Login lub e-mail Hasło   

Program Ligi Świata – Program Naprawy Polski 2015-2020

Program, który zamierza wprowadzić Liga Świata pisany jest językiem potocznym tak, aby każdy obywatel mógł zrozumieć jego założenia… Prawa pisane językiem (bełkotem) prawniczym...
Wyświetlenia: 2.730 Zamieszczono 25/01/2011

Program Ligi Świata – Program Naprawy Polski 2015-2020

Program, który zamierza wprowadzić Liga Świata pisany jest językiem potocznym tak, aby każdy obywatel mógł zrozumieć jego założenia… Prawa pisane językiem (bełkotem) prawniczym służyły manipulacji człowiekiem i jego prawami!

Jasność wypowiedzi i klarowność zasad służą rozwojowi i zrozumieniu wszystkich punktów programowych bez potrzeby sięgania do manipulacji prawniczej.

Tylko jasno wyłożone zasady współzależności państwa i obywatela pomogą w zbudowaniu państwa opartego na prawdzie i logice. Istotą Państwa jest obywatel, historia i kultura rdzenna - określająca korzenie człowieczeństwa.

Liga Państwa oraz jej cele i założenia opisane są w artykule „Liga Świata”.

Liga Świata jako twór międzynarodowy służy usuwaniu czynników anty-ludzkich tj: manipulacja, globalizacja, system kontroli jednostki…- bez interwencji fizycznej pozostawiając ją obywatelom danego Państwa…

Świat należy do człowieka a nie systemu i jego praw !

System działania grupowego, wszelakie przejawy hierarchii, tworzenie elit i systemów religijno – świeckich służy kontroli społecznej na bazie praw tworzonych w celu utrzymania kontroli nad grupami społecznymi za pomocą władzy, zmanipulowanych praw i pieniądza…

 Kolektywizm stanowi jawne pogwałcenie najważniejszych praw natury, która od początku świata tworzyła jednostki, niepodobne do innych,mając na celu własne indywidualność.

1.Zakaz hodowli, badań, handlu i sprowadzania na teren Polski jakichkolwiek zwierząt modyfikowanych genetycznie.(System kontroli żywności i zwierząt).

2.Zakaz lichwy, pożyczek i kredytów, których oprocentowanie przekracza 5% próg inflacyjny.

3.Zakaza prowadzenia firm zajmujących się pośrednictwem, manipulacją cenami żywności, energii… Prosta linia: kupno – sprzedaż, bez pośredników, handlarzy, lichwiarzy, manipulantów. Producent (wytwórca) – przetwórnia – sklep – klient. Pośrednik działa na niekorzyść Państwa, producenta, handlowca i klienta końcowego.

4.Zakaz handlu, produkcji, posiadania narkotyków miękkich, twardych, dopalaczy, popersów, środków pobudzających popęd seksualnie oraz środków uzależniających fizycznie i psychicznie, z wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza.

5.Zakaz dodawania do żywności spożywanej przez ludzi i zwierzęta utrwalaczy chemicznych, materiałów ciężkich, fluoru, aspartamu… Firmy produkujące produkty zawierające powyższe dodatki będą miały pół roku do dostosowania swoich produktów do wymogu rynku Polskiego.

6.Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu osobom do lat 21.

7.Zakaz palenia w miejscach publicznych, oraz całkowity zakaz palenia dla osób do 21 roku życia.

8.Zakaz prowadzenia działalności politycznej, publicznej, społecznej, charytatywnej przez osoby będące członkami tajnych stowarzyszeń i osobom działającym na szkodę państwa i jego obywateli.

9.Wyjaśnienie prawd dotyczących zadłużenia polski i wypłat odszkodowań narodowi Hebrajskiemu w latach 1945-2010r .Zniesienie podatku „Koszernego”. Wyjaśnienie tzw: Polskich zbrodni i grabieży na narodzie Żydowskim!

10.Wolność słowa i myśli w oparciu o prawdę i poszanowanie uniwersalnych zasad moralnych i etycznych.

11.Zniesienie konstytucji, która jako taka wymusza prawa i przywileje skierowane wyłącznie do elit społecznych i politycznych kraju omijając dobro narodu.

12.Likwidacja ustroju politycznego państwa jako takiego, oraz zniesienie partii ustrojowych zachęcających do walki nie o Polskę, lecz o ustrój, który zostanie narzucony państwu po objęciu władzy przez dane ugrupowanie. Celem partii, ugrupowań, stowarzyszeń, Państwa i obywateli winna być walka o wolną Polskę pozbawioną uprzedzeń ustrojowych, społecznych i religijnych. Dobro Polski ponad sztuczne podziały partyjne ustrojowe i religijne. Dobro narodu ponad prywatne interesy.

13.Zakaz wpływania i manipulacji politycznej za pomocą klakierów, napuszczania na siebie grup społecznych, przekupstwa, matactwa, fałszowania dokumentów, fałszowania sondaży i opinii specjalistów, zakaz manipulowania zależnymi i opiniotwórczymi mediami w celu agitacji i manipulacji elektoratem wyborczym. Manipulacja narodem celem obniżenia jego dóbr intelektualnych, osobistych i finansowych będzie karana wydaleniem z kraju oraz pozbawieniem majątku.

14.Zakaz współpracy rządu, partii, osób indywidualnych, organizacji pozarządowych z organizacjami i instytucjami finansowymi popierającymi NWO (Nowy porządek Świata: Komisja Trójstronna, ONZ, Klub Bildenberga…)

15.Zakaz piastowania stanowisk publicznych, rządowych osobą należących do mniejszości narodowych – bez podpisania pisma lojalnościowego wobec narodu Polskiego! Osoby piastujące ważne stanowiska będą musiały przysięgnąć całkowitą wierność wobec narodowi i państwu Polskiemu, w przypadku złamania tej przysięgi osoba ta jak i jej rodzina zostaną wydalane z Polski bez prawa powrotu.

16.Wraz z zakazem lichwy wprowadza się zakaz manipulacji finansowej polegającej na handlu walutami, akcjami, obligacjami, ropą, złotem. Polska waluta od chwili wprowadzenia tych praw będzie przeliczana w stosunku 1:1 w stosunku do wszystkich walut świata. Tzw.: Produkcja pieniądza i zarabianie na lichwie jest karane wydaleniem z Polski.

17.Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w sferze politycznej, zawodowej i duchowej.

18.Wartość człowieka i życia nie podlega dyskusji, na wartość człowieka nie wpływa jego status społeczny, majątek, wykształcenie (nie idzie w parze z inteligencją i praktyką zawodową) czy przekonania polityczne.

19.Niemożność sumowania podatków gruntownego, najmu, powierzchni mieszkalnej, powierzchni na działalność gospodarczą, podatki te zostaną zastąpione jednym podatkiem uwarunkowanym prowadzeniem działalności gospodarczej lub jej brakiem.

20.Zniesienie pensji minimalnej, która odtąd będzie kształtowana prawami rynku, czyli podażą i popytem.

21.Wprowadzone zostaną trzy sfery podatkowe: 9% dla osób zarabiających do 3500 złotych, 19% dla osób zarabiających od 3500 do 6000 złotych oraz 30% dla osób zarabiających powyżej 6000 tysięcy.

22.Zniesienie wszelakich podatków od rent i emerytów.

23.Pensja niezależnie od wykonywanego zawodu zależna będzie od stażu pracy a nie od pełnionej funkcji i wykształcenia. Osoby pracujące umysłowe nie powinny być lepiej sytuowane i opłacane niż osoby pracujące w handlu etc, gdyż obciążenie psychiczne i fizycznie jest niejednokrotnie wyższe w zawodach o zabarwieniu pracy fizycznej.

24.Jednolite i dobrowolne składki emerytalno - rentowe dla wszystkich osób czynnych zawodowo.

25.Wolne niedziele i soboty (od godziny 14) dla wszystkich z wyłączeniem służb, które dbają o bezpieczne funkcjonowanie Państwa (Policja, Energetyka..)

26.40 Godzinny tydzień pracy. Zmiany nie dłuższe niż 8 godzin.

27.Obniżenie podatku od wynagrodzeń. Zniesienie podatku od wynagrodzeń i opłat ZUS na okres do lat 3 dla nowych polskich firm rodzinnych i rzemieślniczych.

28.Zakaz klonowania, sprzedaży, handlu, sprowadzenia zwierząt i mięsa od zwierząt modyfikowanych genetycznie.

29.Zakaz nawożenia i opryskiwania pól, żywności, mięsa środkami chemicznymi i pierwiastkami ciężkimi oraz modyfikowanymi genetycznie, zakaz rozpylania substancji w wyniku, których powstają smugi chemiczne.

30.Mniejszości narodowe mają zakaz prowadzenia polityki manipulacji mogącej wpływać na politykę kraju, działania takie będą automatycznie karane likwidacją ugrupowania i wydaleniem jej członków poza granice państwa.

31.Opodatkowanie instytucji religijnych niezależnie od wyznania i światopoglądu.

32.Kontrola Państwa nad organizacjami pozarządowymi w zakresie ich finansowania i przeznaczenia środków finansowych. Organizacje tego typu mają służyć swojemu celowi a nie bogaceniu ich twórców …

33.Wsparcie państwa dla bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy dzięki tworzeniu tzw.: łączników pokoleniowych dla studentów i emerytów, dzięki temu stanowisko pracy będzie przechodziło między pokoleniami, wdrażając pracowników gotowych do objęcia stanowiska po ukończeniu studiów.

34.Wspieranie szkolnictwa, wynagrodzenie nauczycieli zależne od osiąganych wyników. Zwiększenie roli wychowawczej nauczyciela.

Wychowanie oparte na wzorcach etycznych, moralnych, porządku, sumienności, i uczciwości oraz honoru. Darmowe studia wyższe, rekrutacja bez egzaminów wstępnych na kierunki newralgiczne i potrzebne do dobrego funkcjonowania Państwa. Studia warunkowe dla osób zdolnych – nieposiadających matury, – która nie jest adekwatnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności. Zniesienie egzaminów maturalnych jako niewiarygodnych od roku 2017.

35.Zwiększenie dotacji dla szkolnictwa, służby zdrowia, policji, kultury oraz sportu.

36.Zmniejszenie ilość urzędników służb publicznych, jedno izbowy parlament, sąd dwu instancyjny, zniesienie stanowiska prezydenta.

37.Elektroniczny system ochrony zdrowia, połączony z elektronicznym systemem kartotek pacjenta dostępny w każdym miejscu pobytu pacjenta. Zniesienie NFZ.

38.Dobrowolny system ubezpieczeniowy - oprocentowany w skali roku – powyżej stopy inflacji. Propozycja zatrzymywania 10% procent pensji na oprocentowanym koncie bankowym.

39.Zakaz sprawowania kontroli społecznej za pomocą kart chipowych i bio- chipów (chipów biomedycznych), zakaz testowania szczepionek na narodzie polskim, zakaz wszczepiania chipu geo- lokalizującego etc.

40.Zakaz doświadczeń i testów na ludziach i zwierzętach.

41.Opodatkowanie systemu bankowego, podatek naliczany od wartości miesięcznych wpływów.

42.Wprowadzenie zdrowego systemu dożywiania dzieci i młodzieży na terenie szkół i przedszkoli. Mocny nacisk na wychowanie fizyczne, moralność, zasady, zdrowie.

43.Państwo nie może żyć kosztem obywatela, ale musi działać dla jego dobra, polityka to nie kariera, lecz misja społeczna na równi z tą, którą sprawują lekarze, nauczyciele…

44.Interes, kultura, historia państwa ponad interesem globalnym, dobro obywatela i państwa ponad uchwałami kontynentalnymi i globalnymi. Polskie Państwo nie jestem Państwem uległym wobec wpływów i sił zewnętrznych.

45.Globalizacja i Nowy Porządek Świata nie służą dobru jednostki.

46.Manipulanci społeczno –polityczno -medialno-polityczni będą musieli opuścić Polskę na zawsze.

47.Polityka i prawo wewnętrzne ważniejsze od prawa międzynarodowego i prawa narzuconego przez UE.

48.Poznanie prawdy historycznej i religijnej świata. Zakończenie okresu kłamstw, manipulacji i masek.

49.Zniesienie kary śmierci – zastąpienie jej dożywotnim przymusem pracy na rzecz rodziny lub krewnych osoby pokrzywdzonej. Niewolnictwo w prawdziwym pierwotnym wymiarze.

50.Za ciężkie przestępstwa odpowiadać będzie każdy, kto ukończył 15 r.ż

51.Wandalizm karany ciężkimi pracami fizycznymi do lat 10.

52.Kłamstwo staje się przestępstwem (kłamstwo historyczne, religijne, społeczne…)

53.Zakaz niewolnictwa i szantażu zawodowego, zakaz nadużywania stanowiska, pozycji do osiągnięcia prywatnych celów, molestowania, poniżania, ośmieszania…praca jest dobrem społecznym, pracownik i pracodawca są sobie równi, co wyklucza szantaż i nadużycia wynikające z hierarchii zawodowej, molestowanie fizyczne i psychiczne jest przestępstwem kryminalnym.

54.Kastracja pedofilii i gwałcicieli.

55.Mordercy, psychopaci, zwyrodnialcy, osoby uczestniczące w masowych zabójstwach, gwałtach będą do końca swego życia wykonywały prace dla społeczeństwa w skrajnych warunkach bytowych.

56.Zakazuje się niszczenia dóbr świadectwa historycznego i dóbr przyrody, dziedzictwo historyczne oraz matka przyroda sa ważniejsze niż drogi, budynki i pieniądze.

57.Papiery wartościowe, akcje, obligacje nie stanowią środka płatniczego służą, bowiem manipulacji, tworzeniu sztucznych kursów, kryzysów, upadków i przejęć…wartość firmy będzie kształtowana na podstawie jej wartości rynkowej.

58.Budowa silnej pozycji i szacunku wobec wojska i policji, budowa silnej infrastruktury zapobiegającej cyber atakom i cyber wojnom.

59.Odcięcie newralgicznych, punktów strategicznych, wojskowych, rządowych, energetycznych od sieci Internet w celu ochrony systemu energetycznego, bankowego i rządowego przed cyber atakami i wirusami.

60.Rozliczenie rządów ostatnich 20 lat z sprzeniewierzenia majtku narodowego wyprzedaży dóbr narodowych, demoralizacji, obniżenia poziomu życia polaków, obniżenia stanu zdrowia najmłodszych populacji za pomocą dopuszczenia niedozwolonych substancji odżywczych, szczepionek i oprysków chemicznych…rozliczenie pożyczek, dotacji…

61.Zakaz współpracy z organizacjami tworzącymi tzw: nowy porządek świata: klubem bildenberga, ONZ, komisja trójstronna, masonami, iluminatami…

62.Zrównanie najniższych emerytur do 2/3 średniej krajowej dla osób, które przepracowały minimum 35 lat. Po roku 2020 emerytury będą kształtowały się same za sprawą systemu emerytalno - oszczędnościowego…

63.Rodzina ponad wszystko, becikowe będzie wynosiło 10 tysięcy w  bonach przeznaczonych na kupno rzeczy potrzebnych w rozwoju dziecka można będzie wykorzystać je w ciągu 3 lat od dnia narodzin dziecka.

64.Rodziny z problemem patologii, które same po wizycie pracowników socjalnych nie zechcą poprawić swego bytu oraz bytu swoich dzieci zostaną przeniesione do specjalnych ośrodków zamkniętych gdzie odpowiednia grupa specjalistów będzie resocjalizowało rodzinne do skutku.

65.Rodzice i osoby uzależnione krzywdzące rodzinę i niemogące wyjść z nałogu zostaną przeniesione do ośrodków odwykowych, aby ciężką praca odkupić swoje winy względem rodziny i zarobić na jej utrzymanie.

66.Prawo cywilne, rodzinne, kodeksy będą sporządzone od nowa językiem zrozumiałym dla ogółu bez haczyków i kruczków, takim samym językiem będą tworzone ustawy i rozporządzenia, umowy, aby każdy mógł je zrozumieć, pojąć i zaakceptować czytana treść.

67.Odprawy dla szefów korporacji… będą tylko o 20% wyższe niż te przeznaczone dla pracowników etatowych, nie ma powodów, aby gratyfikować elitę i tworzyć kominy płacowe za niewydajną i mało skuteczna prace.

68.Wystąpienie rządu polskiego do władz Rosji, Niemiec, Anglii, USA o odszkodowanie za rozbiór polski po roku 1945. Do Rosji, Niemiec o odszkodowanie za zbrodnie w okresie II wojny światowej. Do Rosji za okres rozbioru 1945-1989. Wystąpienie o odszkodowanie do narodu Izraela, który stał za wybuchem II wojen światowych, manipulacje narodami, społeczeństwami, politykami za pomocą lichwy i manipulacjami ugrupowaniami polityczno - ustrojowymi…

69.Spolszczenie (unarodowienie) nazw stanowisk pracy, zawodów, określeń…, bowiem na terenie RP obowiązuje j. Polski jako język urzędowy!

 Z tego też powodu nie znajomość języka obcego nie może być powodem odmowy objęcia stanowiska pracy na terenie RP.

Polska jako wolny kraj nie może ulegać wpływom kulturowym innych krajów przejmować ich zachowań, kultury, specyfiki pracy czy języka.

70.Zakaz manipulowania sondażami przedwyborczymi, i podawania ich przed wyborami, zakaz prowadzenia i finansowania firm badających opinie publiczna przez stacje telewizyjne radiowe, prasę i ludzi związanymi z opcjami politycznymi.

71.Żadna uchwala EU godząca w dobro polski i polaków nie będzie mogła zostać wdrożona w Polsce, w szczególności te, które godzą w Polską suwerenność, niepodległość, wolność. Jak również te, które narzucają system polityczny, wojskowy, informatyczny, system żywnościowy i upraw roślin i zwierząt. Również prawa wpływające na zdrowie polaków, czyli stosowania konserwantów i zakazanych składników czy klonowania i modyfikacji genetycznych będą niedopuszczone do prawodawstwa polskiego.

72.Osoby godzące w dobro polski, kłamiące, manipulujące, należące do tajnych stowarzyszeń, działające na zlecenie osób bez twarzy i nazwiska zostaną wydalone z polski wraz z rodzinom na zawsze.

Osoby należące do mniejszości etnicznych zajmujące stanowiska urzędnicze, korporacyjne, prawnicze, rządowe, religijne… będą przysięgały lojalność wobec państwa, w którym pełnią swoja funkcje.

73.Wybory parlamentarne, prezydenckie, lokalne będą odbywały się w jednym czasie raz na 5 lat, aby obniżyć koszty kampanii politycznych i ciągłych wyborów do rożnych władz.

74.Partie polityczne, ugrupowania i stowarzyszenia finansują się same,a ich dochody zostaną opodatkowane tak samo jak inne podmioty gospodarcze, dochody i datki musza pochodzi z jawnych, i klarownych źródeł finansowania. Państwo a tym samym obywatel nie finansuje ugrupowań. Podatki służą poprawie bytu obywatela a nie partii i sitwy!

75.Immunitet zostaje zniesiony a każdy poseł musi odpowiadać za swoje czynny tak jak każdy obywatel RP.

76.Polska jest krajem wolnym posiadającym kręgosłup moralny,zasady i etykę, której żadna siła wewnętrzna i zewnętrzną podważyć nie może, manipulanci zostaną wysiedlenie z terenów RP bez prawa powrotu a ich majątek staje się własnością skarbu państwa?

77.Każdy obywatel raz na 10 lat może ogłosić bankructwo, przy czym  nie może ono być spowodowany manipulacją, zawłaszczeniem lub podejrzeniem o kradzież...

78.Państwo polskie poszukiwać będzie nowych źródeł energii niekonwencjonalnej w tym napędu grawitacyjnego, i antymaterii w celu uniezależnienia polski od kończących się źródeł paliw kopalnianych?

79.Państwo polskie zabezpieczy i oczyści istniejące źródła wody pitnej,myśląc równocześnie o przemysłowym uzdatnianiu wody słonej, celem zabezpieczenia narodu polskiego przed efektami zmian klimatycznych i przed niepożądanymi wędrówkami ludów?

80.Państwo polskie zabezpieczy istniejące rezerwaty i tereny zielone stanowiące płuca polski, państwo polskie zabezpieczy i stworzy warunki koegzystencji ludzi, zwierząt i roślin?

81.Państwo polskie musi chronić istoty żywe przed agresją, nieodpowiednim traktowaniem i zwierzęcością gatunku ludzkiego, z tego też względu człowiek zabijający lub torturujący zwierze bez powodu odpowie za ten czyn tak samo jak za śmierć lub skrzywdzenie istoty ludzkiej? Słowo człowiek zobowiązuje min: do ochrony naszych współbraci egzystujących wraz z nami w jednym ekosystemie, który może się zawalić z powodu braku jednego gatunku roślin lub zwierząt.

82.Zakaz wprowadzania do środowiska naturalnego - biosfery roślin, zwierząt, owadów modyfikowanych genetycznie. Zakaz hodowli roślin modyfikowanych genetycznie  -powstaje w celu ochrony zwierząt i owadów żerujących na tego typu uprawach.

83.Państwo polskie będzie karało terroryzm i wandalizm ekologiczny - firmy i stowarzyszenia parające się tego typu sprawami utracą prawo do prowadzenia działalności gospodarczo- społecznej, a ich majątek przejdzie na własność skarbu państwa.

84.Państwo polskie dbając o zdrowie narodu polskiego będzie zarybiało zbiorniki wodne w niezliczone ilości ryb słodko i słono wodnych, jednocześnie zakazując hodowli, krzyżowania, tworzenia hybryd, handlu i prac nad rybami modyfikowanymi genetycznie.

85.Wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, urzędy muszą dostosować swoje siedziby do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i niesłyszących.

86.Pełne równouprawnienie osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy,choroba tych osób nie może stanowić bezpośrednio o niemożliwości wykonywania samego zawodu, stanowisko powinno być zawsze dostosowywane do wymogów osób zatrudnionych.

87.Osoba bezdomna jest zobowiązana do rejestracji w urzędzie miasta, dzięki czemu otrzymuje meldunek, prawo wyborcze i skierowanie do miejsca pobytu stałego gdzie będzie zameldowana do czasu znalezienia pracy zarobkowej.

88.Polska jest krajem wolnym od uprzedzeń rasowo- religijno- poglądowych i żadna rasa nie może być zmuszana do zmiany światopoglądu, wierzeń. Kolor skóry i wyznanie nie mogą być powodem prześladowań, represji lub problemem w znalezieniu pracy lub miejsca zamieszkania.

89.Zakazuje się wprowadzania klienta w błąd, manipulacji medialnej, reklamowej, chwytów marketingowych oraz ukrytych zapisów w umowach.

Umowy, reklamy musza być napisane językiem zrozumiałym dla wszystkich klarownie, przejrzyście, bez żargonu prawnego i bełkotu nieprzemyślanych i ukrytych kruczków prawnych, ceny musza zawierać wszystkie jej elementy bez ukrytych kosztów, a cena końcowa musi być podana zawsze w formie brutto - dla klienta.

Koszta związane z prowadzeniem konta, opłaty wnioskowe i koszta uzyskania kredytu leżą po stronie banku i pożyczkodawcy, nie można również kwot tych ukrywać w sumie rat bądź też całkowitej kwocie kredytu, który może być powiększony tylko o oprocentowanie kredytu.

Również koszt opłat manipulacyjnych związanych z opłacaniem rat leży po stronie banków.

90.Każdy dostępny w sprzedaży produkt oprócz produktów żywnościowych musi być objęty całkowitą gwarancja od 12 do … miesięcy.

Wszystkie warunki umowy musza być jasne, klarowne i zrozumiale dla obu stron umowy.

91.Szkoły, uczelnie państwowe i prywatne musza być dostępne dla każdego niezależnie od pochodzenia, rasy czy wyznawanej religii.

92.Ośrodki zdrowia przeznaczone są dla każdego obywatela RP niezależnie od miejsca jego zamieszkania czy pobytu, każdy obywatel niezależnie od rasy, statusu materialnego, wykształcenia, religii, ma taki samo prawo do opieki i leczenia medycznego.

Życie jest ważniejsze od pieniędzy i kosztów jego ratowania lekarz jest zobowiązany ratować życie pacjenta niezależnie od pakietu socjalnego, ubezpieczenia …

93.Policja, wojsko, służby specjalne stworzone są z myślą ochrony obywatela i państwa polskiego i nie mogą działać przeciwko niemu będąc pod wpływem manipulującej siły zewnętrznej, politycznej i religijnej.

94.Kościoły zarejestrowane na terenie RP nie mogą prowadzić działalności politycznej, agitacyjnej, manipulacji religijnej, rasistowskiej oraz uprawiać świeckiej lub politycznej nagonki wymierzonej przeciwko władzy świeckiej, innej Religi czy rasie.

95.Zakazane jest posiadanie broni palnej, białej, materiałów wybuchowych, środków chemicznych przepis ten nie dotyczy służb mundurowych, specjalnych oraz muzeów i kolekcjonerów antyków.

96.Osoby do lat 18 nie maja prawa przebywać same po godzinie 21 na ulicach miast chyba, że odbywają naukę w trybie wieczorowym - potwierdzoną pisemnie.

97.Osoby do lat 18 wchodzące w konflikt z prawem będą podlegały karą wychowawczym wraz ze swoją rodzina, jeśli to jej postępowanie ma wpływ na poczynania dzieci.

98.Kapitał, znajomości nie mogą wpływać na uprzywilejowaną pozycje społeczna obywatela i przekładać się na lepsze traktowanie. Wszystkie sprawy urzędowe będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

99.Przyjecie łapówki będzie równoznaczne ze zwolnień z pracy i brakiem możliwości podjęcia pracy na podobnym stanowisku.Udowodnienie przekupstwa będzie karane pozbawienie praw obywatelskich do lat 10 oraz pozbawieniem majątku osobistego łapówkarza. Wszystkie tego typu manipulacje, przekupstwa będą szczegółowo podawane do wiadomości publiczne z wyszczególnieniem nazwisk i stanowisk.

100.Każda sprawę urzędowa będzie można załatwić za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń podań i wniosków. Podpis elektroniczny będzie posiadał każdy obywatel polski. W celu uproszczenia składania podań, zeznań, pitów, skarg …

101.Zlikwidowane zostaną wszystkie czynniki wpływające na demoralizacje narodu, obniżenia jego moralności i zasad etycznych są nimi min: systemy i ustroje polityczne:socjalizm, demokracja, kapitalizm, liberalizm,… Słowa te - pchają i pchały ku wojnie,nienawiści, deprawacji, demoralizacji, dlatego tez państwo polskie pozostaje wolne od ustroju społecznego i politycznego dbając o dobro polski i obywateli ponad podziałami sztucznie wytworzonymi przez człowieka celem dominacji jednostki nad jednostka. Elita reprezentująca dobro swego ustroju, partii nigdy już nie będzie przekładała interesu swego nad dobro narodu.

102.Polityk jako urzędnik państwowy utrzymywany z podatków wyborców musi dbać wyłącznie o interesy swoich zwierzchników, jakimi są obywatele RP. Politycy nastawieni na karier polityczna zostaną bezpowrotnie skreśleni z list wyborczych.

103.Wewnętrzna polityka kraju nie powinna opierać się na sporach,konfliktach i bitwie prywatnych interesów, gdyż konflikty tego typu osłabiają państwo wewnętrznie, osłabia to również jego oblicze na arenie międzynarodowej i prowadzi do zaspokojenia interesów władz rządzących a nie narodu, którego są reprezentantem i głosem. Dlatego delegalizuje się opcje polityczne a jedynym celem polityki i polityka jest indywidualne reprezentowanie narodu polskiego, jego siły i woli.

104.Polska krajem wolnym od wpływów ustrojowych, politycznych ugrupowań i religijnych dzięki zasadom moralnym, etycznym, prawu uniwersalnemu osadzonym na ludzkim sumieniu, wrażliwości, współczuciu i zrozumieniu.

105.Prostytucja, salony masażu erotycznego, salony solarium staja się całkowicie nielegalne na terenie RP. Naród polski nie może tolerować niemoralności, sprzedawania ciała, oraz technologii wywołującej choroby skóry obniżając stan zdrowia narodu polskiego.

106.Silne państwo to silna władza i silny naród wykształcony, myślący i kierujący się sumieniem, wolna wola i rozumem w podejmowaniu decyzji, która nie może być zmanipulowana czynnikami zewnętrznymi.

107.Nierówność społeczna, kastowa jest i była przyczynkiem do podburzania, niezadowolenia, powstań i wojen oraz podstawom demoralizacji elit i urzędników państwowych, również traktowanie uprzywilejowane wybranych kast tworzenie kategorii VIP tworzy konflikt, zazdrości niezdrowe emocje niezależnie od systemu społecznego, klasowego i politycznego.

108.Likwidacja struktury ZUS - pieniądze będą gromadzone na oprocentowanych kontach w banku państwowym.

109.Firmy prowadzące działalność gospodarcza na terenie RP, niezależnie od miejsca rejestracji firmy musza płacić państwu polskiemu podatek, firmy uciekające i unikające tego obowiązku uważane będą za pralnie pieniędzy.

110.Nakaz załatwiania spraw urzędowych w terminie od 1 do 5 dni roboczych.

111.Odbudowa transportu rzecznego, regulacja i pogłębianie rzek, nowa gospodarka wodna, oczyszczanie i zarybianie rzek i jezior.

112.Reforma systemu kolejnictwa i zakładów taboru kolejowego.

113. Nowe technologie, odkrycia przełomowe nie można łączyć z rynkiem giełd finansowych, bowiem tworzy to niebezpieczne bańki ekonomiczne, które pękają w najmniej oczekiwanym momencie powodując kryzysy ekonomiczne i upadki.. Wycena biznesu może odbywać się tylko w oparciu o stan posiadania majątkowego a nie o stan manipulacji giełdowo - finansowej.

114.Likwidacja większości struktur wojskowych  i wzmocnienie roli policji, stworzenie cyber armii, i środków odstraszających potencjalnych agresorów. Zmniejszenie budżetu obronnego, zwiększy dobrobyt państwowy i pozwoli finansować inne ważne struktury państwowe.

115.Bezwzględna walka z korupcją i zorganizowanymi grupami przestępczymi.

116.Nakierowanie nauki na wewnętrzne spostrzegania siebie. Uczmy wolności skierowanej do wnętrza, a nie wolności zewnętrznej, która wpływa na obniżenie poziomu inteligencji oraz deprawacje narodu poprzez wojny, nałogi, korupcje, walkę o władze i uprzedmiotawianie seksualne ciała jako elementu gry płci i walki o władzę i pozycję…

117.Budowanie systemów etycznych w oparciu o sumienie i dusze, systemy etyczne pozbawione wpływów religijno- polityczno –finansowych dla dobra człowieka, nauki i jego rozwoju.

118.Odbudowa ekosystemu polski dwa miliony nowych drzew w dwa lata.

119.Zmiany struktury ruchu samochodowego na terenie większych miast poprzez stworzenie inteligentnych rond i skrzyżowań z systemem wiaduktów, unikając w ten sposób korków i świateł...

120.Darmowe przejazdy MPK dla dzieci i młodzieży do lat 15 oraz dla emerytów od lat 70.

121.Likwidacja wszystkich 9 służb specjalnych, na rzecz silnej służby bezpieczeństwa i porządku publicznego.

122. Państwo Polskie musi zapewnić godziwy byt osobom starszym nieposiadającym środków do otrzymania. Zakazuje się żerowania instytucjom finansowym na emerytach i rencistach za pomocą min: Funduszy Hipotecznych…

Osoby powyżej 70 lat zostają zwolnione ze wszelakich podatków i ubezpieczeń!

123.Wprowadzenie Programu Bezpieczny Internet.

124.Rozbudowa programów socjalno - kulturowych dla dzieci i młodzieży.

 

Program ten zostanie w najbliższym czasie rozszerzony o opinie i sugestie specjalistów, jak również o sugestie obywateli, którzy chcieliby uczestniczyć w planie odbudowy Polski.

Możecie być pewnie,że listy wyborcze po roku 2015 przestaną przypominać spreparowane gotowce, które mają za zadanie wyłonić tych, których już przewidziano do pełnienia władzy!

Nie sugerujcie się sondażami przedwyborczymi i słupkami poparcia a tym bardziej systemowi propagandy, który tworzy sondaże na bazie grupy kontrolnej podlegającej ugrupowaniom politycznym i jej wpływom.

Firmy wyspecjalizowane w manipulacji społecznej tworzą obraz świata, który macie akceptować nie mając innego wyjścia… Głosowanie na tak zwanych liderów jest z góry zaprogramowanym wynikiem wyborów, którego możecie podważyć głosując w 100% inaczej niż chce i pragnie system…

Zobaczycie wtedy,że wasze starania nie przyniosą rezultatu, bowiem każde miejsce na liście wyborczej jest zagwarantowane dla ludzi systemu!

Tylko zdecydowany przewrót społeczny może położyć kres tej manipulacji…

Nie bądźcie bezradni! Nie ulegajcie znieczulicy! Nie myślcie,że wy jako ludzie nic nie możecie prawda jest inna - to wy tworzycie Państwo i naród to od was powinien być zależny rząd! To wy musicie tworzyć prawo … I to wy musicie obalić tych, którzy niszczą nasze życie, rodzinę, zdrowie i psychikę!

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1386
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1246
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 789
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 670
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 825
8
komentarze: 20 | wyświetlenia: 543
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 499
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacjeOrwell się w grobie przewraca...

  andrzejs,  25/01/2011

>69.Spolszczenie (unarodowienie) nazw stanowisk pracy, zawodów, określeń…, bowiem na terenie RP >obowiązuje j. Polski jako język urzędowy!

A może by tak zacząc od siebie, panie "freelancer, copywritter" - wyczytane w polu "Autor".
O reszcie mi się nie chce.

  ,  25/01/2011

Duży plus znam co prawda ten program z innej stronki o tematyce NWO- klakierszczykami sie nie przejmuj są wszedzie za to im płaca ,za komentarze...żal ludzi ... żal tego że czytaja bzdety, wysyłają obrazki , gadają głupoty a o kraju i przyszłości nie myślą!
Pozdrawiam i powodzenia ;-)

  swistak  (www),  26/01/2011

104.Polska krajem wolnym od wpływów ustrojowych, politycznych ugrupowań i religijnych dzięki zasadom moralnym, etycznym, prawu uniwersalnemu osadzonym na ludzkim sumieniu, wrażliwości, współczuciu i zrozumieniu.
Coś takiego usiłowali zrobić faszyści i nawet trochę więcej, bo chcieli uwolnić Polskę od Polaków.
Wojtku ! Wdepnąłeś w jakieś g.....

Obojętność wobec losów państwa i siebie samego jest przerażająca ... widać człowiek potrzebuje przebudzenia z ręka w nocniku i z pętla na szyi...zmierzamy dzień po dniu do chwili w ktorej nasza nonszalancja obróci się przeciwko nam samym- nie będzie potrzeba wyborów aby podporządkować sobie tłum za pomoca terroru...i nikt nie będzie szukał terrorystów którym będzie obywatel zagoniony do rogu własn ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska