Login lub e-mail Hasło   

7 sposobów na podniesienie poczucia własnej wartości

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.8segment.pl/7-sposobow-na-pod(...)rtosci/
Każdy potrzebuje wysokiego poczucia własnej wartości.
Wyświetlenia: 78.976 Zamieszczono 21/09/2009

Bez niego nie ma na­wet co marzyć o suk­cesie czy chociażby zwykłym czer­paniu za­dowolenia z życia. Chociaż wielu ludzi ocenia swoją war­tość po­przez pryzmat material­nego suk­cesu in­nych, tak na­prawdę po­winni skon­cen­trować się na po­zytyw­nym myśleniu o własnej osobie.

Ist­nieje wiele rzeczy, które można zrobić w celu zwięk­szenia własnej samooceny. Po­dej­mując od­powied­nie kroki, zdobywasz do­świad­czenie w naj­lep­szej z moż­liwych prak­tyk profilak­tycz­nych.
Poniżej przed­stawiam po­krótce siedem naj­lep­szych spo­sobów na radykalną po­prawę po­czucia własnej wartości.

1.    Rób to, co kochasz

Im więcej czasu spędzasz na robieniu rzeczy, które uwiel­biasz robić, tym lepiej się czujesz. Robienie tego, co lubisz po­woduje, że mózg produkuje wyż­szy po­ziom en­dor­fin — sub­stan­cji chemicz­nych od­powiedzial­nych za uczucie rado­ści i do­brego samo­poczucia. Zaan­gażowanie w lubiane przez nas czyn­no­ści po­maga rów­nież przy­wołać po­zytywne wspo­mnienia z nimi związane. A jeśli jesteśmy w do­datku w tym do­brzy, jak nic na­sze po­czucie war­to­ści będzie w takim momen­cie wy­sokie. Zwykle to, co lubimy robimy cał­kiem nie­źle, prawda? W prze­ciw­nym razie byśmy tego nie lubili. Nic za­tem prost­szego: po­święcaj jak naj­więcej czasu na swoje ulubione zajęcia.

2.    Afir­muj własne myśli

Afir­macje działają w taki spo­sób, by umoż­liwić ci wy­konywanie do­wol­nie wy­branej przez ciebie czyn­no­ści. Musisz wyobrazić sobie robienie czegoś, robienie tego do­brze. Kiedy uczysz się nowej umiejęt­no­ści, naj­pierw po­staraj ją sobie po­kazać w umyśle. „Zobacz” jak to robisz. Nie chodzi przy tym o po­kazanie sobie, jak to robisz gdzieś w przy­szło­ści. Po­każ sobie jak to robisz teraz. Nie uwierzysz, z jaką łatwo­ścią osiągniesz cel. Za­miast marzyć o szczęśliwym życiu, po­wiedz sobie: „jestem szczęśliwym człowiekiem, tu i teraz”. Za­miast za­stanawiać się, dlaczego jesteś taki kiep­ski – po­wiedz sobie jaki jesteś świetny. Po­wtarzaj to sobie codzien­nie. Może się to wy­dawać głupie, ale za­pew­niam, że takie nie jest. Mówienie sobie takich rzeczy spo­woduje prze­programowanie pod­świadomo­ści. W końcu uwierzysz, że twoje słowa są prawdą. Prze­cież, skoro ktoś codzien­nie mówi ci, że jesteś wspaniały, to nie może być kłamstwo.

3.    Uwierz w siebie

Wiara ma bez­pośredni związek z afir­macjami. Na po­czątku będą się one opierały w głów­nej mierze na ślepej wierze we własne słowa i ob­razy. Jeśli uwierzysz w swoją zdol­ność do osiągnięcia czegokol­wiek, za­programujesz umysł na te właśnie osiągnięcia. Jeżeli uważasz, że jesteś w stanie na­uczyć się języka ob­cego w sześć miesięcy, zrobisz to bez problemu. Wy­siłek będzie z pew­no­ścią ogromny, ale problemem takie osiągnięcie nie będzie. Tylko ufając w moż­liwość osiągnięcia swoich celów, będziesz w stanie rzeczywi­ście je zrealizować.

4.    Po­rów­nywanie z innymi

Za­wsze znajdą się ludzie, którzy są bar­dziej utalen­towani, in­teligentni, od­waż­niejsi i lepsi od ciebie w jakiś spo­sób. Jeśli twoja wiara we własną war­tość cierpi na próbach do­rów­nania komuś, po­winieneś za­po­mnieć o takiej osobie. Nie można wszyst­kich ludzi mierzyć tą samą miarą. Być może nie osiągnąłeś jesz­cze mistrzostwa w in­teresującej cię dziedzinie, nie znaczy to, że jesteś kiep­ski w tym, co robisz. Jesteś mądrzej­szy niż byłeś wczoraj, lep­szy niż byłeś w ze­szłym tygo­dniu i bar­dziej utalen­towany niż byłeś w ze­szłym roku. Jedyną osoba, do której po­winieneś się po­rów­nywać jesteś ty sam. To proces, który będziesz kon­tynuował przez całe życie. Jeśli za­pamiętasz, że już ni­gdy nie prze­staniesz się roz­wijać, będziesz mógł zobaczyć swoje moż­liwo­ści w bez­ustan­nie ewoluujących aspek­tach bez­ustan­nie ewoluującego siebie.

5.    Wzmac­niaj swoje siły, roz­wijaj umiejętności

Kiedy korzystasz ze swoich atutów, jed­nocześnie wzmac­niasz je. Na­bierając wprawy w wy­konywaniu jakiejś kon­kret­nej czyn­no­ści, stajesz się bar­dziej pewny siebie. Gdy sytuacja wy­musi na tobie działanie, wy­konasz je chęt­niej i z mniej­szą dawką stresu. Spróbuj wyjść na mów­nicę, by przed kil­kudziesięcioosobowym audytorium wy­głosić od­czyt. Jeśli jest to twój pierw­szy raz, praw­dopodob­nie trema po­żre cię żyw­cem. Jeśli na­tomiast robiłeś to już wiele razy, kolejny wy­kład to dla ciebie pestka. Ze swoich osiągnięć i umiejęt­no­ści będziesz dumny, a więc i twoja pew­ność siebie będzie więk­sza. Spędzaj za­tem czas na szlifowaniu swoich zdol­no­ści, pracuj i ucz się nowych rzeczy, wzmac­niaj swoją we­wnętrzną siłę, a ni­gdy nie prze­staniesz się rozwijać.

6.    Skon­cen­truj myśli na swoich celach

Ist­nieje za­sada zwana prawem przy­ciągania. Można ją w skrócie przed­stawić w na­stępujący spo­sób: wszel­kie zdarzenia w na­szym życiu są przy­ciągane przez każ­dego z nas dzięki uczuciom i myślom. To, co sobie wyobrazimy, to pojawi się w na­szym życiu. Po­zwól wzlecieć swojej skon­cen­trowanej wizji w prze­strzeń. Po­dobno każdy do­staje to, na co za­służył. Tak na­prawdę każdy otrzymuje to, co sam od­dał otoczeniu. Jeśli „wy­pu­ścisz” z umysłu wy­raźne wyobrażenie jakiegoś zdarzenia, ono na pewno będzie miało miejsce.

7.    Otaczaj się po­zytyw­nie myślącymi ludźmi

Po­zytywna ener­gia jest jak ładunek elek­tryczny, roz­przestrzenia się od jed­nej osoby do drugiej. Tak samo jak twoje myśli przy­ciągają zdarzenia, tak twoim znajomi, przyjaciele i rodzina tworzą (jako element twojego otoczenia) od­powied­nie warunki do zaist­nienia owych zdarzeń. Poza tym spędzanie czasu w towarzystwie osób po­zytyw­nie na­stawionych do życia pod­świadomie wy­musi na tobie przy­stosowanie się. Sam za­czniesz myśleć po­zytyw­nie. Spróbuj na­tomiast za­dawać się z jakimś pesymistą. Ani się obej­rzysz, a już zwieszasz nos na kwintę i za­czynasz wąt­pić we wszystko, w tym i siebie.

Tych kilka prostych czyn­no­ści po­zwali ci zwięk­szyć po­czucie własnej war­to­ści. Są łatwe do prak­tykowania w codzien­nym życiu, więc nie po­winny być uciąż­liwe (chociaż na po­czątku może pojawić się kilka utrud­nień). Za­cznij już dzisiaj budować po­czucie własnej war­to­ści i wy­sokiej samooceny, prze­kształ­cając ją w fun­dament swojego charak­teru. Twoje życie ni­gdy nie będzie takie samo.

Podobne artykuły


13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1545
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1187
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 713
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1321
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 918
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1271
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1309
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 717
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1531
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 394
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 444
11
komentarze: 158 | wyświetlenia: 520
11
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1054
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacjefajni artykuł dużo w nim prawdy ;-) przydatny też jest dla tych co nie wiedzą jak się dowartościować

  Radek L.  (www),  26/09/2009

W mojej opinii powyższy tekst jest zaledwie promilem tego czym jest i z czym jest związne poczucie własnej wartości. Więcej rzetelności! Dla tych, którzy chcą się na prawdę dowiedzieć jak podnieść jakość swojego życia polecam zacząć od "6 filarów poczucia własnej wartości" Nathaniela Brandena.
Poza definicją i dogłębną analizą, Branden przedstawia praktyczny sposób na pracę nad sobą w obsza ...  wyświetl więcej

Oczywiście, że mój artykuł jest zaledwie promilem całej wiedzy na ten temat, mniej nawet niż promilem. Jego zadaniem nie było jednak przedstawienie całej dostępnej wiedzy na temat poczucia własnej wartości (jak będę chciał napisać książkę, z pewnością nie będę jej publikował na Eiobie), lecz zasygnalizowanie istnienia pewnych sposobów na podniesienie własnej samooceny.

  Radek L.  (www),  26/09/2009

Rozumiem. Zgadzam się z tym co Pan napisał, chciałem jedynie zaznaczyć, że pojęcie poczucia własnej wartości jest szersze, co z artykułu, moim zdaniem, jest dość trudne do wywnioskowania (szczególnie dla tych, którzy dopiero poznają zagadnienia z tym związane).
pozdrawiam serdecznie
Radek

Również polecam książkę "6 filarów poczucia własnej wartości" Rewelacyjna pozycja w tym temacie.

W oparciu o 6 filarow prowadzone są też kursy TeTa, opracowane przez Tadeusza Niwińskiego, który mi.in. wykorzystuje technikę kończenia zdań - bardzo pomocną jeśli chodzi o rozwijanie poczucia własnej wartości.

W polecanej książce można znaleźć dokładny opis tej techniki.

  Fokus,  14/10/2009

Dobry artykuł, chociaż wiele ludzi ma głębsze problemy np. wychowywali się w rodzinach alkoholików (co jest dość powszechne w naszym kraju) lub są po traumatycznych przeżyciach. Ich problemy są naprawdę głęboko zakorzenione. I pomóc może im jedynie terapia.

  ludanaca,  18/10/2009

"Oczywiście, że mój artykuł jest zaledwie promilem całej wiedzy na ten temat, mniej nawet niż promilem."
Jest jednak bardzo dobrym promilem. Swietne streszczenie tematu, dziekuje!

Dobry artykuł, skupia się na tym co ważne. Odnośnie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych to oczywiście proces budowania własnej wartości będzie wymagał poprzedzenia terapią, przepracowania problemów. Ale wymienione sposoby koncentracji na celu, rozwijania siebie i tu mogą okazać się pomocne. oczywiście po usunięciu nieprawidłowych, dysfunkcyjnych przekonań oraz nieprawidłowej regulacji emocjonalnej.
...  wyświetl więcej

http://x-profit.com/
http://capitalfx.pl/
Zapraszam do skorzystania z najelepszej oferty rabatow i prowizji forex na rynku,Dolacz do globalnej spolecznosci.Juz w Polsce
Account Manager
kontakt
MMichalski@ironfx.comDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska