek o Brahmanie”

 

[Gdyby ktoś zarzucił mi nieprawdziwość tezy, ponieważ Indra rzekomo mówi o samym sobie wówczas odpowiadam, że to błędne rozumowanie z powodu wielu wzmianek o Brahmanie w jego tekście]


1.1.31 शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् । ब्रसू-,.३१ ।

 

śAstradRsztja tUpadeśo wAmadewawAt

 

śAstra – pismo; dRsztja – przez wgląd; tu – ale; upadeśaH – nauczanie; wAmadewawAt – jak Wamadewa

 

Lecz nauczanie możliwym przez wgląd w śastry jak w przypadku Wamadewy

 

[Lecz Indra mówi w ten sposób (utożsamia się z Brahmanem) zgodnie z naukami śastr tak samo jak mówił ryszi Wamadewa]


1.1.32 जीवमुख्यप्राणलिङ्गान् नेति चेन् नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वाद् इह तद्योगात् । ब्रसू-,.३२ ।

 

dźIwamukhjaprANalińgAn neti ćen na napAsAtraiwidhjAtAśritatwAd iha tadjogAt

 

dźIwa – dźiwa; mukhja – podstawowy; prANa – prana; lińgAt – ze znaków; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; upAsAna – kult; traiwidjAt – potrójny; AśritatwAt – z kultu; iha – tam; tadjogAt – z powodu tamtej odpowiedniości

 

Jeśli niby „prana” z powodu znaków odnosi się również do dźiwy i podstawowej wówczas [odpowiadam]: „Nie, z powodu kultu potrójnego i tamtej odpowiedniości”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że słowo „prana” odnosi się do podstawowej prany i dźiwy oprócz Brahmana wówczas odpowiadam, że to wówczas wszystkie trzy stałyby się obiektem kultu co byłoby nielogiczne i niepoparte śastrami]

 

Druga pada

 

1.2.1 सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् । ब्रसू-,.१ ।

 

sarwatra prasiddhopadeśAt

 

sarwatra – wszędzie; prasiddhaH – znany; upadeśAt – z nauczania

 

Z powodu wszędzie zawartego nauczania o sławie

 

[Użyty termin „manomaja” odnosi się do Paramatmana z powodu opisanych tam znanych atrybutów przedstawianych wielokrotnie w wedancie jako atrybutu Paramatmana]


1.2.2 विवक्षितगुणोपपत्तेश् च । ब्रसू-,.२ ।

 

wiwakszitaguNopapatteś ća

 

wiwakszita – pragnienie bycia wyrażonym; guNa – cecha; upapatteH – z rozsądności; ća – i

 

Oraz przez logiczne uzasadnienie cech pragnące wyrażenia się

 

[Również z powodu logiczności interpretacji według której użyte tu terminy odnoszą się do Brahmana]


1.2.3 अनुपपत्तेस् तु न शारीरः । ब्रसू-,.३ ।

 

anupapattes tu na śAriraH

 

anupapatteH – niemożliwy; tu – natomiast; na – nie; śAriraH – dźiwa

 

Natomiast niemożliwymi w dźiwie

 

[Terminy te, odnoszące się do Brahmana, nie mogą z powodów logicznych być cechami dźiwy]


1.2.4 कर्मकर्तृव्यपदेशाच् च । ब्रसू-,.४ ।

 

karmakartRwjapadeśAć ća

 

karma – czynność; kartR – osoba działająca; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; ća – i

 

Oraz przez deklarację czynności i osoby działającej

 

[Oraz z powodu rozróżnienia między osobą wykonującą czynność, a czynnością]


1.2.5 शब्दविशेषात् । ब्रसू-,.५ ।

 

śabdawiśeszAt

 

śabda – słowo; wiśeszAt – z różnicy;

 

Z różnicy słów

 

[Oraz z powodu różnicy słów użytych w śastrach]


1.2.6 स्मृतेश् च । ब्रसू-,.६ ।

 

smRteś ća

 

smRteH – ze smryti; ća – i

 

Oraz ze smryti

 

[A także z powodu nauk zawartych w smryti]


1.2.7 अर्भकौस्त्वात् तद्व्यपदेशाच् च नेति चेन् न निचाय्यत्वाद् एवं व्योमवच् च । ब्रसू-,.७ ।

 

arbhakaukastwAt tadwjapadeśAć ća neti ćen na nićAjjatwAd ewa wjomawać ća

 

arbhaka – mały; aukastwAt – z siedziby; tadwjapadeśAt – z takiego opisu; ća – i; na – nie; iti – nie tak; ćet – jeśli; na – nie; nićajjatwAt – z powodu medytacji; ewa – tak oto; wjomawat – jak przestworza

 

Jeśli niby z powodu małej siedziby i takiego opisu, wówczas [odpowiadam]: „Nie, z powodu takiej formy medytacji oraz podobieństwa do przestworzy”

 

[Gdyby ktoś zarzucił, że termin „manomaja” nie może się odnosić do Brahmana, gdyż jest przedstawiony jako bardzo mały, wówczas odpowiadam, że argument jest słaby, gdyż zaleca się medytacją na maleńkim Brahmanie, a także ponieważ „manomaja” jest opisana jako bardzo wielka]


1.2.8 संभोगप्राप्तिर् इति चेन् न वैशेष्यात् । ब्रसू-,.८ ।

 

saMbhogaprAptir iti ćen na waisześjAt

 

saM – dobry; bhoga – radość; prAptiH – osiągnąwszy; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; waisześjat – z różnicy

 

Jeśli niby osiąga radość, wówczas [odpowiadam]: „Nie, przez różnicę”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że Paramatman również przeżywa materialne przyjemności i bóle, wówczas odpowiadam, że to niemożliwe, z powodu ogromnej różnicy między Nim, a odczuwającą dźiwą]


1.2.9 अत्ता चराचरग्रहणात् । ब्रसू-,.९ ।

 

attA ćarAćaragrahaNAt

 

attA – zjadacz; ćara – poruszający się; aćara – nie poruszający się; grahaNAt – z jedzenia

 

Zjadaczem, przez jedzenie poruszające się i nie poruszające się

 

[Brahman jest również zjadaczem, który spożywa to co się porusza i to co się nie porusza]


1.2.10 प्रकरणाच् च । ब्रसू-,.१० ।

 

prakaraNAć ća

 

prakaraNAt – z kontekstu; ća – i

 

Oraz przez kontekst

 

[Również kontekst to potwierdza]


1.2.11 गुहां प्रविष्टाव् आत्मानौ हि तद्दर्शनात् । ब्रसू-,.११ ।

 

guhAM prawiszTAw AtmAnau hi taddarśanAt

 

guhAM – jaskinia; prawiszTau – ci którzy wstąpili; AtmAnau – dwie jaźnie; hi – ponieważ; taddarśanAt – z widzenia tego

 

Rzeczywiście – dwoma jaźniami, ci, którzy wstąpili do jaskini przez widzenie tego

 

[Dwoma jaźniami są dwie osoby, które wstąpiły do jaskini serca, z powodu jasnego określenia tego w Wedach]


1.2.12 विशेषणाच् च । ब्रसू-,.१२ ।

 

wiśeszaNAć ća

 

wiśeszaNAt – z różnicy; ća – i

 

Oraz przez różnicę

 

[Także z powodu różnicy między nimi]


1.2.13 अन्तर उपपत्तेः । ब्रसू-,.१३ ।

 

antara upapatteH

 

antara – wewnątrz; upapatteH – z logiczności

 

Wewnątrz przez logiczność

 

[Brahman jest istotą wewnątrz oka z powodu logicznej natury tej tezy]


1.2.14 स्थानादिव्यपदेशाच् च । ब्रसू-,.१४ ।

 

sthAnAdiwjapadeśAć ća

 

sthAna – miejsce; Adi – itp.; wjapadeśAt – z powodu stwierdzenia; ća – i

 

Oraz z powodu stwierdzenia o miejscu itp.

 

[A także z powodu nauczania o tym i innych miejscach, w których Brahman jest obecny]


1.2.15 सुखविशिष्टाभिधानाद् एव च । ब्रसू-,.१५ ।

 

sukhawiśiszTAbhidhAnAd ewa ća

 

sukha – szczęście; wiśiszTa – odznaczany; abhidhAnAt – z opisu; ewa – [partykuła wzmacniająca]; ća – i

 

Oraz z powodu opisu odznaczanego szczęściem

 

[Również z powodu opisu Brahmana jako pełnego szczęścia]


1.2.16 अत एव च स ब्रह्म । ब्रसू-,.१६ ।

 

ata ewa ća brahmA

 

ataH – tak oto; ewa – [partykuła wzmacniająca]; ća – i; brahmA – Brahman

 

Więc tak oto to Brahman

 

[Tak więc chodzi o Brahmana]


1.2.17 श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच् च । ब्रसू-,.१७ ।

 

śrutopaniszatkagatjabhidhAnAć ća

 

śruta – słyszane; upaniszatka – Upaniszady; gati – droga; abhidhAnAt – z opisu; ća – i

 

Oraz przez stwierdzenie dróg słuchacza Upaniszadów

 

[A także z powodu opisów celu, do którego zmierzają słuchacze Upaniszadów]


1.2.18 अनवस्थितेर् असंभवाच् च नेतरः । ब्रसू-,.१८ ।

 

anawasthiter asaMbhawAć ća netaraH

 

anawasthiteH – nie istniejące wiecznie; asaMbhawAt – z niemożliwości; ća – i; na – nie; itaraH – inny

 

Żaden inny przez braku wiecznego istnienia i niemożliwość

 

[Istota przebywająca w oku to musi być Brahman, gdyż inne istoty nie przebywają wiecznie w oku, a także z powodu kontekstu w jakim użyty został termin]


1.2.19 अन्तर्याम्यधिदैवाधिलोकादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् । ब्रसू-,.१९ ।

 

antarjamjadhidaiwAdiszu taddharmawjapadeśAt

 

antarjami – władca wewnątrz; adhidaiwa – żywioły; Adi – itp.; tat – Jego; dharma – atrybut; wjapadeśAt – ze stwierdzenia

 

Władcą wewnątrz żywiołów itp. przez stwierdzenia o Jego atrybutach

 

[Brahman jest władcą przebywającym wewnątrz żywiołów z powodu opisu Jego atrybutów w tym fragmencie]


1.2.20 न च स्मार्तम् अतद्धर्माभिलापाच् छारीरश् च । ब्रसू-,.२० ।

 

na ća smArtam ataddharmAbhilApAć ćhAriraś ća

 

na – nie; ća – i; smArtam – nauczane w smryti; atat – nie to; dharma – atrybuty; abhilApAt – z natury; śAriraH – postać

 

I nie nauczanym w smryti przez atrybuty nie naturę tej postaci

 

[Wewnętrzny władca nie jest pradhaną opisaną w smryti z powodu opisu Jego atrybutów innych niż natura pradhany]


1.2.21 उभयेऽपि हि भेदेनैनम् अधीयते । ब्रसू-,.२१ ।

 

ubhaje’pi hi bhedenainam adhIjate

 

ubhaje – oboje; api – nawet; hi – [partykuła wzmacniająca]; bhedena – przez różnicę; enaM – to; adhijate – wskazuje

 

Nawet oboje podkreślają tę różnicę

 

[Władca wewnętrzny jest inny od dźiwy, gdyż nawet obydwie wersje Upaniszadów podkreślają ich różność]


1.2.22 अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः । ब्रसू-,.२२ ।

 

adRśjatwAdiguNako dharmokteH

 

adRśjatwa – niewidzialność; Adi – itp.; guNakaH – posiadacz cechy; dharma – cecha; ukteH – ze wzmianki

 

Posiadaczem cech niewidzialności itp. przez wzmiankę o cechach

 

[Te fragmenty opisują Brahmana posiadającego liczne cechy takie jak niewidzialność itp.]


1.2.23 विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ । ब्रसू-,.२३ ।

 

wiśeszaNabhedawjapadeśAbhjA ća netarau

 

wiśeszaNa – wyróżniająca cecha; bheda – różnica; wjapadeśAbhjA – ze stwierdzeń; ća – i; na – nie; itarau – pozostałe dwa

 

Oraz przez stwierdzenia o wyróżniających cechach i różnicy – nie dwoma pozostałymi

 

[Z powodu opisu wyróżniających cech oraz różnicy akszara nie może być pradhaną ani dźiwą]


1.2.24 रूपोपन्यासाच् च । ब्रसू-,.२४ ।

 

rupopanjAśAć ća

 

rupa – forma; upanjAśAt – z powodu stwierdzenia; ća – i

 

Oraz przez stwierdzenie o formie

 

[Również, ponieważ występuje opis formy]


1.2.25 वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ।

 

waiśwAnaraH sAdhAraNaśabdawiśeszAt

 

waiśwAnaraH – wajśwanara; sAdhAraNa – powszechny; śabda – słowo; wiśeszAt – z wyróżniającej cechy

 

Wajśwanarą przez wyróżniającą cechę powszechnego słowa

 

[Użyte w Ćhandogja-upaniszadzie słowo „wajśwanara” odnosi się do Wisznu z powodu użycia cech Wisznu do opisania Go]

 

1.2.26 स्मर्यमाणम् अनुमानं स्याद् इति । ब्रसू-,.२६ ।

 

smarjamANam anumAnaM sjAd iti

 

smarjamANam – opisane w smryti; anuMana – wnioskowanie; sjAt – jest; iti – oto

 

Takie oto jest wnioskowanie z opisów w smryti

 

[Można wyciągną podobny wniosek z opisów zawartych w smryti]


1.2.27 शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच् च नेति चेन् न तथा दृष्ट्युपदेशाद् असम्भवात् पुरुषमपि चैनम् अधीयते । ब्रसू-,.२७ ।

 

śabdAdibhjo’ntaHpratiszThAnAć ća neti ćen na tathA dRszTjupadeśAd asambhawAt puruszamapi ćainam adhijate

 

śabdAdibhjaH – ze słów itp.; antaH – wewnątrz; pratiszThAnAt – z przebywania; ća – i; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; tathA – takie; dRszTjupadeśAt – z instrukcji postrzegania; asambhawAt – z powodu niemożliwości; puruszaM – człowieka; api – również; enam – jego; adhijate – opisuje

 

Jeśli niby przez słowa itp. i przebywanie wewnątrz, [odpowiadam]: „Nie, przez instrukcję takiego postrzegania, możliwości i opis Jego jako człowieka”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że termin „wajśwanara” nie odnosi się do Wisznu z powodu użytych słów i opisania wajśwanary jako przebywającej wewnątrz serca, wówczas odpowiadam, że się myli, gdyż takie postrzegania Wisznu jest zalecana, inna interpretacja jest niemożliwa, a także z powodu opisu wajśwanary jako człowieka]


1.2.28 अत एव न देवता भूतं च । ब्रसू-,.२८ ।

 

ata ewa na dewatA bhutaM ća

 

ata ewa – tak samo; na – nie; dewatA – dewa opiekuńczy; bhutaM – żywioł; ća – i

Tak samo nie dewą opiekuńczym ani żywiołem

 

[Z tego samego powodu „wajśwanara” nie odnosi się do dewów opiekuńczych i żywiołów nad którymi sprawują opiekę (takich jak Agni i jego ogień)]


1.2.29 साक्षाद् अप्य् अविरोधं जैमिनिः । ब्रसू-,.२९ ।

 

sAkszAd apj awirodhaM dźaiminiH

 

sAkszAt – bezpośrednio; api – również; awirodhaM – brak sprzeczności; dźaiminiH – Dźajmini

 

Według Dźaminiego również brak sprzeczności przy bezpośrednim

 

[Dźajmini uważa, że termin „agni” można również interpretować jako odnoszący się do Wisznu i wówczas nie ma żadnej sprzeczności]


1.2.30 अभिव्यक्तेर् इत्य् आश्मरथ्यः । ब्रसू-,.३० ।

 

Abhiwjakter itj AśmarathjaH

 

AbhiwjekteH – z manifestacji; iti – tak oto; AśmarathjaH – Aśmarathja

 

Z powodu manifestacji – takim zdanie Aśmarathji

 

[Aśmarathja uważa, że Wisznu objawia się w tak małej postaci by się manifestować w sercu bhakty]


1.2.31 अनुस्मृतेर् बादरिः । ब्रसू-,.३१ ।

 

anusmRter bAdariH

 

anusmRteH – z medytacji

bAdariH – Badari

 

Według Badariego przez medytację

 

[Według Badariego Wisznu się manifestuje w ten sposób, aby umożliwić medytację nad Nim]


1.2.32 संपत्तेर् इति जैमिनिस् तथा हि दर्शयति । ब्रसू-,.३२ ।

 

saMpatter iti dźaiminis tathA hi darśajati

 

saMpatteH – z Jego cech transcendentalnych; iti – tak oto; dźaiminiH – Dźajmini; tathA – w ten sposób; hi – ponieważ; darśajati – oznajmia

 

Przez Jego transcendentalne cechy – takie zdanie Dźajminiego, ponieważ oznajmia

 

[Dźajmini uważa, że Wisznu przybiera taką małą formę z powodu Jego transcendentalnych cech. Ponieważ taki pogląd jest stwierdzony w śruti]


1.2.33 आमनन्ति चैनम् अस्मिन् । ब्रसू-,.३३ ।

 

Amananti ćainam asmin

 

Amananti – twierdzą; ća – i; enam – to; asmin – w tym

 

Twierdzą również, że to w Nim

 

[Athawarnikowie również mają o Nim takie zdanie]

 

Trzecia pada

 

1.3.1 द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् । ब्रसू-,.१ ।

 

djubhwAdjAjatanaM swaśabdAt

 

dju – niebo; bhu – ziemia; Adi – itp.; AjAtanaM – siedziba; swa – związany z jaźnią; śabdAt – ze słowa

 

Siedzibą nieba, ziemi itp. przez słowo jaźni

 

[Opis „siedziby, nieba, ziemi itp. odnosi się do Wisznu, z powodu słów na Jego temat]


1.3.2 मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच् च । ब्रसू-,.२ ।

 

muktopasRpjawjapadeśAć ća

 

mukta – wyzwolony; upasRpja – do osiągnięcia; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; ća – i

 

Oraz przez stwierdzenia o osiągnięciu przez wyzwolonych

 

[Oraz, ponieważ mówi się, że wyzwoleni osiągają tę niebiańską planetę]


1.3.3 नानुमानम् अतच्छब्दात् प्राणभृच् च । ब्रसू-,.३ ।

 

nAnumAnam ataććhabdAt prANabhRć ća

 

na – nie; anumAnam – wnioskowanie; atat – brak tego; śabdAt – ze słowa; prANabhRt – podtrzymywacz prany; ća – i

 

Nie tym wzmiankowanym, przez brak słowa o tym i podtrzymywaczu prany

 

[Pradhana nie jest niebiańską planetę z powodu braku jakiejkolwiek wzmianki o niej. Z tego samego powodu dźiwa nie jest niebiańską planetą]


1.3.4 भेदव्यपदेशात् । ब्रसू-,.४ ।

 

bhedawjapadeśAt

 

bheda – różnica; wjapadeśAt – ze stwierdzenia

 

Przez stwierdzenie różnicy

 

[A także z powodu dokładnego określenie różnicy między nimi]


1.3.5 प्रकरणात् । ब्रसू-,.५ ।

 

prakaraNAt

 

prakaraNAt – z kontekstu

 

Przez kontekst

 

[Z powodu kontekstu, w jakim zostało to napisane]


1.3.6 स्थित्यदनाभ्यां च । ब्रसू-,.६ ।

 

sthitjadanAbhjAM ća

 

sthiti – istnienie; adana – jedzenie; ća – i

 

Oraz przez istnienie, jedzenie

 

[Oraz ponieważ, jedno istnieje, a drugie je]


1.3.7 भूमा संप्रसादाद् अध्युपदेशात् । ब्रसू-,.७ ।

 

bhUmA saMprasAdAda adhjupadeśAt

 

bhUmA – nieskończony; saMprasAdAt – dźiwa; adhi – ponad; upadeśAt – z nauczania

 

Nieskończonym przez nauczanie wyższości nad dźiwą

 

[Nieskończony to Wisznu, z powodu nauk w śastrach o wyższości nad dźiwą]


1.3.8 धर्मोपपत्तेश् च । ब्रसू-,.८ ।

 

dharmopapatteś ća

 

dharma – atrybut; upapatteH – ze stosowności; ća – i

 

Oraz przez stosowność atrybutów

 

[A także, ponieważ opisane tu atrybuty są stosowne tylko dla Wisznu]


1.3.9 अक्षरम् अम्बरान्तधृतेः । ब्रसू-,.९ ।

 

akszaram ambarAntadhrteH

 

akszaraM – niezniszczalny; ambaranta – do akaśy; dhrteH – z podtrzymywania

 

Niezniszczalnym, przez podtrzymywanie wszystkiego aż do akaśy

 

[Termin „akszara” użyty tutaj odnosi się do Wisznu, gdyż jest opisany jako podtrzymujący wszystko aż do akaśy]


1.3.10 सा च प्रशासनात् । ब्रसू-,.१० ।

 

sA ća praśAsanAt

 

sA – to; ća – i; praśAsanAt – z nakazu

 

Oraz tym przez nakaz

 

[Termin „akszara” odnosi się do Wisznu, gdyż wszystko tu jest opisanej jako podlegające Jego nakazom]


1.3.11 अन्यभावव्यावृत्तेश्च । ब्रसू-,.११ ।

 

anjabhAwawjAwRteśća

 

anja – inny; bhAwa – natura; wjawRteH – z rozróżnienia; ća – i

 

Oraz przez rozróżnienie od innej natury

 

[A także, ponieważ opisane są cechy, które odróżniają Go od wszelkich innych istot]


1.3.12 ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् सः । ब्रसू-,.१२ ।

 

IkszatikarmawjapadeśAt saH

 

Ikszati – widzenie; karma – obiekt; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; saH – on

 

Przez nazwanie Go obiektem widzenia

 

[Opisywany tutaj to Wisznu, gdyż pasuje do Niego opis obiektu widzenia]


1.3.13 दहर उत्तरेभ्यः । ब्रसू-,.१३ ।

 

dahara uttarebhjaH

 

dahara – mały; uttarebhjaH – z następujących

 

Małym przez następujące

 

[Małe niebo odnosi się do Wisznu z powodu następujących opisów w tekście]


1.3.14 गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिङ्गं च । ब्रसू-,.१४ ।

 

gatiśabdAbhjaM tathA hi dRszTaM lińgaM ća

 

gatiśabdAbhjaM – z ruchu oraz słów; tathA – tak oto; hi – rzeczywiście; dRszTaM – postrzeganie; lińgaM – znak; ća – i

 

Przez wstępowanie, słowa, postrzegania jako znak

 

[Z powodu opisu ruchu, użycia określonych słów i bezpośredniego postrzegania]


1.3.15 धृतेश् च महिम्नोऽस्यास्मिन्न् उपलब्धेः । ब्रसू-,.१५ ।

 

dhRteś ća mahimno’sjAsminn upalabdheH

 

dhRteH – z podtrzymywania; ća – i; mahimnaH – wielkość; asja – Jego; asmin – w Nim; upalabdheH – z bycia dostrzeżonym

 

Oraz przez podtrzymywanie, dostrzeżenie wewnątrz Jego wielkości

 

[Także z powodu opisu Jego chwały przy podtrzymywaniu wszystkich światów]


1.3.16 प्रसिद्धेश् च । ब्रसू-,.१६ ।

 

prasiddheś ća

 

prasiddheH – ze sławy; ća – i

 

Oraz przez sławę

 

[Także z powodu typowego użycia terminu]


1.3.17 इतरपरामर्शात् स इति चेन् नासंभवात् । ब्रसू-,.१७ ।

 

itaraparAmarśAt sa iti ćen nAsaMbhawAt

 

itara – inny; parAmarśAt – z powodu wzmianki; saH – on; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; asaMbhawAt – z niemożliwości

 

Jeśli niby innym przez wzmiankę, [odpowiadam]: „Nie, przez niemożliwość”

 

[Gdyby ktoś mówił, że to odnosi się np. do dźiwy, z powodu wzmianki o dźiwie w tekście, wówczas odpowiadam, że to nieprawda, gdyż taka interpretacja nie byłaby możliwa]


1.3.18 उत्तराच् चेद् आविर्भूतस्वरूपस् तु । ब्रसू-,.१८ ।

 

uttarAć ćed AwirbhUtaswarupas tu

 

uttarAt – z późniejszego; ćet – jeśli; AwirbhUta – inkarnujący; swarupaH – postać; tu – ale

 

Jeśli niby z późniejszych, [odpowiadam]: „Lecz manifestację postaci”

 

[Gdyby ktoś twierdził, ze późniejszy fragment odnosi się do dźiwy, wówczas odpowiadam, że prawdziwa natura dźiwy jest tylko w tym fragmencie]


1.3.19 अन्यार्थश् च परामर्शः । ब्रसू-,.१९ ।

 

anjArthaś ća parAmarśaH

 

anja – inny; arthaH – powód; ća – i; parAmarśaH – odniesienie

 

A odniesienie z innego powodu

 

[A znaczenie opisu dźiwy jest inne tutaj]


1.3.20 अल्पश्रुतेर् इति चेत् तद् उक्तम् । ब्रसू-,.२० ।

 

alpaśruter iti ćet tad uktam

 

alpa – mały; śruteH – ze śruti; iti – tako oto; ćet – jeśli; tat – tamto; uktam – już wyjaśniono

 

Jeśli niby przez „małe” w śruti, [odpowiadam]: to wyjaśnione

 

[Gdyby ktoś twierdził, że użyty w śruti termin „mały” odnosi się do dźiwy, wówczas odpowiadam, że to już wyjaśniliśmy w sutrze 1.2.7]


1.3.21 अनुकृतेस् तस्य च । ब्रसू-,.२१ ।

 

anukRtes tasja ća

 

anukRteH – z podobieństwa; tasja – Jego; ća – i

 

Oraz przez podobieństwo do Niego

 

[I tylko z powodu podobieństwa dźiwy do Wisznu]


1.3.22 अपि च स्मर्यते । ब्रसू-,.२२ ।

 

api ća smarjate

 

api – też; ća – i; smarjate – smryti stwierdza

 

Ponadto smryti stwierdza

 

[To samo jest też stwierdzone w smryti]


1.3.23 शब्दाद् एव प्रमितः । ब्रसू-,.२३ ।

 

śabdAd ewa pramitaH

 

śabdAt – ze słowa; ewa – nawet; pramitaH – ograniczonym

 

Nawet ograniczonym przez słowo

 

[Jest nawet bardzo małym, ponieważ tak właśnie stwierdza tekst]


1.3.24 हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् । ब्रसू-,.२४ ।

 

hRdjapekszajA tu manuszjAdhikAratwAt

 

hRdi – serce; apekszajA – związek; tu – ale; manuszja – człowiek; adhikAratwAt – z przywilejów

 

Ale przez przywilej związku z ludzkimi sercami

 

[To jest spowodowane faktem, że Wisznu przejawia się w ludzkich sercach]


1.3.25 तदुपर्य् अपि बादरायणः संभवात् । ब्रसू-,.२५ ।

 

taduparj api bAdarAjaNaH saMbhawAt

 

tad – to; upari – ponad; api – również; bAdarAjaNaH – Badarajana; saMbhawAt – z możliwości

 

Zdaniem Badarajany – również ponad nimi przez możliwość

 

[Badarajana uważa, że również dewowie mogą medytować nad Wisznu]


1.3.26 विरोधः कर्मणीति चेन् नानेकप्रतिपत्तेर् दर्शनात् । ब्रसू-,.२६ ।

 

wirodhaH karmaNIti ćen nAnekapratipatter darśanAt

 

wirodhaH – przeciwność; karmaNi – w czynach; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; aneka – wiele; pratipatteH – z założenia; darśanAt – z widzenia

 

Jeśli niby sprzeczność w czynach, [odpowiadam]: „Nie - przez widzenie założenia wielości”

 

[Gdyby ktoś zarzucał nam, że czynności dewów sprawiają, iż stwierdzenie staje się sprzeczne, wówczas odpowiadamy, że nie ma on racji, gdyż dewowie mają moc się manifestować na wiele sposobów]


1.3.27 शब्द इति चेन् नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । ब्रसू-,.२७ ।

 

śabda iti ćen nAtaH prabhawAt pratjakszAnumAnAbhjAm

 

śabda – słowa Wed; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; ataH – z tych; prabhawAt – ze stworzenia; pratjaksza – dowód; anumAna – wnioskowania

 

Jeśli niby słowa Wed, [odpowiadam]: „Nie, przez stworzenie, dowód, wnioskowanie”

 

[Gdyby ktoś zarzucał, że to przeczy słowom Wed, wówczas odpowiadam, że nie ma racji, z powodu opisu stworzenia, dowodów w śruti i smryti oraz wnioskowania]


1.3.28 अत एव च नित्यत्वम् । ब्रसू-,.२८ ।

 

ata ewa ća nitjatwam

 

ata ewa – tak więc; ća – i; nitjatwam – cecha wieczności

 

Tak więc, również wieczność

 

[Opisy stworzenia Wed przez Pana Brahmę również dowodzą ich wieczności.]


1.3.29 समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश् च । ब्रसू-,.२९ ।

 

samAnanAmarupatwAććAwRttawapjawirodho darśanAt smRteś ća

 

samAna – podobny; nAma – imię; rupa – kolor; ća – i; awRttau – w cyklach stworzenia; api – również; awirodhaH – brak sprzeczności; darśanAt – ze śruti; smRteH – ze smryti; ća – i

 

Oraz przez podobieństwo imienia i formy brak również sprzeczności w cyklach stworzenia, przez śruti i smryti

 

[Ponieważ imiona i formy pozostają identyczne również przez całe cykle stworzenia nie ma sprzeczności, co potwierdza śruti i smryti]


1.3.30 मध्वादिष्व् असंभवाद् अनधिकारं जैमिनिः । ब्रसू-,.३० ।

 

madhwAdiszw asaMbhawAd anadhikAraM dźaiminiH

 

madhwadiszu – w Madhu-widji; asaMbhawAt – z niemożliwości; anadhikAraM – kwalifikacja; dźaiminiH – Dźajmini

 

Zdaniem Dźajminiego przez niemożliwość kwalifikacji do Madhu-widji

 

[Dźajmini sadzi, że dewowie nie biorą udziału w Madhu-widhi itp., gdyż nie jest możliwe, aby się kwalifikowały]


1.3.31 ज्योतिषि भावाच् च । ब्रसू-,.३१ ।

 

dźjotiszi bhAwAć ća

 

dźjotiszi – światłość; bhAwAt – z istnienia; ća – i

 

Oraz przez istnienie światła

 

[Oraz ponieważ dewowie medytują na świetle]


1.3.32 भावं तु बादरायणोऽस्ति हि । ब्रसू-,.३२ ।

 

bhAwaM tu bAdarAjaNo’sti hi

 

bhAwaM – istnienie; tu – ale; bAdarAjaNaH – Badarajana; asti – jest; hi – [partykuła wzmacniająca]

 

Lecz zdaniem Badarajany istnienie jest

 

[Ale Badarajana sądzi, że dewowie biorą udział w medytacjach (takich jak Madhu-widja)]


1.3.33 शुगस्य तदनादरश्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते हि । ब्रसू-,.३३ ।

 

śugasja tadanAdaraśrawaNAt tadAdrawaNAt sućjate hi

 

śuk – rozpacz; asja – jego; tat – tamta; anAdaraśrawaNAt – ze słyszenia pogardliwej mowy; tada – wtedy; adrawaNAt – od pójścia do niego; sućjate – mówi się; hi – ponieważ

 

Jego rozpacz przez pogardliwa mowę, wtedy, z tego powodu nazwano

 

[Użyty w Wedach termin „śudra” oznacza nieszczęśliwego, ponieważ Dźanaśruti Pautrajana był rozgoryczony z powodu słyszenia pogardliwej mowy łabędzia. Nie odnosi się on do najniższej warny (m.in. w miejscach gdzie „śudrowi” są dopuszczani do nauki Wed).]


1.3.34 क्षत्रियत्वगतेश् च । ब्रसू-,.३४ ।

 

kszatrijatwAwagateś ća

 

kszatriajatwa – stan bycia kszatriją; awagateH – z rozumienia; ća – i

 

Oraz przez rozumienie stanu bycia kszatriją

 

[I rozumiemy, że Dźanaśruti był kszatriją.]


1.3.35 उत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् । ब्रसू-,.३५ ।

 

uttaratra ćaitrarathena lińgAt

 

uttaratra – w dalszej części; ćaitrarathena – z Ćajtrarathą; lińgAt – ze znaku

 

W dalszej części ze znaku z Ćajtrarathą

 

[Rozumiane to jest z podpowiedzi, występującej w dalszej części jego rozmowy z Ćajtarathą.]


1.3.36 संस्कारपरामर्शात् तदभावाभिलापाच् च । ब्रसू-,.३६ ।

 

saMskAraparAmarśAt tadabhAwAbhilApAć ća

 

saMskAra – rytuały przejścia; parAmarśAt – z powodu odniesienia; tat – to; abhawa – nieobecność; abhilApAt – z deklaracji; ća – i

 

Oraz przez odniesienie do rytuałów przejścia i deklarację nieobecności

 

[Bowiem śastry stwierdzają konieczność przyjmowania samskar, a także wykluczają od tego śudrów.]


1.3.37 तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः । ब्रसू-,.३७ ।

 

tadabhAwanirdhAraNe ća prawRtteH

 

tat – to; abhAwa – nieobecność; nirdhAraNe – w zapewnieniu; ća – i; prawRtteH – z próby

 

Oraz przez próbę zapewnienia tamtego

 

[A także z powodu konieczności upewnienia się, że przyjmowany uczeń nie jest śudrą.]


1.3.38 श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् । ब्रसू-,.३८ ।

 

śrawaNAdhjajanArthapratiszedhAt

 

śrawaNa – słuchanie; adhjajana – zgłębianie; artha – zrozumienie; pratiszedhAt – z zakazu

 

Przez zakaz słuchania, zgłębiania i rozumienia

 

[Z powodu zakazu zajmowania się Wedami obowiązującego dla śudrów.]


1.3.39 स्मृतेश् च । ब्रसू-,.३९ ।

 

smRteś ća

 

smRteH – ze smryti; ća – i

 

Oraz przez smryti

 

[A także z powodu słów zawartych w smryti wnioskujemy, że śudrom nie wolno zgłębiać Wed.]


1.3.40 कम्पनात् । ब्रसू-,.४० ।

 

kampanAt

 

kampanAt – z wibracji

 

Przez wibrację

 

[Z powodu trzęsienia się całego świata użyty termin „wadźra” (piorun) musi się odnosić do Wisznu.]


1.3.41 ज्योतिर् दर्शनात् । ब्रसू-,.४१ ।

 

dźjotir darśanAt

 

dźjotiH – światło; darśanAt – z widzenia

 

Światłem przez widzenie

 

[Z powodu opisu piorunu jako światło.]


1.3.42 आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् । ब्रसू-,.४२ ।

 

AkAśo’rthAntaratwAdiwjapadeśAt

 

AkAśaH – akaśa; artha – o znaczeniu; antaratwa – różność; Adi – itp.; wjapadeśAt – ze stwierdzenia

 

Akaśa przez deklarację różności itp.

 

[Termin „akaśa” odnosi się do Wisznu, z powodu stwierdzenia w śastrach o różnosći między Nim, a dźiwą, a także z innych powodów.]


1.3.43 सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर् भेदेन । ब्रसू-,.४३ ।

 

suszuptjutkrAntjor bhedena

 

suszuptiH – głęboki sen; uktrantjoH – śmierć; bhedena – przez różnicę

 

Przez różnicę w głębokim śnie i śmierci

 

[Dźiwa nie może być tożsama z Brahmanem, ponieważ różnica między dźiwą, a Brahmanem jest obecna w głębokim śnie, a także śmierci.]


1.3.44 पत्यादिशब्देभ्यः । ब्रसू-,.४४ ।

 

patjAdiśabdebhjaH

 

pati – Pan; Adi – itp.; śabda – słowo

 

Przez słowa „Pan” itp.

 

[Z powodu użycia słów takich jak „pati” (pan, władca) itp.]

 

Czwarta pada

 

1.4.1 आनुमानिकम् अप्य् एकेषाम् इति चेन् न शरीर-रूपक-विन्यस्त-गृहीतेर् दर्शयति च । ब्रसू-,.१ ।

 

AnumAnikam apj ekeszAm iti ćen na śarIrarupakawinjastagRhiter darśajati ća

 

AnumAnikam – wnioskowany; api – również; ekeszAm – jedna z wielu szkół; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; śarIra – ciało; rupaka – metafora; winjasta – wyjaśnione; gRhiteH – ze wzmianki; darśajati – pokazuje; ća – i

 

Jeśli niby nawet wnioskowany w jednej z wielu, [odpowiadam]: „Nie, przez pokazaną wzmiankę o metaforze ciała”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że termin „awjakta” użyty w Katha-upaniszadzie odnosi się do pradhany, wówcza odpowiadam, że się myli, gdyż „awjakta” to metafora znacząca „śarira” (ciało) co jest jasno pokazane]


1.4.2 सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात् । ब्रसू-,.२ ।

 

sUkszmaM tu tadarhatwAt

 

sUkszmaM – subtelny; tu – ale; tat – to; arhatwAt – ze stosowności

 

Ale to - subtelnym przez stosowność

 

[Ale to słowo „śarira” oznacza ciało subtelne z powodu stosownego kontekstu.]


1.4.3 तदधीनत्वाद् अर्थवत् । ब्रसू-,.३ ।

 

tadadhInatwAd arthawat

 

tat – to; adhInatwAt – z zależności; arthawat – jak znaczenie

 

Takie znaczenie przez zależność

 

[Powinno się przyjąć takie znaczenie, gdyż pradhana jest kompletnie zależna od Brahmana]


1.4.4 ज्ञेयत्वावचनाच् च । ब्रसू-,.४ ।

 

dźñejatwAwaćanAć ća

 

dźñejatwa – obiekt wiedzy; awaćanAt – z braku wzmianki; ća – i

 

Oraz przez brak wzmianki o obiekcie wiedzy

 

[A także, ponieważ „awjakta” nie jest opisana jako obiekt wiedzy, powinno się uważać ją za tożsamą z pradhaną]


1.4.5 वदतीति चेन् न प्राज्ञो हि प्रकरणात् । ब्रसू-,.५ ।

 

wadatIti ćen na prAdźño hi prakaraNAt

 

wadati – stwierdza; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; prAdźñaH – Paramatma; hi – ponieważ; prakaraNAt – z kontekstu

 

Jeśli niby tak oto stwierdza, [odpowiadam]: „Nie, ponieważ Paramatma przez kontekst”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że to opisuje pradhanę wówczas odpowiadam, że się myli, gdyż z kontekstu wynika, że chodzi o Paramatmę]


1.4.6 त्रयाणाम् एव चैवम् उपन्यासः प्रश्नश् च । ब्रसू-,.६ ।

 

trajANAm ewa ćaiwam upanjAsaH praśnaś ća

 

trajANAm – z trzech; ewa – tylko; ća – i; ewam – tak oto; upanjAsaH – wzmianka; praśnaH – pytanie; ća – i;

 

I tak oto wzmianki tylko o trzech pytaniach

 

[W tym kontekście wspomniane są tylko trzy pytania]


1.4.7 महद्वच् च । ब्रसू-,.७ ।

 

mahadwać ća

 

mahadwat – jak mahat; ća – i

 

Oraz jak „mahat”

 

[Użycie terminu jest podobnym do użycia terminu „mahat”]


1.4.8 चमसवदविशेषात् । ब्रसू-,.८ ।

 

ćamasawadawiśeszAt

 

ćamasawat – jak szklanka; awiśeszAt – z braku cech wyróżniających

 

Jak szklanka – przez brak cech wyróżniających

 

[Słowo „adźa” użyte w Śwetaśwatara-upaniszadzie 4.5 nie odnosi się do koncepcji materii zawartej w sańkhji, z powodu braku konkretnych cech opisanych, podobnie jak w przypadku użycia słowa „ćamasa” w Bryhadaranajaka-upaniszadzie 2.2.3]


1.4.9 ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्य् अधीयत एके । ब्रसू-,.९ ।

 

dźjotirupakramA tu tathA hj adhIjata eke

 

dźjotiH – światło; rupakramA – rozpoczynające się; tu – ale; tathA – tak oto; hi – ponieważ; adhIjata – czytanie; eke – niektóre

 

Od światła się rozpoczyna, gdyż tak oto czytanie niektóre

 

[Światło jest źródłem – co również potwierdzają inne fragmenty]


1.4.10 कल्पनोपदेशाच् च मध्वादिवदविरोधः । ब्रसू-,.१० ।

 

kalpanopadeśAć ća madhwAdiwadawirodhaH

 

kalpana – energia kreatywna; upadeśAt – z nauczania; ća – i; madhu – miód; Adi – itp.; awirodhaH – brak sprzeczności

 

Przez nauczanie o energii kreatywnej brak sprzeczności jak w przypadku miodu itp.

 

[Jako że, została stworzona przez Wisznu nie ma sprzeczności w twierdzeniu, że pradhana jest zarówno stworzona i niestworzona. Tak samo jak miód i inne rzeczy są zarazem stworzone i niestworzone.]


1.4.11 न संख्योपसंग्रहादपि ज्ञानाभावाद् अतिरेकाच् च । ब्रसू-,.११ ।

 

na saMkhjopasaMgrahAdapi nAnAbhAwAd atirekAć ća

 

na – nie; saMhkja – liczba; upasaMgrahAt – z wyliczenia; api – również; mAnA – różne; bhAwAt – ze stanów; atirekAt – z nadmiaru; ća – i

 

Nawet nie przez wyliczenie liczb – przez nadmiar wielu stanów

 

[Nawet skoro te same wyliczenia są podane w Bryhadaranajaka-upaniszadzie, co w teorii sańkhji, nie odnoszą się do sańkhji, gdyż liczb i elementów podanych jest więcej niż w teorii sańkhji]


1.4.12 प्राणादयो वाक्यशेषात् । ब्रसू-,.१२ ।

 

prANAdajo wAkjaśeszAt

 

prANa – prana; adajaH – cała reszta; wAkjaśeszAt – z uzupełniającego zdania

 

Prana i cała reszta przez uzupełniające zdanie

 

[Chodzi tu (w śruti) o pięć wymienionych rzeczy rozpoczynających się z praną, co wynika z uzupełniającego zdania]


1.4.12 ज्योतिषैकेषाम् असत्यन्ने । ब्रसू-,.१३ ।

 

dźjotiszaikeszAm asatjanne

 

dźjotisza – przez światło; ekeszAm – niektóre; asati – nieobecność; anne – w żywności

 

Światłem w niektórych – gdzie nieobecność żywności

 

[W niektórych wersjach tego wyliczenia z Upaniszadów słowo „dźjoti” (światło) zastępuje słowo „anna” (jedzenie)]


1.4.13 कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः । ब्रसू-,.१४ ।

 

kAraNatwena ćAkAśAdiszu jathAwjapadiszTokteH

 

kAraNatwena – przez przyczynę; ća – i; akAśAdiszu – w akaśy i całej reszcie; jathA – jako; wjapadiszTa – nauczane w śruti; ukteH – ze stwierdzenia

 

I przy pomocy przyczyny przez stwierdzenia w śruti o akaśy itp.

 

[Według Upaniszadów Brahman jest przyczyną akaśy i całej reszty]


1.4.14 समाकर्षात् । ब्रसू-,.१५ ।

 

samAkarszAt

 

samAkatszAt – z odpowiedniości

 

Przez odpowiedniość

 

[Terminy „asat” i „awjakryta” w śruti też się odnoszą do Brahmana z powodu odpowiedniości w użytym kontekście]


1.4.15 जगद्वाचित्वात् । ब्रसू-,.१६ ।

 

dźagadwaćitwAt

 

dźagat – wszechświat; waćitwAt – ze znaczenia

 

Przez znaczenie [słowa] „dźagat”

 

[Termin „Brahman” użyty w Kauśitaki-upaniszadzie odnosi się do Wisznu, ponieważ „karma” oznacza wszechświat]


1.4.16 जीवमुख्यप्राणलिङ्गान् नेति चेत् तद्व्याख्यातम् । ब्रसू-,.१७ ।

 

dźIwamukhjaprANalińgAn neti ćet tadwjAkhjAtam

 

dźIwa – dźiwa; mukhjaprANa – główna prana; lińgAt – ze znaku; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; tat – to; wjakhjatam – już wyjaśniono

 

Jeśli niby dźiwa i główna prana przez znaki, [odpowiadam]: „Nie, już to wyjaśniono”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że dźiwa i główna prana opisują w tym fragmencie Brahmana, wówczas odpowiadam, że nie, ponieważ to już wyjaśniono w sutrze 1.1.13]


1.4.17 अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्याम् अपि चैवम् एके । ब्रसू-,.१८ ।

 

anjArtha tu dźaiminiH praśnawjAkhjAnAbhjAm api ćaiwam eke

 

anja – inny; artha – powód; tu – ale; dźaiminiH – Dźajmini; praśna – pytania; wjAhjAna – odpowiedź; api – również; ća – i; ewam – tak oto; eke – inne

 

Lecz zdaniem Dźajminiego przyczyna jest inna przez pytania i odpowiedzi; tak oto również inne

 

[Zdaniem Dźajminiego przyczyna zawartych w Kauśitaki-upaniszadzie pytań i odpowiedzi jest inna i niektóre wersje tekstu też podają inną interpretację]


1.4.18 वाक्यान्वयात् । ब्रसू-,.१९ ।

 

wAkjAnwajAt

 

wAkjAnwajAt – z kontekstu zdań

 

Przez kontekst zdań

 

[Kontekst tych zdań dowodzi, że chodzi o Brahmana]


1.4.19 प्रतिज्ञासिद्धेर् लिङ्गम् आश्मरथ्यः । ब्रसू-,.२० ।

 

pratidźñAsaddher lińgam AśmaradhjaH

 

pratidźña – tamto stwierdzenie; saddheH – z dowodu; lińgam – znak; AśmaradhjaH – Aśmaradhja

 

Zdaniem Aśmaradhji znakiem przez dowód tamtego stwierdzenia

 

[Zdaniem Aśmaradhji „Atma” w Bryhadaranajaka-upaniszadzie 4.5 jest Paramatmanem, gdyż tylko w ten sposób może się spełnić obietnica, że dzięki znajomości jaźni wszystko jest znane]


1.4.20 उत्क्रमिष्यत एवं भावाद् इत्य् औडुलोमिः । ब्रसू-,.२१ ।

 

utkramiszjata ewaM bhAwAd itj auDulomiH

 

utkramiszjata – odchodzący z ciała; ewaM bhAwAt – z warunku; iti – tak oto; auDulomiH – Audulomi

 

Zdaniem Audulomiego takim oto przez warunki, przy wychodzeniu z ciała

 

[Audulomi uważa, że tuż przed osiągnięciem mokszy osiąga się transcendentalne cechy Śri Bhagawana]


1.4.21 अवस्थितेर् इति काशकृत्स्नः । ब्रसू-,.२२ ।

 

awasthiter iti kAśakRtsnaH

 

awasthiteH – z istnienia; iti – tak oto; kAśakRtstnaH – Kaśakrytsna

 

Przez istnienie – takie oto zdanie Kaśakrytsny

 

[Kaśakrytsna uważa, że zdanie odnosi się do Paramatmana, gdyż przebywa wewnątrz dźiwy]


1.4.22 प्रकृतिश् च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् । ब्रसू-,.२३ ।

 

prakRtiś ća pratidźñAdRszTAntAnuparodhAt

 

prakRtiH – przyczyna materialna; ća – i; pratidźñA – propozycja; dRszTanta – ilustracje; anuparodhAt – z braku konfliktu

 

Przyczyną materialną również przez brak konfliktu ze stwierdzeniami i przykładami

 

[Brahman to również prakryti, gdyż poglądowi temu nie przeczą stwierdzenia i przykłady podane w śastrach]


1.4.23 अभिध्योपदेशाच् च । ब्रसू-,.२४ ।

 

abhidhjopadeśAć ća

 

abhidhja – wola; upadeśAt – z nauczania; ća – i

 

Oraz przez nauczanie o woli

 

[Ponieważ śastry nauczają, że w tym i poprzednich cyklach kreacji wszechświat powstał za sprawą woli Brahmana, zatem Brahman jest przyczyną i elementem kreacji]


1.4.24 साक्षाच् चोभयाम्नानात् । ब्रसू-,.२५ ।

 

sAkszAć ćobhajAmnAnAt

 

sAkszAt – z bezpośredniego; ća – i; ubhaja – oboje; amnAnAt – ze stwierdzenia w śruti

 

Oraz przez bezpośrednie stwierdzenia w śruti o obojgu

 

[Brahman jest zarówno stwórcą jak i elementem kreacji, gdyż obydwie prawdy są stwierdzone w śastrach]


1.4.25 आत्मकृतेः । ब्रसू-,.२६ ।

 

AtmakRteH

 

AtmakRteH – samostworzony

 

Samostworzony

 

[Brahman jest samostworzony]


1.4.26 परिणामात् । ब्रसू-,.२७ ।

 

pariNAmAt

 

pariNAmAt – z modyfikacji

 

Przez modyfikację

 

[Ponieważ modyfikował samego siebie]


1.4.27 योनिश् च हि गीयते । ब्रसू-,.२८ ।

 

joniś ća hi gIjate

 

joniH – źródło; ća – również; hi – ponieważ; gIjate – nazywa się

 

Oraz przez to, że nazwany został źródłem

 

[Śastry oznajmiają, że Brahman jest źródłem, z którego powstał wszechświat materialny]


1.4.28 एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः । ब्रसू-,.२९ ।

 

etena sarwe wjAkhjAtA wjAkhjAtAH

 

etena – przez to; sarwe – wszystkie; wjAkhjAtAH – wyjaśnione

 

Przez to wszystkie wyjaśnione, wyjaśnione

 

[Przez to wyjaśniliśmy, że wszystkie imiona w śruti odnoszą się do Pana Gowindy]

 

Druga adhjaja

 

Pierwsza pada

 

2.1.1 स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन् नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात् । ब्रसू-,.१ ।

 

smRtjanawakAśadoszaprasańga iti ćen nAnjasmRtjanawakAśadoszaprasańgAt

 

smRti – smryti; anawakAśa – brak miejsca; dosza – wada; prasańga – efekt; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; anjasmRti – inne smryti

 

Jeśli niby wada efektu braku miejsca w smryti, [odpowiadam]: "Nie, inne smryti"

 

[Jeżeli ktoś twierdzi, że powinniśmy odrzucić wedantę, gdyż jest sprzeczna z Kapila-smryti, odpowiadam, że to Kapila-smryti powinno zostać odrzucone, gdyż przeczy innym smryti.]

 

2.1.2 इतरेषां चानुपलब्धेः । ब्रसू-,.२ ।

 

itareszAM ćAnupalabadheH

 

itareszAM – innych; ća – i; anupalabdheH – z braku wzmianki

 

Oraz przez brak wzmianki o innych

 

[Sańkhja również zasługuje na odrzucenia z powodu braku potwierdzania w innych smryti]

 

2.1.3 एतेन योगः प्रत्युक्तः । ब्रसू-,.३ ।

 

etena jogaH pratjuktaH

 

etena – przez to; jogaH – joga; pratjuktaH – odrzucenie

 

Przez to jogi odrzucenie

 

[Jako, że odrzucana została sańkhja odrzucić musimy również filozofię jogi, opartą na sańkhji]


2.1.4 न विलक्षणत्वाद् अस्य तथात्वं च शब्दात् । ब्रसू-,.४ ।

 

na wilakszaNatwAd asja tathAtwaM śabdAt

 

na – nie; wilakszaNatwAt – z różnicy w naturze; asja – jego; tathAtwaM – jego pozostawanie sobą; śabdAt – z dźwięku

 

Nie – przez różną naturę, z własnych słów samych w sobie

 

[Wed nie wolno pod żadnym pozorem odrzucać, gdyż mają Swoją własną specyficzną naturę i Ich słowa są ewidentne same w Sobie]


2.1.5 अभिमानिव्यपदेशस् तु विशेषानुगतिभ्याम् । ब्रसू-,.५ ।

 

abhimAniwjapadeśas tu wiśeszAnugatibhjAm

 

abhimAni – dewa opiekuńczy; wjapadeśaH – stwierdzenie; tu – ale; wiśesza – cecha wyróżniająca; anugati – przenikanie

 

Ale stwierdzenie o dewach opiekuńczych przez cechę wyróżniającą i przenikania

 

[Z powodu opisów żywiołów jako dewów i przenikania żywiołów przez dewy, użyte w Upaniszadach słowa odnoszą się do dewów, a nie samych żywiołów]


2.1.6 दृश्यते तु । ब्रसू-,.६ ।

 

dRśjate tu

 

dRśjate – postrzega; tu – ale

 

Ale tak postrzegany

 

[Puruszottama jest elementem stworzenia, lecz nie jest to widoczne]


2.1.7 असद् इति चेन् न प्रतिषेधमात्रत्वात् । ब्रसू-,.७ ।

 

asad iti ćen na pratiszedhamAtratwAt

 

asat – nieprawda; iti – tako oto; ćet – jeśli; na – nie; pratiszedhamAtratwAt – z zaprzeczenia

 

Jeśli niby tak oto przez nieprawdę, [odpowiadam]: "Nie, przez zaprzeczenie"

 

[Jeśli ktoś twierdzi, że świat jest nierzeczywisty, odpowiadam, że się myli, gdyż świat nie jest nierzeczywisty tylko przez bycie różnym od Wisznu]


2.1.8 अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गाद् असमञ्जसम् । ब्रसू-,.८ ।

 

apItau tadwatprasańgAd asamañdźasam

 

apitau – podczas pralaji; tadwat – tak jak to; prasańgAt – z wydarzenia; asamañdźasam – niespójny

 

Podobnie niespójną przez wydarzenia podczas pralaji

 

[Pogląd, że Najwyższy Pan jest częścią świata materialnego jest nieprawdziwy, gdyż wówczas Wisznu ulegałby zniszczeniu razem ze światem materialnym podczas pralaji]

 

2.1.9 न तु दृष्टान्तभावात् । ब्रसू-,.९ ।

 

na tu dRszTAntabhAwAt

 

na – nie; tu – ale; dRszTAntabhAwAt – z obrazów

 

Ale nie przez obrazy

 

[Nieprawdą jest, że Brahman jest wchłaniany przez świat podczas pralaji, gdyż wiat to obraz stworzony przez Niego]

2.1.10 स्वपक्षदोषाच् च

 

swapakszadoszAć ća

 

swapakszadoszAt – z zarzutów; ća – i

 

Oraz przez zarzuty

 

[I ponieważ zarzuty stawiane wedancie przez zwolenników sańkhji, można zaaplikować do sańkhji]

 

2.1.11 तर्काप्रतिष्ठानाद् अपि

 

tarkApratiszThAnAd api

 

tarka – logika; apratiszThAnAt – z braku siły; api – również

 

Również przez brak siły rozumowania

 

[Ponieważ rola logicznego rzoumowanie w dochodzeniu prawdy nie jest aż taka ogromna, gdyż strony mogą wzajemnie zbijać swe argumenty i kontrargumenty, poprzez pozornie logiczne rozumowanie, nie dochodząc do żadnych wniosków]

 

2.1.12 अन्यथानुमेयम् इति चेद् एवम् अप्य् अनिर्मोक्षप्रसङ्गः

 

anjathAnumejam iti ćed ewam anj anirmokszaprasańgaH

 

anjatha – inaczej; anumejam – wnioskowanie; iti – tak oto; ćet – jeśli; ewam – [partykuła wzmacniająca]; api – również; anirmokszaH – pragnienie mokszy; prasańgaH – wydarzenie

 

Jeśli niby inne rozumowanie, [odpowiadam]: „Wówczas również pragnienie mokszy”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że w takim układzie powinniśmy inaczej rozumować, odpowiadam, że również wtedy pragnęlibyśmi mokszy]

 

2.1.13 एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः

 

etena śiszTAparigrahA api wjAkhjAtAH

 

etena – przez to; śiszTAparigrahA – odrzucane przez mądrych; api – również; wjAkhjAtAH – omawiane

 

Przez to omawiane również odrzucane przez mądrych

 

[Z tych samych powodów co odrzuciliśmy sańkhję, mędrcy odrzucają wszystkie inne systemy sprzeczne z Wedami]

 

2.1.14 भोक्त्रापत्तेर् अविभागश् चेत् स्याल् लोकवत्

 

bhoktrApatter awibhAgaś ća ćet sjAl lokawat

 

bhoktra – odczuwający; apapatteH – z zarzutów; awibhAgaH – brak rozróżnienia; ća – również; ćet – jeśli; sjAt – może być; lokawat – jak świecie

 

Jeśli niby również brak rozróżniania od odczuwającego, [odpowiadam]: „Może być jak na świecie”

 

[Gdyby ktoś nam zarzucał, że w naszym układzie nie występuje rozróżnienie między odczuwającym Brahmanem, a odczuwanym przez niego światem, wówczas odpowiadam, że tak może być tylko na poziomie przyziemnego postrzegania.]

 

2.1.15 तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः

 

tadananjatwam ArambhaNaśabdAdibhjaH

 

tat – to; ananjatwam – brak różnicy; Arambha – początek; Adi – itp.; śabda – słowo

 

Ich brak różnicy przez słowa „początek” itp.

 

[Przyczyna zawiera się w skutku, z powodu użytych w Upaniszadach słów takich jak „początek” itp.]

 

2.1.16 भावे चोपलब्धेः

 

bhawe ćopalabdheH

 

bhawe – w istnieniu; ća – i; upalabdheH – z doświadczenia

 

Oraz przez doświadczenie w istnieniu

 

[Oraz, ponieważ efekt jest doświadczany tylko przy istnieniu przyczyny]


2.1.17 सत्वाच् चापरस्य

 

sattwAć ćAparasja

 

sattwAt – z istnienia; ća – i; aparasja – innych

 

Przez istnienie również późniejszych

 

[Oraz ponieważ efekt istnieje również wcześniej w przyczynie]

 

2.1.18 असद्व्यपदेशान् नेति चेन् न धर्मान्तरेण वाक्यशेषाद्युक्तेः शब्दान्तराच् च

 

asadwjapadeśAn neti ćen na dharmAntareNa wAkjaśeszAtjukteH śabdAntarAć ća

 

asat – nieprawda; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie;

dharma – cecha; antara – inna; wAkjaśeszAt – z późniejszej części; jukteH – z rozumowania; śabda – słowo; antara – inny; ća – i

 

Jeśli niby przez stwierdzenie nieprawdy, [odpowiadam]: „Nie przez inną cechę w późniejszej części, rozumowanie i inne słowo”

 

[Gdyby ktoś zarzucał nam, że skutek nie istnieje w przyczynie, gdyż śastry opisują go jako nieistniejącego, wówczas odpowiadam, że to nieprawda, gdyż użyty termin odnosi się do innej cechy później wzmiankowanej, co jest logiczne i potwierdzone przez inny tekst śruti]

 

2.1.19 पटवच् च

 

paTawać ća

 

paTawat – jak kawał płótna; ća – i

 

Oraz jak kawał płótna

 

[Tak jak zwija się i rozwija kawał płótna tak świat się zwija i rozwija z Brahmana podczas pralaji i stworzenia]

 

2.1.20 यथा च प्राणादिः

 

jathA ća prANAdi

 

jathA – jako; ća – i; prANAdi – jak prana itp.

 

I tak jak prana itp.

 

[Tak samo jak wszystkie prany jednoczą się w jedną pranę, podczas pranajamy]

 

2.1.21 इतरव्यपदेशाद् धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः

 

itarawjapadeśAd dhitAkaraNAdidoszaprasaktiH

 

itara – inne; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; hita – korzystne; akaraNAdi – nie tworzący itp.; dosza – wada; prasaktiH – efekt

 

Przez inne stwierdzenia wady nie tworzenia korzystnego itp.

 

[Gdyby Brahman stanowił jedność z duszami indywidualnymi powstawały by problemy np. wówcza Brahman tworzyłby rzeczy złe i wadliwe]

 

2.1.22 अधिकं तु भेदनिर्देशात्

 

adhikaM tu bhedanirdeśAt

 

adhikaM – więcej; tu – ale; bheda – różnica; nirdeśAt – ze wskazania

 

Ale więcej przez wskazanie różnicy

 

[Brahman jest czymś więcej niż dusze, z powodu wskazania różnicy między nimi]

 

2.1.23 अश्मादिवच् च तदनुपपत्तिः

 

aśmAdiwać ća

 

aśmAdiwat – jak kamień itp.; ća – i

 

Oraz tak jak kamień itp.

 

[Podobnie jak niestałe przedmioty takie jak kamień itp. nie mogą być Brahmanem, z powodu swej niestałości, tak Brahman nie może być nieustannie zmieniającą się dźiwą]

 

2.1.24 उपसंहारदर्शनान् नेति चेन् न क्षीरवद् धि

 

upasaMhAradarśanAn neti ćen na kszIrawad dhi

 

upasaMhAra ­– materiał; darśanAt – z widzenia; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie;

kszIrawat – jak mleko; hi – ponieważ

 

Jeśli niby przez widzenie narzędzi [odpowiadam]: „Nie, gdyż takim jak mleko”

 

[Gdyby ktoś zarzucał nam, że Brahman nie może być jedyną przyczyną świata, gdyż potrzebowałby narzędzi, aby go stworzyć odpowiadam, że się myli, gdyż Brahman stwarza świat tak jak mleko przybiera różne postacie]

 

2.1.25 देवादिवद् अपि लोके

 

dewAdiwad api loke

 

dewAdiwat – jak dewowie itp.; api – również; loke – na świecie

 

Również jak dewowie itp. na świecie

 

[Tak samo jak dewowie na świecie stwarzają pzedmioty siłą woli; tym bardziej Brahman może to zrobić]

 

2.1.26 कृत्स्नप्रसक्तिर् निरवयवत्वशब्दकोपो वा

 

kRtsnaprasaktir nirawajawatwaśabdakopo wA

 

kRtsnaM – całość; prasaktiH – możliwość; nirawajawa – bezpostaciowy; śabda – słowo; kopaH – sprzeczność; wA – albo

 

Albo możliwość całości albo zaprzeczenie słów o bezpostaciowości

 

[Zarzucają nam, że albo Brahman jest tożsamy ze światem (jeśli cały staje się światem), albo nie jest jednością (jeśli tylko jego część staje się światem)]

 

2.1.27 श्रुतेस् तु शब्दमूलत्वात्

 

śrutes tu śabdamUlatwAt

 

śruteH – ze śruti; tu – ale; śabda – słowo; mUlatwAt – z korzenia

 

Ale przez śruti, korzeń w słowie

 

[Osobom, które nie mogą rozwikłać tego rzekomego paradoksu radzimy opierać się na naukach śruti, które twierdzą, że Brahman jest zarazem jednością jak i przyczyną świata i stojący ponad nim]

 

2.1.28 आत्मनि चैवं विचित्राश् च हि

 

Atmani ćaiwaM wićitrAś ća hi

 

Atmani – w atmie; ća – i; ewa – tak oto; wićitrAH – różnorodność; ća – i; hi – ponieważ

 

Oraz ponieważ również w atmie różnorodność

 

[Różnorodność również występuje w atmie, która stanowi jedność, zatem powyższe stwierdzenie wcale nie jest nielogiczne]

 

2.1.29 स्वपक्षदोषाच् च

 

swapakszadoszAć ća

 

swa – własny; paksza – pogląd; doszAt – z wady; ća – i

 

Oraz przez wady we własnym postrzeganiu

 

[Naszym przeciwnikom radzimy przypomnieć sobie o wadach w ich postrzeganiu, jeżeli nie są w stanie tego zrozumieć]

 

2.1.30 सर्वोपेता च तद्दर्शनात्

 

sarwopetA ća taddarśanAt

 

sarwa – wszelaka; upetA – moc; ća – i; tat – tamto; darśanAt – z widzenia

 

Wszechmocny również przez widzenie tego

 

[A także, ponieważ z śastr wynika wszechmoc Brahmana]

 

2.1.31 विकरणत्वान् नेति चेत् तद् उक्तम्

 

wikaraNatwAn neti ćen na uktam

 

wikaraNatwAt – z braku narzędzi; na – nie; iti – tak oto; ćen na – jeśli nie; uktam – już wyjaśniono

 

Jeśli niby przez brak narzędzi, [odpowiadam]: „Już wyjaśniono”

 

[Gdyby ktoś nam zarzucał, że teoria jest niemożliwa, gdyż Brahman nie posiada narzędzi, którymi mógłby stworzyć wszechświat, odpowiadam, że to już wyjaśniliśmy]

 

2.1.32 न प्रयोजनवत्त्वात्

 

na prajodźanawattwAt

 

na – nie; prajodźana – powód; wattwAt – z posiadania

 

Nie z posiadania powodu

 

[Brahman nie jest stwórcą wszechświata, z żadnego szczególnego powodu]

 

2.1.33 लोकवत् तु लीलाकैवल्यम्

 

lokawat tu lIlAkaiwaljam

 

lokawat – jak na świecie; tu – ale; lIlAkaiwaljam – zwykła rozrywka

 

Lecz zwykła rozrywką, tak jak na świecie

 

[Lecz stworzenie jest tylko zwyczajną rozrywką Brahmana, podobną do ludzkich rozrywek]

 

2.1.34 वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति

 

waiszamjanairghRNje na sApekszatwAt tathA hi darśajati

 

waiszamja – stronniczość; nairghRNje – okrucieństwo; na – nie; sApekszatwAt – z zależności; tathA – tak więc; hi – ponieważ; darśajati – stwierdza

 

Nie stronniczy ani okrutny, przez zależność widzianą, ponieważ tak stwierdza

 

[Nie można zarzucić Brahmanowi stronniczości ani okrucieństwa, jeśli się weźmie pod uwagę inne czynniki takie jak karmę. Tak właśnie mówią śastry]

 

2.1.35 न कर्माविभागाद् इति चेन् नानादित्वाद् उपपद्यते चाप्य् उपलभ्यते च

 

na karmAwibhAgAd iti ćen nAnAditwAd upapadjate ćApj upalabhjate ća

 

na – nie; karma – czynność; awibhAgAt – z braku rozróżniania; iti – tak oto; ćet – jeśli

na – nie; anAditwAt – z braku początku; upapadjate – udowadnia; ća – i; api – również; upalabhate – jest stwierdzony w śastrach

 

Jeśli niby przez brak rozróżnienia czynności, [odpowiadam]: „Nie, przez udowodnienie braku początku oraz słowa śastr”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że Pan nie może mieć nic wspólnego z karmanem, ze względu na brak rozróżnienie przed początkiem wszechświata, odpowiadamy, że to błędne rozumowanie, gdyż wszechświat nie ma początku, co zostało udowodnione w śastrach]

 

2.1.36 सर्वधर्मोपपत्तेश् च

 

sarwadharmopapatteś ća

 

sarwa – wszelkie; dharma – cecha; upapatteH – z rozumowania; ća – i

 

Oraz przez logiczne dowody na wszystkie cechy

 

[A także, ponieważ wszystkie cechy potrzebne do stworzenia wszechświata są obecne w Brahmanie musi On być stwórcą wszechświata]

 

Druga pada

 

2.2.1 रचनानुपपत्तेश् च नानुमानं प्रवृत्तेश् च

 

raćanAnupapatteś ća nAnumAnaM prawRtteś ća

 

raćanA – konstrukcja; anupapatteH – z niemożliwości; ća – i; na – nie; anumAnaM – wnioskowany; prawRtteH – z aktywności

 

I nie wnioskowana przez niemożliwość aktywności

 

[Przyczyną świata nie może być też pradhana, gdyż wówczas nie stworzenie nie byłoby takie układne i aktywność stałaby się niemożliwa]

 

2.2.2 पयोऽम्बुवच् चेत् तत्रापि

 

pajo’mbuwać ćet tatrApi

 

pajaH – mleko; ambuwat – jak woda; ćet – jeśli; tatra – tam; api – również

 

Jeśli jak woda i mleko, wtedy tam również

 

[Gdyby ktoś mówił, że pradhana porusza się swobodnie tak jak woda albo mleka, bez żadnej wyższej inteligentnej koncepcji sterującej, odpowiadam, że to jest również powodowane inteligencją]

 

2.2.3 व्यतिरेकानवस्थितेश् चानपेक्षत्वात्

 

wjatirekAnawasthiteś ćAnapekszatwAt

 

wjatireka – zewnętrzny wykonujący; anawasthiteH – z nieistnienia; ća – i; anapekszatwAt – z braku samodzielności

 

Oraz przez niezależność i brak zewnętrznych wykonujących

 

[I jako, że pradhana jest niezależna i nie ma żadnych zewnętrznych czynników poza nią, nie może być aktywna]

 

2.2.4 अन्यत्राभावाच् च न तृणादिवत्

 

anjatrAbhAwAć ća na tRNadiwat

 

anjatra – gdzie indziej; abhAwAt – z nieobecności; ća – i; na – nie; tRNAdiwat – jak trawa itp.

 

Oraz przez nieobecność gdzie indziej nie taką jak trawa itp.

 

[Nie można również powiedzieć, że pradhana modyfikuje się tak jak trawa zmieniająca się w mleko, gdyż nie jest obecna tam gdzie zachodzi zmiana]

 

2.2.5 पुरुषाश्मवद् इति चेत् तथापि

 

puruszAśmawad iti ćet tathApi

 

purusza – osoba; aśmawat – jak magnet; iti – tak oto; ćet – jeśli; tathApi – nawet wtedy

 

Nawet jeśli jak osoba lub magnet

 

[Nawet jeśli się powie, że purusza może poruszać pradhanę tak jak kulawy kieruje ślepego lub magnet przyciąga obiekty, ten problem nie może zostać pokonany]

 

2.2.6 अङ्गित्वानुपपत्तेश् च

 

ańgitwAnupapateś ća

 

ańgitwa – stosunek pierwotnej materii; anupapatteH – z niemożliwości; ća – i

 

Oraz przez niemożliwość stosunku pierwotnej materii

 

[Pradhana również nie może być aktywna, gdyż stosunek materii pierwotnej i wtórnej nie jest aplikowalny w przypadku trzech gun]

 

2.2.7 अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्

 

anjathAnumitau ća dźñaśaktiwijogAt

 

anjatha – w innym przypadku; anumitau – rozumowanie; ća – i; dźñaśakti – moc rozumowania; wijogAt – z braku posiadania

 

Oraz w przypadku innego rozumowania przez brak inteligencji

 

[Nawet jeśli ktoś powie, że pradhana nie posiada inteligencji nadal pozostaje cała reszta zarzutów dotyczących teorii, w myśl której jest przyczyną wszechświata]

 

2.2.8 अभ्युपगमेऽप्य् अर्थाभावात्

 

abhjupagame’pj arthAbhAwAt

 

abhjupagame – akceptując; api – również; artha – cel; abhAwAt – z braku istnienia

Przez brak celu również przy akceptacji

 

[Nawet jeżeli uznamy teorię sańkhji o spontanicznej modyfikacji pradhany, pradhana nie może również być stwórcą wszechświata, z powodu braku logicznego powodu]

 

2.2.9 विप्रतिषेधाच् चासमञ्जसम्

 

wipratiszedhAć ćAsamañdźasam

 

wipratiszedhAt – ze sprzeczności; ća – i; asamañdźasam – niespójność

 

Oraz niespójną przez sprzeczność

 

[Doktryna sańkhji jest również nie do przyjęcia, ze względu na liczne sprzeczności w niej występujące]

 

2.2.10 महद्दीर्घवद् वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम्

 

mahaddIrghawad wA hraswaparimaNDalAbhjAm

 

mahat – wielkie; dIrghawat – jak długie; wA – albo; hraswa – krótkie; parimaNDala – maleńkie

 

Albo jak wielkie, długie z krótkich, maleńkich

 

[Podobnie nie jest możliwa idea wajśesziki, w myśl ktorej wielkie i długie elementy wyłaniają się z krótkich i maleńkich, ponieważ jeśli atom jest bezwymiarowy (według wajśesziki), wtedy nie może stworzyć czegoś posiadającego wymiar.]

 

2.2.11 उभयथापि न कर्मातस्तदभावः

 

ubhajathApi na karmAtastadabhAwaH

 

ubhajatha – w obojga przypadkach; api – również; na – nie; karma – czynność; ataH – zatem; tad – to; abhAwaH – nieobecność

 

Również nie w obojgu przypadkach, zatem negacja tego

 

[Również w przypadku adryśty, nie istnieje możliwość tworzenia wszechświata z łączności atomów, zatem odrzucamy teorię wajśesziki]

 

2.2.12 समवायाभ्युपगमाच् च साम्याद् अनवस्थितेः

 

samawAjAbhjupagamAć ća sAmjAd anawasthiteH

 

samawAjAbhjupagamAt – z przyznania samawaji; ća – i; sAmjAt – z równości rozumowania; anawasthiteH – ‘regressus ad infinitum’

 

Oraz z pryznania samawaji, z równości rozumowania ‘regressus ad infinitum’

 

[Teorią wajśesziki zostaje odrzucona również, ponieważ gdyby przyznano istnienie samawaji zaszedłby paradoks ‘regressus ad infinitum’]

 

2.2.13 नित्यम् एव च भावात्

 

nitjam ewa ća bhAwAt

 

nitjaM – wieczny; ewa – [partykuła wzmacniająca]; ća – i; bhAwAt – z istnienia

 

Oraz z wiecznego istnienia

 

[A także z powodu wiecznego istnienia, które byłoby konsekwencją teorii wajśesziki.]

 

2.2.14 रूपादिमत्त्वाच् च विपर्ययो दर्शनात्

 

rUpAdimattwAć ća wiparjajo darśanAt

 

rUpAdimattwAt – z posiadania formy itp.; ća – i; wiparjajaH – odwrotność; darśanAt – z widzenia

 

I z posiadania formy itp. odwrotność, przez dostrzeganie

 

[Z powodu atomów posiadających cechy takie jak forma zaszłaby przeciwność teorii wajśesziki, zgodnie z którą atomy są nieskończenie małe.]

 

2.2.15 उभयथा च दोषात्

 

ubhajathA ća doszAt

 

ubhajathA – w dwóch przypadkach; ća – i; doszAt – z defektów

 

Oraz przez defekty w obydwu przypadkach

 

[Odrzucamy teorię wajśeszika z powodu jej wad w obydwu przypadkach – zarówno, kiedy się uzna, że atomy posiadają formę jak i kiedy nie posiadają formy.]

 

2.2.16 अपरिग्रहाच् चात्यन्तम् अनपेक्षा

 

aparigrahAć ćAtjantamanapekszA

 

aparigrahAt – z braku akceptacji; ća – i; atjantam – ogólnie; anapekszA – do odrzucenia

 

Oraz przez brak akceptacji do odrzucenia w całości

 

[Także, ponieważ wielcy ryszi odrzucają teorię wajśesziki powinniśmy ją również odrzucić]

 

2.2.17 समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः

 

samudAja ubhajahetuke’pi tadaprAptiH

 

samudAja – agregat; ubhajahetuke – o dwóch przyczynach; api – również; tadaprAptiH – nie odbędzie się

 

Nie odbędzie się również przy agregacie o dwóch przyczynach

 

[Nawet gdyby dwa agregaty następowały z ich dwóch przyczyn, agregaty nie odbyłyby się. Zatem musimy odrzucić teorię buddyjską.]

 

2.2.18 इतरेतरप्रत्ययत्वाद् उपपन्नम् इति चेन् न सङ्घातभावानिमित्तत्वात्

 

itaretarapratjajatwAd upapannam iti ćen na sańghAtabhAwAnimittatwAt

 

itaretara – wzajemnie; pratjajatwAt – z przyczyny; upapannam – odbywa się; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; sańghAtabhAwAnimittatwAt – z przyczyny powstania

 

Jeśli niby z wzajemnych przyczyn, [odpowiadam]: „Nie, przez przyczynę powstania”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że tworzenie się agregatów można wyjaśnić przez odbywającą się wzajemną przyczyną, odpowiadamy, że to nieprawda, gdyż wówczas agregaty stanowią tylko przyczynę powstawania ogniw.]

 

2.2.19 उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्

 

uttarotpAde ća pUrwanirodhAt

 

uttara – następne; utpAde – powstawanie; ća – i; pUrwa – poprzednie; nirodhAt – ze zniszczenia

 

Z powstawania następnego i niszczenia poprzedniego

 

[Nie może również występować ciąg przyczynowo-skutkowo, gdyż przy niszczeniu pierwszego ogniwa tworzy się następne, zatem nie może być związku między nimi.]

 

2.2.20 असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा

 

asati pratidźñoparodho jaugapadjamanjathA

 

asati – nieprawda; pratidźña – sugestia; uparodhaH – sprzeczność; jaugapdjaM – jednocześnie; anjathA – w innym przypadku

 

W nieprawdzie sprzeczność z sugestią, w innym jednoczesność

 

[Gdyby założyć nieistnienie przyczyny przy powstawaniu efektu, wówczas zachodzi sprzeczność z własnymi teoriami. W innym przypadku zaszłaby jednoczesność przyczyny i skutku.]

 

2.2.21 प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिर् अविच्छेदात्

 

pratisaMkhjApratisaMkhjAnirodhAprAptir awiććhedAt

 

pratisaMkhjA – świadoma; apratisaMkhjA – nieświadoma; nirodha – zniszczenie; aprAptiH – niemożliwość; awiććhedAt – z nieprzerwania

 

Niemożliwymi świadome, nieświadome zniszczenie przez nieprzerwanie

 

[Niemożliwimy byłyby świadomie i nieświadome zniszczenie z powodu nieprzerwanej kontynuacji istnienia]

 

2.2.22 उभयथा च दोषात्

 

ubhajathA ća doszAt

 

ubhajathA – w obydwu przypadkach; ća – i; doszAt – z wad

 

Oraz przez wady w obydwu przypadkach

 

[I z powodu niedociągnięć i błędów logicznych występujących w obydwu teoriach – powstawania z niczego i przeobrażania się w nicość – trzeba odrzucić teorię buddyjską.]

 

2.2.23 आकाशे चाविशेषात्

 

AkAśe ćAwiśeszAt

 

AkAśe – w akaśy; ća – i; awiśeszAt – z braku wyróżniającej cechy

 

Przez brak wyróżniającej cechy również w akaśy

 

[Akaśa nie może być nie-istotą, ze względu na brak wyróżniających cech między nią jakimkolwiek innym żywiołem.]

 

2.2.24 अनुस्मृतेश् च ।

 

anusmRteś ća

 

anusmRteH – z pamięci; ća – i

 

Oraz przez pamięć

 

[Z powodu istnienia pamięci rzeczy nie mogą być tylko krótkotrwałe i natychmiast znikające.]

 

2.2.25 नासतोऽदृष्टत्वात्

 

nAsato’dRszTatwAt

 

na – nie; asataH – brak istnienia; adRszTatwAt – z niewidzenia

 

Nie z nieprawdy przez niewidzenie

 

[Istnienie nie wynika z braku istnienia, gdyż takie rzeczy się nigdy nie zdarzają (są niemożliwe).]

 

2.2.26 उदासीनानाम् अपि चैवं सिद्धिः

 

udAsInAnAm api ćaiwaM siddhiH

 

udAsInAnAm – nieaktywni; api – również; ća – i; ewaM – tak oto; siddhiH – sukces

 

Tak oto sukces również przez nieaktywnych

 

[Gdyby istnienia wypływało z nieistnienia wtedy również osoby nie wykonujące żadnej czynności osiągałyby upragnione cele.]

 

2.2.27 नाभाव उपलब्धेः

 

nAbhAwa upalabdheH

 

na – nie; abhAwa – nieistnienie; upalabdheH – z postrzegania

 

Przez postrzeganie brak nieistnienia

 

[Nie można nazwać przedmiotów zewnętrznych nieistniejącymi, gdyż postrzegamy je i jesteśmy ich świadomi.]

 

2.2.28 वैधर्म्याच् च न स्वप्नादिवत्

 

waidharmjAć ća na swapnAdiwat

 

waidharmjAt – z różnicy w naturze; ća – i; na – nie; swapnAdiwat – jak sen itp.

 

Oraz przez różnice w naturze nie takim jak sen

 

[Z powodu różnic występujących miedzy stanem postrzegania na jawie oraz stanem snu jawy nie można porównać do snu.]

 

2.2.29 न भावोऽनुपलब्धेः

 

na bhAwo’nupalabdheH

 

na – nie; bhAwaH – istnienie; anupalbdheH – z braku postrzegania

 

Nie istniejącym, przez braku postrzegania

 

[Buddyści uważają, że nie jest możliwe istnienie samskar, z powodu nieobecności postrzegania zewnętrznych zjawisk]

 

2.2.30 सर्वथानुपपत्तेश् च

 

sarwathAnupapatteś ća

 

sarwathA – na każdy sposób; anupapatteH – z nielogiczności; ća – i

 

Oraz przez całkowitą nielogiczność

 

[Odrzucamy system buddyjski przez wgląd na jego całkowitą nielogiczność i niespójność.]

 

2.2.31 नैकस्मिन्न् असम्भवात्

 

naikasminn asambhawAt

 

na – nie; ekasmin – w jednym; asambhawAt – z niemożliwości

 

Nie, przez niemożliwości w jednym

 

[Z powodu niemożliwości istnienia wielu różnych sprzecznych cech w jednym przedmiocie, w ciągu jednej chwili odrzucamy teorię dźinijską, która tak właśnie twierdzi.]

 

2.2.32 एवं चात्माकार्त्स्न्यम्

 

ewaM ćAtmAkArtsnjam

 

ewaM – tak oto; ća – i; Atma – atman; AkArtsnjam – brak uniwersalności

 

I tak oto brak uniwersalności atmana

 

[Gdyż właśnie z tej teorii pojawia się w dźinizmie brak uniwersalności atmana.]

 

2.2.33 न च पर्यायाद् अप्य् अविरोधो विकारादिभ्यः

 

na ća parjAjAd apj awirodho wikArAdibhjaH

 

na – nie; ća – i; parjAjAt – z kolejności; api – również; awirodhaH – brak sprzeczności; wikAra – zmiana; adi – itp.

 

Nie ma również braku sprzeczności z kolejności, zmiany itp.

 

[Gdyby ktoś twierdził, że nie ma sprzeczności w dźinizmie z powodu doktryny, według której kolejno elementy duszy odchodzą i wstępują do innych ciał z powodu zmiany, wówczas również by się mylił.]

 

2.2.34 अन्त्यावस्थितेश् चोभयनित्यत्वाद् अविशेषः

 

antjAwasthiteś ćobhajanitjatwAd awiśeszaH

 

antjAwastiteH – z wieczności pod koniec; ća – i; ubhaja – oboje; nitjatwAt – z cechy wieczności; awiśeszaH – z braku różnicy

 

Przez wieczność pod koniec i wieczności obojga, brak różnicy

 

[Z powodu wieczności rozmiaru duszy przy opuszczeniu ciała i wieczności obojga rozmiarów duszy, w poprzednich okresach, rozmiar duszy jest wiecznie ten sam.]

 

2.2.35 पत्युर् असामञ्जस्यात्

 

patjur asAmañdźasjAt

 

patjuH – dotyczące Pana; asAmañdźasjAt – z niespójności

 

Dotyczące Pan – przez niespójność

 

[Pan nie może być operatorem i kontrolerem całego świata, ze względu na niespójność tej doktryny, zatem odrzucamy system paśupatów, który tak zakłada.]

 

2.2.36 अधिष्ठानानुपपत्तेश् च

 

adhiszThAnAnupapatteś ća

 

adhiszThAna – władza; anupapatteH – z niemożliwości; ća – i

 

Oraz przez niemożliwości władzy

 

[Z powodu niemożliwości władzy Pana, w takim układzie]

 

2.2.37 करणवच् चेन् न भोगादिभ्यः

 

karaNawać ćen na bhogAdibhjaH

 

karaNawat – tak jak zmysły; ćet – jeśli; na – nie; bhoga – radość; Adi – itp.

 

Jeśli niby takim jak zmysły, [odpowiadam]: „Nie, przez radość itp.”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że Pan panuje nad pradhaną tak samo jak dźiwa panuje nad zmysłami, wówczas odpowiadamy, że tak nie może być, z powodu radości itp. odczuwanej przez dźiwę; a gdyby Pan odczuwał materialny świat przestałby być Panem.]

 

2.2.38 अन्तवत्त्वम् असर्वज्ञता वा

 

antawattwam asarwadźñatA wA

 

antawattwam – zniszczalność; asarwadźñatA – brak wszechwiedzy; wA – albo

 

Zniszczalność albo brak wszechwiedzy

 

[Gdyby dalej pociagnąć wnioski paśupatów wynikałoby, że Pan może zostać zniszczony albo nie byłby już wszechwiedzącym.]

 

2.2.39 उत्पत्त्यसंभवात्

 

utpattjasaMbhawAt

 

utpatti – tworzenie; asaMbhawAt – z niemożliwości

 

Przez niemożliwości tworzenia

 

[Z powodu niemożliwości wyłaniania się dźiwy z Wasudewy musimy odrzucić system bhagawatów, który tak zakłada].

 

2.2.40 न च कर्तुः करणम्

 

na ća kartuH karaNam

 

na – nie; ća – i; kartuH – z wykonawcy czynności; karaNam – instrument

 

I instrument nie z wykonawcy czynności

 

[I nie zdarza się jakoby instrument wyłaniał się z wykonawcy czynności.]

 

2.2.41 विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः

 

widźñAnAdibhawe wA tadapratiszedhaH

 

widźñAna – widźniana; Adi – itp.; bhawe – w naturze; wA – albo; tat – tamto; apratiszedhaH – brak zaprzeczenia

 

Albo jeśli natury widźniany itp. brak zaprzeczenia tego

 

[Ale jeśli się przyjmie, że cztery wjuhy są natury widźniany, wówczas nie możemy niczego zarzucić sytemowi bhagawatów]

 

2.2.42 विप्रतिषेधाच् च

 

wipratiszedhAć ća

 

wipratiszedhAt – ze sprzeczności; ća – i

 

Oraz przez sprzeczności

 

[Ale także z powodu wewnętrznych sprzeczności nie możemy zaakeptować systemu bhagawatów.]

 

Trzecia pada

 

2.3.1 न वियदश्रुतेः

 

na wijadaśruteH

 

na – nie; wijat – akaśa; aśruteH – z braku potwierdzenia w śruti

 

Akaśa – nie – przez brak potwierdzenia w śruti

 

[Zdanie purwapakszinów akaśa nie jest tworzona ze względu na brak wzmianek na ten temat w śruti]

 

2.3.2 अस्ति तु

 

asti tu

 

asti – jest; tu – ale

 

Ale jest

 

[Ale my mówimy, że śruti właśnie twierdzi, że eter jest tworzony]

 

2.3.3 गौण्यसंभवाच् छब्दाच् च

 

gauNjasaMbhawAć ćhabdAć ća

 

gauNi – drugorzędny; asaMbhawAt – z niemożliwości; śabdAt – ze śruti; ća – i

 

Drugorzędny przez niemożliwość i przez śruti

 

[Zarzucają nam, że akaśa nie została stworzona, gdyż to niemożliwe i gdyż śruti temu przeczą]

 

2.3.4 स्याच् चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्

 

sjAć ćaikasja brahmaśabdawat

 

sjAt – jest możliwe; ća – i; ekasja – jednego; brahma – Brahman; śabdawat – jak słowo

 

Również możliwym jednego jak w słowie „Brahman”

 

[Ale my mówimy, że użyty w śruti termin akaśa jest użyty w sensie przenośnym tak samo jak słowo „Brahman” w Taittirijopaniszadzie 3.2]

 

2.3.5 प्रतिज्ञाहानिर् अव्यतिरेकात्

 

pratidźñAhAnir awjatirekAt

 

pratidźña – tamto stwierdzenie; ahAniH – nie odrzucenie; awjatirekAt – z braku różnicy

 

Przez brak różnicy tamto stwierdzenie nie odrzucone

 

[Z powodu braku sprzeczności nie odrzucamy stwierdzenia, że coś może być różne od Brahmana]

 

2.3.6 शब्देभ्यः

 

śabdebhjaH

 

śabdebhjaH – ze słów śruti

 

Ze słów śruti

 

[Z powodu słów śruti również je akceptujemy]

 

2.3.7 यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्

 

jAwadwikAraM tu wibhAgo lokawat

 

jAwat – tyle; wikAraM – stworzenie; tu – ale; wibhAgaH – stwórca; lokawat – jak świat

 

Ale jakiekolwiek stworzenie tam stwórca tak jak na świecie

 

[Jeżeli istnieje stworzenie, wtedy musi być też stwórca tak jak jest na tym świecie]

 

2.3.8 एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः

 

etena mAtariśwA wjAkhjAtaH

 

etena – przez to; mAtariśwA – powietrze; wjAkhjAtaH – wyjaśnione

 

Przez to powietrze wyjaśnione

 

[Powyższe argumenty dotyczące akaśy odnoszą się również do powietrza – zatem powietrze jest również tworzone]

 

2.3.9 असंभवस् तु सतोऽनुपपत्तेः

 

asaMbhawas tu sato’nupapatteH

 

asaMbhawaH – brak początku; tu – ale; sataH – dotyczące Śri Kryszny; anupapatteH – z nielogiczności

 

Ale Śri Kryszna nie ma początku przez nielogiczność

 

[Ale Śri Kryszna istnieje od zawsze i nie ma swojego początku, gdyż taka teoria byłaby nielogiczna]

 

2.3.10 तेजोऽतस् तथा ह्य् आह

 

tedźo’tas tathA hj Aha

 

tedźaH – ogień; ataH – z tego; tathA – tak oto; hi – ponieważ; Aha – mówi

 

Ogień z tego – tak oto stwierdzone

 

[Ogień wyłania się jako zagęszczenie powietrza – tak oto zostało to stwierdzone]

 

2.3.11 आपः

 

ApaH

 

ApaH – woda

 

Woda

 

[Woda się wyłania z ognia]

 

2.3.12 पृथिवी

 

pRthiwI

 

pRthiwI – ziemia

 

Ziemia

 

[Ziemia się wyłania z wody]

 

2.3.13 अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः

 

adhikArarupaśabdAntarebhjaH

 

adhikAra – kontekst; rupa – kolor; śabda – śastra; antarebhjaH – z innych

 

Przez kontekst, kolor i inne śastry

 

[Z powodu kontekstu, koloru, a także nawiązań do innych tekstów śruti wnioskujemy, że chodzi faktycznie o ziemię, a nie o co innego]

 

2.3.14 तदभिध्यानाद् एव तु तल्लिङ्गात् सः

 

tadabhidhjAnAd ewa tu tallińgAt saH

 

tat – On; abhidhjAnAt – z medytacji; ewa – [partykuła wzmacniająca]; tu – ale; lińgAt – z ciała; saH – on

 

Ale to On przez ciało, przez medytację

 

[Z powodu wzmianek o ciele i medytacji, wnioskujemy, że zaprawdę chodzi o Wisznu]

 

2.3.15 विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च

 

wiparjajeNa tu kramo’ta upapadjate ća

 

wiparjajeNa – przez odwrotność; tu – ale; kramaH – kolejność; ataH – stamtąd; upapadjate – manifestuje się; ća – i

 

Oraz manifestuje się odwróceniem kolejności

 

[Odwracamy kolejność tworzenia i w myśl tego wszystko ma swój początek w Wisznu]

 

2.3.16 अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गाद् इति चेन् नाविशेषात्

 

antarA widźñAnamanasI krameNa tallińgAd iti ćen nAwiśeszAt

 

antarA – pomiędzy; widźñAna – widźńana; manasI – umysł; krameNa – przez kolejność; tat – to; lińgAt – ze znaku; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; awiśeszAt – z braku różnicy

 

Jeśli niby kolejność między widźńaną, a umysłem przez znak, [odpowiadam]: „Nie, przez brak różnicy”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że wten sam sposó umysł wyłania się z widźńany, odpowiadam mu, że się myli, gdyż nie ma różnicy między nimi]

 

2.3.17 चराचरव्यपाश्रयस् तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तस् तद्भावभावित्वात् ।

 

ćarAćarawjapAśrajas tu sjAt tadwjapadeśo bhAktas tadbhAwabhAwitwAt

 

ćara – poruszające się; aćara – nie poruszające się; wjapAśrajaH – zamieszkanie; tu – ale; sjAt – staje się; tat – tamto; wjapadeśaH – stwierdzenie; bhAktaH – drugorzędne; bhAwa – istnienie; bhAwitwAt – z zależności

 

Ale zamieszkanie w poruszających i nie poruszających się; tamto stwierdzenie staje się drugorzędne, przez zależność istnienia

 

[Jako, że Wisznu przebywa we wszystkim co się porusza i nie porusza każde słowo staje się jednym z Jego imion]

 

2.3.18 नात्मा श्रुतेर् नित्यत्वाच् च ताभ्यः

 

nAtmA śruter nitjatwAć ća tAbhjaH

 

na – nie; AtmA – atma; śruteH – ze śruti; nitjatwAt – z wieczności; ća – i; tAbhjaH – z nich

 

Nie atma przez śruti i przez wieczności według nich

 

[Jako, że atma jest wieczna oraz z powodu nauk śruti idee, w myśl ktorej atma nie ma początku nie są prawdziwe]

 

2.3.19 ज्ञोऽत एव

 

dźño’ta ewa

 

dźñaH – mędrzec; ataH – tak oto; ewa – zatem

 

Zatem wiedzącym

 

[Zatem atma jest tym, który posiada wiedzę]

 

2.3.20 उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्

 

utkrAntigatjAgatInAm

 

utrkAnti – wychodzą; gati – poruszanie się; agatInAm – wracanie

 

Wychodzą, poruszanie się, wracanie

 

[Z powodu wychodzenia, poruszania się i wracania dusza nie jest wszechobecna (gdyż wówczas znajdowałaby się ciągle w jednym miejscu]

 

2.3.21 स्वात्मना चोत्तरयोः

 

swAtmanA ćottarajoH

 

swa – własny; AtmanA – związane z duszą; ća – i; uttarajoH – późniejszych dwóch

 

Oraz przez związek późniejszych dwóch z własnym duszą

 

[Z powodu poruszania się i wracania jako czynności związanych z własną duszą nie może ona być wszechobecna]

 

2.3.22 नाणुरतच्छ्रुतेर् इति चेन् नेतराधिकारात्

 

nANurataććhruter iti ćen netarAdhikArAt

 

na – nie; aNuH – atomowe; atat – nie to; śruteH – ze śruti; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; itara – inny; adhikArAt – z kontekstu

 

Jeśli niby nie atomowe przez śruti [odpowiadam]: „Nie, co innego przez kontekst”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że śruti zaprzecza idei jakoby dusza była atomowa, wówczas odpowiadam, że fragmenty, które ma na myśli odnoszą się do czegoś innego, gdyż kontekst na to wskazuje]

 

2.3.23 स्वशब्दोन्मानाभ्यां च

 

swaśabdonmAnAbhjAM ća

 

swa – samo; śabda – słowo; ut – maleńkie; mAna – miara; ća – i

 

Przez same słów i maleńką miarę

 

[Gdyż same słowa wskazują na maleńki rozmiar duszy]

 

2.3.24 अविरोधश् चन्दनवत्

 

awirodhaś ćandanawat

 

awirodhaH – brak sprzeczności; ćandanawat – jak pasta sandałowa

 

Brak sprzeczności jak pasta sandałowa

 

[Nasza doktryna nie jest niespójna. Dusza znajduje się w jednym punkcie, lecz oddziałuje na całe ciało tak samo jak pasta sandałowa umieszczona na jednym punkcie ciała sprawia, że przyjemne uczucie rozchodzi się po całym ciele]

 

2.3.25 अवस्थितिवैशेष्याद् इति चेन् नाभ्युपगमाद् धृदि हि

 

awasthitiwaiśeszjAd iti ćen nAbhjupagamAd dhRdi hi

 

awasthiti – miejsce zamieszkania; waiśeszjAt – ze specjalnej cechy; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; abhjupagamAt – z wiedzy; hRdi – w sercu; hi – ponieważ

 

Jeśli niby przez specjalną cechę miejsca zamieszkania, [odpowiadam]: „Nie, ponieważ wiemy, że w sercu”

 

[Gdyby ktoś skrytykował naszą analogię, twierdząc, że pasta sandałowa zbiera się w konkretnym punkcie, natomiast dusza nie znajduje się w żadnym konkretnym miejscu, odpowiadam, że dusza znajduje się w sercu duchowym]

 

2.3.26 गुणाद्वा लोकवत्

 

guNAdwAlokawat

 

guNAt – z cechy; wA – [partykuła wzmacniająca]; alokawat – jak światło

 

Przez cechę jak światło

 

[Jest to podobne do światła skupionego w jednym miejscu, a zarazem rozchodzącego się po wielu innych.]

 

2.3.27 व्यतिरेको गन्धवत् तथा हि दर्शयति

 

wjatireko gandhawat tathA hi darśajati

 

wjatirekaH – rozszerzenie; gandhawat – jak zapach; tathA – tak oto; hi – ponieważ; darśajati – objawia

 

Rozszerzenie jak zapach, ponieważ tak oto objawia

 

[Tak samo jak zapach rozprzestrzenia się z jednego miejsca na wiele, tak dusza rozprzestrzenia się z jednego punktu ciała. Wiemy to na podstawie objawienia ze śruti.]

 

2.3.28 पृथगुपदेशात्

 

pRthagupadeśAt

 

pRthak – różny; upadeśAt – z nauczania

 

Przez osobny przekaz

 

[Z powodu szczególnego nauczania]

 

2.3.29 तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्

 

tadguNasAratwAt tu tadwjapadeśaH prAdźñwat

 

tat – tamto; guNa – cecha; sAratwAt – z posiadania; tu – ale; tat – to; wjapadeśaH – stwierdzenie; prAdźñwat – jak pradźńa

 

Lecz tamta deklaracja przez posiadanie cech tego, jak pradźna

 

[Dusza jest nazwana świadmością, gdyż świadomość to nie tylko jej cecha lecz cała natura tak jak w przypadku Pana Wisznu]

 

2.3.30 यावदात्मभावित्वाच् च न दोषस् तद्दर्शनात्

 

jAwadAtmabhAwitwAć ća na doszas taddarśanAt

 

jAwat – tyle; AtmanbhAwitwAt – z duszy; ća – i; na – nie; doszaH – wada; tat – to; darśanAt – z widzenia

 

I nie ma wady o ile dusza, przez widzenie

 

[Świadomość istnieje tak długa jak istnieje dusza. To jest dostrzegane i nie ma w tej idei żadnego błędu]

 

2.3.31 पुंस्त्वादिवत् त्व् अस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्

 

puMstwAdiwat tw asja sato’bhiwjaktijogAt

 

puMstwAdiwat – jak siła płodności itp.; tu – ale; asja – jego; sataH – istniejący; abhiwjaktijogAt – z możliwości manifestacji

 

Przez możliwości manifestacji tego, istniejącej jak płodności itp.

 

[Tak samo jak siła płodności i inne rzeczy, świadomość istnieje najpierw w stanie biernym, a potem się manifestuje]

 

2.3.32 नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा

 

nitjopalabdhjanupalabdhiprasańgo’njataranijamo wAnjathA

 

nitja – wieczny; upalabdhi – postrzeganie; anupalabdhi – brak postrzegania; prasańgaH – wydarzenie mające miejsce; anjatara – w innym przypadku; nijamaH – ograniczenie; wA – albo; anjathA – w innym przypadku

 

Inaczej postrzeganie, brak postrzegania albo ograniczenie

 

[Gdyby dusza była wyłącznie samą świadomością, wówczas nastąpiłaby albo wieczna świadomość, wieczna nieświadomość, albo te stanu występowałyby w ograniczonych proporcjach]

 

2.3.33 कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्

 

kartA śAstrArthawattwAt

 

kartA – wykonujący czynność; śAstrArthawattwAt – z natury śastr

 

Wykonującym czynność przez naturę śastr

 

[Dusza (a nie materia) wykonuje czynności. Wynika to z jasnych stwierdzeń zawartych w śastrach]

 

2.3.34 उपादानाद् विहारोपदेशाच् च । ब्रसू-,.३४ ।

 

upAdAnAd wihAropadeśAć ća

 

upAdAnAt – z brania; wihAra – rozrywka; upadeśAt – z nauczania; ća – i

 

Przez branie i nauczanie o rozrywkach

 

[Ponieważ dusza wykonuje wykonuje różne czynności, co jest opisane w śastrach]

 

2.3.35 व्यपदेशाच् च क्रियायां न चेन् निर्देशविपर्ययः

 

wjapadeśAć ća krijAjAM na ćen nirdeśawiparjajaH

 

wjapadeśAt – ze stwierdzenia; ća – i; krijAjAM – nt. czynności; na – nie; ćet – jeśli; nirdeśa – struktura gramatyczna; wiparajajaH – odwrócenie

 

Oraz przez stwierdzenia czynności; inaczej odwrócenie struktury gramatycznej

 

[Z śastr jasno wynika, że dusza wykonuje czynności. Gdyby było inaczej wówczas fragmenty z śastr które to mówią miałyby inną strukturę gramatyczną]

 

2.3.36 उपलब्धिवदनियमः

 

upalabdhiwadanijamaH

 

upalabdhiwat – jak postrzeganie; anijamaH – brak pewności

 

Jak postrzeganie – brak pewności

 

[Gdyby wszechobecna materia byłaby jedynym wykonawcą czynności wówczas zaszłąby absurdalne sytuacje, gdyż wszystkei duszy otrzymywałyby karman jednocześcnie. Podobny absurd zaszedłby gdyby świadomość była wszechobecna, co już wyjaśniliśmy]

 

2.3.37 शक्तिविपर्ययात्

 

śaktiwiparjajAt

 

śakti – moc; wiparajajAt – z odwrócenia

 

Przez odwrócenie mocy

 

[Gdyby materia wykonywała czynności wtedy również ona otrzymywałaby karman, a karman otrzymuje dusza, a nie materia, więc dusza musi być wykonawcą czynności]

 

2.3.38 समाध्यभावाच् च

 

samAdhjabhAwAć ća

 

samAdhi – samadhi; abhAwAt – z niemożliwości; ća – i

 

Oraz przez niemożliwość samadhi

 

[Materia nie może być wykonawcą czynności, gdyż nie może osiągnąć samadhi, a ostatecznym celem wykonywania czynności jest osiągnięcie samadhi]

 

2.3.39 यथा च तक्षोभयथा

 

jathA ća takszobhajathA

 

jathA – jako; ća – i; taksza – stolarz; ubhajathA – na oba sposoby

 

Oraz jak stolarz na oba sposoby

 

[Dusza wykonuje czynności używając zarówno własnych mocy jak i całej serii innych tak samo jak stolarz używa zarówno własnej siły jak i całej serii narzędzi, kiedy pracuje]

 

2.3.40 परात् तु तच्छ्रुतेः

 

parAt tu taććhruteH

 

parAt – od Najwyższego; tu – ale; tat – tamto; śruteH – ze śruti

 

Ale od Najwyższego – ze śruti

 

[Czynności są wykonywane przez Najwyższego Kontrolera – wiemy to ze śruti]

 

2.3.41 कृतप्रयत्नापेक्षस् तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः

 

kRtaprajatnApekszas tu wihitapratisziddhAwaijarthjAdibhjaH

 

kRta – wykonane; prajatna – wysiłek; ApekszaH – związek; tu – ale; wihita – nakazany; pratisziddha – zakazany; awaijarthjAdi – nie bez znaczenia

 

Ale w związku z włożonym wysiłkiem, nakazane, zakazane – nie bez znaczenia

 

[Gdyby ktoś nam zarzucał nielogiczność, sugerując, że twierdzimy, iż Najwyższy Pan jest odpowiedzialny za każdą czynność każdej duszy, odpowiadam, że czynności są wykonywane przez wysiłek każdej z dusz, który jest im dany przez Pana. Tak oto nakazy i zakazy śastr odnośnie postępowania mają znaczenie]

 

2.3.42 अंशो नानाव्यपदेशाद् अन्यथा चापि दाशकितवादित्वम् अधीयत एके

 

aMśo nAnAwjapadeśAd anjathA ćApi dAśakitawAditwam adhIjata eke

 

aMśaH – część; nAnA – wielość; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; anjathA – inaczej; ća – i; api – również; dAśa – sługa; kitawa – hazardzista; Adi – itp.; adhIjata – są odczytywane; eke – niektóre

 

Częścią przez stwierdzenie wielości, oraz inaczej, gdyż niektóre są również odczytywane jako sługa, hazardzista itp.

 

[Dusza jest nieodłączną cześcią Najwyższego, gdyż Najwyższy jest opisawany w śastrach jako wykonujący różne przyziemne role]

 

2.3.43 मन्त्रवर्णात्

 

mantrawarNAt

 

mantra – mantra; warNAt – z opisu

 

Przez opis w mantrach

 

[Wnioskujemy, że dusze są nieodłącznymi częściami Najwyższego, gdyż tak twierdzą święte mantry wedyjskie]

 

2.3.44 अपि स्मर्यते

 

api smarjate

 

api – również; smarjate – smryti stwierdza

 

Również smryti stwierdza

 

[Dokładnie to samo jest też powiedziane w smryti]

 

2.3.45 प्रकाशादिवत् तु नैवं परः

 

prakAśAdiwat tu naiwaM paraH

 

prakAśa – światło; Adi – itp.; tu – ale; na – nie; ewaM – tak oto; paraH – Najwyższy

 

Ale Najwyższy nie jest jak światło itp.

 

[Istnieje jednak ogromna różnica między awatarami Pana Wisznu, a pojedynczymi duszami. Zarówno Słońce i płomień świecy są światłem, pomimo ogromnych różnic między nim. Istnieją też ogromne różnice między awatarami Wisznu, a pojedynczymi duszami]

 

2.3.46 स्मरन्ति च

 

smaranti ća

 

smaranti – smryti stwierdzają; ća – i

 

Oraz smryti stwierdzają

 

[To jest potwierdzone w smryti]

 

2.3.47 अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज् ज्योतिरादिवत्

 

anudźñAparihArau dehasambhandAdź dźjotirAdiwat

 

anudźñAparihArau – nakazy i zakazy; deha – ciało; sambhandAt – ze związku; dźjotiH – oko; Adi – itp.

 

Nakazy i zakazy przez związek ciałem jak oko itp.

 

[Nakazy i zakazy, ograniczenia i wyzwolenie bierze się ze związku z ciałem tak jak w przypadku oka, które jest tylko częścią ciała. Dusze są cząstkami Najwyższego tak samo jak oko jest częścią ciała.]

 

2.3.48 असन्ततेश् चाव्यतिकरः

 

asantateś ćAwjatikaraH

 

asanteH – z niedoskonałości; ća – i; awjatikaraH – brak pomyłki

 

Oraz brak pomyłki przez niedoskonałość

 

[A także ponieważ dusza indywidualna jest niedoskonała nie można jej pomylić z doskonałą inkarnacją Pana]

 

2.3.49 आभास एव च

 

AbhAsa ewa ća

 

AbhAsaH – pomyłka; ewa – tylko; ća – i

 

I tylko pomyłką

 

[Oraz ponieważ teoria, że dusze i awatary Wisznu są sobie równe jest zwyczajnym błędem w rozumowaniu, powodowanym uogólnieniem kategorii cząstki Wisznu]

 

2.3.50 अदृष्टानियमात्

 

adRszTAnijamAt

 

adRszTa – los; anijamAt – z różnicy

 

Przez różnicę losów

 

[Nawet skoro indywidualne dusza mają tę samą naturę ich losy są inne. Zatem wszystkie nie są te same]

 

2.3.51 अभिसन्ध्यादिष्व् अपि चैवम्

 

abhisandhjAdiszw api ćaiwam

 

abhisandhi – skłonności; Adi – itp.; api – również; ća – i; ewam – tak oto

 

Oraz tak oto skłonności itp.

 

[Z powodu różnych losów, różne dusze mają różne natury, skłonności itp.]

 

2.3.52 प्रदेशभेदाद् इति चेन् नान्तर्भावात्

 

pradeśabhedAd iti ćen nAntarbhAwAt

 

pradeśa – miejsce; bhedAt – z różnicy; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; antarbhAwAt – z innego powodu

 

Jeśli niby przez różnicę miejsca, [odpowiadam]: „Nie, z innego powodu”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że przyczyną różnych natur różnych dusza są różnice w miejscach, w których się znajdują, odpowiadam, że to nieprawda, gdyż przyczyną są różne losy dusz]

 

Czwarta pada

 

2.4.1 तथा प्राणाः

 

tathA prANAH

 

tathA – tak oto; prANAH – prany

 

Tak oto prany

 

[Prany wyłoniły się z Najwyższego tak samo jak żywioły]

 

2.4.2 गौण्यसंभवात् तत्प्राक् श्रुतेश् च

 

gauNjasaMbhawAt

 

gauNi – drugorzędny; asaMbhawAt – z niemożliwości

 

Drugorzędnym przez niemożliwość

 

[Terminy „prany” itp. odnoszą się do Najwyższego Pana pomimo ich liczby mnogiej (co mogłoby się wydawać pozornie nielogicznie, gdyż jest tylko jeden Pan). Ich liczba mnoga określa różne manifestacje Pana.]

 

2.4.3 तत्पूर्वकत्वाद् वाचः

 

tatpUrwakatwAd wAćaH

 

tat – tamto; pUrwakatwAd – z pierwotności; wAćaH – mowa

 

Przez pierwotność mowy

 

[Ponieważ mowa istniała przed materialnym stworzeniem]

 

2.4.4 सप्त गतेर् विशेषितत्वाच् च

 

sapta gater wiśeszitatwAć ća

 

sapta – siedem; gateH – z poruszania; wiśeszitatwAt – z wyszczególnienia; ća – i

 

Siedem przez poruszanie i wyszczególnienie

 

[Istnieje siedem pran, ponieważ siedem się porusza. Tak oto mówią śastry]

 

2.4.5 हस्तादयस् तु स्थितेऽतो नैवम्

 

hastAdajas tu sthite’to naiwam

 

hasta – ręka; adajaH – cała reszta; tu – ale; sthite – w pozycji; ataH – zatem; na – nie; ewam – tak oto

 

Ale ręce i cała reszta w pozycji – zatem nie tak

 

[Ale jeżeli ciało jest odpowiednio usadowione zatem uznajemy ręce i inne części ciała za narządy zmysłów. Zatem mamy więcej niż siedem zmysłów – jedenaście.]

 

2.4.6 अणवश् च

 

aNawaś ća

 

aNawaH – atom; ća – i

 

Oraz atomami

 

[Zmysły są też rozmiaru atomowego]

 

2.4.7 श्रेष्ठश् च

 

śreszThaś ća

 

śreszThaH – najwyższy; ća – i

 

Oraz najwyższy

 

[Najwyższa prana jest tworzona w ten sam sposób, co pozostałe żywioły]

 

2.4.8 न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्

 

na wAjukrije pRthagupadeśAt

 

na – nie; wAju – powietrze; krije – czynnością; pRthak – osobny; upadeśAt – z nauczania

 

Nie powietrzem ani czynnością przez osobne nauczania

 

[Najwyższa prana nie może być powietrzem ani czynnościami wykonywanymi przez nie, gdyż śastry wyraźnie traktują najwyższą pranę i powietrze jako dwie różne rzeczy.]

 

2.4.9 चक्षुरादिवत् तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः । ब्रसू-,.९ ।

 

ćakszurAdiwat tu tatsahaśisztjAdibhjaH

 

ćakszuH – oko; Adi – itp.; tu – ale; tat – to; saha – razem z; śiztjAdibhjaH – z przekazów śastr itp.

 

Ale tak jak oczy itp. przez wspólne nauczania itp.

 

[Najwyższa prana jest narzędziem wykorzystywanym przez duszę, podobnie jak wykorzystywane są oczy i inne zmysły. Wiemy to gdyż w śastrach jest przedstawiana jako element tej samej kategorii, co zmysły]

 

2.4.10 अकरणत्वाच् च न दोषस् तथा हि दर्शयति

 

akaraNatwAć ća na doszas tathA hi darśajati

 

akaraNatwAt – z braku funkcji; ća – i; na – nie; doszaH – wada; tathA – tak oto; hi – ponieważ; darśajati – widzi

 

Oraz przez brak funkcji wady nie ma, ponieważ jest dostrzegane

 

[Nie jest wadą fakt, że prana nie ma żadnej bezpośredniej funkcji dla duszy. Jej funkcją jest podtrzymywanie zmysłów. Tak oto twierdzą pisma śruti.

 

2.4.11 पञ्चवृत्तिर् मनोवत् व्यपदिश्यते ।

 

pañćawRttir manowat wjapadiśjate

 

pañćawRttiH – popiątna funkcja; manowat – jak umysł; wjapadiśjate – jest opisany

 

Pięć funkcji – jak w umyśle – opisana

 

[Podobnie jak umysł prana ma pięć różnych funkcji i przez to przybiera pięć różnych postaci. Jednak jest cały czas jedną i tą samą praną]

 

2.4.12 अणुश् च

 

aNuś ća

 

aNuH – atomową; ća – i

 

Oraz atomową

 

[Prana jest też rozmiaru atomowego]

 

2.4.13 ज्योतिर् आद्यधिष्ठानं तु तदामननात्प्राणवता शब्दात्

 

dźjotir AdjadhiszThAnaM tu tadAmananAtprANawatA śabdAt

 

dźjotiH – światło; Adi – itp.; adhiszThAnAM – opiekujący się; tu – ale; tat – to; AmananAt – ze stwierdzenia; prANawatA – przez posiadacza pran; śabdAt – ze śruti

 

Lecz światło itp. władcą przez opis, przez posiadacza pran - ze śruti

 

[Ale wiemy z opisów w śastrach, że Bhagawan Wisznu jest kontrolerem pran. Śruti nam również mówi, że indywidualna dusza też pragnie kontrolować prany i zmysły, więc tak robi.]

 

2.4.14 तस्य च नित्यत्वात्

 

tasja ća nitjatwAt

 

tasja – Jego; ća – i; nitjatwAt – z wieczności

 

Oraz przez Jego cechę wieczność

 

[Z powodu Jego wiecznego związku z pranami jako Najwyższy Kontroler.]

 

2.4.15 त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशाद् अन्यत्र श्रेष्ठात्

 

ta indrijANi tadwjapadeśAd anjatra śreszThAt

 

ta – one; indrijANi – zmysły; tat – tamto; wjapadeśAt – ze stwierdzenia; anjatra – inaczej; śreszThAt – od głównej

 

One zmysłami - przez stwierdzenie; inaczej dla głównej

 

[Prany są zmysłami, gdyż tak stwierdzają śastry. Tylko główna prana nie jest zmysłem.]

 

2.4.16 भेदश्रुतेर् वैलक्षण्याच् च

 

bhedaśruter wailakszaNjAć ća

 

bheda – różnica; śruteH – ze śruti; waiakszaNjAt – z różnicy cech; ća – i

 

Przez różnicę w śruti i przez różnicę cech

 

[Ponieważ śruti odróżnia główną pranę od pozostałych i ponieważ mają inne cechy.]

 

2.4.17 संज्ञामूर्तिकॢप्तिस् तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्

 

saMdźñAmUrtiklRptis tu triwRtkurwata upadeśAt

 

saMdźñAmUrtiklRptiH – stworzenie imion i form; tu – ale; triwRt – potrójny; kurwata – stwórca; upadeśAt – z nauczania

 

Ale stworzenie imienia i formy, Tego, który stwarza potrójne – przez nauczanie

 

[Stworzenia imion i form i stworzenie potrójnego stworzenia zostało dokonane przez tego samego Stwórcę. Wiemy to z nauczania zawartego w śastrach.]

 

2.4.18 मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश् च

 

mAMsAdi bhaumaM jathAśabdamitarajoś ća

 

mAMsa – mięso; Adi – itp.; bhaumaM – pochodzą z ziemi; jathA – tak oto; śabdam – śruti; itarajoH – pozostałych dwóch; ća – i

 

Mięso itp. pochodzą z ziemi tak samo jak pozostałe dwa, według śruti

 

[Mięso, ciało i inne składniki są wszystkie zbudowane z ziemi. Również niektóre składniki są natury wody i ognia. Tak naucza śruti.]

 

2.4.19 वैशेष्यात् तु तद्वादस् तद्वादः

 

waiśeszjAt tu tadwAdas tadwAdaH

 

waiśeszjAt – z natury; tu – ale; tadwAdaH – specjalne imię

 

Ale przez specyficzną naturę specjalne imię, specjalne imię

 

[Z powodu dominującego żywiołu w każdym przedmiocie posiada określoną nazwę]

 

Trzecia adhjaja

 

Pierwsza pada

 

3.1.1. तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ।

 

tadantarapratipattau raMhati saMpariszwaktaH praśnanirupaNAbhjAm

 

tat – tamto; antara – inny; pratipattau – celem uzyskania; raMhati – odchodzi; saMpariszwaktaH – przyjmuje się; praśna – pytanie; nirupaNa – objaśnienie

 

Celem uzyskania innego odchodzi, przyjmuje – przez pytania i objaśnienia

 

[Kiedy dusza wychodzi z ciała fizycznego, bierze ze sobą ciała subtelne i później wstępuje do innego ciała. Wiemy to z pytań i odpowiedzi zawartych w Ćhandogja-upaniszadzie]

 

3.1.2 त्र्यात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्

 

trjAtmakatwAt tu bhUjastwAt

 

tri – trzy; AtmakatwAt – ze stanu składania się; tu – ale; bhUjastwAt – z prominencji

 

Przez potrójny skład i prominencję

 

[Z powodu trojakiej natury woda jest prominentna]

 

3.1.3 प्राणगतेश् च

 

prANagateś ća

 

prANa – prana; gateH – z wychodzenia; ća – i

 

Oraz przez wychodzenie pran

 

[A także, ponieważ prany szukają schronienia w ciele subtelnym po opuszczeniu ciała fizycznego, wnioskujemy, że subtelne ciało towarzyszy duszy, po śmierci fizycznej]

 

3.1.4 अग्न्यादिश्रुतेर् इति चेन् न भाक्तत्वात्

 

agnjAdiśruter iti ćen na bhAktatwAt

 

agni – ogień; Adi – itp.; śruteH – ze śruti; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; bhAktatwAt – z metaforyczności

 

Jeśli niby ogień itp. w śruti, [odpowiadam]: „Nie, przez metaforyczność”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że śruti opisują ogień i inne żywioły jako jako odchodzące, odpowiadam, że to błędny pogląd, gdyż terminy takie jak „ogień” są użyte metaforycznie]

 

3.1.5 प्रथमेऽश्रवणाद् इति चेन् न ता एव ह्य् उपपत्तेः

 

prathame’śrawaNAd iti ćen na tA ewa hj upapatteH

 

prathame – w pierwszym; aśrawaNAt – z braku wzmianki; iti – tako oto; ćet – jeśli; na – nie; tA – tamto; ewa – tylko; hi – ponieważ; upapatteH – z odpowiedniości

 

Jeśli niby przez brak wzmianki w pierwszym, [odpowiadam]: „Nie, gdyż tylko tamto, przez odpowiedniość”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że nie ma opisu na początku, odpowiadamy, że to tak powinno być]

 

3.1.6 अश्रुतत्वाद् इति चेन् नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः

 

aśrutatwAd iti ćen neszTAdikAriNAM pratIteH

 

aśrutatwAt – z braku wzmianki w śruti; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; iszTa – dobry czyn; Adi – itp.; kAriNAM – wykonujący; pratIteH – z rozumienia

 

Jeśli niby przez brak wzmianki w śruti, [odpowiadam]: „Nie, przez rozumienia wykonujących dobre czyny itp.

 

[Gdyby ktoś twierdził, że w śruti nie ma wzmianki o podróży duszy na Ćandralokę, odpowiadam, że to tylko dotyczy osób wykonujących dobre czyny, spełniających nakazy wedyjskie itp.]

 

3.1.7 भाक्तं वानात्मवित्त्वात् तथा हि दर्शयति । ब्रसू-,.७ ।

 

bhAktaM wAnAtmawittwAt tathA hi darśajati

 

bhAktaM – metaforyczny; wA – albo; anAtmawittwAt – z nieznajomości atmy; tathA – tak oto; hi – ponieważ; darśajati – śruti stwierdza

 

Albo metaforyczny, przez nieznajomość atmy, co śruti stwierdza.

 

[Fragment śruti, mówiący o atmie jako pokarmie dla dewów jest metaforyczny, gdyż atma jest niezniszczalna i w tym kontekście termin „jedzenie” oznacza „sługę”.]

 

3.1.8 कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च । ब्रसू-,.८ ।

 

kRtAtjaje’nuśajawAn dRszTasmRtibhjAM jathetamanewaM ća

 

kRta – czyn; atjaje – pod koniec; anuśajawAn – resztką karmy; dRszTasmRtibhjAM – ze śruti i smryti; jathetam – tą samą drogą; anewaM – inaczej; ća – i

 

Przy wyczerpaniu czynów resztka karmy – przez śruti i smryti, oraz inną drogą

 

[Kiedy dobra karma się wyczerpuje dusza upady ze Swargaloki czy Ćandraloki (itp.) i wraca do świata materialnego, z powodu swojej przeszłej karmy. Wiemy to ze śruti i smryti. Ponadto wraca do świata materialnego inną drogą niż tą, które wstępował do Ćandraloki (czy innej podobnej planety).]

 

3.1.9 चरणाद् इति चेन् न तदुपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः । ब्रसू-,.९ ।

 

ćaraNAd iti ćen na tadupalakszaNArtheti kArszNAdźiniH

 

ćaraNAt – z postępowania; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; tat – tamto; upalakszNArtha – znaczenie; kArszNAdźiniH – Karsznadźini

 

Jeśli niby przez postępowanie Karsznadźini [odpowiada]: „Nie, tamto znaczenie”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że narodziny duszy upadłej ze Swargaloki nie zależą od jej karmy, gdyż cytowane słowo „ćarana” nie oznacza karmy, lecz po prostu czyny, wówczas Karsznadźini potwierdza znaczenie „ćarana” jako „karma” w Ćhandogja-upaniszadzie.]

 

3.1.10 आनर्थक्यम् इति चेन् न तदपेक्षत्वात् । ब्रसू-,.१० ।

 

Anarthakjam iti ćen na tadapekszatwAt

 

Anarthakjam – bez znaczenia; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; tat – tamto; apekszatwAt – z zależności

 

Jeśli niby bez znaczenie, [odpowiadam]: „Nie, przez zależność od tamtego”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że dobre postępowania nie ma znaczenia, ponieważ karma jest przyczyną wszystkiego, odpowiadam, że się myli, gdyż właśnie dobre postępowanie powoduje dobrą karmę]

 

3.1.11 सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः । ब्रसू-,.११ ।

 

sukRtaduszkRte eweti tu bAdariH

 

sukRta – dobry czyn; duszkRte – złe czyny; ewa – [partykuła wzmacniająca]; iti – tak oto; tu – ale

bAdariH – Badari

 

Ale dobre, złe czyny zdaniem Badariego

 

[Jednak Badari uważa, że słowo „ćarana” odnosi się do dobrych oraz złych czynów, które są tylko jedną z form karmy]

 

3.1.12 अनिष्टादिकारिणाम् अपि च श्रुतम् । ब्रसू-,.१२ ।

 

aniszTAdikAriNAm api ća śrutam

 

aniszTa – brak dobrych czynów; Adi – itp.; kAriNAm – wykonujący; api – również; ća – i; śrutam – według śruti

 

Według śruti również niewykonujący dobrych czynów itp.

 

[Rzekomo śruti twierdzi, że wszyscy – nawet ci którzy nie czynią dobra – idą na Ćandralokę.

 

3.1.13 संयमने त्व् अनुभूयेतरेषामारोहाव् अरोहौ तद्गतिदर्शनात् । ब्रसू-,.१३ ।

saMjamane tw anubhUjetareszAmArohAw arohau tadgatidarśanAt

 

saMjamane – w Jamaloce; tu – ale; anubhUja – doświadczywszy; itareszAm – inni; Aroha – wznoszenie się; awaroha – opadanie; tat – tamto; gati – ruch; darśanAt – ze śruti

 

Ale inni - doświadczywszy w Jamaloce – wznoszą się i opadają – taki ruch ze śruti

 

[Ale inni (czyniący zło) podrózują do Jamaloki i tam wracają. Ich podróże są opisane w śruti]

 

3.1.14 स्मरन्ति च । ब्रसू-,.१४ ।

 

smaranti ća

 

smaranti – twierdzą smryti; ća – i

 

Oraz twierdzą smryti

 

[Smryti również to potwierdzają]

 

3.1.15 अपि सप्त । ब्रसू-,.१५ ।

 

api sapta

 

api – również; sapta – siedem

 

Również siedem

 

[Istnieje siedem piekieł, do których trafiają ci, którzy czynili zło]

 

3.1.16 तत्रापि तद्व्यापारादविरोधः । ब्रसू-,.१६ ।

 

tatrApi tadwjApArAdAwirodhaH

 

tatra – tam; api – również; tat – ten; wjApArAt – z kontroli; AwirodhaH – brak sprzeczności

 

Oraz brak sprzeczności przez jego kontrolę również tam

 

[Nie ma problemu z ideą Jamaradźy karzącegp grzeszników w piekłach, gdyż działa na rozkaz Najwyższego Pana (zatem wszystkie wszechświaty są pod kontrolą Pana Wisznu)]

 

3.1.17 विद्याकर्मणोर् इति तु प्रकृतत्वात् । ब्रसू-,.१७ ।

 

widjAkarmaNor iti tu prakRtatwAt

 

widjA – wiedza; karmaNoH – czynów; iti – tak oto; tu – ale; prakRtatwAt – z dyskusyjności

 

Lecz wiedzy i czynów, przez dyskusyjność

 

[Ponieważ tylko ci, którzy czynią dobrze osiągają duchową wiedzę]

 

3.1.18 न तृतीये तथोपलब्धेः । ब्रसू-,.१८ ।

 

na tRtIje tathopalabdheH

 

na – nie; tRtIje – w trzecim; tathA – tak oto; upalabdheH – z percepcji

 

Nie w trzecim przez takie właśnie postrzegania

 

[W duchowym świecie niższych istot nie ma potrzeby, aby odprawiały one specjalny rutyał, celem urodzenia się, gdyż dzieje się to automatycznie. Nie podróżują zatem na Ćandralokę itp. tylko ich dusze zostają w tym świecie. Tak właśnie nauczają śastry.]

 

3.1.19 स्मर्यतेऽपि च लोके । ब्रसू-,.१९ ।

 

smarjate’pi ća loke

 

smarjate – smryti stwierdza; api – również; ća – i; loke – na świecie

 

Smryti również stwierdza, że i na tym świecie

 

[Smryti również potwierdza, że istnieje możliwość na naszym świecie, aby osiągnąć nowe ciało bez pośmiertnego odprawiania specjalnego rytuały, bez podróży na Ćandralokę itp.]

 

3.1.20 दर्शनाच् च । ब्रसू-,.२० ।

 

darśanAć ća

 

darśanAt – z obserwacji; ća – i

 

Oraz przez obserwację

 

[Śruti również potwierdza, że niższe istoty mogą się odrodzić bez podróży na Ćandralokę i odprawiania specjalnego rytuału]

 

3.1.21 तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य । ब्रसू-,.२१ ।

tRtIjaśabdAwarodhaH saMśokadźasja

 

tRtIja – trzeci; śabda – kategoria; awarodhaH – uwzględnienie; saMśoka – żal; dźasja – urodzone z

 

W trzeciej kategorii uwzględnione urodzone z żalu

 

[Istoty rodzone w wodzie również należą do trzeciej kategorii niższych istot, które rodzą się na świecie, bez podróży na Ćandralokę]

 

3.1.22 तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः । ब्रसू-,.२२ ।

 

tatswAbhAwjApattirupapatteH

 

tat – tamto; swAbhAwjApattiH – osiąganie podobieństwa natury; upapatteH – z logiczności

 

Osiąganie podobieństwa do ich natury przez logiczności

 

[Po opuszczenie Ćandraloki dusza staje się podobna (choć nie identyczna) do żywiołów, pocżawszy od akaśy]

 

3.1.23 नातिचिरेण विशेषात् । ब्रसू-,.२३ ।

 

nAtićireNa wiśeszAt

 

na – nie; atićiteNa – przez długi czas; wiśeszAt – z wyróżniającego stwierdzenie

 

Nie przez długi czas przez wyróżniającego stwierdzenia

 

[Przemiana duszy do postaci podobnej do żywiołów nie trwa zbyt długo, gdyż tak została określona w śruti]

 

3.1.24 अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात् । ब्रसू-,.२४ ।

 

anjAdhiszThite pUrwawadabhilApAt

 

anjA – inny; dhiszThite – w posiadanym; purwawat – jak poprzednio; abhilApAt – ze stwierdzenia

 

W posiadanym przez innych, jak poprzednio, przez stwierdzenie

 

[Fragmenty z śastr, mówiące o tym, że dusza po powrocie z Ćandraloki przybiera postać roślinną jest metaforyczna, ponieważ dusze roślin już są zajęte. Podobnie poprzednio wspomniane stwierdzenia o duszy stającej się eterem itp. są metaforyczne]

 

3.1.25 अशुद्धम् इति चेन् न शब्दात् । ब्रसू-,.२५ ।

 

aśuddham iti ćen na śabdAt

 

aśuddham – nieczyste; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; śabdAt – ze śruti

 

Jeśli niby nieczystym, [odpowiadam]: „Nie, przez śruti”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że dusza musi się stoczyć do postaci roślinnej po zstąpieniu z Ćandraloki, gdyż metody stosowane do osiagnięcią Ćandraloki (ofiary ze zwierząt) były brutalne, zatem zyskało się złą karmę, odpowiadam, że to nieprawda, gdyż metody są przewidziane przez śruti i rzekome nakazy uboju są tylko metaforą]

 

3.1.26 रेतःसिग्योगोऽथ । ब्रसू-,.२६ ।

 

retaHsigjogo’tha

 

retaH – ejakulat; sigjogaH – zjednoczenie; atha – następnie

 

Następnie zjednoczenie z ejakulatem

 

[Następnie dusza wstępuje w ejakulat]

 

3.1.27 योनेःशरीरम् । ब्रसू-,.२७ ।

 

joneHśarIram

 

joneH – z łona; śarIram – ciało

 

Z łona ciało

 

[Po zapłodnieniu dusza rodzi się w innym ciele]

 

Druga pada

 

3.2.1 सन्ध्ये सृष्टिराह हि । ब्रसू-,.१ ।

 

sandhje sRszTirAha hi

 

sandhje – w zjednoczeniu; sRszTiH – tworzenie; aha – tak stwierdza; hi – ponieważ

 

W zjednoczeniu tworzenie, ponieważ tak stwierdza

 

[Zaprawdę twory umysłu podczas snu są tworzene przez Pana, ponieważ śruti to potwierdza]

 

3.2.2 निर्मातारं चैके पुत्रादयश् च । ब्रसू-,.२ ।

 

nirmAtAraM ćaike putrAdajaś ća

 

nirmAtAraM – stwórca; ća – i; eke – niektórzy; putrAdajaH – synowie itp.; ća – i

 

Oraz zdaniem niektórych stwórcą synów itp.

 

[Niektórzy też uważają, że Pan tworzy upragnione istoty we snach, takie jak na przykład duże potomstwo]

 

3.2.3 मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् । ब्रसू-,.३ ।

mAjAmAtra tu kArtsnjenabhiwjaktaswarupatwAt

 

mAjAmAtra – tylko iluzja; tu – ale; kArtsnjena – w całości; anabhiwjakta – niemanifestowana; swarupatwAt – z natury

 

Ale tylko iluzją, przez niemanifestowanie się natury w całości

 

[Formy widziane w snach są tworzone przez energię Pana – maję. Nie są układami materii, gdyż nie są w pełni manifestowane, tylko są nierzeczywiste]

 

3.2.4 पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ । ब्रसू-,.४ ।

parAbhidhjAnAt tu tirohitaM tato hjasja bandhawiparjajau

 

para – Najwyższy; abhidjAnAt – z woli; tu – ale; tirohitaM – wycofany; tataH – od Niego; hi – rzeczywiście; asja – Jego; bandha – związanie; wiparjaja – uwolnienie

 

Wycofanie, przez wolę Najwyższego, z Niego faktycznie związanie i uwolnienie

 

[Snów nie można uważać za kompletnie nierealne, gdyż są stworzone przez Najwyższego. On je rozpoczyna i kończy tak samo jak On powoduje związania oraz duchowe wyzwolenie duszy]

 

3.2.5 देहयोगाद्वा सोऽपि । ब्रसू-,.५ ।

 

dehajogAdwA so'pi

 

deha – ciało; jogAt – ze zjednoczenia; wA – albo; saH – To; api – również

 

To również przez jedność z ciałem

 

[Stan jawy również jest stworzony przez Pana Wisznu]

 

3.2.6 सूचकश् च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः । ब्रसू-,.६ ।

 

sućakaś ća hi śruterAćakszate ća tadwidaH

 

sućakaH – poszlaka; ća – i; hi – ponieważ; śruteH – ze śruti; Aćakszate – oznajmia; tat – to; widaH – znawca

 

Oraz omeny, stwierdzane przez śruti i znawców tego

 

[Sny czasem przekazują omeny, ważne objawienia, mantry itp. Tak uważają pisma śruti oraz mędrcy. Zatem sny nie mogą być całkowicie uznane za wymysły.]

 

3.2.7 तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च । ब्रसू-,.७ ।

 

tadabhAwo nADIszu taććhruterAtmani ća

 

tat – to; abhAwaH – nieobecność; nADIszu – w nadich; śruteH – ze śruti; Atmani – w Najwyższym; ća – i

 

Nieobecność tego w nadich przez śruti, a także w Najwyższym

 

[Sen bez marzeń sennych odbywa się kiedy dusza jednoczy się z pranami w Najwyższym Panie przechodząc przez nadi, błony wokół hrydaji itp. Wiemy to ze śruti]

 

3.2.8 अतः प्रबोधोऽस्मात् । ब्रसू-,.८ ।

 

ataH prabhodho'smAt

 

ataH – tak oto; prabhodhaH – przebudzenie; asmAt – od Niego

 

Tak oto przebudzenie od Niego

 

[Przebudzenie z głębokiego snu następuje kiedy dusza odchodzi od Najwyższego Pana]

 

3.2.9 स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः । ब्रसू-,.९ ।

 

sa ewa tu karmAnusmRtiśabdawidhibhjaH

 

saH – on; ewa – [partykuła wzmacniająca]; tu – ale; karma – karma; AnusmRti – pamięć; śabda – śruti; widhibhjaH – z nauk

 

Ale on przez pamięć o karmie, przez nauki śruti

 

[Osoba, która przebudza się z Najwyższego Pana i przechodzi do działań codziennych po skończonym śnie jest tą samą osobą co spała, ponieważ pamięta swoją przeszłą karmę oraz, ponieważ tak nauczają pisma śruti]

 

3.2.10 मुग्धेर्ऽधसंपत्तिः परिशेषात् । ब्रसू-,.१० ।

 

mugdhe'rdhasaMpattiH pariśeszAt

 

mugdhe – w stanie nieprzytomnym; ardha – pół; saMpattiH – jedność; pariśeszAt – z reszty

 

W stanie nieprzytomności połowiczna jedność przez resztę

 

[Stan nieprzytomności jest stanem połowicznej turiji, gdyż to jedyna możliwość, jaka pozostaje, nie ma żadnej innej. Nieprzytymność nie może być piątym stanem świadomości, gdyż takowy nie istnieje.]

 

3.2.11 न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि । ब्रसू-,.११ ।

 

na sthAnato'pi parasjobhajalińgaM sarwatra hi

 

na – nie; sthAnataH – miejsce; api – również; parasja – Najwyższego; ubhaja – oboje; lińgaM – cecha; sarwatra – wszędzie; hi – ponieważ

 

Nie przez miejsce, również Najwyższego obydwa cechy, ponieważ wszędzie

 

[Nawet różnica miejsca nie powoduje, że Najwyższy Pan może być niedoskonały, gdyż wszystkie śastry nauczają, iż Najwyższy Pan jest zarówno wolny od skazy jak i posiada wszelkie przymioty.]

 

3.2.12 भेदाद् इति चेन् न प्रत्येकमतद्वचनात् । ब्रसू-,.१२ ।

 

bhedAd iti ćen na pratjekamatadwaćanAt

 

bhedAt – z różnicy; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; pratjekam – z odniesieniem do każdego; atat – brak tego; waćanAt – ze śruti

 

Jeśli niby przez różnicę, [odpowiadam]: „Nie, przez odniesienie do każdego jako przeciwnego przez śruti”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że Najwyższy posiada wady, ponieważ również dźiwa ma idealne cechy, jednak popełnia czasem złe czyny itp., odpowiadam, że dźiwa jest niedoskonała z powodu związku ze światem materialnym, Najwyższy Pan jest nieśmiertelny, zatem nie jest związany ze światem.]

 

3.2.13 अपि चैवम् एके । ब्रसू-,.१३ ।

 

api ćaiwam eke

 

api – również; ća – i; ewam – tak oto; eke – niektóre

 

Również tak oto niektóre

 

[Niektóre fragmenty śastr mówią, że dla dźiwy związek z jednym konkretnym ciałem jest oznaką spętania materialnego i rozpaczy, ale dla Najwyższego Pana to oznaka posiadania wszelkich przymiotów, o ile jest Panem i Władcą.]

 

3.2.14 अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् । ब्रसू-,.१४ ।

 

arUpawadewa hi tatpradhAnatwAt

 

arUpawat – jak bezpostaciowy; ewa – [partykuła wzmacniająca]; hi – ponieważ; tat – tamto; pradhAnatwAt – z naczelnego elementu

 

Bezpostaciowym, ponieważ to główny element

 

[Brahman jest bezpostaciowy, gdyż to główna myśl nauczana przez wszystkie teksty mówiące o Brahmanie. Zatem karma na niego wpływa i nie jest spętany materialnie.]

 

3.2.15 प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् । ब्रसू-,.१५ ।

 

prakAśAwaććAwaijarthjAt

 

prakAśAwat – jak światło; ća – i; awaijarthjAt – z przeciwieństwa braku znaczenia

 

Oraz jak światło przez przeciwieństwa braku znaczenia

 

[Aby teksty, mówiące o Brahmania jako najwyższej madrości były istotne musimy przyznać, że światło jest nieodłączną częścią natury Brahmana, jednak zarazem posiada podwójne cechy.]

 

3.2.16 आह च तन्मात्रम् । ब्रसू-,.१६ ।

 

Aha ća tanmAtram

 

Aha – jest oznajmione; ća – i; tanmAtram – tamten tylko

 

Oraz jest oznajmione, że tamten tylko

 

[Oraz śruti stwierdza, że Pan tylko jest najwyższą mądrością, co nie neguje innych cech Brahmana]

 

3.2.17 दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते । ब्रसू-,.१७ ।

 

darśajati ćAtho api smarjate

 

darśajati – śruti twierdzi; ća – i; athaH – ponadto; api – również; smarjate – smryti stwierdza

 

Śruti twierdzi i ponadto smryti też twierdzi

 

[Fakt, że Brahman posiada wszelkie przymioty i jest wolny od wad jest potwierdzony przez śruti, a także przez smryti]

 

3.2.18 अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् । ब्रसू-,.१८ ।

 

ata ewa ćopamA sUrjakAdiwat

 

ata ewa – przez to; ća – i; upamA – porównanie; sUrjaka – słońce; Adi – itp.

 

I przez to porównanie do słońca itp.

 

[Wszechobecny Pan jest różnorodny tak samo jak światło słoneczne odbija się w wodzie.]

 

3.2.19 अम्बुवदग्रहणात् तु न तथात्वम् । ब्रसू-,.१९ ।

 

ambuwadagrahaNAt tu na tathAtwam

 

ambuwat – jak woda; agrahaNAt – z braku postrzegania; tu – ale; na – nie; tathAtwam – to podobieństwo

 

Ale brak tego podobieństwa przez brak postrzegania jako wody

 

[Jednak w porównaniu Brahmana do światła słonecznego odbitego w wodzie można się doszukać pewnych wad, ponieważ światło słoneczne nie jest w rzeczywistości w wodzie, a Brahman jest wszechobecny.]

 

3.2.20 द्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच् च । ब्रसू-,.२० ।

 

wRddhihrAsabhAktwamantarbhAwAdubhajasAmañdźasjAdewaM darśanAć ća

 

wRddhi – wzrost; hrAsa – spadek; bhAktwam – uczestnicząc w; antarbhAwAt – ze stanu bycia wewnątrz; ubhaja – obydwa; sAmañdźasjAt – z odpowiedności; ewaM – tak oto; darśanAt – ze śruti; ća – i

 

Uczestniczącym we wzroście i spadku, przez stan bycia wenątrz, przez odpowiedniość obydwu i przez śruti

 

[Jednak nasze porównanie jest dobre, ponieważ Brahman jest nietknięty przez świat materialny tak jak Słońce jest niektnięte przez wodę. Wnioskujemy, że mamy rację, gdyż nasze porównanie jest odpowiednie i potwierdzane przez śruti.]

 

3.2.21 प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः । ब्रसू-,.२१ ।

 

prakRtaitAwattwaM hi pratiszedhati tato brawIti ća bhUjaH

 

prakRta – stwierdzony jako pierwszy; etAwattwaM – tyle; hi – ponieważ; pratiszedhati – zaprzecza; tataH – tamto; brawIti – oznajmia; ća – i; bhUjaH – coś więcej

 

Ponieważ zaprzecza stwierdzonemu jako pierwsze i oznajmia coś więcej niż tamto

 

[Fragment ze śruti zaprzecza jakoby Najwyższy Pan był identyczny z duszami i stwierdza, że jest od nich znacznie większy.]

 

3.2.22 तदव्यक्तमाह हि । ब्रसू-,.२२ ।

 

tadawjaktamAha hi

 

tat – Ten; awjaktam – niemanifestowane; Aha – stwierdza; hi – ponieważ

 

Ten niemanifestowanym, ponieważ stwierdza

 

[Śastry twierdzą, że Pana nie da się zobaczyć zmysłami materialnymi (jedynie duchowymi).]

 

3.2.23 अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । ब्रसू-,.२३ ।

 

api saMrAdhane pratjakszAnumAnAbhjAm

 

api – również; saMrAdhane – w głębokiej medytacji; pratjakszAnumAnAbhjAm – ze śruti i smryti

 

Również w głębokiej medytacji - przez śruti i smryti

 

[Ale jedynie w głębokiej medytacji można dostrzec Najwyższego Pana zmysłami fizycznymi. Jesteśmy o tym przekonaniu, gdyż potwierdzają to śruti i smryti.]

 

3.2.24 प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश् च कर्मण्यभ्यासात् । ब्रसू-,.२४ ।

 

prakAśAdiwaććAwaiśeszjaM prakAśAś ća karmaNjabhjAsAt

 

prakAśAdiwat – jak ogień itp.; ća – i; awaiśeszjaM – brak cech wyróżniających; prakAśAH – przejawienie; ća – i; karmaNi – w dziełach; abhjAsAt – z powtórzenia

 

[Nie] jak ogień itp. – brak cech wyróżniających, i przejawienie w dziełach przez powtórzenie

 

[Gdyby ktoś twierdził, że Pan ma dwie formy – przejawioną i nieprzajawioną tak samo jak ogień, odpowiadamy, że to nieprawda. Niemniej jednak Pan się przejawia Swemu wiernemu wyznawcy jako efekt powtarzanych szczerych praktyk dewocyjnych.]

 

3.2.25 अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् । ब्रसू-,.२५ ।

 

ato'nantena tathA hi lińgam

 

ataH – zatem; anantena – przez Nieskończonego; tathA – tak oto; hi – ponieważ; lińgam – dowód

 

Zatem przez Nieskończonego – tak oto, ponieważ dowód

 

[Tak właśnie postępuje Nieskończony – mimo iż jest wszechobecny przejawia swoją piękną formę Swoim wyznawco. Jesteśmy przekonani, gdyż śastry dostarczają nam licznych dowodów]

 

3.2.26 उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् । ब्रसू-,.२६ ।

 

ubhajawjapadeśAttwahikuNDalawat

 

ubhaja – oboje; wjapadeśAt – z nauczania; tu – ale; ahi – wąż; kundalawat – jak zwoje

 

Ale przez nauczanie o obydwu - jak zwoje węża

 

[Bhagawan Wisznu zarówno posiada Swoje cechy jak i jest tymi cechami, tak samo jak wąż zarówno posiada swoje zwoje jak i jest tymi zwojami]

 

3.2.27 प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् । ब्रसू-,.२७ ।

 

prakAśAśrajawadwAtedźastwAt

 

prAkAśaśrajawat – jak światło i jego podłoże; wA – albo; tedźastwAt – ze splendoru

 

Albo jak światło i jego podłoże, przez splendor

 

[Ze względu na splendor Pana Gowindy możemy Go porównać do światła.]

 

3.2.28 पूर्ववद्वा । ब्रसू-,.२८ ।

 

pUrwawadwA

 

pUrwawat – jak przeszłość; wA – albo

 

Albo jak przeszłość

 

[Tak samo jak czas zarówno posiada przeszłość jak i jest przeszłością, tak samo Najwyższy Pan zarówno posiada wiedzę i błogość jak i jest wiedzą i błogością]

 

3.2.29 प्रतिषेधाच् च । ब्रसू-,.२९ ।

 

pratiszedhAć ća

 

pratiszedhAt – z zaprzeczenia; ća – i

 

Oraz przez zaprzeczenie

 

[A także, ponieważ śruti zaprzeczają jakoby Pan był inny od swoich atrybutów]

 

3.2.30 परमतस्सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्यः । ब्रसू-,.३० ।

 

paramatassetUnmAnasaMbandhabhedawjapadeśebhjaH

 

param – większy; ataH – to; setu – most; unmAna – wymiar; saMbandha – związek; bheda – różnica; wjapadeśebhjaH – z deklaracji

 

Większy niż to przez deklaracji o moście, wymiarach, związku, różnicy

 

[Błogość i inne atrybuty Najwyższego Pana są znacznie większę niż te same atrybuty o zwykłych dusz. Wiemy to ze stwierdzeń w śastrach o moście, wymiarach, związku i różnicy]

 

3.2.31 सामान्यात् तु । ब्रसू-,.३१ ।

 

sAmAnjAt tu

 

sAmAnjAt – z podobieństwa; tu – ale

 

Ale przez podobieństwo

 

[Termin “błogość” użyty w śastrach zarówno w odniesieniu do Najwyższego jak i zwykłych dusz, jest użyty jako uogólnienie kategorii tak samo jak terminem “słoik” możemy nazywać wiele słoików, które są od siebie różne]

 

3.2.32 बुद्ध्यर्थः पादवत् । ब्रसू-,.३२ ।

 

buddhjarthaH pAdawat

 

buddhi – zrozumienie; arthaH – powód; pAdawat – jak stopa

 

W celu zrozumienia jak “stopa”

 

[Śastry określają wszystko jako stopę Najwyższego Pana, po to aby nikt niczego nie nienawidział, a nie po to, aby traktowano wszystkie przedmioty materialne i dusze na równi z Panem.]

 

3.2.33 स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् । ब्रसू-,.३३ ।

 

sthAnawiśeszAtprakAśAdiwat

 

sthAna – miejsce; wiśeszAt – ze specjalnych; prakAśA – promień; Adi – itp.

 

Przez specjalne miejsca jak światło itp.

 

[Mimo iż Najwyższy Pan jest jeden, przenika różne miejsca, w których się manifestuje, tak samo jak światło przenika wiele miejsc mimo iż jest tylko jedno]

 

3.2.34 उपपत्तेश् च । ब्रसू-,.३४ ।

 

upapatteś ća

 

upapatteH – z logicznego rozumowania; ća – i

 

Oraz przez logiczne rozumowanie

 

[Oraz ponieważ to jest logicnze]

 

3.2.35 तथान्यप्रतिषेधात् । ब्रसू-,.३५ ।

 

tathAnjapratiszedhAt

 

tathA – podobnie; anja – inny; pratiszedhAt – z zaprzeczenia

 

Podobnie przez zaprzeczenie innych

 

[Nie ma żadnej istoty większej niż Najwyższy Pan, gdyż śastry jasno temu zaprzeczają]

 

3.2.36 अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः । ब्रसू-,.३६ ।

 

anena sarwagatatwamAjAmaśabdAdibhjaH

 

anena – przez to; sarwagatatwam – wszechobecność; AjAma – rozmiar; śabdAdibhjaH – ze słów śastr

 

Przez to wszechobecność, przez słowa śastr o rozmiarze

 

[Najwyższy Pan Śri Hari jest wszechobecny pomimo Swojej formy, gdyż jasno śastry stwierdzają Jego wszechobecność]

 

3.2.37 फलमत उपपत्तेः । ब्रसू-,.३७ ।

 

phalamata upapatteH

 

phalaM – owoc; ataH – od Niego tylko; upapatteH – z powodu logicznego uzasadnienia

 

Od Niego tylko owoce przez logiczne uzasadnienie

 

[Owoce dobrych czynów takie jak wstąpienie do Swargaloki itp. są w rzeczywistości dawane przez Najwyższego Pana, a nie jako efekt samych czynów, gdyż to jest logiczne]

 

3.2.38 श्रुतत्वाच् च । ब्रसू-,.३८ ।

 

śrutatwAć ća

 

śrutatwAt – ze śruti; ća – i

 

Oraz przez śruti

 

[Śruti również potwierdza, że Najwyższy Pan daje efekty wszystkich dobrych czynów]

 

3.2.39 धर्मं जैमिनिरत एव । ब्रसू-,.३९ ।

 

dharmaM dźaiminirata ewa

 

dharmaM – dharma; dźaiminiH – Dźajmini; ataH – od Niego; ewa – [partykuła wzmacniająca]

 

Zdaniem Dźajminiego dharma od Niego

 

[Dźajmini uważa, że dharmiczne czyny pochodzą od Najwyższego Pana, natomiast ich efekt w postaci karmy jest tworzony przez nie same, a nie przez Pana]

 

3.2.40 पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् । ब्रसू-,.४० ।

 

purwaM tu bAdarAjaNo hetuwjapadeśAt

 

purwaM – poprzedni; tu – ale; bAdarAjaNaH – Badarajana; hetu – przyczyna; wjapadeśAt – z opisu

 

Ale zdaniem Badarajany poprzedni przez opis przyczyny

 

[Ale Badarajana uważa, że od Najwyższego pochodzą również przyczyny czynów, gdyż śastry to potwierdzają]

 

Trzecia pada

 

3.3.1 सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् । ब्रसू-,.१ ।

 

sarwawedAntapratjajaM ćodanAdjawiśeszAt

 

sarwa – wszystkie; wedAnta – wedanta; pratjajaM – wiedza; ćodanAdi – instrukcje itp.; awiśeszAt – brak różnicy

 

Wiedza całej wedanty przez brak różnicy w instrukcjach itp.

 

[Powinna się studiować całą wiedzą wedyjską, wszystkie jej odmiany, gdyż w gruncie rzeczy cała wedanta prowadzi do jednego celu – Najwyższego Pana]

 

3.3.2 भेदान् नेति चेद् एकस्याम् अपि । ब्रसू-,.२ ।

 

bhedAn neti ćed ekasjAm api

 

bhedAt – z różnicy; na – nie; iti – tak oto; ćet – jeśli; ekasjAm – w jednym; api – również

 

Jeśli niby przez różnicę, [odpowiadam]: “Również w jednym”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że istnieją różnice w naukach pism wedyjskich, wówczas odpowiadam, że to nieprawda, gdyż cała literatura wedyjskie jest kompletnie spójna.]

 

3.3.3 स्वाध्यायस्य तथात्वे हि समाचारेऽधिकाराच् च सववच् च तन्नियमः । ब्रसू-,.३ ।

 

swAdhjAjasja tathAtwena hi smAćAre'dhikArAć ća sawawać ća tannijamaH

 

swAdhjAjasja – nauk wedyjskich; tathAtwena – przez taką naturę; hi – ponieważ; smAćAre – w wedyjskim rytuale; adhikArAt – z kwalifikacji; ća – i; sawawat – jak jadźńa; ća – i; tat – to; nijamaH – zasada

 

Z powodu kwalifikacji przez taką naturą do nauk i rytuałów wedyjskich – tamta zasada jak jadźnie

 

[Jeżeli ktoś jest zdolny może studiować wszystkie Wedy, zdobywać wedyjską wiedzę i odprawiać rytuały. Tak samo wszystkie jadźnie powinny być wykorzystane do poznania Najwyższego]

 

3.3.4 दर्शयति च । ब्रसू-,.४ ।

 

darśajati ća

 

darśajati – śruti twierdzi; ća – i

 

I śruti twierdzi

 

[Ten sam pogląd jest zawarty w śruti]

 

3.3.5 उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च । ब्रसू-,.५ ।

 

upasaMhAro'rthAbhedAdwidhiśeszawatsamAne ća

 

upasaMhAraH – kombinacja; artha – przedmiot; abhedAt – z braku różnicy; widhiśeszawat – jak rytuały i reszta; samAne – przy równości; ća – i

 

Oraz w kombinacjach przez brak różnicy jak rytuały i reszta w równości

 

[Można łączyć różne aspekty kultowe Pana jeśli odnoszą się do tej samej formy tak jak można łączyć przepisy dotyczące tego samego rytuału pochodzące z różnych części Wed.]

 

3.3.6 अन्यथात्वं शब्दाद् इति चेन् नाविशेषात् । ब्रसू-,.६ ।

 

anjathAtwaM śabdAd iti ćen nAwiśeszAt

 

anjathAtwaM – różnica; śabdAt – ze śruti; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; awiśeszAt – z braku wyróżniającej cechy

 

Jeśli niby różnica przez śruti, [odpowiadam]: “Nie, przez brak wyróżniającej cechy”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że śruti zakazuje łączenie różnych aspektów Pana przy jednej czynności kultowej, odpowiadam, że to nieprawda, gdyż śruti nic konkretnego na ten temat nie mówi.]

 

3.3.7 न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् । ब्रसू-,.७ ।

 

na wA prakaraNabhedAt parowarIjastwAdiwat

 

na – nie; wA – [partykuła wzmacniająca]; prakaraNa – bhakti; bhedAt – z różnicy; parowarIjastwAdiwat – jak Parowarija itp.

 

Na pewno nie - przez różnicę bhakti – jak Parowarija itp.

 

[Nie jest konieczne, aby wszyscy bhaktowie medytowali na wszystkich manifestacjach Pana – wystarczą tylko wybrane.]

 

3.3.8 संज्ञातश् चेत् तद् उक्तम् अस्ति तु तद् अपि । ब्रसू-,.८ ।

 

saMdźñAtaś ćet tad uktam asti tu tad api

 

saMdźñAtaH – przez imię; ćet – jeśli; tat – to; uktam – już wyjaśnione; asti – jest; tu – ale; api – również

 

Jeśli niby przez imię, odpowiadam: “Już jest wyjaśnione ale to również”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że czciciele Najwyższego Pana muszę medytować nad wszystkimi Jego cechami, odpowiadam, że już wyjaśniłem, dlaczego to nie jest prawda]

 

3.3.9 व्याप्तेश् च समञ्जसम् । ब्रसू-,.९ ।

 

wjApteś ća samañdźasam

 

wjApteH – z wszechobecności; ća – i; samañdźasam – odpowiednie

 

Oraz odpowiednim przez wszechobecność

 

[Powinno się medytować na różnych okresach życia inkarnacji Pana Wisznu, ponieważ jest wszechogarniający i czas Go nie ogranicza.]

 

3.3.10 सर्वाभेदादन्यत्रेमे । ब्रसू-,.१० ।

 

sarwAbhedAdanjatreme

 

sarwa – wszystko; abhedAt – z braku różnicy; anjatra – gdzie indziej; ime – oni

 

Przez kompletny brak różnicy oni gdzie indziej

 

[Wiecznymi są wszystkie czynności wykonane przez Pana i Jego towarzyszy przy pomocy Jego duchowej energii – zarówno czynności poprzednie jak i późniejsze.]

 

3.3.11 आनन्दादयः प्रधानस्य । ब्रसू-,.११ ।

 

AnandAdajaH pradhAnasja

 

AnandA – błogość; adajaH – itp.; pradhAnasja – Najwyższego

 

Najwyższego błogość itp.

 

[Do Najwyższego należą rozmaite cechy, począwszy od błogości.]

 

3.3.12 प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे । ब्रसू-,.१२ ।

 

prijaśirastwAdjaprAptirupaćajApaćajau hi bhede

 

prija – radość; śirastwAdi – stan bycia głową itp.; ApraptiH – brak osiągnięcia; upaćaja – wzrost; apaćaja – spadek; hi – [partykuła wzmacniająca]; bhede – w róznicy

 

Brak osiągnięcia radości, stanu bycia głową; wzrost i spadek w różnicy

 

[Pan Wisznu w ptasiej formie, Jego głowa przepełniona radością, Jego radość wzrastająca i upadająca – tych Jego cech opisanych w w Taittirija-upaniszadzie 2.5.1 nie powinno się uwzględniać przy każdej medytacji. Odróżniają one Jego ptasię formę od Jego prawdziwej ludzkiej formy. Zatem ten fragment nie powinien być brany dosłownie.]

 

3.3.13 इतरे त्वर्थसामान्यात् । ब्रसू-,.१३ ।

 

itare twarthasAmAnjAt

 

itare – inne; tu – ale; artha – skutek; sAmAnjAt – z identyczności

 

Ale inne przez identyczność skutku

 

[Ale inne fragmenty z Taittirijopaniszady mogą być swobodnie wykorzystywane do medytacji, gdyż efekt będzie ten sam – jedność z Nim na Wajkunthcie.]

 

3.3.14 आध्यानाय प्रयोजनाभावात् । ब्रसू-,.१४ ।

 

AdhjAnAja prajodźanAbhAwAt

 

AdhjAnAja – dla medytacji; prajodźana – inny cel; abhAwAt – z braku

 

Dla medytacji – przez brak innego celu

 

[Jedynym celem, dla którego uwzględniono metaforyczną formę Wisznu jako ptaka są niektóre specjalne medytacje]

 

3.3.15 आत्मशब्दाच् च । ब्रसू-,.१५ ।

 

AtmaśabdAć ća

 

Atma – atma; śabdAt – ze śruti; ća – i

 

Oraz przez [słowo]: “atma” w śruti

 

[Opisany ptak musi być metaforyczny, gdyż jest opisany słowem “atma” (zatem nie może być zwyczajnym ptakiem)]

 

3.3.16 आत्मगृहीतिर् इतरवद् उत्तरात् । ब्रसू-,.१६ ।

 

AtmagRhItir itirawad uttarAt

 

Atma – atma; gRhItiH – świadomością; itirawat – jak inni; uttarAt – z późniejszego

 

Atma” świadomością – jak inni, przez późniejszego

 

[Użyty termin “atma” musi się odnosić do Najwyższego Pana przedstawionego jako ptaka, gdyż użyty jest w tym kontekście w wielu innych (w tym późniejszych) częściach Upaniszady]

 

3.3.17 अन्वयाद् इति चेत् स्याद् अवधारणात् । ब्रसू-,.१७ ।

 

anwajAd iti ćet sjAd awadhAraNAt

 

anwajAt – ze związku; iti – tak oto; ćet – jeśli; sjAt – może być; awadhAraNAt – z bezpośredniego stwierdzenia

 

Jeśli niby przez związek – tak może być przez bezpośrednie stwierdzenie

 

[Gdyby ktoś twierdził, że termin “atma” jest używany w odniesieniu do dusz indywidualnych lub nieożywionej materii, zatem jest nieprawdopodobne jakoby oznaczało Najwyższego Pana, odpowiadam, że w tym właśnie kontekście oznacza Najwyższego Pana, gdyż tak było wcześniej używane]

 

3.3.18 कार्याख्यानादपूर्वम् । ब्रसू-,.१८ ।

 

kArjAkhjAnAdapUrwam

 

kArja – efekt; AkhjAnAt – ze stwierdzenia; apUrwam – jak poprzedni

 

Przez stwierdzenie o efekcie takim jak poprzedni

 

[Oprócz medytowania o Panu jako Najwyższej Błogości, powinno się też medytować na nim jako na Ojcu, gdyż efekt będzie taki sam]

 

3.3.19 समान एवं चाभेदात् । ब्रसू-,.१९ ।

 

samAna ewaM ćAbhedAt

 

samAna – ta sama; ewaM – tak oto; ća – i; abhedAt – z braku różnicy

 

Oraz to ta sama przez brak różnicy

 

[Ponieważ wszystkie części ciała Pana, pomimo różnych form, w gruncie rzeczy nie różnią się od siebie, mając te same duchowe właściwości, powinniśmy uczynić je obiektem naszej medytacji]

 

3.3.20 सम्बन्धादेवमन्यत्रापि । ब्रसू-,.२० ।

 

sambandhAdewamanjatrApi

 

sambandhAt – z dotyku; ewaM – tak oto; anjatra – u innych; api – również

 

Przez dotyk, tak samo również u innych

 

[Wszystkie cechy Pana są obecne w Jego największych wyznawcach, takich jak czterej Kumarowie, gdyż zostali obdarzenie Jego mocą przez Jego dotyk]

 

3.3.21 न वा विशेषात् । ब्रसू-,.२१ ।

 

na wA wiśeszAt

 

na – nie; wA – albo; wiśeszAt – z różnicy

 

Albo nie przez różnicę

 

[Albo jednak raczej nie powinno się traktować śaktjaweśawatarów (takich jak czterej Kumarowie) na równych z Panem, gdyż są inni od niego, mimo iż są Mu bardzo bliscy i drodzy]

 

3.3.22 दर्शयति च । ब्रसू-,.२२ ।

 

darśajati ća

 

darśajati – śruti twierdzi; ća – i

 

Oraz śruti twierdzi

 

[Taki sam pogląd jest też stwierdzony w śruti]

 

3.3.23 संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः । ब्रसू-,.२३ ।

 

saMbhRtidjuwjAptjapi ćAtaH

 

saMbhRti – utrzymywanie; djuwjApti – przenikający niebo; api – również; ća – i; ataH – tak samo

 

I tak samo utrzymujący i przenikający niebo

 

[Najwyższy Pan podtrzymuje cały świat oraz przenika wszechświat – te dwie cechy nie występują u śaktjaweśawatarów, gdyż są one duszami, i nie są równe z Panem]

 

3.3.24 पुरुषविद्यायामपि चेतरेषामनाम्नानात् । ब्रसू-,.२४ ।

 

puruszawidjAjAmapi ćetareszAmanAmnAnAt

 

puruszawidjAjAmapi – również w Purusza-widji; ća – i; itareszAm – innych; anAmnAnAt – z braku wzmianki

 

Oraz również w Purusza-widji przez brak wzmianki o innych

 

[A także ponieważ teksty takie jak Purusza-widja przypisują takie cechy Najwyższemu Panu, a nie czterem Kumarom i innym śaktjaweśawatarom, powinniśmy wnioskować, że nie są one równe Panu]

 

3.3.25 वेधाद्यर्थभेदात् । ब्रसू-,.२५ ।

 

wedhAdjarthabhedAt

 

wedha – tnący; Adi – itp.; artha – efekt; bhedAt – z różnicy

 

Przez różnicę efektu tnącego itp.

 

[Odradza się medytację nad aspektami Pana, takimi jak zabijającego demony itp., gdyż bhaktowie powinni rozwinąć w sobie niekrzywdzenie]

 

3.3.26 हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् । ब्रसू-,.२६ ।

 

hAnautUpAjanaśabdaśeszatwAt kuśAććhandasstutjupagAnawattaduktam

 

hAnau – w mokszy; tu – ale; upAjana – zbliżanie się; śabda – stwierdzenie; śeszatwAt – z natury uzupełniającej; kuśA – kuśa; Aććhanda – według pragnienia; stuti – modlitwa; upagAna – pieśń; tat – to; uktam – zostało stwierdzone

 

Ale w mokszy przez stwierdzenie o naturze uzupełniącej o zbliżaniu się jak według pragnienia kuśa, modlitwy, pieśni – to zostało stwierdzenie

 

[Kiedy bhakta rozwija w swomie miłość do Pana, wtedy spontanicznie nad Nim medytuje, tak jak bierze do ręki uświęconą trawę kuśa, śpiewa modlitwy i pieśni. Jest to potwierdzone przez śruti]

 

3.3.27 सांपराये तर्तव्याभावात् तथा ह्य् अन्ये । ब्रसू-,.२७ ।

 

sAMparAje tarttawjAbhAwAt tathA hj anje

 

sAMparAje – w bhakti; tarttawjAbhAwAt – z braku ograniczeń; tathA – tak oto; hi – [partykuła wzmacniająca]; anje – inni

 

W bhakti, przez brak ograniczeń – tak oto inni

 

[W dojrzałym stadium rozwoju bhakti, oddanie staje się spontaniczne, a nie powodowane nakazami i zakazami religijnymi]

 

3.3.28 छन्दत उभयाविरोधात् । ब्रसू-,.२८ ।

 

ćhandata ubhajAwirodhAt

 

ćhandataH – wedle woli; ubhaja – oboja; awirodhAt – z braku sprzeczności

 

Wedle woli przez brak sprzeczności w obojgu

 

[Z powodu łaski Najwyższego Pana Hari, nie ma żadnych rozbieżności między praktyką rući-bhakti i widhi-bhakti]

 

3.3.29 गतेर् अर्थवत्त्वम् उभयथान्यथा हि विरोधः । ब्रसू-,.२९ ।

 

gater arthawatwam ubhajathAnjathA hi wirodhaH

 

gateH – z celu; arthawatwam – osiagnięcie; ubhajathA – na obydwa sposoby; anjathA – w innym przypadku; hi – ponieważ; wirodhaH – sprzeczność

 

Przez osiągnięcie celu na dwa sposoby, gdyż inaczej sprzeczność

 

[Obydwie te drogi prowadzą do tego samego celu, gdyż inaczej zaszłyby niespójności]

 

3.3.30 उपपन्नस् तल्लक्षणार्थोपलब्धेर् लोकवत् । ब्रसू-,.३० ।

 

upapannas ta llakszaNArthopalabdher lokawat

 

upapannaH – najlepszy; tat – to; lakszaNa – cecha; artha – cel; upalabdheH – z osiagnięcia; lokawat – jak świat

 

Najlepszą przez osiągnięcie celu Tego o cechach – jak świat

 

[Lepsze jest jednak rući-bhakti, gdyż wtedy osiąga się łaskę Pana, który kocha swych bhaktów, tak samo jak na tym świecie można zyskać przychylność władcy służąc mu]

 

3.3.31 यावदधिकारम् अवस्थितिर् आधिकारिकाणाम् । ब्रसू-,.३१ ।

 

jAwadadhikAram awasthitir AdhikArikANAm

 

jAwat – o ile; adhikAram – misja; awasthitiH – istnienie; AdhikArikANAm – ci którzy mają misję

 

Istnienie tych którzy mają misję o ile misja

 

[Potężni dewowie, tacy jak Śiwa, Brahma, Indra itp. pomimo osiągnięcia wyzwolenia zostają na tym wszechświecie, gdyż mają swe zadania do spełnione wyznaczone przez Najwyższego Pana Krysznę. Jednak Ich działania są całkowicie wolne od karmy, gdyż Ich karma już się wyczerpała.]

 

3.3.32 अनियमस्सर्वेषामविरोधश्शब्दानुमानाभ्याम् । ब्रसू-,.३२ ।

 

anijamassarweszAmawirodhaśśabdAnumAnAbhjAm

 

anijamaH – brak reguły; sarweszAm – wszystkie; awirodhaH – brak sprzeczności; śabda – śruti; anumAna – smryti

 

Brak reguły dla wszsystkich, przez brak sprzeczności ze śruti i smryti

 

[Nie jest konieczne wykonyuwanie wszystkich praktyk kultowych takich jak pudźa, kult świątynny, gdyż śruti ani smryti nie stwierdzają nigdzie, że wykonywanie ich wszystkich jest konieczne (wystarczy tylko część).]

 

3.3.33 अक्षरधियां त्ववरोधस्सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदवत्तदुक्तम् । ब्रसू-,.३३ ।

 

akszaradhijAM twawarodhassAmAnjatadbhAwAbhjAmaupasadawattaduktam

 

akszara – nieśmiertelny; dhijAm – idea; tu – ale; awarodhaH – akceptacja; sAmAnja – równość; tat – On; bhAwAbhjAm – posiadający cechy; aupasadawat – jak mantra Aupasat; tat – to; uktam – wyjaśnione

 

Ale przez równość cech posiadanych akceptacja idei nieśmiertelności, jak mantra Aupasat – to już wyjaśnione

 

[Powinno się uwzględniąć cechę Pana jako nieśmiertelnego w medytacjach, gdyż Jego cechy są zawsze te same. W ten sam sposób mantra Aupasat jest zawsze taka sama, mimo iż wykorzystuje się ja w różnych ceremoniach wedyjskich. To już zostało wyjaśnione.]

 

3.3.34 इयदामननात् । ब्रसू-,.३४ ।

 

ijadAmananAt

 

ijat – to; AmananAt – z opisu

 

To przez opis

 

[Powinno się medytować na transcendentalnych cechach Pana, na podstawie opisów z śastr]

 

3.3.35 अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनोऽन्यथा भेदानुपपत्तिर् इति चेन् नोपदेशवत् । ब्रसू-,.३५ ।

 

antarA bhUtagrAmawatswAtmano'njathA bhedAnupapattir iti ćen nopadeśawat

 

antarA – wewnątrz; bhUta – żywioł; grAmawat – jak miasto; swAtmanaH – On sam; anjathA – inaczej; bheda – różnica; anupapattiH – brak osiągnięcia; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; upadeśawat – jak nauczanie

 

Wewnętrznie jak miasto z żywiołów od Niego; jeśli niby przez brak osiągnięcia różnicy, [odpowiadam]: “Jak nauczanie”

 

[Wewnętrznie Najwyższa Wajkuntha wydaje się być materialnym miastem. Lecz emanuje od samego Pana Gowindy. Gdyby ktoś krytykował ideę jedności Wajkunthy i Najwyższego Pana, odpowiadam, że nie ma z tym żadnego problemu, tak samo jak Pan stanowi jednocześnie jedność ze Swoimi atrybutami itp., a zarazem jest od Nich różny.]

 

3.3.36 व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत् । ब्रसू-,.३६ ।

 

wjatihAro wiśiMszanti hItarawat

 

wjatihAraH – wymienne; wiśiMszanti – określają; hi – ponieważ; itarawat – jak inni

 

Określają wymiennymi, ponieważ takimi jak inne

 

[Śastry określają Wajkunthę i samego Najwyższego Pana jako jedność podobnie jak jedność stanowią Pan i Jego atrybuty]

 

3.3.37 सैव हि सत्यादयः । ब्रसू-,.३७ ।

 

saiwa hi satjAdajaH

 

sA – ona; ewa – [partykuła wzmacniająca]; hi – [partykuła wzmacniająca]; satja – prawda;

AdajaH – itp.

 

Ona prawdą itp.

 

[Energia Pana para-śakti stanowi prawdę i inne dobre cechy. Nie jest Ona różna od Niego]

 

3.3.38 कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः । ब्रसू-,.३८ ।

 

kAmAdItaratra tatra ćAjatanAdibhjaH

 

kAmA – pragnienie; Adi – itp.; itaratra – gdzie indziej; tatra – tam; ća – i; Aja – wszechprzenikanie; tana – dawca błogości i mokszy; Adi – itp.

 

Upragnioną itp. tam i tu, przez wszechprzenikanie, dawanie błogości, mokszy itp.

 

[Śri Lakszmi Dewi, przebywająca zarówno w niebie duchowym jak i materialnym, z powodu bycia wszechprzenikającą, dawczynią błogości, mokszy, stanowi nieodłączną część Najwyższego Pana, posiada naturę duchową, a nie materialną, zatem powinna być obiektem bhakti.]

 

3.3.39 आदरादलोपः । ब्रसू-,.३९ ।

 

AdarAdalopaH

 

AdarAt – z bhakti; alopaH – brak końca

 

Niekończące się przez bhakti

 

[Mimo iż Lakszmi, jest nieodłączną częścią Pana Wisznu, Jej bhakti dla Niego się nigdy nie kończy.]

 

3.3.40 उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् । ब्रसू-,.४० ।

 

upasthite'tastadwaćanAt

 

upasthite – w pobliżu; ataH – tak oto; tat – to; waćanAt – ze słowa

 

W pobliżu – tak oto przez słowo

 

[Gdyby ktoś twierdził, że nie może istnieć madhurja-bhakti, między Śri, a Bhagawanem, ponieważ są jedną osobą, odpowiadamy, że ten argument jest logicznie wadliwy, gdyż przebywają blisko siebie, zatem nie ma przeszkód dla rozwoju bhakti u Lakszmi. Zostało to potwierdzone w śastrach.]

 

3.3.41 तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्घ्यप्रतिबन्धः फलम् । ब्रसू-,.४१ ।

 

tannirdhAraNAnijamastaddRszTeH pRthagghjapratibandhaH phalam

 

tat – to; nirdhAraNa – ustalenie; anijamaH – brak reguły; taddRszTeH – widzenie tamtego; pRthak – osobno; hi – ponieważ; apratibandhaH – brak przeszkody; phalam – owoc

 

Brak reguły dla ustalenia tego; osobnym przez widzenie tamtego; brak przeszkody owocem

 

[Nie ma żadnej reguły mówiącej, że nie należy czcić innych form Pana niż forma Pana Kryszny. Śruti potwierdza, że efektem kultu innych Jego forma (np. Balaramy) będzie usunięcię przeszkód na drodze do Niego.]

 

3.3.42 प्रदानवदेव तदुक्तम् । ब्रसू-,.४२ ।

 

pradAnawadewa taduktam

 

pradAnawat – jak dar; ewa – [partykuła wzmacniająca]; tat – to; uktam – wyjaśnione

 

Jak dar – to wyjaśnione

 

[Śastry wyjaśniają, że Najwyższego Pana osiąga się przez łaskę mistrza duchowego]

 

3.3.43 लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि । ब्रसू-,.४३ ।

 

lińgabhUjastwAttaddhi balIjastadapi

 

lińga – znak; bhUjastwAt – z wielości; tat – to; hi – [partykuła wzmacniająca]; balIjaH – silniejsze; tat – to; api – również

 

To silniejszym przez wielość znaków. Tamto również.

 

[Najważniejsza jest łaska mistrza duchowego. Niemniej również potrzebny jest własny wysiłek, medytowanie o Panu i słuchanie o Jego chwałach]

 

3.3.44 पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात् क्रियामानसवत् । ब्रसू-,.४४ ।

 

pUrwawikalpaH prakaraNAtsjAt krijAmAnasawat

 

pUrwa – poprzednia; wikalpaH – idea; prakaraNAt – z kontekstu; sjAt – może być; krijA – czyn; mAnasa – myśl

 

Poprzednią ideą – przez kontekst – może być; jak czyny i myśli

 

[Słowa “so‘ham” z Gopala-tapani-upaniszadu (2.49) jest szczególnym wyrazem bhakti, podobnie jak poprzednie framgenty tego upaniszadu. Nie oznacza, że dusze i Najwyższy Pan są sobie równe. Powinno być traktowane jako prakrtyka dewocyjne, tak samo jak służba Panu i myślenie o Nim]

 

3.3.45 अतिदेशाच् च । ब्रसू-,.४५ ।

 

atideśAć ća

 

atideśAt – z porównania; ća – i

 

Oraz przez porównanie

 

[Także z powodu porównania Pana Kryszny w towarzystwie Swych bhaktów do Brahmy w towarzystwie synów, wnioskujemy, że fragment “so‘ham” oznacza nastrój dewocyjny, a nie utożsamianie się z Kryszną.]

 

3.3.46 विद्यैव तु निर्धारणाद्दर्शनाच् च । ब्रसू-,.४६ ।

 

widjaiwa tu nirdhAraNAddarśanAć ća

 

widja – wiedza; ewa – tylko; tu – ale; nirdhAraNAt – z wnioskowania; darśanAt – z widzenia; ća – i

 

Ale tylko wiedzą – przez wnioskowania – i widzenie

 

[Wyłącznie wiedza i widzenie samego Pana (a nie czynności rytualne) prowadzą do wyzwolenia. Taki jest wniosek podany w śastrach.]

 

3.3.47 श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच् च न बाधः । ब्रसू-,.४७ ।

 

śrutjAdibalIjastwAć ća na bAdhaH

 

śruti – śruti; Adi – itp.; balIjastwAt – z większej siły; ća – i; na – nie; bAdhaH – odrzucenie

 

I przez większą siłę śruti itp. brak odrzucenia

 

[Śruti twierdzi, że wyzwolenie osiąga się poprzez wiedzę, a jako, że autorytet śruti jest silniejszy niż innych śastr nie można odrzucić tej tezy.]

 

3.3.48 अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्दृष्टश् च तदुक्तम् । ब्रसू-,.४८ ।

 

anubandhAdibhjaH pradźñAntarapRthaktwawaddRszTaś ća taduktam

 

anubandhAdibhjaH – z powtarzanych nauk itp.; pradźñA – wiedza; antara – inni; pRthaktwa – różnorodność; dRszTaH – postrzegania; ća – i; tat – to; uktam – zostało wyjaśnione

 

Przez powtarzane nauki itp.; jak różnorodność wiedzy to i postrzegania – to wyjaśnione

 

[Z powodu powtarzanych nauk w śastrach powinno się oddawać cześć świętym wyznawcom Pana. Wyznawcy Pana są postrzegani w różnych kategoriach zaawansowania tak samo jak istnieją różne typy wiedzy. Zostało to wyjaśnione w śastrach]

 

3.3.49 न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः । ब्रसू-,.४९ ।

 

na sAmAnjAdapjupalabdhermRtjuwanna hi lokApattiH

 

na – nie; sAmAnjAt – ze zwyczajnego; api – również; upalabdheH – z dostrzeżenia; mRtjuwat – jak śmierć; na – nie; hi – [partykuła wzmacniajaca]; loka – świat; ApattiH – osiągnięcie

 

Nie zwyczajnym – jak nie przez śmierć. Osiągnięcie świata.

 

[Zwyczajnym widzeniem Pana nie osiąga się wyzwolenie tak samo jak śmiercią się go nie osiągnie. Potrzebne jest duchowe widzenie. Zwyczajnym osiągnie się tylko wyższe materialne planety]

 

3.3.50 परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात् त्व् अनुबन्धः । ब्रसू-,.५० ।

 

pareNa ća śabdasja tAdwidhjam bhUjastwAt tw anubandhaH

 

pareNa – przez następne; ća – i; śabdasja – słowa; tAdwidhjam – stan bycia taki; bhUjastwAt – z większej istotności; tu – [partykuła wzmacniająca]; anubandhaH – związek

 

Oraz takim samym przez następne słowa; związek przez większą istotność

 

[Nie ma różnicy, między stwierdzeniami, że Pan się objawia temu, kogo Sam wybierza i, że objawia się temu, kto będzie kultywował bhakti ku Niemu. Śastry stwierdzają, że mają to samo znaczenie. Niemniej najistotniejszym jest to kogo Pan sam wybierze aby Mu służył]

 

3.3.51 एक आत्मनः शरीरे भावात् । ब्रसू-,.५१ ।

 

eka AtmanaH śarIre bhAwAt

 

eka – niektórzy; AtmanaH – Najwyższego Pana; śarIre – w ciele; bhAwAt – z istnienia

 

Niektórzy przez istnienie Najwyższego Pana w ciele

 

[Niektórzy wielbię Najwyższego Pana jako zamieszkałego wewnątrz ludzkiego ciała, ponieważ On tam właśnie przebywa]

 

3.3.52 व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वान्न तूपलब्धिवत् । ब्रसू-,.५२ ।

 

wjatirekastadbhAwabhAwitwAnna tUpalabdhiwat

 

wjatirekaH – różnica; tat – to; bhAwa – natura; bhAwitwAt – z natury; na – nie; tu – [partykuła wzmacniająca]; upalabdhiwat – jak rozumienie

 

Nie innym z natury tego – jak rozumienie

 

[Kiedy bhakta wielbi Pana w medytacji, wtedy osiąga darśan formy Pana tylko z tymi cechami na jakich się skupiał w medytacji.]

 

3.3.53 अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् । ब्रसू-,.५३ ।

 

ańgAwabaddhAstu na śAkhAsu hi pratiwedam

 

ańgA – części; wabaddhAh – związane; tu – [partykuła wzmacniająca]; na – nie; śAkhAsu – gałęzi; hi – [partykuła wzmacniająca]; pratiwedam – według Wed

 

Częsci nie łączone według gałęzi Wed

 

[Tak samo jak przy jadźni wedyjskiej każdy kapłan tylko odgrywa swoję określoną rolę (mimo iż mógłby również odegrać inne) tak Pan objawia Swemu bhakcie, tylko te cechy, na których bhakta medytował.]

 

3.3.54 मन्त्रादिवद्वाविरोधः । ब्रसू-,.५४ ।

 

mantrAdiwadwAwirodhaH

 

mantra – mantra; Adi – itp.; wA – albo; awirodhaH – sprzeczność

 

Albo brak sprzeczności jak mantry itp.

 

[Tak jak mantry mogą mieć różne zastosowanie, tak rasy między Panem, a różnymi bhaktami będą różne (takie same po wyzwoleniu jak przed wyzwoleniem).]

 

3.3.55 भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्वं तथा हि दर्शयति । ब्रसू-,.५५ ।

 

bhUmnaH kratuwadźdźjAjastwaM tathA hi darśajati

 

bhUmnaH – wielość; kratuwat – jak jadźńa; dźjAjastwaM – istotność; tathA – tak oto; hi – ponieważ; darśajati – śruti stwiedza

 

Istotność wielości jak jadźna, ponieważ tak oto stwierdza śruti

 

[Należy zawsze medytować o Panu jako o posiadającym różnorodne cechy. Jest to tak istotne jak jadźńe. Wiemy to, gdyż jest to jasno powiedziane w śruti.]

 

3.3.56 नाना शब्दादिभेदात् । ब्रसू-,.५६ ।

 

nAnA śabdAdibhedAt

 

nAnA – rozmaitość; śabda – słowo; Adi – itp.; bhedAt – z różnicy

 

Rozmaitość przez słów itp. różnicę

 

[Istnieją rozmaite sposoby czczenia różnych form Pana, na przykład z powodu różnicy nazw tych form]

 

3.3.57 विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् । ब्रसू-,.५७ ।

 

wikalpo'wiśiszTaphalatwAt

 

wikalpaH – możliwość; awiśiszTa – brak lepszego; phalatwAt – z rezultatu

 

Możliwość przez brak lepszego rezultatu

 

[Nie ma absolutnie konieczności medytowania nad wsystkimi formami Pana Wisznu, gdyż nie osiąga się lepszego rezultatu niż przy medytacji na jednej konkretnej.]

 

3.3.58 काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् । ब्रसू-,.५८ ।

 

kAmjAstu jathAkAmaM samuććIjeranna wA pUrwahetwabhAwAt

 

kAmjAh – dla spełnienie pragnień; tu – ale; jathA – tak jak; kAmaM – pragnienie; samuććIjeran – może być łączone; na – nie; wA – albo; pUrwa – poprzednie; hetu – powód; abhAwAt – z nieistnienia

 

Ale dla spełnienia pragnień mogą być łączone albo nie, przez nieistnienie poprzedniego powodu

 

[Jeśli ktoś wielbi Najwyższego Pana Wisznu, dla spełnienia materialnych pragnień, wtedy może łączyć Jego różne formy – nie ma ku temu żadnych przeszkód.]

 

3.3.59 अङ्गेषु यथाश्रयभावः । ब्रसू-,.५९ ।

 

ańgeszu jathAśrajabhAwaH

 

ańgeszu – na kończynach; jathA – jak; Aśraja – schronienie; bhAwaH – natura

 

Na kończynach jak naturalne schronienie

 

[Powinno się medytować na kończynach i innych częściach ciała Pana oraz na cechach z nimi związanymi.]

 

3.3.60 शिष्टेश् च । ब्रसू-,.६० ।

 

śiszTeś ća

 

śiszTeH – od uczniów; ća – i

 

Oraz przez uczniów

 

[W ten sposób Pan Brahma uczy swoich uczniów medytować na cechach duchowego ciała Pana Kryszny]

 

3.3.61 समाहारात् । ब्रसू-,.६१ ।

 

samAhArAt

 

samAhArAt – ze wspólności

 

Przez wspólność

 

[Gdyby ktoś twierdził na podstawie Ćhandogja-upaniszadu 1.6.7, że nie powinno się medytować na innych cechach Pana niż Jego lotosowe oczy, gdyż nie są one wzmiankowane, odpowiadam, że to nieprawda, gdyż lotosowe oczy Pana to tylko przykład cechy, pozostałe są stwierdzone w domyśle.]

 

3.3.62 गुणसाधारण्यश्रुतेश् च । ब्रसू-,.६२ ।

 

guNasAdhAraNjaśruteś ća

 

guNa – cecha; sAdhAraNja – wspólność; śruteH – ze śruti; ća – i

 

Oraz wspólność cech ze śruti

 

[Ktoś może twierdzić, że wszystkie części ciała Pana mają identyczne atrybuty, gdyż rzekomo śruti tak podaje.]

 

3.3.63 न वा तत्सहभावाश्रुतेः । ब्रसू-,.६३ ।

 

na wA tatsahabhAwAśruteH

 

na – nie; wA – albo; tat – to; sahabhAwa – bycie razem; aśruteH – z braku stwierdzenia w śruti

 

Albo nie przez brak stwierdzenia o byciu razem w śruti

 

[Powyższe stwierdzenie, że wszystkie częścia ciała Pana mają te same cechy jest błędne, gdyż fragmenty z śastr na podstawie, których wniosek ten został wyciągnięty, mówią tylko, że Pan, przez Swoją wszechmoc, może zrobić wszystko każdą cześcią ciała. Zatem stwierdzenie, z którym polemizujemy, nie ma poparcia w śruti.]

 

3.3.64 दर्शनाच् च । ब्रसू-,.६४ ।

 

darśanAć ća

 

darśanAt – z widzenia; ća – i

 

Oraz z widzenia

 

[Zatem wszystkie cechy Pana są w odpowiednich częściach Jego ciała, gdyż tak jest postrzegany.]

 

Czwarta pada

 

3.4.1 पुरुषार्थो ऽतः शब्दाद् इति बादरायणः । ब्रसू-,.१ ।

 

puruszArtho'taH śabdAd iti bAdarAjaNaH

 

purusza – człowiek; arthaH – cel; ataH – z tego; śabdAt – z śastr; iti – tak oto; bAdarAjaNaH – Badarajana

 

Z tego cel człowieka, przez śastry – takie oto zdanie Badarajany

 

[Wszystkie cele życia osiągane są przez transcendentalną wiedzę. Badarajana tak uważana, gdyż tak twierdzą śastry.]

 

3.4.2 शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्व् इति जैमिनिः ।BBस्३,.२ ।

 

śeszatwAtpuruszArthawAdo jathAnjeszw iti dźaiminiH

 

śeszatwAt – z drugorzędności; purusza – człowiek; arthawAdaH – pochwała; jathA – jako; anjeszu – innych; iti – tak oto; dźaiminiH – Dźajmini

 

Przez drugorzędność tylko pochwałami jak pochwały innych – takie oto zdanie Dźajminiego

 

[Dźajmini uważa, że pochwały wiedzy i wyrzeczenia są przesady, gdyż prawdziwa droga ku Wisznu wiedzie przez wykonywanie czynności rytualnych nakazanych w Wedach.]

 

3.4.3 आचारदर्शनात् । ब्रसू-,.३ ।

 

AćAradarśanAt

 

AćAra – postępowania; darśanAt – z widzenia

 

Z widzenia postępowania

 

[Dźajmini uważa, że wiedza nie wystarcza, gdyż nawet wielcy mędrcy musieli wykonywać jadźńe wedyjskie.]

 

3.4.4 तच्छ्रुतेः । ब्रसू-,.४ ।

 

taććhruteH

 

tat – to; śruteH – ze śruti

 

Przez to w śruti

 

[Dźajmini sądzi, że śruti uznaje wiedzę za drugorzędną wobec czynności rytualnych.]

 

3.4.5 समन्वारम्भणात् । ब्रसू-,.५ ।

 

samanwArambhaNAt

 

samanwArambhaNAt – z bycia razem

 

Przez bycie razem

 

[Dźajmini również popiera swą tezę, faktem, że śruti podają wiedzę i czynności rytualne razem jako czynniki decydujące o losie duszy.]

 

3.4.6 तद्वतो विधानात् । ब्रसू-,.६ ।

 

tadwato widhAnAt

 

tadwataH – takie; widhAnAt – z zasady

 

Przez taką zasadę

 

[Oraz z powodu zasady podanej w Wedach, w myśl ktorej tylko znawca wiedzy duchowej może zostać kapłanem (w myśl której wiedza to tylko wstępne stadium zanim się przejdzie do rytuałów).]

 

3.4.7 नियमात् । ब्रसू-,.७ ।

 

nijamAt

 

nijamAt – z reguły

 

Przez regułę

 

[Oraz z powodu reguł nakazujących nawet dźńanim wykonywać jadźńe.]

 

3.4.8 अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् । ब्रसू-,.८ ।

 

adhikopadeśAt tu bAdarAjaNasjaiwaM taddarśanAt

 

adhika – więcej; upadeśAt – z nauczania; tu – ale; bAdarAjaNasja – Wjasadewy; ewaM – tak oto; tat – tamto; darśanAt – ze śruti

 

Ale przez nauczanie Wjasadewy o przewadze, przez śruti

 

[Ale Wjasadewa uważa, że ważniejsza od czynności rytualnych jest wiedza i tak samo mówi śruti.]

 

3.4.9 तुल्यं तु दर्शनम् । ब्रसू-,.९ ।

 

tuljaM tu darśanAt

 

tuljaM – to samo; tu – ale; darśanAt – ze śruti

 

Ale to samo przez śruti

 

[Również śruti mówi we wielu miejscach, że ważniejsza od rytuałów jest wiedza.]

 

3.4.10 असार्वत्रिकी । ब्रसू-,.१० ।

 

asArwatriki

 

asArwatriki – nie uniwersalny

 

Nie uniwersalny

 

[Werset na który się powołał Dźajmini, wzmiankowany w sutrze 3.4.4 nie ma charakteru uniwersalnego.]

 

3.4.11 विभागः शतवत् । ब्रसू-,.११ ।

 

wibhAgaH śatawat

 

wibhAgaH – podział; śatawat – jak sto

 

Podział jak sto

 

[To prawda, że zarówno wiedza jak i czyny mają wpływ na los duszy ale nie koniecznie jest on równomierny (znaczenie wiedzy jest znacznie większe), tak samo jak krowa i koza mogą łącznie kosztować sto monet, co nie oznacza, że obydwa kosztowały pięćdziesiąt – krowa mogłą kosztować dziewięćdziesią a koza dziesięć.]

 

3.4.12 अध्ययनमात्रवतः । ब्रसू-,.१२ ।

 

adhjajanamAtrawataH

 

adhjajan – nauka; mAtra – tylko; wataH – posiadający

 

Tylko posiadający naukę

 

[Werset na który Dźajmini się powołuje odnosi się tylko do osób znających sam tekst Wed, a nie do osób, które zrozumiały w pełni Wedy i zdobyły duchową wiedzę.]

 

3.4.13 नाविशेषात् । ब्रसू-,.१३ ।

 

nAwiśeszAt

 

na – nie; awiśeszAt – z braku szczególności

 

Nie – przez brak szczególności

 

[Śruti nie nakazują osobom pełnym wiedzy duchowej wykonywać jadźń przez całe życie. Jesteśmy o tym przekonani, gdyż nie ma żadnej konkretnej wzmianki w śruti, która by to mówiła.]

 

3.4.14 स्तुतयेऽनुमतिर्वा । ब्रसू-,.१४ ।

 

stutaje'numatirwA

 

stutaje – gloryfikacja; anumatiH – pozwolenie; wA – albo

 

Albo pozwolenie na gloryfikację 

 

[Pozwolenie na wykonywanie jadźni całe życie dane w Iśa-upaniszadzie 2 jest po to, aby promować wiedzę duchową (zatem rytuały są tylko narzędziem dla wiedzy).]

 

3.4.15 कामकारेण चैके । ब्रसू-,.१५ ।

 

kAmakAreNa ćaike

 

kAma – pragnienie; kAreNa – przez czyn; ća – i; eke – niektóre

 

I zdaniem niektórych czyn wedle pragnienia

 

[Niektórzy uważaja, że osoba wyzwolona wykonuje czyny tylko dlatego, że pragnie pomóc innym, i nie wpływa na nią karma.]

 

3.4.16 उपमर्दं च । ब्रसू-,.१६ ।

 

upamardaM ća

 

upamardaM – destrukcja; ća – i

 

Oraz destrukcja

 

[Transcendentalna wiedza całkowicie niszczy wszelką nagromadzoną karmę.]

 

3.4.17 ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे हि । ब्रसू-,.१७ ।

 

Urdhwaretassu ća śabde hi

 

UrdhawaretaH – brahmaćarini; ća – i; śabde – w śruti; hi – ponieważ

 

Oraz brahmaćarini przez śruti

 

[Śruti mówi, że cała karma jest niszczona szczególnie w przypadku brahmaćarinów.]

 

3.4.18 परामर्शं जैमिनिरचोदनाच्चापवदति हि । ब्रसू-,.१८ ।

 

parAmarśaM dźaiminiraćodanAććApawadati hi

 

parAmarśaM – aprobata; dźaiminiH – Dźajmini; aćodanA – brak jasnej instrukcji; ća – i; apawadati – potępia; hi – ponieważ

 

Dźajminiego aprobata i brak jasnej instrukcji, ponieważ potępia

 

[Dźajmini twierdzi, że śruti nakazują nawet dźńanim wykonywać jadźńe, uznając wyłącznie, że ci mają w tej materii pewną dowolność, natomiast całkowite wykonywania jadźni jest zakazane.]

 

3.4.19 अनुष्ठेयं बादरायणस्साम्यश्रुतेः । ब्रसू-,.१९ ।

 

anuszThejaM bAdarAjaNassAmjaśruteH

 

anuszThejaM – dowolność wykonywania; bAdarAjaNaH – Badarajana; sAmja – równy; śruteH – ze śruti

 

Zdaniem Badarajany dowolność wykonywania przez równość w śruti

 

[Badarajana uważa, że dźńani może wykonywać jadźńe ale wcale nie musi, gdyż śruti stwierdza, że dla takiej osoby nie ma żadnej różnicy. (Nakaz wykonywania jadźni w śruti odnosi się tylko do osób, którzy nie są dźńanimi).]

 

3.4.20 विधिर् वा धारणवत् । ब्रसू-,.२० ।

 

widhir wA dhAraNawat

 

widhiH – zalecenie; wA – albo; dhAraNawat – jak nauka

 

Albo zalecenie jak nauka

 

[Tylko dźńaniemu wolno wybierać czy będzie wykonywał jadźńe czy też nie tak samo jak pozwolenie na studiowanie Wed mają tylko trzy wyższe warny.]

 

3.4.21 स्तुतिमात्रम् उपादानाद् इति चेन् नापूर्वत्वात् । ब्रसू-,.२१ ।

 

stutimAtram upAdAnAd iti ćen nApUrwatwAt

 

stuti – pochwała; mAtram – tylko; upAdAnAt – ze wzmianki; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; apUrwatwAt – z nowości

 

Jeśli niby tylko pochwałami przez wzmiankę, [odpowiadam]: “Nie, przez nowość”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że stwierdzenie ze śruti, pozwalająca dźńaniemu na robienie tego co mu się podoba, jest tylko pustą pochwała i ozdobnikiem literackim, odpowiadam, że to nieprawda, gdyż to stwierdzenie pojawia się po raz pierwszy, zatem nie może być pustę pochwałą czegoś co już zostało opisane.]

 

3.4.22 भावशब्दाच् च । ब्रसू-,.२२ ।

 

bhAwaśabdAć ća

 

bhAwa – miłość; śabdAt – ze śruti; ća – i

 

Oraz przez miłość w śruti

 

[Wielki bhakta nie musi zawse wykonywać jadźń, jeżeli mocno kocha Pana. To zostało potwierdzone w śruti.]

 

3.4.23 पारिप्लवार्था इति चेन् न विशेषितत्वात् । ब्रसू-,.२३ ।

 

pAriplawArthA iti ćen na wiśeszitatwAt

 

pAriplawa – pariplawa; arthAH – znaczenie; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; wiśeszitatwAt – z wyszczególnienia

 

Jeśli niby pariplawy, [odpowiadam]: “Nie, przez wyszczególnienie”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że historie ze śruti, opisujące wyższość dźńany nad rytuałami są tylko pariplawami tzn. historiami o walorach literackich dla zaspokojania umysłu, odpowiadam, że to nieprawda, gdyż tylko nieliczne to pariplawy i resztę powinno się traktować jako historię nauczające transcendentalnej mądrości.]

 

3.4.24 तथा चैकवाक्योपबन्धात् । ब्रसू-,.२४ ।

 

tathA ćaikawAkjopabandhAt

 

tathA – tak oto; ća – i; eka – jeden; wAkja – zdanie; upabandhAt – ze związku

 

I tak oto przez jedność zdań

 

[Powinno się rozumieć, że historie z Upaniszadów mają nauczać transcendentalnej wiedzy, a nie są tylko pariplawami, gdyż stwierdzają to jednomyślnie.]

 

3.4.25 अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा । ब्रसू-,.२५ ।

 

ata ewa ćAgnIndhanAdjanapekszA

 

ata ewa – przez to; ća – i; agni – ogień; indhana – zapalanie; Adi – itp.; anapekszA – brak potrzeby

 

I przez to brak potrzeby ognia, podpalania itp.

 

[Zatem, transcendentalna wiedza nie potrzebuja rytuałów takich jak podpalania świętego ognia, gdyż jest od nich niezależna.]

 

3.4.26 सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेर् अश्ववत् । ब्रसू-,.२६ ।

 

sarwApekszA ća jadźñAdiśruter aśwawat

 

sarwa – wszystkie; apekszA – potrzeba; ća – i; jadźña – jadźńa; Adi – itp.; śruteH – ze śruti; aśwawat – jak koń

 

I potrzeba wszystkich przez jadźnie itp. w śruti – jak koń

 

[Mimo iż transcendentalna wiedza sama wystarcza potrzebna są jadźńe aby osiagnać wiedzę tak samo jak koń jest potrzebny w celu przebycia pewnej drogi, jednak jak się dojedzie do celu, wtedy już nie jest potrzebny.]

 

3.4.27 शमदमाद्युपेतस् स्यात् तथापि तु तद्विधेस् तदङ्गतया तेषाम् अप्य् अवश्यानुष्ठेयत्वात् । ब्रसू-,.२७ ।

 

śamadamAdjupetas sjAt tathApi tu tadwidhestadańgatajAteszAm apj awaśjAnuszThejatwAt

 

śama – spokój; dama – samokontrola; Adi – itp.; upetaH – posiadając; sjAt – trzeba być; tathApi – mimo to; tu – ale; tadwidheH – przez tą regułę; tadańgatajA – przez stanowienie części tego; teszAm – ich; api – również; awaśja – koniecznie; anuszThejatwAt – z konieczności praktykowania

 

Ale mimo to trzeba posiadać samokontrolę, spokój itp., przez tą reguła; przez ich stanowienie części, również przez ich konieczność praktykowania

 

[Mimo iż wystarczająca do osiagnięcia transcendentalnej wiedzy jest odprawianie jadźni itp., to osoba pragnąca osiągnąć transcendentalną wiedzę powinna posiadać cechy charakteru takie jak samokontrolę, spokój i wiele innych, gdyż taka jest reguła. Muszą być osiągnięte, gdyż stanowią elementy dźńany.]

 

3.4.28 सर्वान् नानुमतिश् च प्राणात्यये तद्दर्शनात् । ब्रसू-,.२८ ।

 

sarwAn nAnumatiś ća prANAtjaje taddarśanAt

 

sarwAn – wszelkie; nAnumatiH – formy jedzenia; ća – i; prANa – życie; atjaje – pod koniec; tat – to; darśanAt – ze śruti

 

Oraz wszelkie formy jedzenia przy zagrożenia życia, przez to w śruti

 

[W ekstremalnych sytuacjach zagrożenia życia pozwala się na spożycie niektórych zakazanych pokarmach, gdyż śruti tak mówi.]

 

3.4.29 अबाधाच् च । ब्रसू-,.२९ ।

 

abAdhAć ća

 

abAdhAt – z braku szkody; ća – i

 

Oraz przez brak szkody

 

[A także ponieważ spożycie zakazanego pokarmu w sytuacji ekstremalnej nie szkodzi nam duchowo.]

 

3.4.30 अपि स्मर्यते । ब्रसू-,.३० ।

 

api smarjate

 

api – również; smarjate – smryti stwierdza

 

Również smryti stwierdza

 

[Również smryt to potwierdza.]

 

3.4.31 शब्दश् चातोऽकामकारे । ब्रसू-,.३१ ।

 

śabdaś ćAto'kAmakAre

 

śabdaH – śruti; ća – i; ataH – zatem; akAma – brak pragnień; kAre – działanie

 

I zatem według śruti działanie nie według pragnień

 

[Jednak śruti mówi, że nigdy nie wolno spożywać zakazanego pokarmu przez własne pragnienie.]

 

3.4.32 विहितत्वाच् चाऽश्रमकर्मापि । ब्रसू-,.३२ ।

 

wihitatwAć ćAśramakarmApi

 

wihitatwAt – z nakazu; ća – i; aśrama – aśrama; karma – obowiązek; api – również

 

Oraz przez nakaz również obowiązki aśramy

 

[Nawet osoba usytowane w transcendentalnej wiedzy musi wypełniać obowiązki warnaśramy (jadźńe), gdyż takie są jej obowiązki.]

 

3.4.33 सहकारित्वेन च । ब्रसू-,.३३ ।

 

sahakAritwena ća

 

sahakAritwena – jako pomocne; ća – i

 

Oraz jako pomocne

 

[Jadźńe powinny być wykonywane, gdyż są pomocne w zdobywanie transcendentalnej wiedzy (jednak należy pamiętać, że są tylko uzupełniające).]

 

3.4.34 सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात् । ब्रसू-,.३४ ।

 

sarwathApi ta ewobhajalińgAt

 

sarwatha – we wszelkich przypadkach; api – również; ta – te; ewa – [partykuła wzmacniająca]; ubhaja – oboje; lińgAt – ze znaku

 

Również we wszystkich przypadkach przez obydwa znaki

 

[Parinisztha-bhakta powinien się zawsze angażować w bhakti, nawet kosztem odrzucenie obowiązków warnaśramy, ponieważ tak twierdzą zarówno śruti jak i smryti.]

 

3.4.35 अनभिभवं च दर्शयति । ब्रसू-,.३५ ।

 

anabhibhawaM ća darśajati

 

anabhibhawaM – nie pokonanym; ća – i; darśajati – objawia

 

Oraz objawia, że nie pokonanym

 

[Śastry objawiają, że parinisztha-bhakta, zaangażowany w kult dewocyjny, nie popełnia złych czynów, nawet jeśli zaniecha swych obowiązków wobec warna-aśrama-dharmy dla wyższego celu bhakti.]

 

3.4.36 अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः । ब्रसू-,.३६ ।

 

antarA ćApi tu taddRszTeH

 

antarA – na zewnątrz; ća – i; api – również; tu – ale; tat – to; dRszTeH – z widzenia

 

Ale również ci na zewnątrz przez widzenie

 

[Nawet ci szczerzy bhaktowie, którzy są poza system warnaśrama, ale wielbią Pana osiagają Jego. Jesteśmy o tym przekonani, gdyż jest na to wiele przykładów konkretnych osób.]

 

3.4.37 अपि स्मर्यते । ब्रसू-,.३७ ।

 

api smarjate

 

api – również; smarjate – smryti stwierdza

 

Również smryti stwierdza

 

[Także w smryti można znaleźć liczne przykłady, które to potwierdzają.]

 

3.4.38 विशेषानुग्रहश् च । ब्रसू-,.३८ ।

 

wiśeszAnugrahaś ća

 

wiśesza – specjalne; anugrahaH – łaska; ća – i

 

Oraz specjalna łaska

 

[Pan obdarza swoich szczerych bhaktów specjalną łaską (nawet gdyby byli poza warnaśramą).]

 

3.4.39 अतस् त्व् इतरज्ज्यायो लिङ्गाच् च । ब्रसू-,.३९ ।

 

atas tw itaradźdźjajo lińgAć ća

 

ataH – od tego; tu – ale; itarat – drugi; dźdźjajaH – lepszy; lińgAt – ze znaku; ća – [partykuła wzmacniająca]

 

Ale drudzy lepszymi od nich przez znak

 

[Jednak lepszymi od bhaktów wewnątrz warnaśramy są bhaktowie na zewnątrz warnaśramy. Wiemy to na podstawie różnych przykładów z śastr.]

 

3.4.40 तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेर् अपि नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः । ब्रसू-,.४० ।

 

tadbhutasja tu nAtadbhAwo dźaiminer api nijamAt tadrUpAbhAwebhjaH

 

tat – to; bhutasja – został; tu – ale; na – nie; atadbhAwaH – przerwa; dźaimineH – zdaniem Dźajminiego; api – nawet; nijama – reguła; atat – nie to; rUpa – prganienie; abhAwebhjaH – z nie bycia takim

 

Ale gdy tym został nie ma przerwy, nawet zdaniem Dźajminiego – przez regułę, nie bycie takim, i brak pragnień

 

[Kto został prawdziwym bhaktą Pana, nie przestaje nigdy takim być, gdyż opanował wszystkie swoje zmysły i nie ma pragnień innych niż bycie razem z Najwyższym Panem. Nie powraca wówczas do materialnych obowiązków. Tak uważa nawet Dźajmini, a także Ja sam – Wjasadewa.]

 

3.4.41 न चाधिकारिकम् अपि पतनानुमानात् तदयोगात् । ब्रसू-,.४१ ।

 

na wAdhikArikam api patanAnumAnAt tadajogAt

 

na – nie; wA – albo; adhikArikam – status; api – również; patana – upadek; anumAnAt – z wnioskowania; tat – to; ajogAt – z braku kontaktu

 

Albo nawet nie status, przez wnioskowanie upadku i brak kontaktu

 

[Nawet jeżeli nirapeksza-bhakta osiągnie wysokie planety takie jak Swargaloka to taki wysoki status nie odwiedzie go od bhakti dla Pana, gdyż będzie się obawiał upadku duchowego i braku kontaktu duchowego z Panem.]

 

3.4.42 उपपूर्वम् अपीत्य् एके भावमशनवत् तद् उक्तम् । ब्रसू-,.४२ ।

 

upapUrwam apItj eke bhAwamaśanawat tad uktam

 

upapUrwam – upasana; apIti – ale; eke – niektórzy; bhAwam – bhakti; aśanawat – jak żywność; tat – to; uktam – wyjaśnione

 

Ale zdaniem niektórych upasana; bhakti jak żywność – to wyjaśnione

 

[Niektórzy uważaja, że nirapeksza-bhaktowie angażują się w upasanę i dla nich bhakti jest tak potrzebne jak żywność. To zostało już wyjaśnione.]

 

3.4.43 बहिस् तूभयथापि स्मृतेर् आचाराच् च । ब्रसू-,.४३ ।

 

bahis tUbhajathApi smRter AćArAć ća

 

bahiH – na zewnątrz; tu – [partykuła wzmacniająca]; ubhaja – oboje; atha – przypadek; api – również; smRteH – ze smryti; AćArAt – z postępowania; ća – i

 

Na zewnątrz w obojga przypadkach przez smryti i postępowanie

 

[Nirapeksza-bhaktowie są zawsze na zewnątrz świata materialnego, mimo iż czasem może się wydawać, że są wewnątrz niego. Tę tezę potwierdzają nauki smryti, a także stosunek pomiędzy Panem, a bhaktami.]

 

3.4.44 स्वामिनः फलश्रुतेर् इत्य् आत्रेयः । ब्रसू-,.४४ ।

 

swAminaH phalaśruter itj AtrejaH

 

swAminaH – Pan; phala – owoc; śruteH – ze śruti; iti – tak oto; AtrejaH – Dattatreja

 

Owoce od Pana przez śruti – takie oto zdanie Dattatreji

 

[Wszystkie potrzeby wyznawców Pana, są spełniana przez samego Pana. Tak potwierdza śruti i takie jest zdanie Dattatreji.]

 

3.4.45 आर्त्विज्यम् इत्य् औडुलोमिः तस्मै हि परिक्रीयते । ब्रसू-,.४५ ।

 

Artwidźjam itj auDulomiH tasmai hi parikrIjate

 

Artwidźjam – obowiązek rytwika; iti – tak jak; auDulomiH – Audulomi; tasmai – przez to; hi – ponieważ; parikrIjate – jest kupowany

 

Tak jak obowiązki rytwika, zdaniem Audulomiego, jest kupowany za to

 

[Audulomi uważa, że Pan ochrania Swoich bhaktów za cenę ich bhakti, tak samo jak rytwik spełnia swój zawód za cenę pieniędzy.]

 

3.4.46 सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत् । ब्रसू-,.४६ ।

 

sahakArjantarawidhiH pakszeNa tRtijaM tadwato widhjAdiwat

 

sahakAri – pomocniczy; antara – inny; widhiH – reguła; pakszeNa – dla warnaśramadharminów; tRtijaM – trzeci; tadwataH – tak oto; widhjAdiwat – jak reguła itp.

 

Innym od pomocniczych reguł dla warnaśramadharminów – trzeci; jak reguły itp.

 

[Nirapeksza-bhakta medytuje o Panu. To jest jego obowiązek i reguły, według których żyje są inne od reguł dla warnaśramadharminów.]

 

3.4.47 कृत्स्नभावात् तु गृहिणोपसंहारः । ब्रसू-,.४७ ।

 

kRtsnabhAwAt tu gRhiNopasaMhAraH

 

kRtsna – wszystkie; bhAwAt – z istnienia; tu – ale; gRhina – przez gryhasthę; upasaMhAraH – cel

 

Ale przez istnienie wszystkich – cel jest przy gryhaście

 

[Gryhasthowie mogą również osiągnąć wyzwolenie, gdyż gryhastha, w pewnym sensie, zawiera w sobie wszystko to co jest w innych aśramach (a w innych aśramach wszyscy mogą osiągnać wyzwolenie).]

 

3.4.48 मौनवद् इतरेषाम् अप्य् उपदेशात् । ब्रसू-,.४८ ।

 

maunawad itareszAm apj upadeśAt

 

maunawat – jak milczenie; itareszAm – inni; api – również; upadeśAt – z nauczania

 

Przez nauczanie innych jak w milczeniu

 

[Ale ponieważ jest nauczane, że wszystkie aśramy mogą osiagnąć duchową perfekcję, absolutnie nieprawdą jest jakoby to dotyczyło tylko gryhasthów.]

 

3.4.49 अनाविष्कुर्वन्न् अन्वयात् । ब्रसू-,.४९ ।

 

anAwiszkurwann anwajAt

 

anAwiszkurwan – nie manifestując się; anwajAt – z tradycji

 

Nie manifestując się – przez tradycję

 

[Transcendentalna wiedza jest przekazywana tylko odpowiednim uczniom, o odpowiednim charakterze, z powodu tradycji guru-śiśja.]

 

3.4.50 ऐहिकम् अप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् । ब्रसू-,.५० ।

 

aihikam aprastutapratibandhe taddarśanAt

 

aihikam – w tym życiu; aprastuta – nieobecny; pratibandhe – w przeszkodzie; tat – to; darśanAt – z śastr

 

W tym życiu, przy nieobecności przeszkód – przez śastry

 

[Jeżeli nie ma żadnych przeszkód wówczas transcendentalne wiedza się manifestuje już w tym życiu. Tak właśnie nauczają śastry.]

 

3.4.51 ऐहिकम् अप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् । ब्रसू-,.५० ।

 

ewaM muktiphalAnijamas tadawasthAwadhRtes tadawasthAwadhRteH

 

ewaM – tak oto; mukti – wyzwolenie; phala – owoc; anijamaH – brak reguły; tat – to; awastha – sytuacja; awadhRteH – z okoliczności

 

Tak oto brak reguły o owocu wyzwolenia – przez okoliczności sytuacji, przez okoliczności sytuacji

 

[Tak samo jak nie ma reguły, które stwierdza kiedy się osiągnie transcendentalną wiedzę, nie ma też reguły, mówiącej kiedy się osiągnie wyzwolenie. Wszystko zależy od okoliczności w których dusza się znajduje.]

 

Czwarta adhjaja

 

Pierwsza pada

 

4.1.1 आवृत्तिर् असकृदुपदेशात् । ब्रसू-,.१ ।

 

AwRttir asakRdupadeśAt

 

AwRttiH – powtórzenie; asakRt – wiele razy; upadeśAt – z nauczania

 

Wielokrotnie powtarzane przez nauczanie

 

[Rozmaite praktyki dewocyjne powinne być powtarzane wiele razy, gdyż takie jest nauczanie śastr.]

 

4.1.2 लिङ्गाच् च । ब्रसू-,.२ ।

 

lińgAć ća

 

lińgAt – ze znaku; ća – i

 

Oraz przez znak

 

[A także ponieważ śastry dają na wyraźny znak, że wymagane jest powtarzanie praktyk bhaki.

 

4.1.3 आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । ब्रसू-,.३ ।

 

Atmeti tUpagaććhanti grAhajanti ća

 

Atma – Paramatma; iti – tak oto; tu – [partykuła wzmacniająca]; upagaććhanti – wiedzą; grAhajanti – nauczają; ća – i

 

Ale tak oto wiedzą i nauczają, że Paramatmą

 

[Ponieważ wszyscy ryszi i wsyzstkie śastry wiedzą i nauczają, że Pan jest Paramatmą, powinien być właśnie tak wielbiony.]

 

4.1.4 न प्रतीके न हि सः । ब्रसू-,.४ ।

 

na pratIke na hi saH

 

na – nie; pratIke – w częsci; na – nie; hi – [partykuła wzmacniająca]; saH – on

 

Nie w części, to nie on

 

[Nie należy uważać, że umysł i inne ekspansje Najwyższego Pana, które stanowią tylko Jego części, znajduję się na równi z Nim. Pan jest raczej tylko ich podporą.]

 

4.1.5 ब्रह्मदृष्टिर् उत्कर्षात् । ब्रसू-,.५ ।

 

brahmadRszTir utkarszAt

 

brahma – Brahman; dRszTiH – wzrok; utkarszAt – z bycia egzaltowanym

 

Widziany jako Brahman przez bycie egzaltowanym

 

[Należy uważać bezosobowego Brahmana za Najwyższego Pana, gdyż Najwyższy Pan jest najbardziej egzaltowany.]

 

4.1.6 आदित्यादिमतयश् चाङ्ग उपपत्तेः । ब्रसू-,.६ ।

 

AditjAdimatajaś ćAńga upapatteH

 

Aditja – Słońce; Adi – itp.; matajaH – idea; ća – i; ańga – kończyna; upapatteH – z logiczności

 

Oraz idea Słońca itp. jako kończyny – przez logiczność

 

[Powinno się medytować o Słońcu, Księżycu itp. jako o wyłaniających się z różnych części ciała Pana, gdyż taka interpretacja jest logiczna.]

 

4.1.7 आसीनः संभवात् । ब्रसू-,.७ ।

 

AsInaH saMbhawAt

 

AsInaH – siedząc; saMbhawAt – z możliwości

 

Siędząc – przez możliwości

 

[Podczas medytacji o Panu konieczne jest przyjęcie właściwej asany, ponieważ tylko wtedy medytacja jest możliwa (inaczej umysł się rozprasza).]

 

4.1.8 ध्यानाच् च । ब्रसू-,.८ ।

 

dhjAnAć ća

 

dhjAnAt – z medytacji; ća – i

 

Oraz przez medytację

 

[A także ponieważ medytacja jest tylko możliwa w odpowiedniej asanie.]

 

4.1.9 अचलत्वं चापेक्ष्य । ब्रसू-,.९ ।

 

aćalatwaM ćApekszja

 

aćalatwaM – stałość; ća – i; apekszja – w związku z

 

Oraz w związku ze stałością

 

[Ponieważ medytacja jest synonimem stałości, naturalne jest, że musimy ją wykonywać, kiedy jesteśmy w odpowiedniej asanie (nie poruszając się).]

 

4.1.10 स्मरन्ति च । ब्रसू-,.१० ।

 

smaranti ća

 

smaranti – smryti stwierdzają; ća – i

 

Oraz smryti stwierdzają

 

[A także, ponieważ smryti jasno stwierdzają, że podczas medytacji powinniśmy trzymać umysł i ciało w ryzach – co jest niemożliwe bez przyjęcia odpowiedniej medytacyjnej asany.]

 

4.1.11 यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् । ब्रसू-,.११ ।

 

jatraikAgratA tatrAwiśeszAt

 

jatra – gdzie; ekAgratA – jednopunktowość; tatra – tam; awiśeszAt – z braku konkretności

 

Gdzie jednopunktowość tam przez brak konkretności

 

[Gdziekolwiek nasz umysł jest skupiony jednopunktowo na Śri Krysznie Bhagawanie, tam powinniśm kontynuować medytację, z powodu braku konkretnych ograniczeń w śastrach na temat miejsca itp., w którym można medytować o Panu.]

 

4.1.12 आप्रयाणात् तत्रापि हि दृष्टम् । ब्रसू-,.१२ ।

 

AprajANAt tatrApi hi dRszTam

 

AprajANAt – póki wyzwolenie; tatra – tam; api – również; hi – ponieważ; dRszTam – widziany

 

Do czasu wyzwolenia, ponieważ również tam widziane

 

[Bhakti odbywa się do czasu wyzwolenia, ale również później – w nieskończoność – ponieważ to jest widziane na podstawie śruti.]

 

4.1.13 तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोर् अश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् । ब्रसू-,.१३ ।

 

tadadhigama uttarapUrwAghajor aśleszawinAśautadwjapadeśAt

 

tatadhigama – wiedza o Nim; uttara – później; pUrwa – przed; aghajoH – grzechy; aślesza – nie dotykając; winAśau – zniszczenie; tat – to; wjapadeśAt – z nauczania

 

Przy wiedzy o Nim, zniszczenie i nie dotykania późniejszych i wcześniejszych grzechów – przez to nauczanie

 

[Kiedy osiąga się wiedzę o Najwyższym Panie, wówczas niszczona jest całkowicie wszelka zła karma. Wiemy to, gdyż to jest nauczane.]

 

4.1.14 इतरस्याप्य् एवम् असंश्लेषः पाते तु । ब्रसू-,.१४ ।

 

itarasjApj ewam asaMśleszaH pate tu

 

itarasja – innego; api – również; ewam – tak oto; asaMśleszaH – brak kontaktu; pate – podczas zniszczenia; tu – ale

 

Ale innych również – taki oto brak kontaktu podczas zniszczenia

 

[Ale przy niszczeniu złej karmy, zniszczeniu ulega również dobra karma, niszczona jest wszelka karma.]

 

4.1.15 अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः । ब्रसू-,.१५ ।

 

anArabdhakArje ewa tu pUrwe tadawadheH

 

anArabdha – nierozpoczęty; kArje – w efekcie; ewa – [partykuła wzmacniająca]; tu – ale; pUrwe – w poprzednim; tat – tamto; awadheH – z okresu czasowego

 

Ale tylko przy nierozpoczętych efektach, przez tamten okres czasu

 

[Tylko nierozpoczęte efekty karmy są usuwane przez osiągnięcie transcendentalnej wiedzy. Tych których się już rozpoczęły transcendentalna wiedza nie usunie.]

 

4.1.16 अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् । ब्रसू-,.१६ ।

 

agnihotrAdi tu tatkArjaiwa taddarśanAt

 

agnihotra – agnihotra-jadźńa; Adi – itp.; tu – ale; tat – to; karja – skutek; ewa – [partykuła wzmacniająca]; tat – to; darśanAt – ze śruti

 

Ale agnihotra-jadźń itp. tamto skuktkiem – przez śruti

 

[Ale niektóre efekty pobożnych czynów takich jak agnihotra-jadźń nie są ususwane przez transcendetnalną wiedzę, gdyż służą jej osiągnięciu. Wiemy to, gdyż śruti to potwierdza.]

 

4.1.17 अतोऽन्यापि ह्य् एकेषाम् उभयोः । ब्रसू-,.१७ ।

 

ato’njApi hj ekeszAm ubhajoH

 

ataH – tak oto; anjA – inny; api – również; hi – [partykuła wzmacniająca]; ekeszAm – niektóre; ubhajoH – obojga

 

Tak oto również inny, niektórych obydwa

 

[Występuje również inne cytaty z śastr, które potwierdzają, że w przypadku szczerych nirapeksza-bhaktów również już rozpoczęte efekty karmy są usunięte.]

 

4.1.18 यद् एव विद्ययेति हि । ब्रसू-,.१८ ।

 

jad ewa widjajeti hi

 

jad ewa widjajeti – Ćhandogja-upaniszad 1.1.10; hi – ponieważ

 

Ponieważ Ćhandogja-upaniszad 1.1.10

 

[Ćhandogja-upaniszad 1.1.10 jasno pokazuje, że jako efekt wielkiej łaski Pana usuwane są również już rozpoczęte efkty karmy u jego drogich bhaktów.]

 

4.1.19 भोगेन त्व् इतरे क्षपयित्वाथ संपद्यते । ब्रसू-,.१९ ।

 

bhogena tw itare kszapajitwAtha saMpadjate

 

bhogena – przez błogość; tu – [partykuła wzmacniająca]; itare – w innym; kszapajitwA – porzucając; atha – wtedy; saMpadjate – osiaga

 

Porzucając pozostałe przez błogość, wtedy osiąga

 

[Kiedy bhakta porzuca ciała fizyczne (subtelne i materialne) wówczas osiąga błogosławiane ciało Wisznuduty i wieczną błogość.]

 

Druga pada

 

4.2.1 वाङ्मनसि दर्शनाच् छब्दाच् च । ब्रसू-,.१ ।

 

wAńganasi darśanAć ćhabdAć ća

 

wAk – głos; manasi – w umyśle; darśanAt – z widzenia; śabdAt – ze słyszenia; ća - i

 

Głos w umyśle przez widzenie i słyszenie

 

[Głos wstępuje do umysłu (podczas śmierci prawej osoby), ponieważ widzimy to i słyszymy na podstawie śastr.]

 

4.2.2 अत एव सर्वाण्यनु । ब्रसू-,.२ ।

 

ata ewa sarwAnjanu

 

ataH – tak oto; ewa – [partykuła wzmacniająca]; sarwAni – wszyscy; anu – następujących

 

Tak oto wszystkie następującymi

 

[Tak oto wszystkie pozostałe składniki idą za głosem.]

 

4.2.3 तन्मनः प्राण उत्तरात् । ब्रसू-,.३ ।

 

tanmanaH prANa uttarAt

 

tat – to; manaH – umysł; prANa – prana; uttarAt – z następującego

 

Ten umysł do prany – przez następującego

 

[Z powodu stwierdzenia w śastrach umysł razem ze wszystkimi zmysłami wstępują do prany.]

 

4.2.4 सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः । ब्रसू-,.४ ।

 

so'dhjaksze tadupagamAdibhjaH

 

saH – on; adhjaksze – w mistrzu; tat – to; upagamaAdibhjaH – z rozpoczynających się od zbliżania

 

On w mistrzu – przez rozpoczynające się od zbliżania

 

[Prana wstępuje do dźiwy. Wiemy to dzięki opisom w śastrach.]

 

4.2.5 भूतेषु तच्छ्रुतेः । ब्रसू-,.५ ।

 

bhUteszu taććhruteH

 

bhUteszu – w żywiołach; tat – to; śruteH – ze śruti

 

To w żywiołach – przez śruti

 

[Dźiwa wstępuje do wszystkich żywiołów. Wiemy to dzięki opisom ze śruti.]

 

4.2.6 नैकस्मिन् दर्शयतो हि । ब्रसू-,.६ ।

 

naikasmin darśajato hi

 

na – nie; ekasmin – w jednym; darśajataH – objawiają; hi – ponieważ

 

Ponieważ objawiają, że nie w jednym

 

[Ponieważ Ćhandogja-upaniszad 5.3 – 5.10 uznaje, że dźiwa wstępuje do wszystkich żywiołów, nie tylko do ognia.]

 

4.2.7 समाना चासृत्युपक्रमाद् अमृतत्वं चानुपोष्य । ब्रसू-,.७ ।

 

samAnA ćAsRtjupakramAd amRtatwaM ćAnuposzja

 

samAnA – równe; ća – [partykuła wzmacniająca]; aśrtjupakramAt – na początku; amRtatwaM – nieśmiertelność; ća – i; anuposzja – nie palący się

 

Na początku równe, i nieśmiertelność bez palenia się

 

[Na początku zarówno oświecona jak i nieoświecona dusza, w momencie śmierci, opuszczają hrydaję tymi samymi drogami. Jednak oświecona wychodzi przez głowę, a nieoświecona nie. Poza tym, oświecona dusza, niszczy karmę podczas życia materialnego, mimo iż związki z ciałem fizycznym, nie zostały jeszcze zniszczone.]

 

4.2.8 तदापीतेः संसारव्यपदेशात् । ब्रसू-,.८ ।

 

tadApIteH saMsArawjapadeśAt

 

tat – to; ApIteH – do czasu; saMsAra – samsara; wjapadeśAt – z nauczania

 

Przez nauczanie o samsarze do czasu tego

 

[Do czasu absolutnego kontaktu z Najwyższym Panem dźiwa nadal błądzi w oceanie samsary. Wiemy to, gdyż tak nauczają śastry.]

 

4.2.9 सूक्ष्मं प्रमाणतश् च तथोपलब्धेः । ब्रसू-,.९ ।

 

sUkszmaMpramANataś ća tathopalabdheH

 

sUkszmaM – subtelny; pramANataH – ze źródła wiedzy; ća – i; tathA – tak oto; upalabdheH – z postrzegania

 

Subtelne przez źródło wiedzy i takie oto postrzegania

 

[W stanie takiej opisanej nieśmiertelności dźiwa ma jednak nadal kontakt z ciałem subtelnym. Wiemy to z powodu źródła wiedzy i naszego postrzegania.]

 

4.2.10 नोपमर्देनातः । ब्रसू-,.१० ।

 

nopamardenAtaH

 

na – nie; upamardena – przez zniszczenie; ataH – zatem

 

Zatem nie z przez zniszczenie

 

[Zatem opisana w Bryhadaranajaka-upaniszadzie 4.4.7 nieśmiertelność to nie taka, którą się osiąga przez zniszczenie ciała materialnego.]

 

4.2.11 अस्यैव चोपपत्तेर् ऊष्मा । ब्रसू-,.११ ।

 

asjaiwa ćopapatter UszmA

 

asja – tego; ewa – [partykuła wzmacniająca]; ća – i; upapatteH – z logiczności; UszmA – ciepło

 

Oraz ciepło tego - przez logiczność

 

[Ciepło ciała fizycznego pochodzi od ciepła ciała subtelnego. Wiemy to, ponieważ to jest logiczne (za życia ciało fizyczne jest ciepłe, a podczas śmierci nie).]

 

4.2.12 प्रतिषेधाद् इति चेन् न शारीरात् स्पष्टो ह्येकेषाम् । ब्रसू-,.१२ ।

 

pratiszedhAd iti ćen na śArirAt spaszTo hjekeszAm

 

pratiszedhAt – z zaprzeczenia; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; śArirAt – z ciała; spaszTaH – jasny; hi – ponieważ; ekeszAm – niektórzy

 

Jeśli niby przez zaprzeczenie, [odpowiadam]: „Nie, przez ciała, ponieważ jasnym w niektórych”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że Bryhadaranajaka-upaniszad 4.4.6 zaprzecza temu jakoby oświecona dźiwa opuszczała ciało materialne, odpowiadam, że fragment ten odnosi się do ciała materialnego. Oprócz tego jest w Wedach jasne zaprzeczenie idei jakoby nigdy nie opuszczała ciała materialnego.]

 

4.2.13 स्मर्यते च । ब्रसू-,.१३ ।

 

smarjate ća

 

smarjate – smryti stwierdza; ća – i

 

Oraz smryti stwierdza

 

[Smryti również potwierdzają naszą ideę, że oświecona dusza opuszcza ciało materialne.]

 

4.2.14 तानि परे तथा ह्य् आह । ब्रसू-,.१४ ।

 

tAni pare tathA hj Aha

 

tAni – oni; pare – w Najwyższym; tathA – tak oto; hi – ponieważ; Aha – jest mówione

 

Oni w Najwyższym, ponieważ tak oto jest mówione

 

[Zmysły wstępują do Najwyższego Pana, ponieważ śruti to potwierdza.]

 

4.2.15 अविभागो वचनात् । ब्रसू-,.१५ ।

 

awibhAgo waćanAt

 

awibhAgaH – brak różnicy; waćanAt – ze słowa

 

Brak różnicy przez słowo

 

[Gdy po śmierci fizycznej zmysły i prana wstępują do Najwyższego Pana, wówczas stają się jednymi z Nim i nie ma żadnej różnicy między nimi, a Panem. Wiemy to, gdyż śruti to potwierdza.]

 

4.2.16 तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच् । ब्रसू-,.१६ ।

 

tadoko’gradźwalanaM tatprakAśitadwAro widjAsAmarthjAt taććheszagatjanusmRtijogAt

 

tat – On; okaH – dom; agra – najwyższy punkt; dźwalanaM – iluminacja; tat – Jego; prakAśita – objawione; dwAraH – drzwi; widjA – wiedza; sAmarthjAt – z mocy; tat – to; śesza – reszta; gati – ścieżka; anusmRti – pamięć; jogAt – z jogi

 

Najwyższy punkt Jego domu iluminowanym, i drzwi przez Niego objawione. Z mocy wiedza, z jogi pamięć o reszcie ścieżki

 

[W momencie śmierci fizycznej oświeconej osoby dusza wychodzi przez sto pierwszy nadi i specjalne wyjście w górnej części głowy. Pan objawia to miejsce oraz wyjście duszy. Wiedzę o tym dusza posiada dzięki mocy, dzięki praktyce jogi zna całą ścieżkę.]

 

4.2.17 रश्म्यनुसारी । ब्रसू-,.१७ ।

 

raśmjanusArI

 

raśmi – promienie; anusArI – następujące

 

Następujący za promieniami

 

[Kiedykolwiek człowiek umiera dusza podróżuje za promieniami Słońca na Surjalokę, która stanowi bramę do innych światów. Dzieje się to niezależnie czy umiera się w dzień czy nocą.]

 

4.2.18 निशि नेति चेन् न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वाद् दर्शयति च । ब्रसू-,.१८ ।

 

niśi neti ćen na sambandhasja jAwaddehabhAwitwAd darśajati ća

 

niśi – nocą; na – nie; iti – tak oto; ćen – jeśli; na – nie; sambandhasja – związku; jAwat – o ile; deha – ciało; bhAwitwAt – z istnienia; darśajati – objawia; ća – i

 

Jeśli niby nie nocą, wówczas [odpowiadam]: „Nie, przez związek o ile istnienie ciała. Oraz objawia.”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że nocą dusza nie może iść za słonecznymi promieniami, odpowiadam, że to nieprawda, gdyż tak długo jak ciało istnieje ma ono związek ze słońcem. To jest też potwierdzane przez śruti.]

 

4.2.19 अतश् चायनेऽपि दक्षिणे । ब्रसू-,.१९ ।

 

ataś ćAjane’pi daksziNe

 

ataH – tak oto; ća – i; Ajane – w odchodzeniu; api – również; daksziNe – na południu

 

I tak oto również w odchodzeniu na południu

 

[Dusza osiąga efekt wiedzy transcendentalnej, nawet kiedy odchodzi w sześciu miesiącach, kiedy Słońce jest na południu.]

 

4.2.20 योगिनः प्रति स्मर्येते स्मार्ते चैते । ब्रसू-,.२० ।

 

joginaH prati smarjate smArte ćaite

 

joginaH – jogini; prati – przez; smarjate – jest pamiętanym; smArte – pamiętana; ća – i; ete – oni

 

Jest pamiętanym przez joginów, i dwaj również pamiętani

 

[Jogini się nie przejmują okresem, w którym umierają (tylko go pamiętają). Gdyż jest istotny tylko dla nieoświeconych dusz.]

 

Trzecia pada

 

4.3.1 अर्चिरादिना तत्प्रथितेः । ब्रसू-,.१ ।

 

arćirAdinAtatprathiteH

 

arćiH – światło; AdinA – rozpoczynające się z; tat – to; prathiteH – z bycia znanym

 

To ma początek w świetle przez bycie znanym

 

[Droga jogina po śmierci rozpoczyna się na przejściu do światła, gdyż wszyscy to dobrze wiedzą.]

 

4.3.2 वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम् । ब्रसू-,.२ ।

 

wAjumabdAdawiśeszawiśeszabhjAm

 

wAjuM – Waju; abdAt – z roku; awiśesza – brak szczególności; wiśesza – szczególność

 

Waju po roku przez brak szczególności, szczególność

 

[Po przejściu od roku, świat idzie na Wajulokę, (później na Surjalokę) ponieważ zostało to wyszczególnione w śastrach, mimo iż w niektórych miejscach nie ma tego wyszczególnionego.]

 

4.3.3 तटितोऽधि वरुणः संबन्धात् । ब्रसू-,.३ ।

 

taTito'dhi waruNaH saMbandhAt

 

taTitaH – błyskawica; adhi – ponad; waruNaH – Waruna; saMbandhAt – ze związku

 

Waruna ponad błyskawicą przez związek

 

[Po odejściu od błyskawicy dusza podróżuje na Warunalokę, gdyż taki jest właśnie związek między błyskawicą, a Warunaloką.]

 

4.3.4 आतिवाहिकास् तल्लिङ्गात् । ब्रसू-,.४ ।

 

AtiwAhikAs tallińgAt

 

AtiwAhikaH – Atiwahikowie; tat – to; lińgAt – ze znaku

 

Atiwahikami przez znak tego

 

[Światło i inne elementy na drodze duszy jogina do Najwyższego Pana nie są żadnymi znakami, ani zwykłymi osobami, lecz specjalnymi dewami (Atiwahikami) wysłanymi przez Pana, aby przewodzić duszę.]

 

4.3.5 वैद्युतेनैव ततस् तच्छ्रुतेः । ब्रसू-,.५ ।

 

waidjutenaiwa tatas taććhruteH

 

waidjutena – przez umieszczonego w świetle; ewa – [partykuła wzmacniająca]; tataH – wtedy; tat – to; śruteH – ze śruti

 

Wtedy przez umieszczonego w świetle – to przez śruti

 

[Kiedy dusza znajdzie się w loce błyskawicy, wtedy jest doprowadzana do Pana, przez specjalnego wysłannika umieszczonego w świetle. Wiemy to z powodu nauk śruti.]

 

4.3.6 कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः । ब्रसू-,.६ ।

 

kArjaM bAdarirasja gatjupapatteH

 

kArjaM – stworzony; bAdarirasja – zdaniem Badariego; gati – osiągnięcie; upapatteH – z możliwości

 

Stworzony zdaniem Badariego – przez możliwość osiągnięcia

 

[Badari uważa, że dusza jogina idzie na Brahmalokę, a nie do Najwyższego Pana, gdyż Brahmaloka znajduje się w jednym konkretnym miejscu, zatem istnieje możliwość podróży na Brahmalokę. Badari uważa natomiast, że do Najwyższego nie można się dostać podróżą fizyczną, gdyż jest wszechobecny.]

 

4.3.7 विशेषितत्वाच् च । ब्रसू-,.७ ।

 

wiśeszitatwAć ća

 

wiśeszitatwAt – z wyszczególnienia; ća – i

 

Oraz przez wyszczególnienie

 

[Badari potęguje swoją opinię fragmentami z śastr (np. Ćhandogja-upaniszad 7.14.1) stwierdzającym bezpośrednio, że dusza osiąga mieszkanie Pradźapatiego.]

 

4.3.8 सामीप्यात् तु तद्व्यपदेशः । ब्रसू-,.८ ।

 

sAmIpjAt tu tadwjapadeśaH

 

sAmIpjAt – z bliskości; tu – ale; tat – to; wjapadeśaH – nauczanie

 

Ale to nauczanie przez bliskość

 

[Badari uważa na podstawie śruti, że dusza, która osiąga Brahmalokę, nie powraca z niej, odkładając swe wyzwolenie na wiele milionów lat później – do czasu wyzwolenia Pana Brahmy.]

 

4.3.9 कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम् अभिधानात् । ब्रसू-,.९ ।

 

kArjAtjaje tadadhjakszeNa sahAtaH param abhidhAnAt

 

kArja – stworzenie; atjaje – na końcu; tat – to; adhjakszeNa – przez władcę; saha – razem z; ataH – wtedy; param – Najwyższy; abhidhAnAt – z wyjaśnienia

 

Razem z władcą tego na końcu stworzenia Najwyższy, przez wyjaśnienie

 

[Kiedy zniszczeniu ulega wszechświat wówczas dusza na Brahmaloce razem z Panem Brahmą osiągają Najwyższego Pana Śri Gowindę. Badari uważa, że tak jest na podstawie wyjaśnień z śastr.]

 

4.3.10 स्मृतेश् च । ब्रसू-,.१० ।

 

smRteś ća

 

smRteH – ze smryti; ća – i

 

Oraz ze smryti

 

[Badari również opiera swoją tezę na opisach ze smryti.]

 

4.3.11 परं जैमिनिर् मुख्यत्वात् । ब्रसू-,.११ ।

 

paraM dźaiminir mukhjatwAt

 

paraM – Najwyższy; dźaiminiH – Dźajmini; mukhjatwAt – z podstawowego znaczenia

 

Najwyższy zdaniem Dźajminiego przez podstawowe znaczenie

 

[Natomiast Dźajmini jest zdanie, że wersety z śastr, na które się powołał Badari odnoszą się do Najwyższego Pana, z powodu podstawowego znaczenie użytego tam słowa „Brahman”, oznaczającego Pana, a nie dewę Brahmę.]

 

4.3.12 दर्शनाच् च । ब्रसू-,.१२ ।

 

darśanAć ća

 

darśanAt – z dostrzegania; ća – i

 

Oraz przez dostrzegania

 

[Dźajmini uzasadnia swoją interpretacją również tym, że jasno tak dostrzega w śastrach.]

 

4.3.13 न च कार्ये प्रत्यभिसन्धिः । ब्रसू-,.१३ ।

 

na ća kArje pratjabhisandhiH

 

na – nie; ća – i; kArje – w stworzeniu; prati – przy; abhisandhiH – pragnienie

 

Oraz pragnienie nie przy stworzeniu

 

[Pragnienie prawdziwego jogina nie kończy się na poznaniu wtórnego stwórcy wszechświata – Pan Brahmy – tylko na Najwyższym Panu Krysznie.]

 

4.3.14 अप्रतीकालम्बनान् नयतीति बादरायण उभयथा च दोषात् तत्क्रतुश् च । ब्रसू-,.१४ ।

 

apratIkAlambanAn najatIti bAdarAjaNa ubhajathA ća doszAt tatkratuś ća

 

apratIka – bezpostaciowość; AlambanAn – spoczywający; najati – przewodzi; iti – tak oto; bAdarAjaNa – Badarajana; ubhajathA – obojga; ća – i; doszAt – z wady; tatkratuH – „tatkratu“; ća – i

 

Przewodzi spoczywającym w bezpostaciowym, takie oto zdanie Badarajany, przez wady obydwu i „tatkratu“

 

[Wjasadewa uważa, że atiwahikowie przewodzą niektórych, którzy spoczywają w bezpostaciowym Brahmania. Zarówno teoria Badariego jak i Dźajminiego są wadliwe, między innymi z powodu cytatu z śruti zaczynającego się na słow „tatkratu” w myśl którego, osiąga się cel proporcjonalny do własnej wiary.]

 

4.3.15 विशेषं च दर्शयति । ब्रसू-,.१५ ।

 

wiśeszaM ća darśajati

 

wiśeszaM – specjalny; ća – i; darśajati – pokazuje

 

Oraz pokazuje specjalną

 

[Śruti ukazuje również specjalną sytuację, kiedy zamiast atiwahików sam Pan Wisznu zabiera swoich szczerych bhaktów do Jego Boskiej siedziby, z powodu ich wielkich tęsknoty za Nim.]

 

Czwarta pada

 

4.4.1 संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् । ब्रसू-,.१ ।

 

saMpadjAwirbhAwaH swena śabdAt

 

saMpadja – tego co osiągnął; AwirbhAwaH – manifestacja;swena - „swena“; śabdAt – ze słowa

 

Przez [słowo] „swena“ manifestacją tego, który osiągnął

 

[Dźiwa, która osiąga Najwyższego Pana, otrzymuje idealne ciało, posiadające osiem zalet, które jest oryginalną formą dźiwy.]

 

4.4.2 मुक्तः प्रतिज्ञानात् । ब्रसू-,.२ ।

 

muktaH pratidźñAnAt

 

muktaH – wyzwolonych; pratidźñAnAt – z deklaracji

 

Wyzwolonym przez deklarację

 

[Wyzwolona dusza manifestują swoją oryginalną formą, gdyż zostało to zadeklarowane w śruti.]

 

4.4.3 आत्मा प्रकरणात् । ब्रसू-,.३ ।

 

AtmA prakaraNAt

 

AtmA – Najwyższy Pan; prakaraNAt – z kontekstu

 

Najwyższy Pan przez kontekst

 

[Termin „paramdźjoti” z Ćhandogja-upaniszadu odnosi się do Najwyższego Pana, a nie do Słońca.]

 

4.4.4 अविभागेन दृष्टत्वात् । ब्रसू-,.४ ।

 

awibhAgena dRszTatwAt

 

awibhAgena – przez brak rozdzielenia; dRszTatwAt – z widzenia

 

Brakiem rozdzielenia przez widzenie

 

[Wyzwolona dźiwa nigdy nie przeżywa rozłąki z Panem, z powodu dostrzegania takich nauk w śruti.]

 

4.4.5 ब्राह्मेण जैमिनिर् उपन्यासादिभ्यः । ब्रसू-,.५ ।

 

brAhmeNa dźaiminir upanjAsAdibhjaH

 

brAhmeNa – przez Najwyższego Pana; dźaiminiH – Dźajmini; upanjAsa – wzmianki; Adi – itp.

 

Zdaniem Dźajminiego przez Najwyższego Pana – przez wzmianki itp.

 

[Dźajmini uważa, że wyzwolona dusza dostaje od Najwyższego Pana całą serię dobrych cech, przymiotów, zalet itp. w darze. Opiera swoją opinię na wzmianki itp. w śruti.]

 

4.4.6 चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वाद् इत्य् औडुलोमिः । ब्रसू-,.६ ।

 

ćititanmAtrena tadAtmakatwAd itj auDulomiH

 

ćiti – w świadomości; tanmAtrena – przez to tylko; tadAtmakatwAd – z natury tego; iti – tak oto; auDulomiH – Audulomi

 

Tylko przez świadomośc, przez naturę tego – takie oto zdanie Audulomiego

 

[Dźiwa jest czystą świadomością i niczym innym. Taka jej natura. Tak właśnie uważa Audulomi.]

 

4.4.7 एवम् अप्य् उपन्यासात् पूर्वभावाद् अविरोधं बादरायणः । ब्रसू-,.७ ।

 

ewam apj upanjAsAt pUrwabhAwAd awirodhaM bAdarAjaNaH

 

ewam – tak oto; api – nawet; upanjAsAt – ze wzmianki; pUrwa – poprzedni; bhAwAt – z natury; awirodhaM – brak sprzeczności; bAdarAjaNaH – Badarajana

 

Tak oto nawet przez wzmianki brak sprzeczności z naturą poprzedniego zdaniem Badarajany

 

[Natomiast Wjasadewa uważa, że, mimo iż, śastry potwierdzają, że dusza jest natury czystej świadomości, nie ma żadnej sprzeczności między tam, a jej ośmioma zaletami.]

 

4.4.8 संकल्पाद् एव तच्छ्रुतेः । ब्रसू-,.८ ।

 

saMkalpAd ewa taććhruteH

 

saMkalpAt – z pragnienia; ewa – [partykuła wzmacniająca]; tat – to; śruteH – ze śruti

 

Pragnieniem – przez śruti

 

[Oświecona dusza osiąga wszystko, czego, tylko zapragnie samą tylko myślą, chęcią.]

 

4.4.9 अत एव चानन्याधिपतिः । ब्रसू-,.९ ।

 

ata ewa ćAnanjAdhipatiH

 

ataH – tak oto; ewa – [partykuła wzmacniająca]; ća – i; ananja – bez innego; adhipatiH – władca

 

I tak oto bez innego władcy

 

[Z powodu bezgranicznej łaski Najwyższego Pana wszystkie pragnienia oświeconej, wyzwolonej duszy są spełnione, zatem taka dusza nie ma nad sobą żadnego innego władcy.]

 

4.4.10 अभावं बादरिर् आह ह्य् एवम् । ब्रसू-,.१० ।

 

abhAwaM bAdarir Aha hj ewam

 

abhAwaM – nieistnienie; bAdariH – Badari; Aha – twierdzi; hi – ponieważ; ewam – tak oto

 

Zdaniem Badariego nieistnienie, ponieważ tak oto twierdzi

 

[Badari uważa, że oświecona dusza, która osiągnęła siedzibę Najwyższego Pana nie posiada nawet subtelnego ciała ani zmysłów, gdyż takowe są efektami karmy, która to już została zniszczona. Opinie swoją uzasadnia stwierdzeniami śastr.]

 

4.4.11 भावं जैमिनिर् विकल्पामननात् । ब्रसू-,.११ ।

 

bhAwaM dźaiminir wikalpAmananAt

 

bhAwaM – istnienie; dźaiminiH – Dźajmini; wikalpa – opinia; AmananAt – z myśli

 

Zdaniem Dźajminiego istnienie przez myśl o opinii

 

[Dźajmini uważa, że wyzwolona dźiwa musi posiadać ciało, niezależne od karmy, gdyż takie pogląd jest akceptowany.]

 

4.4.12 द्वादशाहवद् उभयविधं बादरायणोऽतः । ब्रसू-,.१२ ।

 

dwAdaśAhawad ubhajawidhaM bAdarAjaNo’taH

 

dwAdaśa – dwanaście; Ahawad – jak dni; Ubhaja – oboje; widhaM – typy; bAdarAjaNaH – Badarajana; ataH – tak oto

 

Tak oto zdaniem Badarajany obojga typów tak jak dwanaście dni

 

[Wjasadewa uważa, że wyzwolona dźiwa może zarówno mieć ciało jak i nie mieć ciało – tak samo jak dwunastodniowa jadźńa może się stać satrą albo ahiną.]

 

4.4.13 तन्वभावे सन्ध्यवद् उपपत्तेः । ब्रसू-,.१३ ।

 

tanwabhAwe sandhjawad upapatteH

 

tanu – ciało; abhAwe – przy nieobecności; sandhjawat – jak sen; upapatteH – z logiczności

 

Przy nieobecności ciała takim jak sen – przez logiczności

 

[Nawet jeżeli wyzwolona dźiwa nie posiada ciała, może również odczuwać przyjemność tak samo jak może ją odczuwać we śnie. To się nam wydaje logiczne.]

 

4.4.14 भावे जाग्रद्वत् । ब्रसू-,.१४ ।

 

bhAwe dźAgradwat

 

bhAwe – w istnieniu; dźagradwat – jak stan przebudzenia

 

W istnieniu takim jak stan przebudzenia

 

[Jeżeli wyzwolona dźiwa posiada ciało, wówczas odczuwa przyjemność tak samo jak się odczuwa przyjemność w stanie przebudzenia.]

 

4.4.15 प्रदीपवदावेशस् तथा हि दर्शयति । ब्रसू-,.१५ ।

 

pradIpawadAweśas tathA hi darśajati

 

pradIpawat – jak lampa; AweśaH – wejście; tathA – tak oto; hi – ponieważ; darśajati – objawia

 

Wejście jak lampa, ponieważ tak oto objawia

 

[Wyzwolona dźiwa może wiedzieć wszystko tak samo jak światło lampy może dojść do wielu miejsc. Objawiają nam to pisma śruti.]

 

4.4.16 स्वाप्ययसंपत्योर् अन्यतरापेक्षम् आविष्कृतं हि । ब्रसू-,.१६ ।

 

swApjajasaMpatjor anjatarApekszam AwiszkRtaM hi

 

swApjaja – głęboki sen; saMpatjoH – przy śmierci; anjatara – jedno z nich; apekszam – w związku z; AwiszkRtaM – manifestowane; hi – ponieważ

 

W związku z głębokim snem lub momentem śmierci przez manifestowanie

 

[Bryhadaranajaka-upaniszad 4.3.21 wcale nie stwierdza, że wyzwolona dusza nie posiada wiedzy. Słowa tego fragmentu odnoszą się do stanu głebokiego snu albo do momentu śmierci. Tak oto objawiają nam śastry.]

 

4.4.17 जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणाद् असंनिहितत्वाच् च । ब्रसू-,.१७ ।

 

dźagadwjApArawardźaM prakaraNAd asaMnihitatwAć ća

 

dźagat – wszechświat; wjApAra – stworzenie; wardźaM – oprócz; prakaraNAt – z kontekstu; asaMnihitatwAt – z braku bliskości

 

Oprócz stworzenia wszechświata – przez kontekst i brak bliskości

 

[Wyzwolona dusza posiada prawie wszystkie moce, oprócz mocy stworzenia wszechświata materialnego. Tylko Najwyższy Pan posiada tę moc. Wnioskujemy to na podstawie kontekstu fragmentów śastr (Tajttirija-upaniszad 2.6.1), mówiących o tym, że tylko Pan posiada taką moc. Fragmenty te nie mogą mogą mówić tego o duszy, gdyż nie ma żadnych wzmianek o duszy w pobliżu nich.]

 

4.4.18 प्रत्यक्षोपदेशाद् इति चेन् नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः । ब्रसू-,.१८ ।

 

pratjakszopadeśAd iti ćen nAdhikArikamaNDalasthokteH

 

pratjaksza – bezpośredni; upadeśAt – z nauczania; iti – tak oto; ćet – jeśli; na – nie; adhikArika – wielcy przywódcy; maNDalasthokteH – z kręgu

 

Jeśli niby przez bezpośredności nauczania, wówczas [odpowiadam]: “Nie – przez krąg wielkich przywódców”

 

[Gdyby ktoś twierdził, że śruti zawiera bezpośrednie nauczania o tym, jak wyzwolone dusze mogą tworzyć nowe wszechświaty, odpowiadam, że to błędna interpretacja, gdyż fragmenty te mówią, że mogą podróżować do

 

4.4.19 विकारावर्ति च तथा हि स्थितिम् आह । ब्रसू-,.१९ ।

 

wikArAwarti ća tathA hi sthitim Aha

 

wikAra – zmiany materii; awarti – nieistnienie; ća – i; tathA – tak oto; hi – ponieważ; sthitim – sytuacja; Aha – mówi

 

Oraz nieistniejące zmiany materii, ponieważ tak opisuje sytuację

 

[Wyzwolona dźiwa nie podlega żadnym zmianom. Tak właśnie jej sytuację opisują śastry.]

 

4.4.20 दर्शयतश् चैवं प्रत्यक्षानुमाने । ब्रसू-,.२० ।

 

darśajataś ćaiwaM pratjakszAnumAne

 

darśajataH – wykazują; ća – i; ewaM – tak oto; pratjaksza – bezpośrednie poznanie; anumAna – logiczne rozumowanie

 

Oraz tak oto wykazują bezpośrednie poznanie i logiczne rozumowanie

 

[Zarówno bezpośrednie poznanie i logiczne rozumowania wykazują, że atomowa dusza musi nawiązać kontakt z Najwyższym Panem dla najwyższej duchowej radości, błogości czerpanej z nektaru bhakti.]

 

4.4.21 भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच् च । ब्रसू-,.२१ ।

 

bhogamAtrasAmjalińgAć ća

 

bhoga – przyjemność; mAtra – tylko; sAmja – równość; lińgAt – ze znaku; ća – i

 

Oraz przez znak równości tylko w przyjemności

 

[Wyzwolona dusza jest równa Panu tylko pod względem odczuwania najwyższej radości. Nie są absolutnie równe pod względem natury.]

 

4.4.22 अनावृत्तिः शब्दाद् अनावृत्तिः शब्दात् । ब्रसू-,.२२ ।

 

anAwRttiH śabdAd anAwRttiH śabdAt

 

anAwRttiH – bezpowrotnie; śabdAt – z śastr

 

Bezpowrotnie – przez śastry, bezpowrotnie – przez śastry

 

[Wiemy na podstawie śastr, że czysta dusza wielbiąca Pana Gowindę szczerym bhakti nigdy nie wraca z Jego Boskiej siedziby.]

 

 

Om Namo Bhagavate Vaasudevaaya!

 

 

Przekład z sanskrytu: Krystian Kosowski (Ganeśa)

Podobne artykuły


13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1008
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1196
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 750
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1077
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1886
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 736
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1036
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 578
9
komentarze: 42 | wyświetlenia: 605
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 891
9
komentarze: 106 | wyświetlenia: 489
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Widzę Ganeś, że ciężko się napracowałeś nad przekładem tego arcydzieła na język polski. Gratuluję trudu i poświęcenia. Przynajmniej będę mógł sobie na eiobie poczytać w oryginale, bo tak najwygodniej.

Uff, Ganeś, ale tekst! No, sporo pracy było, ale pięknie to zrobiłeś!

Piszesz:
> Drukowane „R” i „L” oznaczają formy samogłoskowe tych liter (wymawiany w przybliżeniu tak jak polski „ry” i „ly”;
> zjawisko pojawiające się bardzo rzadko, praktycznie unikatowe dla języków indyjskich).

Jest to zjawisko świetnie nam znane z języków naszych sąsiadów, Czechów, Słowaków, Serbów, Chorwatów (http://pl.wikip

...  wyświetl więcej

  Riko,  01/09/2017

Super praca, ogrom pracy, tylko Ganeśa mógłby sobie z tym poradzić :-) . Jestem pełen podziwu. Druga rzecz to rzetelne przekazanie konkluzji Wed.

  Riko,  01/09/2017

Odnośnie spolszczeń transkrypcji Harvard-Kyoto, moim zdaniem nie powinno się tego robić ponieważ wprowadza to trochę zamieszania. H-K umożliwia bezproblemowe pisanie z klawiatury i wymianę tekstów z osobami na całym świecie. Gdy wprowadzamy znaki spolszczone ś, ć, dź - ogranicza to do Polski. Przypuszczam , że zastosowanie spolszczeń miało na celu przybliżenie poprawniejszej wymowy dla czytelników. Można to rozwiązać poprzez umieszczanie w nawiasie (wymowy).Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska