Login lub e-mail Hasło   

Psychiatria - List Otwarty do CPT

czyli do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), w związku z planowanmi wizytami w niem. psychiatrykach
Wyświetlenia: 1.792 Zamieszczono 08/05/2010


W drugiej połowie kwietnia br. do Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) wysłany został list otwarty, który jest wspólną rezolucją organizacji wymienionych poniżej. Napisano go w związku z planowanymi przez CPT w tym roku "odwiedzinami" niektórych placówek psychiatrycznych w Niemczech. Autorzy zarzucają Komitetowi maskowanie faktów, a jego pracę uważają za szkodliwą wobec uniwersalnych idei  praw człowieka, sprowadzając je, tym samym Organizację Narodów Zjednoczonych, a w szczególności jej Najwyższego Komisarza Praw Człowieka, do roli karykatury.

Oto treść listu:

>>Jest to wspólna rezolucja stowarzyszeń:

IAAPA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciwko Przemocy Psychiatrycznej
die BPE e.V. - Federalna Wspólnota Robocza Osób Doświadczonych Psychiatrią
LPE e.V. - Krajowe Stowarzyszenie Osób Doświadczonych Psychiatrą
LPE NRW e.V. - Krajowe Stowarzyszenie Osób Doświadczonych Psychiatrią Nadrenia Północna-Westfalia
Irren-Offensive e.V. w Werner-Fuss-Zentrum

"CPT planuje nowe wizyty, tuszujące psychiatryczne tortury"

Jak się dowiedzieliśmy, na tegorocznej agendzie Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), wpisane są m.in. ponowne „wizyty” w niemieckiej psychiatrii. Od 1. stycznia 2009 roku, czyli po ratyfikowaniu przez Niemcy Konwencji Praw Człowieka Osób Niepełnosprawnych ONZ, wszystkie środki przymusu psychiatrycznego stały się w ten sposób przestępstwem, jeżeli stosowane są wbrew woli zainteresowanego. Na skutek podpisania Konwencji ONZ („Convention on the Rights of Persons wit Disabilities”), której art. 14. nakazuje: „niepełnosprawność nie może usprawiedliwiać w żadnym przypadku pozbawienia wolności”, niemiecka ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (PsychKG) stała się nielegalnym prawem specjalnym i podlega zniesieniu1. Dopuszcza ona bowiem przymusowe zatrzymanie na podstawie niepełnosprawności - domniemanej „choroby psychicznej”. Wspomniana Konwencja ONZ potwierdza jedynie to, co określone już było w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, jak też w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1953 roku: psychiatryczne środki przymusu, takie jak więzienie, „leczenie” pod przymusem i ubezwłasnowolnienie, są na całym świecie i we wszystkich przypadkach traktowane jako ciężkie łamanie praw człowieka - przede wszystkim pozbawianie wolności, okaleczenia ciała oraz naruszanie praw osobistych i godności ludzkiej.

Poza tym według definicji przyjętej w konwencji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1984 w sprawie „zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania”, przymus „leczenia” psychiatrycznego podlega kryteriom tortur. Aresztantom więzieni psychiatrycznych przysparza się wielkiego bólu fizycznego i cierpień psychicznych przede wszystkim poprzez przymusowe elektrowstrząsy (tzw. EKT) oraz przymusowe podawanie psychofarmaków. W psychiatrii zamkniętej ciągle celowo praktykowane jest „leczenie” przymusowe. Zastraszanie i przymus mają na celu wymuszenie od „pacjenta” przyznania się do „choroby” i osiągnięcie w ten sposób tzw. „complience” („współpracy w procesie leczenia”). Osoby, które nie wyrażają zgody na „leczenie” mają być doprowadzone do uległości i sprawiać wrażenie chętnych do „leczenia”. Tytułując ludzi „chorymi psychicznie” postępuje się na zasadzie dyskryminacji i oszczerstwa. Cierpienia te powodowane są na polecenie i za wyraźnym przyzwoleniem członków sfer publicznych, a tortury praktykowane przez psychiatrię nie są przypadkami pojedynczymi, ani sporadycznym nadużyciem władzy przez personel psychiatryczny. Są one regułą w każdym zakładzie zamkniętym, gdyż w Niemczech wciąż jeszcze egzystują przepisy przymusu, jak np. tzw. ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (PsychKG), która - najpóźniej po ratyfikacji Konwencji Praw Człowieka Osób Niepełnosprawnych ONZ - powinna była zostać anulowana.2

Leczenie pod przymusem w psychiatrii nie może być zalegalizowane tak samo, jak nie może być zalegalizowane łamanie woli człowieka poprzez gwałt nawet wtedy, gdyby niektórzy „eksperci” stwierdzili, że takie postępowanie byłoby „sprawdzone” przez sędziego i przez niego „kontrolowane”.3Tacy „eksperci praw człowieka” stawiają się ponad podstawowymi prawami, aby chronić psychiatryczne środki tortur. Gwałt pozostanie gwałtem nawet wtedy, gdyby został nakazany przez sędziego, przez niego sprawdzony i kontrolowany, przeprowadzony był przez lekarza i nawet wtedy, gdyby nazwano go „opieką medyczną”!

Skład osobowy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu jest w jednej siódmej obstawiony przez psychiatrów (6 osób z 42), a zatem jest on stronniczy.4Zamiast działać przeciwko ciągle stosowanym w psychiatrii torturom i przemocy i przeciwko ustawom o ochronie zdrowia psychicznego, które określone zostały przez Najwyższy Komisariat Praw Człowieka ONZ (UNHCHR) w październiku 2008 roku jako „intrinsically discriminatory” (istota dyskryminacji) i „bezprawne”5, i właśnie na podstawie takiej argumentacji udzielić nagany wspomnianym państwom, członkom Rady Europy, CPT priorytetowo zajmuje się co najwyżej ustaleniami, czy „istnieją wskazania celowego torturowania pacjentów”6. W przeciwieństwie do oświadczenia ONZ i jej Najwyższego Komisarza, CPT jest wręcz zdania, że „w każdym zakładzie psychiatrycznym od czasu do czasu może być potrzebne zastosowanie przymusowych środków przeciwko pacjentom podekscytowanym lub stosującym przemoc”, a przy okazji aprobuje również stosowanie „pasów obezwładniających, kaftanów bezpieczeństwa, etc.”7

Z powyższych powodów musimy takie pojedyncze kontrole, „odwiedziny” pojedynczych miejsc psychiatrycznych tortur (które przez CPT nazywane są jako „pewne miejsca więzienia”,8 gdzie „w celu osiągnięcia optymalnego skutku”... „regularnie i bez zapowiedzi”... „powinny się” odbywać wizytacje, przy czym „urząd”... „powinien być uprawniony do rozmów w cztery oczy z osobami więzionymi”9) nazwać po imieniu, czyli: środkami ukrywania tortur, które mają w nas podsycić iluzję, jakoby tortury psychiatryczne miały mieć jeszcze jakąkolwiek legitymację prawną, a orzecznictwo sądowe nadawać im legalności.

W specjalnej mierze dotyczy to państw Rady Europy, które podpisały Konwencję Praw Człowieka Osób Niepełnosprawnych i ratyfikowały ją. Do tej pory są to następujące państwa: Azerbejdżan (28.01.2009), Belgia (02.07.2009), Boźnia i Hercogowina (12.03.2010), Dania (24.07.2009), Niemcy (24.02.2009), Francja (18.02.2010), Włochy (15.05.2009), Chorwacja (15.08.2007), Łotwa (01.03.2010), Montenegro (02.11.2009), Austria (26.09.2008), Portugalia (23.10.2009), San Marino (22.02.2008), Szwecja (15.12.2008), Serbia (31.07.2009), Słowenia (24.04.2008), Hiszpania (03.12.2007), Czechy (28.09.2009) Turcja (28.09.2009), Ukraina (04.02.2010), Węgry (20.07.2007), Wielka Brytania i Irlandia Północna (07.08.2009).10

Poprzez takie „pojedyncze, niezapowiedziane kontrole”, które przeprowadza się w modusie ”powinien” i które połączone są z zaleceniami/radami dla psychiatrii w temacie „polepszenia technik kontroli”,11 co służy już tylko jako udoskonalanie metod tortur, tak Konwencja Praw Człowieka, jak i oświadczenia Wysokiego Komisarza ONZ w tej sprawie, zostały przez CPT sprowadzone do roli karykatury. Działalność CPT szkodzi tym samym całej idei Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych i komitet ten staje się przez to naszym przeciwnikiem politycznym. Nie potrzebujemy ani komitetów ukrywających tortury, ani ich odwiedzin; nie będziemy działali dla nich jako doradcy, aby nie partycypować w maskowaniu tortur stosowanych na więźniach psychiatrii i ponosić za to współodpowiedzialność. Gdyby jednak Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu był na początek gotowy działać i wystąpić przeciwko wciąż utrzymywanym, specjalnym ustawom „ochrony zdrowia psychicznego”, tak przez rząd niemiecki, jak i pozostałe rządy państw Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję Praw Człowieka Osób Niepełnosprawnych ONZ, wtedy na pewno przybliżyłoby to możliwość podjęcia współpracy.

Kwiecień 2010<<


1 cf Kaleck / Hilbrans / Scharmer, 2008: vgl. Kaleck/Hilbrans/Scharmer 2008: Gutachterliche Stellungnahme. Ratifikation der UN Disability Convention vom 30.03.2007 und Auswirkung auf die Gesetze für so genannte psychisch Kranke am Beispiel der Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung nach dem PsychKG Berlin. URL: www.die-bpe.de/stellungnahme

2 Further to q.v. Halmi, Alice: Coercive psychiatry a torture system. In: "Zwang" - Journal, No. 2, Berlin 2004, Page 4-7, URL: www.iaapa.de/zwang2/halmi_english.htm

3 Prof. Theresia Degener (Protestant University of Applied Sciences of Bochum) recommended, that "in her view, control and review of medical actions should not be exclusively on the hands of doctors (medical review) but of judges (judicial review)" In: Office of the high commissioner for human rights: Report on the Expert seminar on freedom from torture and ill treatment and persons with disabilities ", Geneva 11.12.2007,Page 12, URL: www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/torture/seminartorturereportfinal.doc

4 "The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) states clearly that deprivation of liberty based on the existence of a disability is contrary to international human rights law, is intrinsically discriminatory, and is therefore unlawful." In: UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR): Dignity and Justice for Detainees week [6th-12th October 2008]. Information Note No. 4, Page 2, URL: www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf

5 "The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) states clearly that deprivation of liberty based on the existence of a disability is contrary to international human rights law, is intrinsically discriminatory, and is therefore unlawful." In: UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR): Dignity and Justice for Detainees week [6th-12th October 2008]. Information Note No. 4, Page 2, URL: www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf

Patrz też: "Legislation Authorizing the Institutionalization of persons with disabilities on the grounds of their disability without their free and informed consent must be abolished. ... ". In: United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR): Annual report of the United Nations High Commissioner and the Secretary General. A/HCR/10/48, 26.1.2009, Page 16, URL: www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.48.pdf

6 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT): The CPT standarts. CPT / Inf / E (2002) 1 - Rev. 2006, Page 57, URL: http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf

7 Ibid.: Page 62

8 CPT apt: - Council of Europe: A visit by the CPT-What’s it all about? Geneva, May 1999, Page 10, URL: http://www.cpt.coe.int/en/documents/doc-visit-by-cpt.pdf

9 CPT: The CPT standards. CPT / Inf / E (2002) 1 - Rev. 2006, Page 14, URL: http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf

10 Council of Europe: Der Europarat in Kürze. Effective [date]: 28.03.2010, URL: www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=de and: United Nations: enable Ratifications - Countries that have ratified the Convention, Effective [date] 28.03.2010, URL: www.un.org/disabilities/default.asp?id=257

11 Q.v. e.g. in the "standards of the CPT:"Staff in psychiatric establishments should receive training in both non-physical and manual control techniques vis-à-vis agitated or violent patients.” "In: CPT: The CPT standards. CPT / Inf / E (2002) 1 - Rev. 2006, Page 63, URL: http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1255
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1088
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 530
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 663
9
komentarze: 33 | wyświetlenia: 1037
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 708
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 348
8
komentarze: 110 | wyświetlenia: 747
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 687
8
komentarze: 73 | wyświetlenia: 737
8
komentarze: 6 | wyświetlenia: 592
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  swistak  (www),  08/05/2010

Pedofile też powinni utworzyć Komitet do zwalczania pedofilii najlepiej przy ONZ .

Nieprawdopodobne - ale, rzecz jasna, całkowicie możliwe.

Opinia moja na poruszony temat jest raczej radykalna - zlikwidować tę straszną pseudonaukę: psychiatrię. Zaorać wszelkie ślady po niej.
W zamian poszerzyć odpowiednio pedagogikę specjalną. I tyle.

Wiem, z początku nie byłoby różnicy, psychiatrzy staliby się pedagogami specjalnymi. Ale pozbawionymi prawa do określania "

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska