Login lub e-mail Hasło   

Polowy generator prądu elektrycznego

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.pinopa.republika.pl/Polowy_ge(...)or.html
W polowym generatorze pole musi być odpowiednio skonfigurowane i dopiero wtedy może ono być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej.
Wyświetlenia: 8.069 Zamieszczono 30/03/2009

1. Wstęp

 

Nazwa rzeczy jest tym, co ją określa, i czasem dobrze jest, kiedy nazwa nie przywołuje pobocznych skojarzeń. W tym przypadku nazwa może kojarzyć się z miejscem wykorzystania generatora. Bo jeśli polowy generator, to pewnie jest to generator, który nadaje się do wykorzystywania w polu, czyli gdzieś z dala od ludzkich siedzib i jakichś innych źródeł energii. To skojarzenie można uważać za poprawne. Bo rzeczywiście ten generator, w postaci niewielkiego urządzenia o mocy od kilkunastu do kilkudziesięciu kilowatów, może być wykorzystany w dowolnym miejscu, także w polu. Ale ten generator jest polowy także i z innego powodu. Mianowicie, w tym generatorze pole jest podstawową przyczyną, która powoduje, że może on wytwarzać energię elektryczną. Mowa tu jest o fundamentalnym polu, istniejącym w postaci fundamentalnych składników, z których zbudowane są atomy i wszystko inne, co zaliczamy do materii.

W polowym generatorze pole musi być odpowiednio skonfigurowane i dopiero wtedy może ono być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej. Podlegająca konfiguracji właściwość pola jest powszechnie znana i w wielu urządzeniach technicznych wykorzystywana. W przypadku styku dwóch metali ta właściwość pola nosi nazwę potencjału kontaktowego.

2. Budowa i zasada działania polowego generatora prądu elektrycznego

W polowym generatorze wytwarzanie prądu elektrycznego odbywa się w jednostkowych elementach, które nazywam ogniwami polowoelektrycznymi (na podobieństwo ogniw termoelektrycznych). W celu zwiększenia wyjściowego napięcia generatora wiele ogniw polowoelektrycznych jest połączonych ze sobą szeregowo, tak jak to pokazano na poniższym rysunku.

(Rysunek: Polowy generator prądu elektrycznego) Patrz przypis*)

Jednostkowe ogniwo polowoelektryczne jest zbudowane z dwóch różnych przewodników lub półprzewodników. Pod względem ogólnej budowy ogniwo to jest podobne do ogniwa termoelektrycznego, ale działa na innej zasadzie. W ogniwie termoelektrycznym różnica potencjałów i wymuszanie przepływu prądu elektrycznego odbywa się dzięki różnicy temperatur, jakie istnieją na dwóch podobnych stykach różnych metali. W ogniwie polowoelektrycznym temperatury styków dwóch różnych metali mogą być jednakowe. (Choć, z powodu działania przepływającego, wymuszonego prądu elektrycznego, mogą być także i różne.) Bo w tym ogniwie przepływ elektronów jest wymuszany przez różnicę własności polowych struktury dwóch różnych przewodników (bądź półprzewodników), które tworzą dwa sąsiadujące ze sobą styki, a nie wskutek różnicy temperatur.

Pozornie, sytuacja na stykach ogniwa polowoelektrycznego, które mają jednakowetemperatury, jest podobna do tej, jaka istnieje na stykach ogniwa termoelektrycznego, gdymają one jednakowe temperatury. Ale to tylko pozornie... Bo “sąsiednie” styki ogniwa termoelektrycznego, utworzone z tych samych materiałów, są identyczne i są odwrócone względem siebie w tym znaczeniu, że powstające na nich jednakowe(!) potencjały kontaktowe są przeciwnie skierowane i wzajemnie się znoszą, dając zerowy potencjał wypadkowy i zerowy przepływ prądu elektrycznego. Natomiast w ogniwie polowoelektrycznym sąsiednie styki są utworzone z dwóch różnych przewodników, jak w ogniwie termoelektrycznym, ale dwa sąsiednie styki wcale nie są identyczne.

W przykładowym, podanym na rysunku, polowym generatorze prądu elektrycznego, występujące tam żelazne płytki wcale nie tworzą z sąsiadującymi z nimi miedzianymi płytkami identycznych dwóch styków. Bo każda żelazna płytka posiada z jednej strony zmodyfikowaną powierzchnię, w której struktura wierzchniej warstwy atomów jest inna od struktury powierzchni z przeciwległej strony.

Zmodyfikowanie powierzchni żelaza może być wykonane poprzez azotowanie, nawęglanie bądź w wyniku innej chemiczno-cieplnej obróbki, podczas której do struktury żelaza wnikają atomy innego pierwiastka niż żelazo. Atomy domieszkowe, znajdujące się w żelazie po obróbce powierzchni, modyfikują, czyli zmieniają pole, jakie występuje w strukturze powierzchni żelaza. Z tego powodu bezwzględne wartości potencjałów kontaktowych na dwóch sąsiednich stykach tej samej płytki miedzianej, na jednym styku z żelazem modyfikowanym, a na drugim styku z żelazem niemodyfikowanym, są różne. Zatem przy przeciwnych kierunkach polaryzacji napięć kontaktowych na tych sąsiednich stykach napięcia nie zerują się. Czyli w polowoelektrycznym ogniwie przy jednakowych temperaturach styków występuje podobne zjawisko, jak w ogniwie termoelektrycznym, gdy styki mają różne temperatury - dzieje się tak samoczynnie, bez dostarczania energii cieplnej.

 

3. Potencjał kontaktowy ogniwa polowoelektrycznego - teoretyczne uzasadnienie

 

Poniżej na rysunku przedstawione jest porównanie potencjałów kontaktowych ogniw termoelektrycznych z jednakowymi temperaturami styków oraz ogniwa polowoelektrycznego. Styki między przewodnikami z różnych materiałów (na rysunku przewodniki to miedź i żelazo) są oznaczone symbolicznie w postaci łuków. Jeśli styki są lutowane, to materiał lutu także bierze udział w kształtowaniu wypadkowego potencjału kontaktowego - w przypadku B we wzorze na obliczanie tego potencjału zostały uwzględnione dane dotyczące “pracy wyjścia” elektronów z materiałów, jakie zostały użyte do lutowania styków.

(Rysunek: Porównanie wypadkowego potencjału kontaktowego) Patrz przypis*)

Najbardziej optymalne techniczne rozwiązanie polowego generatora prądu elektrycznego nie zawiera dwóch różnych przewodników bądź półprzewodników, lecz jeden, np. żelazo. Płytki żelaza, które składają się na stos ogniw polowoelektrycznych, są z jednej strony modyfikowane. W stosie ogniw płytki stykają się swoimi powierzchniami, z których jedna jest modyfikowana, a druga jest niemodyfikowana. W utworzonym w ten sposób stosie ogniw jego wypadkowy potencjał elektryczny jest sumą potencjałów kontaktowych, jakie powstają na każdym styku powierzchni modyfikowanej z powierzchnia niemodyfikowaną. Ilustruje to poniższy schematyczny rysunek polowego generatora i załączony doń teoretyczny wywód dotyczący wypadkowego napięcia polowego generatora.

(Rysunek: Polowy generator prądu elektrycznego na bazie struktury żelaza i jego modyfikacji) Patrz przypis*)

 

4. Perspektywy rozwoju energetyki polowoelektrycznej

W polowym generatorze prądu elektrycznego nie ma żadnych części ruchomych, nie ma elementów, które w normalnej eksploatacji zużywałyby się i wymagałyby wymiany. Praktycznie nie wymaga on żadnej obsługi i przy normalnej eksploatacji nie psuje się, a zatem może pracować bardzo długo. Co najwyżej, z czasem może następować zjawisko starzenia się styków, polegające na niekontrolowanej wędrówce atomów pierwiastków w obrębie styków, wskutek czego mogą zmieniać się własności polowe styków i utrata zdolności wytwarzania prądu przez generator. Niski koszt wykonania polowego generatora sprzyja temu, że może on być łatwo wymieniony na inny, zupełnie nowy.

Co najważniejsze, polowy generator nie wymaga dostarczania w trakcie eksploatacji jakiegokolwiek surowca, który po przeróbce byłby zamieniany na energię elektryczną, ani jakiejkolwiek postaci energii. Przy intensywnej eksploatacji może wymagać chłodzenia za pomocą wody bądź powietrza w wymuszonym obiegu. Bez tego mógłby się przegrzać i z powodu wysokiej temperatury pracy mógłby ulec uszkodzeniu. Podgrzaną wodę lub powietrze można dodatkowo wykorzystać jako nośnik energii.

Po sprawdzeniu się idei, na której bazuje praca generatora polowego, po znalezieniu najlepszego, najbardziej optymalnego rozwiązania technicznego związanego z budową polowego generatora, po przeprowadzeniu niezbędnych badań i prób, generatory polowe mogą zastąpić wszelkie inne dotychczasowe źródła energii. Bo to źródło energii jest doskonałe pod każdym względem: jest bezpieczne w użyciu, nie zanieczyszcza środowiska, może być wykonane w różnych wersjach jako urządzenie stacjonarne oraz do zaopatrzenia w energię środków transportu wodnego, kołowego i powietrznego.

Polowy generator, który służyłby do wytwarzania energii elektrycznej, fizycznie jeszcze nie istnieje. Polowy generator istnieje dopiero w sferze idei oraz w postaci schematycznego rysunku i opisu. Przed przyszłymi twórcami i konstruktorami tego generatora jeszcze długa i mozolna droga praktycznych prób, wielu badań i poszukiwań. W pierwszej kolejności powinni oni znaleźć odpowiedni materiał. Ten materiał musi nadawać się do takiej jego modyfikacji, aby wskutek niej powstała szczególnego rodzaju trwała struktura. Jej charakterystyczną cechą musi być różnica potencjałów na różnych jej krańcach, która powstanie wskutek modyfikacji.

W przedstawionej tutaj idei polowego generatora prądu elektrycznego jako hipotetyczny przykład takiego materiału podane zostało żelazo i jego modyfikacje. Ale tym materiałem niekoniecznie musi być żelazo. Jednak poszukiwania należy rozpocząć "od pierwszego kroku" i można je rozpocząć od przebadania żelaza i jego stopów, które powstaną wskutek dyfundowania "cudzych" atomów w głąb jego struktury przez rozgrzaną powierzchnię.**)

Bogdan Szenkaryk "Pinopa"

Legnica, 30 marca 2009 r.

____________________________________

Odkrycie fizyki na trzecie tysiąclecie - http://pinopa.republika.pl/

____________________________________

*) Treść artykułu wraz z rysunkami znajduje się na stronie http://www.pinopa.republika.pl/Polowy_generator.html .

**) Przedstawiam ideę polowego generatora prądu elektrycznego mając na względzie najważniejszy powód. Liczę na to, że idea trafi na swojego realizatora, a przyszłego konstruktora i budowniczego omawianego generatora. Pragnę, aby chętni do skonstruowania polowego generatora, którzy mają możliwości wykonania próbek materiałów, mogących służyć do wykonania generatora, oraz mają możliwości ich przebadania, mogli przystąpić do realizacji swoich zamierzeń.

Chętnie nawiąże koncepcyjną współpracę z przyszłymi twórcami polowego generatora. Pisać do mnie można na e-adres: pinopa@gazeta.pl .

Podobne artykuły


21
komentarze: 7 | wyświetlenia: 7863
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 79878
13
komentarze: 58 | wyświetlenia: 43326
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 24794
47
komentarze: 32 | wyświetlenia: 148036
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6314
9
komentarze: 4 | wyświetlenia: 69967
22
komentarze: 8 | wyświetlenia: 7255
158
komentarze: 114 | wyświetlenia: 72010
17
komentarze: 22 | wyświetlenia: 4758
16
komentarze: 17 | wyświetlenia: 89376
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 18765
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 106898
 
Autor
Artykułnoo , idea niczego sobie,ale parę pytanek, przeprowadziłeś jakieś pomiary na jednym ogniwie, jakie wyniki VA, jak długo ma ten generator wytrzymać czy nie jest pozyskanie energii powiązane ze starzeniem się elementów (np. śniedź) bo energia nie może z niczego powstać, np. proste doświadczenie płytka miedziana, cynkowa plus cytryna do kiedy będzie prąd w tym ogniwie? Kiedyś przeprowadziłem doświadc ...  wyświetl więcej

To, co przedstawiłem, jest tylko ideą, która dotyczy polowego generatora prądu elektrycznego oraz wykonania jego pojedynczego elementu - ogniwa polowoelektrycznego. Podstawowe pytanie może dotyczyć tego, czy jest możliwe wykonanie ogniwa polowoelektrycznego, czy może ono działać i jak długo. Ale najpierw należy wiedzieć, co to jest takiego - ogniwo polowoelektryczne. Otóż, ogniwo polowoelektryczne ...  wyświetl więcej

ok chyba zaskoczyłem, zanim bym przeszedł do doświadczenia to muszę się parę rzeczy dowiedzieć. Jeżeli dobrze kojarzę to cynk ma potencjał ujemny względem grafitu i chyba żelaza, w wypadku idei to nawęglone żelazo plus miedź minus? trochę się gubię w tych potencjałach bo z tego wynika że dany np. metal musi pasować do drugiego, czyli jeden minusowy a drugi plusowy. do czego zmierzam bateria - kube ...  wyświetl więcej

O tym, że w tym kierunku już coś-niecoś zrobiono, można przeczytać w artykule A.W. Frołowa «Swobodna energia» - http://www.e-puzzle.ru/lib/%D4(...)%FF.doc . Tam on pisze:

«W USA, Wingate Lambertson wynalazł bardzo efektywne urządzenie do przekształcania energ

...  wyświetl więcej

właśnie przeprowadziłem wstępne doświadczenie może nie tak jak opisany generator, ale działa i bardzo obiecująco to wygląda: przylutowałem dwie blaszki do condensatora jedna cynkowa jako minus około 5x2,5cm grubość 1mm, a druga miedziana jako plus o tych samych wymiarach, zamoczyłem obie do wody z kranu(kranówa) na 60 sek. po upływie czasu dokonałem pomiaru (różne pomiary wyskakiwały ale przyjąłem ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska