Login lub e-mail Hasło   

Wyciąg z Prawdziwej Alchemii Różokrzyżowców + Tablica Szmaragdowa

Wyciąg z Prawdziwej Alchemii Różokrzyżowców 1. Wszystko, czego można dokonać metodą prostą, nie trzeba dokonywać metodą złożoną. Istnieje tylko jedna Prawda, kt&...
Wyświetlenia: 6.626 Zamieszczono 16/04/2009


Wyciąg z Prawdziwej Alchemii Różokrzyżowców

 

1. Wszystko, czego można dokonać metodą prostą, nie trzeba dokonywać metodą złożoną.
Istnieje tylko jedna Prawda, której nie potrzeba dowodzić, gdyż jest ona sama przez się dowodem dla tych, którzy są w stanie ją dostrzec. Po co posługwać się złożonością dla znalezienia tego co jest proste? Mędrcy mówią: Ignis et Azoth tibi Sufficiunt (Ogień i Azot tobie wystarczą). Ciało jest już w waszym posiadaniu. Potrzeba wam tylko ognia i powietrza.

2. Żadna substancja nie może stać się doskonałą bez długich cierpień.
Wielki jest błąd tych, którzy wyobrażają sobie, że kamień filozoficzny może ulec stwardnieniu, zanim nie został rozpuszczony; czas ich i praca są stracone.

3. Naturze trzeba dopomóc sztuką, ilekroć brak jej siły.
Sztuka może służyć naturze, lecz nie może jej zastąpić. Sztuka bez natury jest zawsze przeciw naturze. Natura bez sztuki nie zawsze jest doskonała.

4. Natura doskonali się jedynie sama w sobie.
Natura drzewa nie może być zmieniona ani przez układ gałęzi, ani przez dodanie ozdób; uszlachetnia się ją tylko przez uprawę gleby, na której ono rośnie lub przez szczepienie.

5. Natura posługuje się naturą, rozumie ją i zwycięża.
Nie masz innego poznania prócz poznania siebie samego. Wszelka istota realizować może jedynie własny swój byt, lecz nie może realizować elementu, który jest całkowicie obcy.

6. Ten kto nie wie, co to ruch, nie zna natury.
Natura jest wytworem ruchu. Z chwilą, gdyby ustał wieczny ruch, przyroda cała przestałaby istnieć. Ten kto nie zna ruchów toczących się w jego ciele, jest cudzoziemcem we własnym domu.

7. Wszystko, co powoduje skutek podobny do skutku wywołanego elementem złożonym, jest również złożone.
Jednostka jest większa niż wszystkie inne liczby, gdyż wytworzyła nieskończoną różnorodność wielkości matematycznych. Lecz żadna zmiana nie jest możliwa bez obecności jednostki, która przenika wszystkie rzeczy i której władze tkwią w jej przejawach.

8. Nic nie może przejść z jednej skrajności w drugą, jak tylko przez środek.
Zwierzę nie może dojść do bytu niebiańskiego, nie przeszedłszy przez człowieczeństwo. Wszystko co jest przeciw naturze, musi stać się naturalne, zanim jego natura nie stanie się duchową.

9. Metale nie mogą przeobrazić się w inne metale, zanim nie zostaną sprowadzone do stanu prima materia (materii pierwotnej).
Wola własna przeciwstawna woli boskiej musi być unicestwiona, aby wola boska mogła zawładnąć sercem. Winniśmy się wyzbyć wszelkiego mędrkowania, stać się podobnymi do dzieci, aby słowo mądrości mogło rozbrzmiewać w naszym duchu.

10. Temu, co nie jest dojrzałe, powinno przyjść z pomocą to, co doszło do dojrzałości.
Tak rozpocznie się fermentacja. Prawo indukcji rządzi wszystkimi dziedzinami przyrody.

11. Przez prażenie ciało się nie umniejsza, lecz ilościowo powiększa.
Prawdziwa asceza polega na porzuceniu tego, czego nie potrzebuje się, gdy otrzymało się coś lepszego.

12. W alchemii nic nie owocuje, co przedtem nie obumarło.
Światło nie może świecić poprzez materię, o ile materia nie stała się dość subtelna, by dać przejść promieniom.

13. To, co zabija, wytwarza życie; to, co powoduje śmierć - sprowadza zmartwychwstanie; co niszczy - stwarza.
Z niczego nic nie powstaje. Stworzenie nowej formy jest uwarunkowane przetworzeniem poprzedniej.

14. Wszystko, co zawiera nasienie, może się rozrastać, lecz nie bez pomocy natury.
Tylko za pomocą ziarna owoc bogaty w ziarna dochodzi do życia.

15. Wszystko mnoży się i powiększa za pomocą pierwiastka męskiego i pierwiastka żeńskiego.
Materia nie wytwarza niczego, jeżeli nie jest przeniknięta siłą.Natura nie tworzy niczego, jeżeli nie jest nasycona duchem. Myśl pozostaje bezpłodna, jeżeli nie popchnęła jej do czynu wola.

16. Własnością wszelkiego zarodka jest łączenie się ze wszystkim, co stanowi cząstkę jego królestwa.
Wszelki twór w przyrodzie jest przyciągany przez swą własną naturę, reprezentowaną w innych tworach.
Podobne barwy i dżwięki natury łączą się w akordy harmonijne; substancje odpowiadające sobie mogą się z sobą wiązać; zwięrzęta tego samego gatunku stowarzyszają się z sobą, a potęgi duchowe jednoczą się z zarodnikami, z którymi są spowinowacone.

17. Macica czysta rodzi czyste owoce.
Misterium duszy objawia się jedynie w najbardziej wewnętrznym sanktuarium ducha.

18. Ogień i ciepło mogą być wytworzone tylko przez ruch.
Zastój - to śmierć. Kamień rzucony do wody tworzy biegnące po sobie koła odśrodkowe, wytworzone przez ruch. Dusza, która się nie wzrusza, nie może wznosić się i kostnieje.

19. Początkiem i końcem każdej, a zarazem jedynej, metody jest prażenie.
Oto wielka tajemnica: to duch niebiański zstępujący ze Słońca, z Księżyca i z gwiazd, udoskonalony w obiekcie saturnicznym przez ciągłe prażenie, aż do osiągnięcia stanu wysublimowanego i potęgi niezbędnej do przemiany metali niepospolitych w złoto. Operacji tej dokonywa się przez ogień hermetyczny. Oddzielenie lotnego od gęstego winno być robione starannie ze stałym dopływem wody; gdyż im substancje są bardziej ziemskie, tym bardziej trzeba je rozcieńczać i uruchamiać. Stosuj nadal tę metodę, aż odzielona dusza zjednoczy się z ciałem.

20. Całe dzieło dokonuje się jedynie przy użyciu wody.
To ta sama woda, nad którą unosił się Duch Boży na początku, gdy ciemności pokrywały otchłań.

21. Wszelka rzecz winna wrócić do tego, co ją wytworzyło.
To, co jest ziemskie, pochodzi z ziemi; to co gwiezdne, wywodzi się z gwiazd; to co duchowe, pochodzi od Ducha i wraca do Boga.

22. Gdzie brak prawdziwych zasad, tam wyniki są niedoskonałe. Naśladownictwem nie sposób osiągnąć czystych wyników. I miłość czysto imaginacyjna, i mądrość jako siła czystej wyobrażni wiodą jedynie do królestwa złudzeń.

23. Sztuka zaczyna się tam, gdzie natura przestaje działać. Sztuka spełnia przy pomocy natury to, czego natura nie jest w stanie dokonać bez pomocy sztuki.

24. Sztuki hermetycznej nie sposób zdobyć wielką różnorodnością metod. Kamień filozoficzny jest tylko jeden.
Istnieje tylko jedna prawda wieczna, niewzruszalna. Może się ona ujawniać pod wieloma różnymi aspektami, lecz w tym wypadku, to nie prawda się zmienia, lecz to my zmieniamy nasz sposób pojmowania.

25. Substancja służąca do przygotowania arcanum winna być czysta, niezniszczalna i nie podlegająca spaleniu.
Powinna być wolna od pospolitych pierwiastków materialnych, niedostępna zwątpieniu i odporna na próbę ognia namiętności.

26. Nie szukaj ziarna kamienia filozoficznego w elementach. Tylko w samym środku owocu można znależć zarodek.

27. Substancja kamienia filozoficznego ma charakter merkurialny. Mędrzec szuka jej w rtęci; głupiec usiłuje stworzyć ją w próżni swego własnego mózgu.

28. Ziarno metali znajduje się w metalach, a metale powstają z siebie samych. Metale wzrastają bardzo powoli, ale można ich wzrost przyspieszyć, dołączjąc doń cierpliwość.

29. Używaj tylko metali doskonałych.
Rtęć niedoskonała, jaką znajdujemy zwykle w niektórych okolicach w Europie, jest całkowicie niezdatna do tego zadania. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.

30. To, co jest grube i gęste, winno stać się subtelne i cienkie przez prażenie.
Jest to zabieg żmudny i ma przebieg powolny, lecz jest potrzebny, by wyrwać zło z korzeniami; krwawi ono serce i dręczy torturowaną naturę.

31. Zasada tej sztuki polega na sprowadzeniu Corpora (ciał) do Argentum Vivum (żywego srebra).
Jest to Solutio Sulphuris Sapientium in Mercurio (rozpuszczenie siarki mądrości w merkuriuszu). Wiedza pozbawiona życia jest wiedzą martwą; inteligencja pozbawiona duchowości jest jedynie światłem fałszywym i zapożyczonym.

32. W roztworze rozpuszczalny i rozpuszczający powinny pozostawać razem.
Ogień i woda winny móc się połączyć. Inteligencja i miłość powinny być na zawsze zjednoczone.

33. Jeżeli nasienie nie jest poddane działaniu ciepła i wilgoci, to staje się bezużyteczne.
Zimno mrozi serce, a oschłość je zatwardza, ale ogień miłości bożej je rozpiera; a woda inteligencji rozpuszcza osad.

34. Ziemia nie rodzi żadnego owocu bez stałej wilgoci.
Żadne objawienie nie dokonuje się w ciemności, a tylko przy pomocy światła.

35. Zwilżanie zachodzi dzięki wodzie, z którą ono ma duże powinowactwo.
Ciało samo jest wytworem myśli i z tego powodu pozostaje w najbliższym pokrewieństwie z inteligencją.

36. Wszystko co suche z natury rzeczy przyciąga wilgoć, której potrzebuje, by zdobyć pełnię swej jakości.
Jedność, od której pochodzą wszystkie rzeczy, jest doskonała i dlatego mają one w sobie dążność do doskonałości i możliwość jej osiągnięcia.

37. Nasienie jest bez pożytku i bezsilne, dopóki nie znajdzie się w stosownej macicy.
Dusza nie może się rozwijać i piąć w górę bez stosownego ciała, ponieważ właśnie ciało fizyczne dostarcza materii potrzebnej do jej rozwoju.

38. Aktywne ciepło wytwarza czarny kolor w tym co wilgotne, a we wszystkim co suche wytwarza barwę białą; zaś we wszystkim co białe - barwę żółtą.
Najpierw nadchodzi umartwienie, następnie rozżarzenie, a potem złociste lśnienie, spowodowane światłem świętego ognia, który oświeca duszę oczyszczoną.

39. Ogień winien być umiarkowany, stały, słaby, równy, wilgotny, ciepły, biały, lekki, wszystko ogarniający, zwarty, przenikliwy, żywy, niewyczerpany i przez naturę jedynie stosowany.
To ogień zstępuje z nieba, by błogosławić całej ludzkości.

40. Wszystkie zabiegi winny być wykonywane w jednym i tym samym naczyniu, bez zdejmowania go z ognia.
Substancja użyta do wytworzenia kamienia filozoficznego powinna być zgromadzona w jednym miejscu, a nie rozproszona w kilku miejscach. Gdy złoto straciło swój blask, trudną jest rzeczą mu go przywrócić.

41. Naczynie powinno być dobrze zamknięte, tak by z niego woda nie wyciekła; powinno być szczelnie zapieczętowane,bo gdyby duch znalazł szczelinę, skąd by się ulotnił, siła byłaby stracona;poza tym winno być dobrze zamknięte, aby nic obcego i nieczystego nie mogło się dostać do środka i zmieszać z jego zawartością.
Przy drzwiach laboratorium winna stale stać straż uzbrojona w płomienne miecze, by wszystkich przechodniów skontrolować i odesłać z powrotem tych, którzy są niegodni przyjęcia.

42. Nie otwierajcie naczynia, zanim nie zostanie zakończone zwilżanie.
Jeżeli naczynie zostanie przedwcześnie otwarte, większa część pary jest stracona.

43. Im kamień jest lepiej ożywiony, tym bardziej wzrośnie wola. Mądrość boża jest niewyczerpana; ogranicza ją tylko zdolność percepcji formy.

---------

A oto dwie wersje słynnej Tablicy Szmaragdowej Hermesa Trismegistosa.

Tablica Szmaragdowa

 

"Słowa tajemnic Hermesa Trismegistosa.

1. Prawdziwe, bez kłamstwa, pewne i najprawdziwsze.

2. To, co jest niżej, jest jak to, co jest wyżej, a to, co jest wyżej, jest jak to, co jest niżej, dla przeniknięcia cudów jedynej rzeczy.

3. I tak jak wszystkie rzeczy powstały z jednego, z myśli jednego, tak wszystkie rzeczy zostały zrodzone z tej jednej rzeczy, przez przystosowanie.

4. Ojcem jego jest Słońce, matką Księżyc, wiatr wynosił go w swym łonie, karmicielką jego jest ziemia.

5. Ojciec wszelkiego stworzenia całego świata jest tutaj.

6. Siła jego jest zupełna, jeżeli zamieni się w ziemię.

7. Oddzielisz ziemię od ognia, subtelne ( lotne) od gęstego, z wolna, z wielką zręcznością.

8. Wznosi się z ziemi ku niebu i powtórnie zstępuje na ziemię i otrzymuje siłę wyższych i niższych. Tak posiądziesz chwałę całego świata. Dlatego odstąpi od ciebie wszelka ciemność.

9. Ta jest wszelkiej mocy potężna siła: ponieważ zwycięży wszelką rzecz subtelną i przeniknie każde ciało stałe.

10. Tak został stworzony świat.

11. Takie będą cudowne przystosowania, których sposób jest tu zawarty.

12. Dlatego jestem nazwany Hermesem Potrójnie Wielkim ( Hermes Trismegistos), posiadającym trzy części filozofii całego świata.

13. To jest zupełne, co powiedziałem o działaniu Słońca ".


Inna wersja:


" O tym, co kapłan Sagijus z Nabulus podał o jego ( tj. Balinasa, czyli Apolloniusza z Tiany ) wkroczeniu do ciemnej krypty.
On ( Sagijus ) mówi: Znalazłem następujące sentencje mądrości na końcu książki mędrca Balinasa:
Gdy wkroczyłem do krypty, nad którą był umieszczony talizman, podszedłem do starca siedzącego na złotym tronie, trzymającego w swoim ręku tablicę ze szmaragdu. I spójrz, na niej był napis w prastarym języku syryjskim:

1. W tym jest prawdziwe objaśnienie, w które nie można wątpić.

2. Ono orzeka: Najwyższe ( przychodzi ) z najniższego, a najniższe z najwyższego, dzieło cudu z jednego.

3. Rzeczy utworzyły się z tego pierwiastka dzięki jedynemu sposobowi działania ( procesowi ). Jak cudowne jest jednak jego dzieło! On jest głową ( zasadą ) świata i jego żywicielem.

4. Jego ojcem jest słońce, a matką księżyc; wiatr wynosił go w swoim brzuchu, a ziemia go żywi.

5. On jest ojcem talizmanu i twórcą cudu.

6. Jego siła jest zupełna, której światła są potwierdzone.

7. Ogień zwraca się ku ziemi. Oddziel ziemię od ognia, tak że delikatne stanie się bardziej nieodłączne od grubego, ostrożnie i mądrze.

8. On wznosi się z ziemi do nieba, aby zaczerpnąć dla siebie światła z wysokości, i przychodzi ( znów ) na ziemię, podczas gdy przebywa w nim siła najwyższych i najniższych ponieważ jest z nim światło świateł, tak że oddala się od niego ciemność.

9. On jest siłą sił, która przezwycięży każdą rzecz subtelną i przenika każdą grubą.

10. Stosownie do budowy wielkiego świata jest zbudowany mały świat.

11. I za tym postępują uczeni.

12. I do tego zmierza Hermes, trzykrotnie obdarzony mądrością (wiedzą).

13. I ta jest jego ostatnią księgą, którą ukrył on w krypcie ". 

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1035
14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1005
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 436
13
komentarze: 24 | wyświetlenia: 705
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 775
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 583
12
komentarze: 18 | wyświetlenia: 1738
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 537
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 506
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 967
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 472
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 782
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 358
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 808
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 346
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska