Login lub e-mail Hasło   

Bóg Mocny - Pan Jezus Chrystus

Nikt nie jest w stanie zrozumieć Mocy i Potęgi Syna Bożego, a także Jego Boskości, jeżeli nie Objawi Mu tego Sam Zbawiciel, który Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały.
Wyświetlenia: 2.466 Zamieszczono 06/11/2009

Boskość Pana Jezusa, to bardzo dobry temat na artykuł.

Ile to różnych zdań przeczytałem na ten temat!

Żeby poznać Moc i Potęgę Pana Jezusa, nie wystarczą słowa, które przyciskami klawiatury wystuka KerenOr, czy ktokolwiek inny.

Żeby poznać Moc i Potęgę Pana Jezusa, potrzebna jest Pomoc Tego, Kogo niniejszy artykuł dotyczy, wtedy literki zapisane w Piśmie Świętym, ułożą się w odpowiednie zdania, a zdania te, Przy Pomocy Zbawiciela, Utkwią w naszym sercu.

I tutaj proponuję stosowny cytat:

``Wszystko zostało mi Przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.``

Ewangelia według Mateusza 11:27, 28  Biblia Warszawska

Nikt, absolutnie nikt, nie jest w stanie zrozumieć Mocy i Potęgi Ojcowskiej, oraz Jego Miłości względem człowieka, jeżeli Jego Boski Syn, tego uczniowi Swemu, czy uczennicy, nie wytłumaczy.

Nikt, absolutnie nikt, nie jest w stanie zrozumieć Mocy i Potęgi Syna Bożego, a także Jego Boskości, jeżeli nie Objawi Mu tego Sam Zbawiciel, który Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały.

`` On, który jest odblaskiem CHWAŁY i ODBICIEM JEGO ISTOTY i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po Prawicy Majestatu na wysokościach.``       

List do Hebrajczyków 1/3

Syn Boży jest Odblaskiem Chwały Wiekuistego Boga, Jest Odbiciem Jego Istoty.

Czy wiesz Drogi Czytelniku, co to znaczy? Czy zdajesz Sobie sprawę z powyższego Biblijnego Zapisu?

A wielu ludzi, Mojego Zbawiciela nigdy nie nazywa Panem Bogiem, a niektórzy przez całe swoje życie, nie odezwą się do Niego nawet jednym słowem.

Lecz dość emocji.

Emocje serca, nie powinny zagłuszyć w tym miejscu i tak solidnych dowodów Biblijnych, które już za  moment, ku Chwale Pana Jezusa,  mam zamiar przytoczyć.

Boży prorok Izajasz, wybiegając w daleką przyszłość, wołał:

``Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, BÓG MOCNY, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.`` (9:5 BW)

``Bóg Mocny``! Czy słyszycie tą wiadomość  ``ludy, narody i języki``?

Małe Dziecko, Które Narodziło się w Betlejem, nazwane zostało ``Bogiem`` i w dodatku ``Bogiem Mocnym``.

Zauważcie jednak, że nie tego określenia prorok użył na pierwszym miejscu. Nie Boskości  Zbawiciela dał pierwszeństwo, lecz wcześniej określił Go ``Cudownym Doradcą``. To bardzo ważne, ponieważ Tylko Cudowny Doradca, może człowiekowi odkryć Tajemnicę Swojej Boskości. Tylko modlitwa do Zbawiciela i postępowanie zgodne z Jego Wolą, są rękojmią głębokiego zrozumienia Tajemnic Bożych.

Lecz Pana Jezusa, nie wystarczy nazwać ``Bogiem``. Jak uczy Jakub,  ``wiara bez uczynków jest martwa``. Zatem Przestrzeganie Praw Bożych Zapisanych w Piśmie Świętym i miłość z czystego serca płynąca, a przede wszystkim Łaska Mistrza z Nazaretu, stawia dopiero ludzi wierzących, w jednym szeregu ze świętymi postaciami Starego i Nowego Przymierza.

Proroctwo Izajasza o którym mowa, posiada jeszcze bardzo ciekawe, dwa małe wyrazy:

``NAZWĄ GO``.

Jeżeli zatem czytając ten artykuł, doszliście do ``tego miejsca``,  a w sercu swoim, a także ustami, nie wyznaliście Bóstwa Pana Jezusa, to wiedzcie, że prorok Boży nie pisał o Was.

Inny cytat:

``Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i BÓG MÓJ. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, UWIERZYŁEŚ; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.``  

Ew. wg Jana 20:27-29

Ja wiem, że dla niektórych przykład Apostoła Tomasza, nie do końca godny jest naśladowania. Jednak, gdy spojrzymy w swoje serca, to okazać się może, że wielu ludzi, to prawdziwi ``niewierni Tomasze``. Nie wierzą Panu Bogu, nie ufają Ewangelii, nie zgadzają się z Bożymi Prawami, a Pan Jezus, okazując im Swoją Łaskę … czeka aż wyznają Mu swoją miłość, aż nazwą Go,  SWOIM BOGIEM.

W tej części artykułu, przytoczę wersety, mówiące o tym, że Bogiem Starego Przymierza, Był Mój Zbawiciel.

``A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.  I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,  i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,  i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, A SKAŁĄ TĄ BYŁ CHRYSTUS. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię.``  

1 List Apostoła Pawła do Koryntian 10:1-5        

Wyżej wymienione wersety,  wspaniale naświetlają Osobę Pana Jezusa Chrystusa, Który TOWARZYSZYŁ Narodowi Wybranemu, w drodze do Ziemi Obiecanej.

Niektóre, inne fragmenty Biblii, uzupełniają wypowiedź Apostoła, mówiąc o tym, że  Pan Jezus Wyprowadził Izraelitów z Egiptu, za Pośrednictwem Swojego Anioła.

Powracając do tematu:

Bogiem Starego Testamentu, Który zawarł Przymierze z ``ojcami``, Był Pan Jezus Chrystus, Opoka i Skała, Jedyny Noszący Imię Swojego Ojca, Swojego Taty – YHWH.

Ale i następny fragment, który proponuję, potwierdza Boskość Syna Bożego, a dla niektórych, którzy czytają Pismo Święte i wierzą Ewangelii Bożej, urywek ten jest niezbitym dowodem na to, że w synach ludzkich, powołanych Przez Pana Boga Starego Przymierza, ``płonął``  Duch Chrystusowy.

``Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,  osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce,  starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.``

1 List Apostoła Piotra 1:8-11

Piękne słowa i jakże wzniosłe. Duch Mojego Pana Jezusa Chrystusa, w Starym Przymierzu Kierował działalnością Bożych wysłanników.

Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i inni prorocy, Prowadzeni byli Możną Ręką Syna Bożego, Jego Boskim Duchem.

I jeszcze jeden cytat, choć mówiąc szczerze, zaledwie musnąłem temat o Bóstwie i Wszechpotędze Pana Jezusa Chrystusa.

Mój Pan Jest Stwórcą Nieba i Ziemi.

``Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.``   

Ewangelia według Jana 1:9 – 11

`` … Świat przezeń powstał`` - Oto Wszechmocna Dłoń Bożego Syna, Sprawiła, że z nicości, pojawiła się Planeta, na Której mieszkam.

Morza, lasy, ludzie i zwierzęta, światy widzialne i niewidzialne, kolory i … harmonia w Kosmosie, oraz moje oczy, które mogą na To Boskie Dzieło Patrzeć i napawać się Widokiem, Którego żaden ziemski malarz nie jest w stanie przenieść na płótno.

Zatem i ja kończę, ponieważ i moje ``pióro``, prowadzone ręką ułomną i ciężką, nie jest w stanie oddać tej wspaniałej Biblijnej Myśli, zawierającej się w kilku słowach, które dla prawdziwie wierzącego człowieka, są otuchą i nadzieją: ``PAN JEZUS JEST BOGIEM``.

A słowami ostatnimi, którymi chciałbym Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi oddać cześć, niech będą użyte już tutaj, sklecone wyrazy Jego ucznia:

`` Nikt, absolutnie nikt, nie jest w stanie zrozumieć Mocy i Potęgi Syna Bożego, a także Jego Boskości, jeżeli nie Objawi Mu tego Sam Zbawiciel, który Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały``.

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1619
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 671
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1171
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 775
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 661
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 744
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1035
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 970
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 400
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 482
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 389
10
komentarze: 143 | wyświetlenia: 631
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 528
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 472
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 455
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Czy Jezus opisany w Nowym Testamencie rzeczywiście istniał? Czy Jezus opisany w Nowym Testamencie był autentyczną postacią historyczną? Takie pytanie mogło by wydawać się bluźnierstwem, gdyby nie to, że już w XVIII wieku Constantin-Francois Volney oraz Charles Francois Dupuis znaleźli istotne powody, aby twierdzić, że Jezus nie był autentyczną postacią historyczną. W XIX wieku poglądy te podzielał ...  wyświetl więcej

Nie ma takiego idiotyzmu i uprzedzenia, którego ludzie by nie podzielili. To cytat, ale przyznaje, że nie pamiętam czyj. Przedstawia Pan grupkę śmiesznych "badaczy" na poparcie jeszcze śmieszniejszej tezy. A tymczasem historyki żydowski Józef Flawiusz w swym dziele: "Dawne dzieje Izraela" podaje, że Jeszua nauczał w I w. w galilei dokonując "zadziwiajacych uczynków" nazywa Go też "mędrcem" i "nauc ...  wyświetl więcej

" A tymczasem historyki żydowski Józef Flawiusz w swym dziele: "Dawne dzieje Izraela" podaje, że Jeszua nauczał w I w. w galilei dokonując "zadziwiajacych uczynków" nazywa Go też "mędrcem" i "nauczycielem"..."

Kwestią otwartą pozostaje natomiast kwestia tożsamości wspomnianego Jeszui z nowotestamentowym Jezusem. To tak jak z królem Arturem, niewątpliwie istniał jego historyczny odpowiednik

...  wyświetl więcej

Drogi Bartlomieju. Widac,ze sie lekko poirytowales. Spor o istnienie badz nieistnienie Chrystusa trwa od dawna i trwal bedzie nadal. I nic na to nie poradzimy. Dla mnie fakt, ze Chrystus jest postacia historyczna jest bezsporny. A, ze inni nie podzielaja tego zdania. Ich prawo. osobiscie w niczym mi to nie przeszkadza. Uwazam, ze gdyby nawet nie istnialo zadne zrodlo pisane( wszak obok znanych sw ...  wyświetl więcej

"Ponadto nie ma zadnej innej postaci, ktora by w tak istotny sposob zmienila losy ludzkosci."

Gutenberg, Nobel, Oppenheimer, Marks & Engels ... imię ich jest Legion. To że ty wolisz starożytnego żydowskiego proroka, twój wybór. Ale powyższa opinia to już przejaw strasznego egocentryzmu i wybiórczego postrzegania z twojej strony.

@darkwater. Witam ponownie:). Cóż wolę me przekonanie oprzeć na Flawiuszu niz na "Humfrejsie" i spółce. ciekawy jest jednak fakt, że ci, którzy swój światopogląd opierają na niestnieniu Jezusa, każdą nawet daleką i mglistą przesłankę opartą na kilku innych dalekich i mglistych przesłankach podchwycą jako "ważną wskazówkę" zaś bezpośrednie świadectwo historyka z miejsca odpalą jako "nieudowodnione" ...  wyświetl więcej

@BM
Ziemie dzisiejszego Bliskiego Wschodu od dawna obfitowały w proroków wszelkiej maści, a imię Jeszua było wśród Żydów i "okolic" dość popularne, więc....

W uwadze o "nieprofesjonalności" (zwróć uwagę na "") miałem na myśli oparcie się wyłącznie na jednej relacji. Mógłbyś się również zdecydować czy Flawiusz był "niechętny Jeszui" czy bezstronny.

W mojej PRYWATNEJ opinii po

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  07/11/2009

Dowodów na historyczność Osoby zwanej (Panem) Jezusem z Nazaretu, jest mnóstwo. Wyobraźcie więc sobie, że bez problemu można udowodnić, że po Ziemi Izraelskiej chodziła i nauczała Postać o której piszę, pytanie tylko brzmi, czy uznacie prawdziwość tych dowodów.

Skąd wiemy, że Pokój w Toruniu był w roku 1466? Zapewne nauczyliśmy się tego na lekcji historii. Skąd jednak nauczyciele, profesor

...  wyświetl więcej

@ 57kerenor
"Niskiej jakości" odnosi się do stylu i "technikaliów" tekstu, oraz w mniejszej części do jego wartości "merytorycznej". Opinia ta jest moją prywatną opinią, którą mogę, lecz nie muszę szczegółowo uzasadnić.

Do pozostałej części twojego komentarza odniosę się w innym terminie, być może jutro.

Oczywiście Biblii nie traktuje się jako źródła historycznego, chociaż na jej podstawie dokonuje się wielu odkryć archeologicznych. Wiele pism wchodzących w skład Biblii zachowało się w większej liczbie źródeł niż jakiekolwiek pismo "historyczne" - ale nie poddaje się ich w wątpliwość.
Trochę to dziwne.

"Na podstawie" Iliady odkryto ruiny Troi (Ilionu). Czy ktokolwiek z tego powodu uwierzył w Zeusa i spółkę?

Miałem już milczeć ale jak czytam takie rzeczy to nie mogę.Pierwsi ludzie mieli jednego Boga Ojca, mogli z nim rozmawiać, zwracać się do Niego bezpośrednio (Rodzaju 3:9-11).Opiekował się i dbał o nich, chciał aby byli szczęśliwi.Nagle po wydarzeniach opisanych w 3 rozdziale księgi Rodzaju, jeden Bóg Wszechmocny już nie wystarczał musiało być dwóch, jeden to już za mało, więc pierwszy powołał do is ...  wyświetl więcej

Dziekuje Ci za artykol. Przepraszam, ale dzis mam wyjatkowo malo czasu i nie moge odniesc sie do Twojego tekstu z nalezyta uwaga. Nie moge tez dzisiaj odniesc sie do "moich problemow z boskoscia Chrystusa". Obiecuje, w najblizszym czasie napisac o tym nieco szerzej. Pozdrawiam i dziekuje za info.

Ciekawe, kogo Izajasz miał na myśli pisząc "Ojciec Odwieczny" hmmm. No chyba przecież nie mógł mieć na myśli "Syna", bo "Ojciec" to nie "Syn". "Jakże możesz mówić: pokaż nam Ojca", "Ja i ojciec jedno jesteśmy".

  57kerenor  (www),  09/11/2009

Witaj Adamie

Ja do Twego pytania podejdę troszkę inaczej, choć zgadzam się z ``szymbla``, że w Boskim Niebie Jest Bóg Ojciec i Bóg Syn, a także dodam, że znajdują się Tam niezliczone rzesze Aniołów.

W zasadzie, Boży prorok mówi bardzo jasno i dokładnie naświetla swoją wypowiedzią, kogo ma na myśli, pisząc: ``Ojciec Odwieczny``.
Zauważ, że Izajasz nie mówi tutaj wcale o Bogu

...  wyświetl więcej

Dziękuję bardzo za zaproszenie,jakoś mnie nie ciągnie do dyskusji,ale chciałbym zadać jedno pytanie,jeśli mogę.Czy Boga Syna stawiasz na równi z Bogiem Ojcem?

Wielkie dzięki,mam zupełnie inne zdanie na ten temat.Boga Ojca uważam za najwyższą osobistość,której nikt nie dorównuje.Z pewnością jest jakaś różnica między Bogiem Mocnym a Bogiem Wszechmocnym.Czy "Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały" - znaczy dosłownie równy?Osobiście nie jestem o tym przekonany.Jeszcze raz dziękuję

Moje pojmowanie tej ,,tajemnicy,, przedstawię w ten sposób :

W niebie są Dwaj Bogowie, Ojciec i Syn, porozumienie jakie jest między nimi, jest porozumieniem między Dwoma Bogami . Jeśli wiem że Bóg Ojciec Dał nam Syna Boga, abyśmy do Niego się udali , to ja nie mam zamiaru dyskutować z Bogiem Ojcem i zadawać Mu pytania: dlaczego Pan Jezus?! A nie Ty Boże Ojcze!? Powiem wam dlaczego nie zami

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska