Login lub e-mail Hasło   

Sześć objawów niskiej samooceny

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.8segment.pl/szesc-objawow-nis(...)ooceny/
Jedną z naj­więk­szych prze­szkód w realizowaniu swoich marzeń i roz­woju osobistym jest niska samoocena.
Wyświetlenia: 73.263 Zamieszczono 11/09/2009

Problem ten pojawia się, gdy chcemy pod­jąć jakieś kon­kretne działanie. Wielu ludzi na całym świecie każ­dego dnia boryka się z zaniżoną samooceną. Tworzą w umyśle spaczony ob­raz samego siebie, niczym w krzywym zwier­ciadle widzą swoje naj­mniej­sze na­wet wady, po­więk­szone do groteskowych roz­miarów. To skutecz­nie od­biera wiarę w siebie i kształ­tuje negatywne myślenie, oparte w głów­nej mierze na strachu.

1. Po­czucie wstydu

Niska samoocena za­wsze wy­wołuje po­czucie wstydu, które człowiek nosi w sercu i nie po­trafi go stam­tąd wy­rzucić. Ktoś nie wy­gląda w spo­sób, jaki we­dług niego jest wła­ściwy. Ktoś inny za­chowuje się nieod­powied­nio do sytuacji i nie wie jak to zmienić zgod­nie z oczekiwaniami otoczenia. Wstyd za­myka taką osobę w sobie – po­woduje, że chodzi ze spusz­czoną głową, obawiając się patrzeć ludziom w oczy. Osoby wstydliwe trzymają się na uboczu, nie an­gażują w grupowe działania – wolą skryć się w cieniu.

2. Nie­ustanny pesymizm

Służy jako mechanizm obronny. Wszyst­kie swoje obawy i braki osoby o niskiej samoocenie prze­noszą au­tomatycz­nie na in­nych ludzi. Każdy jest trak samo „wy­brakowany” jak ja – po­wtarzają sobie. W tego po­wodu stają się bar­dzo krytyczne, szczegól­nie wobec naj­bliż­szych osób. Każde działanie po­dej­mowane przez człon­ków rodziny czy przyjaciół zostaje pod­dane ostrej krytyce, która jasno ma dać do zro­zumienia, że nie uda się osiągnąć celu. Takie osoby rzadko do­strzegają jakiekol­wiek po­zytywne aspekty za­stanej sytuacji. W tego wy­pływa brak na­dziei na po­lep­szenie swojego położenia.

3. Za­mar­twianie się o przyszłość

Osoby z niską samooceną mają nie­miłą ten­den­cję do patrzenia w przy­szłość na za­sadzie wy­szukiwania rzeczy, które mogą się wy­darzyć. Oczywi­ście kon­cen­trują swoją uwagę na rzeczach nie­po­żądanych, a na­wet wręcz nie­bez­piecz­nych. Po­wszech­nie wiadomo, że złe wiadomo­ści mają negatywny wpływ na samo­poczucie. I tu koło się za­myka. Prze­widywanie „złej” przy­szło­ści po­głębia jedynie niską samoocenę, z kolei niska samoocena wy­wołuje kolejne wizje „złej” przy­szło­ści. W takiej sytuacji trudno tak po prostu żyć chwilą i cieszyć się nią. Za bar­dzo boimy się tego, co może na nas czekać tuż za rogiem. Nie spo­sób znaleźć w sobie ener­gię do działania.

4. Sny o doskonałości

Jed­nym z głów­nych ob­jawów niskiej samooceny jest po­trzeba nie­ustan­nego dążenia do per­fek­cji. Więk­szość per­fek­cjonistów zmusza się do przy­kładania wagi na­wet do naj­mniej istot­nych szczegółów, ponie­waż w ich mniemaniu bycie do­skonałym sprawi, że będą bar­dziej po­dobać się in­nym ludziom, że będą bar­dziej lubiani i do­ceniani. Jest tylko jeden problem: nie ma rzeczy do­skonałych. Nie ma rów­nież do­skonałych ludzi. Za­wsze znaj­dzie się coś, co czyni człowieka istotą „wadliwą”. Nie ma więk­szego sensu czekać, aż staniemy się idealni. Wtedy może już być za późno na realizowanie swoich marzeń, na osiąganie szczytów i wy­znaczanie nowych, dalekosięż­nych celów. Czekanie na ideal­nego siebie może do­prowadzić jedynie do pustego i smut­nego życia, za­koń­czonego rów­nie pustą i smutną staro­ścią i śmiercią.

5. Nie­zdol­ność do radzenia sobie z krytyką

Brak pew­no­ści siebie osoby o niskiej samoocenie uniemoż­liwia jej zaak­cep­tować i radzić sobie z jakąkol­wiek krytyką. Jeśli ktoś ją od­rzuci – nie­ważne z jakiego po­wodu – zanurzy się głębiej w swoim we­wnętrz­nym świecie, tor­turując po­wtarzaniem w kółko przy­krych słów i sytuacji. Negatywne od­czucia biorą górę nad rzeczywisto­ścią i stajają się pryzmatem, przez który człowiek patrzy na otaczający go świat. Wpada w stan depresyjny, który przejawia się często smut­kiem i ob­niżonym na­strojem. Depresja pojawia się u coraz więcej liczby osób, już prawie 10% po­pulacji na nią cierpi. Więk­szość (jeśli nie wszyst­kie) przy­pad­ków jest bez­pośred­nio bądź po­śred­nio związanych z niską samooceną i zwykle w niej bierze swój początek.

6. Nie­zdol­ność do po­dej­mowania decyzji

Ofiary niskiej samooceny znaj­dują często ogromną trud­ność w po­dej­mowaniu decyzji, za­równo do­tyczących ich samych, jak i in­nych osób. Są nie­zdolne do pracy na kierow­niczych stanowiskach, a jeśli na­wet takowe zaj­mują, sprawia im to wielką trud­ność. Ilekroć stają w ob­liczu problemu, za­czynają analizować go z każ­dej moż­liwej strony. Za­stanawiają się bar­dzo długo nad naj­drob­niej­szymi szczegółami, wy­dłużając pod­jęcie decyzji w czasie. W sytuacjach wy­magających szyb­kich decyzji takie osoby nie po­trafią się od­naleźć. Są sfrustrowane i prze­rażone od­powiedzial­no­ścią. Kierow­nik z niską samooceną jest praw­dziwym kosz­marem dla swoich podwładnych.

W dzisiej­szym ar­tykule przed­stawiłem sześć naj­częst­szych i naj­poważ­niej­szych ob­jawów, po których będziecie mogli stwier­dzić wy­stępowanie u kogoś niskiej samooceny. Przyj­rzyj­cie się sobie samym oraz znajomym. Czy u kogoś do­strzegacie choćby jeden symp­tom?  Jeśli tak, chyba nad­szedł czas, by po­móc nieco tej osobie w budowaniu po­zytyw­nego wizerunku własnej osoby.

Podobne artykuły


13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 918
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1188
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1321
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1545
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 713
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1271
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1310
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1531
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 718
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 902
11
komentarze: 69 | wyświetlenia: 540
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 444
11
komentarze: 124 | wyświetlenia: 724
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacje

Powiązane tematy

To straszne czytać artykuł i dopasowywać kolejne punkty do znajomych, przyjaciół. A jeszcze gorzej, gdy pasują do nas. A więc szukajmy osób z niską samooceną, albo załammy się - bo od dziś każdy, kto przeczytał artykuł, będzie mógł odkryć naszą tajemnicę ;] Bardzo ciekawe obserwacje lub naukowe dywagacje. Czekam na artykuł, który byłby idealną odpowiedzią na ten. Jak zbudować poczucie własnej wartości albo jak je po prostu podwyższyć :) Pozdrawiam.

Myślę, że nie warto utożsamiać się z tymi punkami, nawet jeśli wydaje się że one nas dotyczą.
Badania wskazują że ludzie mają tendencję do szukania podobieństw, które z rzeczywistością niewiele mają wspólnego. W dodatku jeśli podejmujemy złą decyzję, to mózg za wszelką cenę stara się mylnie dostarczyć nam racjonalnych dowodów na to że warto były ją podjąć i dzięki temu mniej cierpimy.
Też czuję że te punkty się do mnie odnoszą, ale co z tego, żyje się dalej :)

Cały ja w tych opisach niestety.Może dlatego taki nick wybrałem>?

świetny artykuł.Pozdrowienia dla autora

Bardzo uogólniony artykuł .Jest w nim wiele prawdy ale gdy poznamy jedyną Prawdę ,Drogę i Życie to nic nie będzie w stanie nas zaskoczyć.

Zastanawiam się dlaczego autor wybrał akurat tylko te punkty, a pominął inne, jak np. syndrom pechowca...

Przedstawione przeze mnie objawy nie wyczerpują oczywiście całej możliwej listy. Zachęcam czytelników do jej rozwijania i uzupełniania. Jestem pewien, że wspólnymi siłami będziemy w stanie sporządzić całkiem interesujące zestawienie.

Niska samoocena może być niebezpieczna. U kobiet łatwiej ją dostrzec,najczęściej są nieśmiałe albo wprost przeciwnie zachowują się wyzywająco bo chcą zwrócić na siebie uwagę(ubraniem,zachowaniem) bo w głębi nie wierzą,że mogłyby inaczej zostać zauważone i docenione.Natomiast u mężczyzn można tego nie zauważyć na początku bo się dobrze maskują z tą niska samooceną.Ale często taki facet w pewien spo ...  wyświetl więcej

oj, mężczyźni maja inne kody po prostu, własną wartość potrafią wesprzeć jakimś elektronicznym gadżetem albo samochodem, jeszcze dochodzą jakies zachowania .. zresztą bardzo różne w zależności od środowiska... generalnie są bardziej pewni siebie, bo nasza kultura daje mężczyznom większe szanse, kobiety są dołowane od urodzenia, mają być grzeczne, estetyczne, posłuszne i miłe, i najlepiej nic poza tym

hehe

niegrzeczna

  zxz,  17/10/2009

Miałem to samo. Na szczęście przeszedłem proces desocjalizacji i jestem w stanie pójść w klapkach do szkoły :3

Interesujący artykuł.

Temat samooceny jest ważny właściwie we wszystkich obszarach życia i również szukam informacji w tym zakresie.

Wiele światła i zrozumienia w zakresie poczucia własnej wartości dały mi kursy prowadzone przez Tadeusza Niwińskiego.

Zachęcam też do przeczytania artykułu, który napisałam niedawno na temat poczucia własnej wartości:

...  wyświetl więcej

Bardzo niewiele jest osób, które nie miałyby ani jednego z tych objawów, lub symptomów. Przynajmniej czasowo. Gorzej jest gdy owe objawy stale nam towarzyszą. Jest takie znane powiedzenie, iż ... jak się tak dobrze pokombinuje, to zawsze coś nie pasuje ... Podejrzewam, iż bez kłopotów, bez depresji nie byłoby postępu, a my dalej żylibyśmy na drzewach.

Doskonały artykuł bezmała po czesci jak własna autobiografia .A co jesli w taki stan wpedza cie samo otoczenie bezustanna krytyka -mówie tu o szkole .

http://x-profit.com/
http://capitalfx.pl/
Zapraszam do skorzystania z najelepszej oferty rabatow i prowizji forex na rynku,Dolacz do globalnej spolecznosci.Juz w Polsce
Account Manager
kontakt
MMichalski@ironfx.com

  xerdis  (www),  22/07/2014

fajny tekst, dzięki!Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska