Login lub e-mail Hasło   

Zakazana Prawda - Jedyna Książka którą musisz Przeczytać

Protokoły obrad mędrców Syjonu z 1920 r
Wyświetlenia: 12.965 Zamieszczono 06/07/2011
Zgłoszony przez 4 użytkowników jako zawierający nieprawdzie informacje

ZAKAZANA PRAWDA - JEDYNA KSIĄŻKA KTÓRĄ MUSISZ PRZECZYTAĆ

Protokoły obrad mędrców Syjonu z 1920 r

Tekst autentyczny z roku 1920 "Mane, Tekel, Upharsin!"

 

KSIĘGA STRASZLIWA

Niechaj mości Żydowie wiedzą, że nie Polakom, nie Rosjanom, nie Anglikom i nie Niemcom zawdzięczają Holokaust, lecz swoim starszym braciom, którzy zawarli przymierze z diabłem. Kto postępuje według tych szatańskich praw zawartych w tej książce, deklaruje swoją przynależność z diabłem. Nastały czasy Anty - Chrysta i królestwo szatana na ziemi . 

Dla tych, którzy dotąd wierzyć nie chcieli, że straszliwe, tajemnicze widmo czai się u wrót naszych.

 

CZĘŚĆ  PIERWSZA

Protokoły obrad Mędrców Syjonu. Kto je odkrył i jak dostały się na światło dzienne.

Pod fundamentami cywilizacji chrześcijańskiej ryją krety międzynarodowego spisku nienawiści.

TEKST AUTENTYCZNY Z 1920r.

Objawienie i nieznane szczegóły. Kto jest autorem Protokołów!

Wypadki historyczne i teraźniejsze potwierdzają ich autentyczność.

W roku 1901-ym wręczył pisarzowi rosyjskiemu Sergiuszowi Nilusowi przyjaciel jego Aleksiej Nikolajewicz Suchotin, były marszalek powiatowy, a później wicegubernator staropolski, rękopis.

Zatytułowany : „Protokoły Obrad Mędrców Syjonu".  Wręczając przyjacielowi manuskrypt, Suchotin rzekł: „Oddaje te papiery do twego rozporządzenia.  Przeczytaj je, natchnij się ich treścią i wykorzystaj je dla dobra Chrześcijan.  W moich rękach mogłyby dalej leżeć bezcelowo i bezużytecznie.  Z politycznego punktu widzenia papiery te na nic się nie zdadzą, bo już jest za późno.  Ale pod względem duchowym - to rzecz odmienna.  Może jednak jeszcze z pomocą Bożą, będą z tego owoce".

 Suchotin objaśnił Nilusa, że rękopis ów otrzymał od pewnej Rosjanki w największej tajemnicy. Duplikat Protokołów wręczyła ona Sipiaginowi, ministrowi spraw wewnętrznych, który wkrótce potem został zamordowany.
 Gdzie i od kogo ten manuskrypt dostał się w jego ręce, tego Rosjanka owa z łatwo zrozumiałych powodów powiedzieć nie chciała. Nilus zabrał się natychmiast do czytania tajemniczego rękopisu, a w miarę jak go czytał, otwierały się przed nim widnokręgi i rozwiązywała się przed oczyma jego duszy ohydna zagadka, wiązały się nici wypadków przeszłości z teraźniejszością, rozumieć poczynał związek przyczyn i skutków, stawał przerażony przed widmem okropnej prawdy. 
Oto, co Sergiej Nilus sam napisał w przedmowie do ostatniego wydania Protokołów. 
„Ogłoszenie tych „Protokołów”, to ile mi wiadomo, pierwsze zdarcie zasłony z tajnego spisku żydowsko-masońskiego przeciw światu chrześcijańskiemu, spisku, którego źródło jasno jest wskazane przez jego przywódców.”

Pierwsze moje wydanie Protokołów nie wielkie poza ściśle tajnymi kolami, wywarło wrażenie. Prasa już to znajdująca się w rękach żydowskich, już to pozostającą pod żydowskim kierownictwem i wpływami, przeszła nad tą ksiązka do porządku dziennego, co najwyżej wzmiankując ją jako dzieło dzikiej wyobraźni, jako czczy wymysł. Ale wśród wierzących Chrześcijan „Protokoły” zrobiły swoje i ksiązka moja miała powodzenie wprost nieoczekiwane. 
Uświadomiła ona ludzi i wtajemniczyła szerokie warstwy chrześcijańskie w sekrety wypadków obecnych...

Te „Protokoły” to nic innego, jak strategiczne plany podbicia świata i rzucenia go pod nogi Izraela, opracowane przez przywódców żydowskich, walczących z Bogiem. 
Plany przygotowywano w ciągu długich wieków rozpraszania żydów, a odczytane przed Radą Starszyzny żydowskiej na pierwszym kongresie Syjonistów z Bazylei w sierpniu 1897-go roku przez „Księcia Wygnanego” Teodora Herzla.

„Książe Wygnany” albo „Książe Wygnania” - po żydowsku „Reszmalotarcha”, albo „Reszgoluta”  - to tytuł nadany przez księgi Talmudu Książętom Izraela, których tożsamość ukrywana jest w ściślej tajemnicy przez żydów.

Teodor Herzel, był oficjalnym korespondentem wiedeńskiego dziennika „Neue Freie Presse” w Paryżu.  Dziennik ten subwencjonowany był przez wiedeńskich Rotszyldów. Tak zwany ruch Syjonistyczny objawił się po raz pierwszy przed trzydziestu, czy czterdziestu laty między inteligencją żydowską jako wyraz tendencji ku powrotowi do ziemi obiecanej.  Powstanie tego ruchu przypisane jest Herzlowi...

Jakimś sposobem te dokumenty, przedstawiające „sacro-sanctum” marzeń Izraela, a utrzymane przez stulecia w tajemnicy przez jego przywódców, dostały się do wiadomości ogółu, to jest i prawdopodobnie pozostanie na zawsze niewyjaśnionym. 
 Otrzymałem rękopis ich w roku 1901-ym, a juz w tym samym roku w cyrkularzu No. 18 Syjonistycznego Komitetu Akcyi, Teodor Herzel uskarżał się, że pewne tajne komunikaty mimo przestrogi nie zostały w ukryciu i dostały się w obrót w sposób zgoła niepożądany. 
 (Hertzel widocznie pisał tu jedynie o zakomunikowaniu treści owych protokołów szerszym sferom żydowskim, podczas gdy miały one pozostać tajemnica Starszyzny. Od tych niewtajemniczonych Żydów, niezawodnie rękopis Protokołów dostał się w ręce gojów. Starszyzna Izraela byłaby umiała lepiej dochować sekretu)

Aczkolwiek - pisze dalej Sergiej Nilus - był to po prostu przypadek, co nie umniejsza zgoła znaczenia i wagi tego odkrycia. Jest to palec Boży, odsłaniający zasłonę Tajemnicy ukrywanej przez stulecia - to ręka Boża wypisująca na ścianach wszystkich świątyń chrześcijańskich ognistymi zgłoskami słowa biblijne: „Mane Tekel Upharsin!”... 


Pierwszy kongres Syjonistów w Bazylei, podniecając niesłychane nadzieje rozproszonego żydostwa, wyniósł osobę Herzla w oczach żydów na ogromne wyżyny. Fakt ten nie pociągnął jednak za sobą widocznych skutków. Natomiast rozpowszechnienie Protokołów wśród społeczeństwa chrześcijańskiego nie pozostało bez skutku".


Tyle Sergiej Nilus. Nie ulega wątpliwości, że pośrednia przyczyna odkrycia tajemnicy żydowskiej był sam Herzel. Był on ogólnie gadatliwy i za te gadatliwość zmuszony był swego czasu przepraszać Starszyznę Izraela. A jeśli on się wygadał, on Wtajemniczony, to cóż dziwnego, że wygadać się mógł naiwny żydek, w ręce, którego inkryminowane dokumenty dostały się były przypadkiem.

O ile wiadomo żadna miarodajna „władza” żydowska dotąd nie wyparła się tych protokołów, a gdyby zresztą ukazało się takie „dementi", to jakaż wagę można by don przypisywać.  Wszakże te same protokoły wykazałyby, że takie „dementi” jest tylko manewrem etycznie dozwolonym przez autorów spisku.

Protokoły wydane zostały kilkakrotnie w Rosji. Ukazały się one w tłumaczeniach w Londynie, w Kopenhadze, w Szwecji, w Niemczech i w Polsce. W Ameryce wydała je firma Small Maynard and Company w Bostonie. Wydanie to jest już dawno wyczerpane. Czy rozkupili je Chrześcijanie, czy wykupili je Żydzi? Drugie wydanie, które ostatnimi czasy ukazać się miało nakładem wielkiej firmy nowojorskiej, nagle dla nieznanych nam powodów wstrzymano.

Spółka wydająca po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych te Protokoły, czyni to z obywatelskiego i chrześcijańskiego poczucia obowiązku. Członkom jej nie tajnym jest, na jakie narażają się niebezpieczeństwo ze strony podziemnych spiskowców. Nie mniej wiedzą oni, że kraj jest krajem wolności, w którym nie ma i być nie może miejsca na żadne knowania sekciarskie, na walki religijne i rasowe. A ponieważ Protokoły te, są właśnie, niczym innym jak streszczeniem spisku wymierzonego przeciw Chrześcijanom, przeto ogłoszone i rozpowszechnione powinny być w Ameryce jak najszerzej we wszystkich językach używanych  w mowie codziennej przez ludność Stanów Zjednoczonych.  Uczynione to być winno celem uświadomienia mas i przestrzegania ich, aby miały na baczności przeciw akcji tak sprzecznej z duchem naszej konstytucji.

Ksiązka ta nie ma na celu budzenia antysemityzmu, przeciwnie wydawcom chodzi o zdemaskowanie niegodziwości spiskowców w języku polskim, dostępnym znacznej części żydostwa w Ameryce, a to, dlatego, by Żydzi sami poznawszy ohydę planów knutych przez niektórych spośród nich, mogli otwarcie wystąpić przeciw konspiratorom. 
Autorom ksiązki chodzi w wypełnianie go, a uskutecznione to być może przede wszystkim za pomocą bardzo stanowczego, bardzo męskiego i bardzo otwartego wystąpienia mas żydowskich przeciw knowaniu takich ludzi, jak ci, którzy Protokoły te uważają za księgę wskazań politycznych dla całego plemienia Izraela.

Poszerzamy tu tę sprawę olbrzymiego, ogólnoludzkiego znaczenia w tym duchu uczciwej troski o uratowanie normalnego rozwoju naszej chrześcijańskiej cywilizacji, w duchu obywatelskiej dbałości o dobro ludności amerykańskiej mojżeszowego wyznania, w jakim ją omawia od szeregu miesięcy w znakomitym swym tygodniku „The Dearborn independent” Henry Ford słusznie uważany powszechnie za uosobienie amerykańskiej tężyzny i amerykańskich cnót obywatelskich.

Masy żydowskie, o ile się zdaje, nieświadome są zgoła celów i środków używanych przez spiskowców, którzy w szowinistycznym zaślepieniu i historycznej, cudacznej wierze w biblijna legendę „narodu wybranego” chcą szatańskim splotem intryg opanować świat cały, zniszczyć chrześcijańską cywilizację i chrześcijańską wiarę i na tronie, któremu pokłon ma oddać świat cały osądzić samodzierżawcę, króla żydowskiego z rodu Dawida. 
 „Protokoły” ogłoszone zostały po raz pierwszy drukiem lat temu kilkadziesiąt, kiedy nikomu jeszcze nie śniła się pierwsza wojna światowa, kiedy nikt nie przypuszczał możliwości istnienia bolszewizmu i jego krwawych rządów w Rosji.

Kilkanaście lat minęło, a w tych kilkunastu latach, w których historia świata szła naprzód gwałtownymi anormalnie szybkimi krokami,  wydarzyły się wypadki  będące ziszczeniem dosłownym wypadków przepowiedzianych w tych protokołach.
Straszliwa rewolucja bolszewicka i ohydna anarchia, która Lenin i Braunstein Trocki nazywają rządami swymi w Rosji, dziwnie się zgadza w drobnych nawet szczegółach z programem, wykreślonym w „Protokołach”. A nie mniej uwagi godnym jest fakt, że przecież każdemu nieuprzedzonemu człowiekowi jest wiadomym, że cały przewrót bolszewicki dokonany był przez Żydów i że ci Żydzi sa dziś panami Rosji.

Protokołów wszystkich jest dwadzieścia cztery. W każdym z nich mówca porusza specjalny punkt programu żydowskiego opanowania świata, opanowania go pod względem politycznym i religijnym.  Praca to sumienna, wykazująca niepospolita inteligencję jej autora i wysokie jego wykształcenie. Z zimna i bezlitosną logika, z której wyziera jednak graniczącą z obłędem wiara w wyższość żydostwa ponad wszystkie narody świata i pogarda dla tych narodów Gojów, autor „Protokołów” przedstawia areopagowi najwyższych Wtajemniczonych Mędrców Syjonu swój plan głęboko obmyślany i mądrze przedstawiany w niepospolitym umyśle. Plan ten jest straszliwy. Środki w nim zalecane są wprost przerażające. 

 Jakiż jest ten plan i jakie jego środki?

 Oto ich streszczenie:

- Należy zniszczyć wszystkie państwa chrześcijańskie za pomocą rewolucji i wojen domowych, które wywołać należy obudzeniem i podżeganiem nienawiści klasowych. 
-Należy szerzyć hasła wolności, równości i braterstwa jako przynętę dla tłumów nieuświadomionych. 
-Należy działać stopniowo, budzić liberalizm w państwach o ustroju samowładnym, socjalizm w państwach konstytucyjnych. 
-Żydzi przede wszystkim starać się muszą o zawładnięcie złotem wszystkich państw świata i kontrolowanie międzynarodowego kapitału.  W odpowiednich chwilach należy dopomagać do wybuchu wojen, nie dopuszczając jednak by państwa zwycięskie korzystały z nich terytorialnie. 
-Natomiast skutki tych wojen winny być często ekonomicznej i finansowej natury, co oczywiście uczyni żydów posiadających kontrole tych finansów, istotnymi, decydującymi czynnikami.  Równocześnie dążyć należy do tego, by poszczególne państwa chrześcijańskie ponosiły uszczerbek na swych prawach narodowych na korzyść międzynarodowych praw żydowskich. (Porównaj specjalne paragrafy o ochronie praw mniejszości, narzucone Polsce i Rumunii w dodatkowych traktatach paryskich) 
-Żydzi powinni zdobyć sobie miarodajne a tajne wpływy w poszczególnych stronnictwach politycznych; znać przeszłość każdego polityka; wysuwać naprzód tych, którzy mają ciemne plamy na swojej przeszłości, tak, aby móc w każdej chwili szachować ich ta przeszłością.  Muszą też zdobyć kontrole nad prasą wszystkich krajów. 
 W liberalnych państwach konstytucyjnych Protokoły polecają planowaną akcję w kierunku niszczenia wierzeń religijnych, w wyjątkiem religii żydowskiej. W państwach zaś, w których plany te mogłyby spotkać się z oporem, należy imać się środków gwałtownych przebiegów, przekupstwa, zdrady, hipokryzji itp. 
 Jako najpewniejszy środek ku zniszczeniu społecznego i ekonomicznego ustroju państw chrześcijańskich, Protokoły zalecają zniszczenie dobrobytu ludów za pomocą strajków, spekulacji, nagłego podwyższania i zniżania zarobków robotnika, nagłego pozbawiania go pracy to znowu przyuczania go do zbytku za pomocą wygórowanych zarobków. 
 Państwa chrześcijańskie należy osłabiać przede wszystkim ekonomicznie, obciążając je olbrzymimi wewnętrznymi i zagranicznymi pożyczkami. 
 Trzeba tworzyć chaos polityczny, społeczny i ekonomiczny - trzeba demoralizować ludność chrześcijańska obluźnianiem więzów rodzinnych, przyzwyczajając ja do zbytku rozpusty, bezreligijności i bezmyślnego radykalizmu.  Sianie niezgody wśród dorosłych, spaczenie charakterów dziatwy i młodzieży w szkołach za pomocą systemów i haseł o pięknie brzmiących, postępowych tytułach, obałamucanie opinii publicznej za pomocą prasy pozostającej na żłobie żydowskiego kapitału: - oto środki polecane na pierwsza fazę tego międzynarodowego antychrześcijańskiego spisku! 
 Drugą fazą będzie epoka przejściową, epoka, w której wpływy żydowskie będą już doskonałe ugruntowane, ale jeszcze tajne.  W epoce tej w każdym państwie, będzie, już ukryty rząd żydowski, działający poza plecami nominalnego rządu Chrześcijan. 

(Czy taka sytuacja nie ma miejsca w Polsce od kilkudziesięciu lat?
http://www.facebook.com/notes/liga-%C5%9Bwiata/lista-os%C3%B3b-o-zmienionych-nazwiskach/129263803823337)


Trzecia faza będzie objecie rządów świata przez króla żydowskiego z rodu Dawida. 
 Oto treść straszliwego dokumentu sprzysiężenia, z którego wnioskować można, że od wieków istniała i istnieje wśród Żydów tajna organizacja, oparta na trzech czynnikach moralnych, a mianowicie: 
 1-ym - na tragicznej nienawiści do chrześcijaństwa; 
 2-gim- na bezmiernej żądzy i ambicji zapanowania nad światem 
 3-cim - na szaleńczej, obłąkanej wierze w bezwzględna wyższość żydostwa ponad wszystkimi   innymi rasami i narodami. 
 Jak zaznaczono na wstępie autentyczność tych Protokołów o tyle bardziej zasługuje na wiarę, że żadne miarodajne czynniki żydowskie nigdy oficjalnie jej nie zaprzeczały.  Zresztą i zaprzeczanie takie osłabione być by musiało choćby niezbitym na dłoni leżącym faktem, że metody zalecane w protokołach w r. 1897-ym, a wiec dwadzieścia trzy lata temu, użyte zostały z przewidzianym w tych Protokołach skutkiem właśnie w tych latach dzielących chwile obecna od daty ich sformułowania.

( http://dydymus.nowyekran.pl/post/13317,prawda-absolutna-jestes-gotowy )

Bardziej przekonywującym od wszelkich zaprzeczeń jest oświadczenie jednego z najwybitniejszych przywódców żydowskich Izraela Zangwilla, złożone na posiedzeniu Konferencji Poale Zion, odbytej nie dawno w Londynie. 
Zadaniem tego Syjonisty, rasa, która wydała takich mężów jak: „Beaconsfield, Reading, Montagu, Klotz, Kurt, Elsner, Trotzky" powinna być uznana należnym członkiem Ligi narodów!  Dlatego więc wyraziciela aspiracji i ideałów rasy żydowskiej Trotzky, ten typ społecznego zbrodniarza, typ krwawego burzyciela społecznego porządku, typ krwią niewinnych zbroczonego anarchisty, typ ten jest ideałem, który on Zangwill, stawia na równi z innymi żydami, którzy dobili się wielkich stanowisk w państwach opartych na zasadach ładu i prawa jak Anglia i Francja, ideałem, który podnosi wartość i zasługi żydostwa wobec świata i uprawnia Żydów do specjalnego stanowiska w Lidze narodów!!! 
(Oświadczenie to znajdzie czytelnik w Jewish Chronile z 27 lutego 1920 r. nr. 2656 str. 28) 
Zanim przejdziemy do rozważania treści poszczególnych Protokołów, przypatrzmy się jeszcze jednemu dokumentowi, który każdemu inteligentnemu czytelnikowi da wiele do myślenia. 
Jest to odezwa, czy manifest „Do Żydów wszechświata” wydany w roku 1860-ym przez Izaaka Adolfa Cretnieux, Wielkiego Mistrza Loży masońskiej we Francji i założyciela, Alliance Israelite.  Oto treść tego manifestu: 

U góry pod tekstem tablice Mojżeszowe.  Poniżej dwie wycięte ręce, złączone w uścisku.

Pod spodem rycina przedstawiająca kulę ziemska.

 Motto:  „Wszyscy żydzi za jednego - jeden za wszystkich”.
Związek, który pragniemy założyć nie będzie ani Francuskim ani Angielskim ani Izraelskim ani Niemieckim, ale Związkiem Żydowskim, Związkiem Powszechnym. 
Inne ludy i rasy podzielone są na narodowości, - my jedynie nie mamy współobywateli, ale jedynie współwyznawców. 
Żyd pod żadnym warunkiem nie stanie się przyjacielem Chrześcijanina ani Muzułmanina, aż póki nie nadejdzie chwila, w której wiara żydowska, jedyna wiara oparta na rozumie, nie zajaśnieje nad światem. 
Nasza narodowością jest religia ojców naszych; my nie uznajemy żadnej innej narodowości. 
Żyjemy w krajach obcych i nie możemy troszczyć się o zmienne ambicje krajów, zupełnie dla nas obcych, podczas gdy nasze  własne zagadnienia moralne i materialne narażone sa na niebezpieczeństwa. 
Nauczanie nauki żydowskiej objąć musi cały świat. 
Izraelici!!! Bez względu na to, dokąd was zawiodą, choć rozproszeni po całym świecie, musicie zawsze uważać się za członków Narodu Wybranego. 
Jeśli sobie zdajecie sprawę z tego, że Wiara waszych ojców jest waszym jedynym patriotyzmem - jeśli sobie uświadomicie fakt, że bez względu na narodowość, do której przystaliście, zawsze przystaniecie i zawsze wierzycie, że tylko w żydostwie jest jedyna polityczną i religijną prawdą. Jeśli jesteście tym przekonaniem przesiąknięci - jeśli tak jest, to wy, o Żydowie świata całego przyjdźcie do nas i słuchajcie wołania naszego i dajcie nam wasze przyzwolenie!!! 
Sprawa nasza jest wielka i świętą i powodzenie jej jest zapewnione.  Katolicyzm nasz wróg odwieczny, leży powalony w prochu, śmiertelnie ranny w głowę. 
Sieć, którą Izrael zarzucił na kulę ziemską, rozszerza się i rozciąga z dniem każdym, a wiekopomne proroctwa świętych ksiąg naszych, nareszcie się sprawdza". 
Nadchodzi dzień, w którym Jeruzalem stanie się dniem modlitwy dla wszystkich ludów i narodów, dzień, w którym sztandar żydowskiego jedynobóstwa zaszumi ponad najodleglejsze lądy". 
Wykorzystajmy wszystkie sposobności!" 
Potęga nasza jest olbrzymia ,nauczmy się używać tej potęgi dla naszej sprawy. 
Czego możecie się obawiać? 
Zbliża się  dzień, w którym wszystkie bogactwa i skarby ziemi staną się własnością Izraela! 
Oto, do czego dążył, co wiedział Izrael Adolphe Cremieux, wtajemniczony w tajemnice odwiecznej Konspiracji żydowskiej. 
 I na cóż wobec takich odezw zdadzą się wszystkie zaprzeczenia, wszystkie dowody, że „Protokoły” są fałszerstwem Gojów? 

 Straszliwe niebezpieczeństwo zawisło nad chrześcijańskim światem, nad setkami milionów wyznawców nauki Chrystusa.  Wyklute w czarnej głębi dawno minionych wieków, ukrywane w bezwzględnie, bezlitośnie straszliwie przestrzeganej tajemnicy, zorganizowane przez najchytrzejsze mózgi z największą rozwaga i przezornością, obmyślane z całą szatańską przebiegłością zajadłych wrogów Tego, który miłować kazał bliźniego swego, jak siebie samego - niebezpieczeństwo to wisi dziś nad światem na kształt sinej chmury, brzemiennej piorunami śmierci. 
Pora się zastanowić, pora się otrzeźwić, pora imać się przygotowań obronnych. 

(List Otwarty do przebudzonych: http://ligaswiata.blogspot.com/2011/06/list-otwarty.html )

Złoto świata wprawdzie już przeszło z rąk naszych do rąk wrogów Chrystusa, ale jeszcze jest po naszej stronie przeważna liczba ludności, liczba głów myślących, zdolnych obmyslec środki ratunku.  Pora jeszcze zanim przeciwnik, nie rozmnoży się jako gwiazdy na niebie i jako piasek nadmorski. 
I nie w brutalnych odruchach, nie w rzeziach ni okrutnych represjach leży ratunek. Tych nie pozwala używać chrześcijańska Cywilizacja.

Ratunek leży w uświadomieniu szerokich mas chrześcijańskich, w użyciu sprawiedliwych, legalnych reform społecznych.

 Na ten ratunek jeszcze nie jest za późno.

 

CZĘŚĆ  DRUGA

PROTOKÓŁ Nr. 1

Ludzie o popędach złych są znacznie liczniejsi od zacnych, to też najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich, każdy człowiek dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, niech jednocześnie rzadko, kto nie byłby gotów poświęcić dobra ogólnego dla celów osobistych.

PRAWO POLEGA NA SILE 
Co poskramiało zwierzęta drapieżne zwane ludźmi? 
Co kierowało dotychczas nimi? 
W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie jest niczym innym jak ta samą siłą, lecz zamaskowana. Stąd wniosek, że według praw natury istota prawa jest siła.

WOLNOŚĆ JEST IDEĄ NIEZNISZCZALNĄ 
Wolność polityczna jest idea, nie zaś faktem. 
Idee te należy umieć stosować wówczas, kiedy zachodzi potrzeba zjednania dla swojej partii sił narodu przy pomocy ideowej o ile partia ta zamierza zwalczyć inną, stojąca u steru władzę.  Zadanie staje się znacznie łatwiejsze, Jeżeli przeciwnik zarazi się również ideą wolności, czyli tak zwana wolnomyślnością, dla której poczyni ustępstwa kosztem siły. Wówczas uwydatnia się triumf teorii naszej: natychmiast ręka nowa według prawa natury chwyta porzucone wodze władzy, bowiem ślepa siła narodu nie może się ani jednego dnia obyć bez kierownictwa, nowa zaś władza tylko zajmuje miejsca dawnej, zwatlonej wskutek wolnomyślności.            (http://dydymus.nowyekran.pl/post/13927,zakamuflowana-idea-demokracji)


W naszych czasach miejsce władców liberalnych zajęła władza złota. Były czasy, kiedy rządziła wiara.  Idea wolności jest niezniszczalna, bowiem nikt nie umie korzystać z niej w sposób umiarkowany. Wystarcza dać narodowi na czas pewien prawo rządzenia sobą, aby naród rozpuścił się zupełnie.  Z tą chwila zaczynają się waśnie wewnętrzne, nabierające wkrótce formy walk socjalnych, w których państwa spalają się, a znaczenie ich obraca się w popiół.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/13187,czlowiek-indywidualista-podporzadkowany-grupie-i-klamstwu )

DESPOTYZM KAPITALU ŻYDOWSKIEGO 
Czy dane państwo niszczeje wskutek wstrząśnień własnych, czy tez waśni wewnętrznych oddają to państwo pod władzę wrogów zewnętrznych, należy w każdym razie uważać je za zgubione: Jest ono w naszej mocy. 
Despotyzm kapitału pozostającego wyłącznie w naszym ręku, podaje słomkę, której państwo to, chcąc nie chcąc, trzymać się musi, bowiem w razie przeciwnym stacza się w przepaść.

WRÓG WEWNETRZNY 
Gdyby ktoś z głębi swej duszy liberalnej powiedział, że rozumowanie podobne jest niemoralne, zapytam wówczas: Jeżeli państwo posiada dwu wrogów i jeżeli w stosunku do wroga zewnętrznego wolno mu i nie jest uważane za niemoralne używanie wszelkich środków walki, jako to: nie wtajemniczać przeciwnika w plany ataków, czy obrony, napadać nań w nocy, lub przy użyciu sił przeważających,  to, na jakiej zasadzie można uważać za niedopuszczalne, samych środków niemoralne używanie tych samych środków walki w stosunku do gorszego wroga, gwałcącego ustrój społeczny i pomyślność.

TŁUM i ANARCHIA 
 Czy logika i rozum zdrowy pozwalają mieć nadzieje pomyślnego rządzenia tłumami przy pomocy perswazji rozsądnych i porozumienia, Jeżeli istnieje możność opozycji nawet bezmyślnej, lecz dogadzającej narodowi, rozumującemu powierzchownie? 
 Rządząc się wyłącznie poziomymi namiętnościami, zwyczajnymi tradycjami oraz teoriami sentymentalnymi, ludzie z tłumu i tłum ludzki ulęgają herezji partyjnej, stojącej na przeszkodzie wszelkiemu porozumieniu, nawet opartemu na gruncie perswazji najrozsądniejszych.  Wszelka decyzja tłumu zależna jest od przypadkowej lub sztucznie stworzonej większości, nieświadomej tajników polityki i zdolnej powziąć decyzje, będącą zarodkiem anarchii w rządzeniu.

( http://dydymus.nowyekran.pl/post/14738,anarchia-i-ateizm-deprawacja-kontrolowana )

POLITYKA A MORALNOŚĆ 
Polityka nie ma nic wspólnego z moralnością. 
Władca powodujący się moralnością, nie jest politykiem i jako taki nie może być pewny swego tronu.  Kto pragnie rządzić, musi tym samym uciekać się do podstępów i do obłudy.  Wszelkie cnoty narodu, - szczerość, uczciwość, są w wadami w polityce, bowiem łatwiej i pewniej niż wróg najpotężniejszy, strącają władców z tronu.  Cnoty te powinny być właściwością państw gojów, my zaś w żadnym razie nie powinniśmy powodować się nimi.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/13316,zniszczyli-polske-i-chca-dalej-nia-rzadzic )

PRAWO SILNIEJSZEGO 
Prawo nasze polega na sile. 
Wyraz „Prawo” zawiera w sobie myśl abstrakcyjna i niczym niedowiedziona.  Wyraz ten nie oznacza nic innego jak tylko: dajcie mi, czego chce, bym w ten sposób posiadł dowód, żem silniejszy od was. 
Gdzie się zaczyna prawo? Gdzie się ono kończy? 
W państwie o źle zorganizowanej władzy, o prawach bez wyrazu, rządzonym przez władcę pozbawionego indywidualności wskutek: nadmiaru praw, powstałego z powodu liberalizmu, znajduje źródło nowego prawa, a mianowicie: rzucenia się na zasadzie prawa silniejszego, rozbicia całego istniejącego układu, pogwałcenia praw, przebudowy gmachu społecznego, by wreszcie stać się władcą wszystkich, którzy oddali na użytek mój swoje prawa siły, zrzekłszy się dobrowolnie w myśl zasad liberalnych.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/16586,psychopatyczna-elita-czas-zatrzymac-szalenstwo )

CEL UŚWIECA ŚRODKI 
 Chwilowe zło, które obecnie zmuszeni jesteśmy popełniać, stanie się źródłem dobra, a mianowicie - władzy niezachwianej.  Ona przywróci prawidłowy bieg mechanizmowi życia narodów, zepsutemu przez liberalizm.  Wynik uświęca środki.  W planach naszych winniśmy zwrócić uwagę nie tyle na to, co dobre i moralne, ile na to, co potrzebne i użyteczne, mamy do wykonania plan, określający zgodnie z zasadami strategii linie, od której odstąpić nam nie wolno bez ryzyka narzekania na ruinę pracy wielowiekowej.

(http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prisonplanet.pl%2Fnauka_i_technologia%2Ftrend_trak_baza%2Cp17364528&h=PAQBUZH7V )

ŚLEPY TŁUM 
By opracować plan działań celowych, należy z jednej strony wziąć pod uwagę podłość, niestałość i chwiejność tłumu, jego niezdolność pojmowania, z drugiej zaś strony, szanować warunki życia własnego i pomyślności własnej. 
 Należy zrozumieć, że potęga tłumu jest ślepa, nierozumna, niezdolna do rozważenia, nasłuchująca na wszelkie strony.  Ślepy nie może prowadzić ślepych i nie zawieść ich do bram przepaści, a wiec jednostki z pośród tłumu, parweniusze z ludu, nawet genialnie mądrzy, lecz nieznający się na polityce, nie mogą występować w charakterze kierowników tłumu bez doprowadzenia do zguby całego narodu.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/17235,przestanmy-byc-polaczkami-zacznijmy-byc-polakami-prosze-obudzcie-sie )

ABECADŁO POLITYCZNE 
 Jedynie osobnik przygotowany od dzieciństwa do samo władztwa zdolny jest pojąc wyrazy zbudowane z liter politycznych.

WAŚNIE PARTYJNE 
 Naród pozostawiony samemu sobie, czyli parweniuszom z własnego społeczeństwa, sam siebie doprowadza do ruiny wskutek waśni partyjnych, wywołanych przez ubieganie się o władzę i godności, oraz wskutek wypływających z tego zaburzeń.  Czyż możliwe jest, by masy ludowe spokojnie, bez zawiści, rozważyły i załatwiły sprawy kraju, których nie wolno łączyć z widokami osobistymi?  Czysz zdolne sa masy te do przeciwstawienia sie wrogom zewnętrznym?  Jest to nie do pomyślenia, bowiem plan rozbity na tyle części, ile głów liczy tłum, przestaje być całością i wskutek tego staje się niezrozumiałym i niewykonalnym.

(Skąd znacie te waśnie : PO, PIS, SLD, PC, UW, LPR…. http://dydymus.nowyekran.pl/post/13046,glupich-sie-tworzy-hoduje-i-deprawuje-madrych-osmiesza-i-zabija )

NAJWŁAŚCIWSZA FORMA rządu- 
TO SAMOWŁADZTWO 
 Tylko w umyśle samowładcy mogą wytworzyć się plany rozlegle i jasne w kolejności, regulującej cały mechanizm maszyny państwowej.  Z powyższego punktu, wnioskować należy, że celowe w sensie dobra kraju rządy winny być skoncentrowane w ręku jednej osoby odpowiedzialnej.  Bez despotyzmu bezwzględnego nie może istnieć cywilizacja prowadzona przez masy, lecz przez ich kierownika, kiedykolwiek byłby nim.  Tłum, to barbarzyńca ujawniający przy każdej sposobności swe barbarzyństwo.  Skoro tylko tłum zdobędzie wolność, przemienia się ona wkrótce w anarchie, która w istocie swej jest stopniem najwyższym barbarzyństwa.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/13170,anty-bohater-na-wawelu-cz-1 http://dydymus.nowyekran.pl/post/13171,anty-bohater-na-wawelu-cz-2-amoralny-ideal-wladzy )

ALKOHOLIZM, KLASYCYZM, PRYWATA 
Spojrzycie na odurzone wódka zwierzęta, do której, użycia nadmiernego prawo otrzymywane jest razem z wolnością.  Czyżbyśmy mieli pozwolić, by i „nasi” doszli do podobnego stanu?  Narody gojów odurzone są przez napoje wyskokowe.  Młodzież ich zatraciła inteligencje wskutek klasycyzmu i wczesnej rozpusty, do której podjudzana była przez agentów naszych w postaci guwernerów, lokajów, guwernantek w domach zamożnych, kelnerów i kobiet naszych w miejscach rozrywek gojów.  Do liczby ostatnich włączam również tak zwane „damy z towarzystwa”, które są dobrowolnymi naśladowczyniami tamtych pod względem zbytku i rozpusty.

(http://www.eioba.pl/a/2z2x/zwierzeca-chec-posiadania-i-zawisci )

ZASADY I PODSTAWY rządu ŻYDOWSKIEGO 
Hasłem naszym jest siła i podstęp.  W sprawach polityki zwycięża tylko siła, zwłaszcza, jeśli ukryta jest poza zaletami, niezbędnymi mężów stanu.  Gwałt powinien być zasada,  podstęp zaś i obłudą - przepisami dla rządów, które nie chcą złożyć korony u stóp przedstawicieli, jakiej nowej potęgi.  Jest to zło, stanowiące jedyny środek osiągnięcia celu, w którym jest dobro narodu żydowskiego.  Toteż nie powinniśmy się cofać przed korupcja pieniężną, oszustwem i zdrada, o ile ma to dopomóc do osiągnięcia celu naszego.  W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudza, Jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

TERROR 
 Państwo nasze krocząc droga podboju ma prawo zastąpienia okropności wojny przez mniej dostrzegalne, ale więcej celowe egzekucje, przy których pomocy należy podtrzymywać terror, usposabiający do ślepego posłuszeństwa.  Sprawiedliwa, lecz nieubłagana surowość stanowi najwyższy czynnik siły dla państwa; nie tylko dla zysku, lecz również w imię obowiązku, dla zwycięstwa przyszłego, musimy być wierni programowi gwałtu i obłudy.  Zasada zrealizowania jest o tyle silna, o ile środki, których używa.  Dlatego tez nie tyle przy pomocy samych środków ile dzięki doktrynie bezwzględności osiągniemy triumf i oddamy wszystkie rządy we władanie pańszczyźniane naszego „Nadrząd”.  Wystarczy by wiedziano, że jesteśmy nieubłagani, a ustana zaraz wypadki nieposłuszeństwa.

(INDECT, PEKA, PLiD, BioChip, terror Rządowy – 11 września, Pakistan, Perl Harbor…)

(http://www.eioba.pl/a/2tkp/uwaga-nowy-dowod-osobisty-pozbawi-nas-praw-do-wolnosci , http://dydymus.nowyekran.pl/post/13048,indect-totalna-inwigilacja-faktem-polska-krajem-pilotazowym )

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO 
Było to jeszcze w czasach starożytnych, kiedy po raz pierwszy rzuciliśmy narodowi wyrazy: „wolność, równość, braterstwo", wyrazy od tej chwili tyle razy powtórzone przez papugi bezmyślnie, które że wszystkich stron zleciały się na te przynętę.  Wraz z nią uniosły dobrobyt świata, istotna wolność jednostki, tak chroniona dawniej od ucisku tłumu. 
 Rozumiani rzekomo, inteligentni goje nie wyczuli abstrakcyjności wyrazów wypowiedzianych, nie zauważyli sprzeczności w ich treści i stosunku do siebie, nie spostrzegli, że w naturze nie ma również i nie może istnieć wolność, że natura sama ustaliła nierówność rozumów, charakterów i zdolności, jak również i podległości prawom swoim.  Nie zrozumieli, że tłum to potęga ślepa, że parweniusze, wybrani spośród tłumu do objęcia rządów, w dziedzinie polityki sa również ślepi jak tłum, że człowiek nawet ograniczony, lecz świadomy jej tajników, może rządzić, niewtajemniczony zaś nawet geniusz nie jest w stanie zrozumieć nic z polityki.

ZASADY rządu DYNASTYCZNEGO 
 Wszystkiego powyższego goje nie wzięli pod uwagę, a tymczasem na tym opierały się rządy dynastyczne: ojciec wtajemniczał syna w bieg spraw politycznych, lecz w ten sposób, by nikt prócz członków dynastii nie znal tego biegu i nie mógł zdradzić jego tajników narodowi rządzącemu.  Z czasem zapominano o istotnej  treści  dynastycznego przekazywania rzeczywistej sytuacji spraw politycznych, co dopomogło do prowadzenia sprawy naszej.

(Oto wasz naród wybrany, błękitna krew, patriotyzm polityczny, elity i hierarchia…)

ZNIESIENIE PRZYWILEJÓW ARYSTOKRACJI GOJÓW 
Wyrazy : „wolność, równość, braterstwo „ , głoszone przez agentów ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły nasze sztandary.  A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność gojów, niszczące wszędzie pokój, spokojność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw.  Zobaczycie następnie, ze to sprowadziło triumf nasz: dało nam miedzy innymi możność zdobycia najważniejszego atutu- zniesienia przywilejów, innymi słowy, samej istoty arystokracji gojów, która była jedyna osłona narodów i krajów przeciwko nam.

NOWA ARYSTOKRACJA 
Na gruzach arystokracji rządowej umieściliśmy na czele wszystkiego arystokracje pieniężna z pośród inteligencji naszej.  Jako cenzus dla tej nowej arystokracji nowej ustanowiliśmy bogactwo, zależne od nas, oraz naukę, szerzona przez Mędrców naszych.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/17252,bilderberg-2011-pelna-lista-uczestnikow )

WYRACHOWANIA PSYCHOLOGICZNE 
Triumf nasz stal się tym łatwiejszy, że w stosunkach z ludźmi, niezbędnymi dla nas, oddziaływaliśmy zawsze na najczulsze struny ludzkiego jestestwa, na chciwość, na wieczyste niezaspokojone potrzeby materialne.  Każda z wymienionych słabości ludzkich, wzięta oddzielnie, zdolna jest zabić wszelka inicjatywę oddając wole ludzi do dyspozycji nabywcy ich działalności.

(http://www.eioba.pl/a/2zjy/psychologia-czyli-falszywa-magia-niedomowien )

ABSTRAKCJA WOLNOŚĆI 
Abstrakcja wolności dala możność przekonania tłumu, że rząd jest niczym innym, jak tylko administratorem z ramienia właścicieli kraju, czyli - narodu, oraz że można go zmieniacz jak zniszczone rękawiczki.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/18720,fikcja-polskiego-przebudzenia )

MOZNOŚĆ ZMIANY PRZEDSTAWICIELI NARODU 
Możność zmiany przedstawicieli narodu oddala ich do dyspozycji naszej i niejako naszemu przeznaczeniu. 

PROTOKÓL No. 2

WOJNA EKONOMICZNA, JAKO PODSTAWA PRZEWAGI ŻYDOWSKIEJ
  
Jest rzeczą dla nas niezbędną, by wojny nie przynosiły korzyści terytorialnych, bowiem przyniosłoby to wojnę na grunt ekonomiczny, a w tej dziedzinie narody w pomocy naszej dostrzegają potęgę naszej przewagi, taki zaś stan rzeczy odda obydwie strony do dyspozycji naszej agentury międzynarodowej posiadającej miliony oczu, dla których żadne granice nie istnieją.  Wówczas nasze prawa międzynarodowe zniweczą właściwe prawa narodowe i będą rządziły narodami w ten sam sposób, w jaki prawo cywilne zarządza stosunkami wzajemnymi poddanych danego państwa.

(http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/pomocna_dlo_imfu,p944285975 , http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/bankierzy_przyczyna,p1668805125 )

ADMINISTRACJA NA POKAZ I „RADCY TAJNI” 
Administratorzy wybierani przez nas z pośród tłumu w zależności od ich zdolności niewolniczych, nie będą osobami przygotowanymi do rządzenia, dlatego też z łatwością staną się w grze naszej pionkami kierowanymi przez uczonych naszych i doradców genialnych, specjalistów kształconych od dzieciństwa w sztuce rządzenia sprawami całego świata.  Jak wiadomo specjaliści nasi, ci niezbędni do rządzenia czerpali z naszych planów politycznych, z doświadczenia historii, z badan każdej chwili bieżącej.  Goje nie rządzą się wiadomościami praktycznymi, zdobytymi w drodze obiektywnych badan historycznych, lecz rutyna teoretyczna, pozbawiona wszelkiego poglądu praktycznego na jej wyniki.  To też nie warto liczyć się z nimi.  Niech się cieszą tymczasem, lub niech żyją nadziejami nowych uciech, albo wspomnieniami już przeżytych. Niech dla nich gra role najważniejsza to, co nakazaliśmy im uważać za wskazania nauki (teorii).  By osiągnąć cel powyższy, wzbudzamy przy pomocy prasy naszej ślepe zaufanie dla wskazań tych.  Inteligencja gojów będzie dumna z posiadanych umiejętności i bez sprawdzenia logicznego zastosuje w praktyce wszystkie zaczerpnięte z nauki wiadomości, zestawione odpowiednio przez agentów naszych w celach kształtowania umysłów w kierunkach dla nas pożytecznych.

(http://www.prisonplanet.pl/polityka/bill_gates_planuje,p352715086 )

POWODZENIE KIERUNKÓW DESTRUKCYJNYCH W NAUCE 
Nie myślicie, że twierdzenia nasze, sa bezpodstawne: zwrócicie uwagę na przygotowane przez nas powodzenie darwinizmu, marksizmu i nietscheanizmu.  Wpływ demoralizujący tych kierunków powinien być, dla nas przynajmniej, az nadto widoczny.

(http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prisonplanet.pl%2Fpolityka%2Funesco_droga_do%2Cp1322866635&h=0AQADr4Ki , http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prisonplanet.pl%2Fpolityka%2Funesco_droga_do%2Cp1322866635&h=sAQBnwpHg )

ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ W POLITYCE 
 Musimy liczyc się, że współczesnym biegiem myśli, z charakterami i tendencjami narodów, żeby nie czynić omyłek w polityce i w zarządzaniu sprawami administracyjnymi.  Triumf systemu naszego, którego części mechanizmu można zestawiać rozmaicie, odpowiednio do charakteru narodów, spotykanych na naszej drodze, - nie może mieć powodzenia, o ile zastosowanie w praktyce systemu tego nie będzie oparte na wynikach przeszłości z teraźniejszością.

ROLA PRASY 
Państwa współczesne posiadają w reku swoim olbrzymia sile, wytwarzającą ruch myśli w narodach, - to prasa.  Rola prasy polega na zaznaczeniu zadań niezbędnych, na komunikowaniu skarg narodu, na wyrażaniu a nawet tworzeniu niezadowolenia.  Prasa jest ucieleśnieniem wolności mówienia.  Państwa nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w naszych rekach.  Przez nią zdobyliśmy wpływy, pozostające na uboczu i w cieniu, dzięki niej zgromadziliśmy w posiadaniu naszym złoto, nie bacząc na to, ze zmuszeni byliśmy wyławiać je, że strumienia krwi i łez...

(http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_sowiecka_dywersja,p773089920 )

WARTOSC ZLOTA I CENNOSC OFIAR ŻYDOWSKICH 
 Wyrównaliśmy to składając w ofierze wielu spośród naszego narodu.  Każda ofiara z naszej strony w oczach Boga naszego, warta jest tysiąca gojów. 

PROTOKÓL No. 3

ŻMIJA SYMBOLICZNA I JEJ ZNACZENIE 
Dziś mogę wam zakomunikować, że cel nasz jest juz o kilka kroków od nas.  Pozostaje niewielka przestrzeń, by cala droga, która odbyliśmy, zwarła się w krąg Żmii Symbolicznej, wyobrażającej nasz naród. 
Kiedy krąg ów zamknie się wszystkie państwa europejskie będą ujęte jak gdyby w potężne obcęgi.

(http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prisonplanet.pl%2Fpolityka%2Fwall_street_i_dojscie_do%2Cp776728999&h=vAQC5eoCf )

CHWIEJNOŚĆ WAGI KONSTYTUCYJNEJ 
Współczesna waga konstytucyjna wkrótce runie, bowiem ustawiliśmy ja dokładnie, by nie przestała chwiać się dopóki nie przetrze się jej podstawa. Goje myśleli, że wykują ja dość mocno i oczekiwali wciąż, że waga odzyskała równowagę.  Lecz podstawa a mianowicie - królujący, zalonieci są przez swoich przedstawicieli, którzy szaleją, porwani urokiem władzy niekontrolowanej i nieodpowiedzialnej.  Władze te zawdzięczają terrorowi, którego widmo krąży po pałacach.  Nie mając dostępu do narodu własnego, królujący nie mogą już porozumieć się z nimi i swoje siły wzmóc przeciwko żadnym władzy.  Rozdzielone przez nas: siła władców posiadających zdolność widzenia, od ślepej siły narodu - utraciły wszelkie znaczenie, bowiem każda poszczególnie, jak ślepiec pozbawiony jest kija, jest niedołężna.

(Jasno przedstawia się sytuacja Polski przed rozbiorami )

WŁADZA I AMBICJA 
Aby pobudzić żądnych władzy do nadużywania jej przeciwstawiliśmy wzajemnie sobie wszystkie siły, rozwijając ich tendencje liberalne do niepodległości. 
W kierunku tym powołaliśmy do życia wszelka przedsiębiorczość, uzbroiliśmy wszystkie partie, umieściliśmy władzę jako cel dla wszystkich ambicji. 
Z państw uczyniliśmy władzę jako cel dla wszystkich ambicji. Z Państw uczyniliśmy areny, na których rozgrywają się zamieszki.  Niezadługo zamieszki i bankructwa rozpoczyna się wszędzie.

(Uzbroili już nasze partie stawiając na ich czele syjonistów w PO, PSL, SLD, Pis… http://www.facebook.com/notes/liga-%C5%9Bwiata/lista-os%C3%B3b-o-zmienionych-nazwiskach/129263803823337 )

„GADANIE" PARLAMENTARNE.  PAMFLETY NADUŻYCIE WŁADZY 
Niewyczerpane gaduły zamieniły posiedzenia parlamentów i zgromadzeń administracyjnych na konkursy krasomówcze.  Śmiali dziennikarze i bezceremonialni pamfleciści napadają codziennie, na personel administracyjny.  Nadużycia władzy przygotują upadek ostateczny wszelkich instytucji i wszystko runie do góry nogami pod ciosem oszalałego tłumu.

NIEWOLA EKONOMICZNA.  „PRAWO LUDU” 
Nędza przykuła narody do pracy mocniej niż przykuwała je niewola i prawa pańszczyźniane.  Od ostatnich można było się uwolnić w ten lub inny sposób, od nędzy zaś oderwać się jest niemożliwym. 
W konstytucji zawarliśmy prawa, które dla nas sa prawami fikcyjnymi, nie zas rzeczywistymi. 
Wszystkie tak zwane „prawa ludu" mogą istnieć jedynie jako idea, niemożliwa do urzeczywistnienia w praktyce.  Jaka wartość dla proletariusze pracującego, zgiętego w pałąk pod ciężarem pracy ponad siły, zgnębionego przez los - posiada otrzymane przez gadulów prawa gadania, przez dziennikarzy-prawa pisania różnych głupstw współrzędne z rzeczami dennymi. Jeżeli proletariat nie ma z konstytucji innych korzyści ponad marne okruchy, które rzucaliśmy mu, że stołu naszego za oddawanie głosów w myśl wskazań naszych kreatur i naszych agentów?  Dla nędzarzy prawa republikańskie sa gorzka ironia, bowiem potrzeba pracy, omal, że nie na dniówkę, nie pozwala im w rzeczywistości korzystać z tych praw, ale za to odbiera gwarancje zarobku stałego i pewnego, uzależniając go od porozumienia miedzy przedsiębiorcami lub towarzyszami pracy.

( http://www.facebook.com/notes/liga-%C5%9Bwiata/dzia%C5%82acze-solidarno%C5%9Bci-zarabiaj%C4%85-ponad-200-tysi%C4%99cyrocznie-na-naiwno%C5%9Bci-strajkuj%C4%85/132051033544614 )

DOROBKIEWICZE I ARYSTOKRACJA 
Pod kierunkiem naszym lud zniszczył arystokracje, która stanowiła jego ochronę naturalna i karmicielkę a to dla zysków własnych, związanych w sposób nierozerwalny z dobrobytem ludu.  Obecnie wobec zniszczenia arystokracji lud popadł pod ucisk dorobkiewiczów sprytnych, wzbogaconych, którzy niby jarzmo bezlitośnie zwalili się na robotników.

ARMIA MASOŃSKO-ŻYDOWSKA 
Staniemy się niejako oswobodzicielami robotników spod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im wstąpienie do szeregów naszej armii, czyli do socjalistów, anarchistów i komunistów, których stale popieramy rzekomo na zasadzie prawa braterskiej solidarności ogólno-ludzkiej naszego masonstwa społecznego.  Arystokracje, korzystająca na podstawie prawa pracy robotnika, obchodziło żywo to, by robotnicy byli syci, zdrowi i krzepcy.

( Cała prawda Masonerii, iluminatach, Exitusianach… http://www.youtube.com/user/LigaSwiata )

WYRADZANIE SIE GOJÓW 
Głód wytwarza dla kapitału pewniejsze prawa do robotnika, niż te, którymi obdarzyła arystokracje prawna  władza monarchiczna. - Przy pomocy nędzy i wypływającej stad zawistnej nienawiści, rządzimy tłumem i dłońmi jego miażdżymy wszystkich, którzy staja na drodze do naszych celów.

(http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_ecoscience_plan,p818441065 , http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_ecoscience_plan,p1114069169 )

TŁUM I KORONACJA WŁADCÓW WSZECHŚWIATA 
Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego władcy wszechświata, wówczas te same ręce zmiotą wszystko, co mogłoby stanowić przeszkodę.

TREŚĆ ZASADNICZA PROGRAMU SZKÓŁ LUDOWYCH 
Goje odzwyczaili się od myślenia bez pomocy naszych rad naukowych. Jako dowód, dlaczego nie pojmują konieczności tego, czego my z chwila, kiedy nastanie nasze królestwo, będziemy bezwzględnie przestrzegali, a mianowicie: w szkołach ludowych należy przede wszystkim wykładać jedyna naukę, prawdziwa, najpierwsza, że wszystkich, naukę o układzie życia ludzkiego, o bycie społecznym, wymagającym podziału pracy, a więc podziału ludzi na stany.  Niezbędne jest by wszyscy wiedzieli, że równość istnieć nie może wobec prawa różnic w rodzajach działalności, że nie może być wobec prawa jednakowo odpowiedzialny ktoś, który postępowaniem swoim kompromituje cały stan i ktoś inny, nienarażający na szwank nikogo, prócz honoru własnego.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/19288,czas-realnego-przebudzenia )

TAJEMNICA NAUKI USTROJU SPOŁECZNEGO 
Nauka prawidłowa ustroju społecznego, do którego tajników nie dopuszczamy gojów i masonów, wykazywałaby wszystkim, że miejsce pracy i praca sama winny być zachowane dla określonych sfer, Jeżeli dążyć mamy do tego by praca nie była źródłem męki ludzkiej, spowodowanej przez nieodpowiednie do danego rodzaju pracy wychowanie.  Studiując te naukę, narody zaczyna dobrowolnie ulegać władzy oraz wprowadzonemu przez nią ustrojowi państwowemu.  Przy obecnym stanie nauki i przy stworzonym przez nas jej kierunku, lud wierzący ślepo drukowanemu słowu, żywi wskutek nieświadomości swej i podsuniętych mu błędnych pojęć, nienawiść do wszystkich stanów, które uważa za wyższe, bowiem nie rozumie znaczenia każdego stanu.

(http://www.eioba.pl/a/2t6k/czlowiek-nie-wierzy-juz-w-male-szczescia-i-samego-siebie , http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/umysl_nie_posiada_zapory,p787190611)

OGÓLNE PRZESILENIE EKONOMICZNE 
Nienawiść powyższa wyrasta na gruncie przesilenia ekonomicznego, które wstrzyma wszystkie operacje giełdowe i ruch w przemysłem.  Stworzywszy dostępnymi dla nas sposobami tajnymi przy pomocy złota, będącego wyłącznie we władaniu naszym, ogólne przesilenie ekonomiczne, wyślemy na ulice jednocześnie we wszystkich krajach europejskich cale tłumy robotników.  Tłumy te z rozkoszą będą przelewały krew tych, którym w prostocie ducha zazdroszczą od najmłodszych lat, a których dobytek będą mogły wówczas grabić.

NIETYKALNOŚĆ „NASZYCH” 
 Naszych tłumy nie tkną, bowiem chwila napadów będzie nam wiadoma i będą przedsięwzięte środki zapewniające bezpieczeństwo.

(Afery Tuska, Kaczyńskich…nietykalni po zmianie partii i gadki do tłumu… Słowa klucze antysemityzm, holokaust – posłuchajcie co o tym mówią sami żydzi …)

DESPOTYZM ŻYDOWSKI JAKO Państwo ROZUMU 
Przekonaliśmy się już, że postęp zaprowadzi gojów do państwa rozumu. Takim właśnie będzie despotyzm nasz, bowiem będzie umiał w drodze rozsądnej surowości uspokoić wszelkie wzburzenia i wyszczuć wolnomyślność, że wszystkich instytucji.

UTRATA KIEROWNIKA I WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA 
Kiedy lud dostrzegł, że w imię wolności czynione są wszelkie ustępstwa i ulgi, wyobraził sobie, że jest władcą i rzucił się do władzy, lecz rzecz prosta, jak każdy ślepiec, natrafił na masę przeszkód. Wówczas zaczął gorączkowo szukać kierownika, nie domyśliwszy się, że należy powrócić do stanu poprzedniego, i złożył pełnomocnictwa u naszych stóp. 
Przypomnijcie sobie rewolucje francuska, której nadaliśmy miano „wielkiej".  Tajniki jej przygotowania są nam znane, bowiem jest cała dziełem rąk naszych.

(http://www.youtube.com/watch?v=fAJASe45dQM&feature=channel_video_title )

CESARZ DESPOTA Z KRWI SYOŃSKIEJ 
Od chwili tej prowadzimy lud od jednego rozczarowania do drugiego, a to w celu, by wyrzekli się na rzecz Cesarza-despoty z krwi, SYOŃSKIEJ, którego przygotowujemy dla całego świata.

(http://www.facebook.com/notes/liga-%C5%9Bwiata/lista-os%C3%B3b-o-zmienionych-nazwiskach/129263803823337 )

PRZYCZYNY NIETYKALNOŚĆI ŻYDOWSKIEJ 
Obecnie jako siła międzynarodowa jesteśmy nietykalnymi, bowiem w razie napaści Bronia nas państwa inne.  Niewyczerpana podlosc narodów gojów płaszczących się wobec siły, bezlitosnych w stosunku do słabych, bezwzględnych dla błędów, pobłażliwych dla zbrodni, niechcących znosić w przeszłości ustroju wolnego, cierpliwych aż do męczeństwa wobec gwałtów i śmiałego despotyzmu, - to wszystko współdziała naszej niepodległości.  Goje znoszą takie nadużycia, że strony współczesnych premierów-dyktatorów.  Za popełnienie najmniejszego z tych nadużyć ścięliby głowy dwudziestu królom.

ROLA TAJNYCH AGENTÓW ŻYDOWSKICH 
Czym można objaśnić zjawiska takie, niekonsekwencje, że strony mas ludowych w stosunku do faktów, jak by się zdawało, tej samej kategorii?  Objaw ten znajduje uzasadnienie w tem, że dyktatorzy owi przez agitatorów swych podsuwają ludowi myśl, że dopuszczając się nadużyć, szkodzą państwom dla celów wyższych, a mianowicie, dla osiągnięcia pomyślności ludów, dla ich braterstwa międzynarodowego, dla solidarności i równouprawnienia.  Rzecz prosta, nie jest wzmiankowane przy tym, połączenie podobne będzie dokonane jedynie pod władza nasza. I oto lud gani niewinnych, usprawiedliwia winnych, stopniowo umacniając się w przekonaniu, że wolno mu robić, co tylko zechce.  Wskutek takiego stanu rzeczy, naród burzy wszystko, co ma cechy stałości i na każdym kroku doprowadza do zaburzeń.

WOLNOŚĆ 
Wyraz „Wolność" wystawia społeczeństwo na walkę przeciwko wszelkiej władzy, nawet Boskiej i przyrodzonej. Oto przyczyna, dla której przy objęciu władzy będziemy zmuszeni wykreślić wyraz, że słownika jako, określenie zasady siły zwierzęcej zamieniającej tłum w stado zwierząt krwiożerczych.  Prawda, że zwierzęta to po opiciu się krwi zasypiają i wówczas łatwo zakuć je w kajdany, ale jeśli nie dać im krwi, wówczas nie śpią i walczą. 

PROTOKÓL No. 4

FAZY RZECZYPOSPOLITEJ 
Każda rzeczpospolita pochodzi od faz. Pierwsze z nich stanowią pierwsze dni szalu ślepca, miotającego się na wszystkie strony - drugie demagogia, rodząca anarchie, która bezwzględnie prowadzi do despotyzmu, lecz nie do jawnego, uprawnionego, a wiec tym samym odpowiedzialnego, ale do niewidzialnego i niewidomego, niemniej jednak dotkliwego despotyzmu jakiejkolwiek organizacji tajnej, działającej tym bezwzględnej, bo z ukrycia, zza pleców różnych agentów, których zmienianie nie tylko szkodzi, lecz nawet dopomaga do rozwoju siły tajemnej, pozbywającej się wskutek tego konieczności wydatków na zapłacenie agentów za długotrwała prace.

MASOŃSTWO ZEWNĘTRZNE 
Kto lub, co zdolne jest obalić siłę niewidzialną? A siła nasza jest właśnie taka.  Masoneria zewnętrzna służy do ukrycia jej oraz jej celów, plan zaś działań tej siły, a nawet miejsce, gdzie się znajduje, nie będzie nigdy ludziom wiadome.

(Powrót B’n’B do polski na zaproszenie Lecha Kaczyńskiego 2007 rok)

WOLNOŚĆ I WIARA 
Lecz i wolność mogłaby być nieszkodliwa i istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga; na braterstwie ludzkości, lecz poza obrębem myśli o równości, której przeczą podstawy tworzenia, jakie ustaliły podległość.  Naród posiadający wiarę podobna byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód spokojnie kierowany przez swego pasterza duchowego, posłuszny Boskiemu podziałowi na ziemi.  Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać z umysłów gojów zasady Bóstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne.

MIĘDZYNARODOWA KONKURENCJA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA. 
ROLA SPEKULACJI 
Chcąc by umysły gojów nie zdążyły myśleć i spostrzegać, należy zwrócić je w kierunku przemysłu i handlu.  Wówczas wszystkie narody dążyć będą do zysków i w walce nie zauważa swego wroga wspólnego.  A wolność doprowadziła społeczeństwo gojów do rozkładu i ruiny, należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji.  W wyniku to, co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych.

(Spekulacja akcjami, pieniądzem, jedzeniem, energią, bronią, lekami…)

KULT ZŁOTA 
Natężona walka o supremacje, wstrząsu w życiu ekonomicznym, wytworzą, a nawet już wytworzyły inny rodzaj społeczeństwa zimnego, bez serca i pełnego rozczarowań. Społeczeństwa takie przejęte będą wstrętem do religii i polityki wyższej. Kierownikiem ich będzie jedynie: wyrachowanie, czyli złoto, dla którego będą miały kult prawdziwy za uciechy materialne, jakie ono dać może.  Wówczas nie dla służenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z nienawiści do klas uprzywilejowanych, niższe sfery gojów pójdą wraz z nami przeciwko naszym konkurentom o władzę - gojom inteligentnym. 

PROTOKÓŁ Nr. 5

STWORZENIE WZMOZONEJ CENTRALIZACJI Zarządów 
Jaka formę zarządu administracyjnego można nadać społeczeństwom, w których specjalność wdarła się wszędzie, gdzie do bogactw dojść można tylko przy pomocy sprytnych na wpół oszukańczych afer, gdzie panuje rozpusta, gdzie moralność podtrzymywana jest tylko przez system kar i surowe prawa, nic zaś przez przyjęte dobrowolne zasady, gdzie uczucia dla wiary i ojczyzny zginęły wskutek rozwoju poglądów kosmopolitycznych?  Jaka formie rządu nadać społeczeństwom podobnym, Jeżeli nie ta despotyczna, która określę następnie?  Stworzymy wzmożona centralizacje władzy, by ująć w ręce wszelkie społeczne siły.  Uregulujemy mechanicznie, przy pomocy praw nowych, wszystkie czynności naszych poddanych w życiu politycznym.  Prawa te skasują po kolei wszystkie ulgi i swobody, tolerowane przez gojów, a królestwo nasze, zaznaczy się takim wspaniałym despotyzmem, że będzie on w stanie zawsze i wszędzie zmiażdżyć przeciwdziałających, niezadowolonych gojów. Może, kto nam zarzuci, że despotyzm, o którym mowa, niezgodny jest z postępem współczesnym.  Dowiodę, że jest wprost przeciwnie.

DROGI DO ZAGARNIĘCIA WŁADZY PRZEZ TAJNE ORGANIZACJE 
 W owych czasach, kiedy ludy uważały panujących za przejaw woli Boskiej, wówczas ulęgały bez szemrania samowładztwu królów, lecz począwszy od chwili, kiedy podsunęliśmy ludom myśl o prawach własnych, zaczęły one uważać panujących za zwykłych śmiertelników.  Cech uświęcania przez wybór Boski znikły z czoła królów w oczach ludów, kiedy zaś pozbawiliśmy je wiary w Boga, wówczas władza wyrzucona była na ulice wraz z własnością publiczna zagarnięta przez nas.  Prócz tego talent rządzenia masami i osobami przy pomocy zręcznie dobranej teorii i frazeologii, przepisów o współżyciu i wszelkich innych podstępów, o których goje nie maja pojęcia - należy do celów specyficznych naszej mądrości administracyjnej, wykształconej na analizie, na takich subtelnościach rozumowania tak samo, jak nie mamy ich w sferze solidarności i układania planów politycznych.  Jedynie ich Jezuici mogliby pod tym względem równać się z nami, lecz potrafiliśmy ich zdyskredytować w oczach tłumu bezmyślnego, jako organizacje jawna pozostając sami w ukryciu z nasza organizacja tajna.  Zresztą, czyż to  dla świata nie jest obojętne, kto będzie jego władcą: głowa kościoła katolickiego - czy nasz despota z krwi syjońskiej? 
Dla nas jako dla narodu wybranego, sprawa ta bynajmniej nie jest obojętna.

(http://www.youtube.com/watch?v=SjaSjJV8fMw&feature=channel_video_title )

PRZYCZYNY niemożności ISTNIENIA ZGODY MIĘDZY Państwami 
Chwilowo mogłaby dać sobie rade z nami wszechświatowa koalicja gojów, lecz przed zjawiskiem podobnym jesteśmy zabezpieczeni przez owe ziarna waśni międzypaństwowej, które juz z gruntu wyrwać się nie dają.  Przeciwstawiliśmy wzajemne wyrachowania osobiste i narodowe gojów, nienawiści religijne i plemienne, hodowane przez nas w sercach gojów w ciągu 20 wieków.  Dzięki temu wszystkiemu, żadne państwo wyciągające dłoń nie spotka się z uściskiem życzliwym, bowiem każdy człowiek musi myśleć, że porozumienie się przeciwko nam jest dla niego niekorzystne.  Jesteśmy zbyt silni, trzeba się liczyć z nami.  Nawet nielicznego przymierza państwa stworzyć nie mogą bez tego, żebyśmy nie brali udziału tajnego.

(Kto nam wpoi ,że Niemcy, Rosjanie są naszymi wrogami jeśli nie syjoniści ubrani w mundury różnych stron!!!)

ŻYDZI (ortodoksyjni) JAKO NARÓD WYBRANY 
Per Me regnat - Przezemnie panują królowie. Prorocy zaś zapowiedzieli nam, że wybrani jesteśmy przez samego Boga do panowania nad Światem. Bóg dał nam genialność, byśmy mogli uskutecznić to zadanie. Gdyby obóz przeciwny był genialny, wówczas mógłby wałczyć z nami, ale przybysz nie ma żadnej wartości dawnego obywatela. Walka byłaby bezlitosna, jakiej jeszcze świat nie widział.  Zresztą genialność gojów była spóźniona.

(Wyznawcy Jahwe, Baala, Mammona, Moloha, Lucyfera… Czyli pomioty diabła , synowie Nephilimów… Daleko wam do Gojów…i ich mądrości…Jesteśmy ludźmi do których wam daleko…)

ZŁOTO JAKO SILNIK MECHANIZMÓW Państwowych 
Wszelkie koła mechanizmów państwowych poruszają się dzięki działaniu silnika, pozostającego w rękach naszych. Silnik ten to złoto. Wymyślona przez Mędrców naszych nauka ekonomii politycznej od dawna juz wskazuje na królewska powagę kapitału.

(Żaden silnik nie pojedzie bez paliwa… http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/bankierzy_przyczyna,p1668805125 )

MONOPOLE W HANDLU I PRZEMYŚLE 
By kapitał mógł działać bez skrępowania, winien dążyć do swobody organizowania monopolów w przemyśle i handlu, o co już dobija się we wszystkich częściach świata dłoń niewidzialną. Swoboda ta daje wagę polityczna przemysłowcom, co posłuży do ucisku ludu. Obecnie rozbrajanie narodów jest sprawa najważniejsza, niż popychanie ich do wojny, doniosniejsze jest wyzyskiwanie na korzyść nasza zagorzałych namiętności, niż gaszenie ich.  Ważniejszym jest przejąć i komentować po swojemu myśli cudze, niż je wypełniać.

(bez siły roboczej wasze monopole, fabryki i banki staną się puste i nieme… pieniądze i zło mądremu nie potrzebne są aby budować szczęście w moralności postępku swego…)

DONIOSŁOŚĆ KRYTYKI 
Zadaniem naczelnym naszego rządu jest osłabienie rozumu społecznego przez krytykę, oduczania od rozważań, mogących wywołać opór, zwrócenie sił intelektualnych w kierunku beztreściwego krasomówstwa.

(Cenzura wszelaka - http://www.facebook.com/notes/liga-%C5%9Bwiata/cenzura-w-internecie-czyli-sposoby-dezinformacji/123172427765808 , http://www.facebook.com/notes/liga-%C5%9Bwiata/hasbara-%C5%BCydzi-przejmuj%C4%85-kontrol%C4%99-nad-internetem/122589044490813 )

INSTYTUCJE „NA POKAZ" 
We wszystkich epokach ludy i osobistości poszczególne brały słowo za czyn, zadawalając się tym, co było na pokaz, nader rzadko zwracając uwagę, czy na gruncie społecznym, po obietnicy następowało wykonanie. To też zorganizujemy instytucje na pokaz, które w sposób wymowny będą dowodziły swego dobroczynnego wpływu na postęp.

(Instytucje charytatywne niszczące społeczeństwo poprzez ugruntowanie w społeczeństwie bezradności wszelakiej)

PRZEMECZENIE NA WSKUTEK NADMIARU KRASOMÓWSTWA 
Przyswójmy sobie fizjognomie liberalna wszystkich partii, wszystkich kierunków i zaopatrzmy w nią również i mówców, których zadaniem będzie mówić tyle, by doprowadziło to ludzi do przemęczenia wskutek nadmiaru krasomówstwa, do wstrętu do mówców.

JAK OWŁADNAĆ OPINIĄ SPOŁECZNĄ 
Aby owładnąć opinia społeczna, należy ja doprowadzić do dezorientacji, głosząc z różnych stron tyle poglądów sprzecznych i tak długo, dopóki goje nie zbłądzą w tym labiryncie i nie zrozumieją, że najlepiej jest nie mieć żadnych przekonań, co do spraw politycznych, których społeczeństwo nie może być świadome, bowiem świadomy jest ich tylko ten, kto kieruje społeczeństwem.  Oto tajemnica pierwsza. 
Druga, której posiadanie jest niezbędne dla sprawowania z powodzeniem rządów, polega na tym, by o tyle rozplenić wady narodowe, przyzwyczajenia, namiętności, warunki współżycia, aby nikt nie mógł zrozumieć tego chaosu oraz żeby ludzie przestali pojmować się wzajemnie. Środek ten posłuży jeszcze do zasiania waśni wśród wszystkich partii, do rozczłonkowania sił zbrojnych, które nie chcą jeszcze ukorzyć się przed nami, do wyzucia z odwagi wszelkiej inicjatywy osobistej, zdolnej, choć trochę szkodzić sprawie naszej.

DONIOSŁOŚĆ INICJATYWY OSOBISTEJ 
Nie ma nic równie niebezpiecznego, jak inicjatywa osobista. Jeżeli jest genialna wówczas może dokazać więcej niż miliony ludzi, wśród których zasialiśmy waśń.  Musimy tak pokierować wychowaniem społeczeństw gojów, żeby wobec każdej sprawy, wymagającej inicjatywy, opuszczali ręce w bezradnej bezczynności.  Natężenie i wypływające, że swobody działania, w starciu, że swoboda inna, wyczerpuje siły.  Jest to źródło poważnych wstrząsów moralnych, rozczarowań, niepowodzeń.

(Czym są nasze szkoły jeśli nie fikcją, które na siłę wciskają kłamstwo historyczne, ekonomiczne… Dlatego tylko przebudzenie da siłę do walki społecznej, ekonomicznej i militarnej…)

„Nadrząd”
Przy pomocy wszystkiego wymienionego o tyle zmęczymy gojów, ze zmusimy ich do zaproponowania nam objęcia władzy międzynarodowej, która dzięki swemu przysposobieniu będzie w stanie połączyć wszystkie siły państwowe całego świata i utworzyć „Nadrząd".  Na miejscu władców współczesnych postawimy straszydło, które będzie nosiło miano Narządowej Administracji.  Ręce jego będą wyciągnięte we wszystkie strony, jak kleszcze, przy tak kolosalnej organizacji, że nie może ona nie zwyciężyć narodów. 

PROTOKÓŁ Nr. 6

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/13317,prawda-absolutna-jestes-gotowy )

MONOPOLE; ZALEZNOŚĆ OD NICH MAJĄTKU GOJÓW 
Wkrótce zaczniemy organizować olbrzymie monopole, zbiorniki kolosalnych bogactw, od których nawet znaczne majątki gojów będą zależne o tyle, ze zatoną wraz z kredytem państw nazajutrz po katastrofie politycznej.  Niechaj ekonomiści rozważa doniosłość tej kombinacji.  Wszelkimi sposobami powinniśmy podnosić znaczenie naszego Nadrządu, wystawiając go jako protektora, wynagradzającego  wszystkich, którzy poddadzą się nam dobrowolnie.

WYZUCIE ARYSTOKRACJI Z ZIEMI 
Arystokracja gojów, jako siła polityczna nie istnieje i nie mamy potrzeby liczenia się nią, lecz jako posiadaczka terenów szkodliwa jest dla nas z tego powodu, że może być samodzielna, co do źródeł swego utrzymania. Wobec tego za wszelka cenę musimy wyzuć ją z ziemi.

ZADŁUŻENIE ZIEMI 
Najlepszym sposobem po temu jest powiększenie ciężarów, czyli zadłużenie ziemi. Sposób ten utrzyma własność ziemska w stanie bezwzględnego pognębienia.  Arystokracja gojów, dziedziczenie, nieumiejąca się zadowolić małym, szybko zbankrutuje.

HANDEL, PRZEMYSŁ I SPEKULACJA 
Jednocześnie należy w sposób wzmożony popierać handel, przemysł, a głównie spekulacje, której rola polega na stanowieniu przeciwwagi dla przemysłu; bez spekulacji przemysł pomnoży kapitały prywatne, podniesie rolnictwo, uwolniwszy ziemie od zadłużenia, wywołanego przez pożyczki udzielane przez banki ziemskie. Należy żeby przemysł, wyssał z ziemi i prace i kapitały, oraz żeby przez spekulacje oddal w ręce nasze  wszystkie pieniądze całego świata, a tym samym usunął wszystkich gojów do szeregów proletariatu. Wówczas goje ukorzą się przed nami, byleby wyjednać dla siebie prawo istnienia.

ZBYTEK 
Aby zniszczyć przemysł gojów damy spekulacji do pomocy zasiana przez nas wśród gojów potrzebę zbytku, pochłaniającego wszystko.

PODNIESIENIE, PŁACY ZAROBKOWEJ I PODROŻENIE 
ARTYKULÓW PIERWSZEJ POTRZEBY 
 Podniesiemy place zarobkowa, co jednak nie przyniesie żadnej korzyści robotnikom, bowiem jednocześnie wywołamy drożyznę artykułów pierwszej potrzeby, spowodowana rzekomo upadkiem rolnictwa i hodowli.  Oprócz tego podkopiemy zręcznie i głęboko źródła wytwórczości, przyzwyczaiwszy robotników do anarchii i nadużywania napojów wyskokowych, jednocześnie zaś zarządzimy wszystkie środki do wyzucia z ziemi wszystkich gojów inteligentnych.

(Chyba to znacie , przypomina ,że zostało to zaplanowane w 1897 roku)

TAJEMNY CEL PROPAGOWANIA TEORII EKONOMICZNYCH 
Chcąc, aby goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym darzeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagandowym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne. 

PROTOKÓŁ Nr. 7

CEL WZMOŻONYCH ZBROJEŃ Wzmożenie zbrojeń, zwiększenie składu osobistego policji są nieodzownymi dopełnieniami planów wyżej wymienionych.  Niezbędne jest doprowadzenie do tego, żeby poza nami, istniały we wszystkich państwach, tylko masy proletariatu, garść oddanych nam milionerów, policjanci i żołnierze.

FERMENT, WAŚNIE I NIEZGODA NA CAŁYM ŚWIECIE 
W całej Europie, a przy jej stosunkach i na innych lądach również winniśmy wywołać ferment, waśnie i niezgodę. Wypływa z tego zysk podwójny: po pierwsze utrzymujemy w respekcie wszystkie kraje.  Wiadome, że od woli naszej zależy wywołać zaburzenia, lub zaprowadzić lad. Wszystkie te kraje już przyzwyczaiły się do uważania nas za ucisk niezbędny. Po drugie: przy pomocy intryg splączemy nici łączące nas z rządami wszystkich państw za pomocą polityki, traktatów ekonomicznych lub zobowiązań pieniężnych. Aby osiągnąć cel powyższy, musimy uzbroić się w wielki spryt w czasie układania i zawierania umów, lecz w dziedzinie tego, co nazywa się jerzykiem urzędowym będziemy zachowywali taktykę wręcz odmienna; będziemy udawali uczciwych i ustępliwych.  W ten sposób narody i rządy gojów, których nauczyliśmy patrzenia tylko na stronę zewnętrzna tego, co im proponujemy, będą nas uważały za dobroczyńców i zbawców rodzaju ludzkiego.

UKRÓCENIE PRZY POMOCY WOJEN I WOJNY POWSZECHNEJ PRZECIWDZIAŁANIA, że STRONY GOJÓW 
Na każdy objaw przeciwdziałania musimy mieć możność wywołania wojny z sąsiadami w tym kraju, który ośmieli się sprzeciwiać naszym planom. W wypadku, kiedy i sąsiedzi ci postanowią działać zbiorowo - przeciwko nam, musimy odeprzeć atak podobny przy pomocy wojny powszechnej.

(Dlatego użyto Hitlera do wywołania II wojny światowej ponieważ Polska, Francja i Anglia w 1935 roku szykowała się do ataku na Niemcy i tajny rząd Żydowski …)

TAJEMNICA JAKO CZYNNIK POWODZENIA W POLITYCE. 
PRASA I OPINIA PUBLICZNA. 
Głównym  czynnikiem powodzenia w polityce jest tajność jej zamierzeń: słowa nie powinny być zgodne z działaniami dyplomaty. Do czynności pożytecznych dla naszego obszernego planu, bliskiego już upragnionego końca, winniśmy zmuszać rządy gojów przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za pośrednictwem tak zwanego „wielkiego mocarstwa”, czyli prasy, pozostającej, z małymi wyjątkami, z których liczyć się nie warto,  całkowicie w naszych rękach.

(99% prasy w Polsce należy do wydawnictw Niemieckich, Amerykańskich… i Syjonistów pokroju A. Michnika)

ARMATY AMERYKAŃSKIE, CHIŃSKIE I JAPOŃSKIE 
Jednym słowem, aby streścić nasz system ukrócenia rządów w Europie, poszczególnym rządom pokażemy siłe naszą przy pomocy zamachów, czyli terroru, wszystkim zaś, jeśli dopuścimy do powstania przeciwko nam, odpowiemy armatami amerykańskimi, chińskimi lub japońskimi. 

(No to chyba znacie : 11 września, zamachy w Anglii, Hiszpani… Wymyślony terror rządowy)

PROTOKÓŁ Nr. 8

DWUZNACZNE KORZYSTANIE Z KODEKSU PRAW 
Musimy zapewnić sobie wszelkie środki, których przeciwnicy mogliby użyć przeciwko nam. Będziemy musieli w subtelnościach i kruczkach słownika prawnego wyszukać usprawiedliwienia w tych wypadkach, kiedy będziemy uważali za odpowiednie powziąć decyzje, mogące wydać się zbyt śmiałymi lub niesprawiedliwymi, bowiem jest rzeczą ważna ujecie decyzji tych w takie wyrażenia, któryby miały pozór wyższych przepisów moralnych.

WSPÓŁPRACOWNICY TAJNEGO rządu ŻYDOWSKIEGO 
Rząd nasz winien otoczyć się wszelkimi siłami cywilizacji, wśród których będzie musiał działać, to też otoczy się publicystami, prawnikami, praktycznymi administratorami, dyplomatami i wreszcie ludźmi, przygotowanymi przez specjalne wychowanie nadkształcanie w naszych szkołach specjalnych.

SZKOŁY SPECJALNE I WYCHOWANIE, NADKSZTAŁCANIE 
Ludzie ci będą znali wszystkie tajemnice bytu społecznego, będą znali wszystkie języki, złożone z politycznych zgłosek i wyrazów, będą znali podkład natury ludzkiej, jej struny najwrażliwsze, na których będą musieli Kumiec grac. Struny te to ustrój umysłów gojów, i ich tendencje, braki wady i zalety, właściwości klas i stanów. Rzecz zrozumiała, że współpracownicy genialni naszej władzy, o których mowa, nie będą wzięci z pośród gojów, którzy przywykli do wykonywania swej pracy administracyjnej, nie dbając o to, co należy przez nią osiągnąć, nie myśląc o tym, na co się ona zdała.  Administratorzy gojów podpisują papiery, nie przeczytawszy ich, pracują zaś w urzędach dla zysku lub powodowani ambicja.

(czy to nie wasi ukochani urzędnicy wysokiego szczebla…manipulanci i deprawatorzy prawa…)

EKONOMIŚCI I MILIONERZY 
Otaczamy nasz rząd, całym szlabanem ekonomistów. Oto, dlaczego nauki ekonomiczne stanowią główny przedmiot wykładów dla Żydów.  Będzie nas okrążała cała plejada bankierów, przemysłowców i kapitalistów, a przede wszystkim milionerów, bowiem w istocie wszystko będą rozstrzygały cyfry.

(Tylko co się stanie jeśli lud poprowadzony w dobrą stronę przestanie czerpać zyski i przyjemność z pieniądza?! Wasze cyfry umrą wraz z monopolami i wami samymi…)

KOMU POWIERZAĆ STANOWISKA ODPOWIEDZIALNE W RZĄDZIE 
Tymczasem póki, jeszcze nie jest bezpiecznie powierzać stanowiska odpowiedzialne braciom naszym, żydom, będziemy obsadzali je przez ludzi, których przeszłość i charakter wykopały przepaść między nimi a ludami, i którzy w razie oporności naszym wskazaniom, będą musieli oczekiwać sądu, albo wygnania. Wobec tego będą bronili spraw naszych do ostatecznego tchu. 

PROTOKÓŁ Nr. 9

STOSOWANIE ZASAD ŻYDOWSKICH W SPRAWIE WYCHOWANIA NARODÓW 
Stosując zasady nasze, należy zwrócić uwagę na charakter narodu, w którego kraju ma się przebywać i działać. Ogólnie jednakowe wszędzie stosowanie zasad tych, przed uskutecznianiem ponownego wychowania narodów na nasza modle, nie może mieć powodzenia. Działając ostrożnie w stosowaniu ich, przekonacie się, że nie minie nawet 10 lat, a charakter najodporniejszy zmieni się, a wówczas nowy naród zaliczymy do już nam uległych.

(Popatrzcie na nasze godło – profanacja korona otwarta (uległość wobec Panów, brak suwerenności ), opuszczone skrzydła, widniejące na nich gwiazdy pięcioramienne - będące symbolem uległego , podległego eunucha…oto do czego doprowadzone Polskę…)

HASŁO ŻYDOWSKIE 
Słowa liberalnego, w istocie zaś naszego żydowskiego hasła,  „wolność, równość, braterstwo", kiedy już obejmiemy panowanie, zastąpimy przez słowa już nie hasła, lecz ideologii: „prawo, wolności, obowiązek, równości, ideał braterstwa".  Powiemy i ... Chwycimy kozła za rogi... De facto starliśmy już wszystkie rządy, prócz naszego, choć de jure jest ich jeszcze wiele.  Obecnie, już niektóre państwa zaczynają protestować przeciwko nam, czynią to tylko dla formy, według uznania naszego i w myśl poleceń naszych, bowiem antysemityzm jest nam potrzebny dla rządzenia naszymi młodszymi braćmi.

(Antysemityzm, Holokaust jako wymysł broni ekonomicznej...)

POTĘGA DYKTATURY ŻYDOWSKIEJ 
Wyjaśniać tego nie będę, bowiem było to już niejednokrotnie tematem konferencji naszych. W rzeczywistości przeszkody dla nas nie istnieją. Nadrząd nasz znajduje się w warunkach takiej, ekstralegalności, która zwykle określano przy pomocy mocnego i energicznego wyrazu - dyktatura. Z zupełna sumiennością mogę stwierdzić, że w danym momencie my jesteśmy prawodawcami, my rozsądzimy i decydujemy sprawy, my każemy lub uniewinniamy, my jako dowódca wszystkich wojsk naszych usadowiliśmy się na koniu wodza naczelnego.  Rządzimy wola niewzruszona, bowiem w naszych rekach pozostają szczątki partii ongi silnej, obecnie ujarzmionej przez nas.  Władcami niepohamowanymi ambicjami, zaciekłymi zemstami, nienawiśćiami zajadłymi.

TERROR - KTO SŁUZY ŻYDOM? 
My jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego. Mamy na usługach ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów, komunistów oraz wszelkich utopistów. 
Wszystkich zaprzęgaliśmy do pracy. Każdy z nich na swoja rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony układ. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek tych działań: wzywają do pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko:, lecz my im spokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego nadrządu międzynarodowego. 
Ludy wołają, że niezbędne jest rozstrzygniecie kwestii socjalnej w drodze porozumienia międzynarodowego. Rozczłonkowanie na partie oddało je wszystkie do dyspozycji naszej, bowiem chcąc prowadzić walkę konkurencyjna, należy mieć pieniądze, które całkowicie sa w posiadaniu naszym.

PODZIAŁ SIŁ „WIDZĄCYCH" I „ŚLEPYCH" W PAŃSTWACH GOJÓW 
Moglibyśmy obawiać się u gojów połączenia widzącej siły panującej ze ślepa siła ludów, lecz zastosowaliśmy wszelkie środki przeciwko możliwości podobnej: między obiema siłami wznieśliśmy mur w postaci wzajemnego terroryzowania się. W ten sposób ślepa siła ludów stanowi dla nas punkt oparcia i my, wyłącznie my, będziemy kierowali nią, rzecz prosta, w myśl naszych celów.

ŁĄCZNOŚĆ WŁADZY Z NARODEM 
Chcąc, aby ślepiec nie był w stanie uwolnić się od kierownictwa naszego, musimy niekiedy wchodzić w ścisła łączność z nim. Jeżeli nie osobiście, to przez najwierniejszych braci naszych. Kiedy staniemy się już władzą uznaną, wówczas będziemy się porozumiewali z narodem osobiście na placach publicznych i kształcić go będziemy, co do spraw politycznych w takim kierunku, jaki uznamy za potrzebny. To, co powie przedstawiciel rządu lub sam panujący, nie może zaraz nie stać się wiadome całemu  państwu, bowiem szybko będzie rozgłoszone przez lud.

(Kilka już takich placyków i namiotów w Polsce istnieje i edukuję się w nich naiwnych…)

SAMOWOLA LIBERALNA 
By nie zniszczyć przedwcześnie instytucji gojów, dotknęliśmy instytucji tych dłonią i żebraliśmy w niej końce sprężyn mechanizmu.  Sprężyny były ułożone w ścisłym, lecz właściwym porządku, a my zamieniliśmy go na bezładna samowole liberalna.

OWŁADNIĘCIE WYKSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
Wtrąciliśmy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolności osobistej, a przede wszystkim do wykształcenia i wychowania, jako kamieni węgielnych wolnego bytowania.

(Teraz już wiecie dlaczego ulica, komputer, telewizja i koledzy wychowują dzieci a nie rodzina, która została splamiona i zniszczona…)

FAŁSZYWE TEORIE 
Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam jako fałszywe, lecz wpajanych przez nas.

KOMENTOWANIE PRAW 
Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne komentowanie, stworzyliśmy coś wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w tym, że komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to wskutek niemożności poznania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło sadów teorii sumienia. 
Twierdzicie, że goje rzuca się na nas z bronią w ręku?! Jeżeli przedwcześnie zrozumieją, o co chodzi. Przeciwko temu posiadamy na zachodzie możność użycia tego manewru, że zadrżą serca najdzielniejsze: to tunele dla kolei podziemnych, które do tego czasu będą przeprowadzone we wszystkich stolicach.

TUNELE PODZIEMNE 
W chwili odpowiedniej będą one wysadzane w powietrze wraz ze wszystkimi organizacjami i dokumentami państwowymi.

(Hmm… i co wy na to?! Czyż rząd Grecji nie chciał się ewakuować podziemnymi tunelami?!) 

PROTOKÓŁ Nr. 10

POZORY W POLITYCE 
Dziś zaczynam od powtórzenia rzeczy już powiedzianych i proszę byście pamiętali, że rządy i narody w polityce zadowalają się pozorami. Jakżeż mają wglądać w treści spraw, Jeżeli dla ich przedstawicieli najważniejsza kwestia jest uciecha. Nader ważne jest, by nasza polityka była świadoma tego. Pomoże nam to przy przejściu od omawiania podziału władzy, swobody słowa, prasy, religii (wiary), prawa zrzeszania się, równości przed prawem, nietykalności majątku, mieszkania, podatków (idea podatku ukrytego), odwrotnej siły praw. 
Wszystkie kwestie wymienione są tego rodzaju, że nie nalezy nigdy dotykać ich wprost i w sposób dla narodu widoczny. W wypadkach konieczności poruszeni ich, nie powinno się ich wyliczać, lecz tylko oświadczyć, bez szczegółowego omawiania, że uznajemy zasady prawa współczesnego. Doniosłość przemilczenia zasady pozostawia nam swobodę wykluczenia niespostrzeżenie z niej różnych szczegółów; o ile wymienilibyśmy je, wówczas staną się one niejako darowanymi.

GENIALNOŚĆ PODŁOŚCI
Narody żywią specjalna miłość i szacunek dla geniuszów siły politycznej i na wszelkie z ich strony gwałty odpowiadają: podle, bo podle, ale jakie zręczne! Szwindel, ale jak wykonany, jak wspaniale i bezczelnie!  Przewidujemy zaprzęgniecie wszystkich narodów do pracy nad wzniesieniem przez nas projektowanego gmachu kapitalnego. Oto, dlaczego musimy przede wszystkim żebrać zapas i zapewnić sobie te wprost zuchwała dzielność i moc ducha, która wcielona w działaczy naszych złamie wszystkie przeszkody na drodze naszej.

CO ZAPOWIADA ŻYDOWSKI PRZEWRÓT PAŃSTWOWY 
Dokonawszy naszego przewrotu państwowego, powiemy narodom: „Wszystko szło nad wyraz źle, wszyscy, sa przemęczeni cierpieniami. Burzymy przyczyny mąk waszych: narodowości, granice różnice jednostek monetarnych.  Rzecz prosta, macie prawo wydać wyrok na nas, lecz czyż może być on sprawiedliwy, jeżeli go zatwierdzicie pierwej, niż zbadacie to, co my wam dajemy?"  Wówczas wezmę nas na ręce i będą nieśli w porywie jednomyślnym zachwytu, nadziei i  pragnień. Głosowanie, uczynione środkiem zdobycia panowania przez nas, dzięki przyuczeniu doń nawet najmniejszych jednostek z liczby członków ludności a to przez stworzenie, ugód i zebrań grup pewnych - przyda nam się wówczas i po raz ostatni odegra role jako jednomyślne, wywołane przez chęć poznania nas bliżej, zanim by nas potępiono.

GŁOSOWANIE POWSZECHNE 
Toteż musimy dopuścić do głosowania wszystkich, bez różnic klas i cenzusu, aby wprowadzić absolutyzm większości, czego nie można wymusić na klasach inteligentnych posiadający cenzus.

(Oto wasza „inteligencja” prosta i spóźniona wynosi Tuska i Kaczyńskich na piedestały…)

WARTOŚĆ OSOBISTA 
W ten sposób przyzwyczaiwszy wszystkich do pojęcia o wartości osobistej, zniszczymy wpływy rodziny u gojów oraz jej wartość wychowawcza, położymy kres wysuwaniu się rozumów indywidualnych, którym tłum, przez nas kierowany, nie da wysunąć się, ani nawet wypowiedzieć.  Tłum przyzwyczaili się do słuchania tylko nas, bowiem płacimy mu za posłuch i uwagę. W ten sposób stworzymy potęgę ślepa, niezdolna poruszać się bez kierownictwa naszych agentów, którzy zajmują miejsca jej przywódców.  Ludy poddadzą się temu rygorowi widząc, że od przywódców tych zależą zarobki, wsparcia i otrzymanie wszelkiego dobra.

GENIALNY KIEROWNIK ŻYDOSTWA 
Plan rządzenia powinien być przygotowany przez jedna głowę, bowiem nie można by go było ocalić, gdybyśmy dopuścili do rozdrobnienia na kawałki w licznych umysłach, dlatego też możemy znać plan działania, lecz nie wolno nam potępiać go, aby nie naruszyć jego genialności, związku jego części składowych siły praktycznej, zawartych w utajonym znaczeniu każdego punktu. Jeżeli dyskutować nad praca taka i zmienić ja przez liczne glosowania, wówczas odcisną się na niej wszelkie nieporozumienia myślowe, które nie wnikly w głębie i związek zamierzeń i pracy.  Niezbędne jest dla nas posiadanie planów silnych i obmyślonych celowo.  Dlatego tez nie powinniśmy rzucać pracy naszego kierownika genialnego na rozszarpanie przez tłum, lub nawet przez ograniczone, co do liczby członków stowarzyszeń.  Plany te tymczasem nie wywrócą do góry dnem instytucji współczesnych zmieniając tylko ich ekonomie, czyli cala kombinacje ich pochodu, który tym sposobem skieruje się droga wskazana w naszych planach.

(i dlatego też geniusz żydów jest mocny, ponieważ oni nie podważają innych własnych twórców , rodaków ich słów oraz czynów. My natomiast niszczymy każdego kto jest zdolniejszy, mądrzejszy i bystrzejszy od nas samych… Każdy ma własne zdanie choć stworzone tylko po to aby zaszkodzić komuś innemu… Tak nie można walczyć z Syjonizmem!)

INSTYTUCJE I ICH FUNKCJE 
Pod różnymi nazwami we wszystkich krajach istnieje mniej więcej to samo.  Przedstawicielstwo narodowe, ministerstwa, senat, rady państwa, ciała prawodawcze i wykonawcze.  Nie ma potrzeby wyjaśniania mechanizmu stosunków wzajemnych pomiędzy powyższymi instytucjami, jest to, bowiem powszechnie znane. Należy tylko zwrócić uwagę, że każda z wymienionych instytucji odpowiada pewnej donioślej funkcji państwowej.  Proszę zauważyć, że przymiotnik „doniosły" stosuje nie do instytucji, lecz do funkcji, a więc nie instytucje, lecz ich funkcje, są doniosłe.  Instytucje podzieliły między sobą wszystkie funkcje zarządzania - administracyjna, prawodawcza i wykonawcza.  To tez zaczęły działać w organizmie państwowym jak narządy w ciele ludzkim.  Jeżeli uszkodzimy jedna część maszyny państwowej, państwo niby człowiek zachoruje i umrze.

(Popatrzcie co proponuje Liga Świata… aby obalić system administracyjny i zastąpić go systemem wykonawczym…)

TRUCIZNA LIBERALIZMU 
Kiedy wprowadziliśmy do organizmu państwowego truciznę liberalizmu, cala jego kompleksja polityczna ulęgła zmianie: państwa zapadły na chorobę śmiertelna - zakażenie krwi. Nie pozostaje nic, jak oczekiwać końca ich agonii.

(Tusk i Kaczyńscy rozwijają Liberalizm totalitarny…)

KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH. 
ERA REPUBLIKAŃSKA.  PREZYDENCI JAKO KREATURY ŻYDOSTWA. 
Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla gojów samowładztwo. 
Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkołą waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej - słowem sa to szkoły wszystkiego, co pozbawia indywidualności działalność państwowa.  Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasa skazała panujących na bezczynność i bezsilność.  Wskutek tego uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach.  Wówczas stało się możliwe powstanie ery republikańskiej i wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rządu-preżydenta, wziętego z tłumu, że środowiska naszych kreatur i niewolników.  To było podstawa miny umieszczonej przez nas pod narodem gojów, a właściwie pod narodami gojów.

(Jak zniszczono Państwo Polskie w przeddzień rozbiorów ?! Konstytucja, Liberum Veto…)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTÓW 
Wkrótce będzie przez nas wprowadzona odpowiedzialność prezydentów.  Wtedy już bez ceremonii będziemy wprowadzali to, za co odpowiedzialność spadnie na nasza kreaturę. Co nas to obchodzi, że rozrzedzą szeregi osób, dążących do władzy, że powstaną zamieszki wskutek niemożności znalezienia prezydentów, które ostatecznie zdezorganizują państwa.

ROLA IZBY DEPUTOWANYCH I PREZYDENTA 
Aby plan nasz doprowadził do powyższych wyników, będziemy organizowali wybory takich prezydentów, w których przeszłości istnieje jakąś niewyjaśnioną ciemna sprawa. Wówczas będą oni wiernymi wykonawcami naszych planów, a to w obawie rewelacji oraz z powodu wrodzonej każdemu, kto doszedł do władzy dążności zachowania dla siebie przywilejów i zaszczytów związanych z godnością prezydenta.  Izba deputowanych będzie osłaniała, broniła i wybierała prezydentów, lecz odbierzemy jej atrybucje wnoszenia projektów praw i ich zmiany. Atrybucje te przekażemy prezydentowi odpowiedzialnemu - zabawce w naszych rekach. Rzecz prosta, iz wówczas władza prezydenta stanie się celem najróżniejszych napaści. Toteż damy mu samoobronne w formie prawa odwoływania się do narodu, do jego decyzji poza  jego przedstawicielami, czyli do tego samego naszego ślepego popychadła - większości z spośród tłumu.  Niezależnie od tego nadamy prezydentowi prawo wprowadzania stanu wojennego. 
Umotywujemy to w taki sposób, że prezydent jako szef armii całego kraju winien mieć możność rozporządzania nią w wypadkach, kiedy zachodzi potrzeba obrony nowej konstytucji republikańskiej, do czego jest najzupełniej uprawniony jako przedstawiciel odpowiedzialny tej konstytucji.  Zrozumiale jest, że w warunkach podobnych, klucz od świątyni będzie pozostawał w naszym reku i nikt prócz nas nie będzie kierował siłą prawodawcza.

NOWA KONSTYTUCJA, REPUBLIKAŃSKA 
Poza tym z chwila wprowadzenia nowej konstytucji republikańskiej odbierzemy Izbie prawo interpelacji, co do zarządzeń rządowych, pod pretekstem zachowania tajemnicy państwowej. Prócz tego sprowadzimy do minimum liczbę przedstawicieli, a tym samym ograniczymy namiętności polityczne. Jeżeli zaś one wbrew oczekiwaniom wybuchną także i w owym minimum, to zanulujemy je przez odwołanie się do większości całego narodu. Mianowanie prezydentów i Vice prezydentów Izby i Senatu będzie zależeć od prezydenta.  Nieustające sesje parlamentów zredukujemy do paru miesięcy. Poza tym prezydent jako naczelnik władzy wykonawczej będzie miał prawo zwoływania parlamentu lub zarządzania w sesjach przerw, które mogą trwać aż do naznaczenia terminu nowej sesji.  Aby skutki tych działań bezprawnych w swej istocie nie wypadły przedwcześnie dla naszych planów na wprowadzona przez nas odpowiedzialność prezydenta podsuniemy ministrom oraz ich przedstawicielom wyższej administracji otaczającym prezydenta, myśl obchodzenia jego zarządzeń własnymi środkami, za co oni, a nie prezydent, będą ponosili odpowiedzialność. Szczególnie zalecamy powierzanie wykonywania tej roli Senatowi, Radzie Państwa lub Radzie Ministrów, nie zaś poszczególnym osobom. 
Prezydent będzie według naszego uznania komentował treści tych spośród istniejących praw, które dadzą  się tłumaczyć w sposób różnoraki. Będzie również kasował je, jeżeli wskażemy mu, że zachodzi tego potrzeba.  Prócz tego prezydentowi będzie przysługiwał przywilej wnoszenia praw tymczasowych, a nawet wprowadzenia nowych zmian do pracy konstytucyjno-państwowej. Jako motyw w obydwu przypadkach będą podawane wyższe wymagania dobra państwowego.

(Bush, Obama, Clinton, Nixon… marionetki w rękach animatorów takich jak Brzeziński)

PRZEJŚIE DO SAMOWŁADZTWA ŻYDOWSKIEGO 
Stosowanie tych środków da nam możność stopniowego zniszczenia krok za krokiem, wszystkiego, co początkowo przy przejęciu przez nas naszych praw musieliśmy wprowadzić do konstytucji państwowych jako środki przejściowe do niespostrzezonego zniesienia wszystkich konstytucji, kiedy nastanie czas zniesienia rządu przez nasze samowładztwo.

CHWILA PROKLAMOWANIA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
Uznanie naszego samowładcy może nastąpić również przez zniesienie konstytucji. Chwila ta nastanie w państwach i bankructwami władców zorganizowanymi przez nas zawołają: „Zabierzcie ich, a dajcie nam jednego władcę wszechświata, który by zjednoczył nas i zniósł przyczyny waśni, a mianowicie granice narodowościowe, wyznaniowe, wyrachowania państwowe, które by dały nam spokój i pokój, niemożliwe do osiągnięcia przy obecnych władzach i przedstawicielach".

SZCZEPIENIE CHORÓB ORAZ PODSTEPY ŻYDOSTWA 
Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody niezbędne jest macic we wszystkich krajach stosunki narodowe  i rządy, aby przemęczyć ogól nieładem, nienawiścią, walka, a nawet męczeństwem, głodem i nędza. Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia jak tylko oddanie się zupełnie i ostatecznie pod nasza władzę.  Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby ta upragniona chwila. 

 PROTOKÓŁ Nr. 11

PROGRAM NOWEJ KONSTYTUCJI 
Rada Państwa będzie służyła do zaznaczenia władzy osoby rządzącej.  Rada ta, jako część ciała prawodawczego, istniejąca na pokaz będzie stanowiła niejako komitet redagując prawa i dekrety władzy.  Oto program przygotowanej nowej konstytucji: My będziemy tworzyli prawa i wykonywali rządy. 
 1. W formie projektu składanych ciału prawodawczemu. 
 2. Przy pomocy dekretów prezydenta w formie postanowień ogólnych orzeczeń senatu, uchwał rady Państwa i decyzji ministerialnych. 
 3. W chwili zaś odpowiedniej w formie przewrotu państwowego.

NIEKTÓRE PROGRAMY PROPONOWANEGO PRZEWROTU 
Ustaliwszy mniej więcej modus agendi, zajmiemy się szczegółami tych kombinacji, przy których użyciu mamy dokonać zmiany działania maszyn państwowych w kierunku wymienionym. Kombinacje te to: swoboda prasy, prawo zrzeszania się, wolność sumienia, zasady systemu wyborczego i wiele innych objawów, które muszą zniknąć z repertuaru ludzkości lub ulec zasadniczej zmianie zaraz po ogłoszeniu nowej konstytucji. Dopiero wtedy będziemy mogli ogłosić wszystkie nasze postanowienia. Później, bowiem wszelkie zmiany będą niebezpieczne.  A oto przyczyny:, Jeżeli zmiany te wprowadzone będą w kierunku rygoru i ograniczeń - może to spowodować wybuch rozpaczy wywołany obawa nowych zmian w tym samym kierunku.  Jeżeli zaś zmiana ta będzie dokonana w kierunku nowych ulg, wówczas może być powiedziane, ze przyznaliśmy się do słabości, co poderwie autorytet niezłomności nowej władzy lub tez może wytworzyć przekonanie, że przejął nasz strach i zmuszenie jesteśmy do ustępstw, za które nikt nie będzie nam wdzięczny, będą one, bowiem uważane za należne.  Jedno i drugie byłoby szkodliwe dla powagi nowej konstytucji.  Konieczne jest, żeby z chwila jej ogłoszenia oszołomione przez dokonanie przewrotu narody, będące jeszcze pod wpływem terroru i niepewności, zrozumiały, że jesteśmy o tyle silni, nietykalni i pełni potęgi, ze w żadnym razie nie będziemy liczyć się z narodami i nie tylko nie zwrócimy uwagi na ich sad i życzenia, lecz nawet gotowi jesteśmy i zdolni z niezwalczona siła zgnieść ich wyrażanie i przejawianie w każdej chwili i na każdym miejscu - że wzięliśmy od razu wszystko, co uważaliśmy za niezbędne i w żadnym razie nie będziemy dzielili się nasza władzą.  Wówczas, że strachu zamkną oczy na wszystko i będą oczekiwali, co z tego wyniknie.

GOJE TO BARANY Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich jako wilki. Wiecie wszak, co się stanie z owcami, kiedy do owczarni zakradną się wilki?  Zamkną oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, że obiecamy im zwrot wszystkich zapewnionych im swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i pokonaniu wszystkich partii.  Czy warto wspominać o tym jak długo oczekiwać będą tego zwrotu?

MASONERIA TAJNA, I JEJ „LOŻE" NA POKAZ 
W jakim innym celu wymyśliliśmy i nakazaliśmy gojom całą tą politykę, nie dając im możności zbadania jej treści , jeżeli nie w tym, żeby osiągnąć to, co jest prosta droga niedoskonale dla naszego rozsianego plemienia.  Posłużyło to jako fundament dla naszej organizacji masonerii tajnej, która nie jest znana oraz dla celów istnienia nawet nie podejrzewają te bydleta-goje, znęceni przez nas do szeregów armii, lóż masońskich „na pokaz", istniejących dla zamydlenia oczu gojom. Bóg obdarzył nasz naród wybrany rozproszeniem. W tej pozornej naszej słabości znalazła wyraz cala potęga, która teraz doprowadziła nas do progu władzy wszechświatowej. Obecnie niewiele pozostaje juz do nadbudowania na fundamencie założonym. 

PROTOKÓŁ Nr. 12

ŻYDOWSKIE POJMOWANIE WYRAZU „WOLNOŚĆ" 
Wyraz „wolność", który może być pojmowany różnorodnie, my określamy jak następuje: „Wolność" jest prawem czynienia tego, na co kodeks pozwala.  Podobne pojmowanie posłuży nam w chwili odpowiedniej do tego, aby cala wolność była w naszym reku, bowiem prawa będą tworzyły lub niszczyły tylko to, co myśl programu powyższego uznamy za właściwe.

PRZYSZLOŚĆ PRASY W PAŃSTWIE ŻYDOWSKIM 
Z prasa załatwimy się w taki sposób: Jaka role gra obecnie prasa? Służy ona do podniecania potrzebnych nam namiętności lub tez - egoizmem partyjnym. Bywa bezwartościowa, niesprawiedliwa, kłamliwa i większość ludzi nie rozumie, czemu ona służy. Osiodłajmy ja i weźmy mocno w cugle. Tak samo postąpimy z pozostałą prasa, bowiem nie mamy się, co broniąc od napaści prasy, Jeżeli pozostaniemy jako cel tylko dla książek i broszur.  Przekształcimy ów kosztowny obecnie, z uwagi na konieczność cenzurowania, - wytwór jawności, w źródło dochodów dla naszego państwa: obciążymy wydawnictwa specjalnym podatkiem w markach stemplowych oraz składaniem kaucji przy organizowaniu organów prasy lub drukarni, co zabezpieczy nasz rząd od wszelkich napaści, że strony prasy.  Za ewentualna napaść będziemy karali bezwzględnie.  Środki takie jak: marki i kaucje oraz zabezpieczone przez nie kary dadzą państwu olbrzymi dochód.  Co prawda gazety partyjne mogłyby nie żałować pieniędzy, to tez będziemy je zamykali juz po drugiej napaści.  Nikt bezkarnie nie będzie mógł zaćmić aureoli naszej nieomylności rządowej.  Pretekstem do zamknięcia wydawnictwa będzie to, że dany organ prasy podnieca umysły bez przyczyny i podstawy. Zwrócicie uwagę na to, że między napadającymi na nas będą i przez nas stworzone organy, lecz nie będą występowały jedynie przeciwko punktom, których zmianie postanowiliśmy.

(Tak tworzone są grupy, stowarzyszenia… mówiące o wolności , przebudzeniu… ale dążące w kierunku partii politycznych tych starych i nowych tworzonych na ich gruzach , prowokatorzy są skutecznym elementem walki i anarchii budowanej przez system…)

KONTROLA PRASY 
Żadna wiadomość nie przedostanie się do społeczeństwa bez kontroli naszej. Cel ten osiągniemy już obecnie (1897) w ten sposób, że wszelkie nowości wydawnicze otrzymywane sa przez kilka agentur, które centralizują ruch wydawniczy całego świata.  Agentury te wówczas będą wyłącznymi naszymi instytucjami i będą ogłaszały tylko to, co my im wskażemy. 
Jeżeli obecnie potrafimy zawładnąć mózgami społeczeństw gojów do tego stopnia, że wszystkie prawie patrzą na zdarzenia światowe przez kolorowe szybki okularów, które my im zakładamy, Jeżeli obecnie nie istnieją dla nas w zadanym państwie przeszkody, tamujące drogę do tak nazywanych przez głupotę gojów tajemnic państwowych, - to jakże będzie wówczas, kiedy zostaniemy uznanymi władcami świata w osobie naszego władcy wszechświatowego.  Powrócimy do przeszłości prasy. Ktokolwiek będzie chciał zostać wydawca, księgarzem lub drukarzem będzie zmuszony wyjednać sobie dyplom odpowiedni, który w razie wykroczenia będzie niezwłocznie odbierany.

CZYM JEST POSTĘP W POJĘCIU ŻYDÓW? 
Wobec zastosowania sposobów powyższych narzędzie myśli stanie się środkiem wychowawczym w ręku rządu naszego, który nie pozwoli już masonom ludowym błąkać się w ostępach i marzeniach o dobroczynnym wpływie postępu. Komu z nas niewiadome jest, że te dobrodziejstwa urojone stanowią drogę do marzen bezsensownych, z których powstały stosunki anarchiczne miedzy ludźmi a rządami, bowiem postęp, a właściwie idea postępu naprowadziła na myśl o wszelkiego rodzaju emancypacji, nie ustalając jej granic. Wszyscy tak zwani wolnomyślni sa anarchistami, Jeżeli nie czynu, to myśli. Każdy z nich ugania się za majakami wolności, wpadając przy tym w samowole, czyli anarchie protestu dla protestu.

JESZCZE O PRASIE 
 Przejdźmy do prasy. Obciążymy ją zarówno jak i wszelkie druki podatkiem, pobieranym w markach od arkusza oraz kaucjami. Ksiązki, liczące mniej niż trzydzieści arkuszy, będą płaciły podatek zdwojony. Zaliczamy je do kategorii broszur, żeby z jednej strony zmniejszyć liczbę wydawnictw periodycznych, stanowiących najskuteczniejsza truciznę drukowana, z drugiej zaś - środek ten zmusi literatów do pisania książek tak obszernych, ze nikt ich nie będzie czytał, zwłaszcza wobec ich drożyzny. Nasze wydawnictwa własne, mające zwrócić ruch umysłów w kierunku przez nas wybranym, będą tanie i zyskają wielka poczytność.  Podatki położą kres lichym popędom literackim, system zaś kar wytworzy zależność literatów do nas. Gdyby nawet znaleźli się chętni do pisania przeciwko nam, to jednak nie znajda wydawców, którzy by się podjedli drukowania.  Przed przyjęciem do druku jakiegokolwiek dzielą, wydawca albo drukarz będzie musiał wyjednać od władz pozwolenie.  W ten sposób zawczasu poznamy knowania, skierowane przeciwko nam i zanulujemy je ogłaszając wcześniej wyjaśnienia na ten temat. Literatura i dziennikarstwo sa to dwa najwyższe czynniki wychowawcze, dlatego tez rząd nasz będzie właścicielem większości dzienników. Z centralizuje to wpływ szkodliwy prasy prywatnej, a zarazem stworzy olbrzymi wpływ na umysły. Jeżeli wydamy pozwolenie na 10 dzienników, to sami otworzymy 30 i będziemy stale utrzymywać ten stosunek.  Ogół nie powinien domyślać się tego, wydawane więc przez nas dzienniki będą z pozoru krańcowo przeciwnych kierunków i zdania, co wzbudzi do wydawnictw tych zaufanie i pociągnie do nich przeciwników naszych, niedomyslajacych się niczego.  W ten sposób wpadną oni w nasze sidła i będą unieszkodliwieni.

Na pierwszym planie będą stały organy o charakterze ściśle urzędowym. Te będą pilnowały zawsze naszych interesów, to tez wpływ będą posiadały bardzo nikły.  Na drugim planie umieścimy pólurzedówki, których zadaniem będzie nęcenie obojętnych.  Trzeci plan zajmie nasza rzekoma opozycja, w której bodajby jeden z organów będzie stanowił antypody nasze. Przeciwnicy nasi będą uważali owa rzekoma opozycje za zwolenników swoich i otworzą przed nami karty. 
 Dzienniki nasze będą przedstawiały, kierunki najrozmaitsze; arystokratyczny, republikański, rewolucyjny, a nawet anarchistyczny, lecz tylko dopóty, rzecz prosta, dopóki żyć będzie konstytucja. Jak bożek indyjski Wisznu, będą one posiadały sto rak, z których każda będzie wyczuwał puls jakiegoś kierunku myśli społecznej.  Każdy puls zacznie bić w sposób przyspieszony, wówczas ręce te zwrócą opinie w kierunku celów naszych, bowiem osobnik podniecony traci rozsadek i łatwo poddaje się nakazom. Głupcy, którzy będą myśleli, że powtarzają zdanie dziennika reprezentującego ich obóz, powtarzać będą nasze myśli lub te, które będą dla nas pożądane.  Wyobrażając sobie, że krocza za organem partii swojej, będą szli za sztandarem, którym my im wywiesimy.

Chcąc skierować odpowiednio do tego milicje gazetową, musimy całą sprawę zorganizować, że szczególna dbałością. Pod nazwą centralnego wydziału prasowego stworzymy zebrania literackie, na których agenci nasi będą niespostrzeżenie rzucali hasła i dawali sygnały. Sprzeciwiając się zawsze powierzchownie naszym poczynaniom, bez dotykania ich istoty, organy nasze będą prowadziły polemikę bezwartościowa z dziennikarzami urzędowymi jedynie w celu, aby dąć nam przyczynę do wypowiedzenia się więcej szczegółowo niż to mogliśmy uskutecznić w pierwiastkowych oświadczeniach urzędowych. Rzecz prosta, iz będzie to z pożytkiem dla nas. 
 Napaści na nas spowodują jeszcze i to, że poddani upewniają się do zupełnej swobody gadania, nasi zaś agenci będą mieli podstawy do twierdzenia, że dzienniki występujące przeciwko nam, zajmują się czcza paplanina, bowiem nie sa zdolne znaleźć istotnych przyczyn do rzeczowego obalenia treści rozporządzeń naszych. 
Podobnie niedostrzegalne dla uwagi społecznej, nie mniej jednak pewne zarządzenia, w sposób najpewniejszy skierują zaufanie w stronę naszego rządu.  Dzięki zarządzeniom tym będziemy w zakresie spraw politycznych w miarę potrzeby pobudzali lub uspakajali umysły, przekonywali lub dezorientowali, przez drukowanie to prawdy, to znów kłamstw, to pewnych danych, - to znów przeczenia im, odpowiednio do tego, czy przyjęto je dobrze, czy tez źle.  Zawsze jednak będziemy ostrożnie badali grunt, zanim uczynimy krok.  Będziemy odnosili nad przeciwnikami naszymi pewne zwycięstwa, bowiem, tamci nie będą rozporządzali organami prasy, w których mogliby wypowiedzieć się całkowicie, a to z powodu wymienionych wyżej zarządzeń przeciwko prasie. Kamienie probiercze, użyte przez nas w prasie trzeciej kategorii, będą w razie potrzeby energicznie umieszczone przez nasze pisma urzędowe.

SOLIDARNOŚĆ ŻYDÓW W PRASIE WSPÓŁCZESNEJ 
 Juz obecnie bodajby w formach przestrzeganych przez dziennikarstwo francuskie istnieje solidarność masońska, wyrażona w haśle: wszystkie organy prasy związane sa wzajemnie tajemnica zawodowa. 
 Żaden z członów tej prasy, na kształt augurów starożytnych nie wyda tajemnicy informacji swoich, Jeżeli nie postanowiono, ogłosić ich.  Żaden z dziennikarzy nie zdecyduje się na zdradzenie tej tajemnicy, bowiem żaden z nich nie jest przyjmowany do świata literackiego, o ile nie miał w przeszłości jakiejś haniebnej rany. Rany te ujawniono by zaraz, dopóki zaś sa ukryte aureola dziennikarza przyciąga przekonania większości. Tłumy z zapałem kroczą za nim.

OBUDZENIE ZADAŃ SPOŁECZNYCH NA PROWINCJI 
 Wyrachowanie nasze dotyczy zwłaszcza prowincji.  Konieczne jest, byśmy tam obudzili te pragnienia i dążności, przy pomocy, których moglibyśmy w każdej chwili zaatakować stolice, przedstawiając je za niezależne pragnienia i dążności prowincji.  Rzecz prosta, iz źródłem my będziemy zawsze.  Potrzebne nam to, by niekiedy, dopóki nie posiadamy jeszcze pelni władzy, - stolice bywały oplatane przez prowincjonalna opinie narodu, czyli większości zorganizowanej sztucznie przez naszych agentów. 
 Potrzebne nam to, by stolice w momencie psychologicznym nie potrzebowały nad faktem dokonanym debatować bodajby, dlatego, że znalazł on uznanie większości prowincjonalnej.

NIEOMYLNOŚĆ NOWEGO USTROJU 
W okresie nowego ustroju będącego przejściem do panowania naszego, nie można pozwolić na demaskowanie przez prasę nieuczciwości społecznej.  Konieczne jest, by myślano, że nowy ustrój zadowolili wszystkich o tyle, ze nawet znikła przestępczość. 
Przejawy przestępczości mogą być znane tylko ofiarom lub świadkom przypadkowym. 

PROTOKÓŁ Nr. 13

POTRZEBA CHLEBA POWSZEDNIEGO 
Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojów do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami. Agenci spośród nich przyjęci do naszej prasy będą w myśl rozkazów naszych rozpisywali się o tym, co według nas będzie nieodpowiednie do ogłaszania bezpośredniego w dokumentach urzędowych, my zaś tymczasem korzystając z podjętej dyskusji przeprowadzimy zarządzenia pożądane i ofiarujemy je ogółowi, jako fakt dokonany. Nikt nie ośmieli się domagać odwołania rzeczy juz przesadzonej tym więcej, że przedstawimy ja jako ulepszenie. Jednocześnie prasa zwróci umysły w kierunku nowych spraw.

KWESTIE POLITYCZNE 
Nauczyliśmy wszak ludzi szukania wiecznie czegoś nowego. Do dyskusji nad tymi sprawami nowymi rzuca się bezmózgowi kierownicy losów niezdolni dotychczas pojąc, że nie maja wyobrażenia o tym, do czego się biorą. Kwestie polityki dostępne sa wyłącznie dla twórców i kierowników jej w ciągu wielu wieków. że wszystkiego tego stanie się widoczne, ze ubiegając się o zdanie tłumu, ustawimy bieg nowego mechanizmu. Możecie zauważyć, że szukamy niejako uznania nie dla czynów, lecz dla słów wygłoszonych przez nas w danej kwestii. Głosimy stale, że myślą kierownicza, naszych poczynań jest nadzieja, a nawet pewność służenia dobru powszechnemu.

SPRAWY PRZEMYSŁOWE 
Aby odciągnąć ludzi zbyt niespokojnych od debatowania nad kwestiami politycznymi rzekomo przeprowadzamy obecnie nowe zagadnienia, a mianowicie - sprawy przemysłowe.  Niech sobie szaleją na tym terenie. Masy zgadzają się na próżnowanie, na odpoczynek po rzekomej działalności politycznej, (której nauczyliśmy ich, aby przy pomocy tego wałczyć przeciwko rządom gojów), - jedynie pod warunkiem posiadania nowego zajęcia, zawierającego, jak to im wskazujemy, również treść polityczna.

UCIECHY - DOMY LUDOWE 
W obawie, że ludzie owi sami dojdą do jakiś wniosków, odwracamy ich uwagę przy pomocy uciech, zabaw, namiętności, domów ludowych. Nie - zadługo przy pośrednictwie prasy zaczniemy ogłaszać konkursy w dziedzinie sztuki, sportu wszelakiego rodzaju: sporty te odwrócą ostatecznie umysły od kwestii, w których zakresie musielibyśmy walczyć z nimi. Odzwyczaiwszy się stopniowo coraz więcej od myślenia samodzielnego, ludzie zaczną rozmawiać z nami w uniesieniu, bowiem my jedynie zaczniemy propagować nowe kierunki myśli za pośrednictwem takich, rzecz prosta osób, z którymi o solidaryzowanie się możemy być pomawiani.

(Oto wasze Polsatowskie i TVN-owskie brednie które zacierają granicę pomiędzy artystą a ogółem populacji, dając złudne wrażenie iż artystą ,twórcą może być każdy… Oto wasza złudna nadzieja…. Samodzielne myślenie przestało być domeną człowieczeństwa…)

„PRAWDA JEST JEDNA" 
Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie.  Do tej chwili przydadzą się nam bardzo. W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszystkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych. Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bez mózgu głowy gojów i nie ma wśród nich ani jednego rozumiejącego, że wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazków materialnych, nie ma nic wspólnego z prawda, bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postępu.  Postęp jako idea fałszywa, służy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znalazł jej prócz nas, którzy jej strzeżemy.

WIELKIE PROBLEMATY 
Kiedy juz obejmiemy władzę, mówcy nasi będą głosili wielkie problemy, któryby poruszały cala ludzkość w tym celu, by koniec końców uznała nasze dobroczynne rządy.  Któż wówczas podejrzewać może, że wszystkie problematy owe były przez nas dobrane w myśl planu politycznego, którego nikt nie mógł odgadnąć w ciągu wieków. 

PROTOKÓŁ Nr. 14

RELIGIA PRZYSZŁOŚCI 
Kiedy juz zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane, poza naszym kultem jedynego bóstwa, z którym losy nas łącza wskutek tego, że jesteśmy narodem wybranym i przez które losy nasze związane sa z losami świata. 
Dlatego tez powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia.  Jeśli z tego powodu powstaną ateiści współcześni, to jako stopień przejściowy, nie przeszkodzą naszym zamiarom, będą zaś przykładem dla tych pokoleń, które będą słuchały naszych, kazań o religii mojżeszowej. Religia ta, będąca systemem trwałym i ściśle obmyślanym, doprowadziła do podboju przez nas wszystkich narodów.  Podkreślać będziemy również jej prawdę mistyczna, na której, jak to będziemy głosili, polega cala jej siłą wychowawcza. Wówczas przy każdej sposobności będziemy drukowali artykuły, w których przeprowadzimy porównanie między poprzednimi, a naszymi dobroczynnymi rządami. 
Laska pokoju, bodajby wymuszonego, uwydatni jeszcze więcej dodatnie strony rządu naszego. 
Omyłki administracji gojów będziemy opisywali w barwach najjaskrawszych.  Wszczepimy taki wstręt do nich, że narody będą wołały pokój w stanie niewoli pańszczyźnianej, niż prawa owej znamienitej wolności, które jak tak zmęczyły, wyczerpały źródła ludzkiego istnienia, będąc eksploatowane przez tłum awanturników niewiedzących, co czynią... Bezużyteczne zmiany rządów, do czego my podbechtywaliśmy gojów, podkopując gmachy ich państw,  do takiego stopnia naprzykrza się narodom, że będą one wolały znosić od nas wszystko, byłe tylko nie były narażone na powtórne przeżycie tych samych zaburzeń i przeciwności. My zaś będziemy, że szczególnym naciskiem uwydatniali błędy historyczne gojów, które w ciągu tylu wieków męczyły ludzkość, wskutek braku przenikliwości we wszystkim, co dotyczy istotnego dobra.  W pogoni za fantastycznymi projektami dobra społecznego, rządy gojów nie spostrzegły, że projekty coraz więcej psuły, a nie poprawiały stan stosunków powszechnych, na których gruntuje się zycie ludzkie. Cala siła naszych zasad i środków będzie zawarta w tym, że będą przez nas głoszone i komentowane jako kontrast jaskrawy zgangrenowanego dawnego ustroju społecznego.

NIEDOSTEPNOŚĆ POZNANIA TAJNIKÓW RELIGII PRZYSZŁOŚCI 
Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń gojów, lecz nikt nigdy nie będzie krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nigdy nie ośmielą się zdradzić jej tajników.*

 *- Gruntowne poznanie, z kim Żydzi się sprzymierzyli znajdzie czytelnik w książce „Królestwo Szatana" wydanej przez Catholic Publishing, w rozdziale o tym samym tytule.

(Już od dziesięcioleci manipuluje się wiedzą współczesną spychając ją do zagadnień które zostały przedstawione setki lat temu…a obecnie nie stanowią żadnej wartości naukowej, religijnej i edukacyjnej)

PORNOGRAFIA I PRZYSZŁOŚĆ SŁOWA DRUKOWANEGO 
W krajach, uważanych za stojące na czele stworzyliśmy literaturę szaloną, brudną, wstydliwa. Przez czas pewien po objęciu władzy będziemy popierali rozwój tej literatury, by uwypuklić kontrast programów i głosów, które zbiegną z wyżyn naszych. 
Mędrcy nasi wychowani do kierowania gojami, będą układali mowy, projekty, artykuły, przy których pomocy będziemy wpływali na umysły, kierując je w stronę wybranych przez nas pojęć i nauk. 

PROTOKÓŁ Nr. 15

JEDNORAZOWY PRZEWRÓT WSZECHŚWIATOWY 
Kiedy nareszcie zapanujemy niepodzielnie przy pomocy przewrotów państwowych, przygotowanych wszędzie na ten sam dzień po ostatecznym uznaniu nieużyteczności wszystkich rządów istniejących, (do chwili tej minie jeszcze czasu niemało, być może - wiek cały) - wówczas postaramy się, by przeciwko nam nie było spisków. W tym celu bez miłosierdzia będziemy skazywali na śmierć każdego, kto z bronią w ręku sprzeciwiać się będzie objęciu przez nas panowania.

EGZEKUCJE 
Utworzenie jakiegokolwiek stowarzyszenia tajnego również będzie karane śmiercią. Istniejące obecnie znamy, bowiem służyły i służą nam. Skasujemy je; członków zaś wyślemy do lądów odległych od Europy.

PRZYSZŁE LOSY MASONÓW - GOJÓW 
Podobnie postąpimy z tymi gojami masonami, którzy wiedzą zbyt wiele.  Ci, których dla jakichkolwiek przyczyn ułaskawimy, będą wiecznie lękali się zesłania. Wydamy prawo, w myśl, którego wszyscy byli członkowie stowarzyszeń tajnych będą wysyłani z Europy, jako środowiska władzy naszej. Decyzje rządu naszego będą ostateczne i bezapelacyjne.

MISTYCZNOŚĆ WŁADZY 
W stowarzyszeniach gojów, gdzie zasialiśmy ziarna nieładu i ciągłych protestów, można przywrócić porządek tylko przy użyciu środków bezwzględnych, dowodzących istnienia niezłomnej władzy.  Nie warto zwracać uwagi na ofiary składane na ołtarzu przyszłej pomyślności.  Na osiągnięciu pomyślności  chociażby kosztem ofiar,  polega obowiązek każdej władzy świadomej, że istnienie jej polega nie na przywilejach, lecz na obowiązkach.  Głównym czynnikiem niewzruszoności władzy jest utrwalenie nimbu potęgi, który można zdobyć jedynie przez wspaniałą niezłomność władzy, która posiadałaby cechy nietykalności, wypływające z przyczyny mistycznych - z wyboru Boskiego.  Takim było właśnie do ostatnich czasów samowładztwo rosyjskie, jedyny poza papiestwem, poważny wróg nasz.  Przypomnijcie sobie, że zalane Karwia Włochy nie tknęły włosa z głowy Sulli, który krew te wytoczył.  Sulla dzięki swej odwadze stal się bóstwem w oczach narodu, choć znęcał się  nad nim.  Dzielny powrót Sulli do Rzymu uczynił go nietykalnym.  Naród nie tyka człowieka, który zahipnotyzuje go swoim męstwem i siłą ducha.

ROZMNAŻANIE LÓŻ MASOŃSKICH 
Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali loże wolnomularskie we wszystkich państwach świata.  Wciągniemy do lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów.

ZARZĄD CENTRALNY MĘDRCÓW
Wszystkie loże poddamy jednemu znanemu tylko przez nas zarządowi, złożonemu z Mędrców naszych.  Loże będą posiadały przedstawiciela, maskującego ów centralny zarząd masonerii oraz głoszącego hasła i programy.  W lożach tych zadzierzgniemy węzeł, że wszystkimi czynnikami rewolucyjnymi i wolnomyślnymi.  Będą się one składały z przedstawicieli wszystkich klas  społecznych.  Najtajniejsze protokoły polityczne będą nam znane i podlegle naszemu kierownictwu od chwili ich powstania.  W liczbie członków lóż będą prawie wszyscy agenci policji narodowej i międzynarodowej, bowiem ich współpraca jest dla nas niezbędna. Policja ma możność nie tylko załatwienia się po swojemu z opornymi, lecz również i ukrywania dzieł naszych, stwarzania przyczyn do niezadowoleń itd.

MASONERIA JAKO KIEROWNIK WSZYSTKICH STOWARZYSZEŃ TAJNYCH 
Do stowarzyszeń tajnych zapisują się zwykle najchętniej aferzyści, karierowicze i w ogóle ludzie po większej części lekkomyślni, z którymi prowadzenie interesów nie będzie dla nas trudne. Oni będą wprowadzali w ruch mechanizm maszyny wymyślonej przez nas... Jeżeli w świecie tym powstanie zamęt, będzie to znaczyło, że potrzebowaliśmy go zamącić, aby zbyt wielka solidarność jego rozprzęgła się. Jeżeli zaś w łonie świata tego powstanie spisek, to na czele nie będzie stal nikt inny, jak tylko najwierniejszy ze sług naszych. Jest to naturalne, że my, nie zaś, kto inny, będziemy kierowali sprawami i czynnościami masonerii, ponieważ wiemy, dokąd prowadzimy, znamy cel ostateczny każdego działania, goje zaś nie wiedzą, nawet nie znają wyników bezpośrednich: obchodzi ich zwykle chwilowe zadowolenie ambicji przy wykonywaniu projektów. Nie wiedza o tym, że sam projekt nie powstał z inicjatywy, lecz dzięki poddaniu przez nas myśli odpowiedniej.

DONIOSŁOŚĆ POWODZENIA PUBLICZNEGO 
Goje zapisują się do lóż, jedni - powodowani ciekawością lub tez nadzieja dobrania się ta droga do centrum społecznego, inni zaś żeby uzyskać możność wypowiedzenia publicznego swoich niezniszczalnych i bezpodstawnych marzen: ci pragną oklasków i emocji, która daje powodzenie, a której im nie szczędzimy.  Nie wzbraniajmy im tego powodzenia, by korzystać z powstałej na tym tle zarozumiałości i przekonania o wartości własnej.  Przy pomocy tych czynników ludzie niespostrzeżenie przejmują się nakazami naszymi nie strzegąc się ich w przekonaniu, że nieomylność wytwarza myśli własne, ale cudzych nie przyjmuje.  Nie wyobrazicie sobie jak łatwo najrozumniejszych gojów doprowadzić do naiwności nieświadomej, o ile przekonani sa o wartości własnej, a jednocześnie, jak łatwo przy pomocy najmniejszego niepowodzenia, bodajby braku oklasków, pozbawić ich pewności siebie i doprowadzić do zupełnej uległości, skoro tylko zapewnić im nowe powodzenie.  O ile nasi lekceważą powodzenie, byłe przeprowadzić plan dany o tyle goje gotowi są zaniedbać wszelkie plany dla chwilowego powodzenia.

KOLEKTYWIZM 
Psychologia powyższa gojów ułatwia nam znacznie zadanie kierowania nimi.  Te z pozoru tygrysy, maja dusze baranów, w głowach zaś przeciągi. Dzięki nam wsiedli na konika marzen o pochłonięciu indywidualności ludzkiej przez jednostkę symboliczna kolektywizmu.  Nie pojęli jeszcze i nie pojmą nigdy myśli, że „kolektywizm" stanowi jawne pogwałcenie praw najważniejszych natury, która od początku świata tworzyła jednostki, niepodobne do innych, mające na celu właśnie indywidualność. Jeżeli byliśmy zdolni doprowadzić ich do takiego szalonego zaślepienia, czyż nie dowodzi ta z zadziwiająca wyrazistością, do jakiego stopnia umysł gojów nie jest po ludzku rozwinięty w porównaniu z umysłem naszym! Okoliczność ta jest dla nas główna gwarancja powodzenia.

OFIARY 
Do jakiego stopnia sięgała przenikliwość naszych Mędrców w starożytności! Twierdzili oni, że dla dopięcia celu poważnego nie należy cofać się przed użyciem pewnych środków lub liczyć ofiary składane, aby osiągnąć cel.  My nie liczyliśmy ofiar z pośród nasilenia bydlęcego gojów, choć złożyliśmy ofiarę z wielu naszych.  Lecz za to wzamian stworzyliśmy dla naszych taka sytuacje na świecie, o jakiej nawet marzyc nie mogli. Stosunkowo nieliczne ofiary  z pośród nas uchroniły od zguby narodowość nasza.

EGZEKUCJE NAD MASONAMI 
Śmierć jest nieuniknionym końcem każdego życia.  Lepiej jest przyśpieszyć koniec tych, którzy przeszkadzają naszej sprawie niż nas, którzy jesteśmy jej twórcami.  Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci naszych, nie będzie się mógł domyśleć tego, nawet same ofiary: wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi tego potrzeba, na pozór wskutek chorób normalnych.  Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielają się protestować. 
Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonstwa wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.  Głosząc gojom liberalizm, jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa.

UPADEK POWAGI PRAW I WŁADZY 
Pod wpływem naszym wykonanie praw gojów spadło do minimum. Powaga prawa jest zachwiana przez komentowanie wolnomyślne, wprowadzone przez nas do tej sfery.  W najważniejszych sprawach politycznych i zasadniczych sady wydaja wyroki w myśl wskazań naszych, widza sprawy w takim świetle, w jakim je zabarwimy dla administracji gojów, rzecz prosta, przez osoby przedstawione, z którymi na pozór nie mamy nic wspólnego oraz przy pomocy gazet i innych środków.  Nawet senatorowie i przedstawiciele wyższych administracji korzystają z rad naszych.  Zwierzęcy par excelence, umysł gojów niezdolny jest do analizy o obserwacji, tym więcej zaś nie może przwiedziec, co ma na celu odpowiednie przedstawienie danej sprawy.

WYBRAŃCY 
W tej różnicy, co do zdolności myślenia dają się łatwo upatrzec cechy człowieczeństwa oraz tego, że jesteśmy narodem wybranym. To odróżnia nasz umysł od instynktownego, zwierzęcego umysłu gojów, którzy widza, lecz nie zdolni sa przewidzieć lub dokonać wynalazku: (z wyjątkiem wynalazków materialnych). Z powyższego jasnym się staje, że natura sama przeznaczyła dla nas kierownictwo i rządy świata.

ZWIĘZŁOŚĆ I JASNOŚĆ PRAW, W PRZYSZŁYM PAŃSTWIE 
Kiedy przyjdzie okres naszych rządów jawnych oraz zaznaczenia dla nas ich dobroczynnego wpływu, wtedy przerobimy wszystkie prawodawstwa. 
Prawa przez nas utworzone będą zwięźle, jasne, niewzruszone i bez wszystkich komentarzy, toteż każdy będzie w stanie poznać je gruntownie. Zasadniczym rysem będzie posłuszeństwo dla zwierzchności, deprawowanie do stopnia najwyższego. Wówczas znikną wszelkie nadużycia wskutek odpowiedzialności wszystkich bez wyjątku wobec władzy przedstawiciela wyższych sfer rządzących.

ŚRODKI PRZECIWKO NADUŻYCIOM WŁADZ 
Nadużycia władz, stojących niżej od tych instancji ostatniej będą karane z taka bezwzględnością, że każdy straci chęć do eksperymentów w tym rodzaju.  Będziemy skrzętnie badali każde działanie administracji państwowej, od której zależny jest bieg maszyny państwowej, bowiem demoralizacja administracji powoduje demoralizacje ogólna. Ani jeden fakt pogwałcenia prawa ani nadużycia władzy nie pozostanie bez przykładnej kary.

SUROWOŚĆ KAR 
Ukrywanie wykroczeń, solidarna pobłażliwość między osobami pracującymi w administracji, wszystko to zniknie wobec pierwszych przykładów wymierzania surowych kar. Aureola władzy naszej wymaga stosowania kar celowych, czyli surowych za najmniejsze zachwianie jej powagi dla zysku osobistego. Delikwent, ukarany nawet nieproporcjonalnie w stosunku do winy, będzie niejako żołnierzem, ginącym na posterunku administracyjnym w imię pożytku dla władzy, zasad i prawa, które nie dopuszczają przejścia z drogi społecznej na osobista ludzi, kierujących rydwanem społecznym.  Na przykład: sędziowie nasi będą wiedzieli, że pragnąc pochwalić się nierozsądnym miłosierdziem, gwałcą przepisy sprawiedliwości, stworzone w celu poprawy ludzi przy pomocy kar za przestępstwa, nie zaś dla manifestowania zalet duchowych sędziego.  Przejawianie zalet tych jest zupełnie odpowiednie w życiu prywatnym, lecz nie na gruncie społecznym, stanowiącym podstawę wychowawcza ludzi.

WIEK PREKLUZYJNY SĘDZIÓW 
Nasz personel sądowy będzie pracował nie dłużej, jak do 35 lat, po pierwsze, dlatego, że starcy z większym uporem obstają przy powziętym z góry zadaniu, trudniej poddając się rozporządzeniom nowym, po drugie, zaś, dlatego, że da nam to możność osiągnięcia łatwości w przenoszeniu personelu, który z tym mniejsza trudnością ugnie się pod uciskiem naszym:, kto zechce pozostać na zajmowanym stanowisku, będzie musiała być ślepo posłuszny, żeby zasłużyć na to.

LIBERALIZM SĘDZIÓW I WŁADZY 
W ogóle sędziowie nasi wybierani będą spośród takich ludzi, którzy będą dobrze wiedzieli, że zadaniem ich jest karanie i stosowanie prawa, nie zaś marzenia o przejawianiu liberalizmu kosztem państwowego planu wychowawczego jak to sobie obecnie wyobrażają goje. Przenoszenie sędziów spowoduje, prócz tego, zmniejszenie solidarności zbiorowej kolegów i przykuje wszystkich do interesów państwa, od którego będzie los ich zależał.  Młode pokolenie sędziów będzie wychowane w poglądach, że niedopuszczalne sa nadużycia podobne, któryby mogły zepsuć porządek ustalony we wzajemnych stosunkach poddanych. Obecni sędziowie gojów, pobłażliwi są na wszelkie przestępstwa, nie mają, bowiem właściwego poglądu na swoje obowiązki, a to, dlatego ,że władcy obecni, mianując sędziów, nie troszczą się o wpojenie w nich poczucia obowiązku i zrozumienia zadań.  Goje oferują poddanym swoim zyskowne stanowiska, nie myśląc nawet wyjaśnić im, po co je utworzono.  Z tej przyczyny rządy gojów burzone sa przez ich własne siły, przez działania ich własnej administracji. 
 Niechże dla rządu naszego będzie jeszcze jedna lekcja ten przykład, do jakich wyników doprowadzają działania podobne. Wykorzenimy wolnomyślność ze wszystkich ważnych stanowisk strategicznych w rządzie naszym, od których zależy wychowanie ludzi, podległych naszemu ustrojowi społecznemu.  Stanowiska takie zajmowane będą jedynie przez osoby wykształcone przez nas, w kierunku zarządzania administracyjnego. Na ewentualny zarzut, ze dymisje starych urzędników obciąża znacznie skarb, mogą odpowiedzieć, ze po pierwsze wzamian utraconej posady, będą otrzymywali inna, prywatna, przygotowana dla nich wcześniej, po drugie zaś przypomnę, że w naszym posiadaniu będą pieniądze całego świata, a wiec rząd nasz nie ma przyczyn liczenia się z kosztami.

(Wszystkie szkoły są ich więc czego można się w nich nauczyć poza kłamstwami ?! Posłuszeństwa systemowi, poświęcenia dla ich idei…)

ABSOLUTYZM ŻYDOSTWA 
Absolutyzm nasz będzie pod każdym względem konsekwentnym, to tez wola nasza w każdej tej decyzji, będzie szanowana i wykonywana bezwzględnie: wola ta będzie ignorowała wszelkie szemranie, wszelkie niezadowolenie, tępiąc każdy ich czynny przejaw przy pomocy przykładnych kar.

PRAWO KASACJI 
Zniesiemy prawo kasacji, pozostawiając je w wyłącznym naszym rozporządzeniu, a właściwie przekazując je władcy, bowiem nie powinniśmy pozwolić na to, by w umysłach mogło powstać przypuszczenie, że mianowani przez nas sędziowie mogli wydąć wyrok błędny.  Gdyby coś podobnego zaszło, wówczas sami skasujemy wyrok, ukarawszy jednocześnie sędziego za niepojmowanie obowiązków, tak przykładnie, że wypadek podobny nie powtórzy się więcej. 
Powtarzam, że będziemy przecież wiedzieli o każdym kroku naszej administracji, która trzeba tylko pilnować, żeby naród był z nas zadowolony, ma on, bowiem prawo wymagania od dobrego rządu, również od dobrego urzędnika.

PATRYARCHALNY RODZAJ WŁADZY - PRZYSZŁEGO WŁADCY. 
UBÓSTWIANIE, WŁADCY 
Rząd nasz będzie miał charakter patriarchalnej opieki ojcowskiej ze strony naszego władcy.  Naród nasz i poddani będą uważali go za ojca, dbałego o każdą czynność, o każdy przejaw stosunku wzajemnego poddanych oraz przejaw stosunku do władcy.  Wówczas w takim stopniu przejma się myślą, że niemożliwe jest obejść się bez takiego kierownictwa i opieki, o ile się chce żyć w spokoju, iz uznają samowładztwo naszego władcy z czcią zbliżona do ubóstwiania, zwłaszcza, kiedy się przekonają, że władza funkcjonariuszy naszych nie zastępuje jego władzy, bowiem jest tylko ślepym jej wykonaniem.  Będą zadowoleni, że uregulowaliśmy wszystko w ich życiu, jak to robią rodzice rozsądni pragnący wychować dzieci w zasadach posłuszeństwa i obowiązku.  Wszak narody w stosunku do tajników polityki naszej sa wiecznymi dziećmi.  Tak samo jak ich rządy.

PRAWO SILNIEJSZEGO JAKO JEDYNE PRAWO 
Jak widzicie despotyzm nasz ugruntowany będzie na prawie i obowiązku: zmuszanie do spełnienia obowiązku jest atrybucja rządu, będącego ojcem dla poddanych. Rząd ma po swojej stronie prawo silniejszego, aby korzystać z tego prawa do skierowania ludzkości w strojne ustroju określonego i naturalnego, czyli w stronę posłuszeństwa.  Wszystko na świecie jest posłuszne, Jeżeli nie ludziom to okolicznościom albo naturze własnej, lecz w każdym razie czemuś silniejszemu. Bądźmy, zatem czymś silniejszym w imię dobra. Obowiązani jesteśmy bez wahania poświęcać jednostki gwałcąc porządek ustalony, bowiem w przykładnym karaniu zła spoczywa doniośle zadanie wychowawcze.

KRÓL IZRAELSKI PATRIARCHĄ ŚWIATA 
Kiedy król izraelski wdzieje na swoje święto czoło koronę, zaofiarowana mu przez Europę, z ta chwila stanie się patriarcha świata. Ofiary niezbędne, złożone, dla niego, z powodu swej celowości nigdy nie dorównają liczbie ofiar, złożonych w ciągu wieków przez manie wielkości, zawarta w konkurencji rządów gojów. Król nasz będzie nieustannie obcował z narodem, wygłaszając dla niego z trybuny przemówienia, które fama rozniesie natychmiast po świecie.

PROTOKÓŁ Nr. 16

UNIESZKODLIWIENIE UNIWERSYTETÓW 
Aby zniszczyć wszelkie siły zbrojne, oprócz naszej, unieszkodliwimy pierwszy stopień zbiorowości, czyli uniwersytety, przekształciwszy je w kierunku nowym.  Dyrekcje ich i profesorowie będą przygotowywani do zawodu swego przy pomocy tajnych szczegółowych programów działania, od których nie będą mogli odstępować bezkarnie.  Profesorowie będą mianowani ze szczególna oględnością i w zupełności zależni od rządu.  Z programu wykładów wykluczymy prawo państwowe, zarówno - jak i wszystko, co dotyczy spraw politycznych,  Nauki te będą wykładane niewielu dziesiątkom osób, wybranych z liczby wtajemniczonych dzięki wybitnym zdolnościom. Uniwersytety nie powinny wypuszczać, że swoich murów młokosów smażących plany konstytucji, jakby komedie albo tragedie, i zajmujących się sprawami politycznymi, o których nawet ojcowie ich nie mieli nigdy najmniejszego pojęcia.  Niewłaściwie skierowane wtajemniczenie znawczej liczby osób w sprawy polityczne wytwarza utopistów i złych poddanych, jak to sami możecie sprawdzić na przykładzie ogólnego wychowania gojów w tym kierunku. Dla nas było konieczne wprowadzenie do ich wychowania tych wszystkich zasad, które tak świetnie poderwały ich ustrój.  Kiedy obejmiemy władzę, wówczas usuniemy z wychowania wszelkie przedmioty, wywołujące zamęt i uczyniły z młodzieży posłuszne dzieci władzy, przywiązane do władzy, jako punktu oparcia i nadziei pokoju.

ZASTĄPIENIE KLASYCYZMU 
Klasycyzm oraz wszelkie studia nad historia starożytną, zawierająca więcej złych, niż dobrych przykładów, zastąpimy przez studia nad programem przyszłości.  Wykreślimy z pamięci ludzi wszystkie fakty z wieków minionych, niepożądane dla nas, pozostawiając tylko te, które uwydatniają wszelkie omyłki rządów gojów.  Nauka życia praktycznego, ustroju obowiązującego, stosunków wzajemnych miedzy ludźmi, unikania złych przykładów egoistycznych, siejących zarazę zła oraz wszelkie podobne kwestie o charakterze wychowawczym będą stały na czele programu wykładów, ułożonego według specjalnego planu dla każdego.  Nauczanie w żadnym razie nie będzie uogólniane.  Podobne postawienie sprawy jest szczególnie ważne.

WYCHOWANIE I STAN 
Każdy stan społeczny winien być wychowany w ścisłym rozgraniczeniu odpowiednio do pracy i przeznaczenia. Geniusze przypadkowe zawsze umiały i będą umiały wślizgnąć się do innych stanów.  Zupełnym szaleństwem byłoby dla tych wypadków nielicznych pozwalać wchodzić do szeregów cudzych ludziom bez zdolności, odbierając stanowiska osobom odpowiednim z pochodzenia i zajęcia.  Wiecie sami, jakie to dało wyniki gojom, którzy dopuszczali do podobnie jaskrawego nonsensu.

(Oto system Kastowy, hierarchia, elita…ten podział niszczy społeczeństwo i wszelakie pozytywne relacje społeczne… )

REKLAMOWANIE WŁADZY „KIEROWNIKA" W SZKOŁACH 
Chcąc żeby władca zajął pewne miejsce w sercach i umysłach poddanych, należy w czasie działalności jego prowadzić w szkołach i na placach publicznych wykłady o dziełach jego, znaczeniu i wszystkich dobroczynnych zapoczątkowaniach.

SKASOWANIE WSZELKIEGO NAUCZANIA WOLNEGO 
Skasujemy wszystkie nauczanie wolne. Młodzież ucząca się będzie miała prawo zbierania się wraz z rodzicami z zakładach naukowych niby w klubach. W czasie zebrań tych w dni świąteczne, profesorowie będą miewali odczyty rzekomo wolne, na temat stosunków ludzkich, o zasadach przykładu, o represjach, powstających na tle nieświadomości stosunków, wreszcie o filozofii nowych teorii, nieujawnionych jeszcze światu. Teorie te podniesiemy do znaczenia dogmatów wiary, jako stanowiące stopień przejściowy do niej. Przedstawiwszy program działań naszych w teraźniejszości i przyszłości, przeczytam wam podstawy tych teorii.

NIEPODLEGLOŚĆ MYŚLI 
Wiedząc dzięki doświadczeniu wielu wieków, że ludzie żyją i powodują się ideami, że idee te są wchłaniane za pośrednictwem wychowania, dawanego z jednakowym powodzeniem ludziom wszelkiego wieku, przy uszyciu, rzecz prosta, odmiennych systemów, połkniemy i skonfiskujemy na korzyść nasza ostatnie przejawy niepodległości myśli, które juz od dawna zwracamy w kierunku potrzebnych nam spraw i idei. System skracania myśli jest już czynny w formie ukrócenia tak zwanego systemu nauki poglądowej, mającej zmienić gojów w bezmyślne uległe zwierzęta potrzebujące metody poglądowej, by nauczyć się czegoś. Jeden z najlepszych agentów naszych we Francji, a mianowicie Bourgeois, ogłosił już nowy program wychowania poglądowego. 

PROTOKÓŁ Nr. 17

ADWOKATURA 
Adwokatura wytwarza ludzi zimnych, okrutnych, upartych, pozbawionych zasad, zajmujących zawsze stanowisko bezosobowe, czysto legalne.  Przyzwyczajeni do traktowania wszystkiego z punktu widzenia korzyści dla obrony, nie zaś z punktu dobra społecznego jej wyników zwykle nie odmawiają podjęcia się żadnej obrony, domagają się za wszelka cenie uniewinnienia, czepiając się drobnych kruczków jurysprudencji i w ten sposób demoralizują sąd. 
Dlatego też zawód ten ściśniemy w wąskich ramkach, które sprowadzą go do strefy urzędniczo-wykonawczej. Adwokaci, zarówno jak i sędziowie, będą pozbawieni prawa porozumiewania się, że stronami, otrzymując sprawy jedynie od władz sądowych, badając je tylko na zasadzie podań i dowodów, broniąc klientów swoich, na zasadzie faktów ustalonych przez badanie słowne.  Honorarium otrzymywać będą bez względu na zalety obrony. Będą to zwykli referenci spraw na rzecz sprawiedliwości, stanowiący przewagę dla prokuratorów, którzy będą referentami na rzecz oskarżenia: skróci to procedurę sadowa. W ten sposób wprowadzona będzie obrona uczciwa bezstronna, nie dal zysków, lecz z przekonania. Położy to kres praktykowanemu obecnie przekupywaniu kolegów obrońców oraz ich porozumiewaniu się, by tylko ten, kto płaci, wygrywał sprawy.

WPŁYW KLERU GOJÓW 
Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób uniemożliwić posłannictwo jego, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa z każdym dniem maleją. Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z sektami i innymi wyznaniami damy sobie rade jeszcze łatwiej, lecz mówić o tym byłoby przedwcześnie. Klerykalizm i kleryków ujmiemy w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się w kierunku odwrotnym do ich ruchu poprzedniego. 
Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia dworu papieskiego, wówczas palec niewidzialnej ręki wskaże w stronę dworu tego, kiedy zaś narody rzuca się tam, wystąpimy w charakterze obrońców jego, by nie dopuścić do znacznego upuszczenia krwi. Przy pomocy dywersji tej wedrzemy się do wnętrza tego dworu, którego nie opuścimy, nie zniszczywszy uprzednio całej jego siły.

KRÓL ŻYDOWSKI JAKO PAPIEŻ PATRIARCHA 
Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarcha kościoła międzynarodowego. Lecz dopóki nie wychowamy młodzieży w zasadach nowych wiar przejściowych, a następnie naszej, nie zaszczepimy jawnie kościoła istniejącego, który będziemy zwalczali przez krytykę, wywołująca schizmy. 


ORGANIZACJA POLICJI OCHOTNICZEJ 
Nasza prasa współczesna w ogóle będzie piętnowała sprawy państwowe, religijne, brak zdolności gojów, wszystko to w wyrażeniach pogardliwych, żeby na wszelki sposób poniżyć ich tak, jak to umie zrobić tylko nasze genialne plemię. Państwo nasze będzie apologią bożka Wisznu, stanowiącego wcielenie tego państwa: w stu dłoniach naszych dzierżyć będziemy sprężyny maszyny społecznej. Będziemy wiedzieli o wszystkim przy pomocy policji urzędowej, która w formie, opracowanej przez nas pozwala rządom widzieć wiele rzeczy.  Zgodnie z programem naszym, trzecia część poddanych naszych będzie śledziła pozostałe części w poczuciu obowiązku w myśl zasady służenia dobrowolnie państwu.  W czasach tych zdajecie szpiega i denuncjanta nie będzie hańba.  Przeciwnie nawet - będzie chwalebne. Denuncjacje bezpodstawne będą surowo karane, by zapobiec szerzeniu się nadużyć w tym kierunku.  Agenci nasi będą należeć zarówno do wyższych, jak i do niższych klas społecznych, do sfery świata administracji. Będą tu również wydawcy, drukarze, księgarze, subiekci, robotnicy, stangreci, lokaje itd.  Policja będzie również nieupoważniona do jakiejkolwiek samowoli, a wiec pozbawiona władzy, będzie tylko świadczyła i denuncjonowala. Kontrola jej doniesień, oraz ewentualne areszty będą zależne od grupy odpowiedzialnych kontrolerów do spraw policji.  Aresztowań będzie dokonywał korpus żandarmerii. 
Osoba, która nie zawiadomi o czymś widzianym lub słyszanym z zakresu kwestii politycznych będzie pociągana do odpowiedzialności za ukrywanie, o ile da się to udowodnić.

SZPIEGOSTWO NA WZÓR SZPIEGOSTWA KAHALNEGO 
 Podobnie jak dziś bracia nasi pod odpowiedzialnością osobista obowiązani sa denuncjować przed kahałem odstępców lub osoby działające przeciwko niemu.  Tak samo w naszym państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych obowiązywać będzie przestrzeganie służenia państwu w tym kierunku.

NADUŻYCIA WŁADZY 
Organizacja taka wypełni nadużycia władzy dokonywane przy pomocy siły, przekupstwa, słowem to, co poprzednio wprowadziliśmy do obyczajów gojów przy pomocy rad i teorii praw nadczłowieczeństwa. Lecz czyż inaczej moglibyśmy osiągnąć zwiększenie nieładu w ich administracji? W liczbie środków odnośnych jednym z największych sa agenci służący do przywrócenia porządku a posiadający możność przejawiania i rozwijania tej działalności destrukcyjnej swych złych instynktów, samowoli a przede wszystkim - łapownictwa. 

PROTOKÓŁ Nr. 18

ŚRODKI OCHRONNE 
Jeżeli będziemy potrzebowali zastosować wzmożone środki ochronne (najstraszniejsza trucizna dla powagi władzy), urządzimy wówczas symulowane zaburzenia lub wybuch niezadowolenia wyrażanego przez uzdolnionych mówców, do których przyłącza się zaraz wspólmyslacy.  Da nam to powód do rewizji i dozoru, że strony naszych sług pracujących w policji gojów.

JAWNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY JAKO ZGUBA DLA WŁADZY 
Ponieważ większość spiskowców działa z miłości do sztuki, a z  zamiłowania do gadulstwa - nie będziemy niepokoili ich przed rozpoczęciem działań z ich strony, lecz tylko wprowadzimy do ich sfery elementy obserwacyjne. Należy pamiętać, że powaga władzy maleje przez wykrywanie częstych spisków: jest to niejako przyznaniem się do bezsilności lub jeszcze, co gorsze do własnej niesłuszności.  Wiadomo wam, że zniszczyliśmy powagę panujących przez częste zamachy dokonywane przez naszych agentów, będących ślepymi baranami w naszym stadzie.  Wystarcza kilka zdań liberalnych, by skłonić ich do popełnienia zbrodni byłe tylko posiadała ona zabarwienie polityczne. Zmusimy panujących do przyznania się do bezsilności przez ogłoszenie jawnych środków ochrony i w ten sposób zniszczymy powagę władzy.

OCHRONA KRÓLA ŻYDOWSKIEGO Władca nasz będzie strzeżony przez niewidoczna straż, bowiem nie dopuścimy do tego, by powstało przypuszczenie, że istnieje przeciwko niemu spisek, z którym nie będąc zdolny walczyć, musi się przed nim chować.  Gdybyśmy dopuścili do istnienia takiego przypuszczenia, jak to robią goje - tym samym podpisalibyśmy wyrok, jeżeli nie na niego samego, to na dynastie jego, w niedalekiej przyszłości. 

(na niego lub dynastię jego… J.F.K…)


Wedle ściśle zachowawczych pozorów władca nasz będzie używał władzy swej dla dobra narodu, nigdy zaś dla celów własnych lub dynastycznych. To tez dzięki zachowaniu podobnego decourm, władza jego będzie wzbudzała szacunek i będzie strzeżona przez samych poddanych, którzy będą ja ubóstwiali, świadomi, że z nią związana jest pomyślność każdego obywatela, bowiem od władzy tej zależy porządek ustroju społecznego.  Strzec władcę jawnie, to znaczy uznać słabość organizacji jego siły. 
Władca nasz w czasie wystąpień publicznych będzie zawsze otoczony tłumem, jak gdyby ciekawych mężczyzn i kobiet, którzy zajmą pierwsze szeregi kolo niego niby przypadkowo i będą rzekomo przez poszanowanie ładu wstrzymywali innych. Jeżeli w tłumie znajdzie się petent, usiłujący podać prośbę przedzierając się przez szeregi, wówczas pierwsze z tych osób powinny przejąć prośbę i w oczach petenta podąć ja władcy. Aureola władzy wymaga dla swego istnienia, by naród mógł, mówiąc: „gdyby o tym król wiedział", albo: „król o tym wie".

POWAGA MISTYCZNA WŁADZY 
Z chwila utworzenia ochrony urzędowej znika powaga mistyczna władzy.  Każdy posiadający pewna dozę śmiałości uważa się za jej gospodarza. Wywrotowiec zyskuje świadomość swojej siły i czeka momentu odpowiedniego do wykonania zamachu na władzę. Gojom głosiliśmy coś wręcz przeciwnego, ale widzimy przykłady, do czego doprowadziły środki ochrony jawnej!

ARESZTOWANIA ZA NAJMNIEJSZYM PODEJRZENIEM 
Przestępcy będą u nas aresztowani przy pierwszym podejrzeniu, o tyle o ile uzasadnionym podejrzeniu: nie należy w obawie popełnienia ewentualnej pomyłki dawać możność ucieczki osobom podejrzanym o przestępstwo polityczne, za które karać będziemy istotnie bez litości.  Jeżeli do pewnego stopnia dopuszczalne jest badanie pobudek w wykroczeniach zwykłych, to - nie będzie uniewinnienia dla osób, zajmujących się kwestiami, których nikt, prócz rządu, nie rozumie.Zresztą nawet nie wszystkie rządy znają się na prawdziwej polityce. 

PROTOKÓŁ Nr. 19

PRAWO SKŁADANIA PRÓSB I PROJEKTÓW 
Nie pozwalając na samodzielne zajmowanie się polityka, będziemy natomiast popierali wszelkie podania i petycje podające do uznania rządu różne projekty polepszenia bytu narodowego: ujawni to nam braki lub kaprysy naszych poddanych, na które będziemy odpowiadali wykonaniem lub uzasadnionym odrzuceniem, które uwidoczni krótkowzroczność osoby, mylnie rozumiejącej.

SPOSÓB SĄDZENIA PRZESTĘPSTW POLITYCZNYCH 
Chcąc przestępców politycznych pozbawić nimbu dzielności będziemy ich sądzili na lawie oskarżonych obok złodziei, zabójców oraz innych brudnych i wstrętnych przestępców. Wówczas w umysłach ogółu zjednoczy się pojecie takich przestępstw z haniebnością wszelkich innych.  W wyniku wszystkie będą jednakowo pogardzane. Usiłujemy i o ile mi się zdaje osiągnęliśmy to, że goje nie odgadli takiego sposobu walki z intrygami.  W tym celu w prasie i w przemówieniach, a pośrednio nawet w rozsądnie ułożonych podręcznikach historii, reklamowaliśmy męczeństwo przestępców politycznych, poniesione za idee pomyślności mas społecznych. Zniechęciło to jednocześnie do wybrania tej samej drogi. 

PROTOKÓŁ Nr. 20

PROGRAM FINANSOWY 
Dziś zajmiemy się programem finansowym, który umieściłem na końcu referatu mego, jako najtrudniejszy, ostateczny i zdecydowany punkt planów naszych.  Zaczynając referat przypominam wam to, co wzmiankowałem wcześniej, że o wyniku ogólnym działań decyduje sprawa cyfr. 
Z chwila objęcia władzy rząd nasz samowładczy będzie unikał, w myśl zasady samozachowawczej, zbyt wielkiego obciążenia mas podatkami, nie zapominając o swej roli ojca i opiekuna, ponieważ jednak organizacja państwa pociąga znaczne koszty, niezbędne jest posiadać odpowiednie fundusze. Dlatego też należy, że szczególna skrupulatnością opracować sprawę pod tym względem.

PODATEK POSTĘPOWY 
Rząd nasz, przy którym król będzie miał fikcje legalna posiadania wszystkiego znajdującego się w państwie (łatwo to wprowadzić w czyn) - ma prawo do uciekania się do uprawnionego wycofania, wszystkich sum, a to w celu regulowania ich obrotu w państwie.  Wynika stąd, że pobieranie podatków najlepiej zacząć od podatku postępowego od własności.  W ten sposób podatki będą opłacane bez zbytniego obciążenia lub rujnowania, jako procent odpowiedni od majątku. Bogacze winni rozumieć, że obowiązkiem ich jest oddawać część swego nadmiaru na użytek państwa, bowiem państwo to gwarantuje im pewność władania majątkiem pozostałym oraz zyski uczciwe.  Mówię uczciwe, gdyż kontrola nad majątkami uniemożliwi grabieże uprawnione.  Powyższa reforma społeczna musi iść z góry, przyszedł już, bowiem na nią czas i niezbędna jest jako gwarancja pokoju. 
Podatek pobierany od nędzarza jest nasieniem rewolucji i szkodzi państwu, trącącemu wielkie w pogoni za małym. Niezależnie od tego podatku, obciążające kapitalistów zmniejsza wzrost bogactwa w rekach prywatnych, w których obecnie skoncentrowaliśmy je jako przeciwwagę rządowej siły gojów, finansów państwa.  Podatek zwiększamy procentowo w stosunku do kapitału, da znacznie większy dochód niż obecnie z korzyścią dla nas jedynie z tego powodu, że wzniecają wzburzenie umysłów i niezadowolenie miedzy gojami. 
Siła, o która oprze się król nasz polega na równowadze i gwarancji pokoju; dla utrzymywania ich kapitaliści muszą ustąpić cos, że swych dochodów, aby zapewnić bezpieczeństwo działania maszynie państwowej. Potrzeby państwa winni pokrywać ci, dla których nie jest to ciężarem i którzy mają, co dać.

Środek ten wypełni nienawiść biedaka do bogacza, w którym biedak będzie widział niezbędną podporę finansowa państwa, budowniczego pomyślności i pokoju, bowiem zrozumie, że bogacze dostarczają środków niezbędnych dla osiągnięcia tego. 
Żeby płatnicy inteligentni nie czuli się zbyt pokrzywdzeni  przez opłaty nowe, będą otrzymywali dokładne sprawozdania, co do dysponowania nimi.

Wyjątek w tym względzie będą stanowiły sumy przeznaczone na pokrycie potrzeb tronu i administracji. Panujący nie będzie posiadał własnego majątku, bowiem wszystko, co jest w państwie stanowi jego własność.  W przeciwnym razie powstałaby sprzeczność: posiadanie funduszów osobistych: pociągnęłoby za sobą skasowanie prawa do własności powszechnej. 
Krewni panującego, prócz następców utrzymywanych kosztem państwa, będą zajmowali stanowiska urzędników państwowych lub pracowali, aby zyskać prawo własności; przywileje krwi królewskiej nie powinny służyć do rozkładania skarbu państwa.

POBORY POSTĘPOWE 
Akty kupna i sprzedaży, otrzymywanie pieniędzy, spadków, będą obciążone podatkiem w markach. Nieujawnieni bezwarunkowo imiennie własności pieniężnej lub wszelakiej innej transakcji, obciąży poprzedniego posiadacza oplata części odpowiedniego podatku za czas od dokonania transakcji do chwili wykrycia, że nie była zameldowana. Dokumenty cedujące, winny być, co tydzień składane w miejscowej kasie rządowej, że wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca stałego zamieszkania byłego i nowego posiadacza. System cedowania imiennego winien być stosowany począwszy od określonej sumy poborów, wyżej niż zwykle koszty kupna. Za sprzedaż rzeczy niezbędnych pobierany będzie podatek w stemplach, wynoszący określony procent od wartości towaru. 
A teraz policzcie ilokrotnie podatki takie pokryją dochody państw gojów!

KASY FUNDUSZÓW PAŃSTWA 
Kasa funduszów państwa będzie zawierała określony zapas gotowizny, sumy zaś, przewyższające ten zapas, winny być zwracane do obiegu.  Z sum tych będą organizowane roboty publiczne. Inicjatywa robót takich, wpływa, że źródeł urzędowych przywiąże klasę pracująca do interesów państwa i do władców.  Cześć sum tych będzie również na nagrody za wynalazki i produkcje.
W żadnym razie nie należy zatrzymywać gotówki w kasach ponad owa ilość określona, obliczona hojnie, bowiem pieniądz powinien być w obrocie, wszelki zaś zastój w tym kierunku odbija się zgubnie na bieg spraw mechanizmu państwowego, dla którego pieniądz stanowi rodzaj smaru: przerwa w stosowaniu smaru może zatrzymać bieg prawidłowy mechanizmu. 
Zastąpienie części monety obiegowej papierami procentowymi wywołało właśnie zastój podobny. Skutki tego są już dziś dostateczne widoczne.

SPRAWOZDANIA 
Biuro sprawozdawcze będzie również przez nas zorganizowane. Władca nasz będzie mógł znaleźć tam w każdej chwili sprawozdanie szczegółowe z przychodu i rozchodu państwa z wyjątkiem za miesiąc bieżący, jeszcze niezestawionego 
Jedyna osoba, która nie będzie miała przyczyny do grabienia kas państwowych będzie właściciel ich, a nasz władca, dlatego też jego kontrola usunie możność zmarnowania lub roztrwonienia funduszów.

STOSOWANIE  REPREZENTACJI 
Wszelka reprezentacja dla etykiety będzie skasowana, jako odbierająca władcy cenny czas, potrzebny mu do kontrolowania i obmyślania.  Wówczas potęga władcy nie będzie się rozdrabniała na faworytów otaczających tron dla dodania mu blasku i wspaniałości i przywiązujących wagę jedynie do spraw własnych, nie zaś do interesów państwowych.

ZASTÓJ KAPITAŁÓW 
 Przesilenie ekonomiczne wywołaliśmy u gojów przez wycofanie pieniędzy z obiegu.  Wielkie kapitalny powstawały w zastoju i wypompowały pieniądze  z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się po pożyczki do tych kapitałów.  Pożyczki te obciążały procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane.  Koncentracja przemysłu w rekach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa wszelkie soki.

EMISJA PIENIĘDZY 
Obecnie emitowanie znaków, opienieznych nie odpowiada zapotrzebowaniu to tez nie może zaspokoić wszystkich potrzeb.  Emisje pieniędzy powinny być zastosowane do przyrostu ludności, przy czym dzieci od dnia przyjścia na świat powinny być wliczane również.  Skontrolowanie emisji jest sprawa zasadnicza dla całego świata.

(http://dydymus.nowyekran.pl/post/15466,jak-banki-przejmuja-panstwa-tworzac-z-ludzi-niewolnikow , http://dydymus.nowyekran.pl/post/13055,zabawa-w-tworzenie-pieniadza-z-niczego )

WALUTA ZŁOTA 
Wiecie o tym, że waluta złota była zgubna dla państw, które ja wprowadziły, albowiem nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze tym więcej, ze wycofaliśmy o ile było możliwe, złoto z obiegu.

WALUTA OPARTA NA WARTOŚCI SIŁY ROBOCZEJ 
U nas powinna być wprowadzona waluta oparta na wartości roboczej. Może być sobie na przykład papierowa albo drewniana. Dokonamy emisji według potrzeb normalnych, każdego poddanego, powiększając emisje w stosunku do ilości urodzeń, zmniejszając zaś odpowiednio do śmiertelności. Obliczeniami będzie zarządzał każdy departament (jednostka administracyjna francuska), każdy okręg.

(Tworzenie pieniędzy z niczego na potrzeby kredytów , zadłużeń lichwiarskich państw i obywateli, do niszczenia struktur państwowych…Duży wkład FED-u)

BUDŻET 
By uniknąć opóźnienia w asygnowaniu pieniędzy na potrzeby państwa, dekret władzy będzie określał wysokość wypłaty: sposób ten usunie protektorat rządu nad jednymi instytucjami, że szkoda dla innych.  Budżety dochodów i wydatków będą prowadzone równolegle, by jeden nie zaciemniali drugiego. 
Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych gojów, przyobleczemy w takie kształty, że nie zatrwożą nikogo.  Wykażemy niezbędność reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do którego doszedł nieład finansowy u gojów. Nieład ten jak to wskażemy, polega na tem, ze po pierwsze - goje zaczynają od naznaczenia budżetu zwykłego, który z roku na rok wzrasta.  Przyczyna jest ta, że budżet ten, zachowany jest przez  pól roku, potem zadany jest budżet uzupełniający, którym szafują przez trzy miesiące, następnie - budżet podatkowy, wszystko zaś kończy się budżetem likwidacyjnym.  Ponieważ zaś budżet na rok następny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogólnej budżetu poprzedniego, przeto corocznie odejście od normy wynosi 50 %.  Wskutek tego budżet roczny potraja się  w ciągu 10 lat.  Dzięki temu stanowi rzeczy, tolerowanemu przez państwa gojów, kasy ich opustoszały. Okres pożyczek, który nastąpił bezpośrednio potem, dokonał reszty i doprowadził  wszystkie państwa gojów do bankructwa. Rozumiecie dobrze, że gospodarka podobna, której nauczyliśmy gojów, nie może być zastosowana u nas.

POŻYCZKI PAŃSTWOWE 
Każda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia spraw państwowych. Pożyczki, niby miecz Demoklesa, wisza nad głowami władców, którzy zamiast czerpać z kieszenie poddanych przy pomocy podatników chwilowych, ida prosić naszych bankierów o jałmużnę. Pożyczki zewnętrzne są to pijawki, których nie ma możności odjęcia od ciała państwowego, dopóki same nie odpadną lub tez państwo ich nie zrzuci. Państwa gojów nie tylko nie zrzucają ich, lecz nawet przystawiają ciągle, to tez muszą zginąć wskutek dobrowolnej utraty krwi. Czyż pożyczka, a zwłaszcza zewnętrzna, jest właściwie, czym innym?  Pożyczka jest to wystawienie przez państwo weksli, stanowiących zobowiązanie procentowe odpowiednie do sumy kapitału pożyczkowego. Jeżeli pożyczka jest na 5% to w ciągu dwudziestu lat państwo wypłaci sumę procentowa równa sumie pożyczki, w ciągu 40 lat podwójna, w ciągu 60 lat potrójna, a dług pozostanie długiem.

Z obrachunku powyższego staje się widoczne, że przy formie podatku pogłównego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by móc zaspokoić bogaczy cudzoziemskich, od których pożyczyło pieniędzy, zamiast zebrać te grosze na potrzeby swoje bez płacenia procentów. 
Dopóki pożyczki były tylko wewnętrzne, goje przenosili pieniądze z kieszeni biedaków do kas kapitalistów.  Z chwila, kiedy przepłaciliśmy osobę odpowiednia, żeby przenieść pożyczki na grunt zewnętrzny, wówczas zasoby wszystkich państw popłynęły do kas naszych i wszyscy goje zaczęli nam płacić haracz poddańczy. 
Lekkomyślność gojów panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajność ministrów lub ignorancja w zakresie spraw finansowych innych osób, stojących u steru, spowodowały zadłużenia państw w kasach naszych zobowiązaniami, niemożliwymi do spłacenia. Ale ileż to pracy i pieniędzy kosztowało nas!

SERIE JEDNOPROCENTOWE 
Do zastoju gotówki nie dopuścimy, nie będzie też państwowych papierów procentowych, prócz serii jednoprocentowych. Nie chcemy, żeby płacenie procentów oddawało potęgę państwa do wyssania pijawkom. Prawo emisji papierów procentowych będzie przysługiwało jedynie towarzystwom przemysłowym, którym nie trudno będzie z zysków pokrywać procenty. Państwo z pieniędzy pożyczonych nie ma dochodów, bowiem zużywa pożyczki na wydatki, nie zaś wszystkie operacje.

PAPIERY PRZEMYSŁOWE 
Papiery przemysłowe będą kupowane również i przez państwo, które zamiast płacić, jak obecnie daninę od pożyczek stanie się z wyrachowania wierzycielem.  Sposób ten usunie zastój pieniędzy, pasożytnictwo i lenistwo, pożyteczne dla nas u gojów niezależnych, lecz niepożądane w sferze objętej rządami naszymi. 
Jakaż to jaskrawa niedomyślność, że strony zwierzęcych umysłów gojów, która znajduje wyraz w tym, że pożyczając od nas na procent niezrozumiali iz ta sama sumę z dodatkiem procentów będą czerpali z własnych kieszeni państwowych, by uregulować wierzytelności nasze. Cóż było prostszego nad wzięcie pieniędzy potrzebnych wprost od własnych poddanych. Jednocześnie dowodzi to genialności naszego umysłu wybranego, bowiem umieliśmy przedstawić sprawę pożyczek w sposób taki, że goje upatrzyli w nich nawet korzyść własna. 
System obrachunków zorganizujmy w sposób taki, że ani władca, ani najmniejszy z urzędników nie będzie w stanie wydać najmniejszej kwoty bez naruszenia równowagi tego, na co była przeznaczona lub użyć jej inaczej, niż to wskaże określony plan działania. Rządzić bez planu określonego jest rzeczą niemożliwa. Krocząc droga określoną, lecz z zasobami nieokreślonymi, giną bohaterowie.

WŁADCY GOJÓW.  FAWORYCI 
Władcy gojów usunięci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych dla zajęcia się przyjęciami, etykieta, uciechami, służyli za parawan rządom naszym.  Sprawozdania faworytów, zastępujących swych panów w dziedzinie spraw, układane były przez naszych agentów i zaspakajały za każdym razem umysły krótkowzroczne obietnicami, że przewidywane sa w przyszłości oszczędności i ulepszenia.  Z jakiegoż źródła oszczędności? Z podatków nowych? Mogli zapytać, lecz nie zapytali czytając nasze sprawozdania i projekty. Wiecie, do czego doprowadziła ich podobna obojętność, do jakiego rozstroju finansowego, pomimo bezwzględnej zadziwiającej pracowitości ich ludów. 

PROTOKÓŁ Nr 21

POŻYCZKI WEWNĘTRZNE 
Do powiedzianego na zebraniu poprzednim dodam jeszcze wyjaśnienie, co do pożyczek wewnętrznych. O zewnętrznych nie będę już mówił, bowiem one zasilały nas pieniędzmi narodowymi gojów, dla naszego zaś państwa cudzoziemcy nie będą istnieli, jak w ogóle cokolwiek zewnętrznego. 
Korzystaliśmy, że sprzedajności administratorów oraz z niedbalstwa władców, aby otrzymać kwoty podwójne, potrójne itd.  pożyczając rządom gojów pieniądze zupełnie ich państwom niepotrzebne. Czyżby mógł, kto uczynić cos podobnego w stosunku do nas? Toteż wyjaśnię szczegółowo jedynie sprawy pożyczek wewnętrznych. Ogłaszając zawarcie pożyczki podobnej, państwa otwierają zapisy na weksle swoje, czyli na papiery procentowe. By uczynić je dostępnymi dla wszystkich, cena naznaczana bywa od setek, tysięcy, przy czym pierwsi odbiorcy otrzymują rodzaj rabatu. Nazajutrz cena bywa podniesiona, rzekomo, dlatego że wszyscy rzucili się do kupowania pożyczki. Po kilkunastu dniach kasy skarbu, są tak przepełnione, ze niewiadomo, co robić z pieniędzmi ( po cóż było je brać?)  Zapisy pokrywają rzekomo pożyczkę kilkakrotnie na tym polega cała sprawa.  Oto, jakim zaufaniem cieszą się weksle państwa!

PASSYWA I PODATKI 
Kiedy już odegrano te komedie, powstaje fakt wytworzonych pasywów, przytem bardzo ciężkich. Dla pokrycia procentów, trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, nieumarzające, lecz powiększające dług zasadniczy. Po wyczerpaniu kredytu, trzeba przy pomocy podatków opłacić procenty od długu, lecz nie sam dług.  Podatki te sa to pasywa, używane na pokrycie pasywów...

KONSEKWENCJE 
Potem następuje czas konwersji, które zmniejszają sumę procentów, lecz nie sam dług, i nie mogą być dokonane bez zgody wierzycieli: przy ogłaszaniu konwersji proponowany jest zwrot pieniędzy osobom, które nie chcą konwertować swych walorów. Gdyby wszyscy posiadacze nie zgodzili się na nią, wówczas państwa złapałyby się na własna wędkę, bowiem okazałoby się dłużnikami niewypłacalnymi. Na szczęście nie znający się na sprawach finansowych wierzyciele rządów gojów zawsze woleli straty na konkursie i zmniejszenie procentu, niż ryzyko nowej lokaty, co niejednokrotnie pozwalało państwom pozbyć się wielomilionowych pasywów. Obecnie przy pożyczkach zewnętrznych goje nie mogą urządzać takich figielków, wiedza, bowiem, ze zadamy zwrotu pieniędzy. 
W ten sposób wykazanie niewypłacalności najlepiej dowiedzie krajom braki związku miedzy interesami narodów i ich rządów.

KASY OSZCZĘDNOŚCI I RENTA 
Zwracam wasza pilna uwagę na te okoliczność oraz na następująca: obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane sa przez tzw. długi lotne tj. mniej więcej bliskich terminach. Długi te są to pieniądze czerpane z kas oszczędnościowych i zapasowych. Pozostając przez czas dłuższy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniają się na pokrycie procentów od pożyczek zagranicznych. 
Fundusze kas zamieniane sa przez rentę na taka sumę. Owa renta zatyka wszelkie dziury w skarbie państw gojów.

SKASOWANIE GIEŁD 
Wstąpiwszy na tron wszechświatowy, skasujemy bezwzględnie wszelkie podobne wykręty finansowe, jako nieodpowiadajace interesom naszym. Zniesione będą również giełdy pieniężne, bowiem nie pozwolimy, by powaga władzy naszej chwiała się na wskutek fluktuacji cen walorów naszych. Cena ich będzie określona przez prawo w stosunku do wartości istotnej bez możności zwyżki, lub tez zniżki. (Zwyżka bywa przyczyna zniżki. Od tego zaczęliśmy nasze operacje z walorami gojów)

TAKSOWANIE WALORÓW PRZEMYSŁOWYCH 
Giełdy zastąpimy przez olbrzymie instytucje rządowe do taksowania walorów przemysłowych w myśl względów państwowych.  Instytucje te będą w możności rzucenia w jednym dniu na rynek papierów za 500 milionów, lub nabycia za taką sumę. W ten sposób wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe będą zależne od nas. Możecie wyobrazić sobie, jaką przez to zyskamy potęgę. 

PROTOKÓŁ Nr. 22

TAJEMNICA PRZYSZŁOŚCI 
We wszystkim, o czym wam dotychczas mówiłem, starałem się szczegółowo zarysować przed wami tajemnice faktów obecnych i minionych, doniosłych zdarzeń w niedalekiej przyszłości oraz tajniki zasad nowych stosunków z gojami i operacji finansowych. Na ten temat musze jeszcze niewiele dorzucić. W naszym ręku pozostaje największa siła współczesna złoto: w ciągu dwu dni możemy z kas naszych wydostać dowolna ilość złota.

WIELOWIEKOWE ZŁO JAKO PODSTAWA PRZYSZŁEGO DOBRA 
Czyż trzeba jeszcze dodawać, że królowanie nasze dane nam jest od Boga? Czyż posiadanie takich bogactw nie jest dowodem, że zło, którego musieliśmy się dopuszczać w ciągu tylu wieków, w wyniku doprowadziło do dobra, do wprowadzenia ładu we wszystkim!  Ład będzie zaprowadzany, chociaż przy użyciu pewnej przemocy. Będziemy musieli dowieść, ze jesteśmy dobroczyńcami przywracającymi dobro istotne i wolność osobista. Damy ludziom korzyść z pokoju, że stosunków normalnych, z poszanowania godności, pod warunkiem jednak stosowania się do praw wprowadzonych przez nas. Wyjaśnimy wszystkim, że wolność nie polega na samowoli i wyuzdaniu, zarówno jak siłą i godność nie stanowią prawa do głoszenia zasad wywrotowych w rodzaju swobody sumienia, równości itd., a wolność osobista w żadnym razie nie daje prawa do podniecania siebie i innych przez wygłaszanie wstrętnych przemówień na bezładnych zebraniach, lecz że wolność istotna to nietykalność obywateli stosujących się dokładnie i uczciwie do praw współżycia, że godność ludzka zawarta jest w poczuciu prawa oraz w zrozumieniu bezprawia, nie zaś tylko w fantazjowaniu na temat własnego  - Ja.

AUREOLA WŁADZY MISTYCZNA CZEŚĆ DLA NIEJ 
Władza nasza będzie wsławiona, bowiem będzie potężna oraz będzie rządziła i kierowała zamiast wlec się za przywódcami i mówcami, rzucającymi bezsensowne, nazywane wielkimi zasadami a będące ściślej mówiąc niczym innym jak utopia. Władza nasza będzie twórczynią porządku, w którym zawarte jest cale szczęśćcie ludzkie. Aureola tej władzy wzbudzi dla niej mistyczna część narodów, które ukorzą się przed nią. Prawdziwa siła nie zrzeka się żadnych praw nawet Boskich  nikt nie śmie zbliżyć się do niej z zamiarem odebrania, choć źdźbła jej potęgi. 

PROTOKÓŁ Nr. 23

ZMNIEJSZENIE WYRABIANIA PRZEDMIOTÓW ZBYTKU. 
PRZEMYSŁ LUDOWY,  STRAJKI 
Chcąc przyzwyczaić narody do posłuszeństwa należy nauczyć je skromności.  Trzeba wiec będzie zmniejszyć wyrabianie przedmiotów zbytku.  Wpłynie to na poprawę obyczajów, zepsutych przez konkurencje na tle zbytku. Przywrócimy przemysł ludowy, co poderwie fabrykantów. Jest to niezbędne, bowiem wielcy fabrykanci podniecają - choć nie zawsze świadomie - masy robotnicze przeciwko rządowi.  Przemyśl ludowy nie zna strajków. Okoliczność ta jednoczy go z ustalonym ustrojem a wiec i z solidarnością władzy. Strajki są sprawa najniebezpieczniejsza dla rządu. Skończą się one z chwila, kiedy my posiądziemy władzę.

ZAKAZ PIJAŃSTWA 
Pijaństwo będzie również zakazane przez prawo i karane jako występek przeciwko człowieczeństwu  ludzi, zmieniających się pod wpływem alkoholu w zwierzęta. Poddani ulęgają ślepo tylko silnej, niezależnej od nich władzy, w której znajdują obronne i poparcie przeciwko razom biczów socjalnych. Musza w nim widzieć uosobienie siły i potęgi.

ZABICIE DAWNEGO SPOŃECZENSTWA I JEGO WSKRZESZENIE W NOWEJ FORMIE 
Władca, który zastąpi istniejące obecnie rządy wegetujące wśród społeczeństwa, zdemoralizowanych przez nas, burzących się nawet przeciwko władzy Boskiej, dotkniętych pożarem anarchii - winien przede wszystkim zając się gaszeniem tego ognia trawiącego wszystko. Dlatego też powinien zabić takie społeczeństwa, chociażby zatopiwszy je w ich własnej krwi, aby je wskrzesić pod postacią prawidłowo zorganizowanego wojska, walczącego świadomie z wszelka zaraza mogąca dotknąć organizm państwowy.

WYBRANIEC BOŻY 
Ten wybraniec Boży przeznaczony jest do złamania sił szalonych, rządzących przez instynkt nie zaś przez rozum... Przez zwierzęcość, lecz nie przez człowieczeństwo. Siły te triumfują obecnie w przejawach grabieży i wszelkich gwałtów pod maska zasad wolności i prawa.  Zburzyły one cały porządek społeczny by na nim wznieść tron króla żydowskiego, lecz rola ich się skończy z chwila, kiedy on obejmie władzę.  Wówczas będziemy mogli powiedzieć do narodów...Dziękujcie Bogu i padnijcie na twarz przed tym, który ma na czole pieczęć przeznaczenia. Gwiazda jego kierował sam Bóg, by nikt inny tylko ów wybraniec nie mógł uwolnić was od wszystkich wymienionych zgubnych sil i od wszelkiego zła. 

PROTOKÓŁ Nr. 24

UMOCNIENIE PODSTAW DYNASTII KRÓLA DAWIDA 
Przejdę obecnie do sprawy umocnienia podstaw dynastii króla Dawida, które będzie polegalo przede wszystkim na tym, co zawieralo w sobie sile niezbędna do utrzymania przez Mędrców naszych kierownictwa spraw wszechświatowych do kierowania ksztalceniem myśli całej ludzkości.

PRZYSPOSOBIENIE KRÓLA 
Kilku członków rodu Dawidowego będzie przysposabiało królów, kierując się nie prawem dziedzictwa, lecz wybitnymi zdolnościami. Ci będą wtajemniczali króla w najtajniejsze szczegóły polityki i w plany rządów tak jednak, by nikt nie poznał ich tajemnic. 
Postępowanie podobne będzie miało na celu zaznaczenie wobec wszystkich, ze rządy nie mogą być powierzane nikomu niewtajemniczonemu w arkana sztuki rządzenia.  Tylko takim osobom będzie wykładane praktyczne zastosowanie wymienionych planów przez porównywanie wielowiekowych doświadczeń.  Wszelkie obserwacje nad drogami ekonomiczno-politycznymi oraz nad naukami społecznymi, słowem - całkowity duch praw ustalony w sposób niewzruszony przez sama naturę dla uregulowania stosunków ludzkich.

USUWANIE BEZPOŚREDNICH NASTĘPCÓW 
 Następcy bezpośredni często będą usuwani od tronu o ile w okresie nauki ujawnia lekkomyślność, słabość charakteru lub inne zgubne dla władzy cechy wytwarzające niezdolność rządzenia, a same przez się zgubne dla celów królowania. Jedynie osoby bezwzględnie odpowiednie do stanowczego a czasem okrutnego, lecz niezachwianego sprawowania rządów otrzymają ich ster od Mędrców naszych. W razie przejawienia upadku woli lub innych ujemnych cech, królowie winni będą - w myśl prawa - oddawać rządy do innych odpowiednich rak.  Plany działań królewskich w chwili bieżącej a tym bardziej plany przyszłe nie będą znane nawet dla tych, którzy będą nazywani najbliższymi doradcami króla.

KRÓL ŻYDOWSKI I TRZEJ WTAJEMNICZAJĄCY 
 Jedynie Król i trzej wtajemniczający go będą znali przyszłość.  W osobie króla rządzącego z niewzruszona siłą sobą i ludzkością, wszyscy będą widzieli niejako los i jego drogi niewiadome.  Nikt nie będzie wiedział, co chce osiągnąć król przez rozporządzenia swoje, a wiec nikt tez nie będzie śmiał zagrodzić drogi do niewiadomego.  Rzecz prosta koniecznym jest, żeby zdolności umysłowe króla odpowiadały większości planów tu określonych.  Oto, dlaczego król będzie mógł objąć rządy a nie inaczej jak po zbadaniu umysłowości przez wymienionych Mędrców. Żeby naród znał i kochał swego króla koniecznym jest, by władca przemawiał publicznie do narodu. 
Doprowadzi to do niezbędnego połączenia dwóch sil rozdzielonych obecnie przez nas przy pomocy terroru. Terror ten był do pewnego czasu dla nas niezbędny, by te rozdzielone siły poddały się naszej władzy.

NIESKAZITELNOŚĆ MORALNA KRÓLA ŻYDOWSKIEGO 
Król żydowski nie może ulegać władzy swych namiętności a zwłaszcza - lubieżności.  Żadna z właściwości jego charakteru nie może pozwolić na panowanie instynktów zwierzęcych nad umysłem. Lubieżność najwięcej osłabia zdolności umysłowe i zaciemnia jasność poglądów zwracając myśli w kierunku najgorszej zwierzęcej strony działań ludzkich. Punkt oparcia ludzkości, jakim będzie władca wszechświata, że świętego nasienia Dawidowego, winien złożyć ludom w ofierze wszelkie skłonności osobiste. Władca nasz musi być pod każdym względem bez zarzutu. 

OBJAŚNIENIA I KOMENTARZE DO PROTOKOŁÓW

I .
Dlaczego Protokoły Mędrców Syjonu uważać należy za autentyczne. - Zgodność zapowiedzianego planu z wypadkami w Rosji - Przewrót rosyjski. 
Zanim przejdziemy do rozpatrywania wielu uderzających zgodności międzynarodowego spisku żydowskiego z planem Protokołów, przypatrzmy się przede wszystkim tej bijącej w oczy zgodności, która występuje na tle wypadków rosyjskich ostatniej doby. Kto jest ojcem duchowym bolszewizmu? Kto wprowadził bolszewizm do Rosji i kto kieruje tym bolszewizmem w tym rozpadającym się państwie carów. Żydzi w wielu tutejszych pismach starają się zbałamucić amerykańska opinie publiczna przecząc, jakoby żywioł żydowski grał dominującą role w Sowdepii. 
Jedyna skuteczna, miażdżącą wprost odpowiedzią na te wykręty jest imienna lista komisarzy bolszewickich, w których rekach spoczywa obecnie rząd w Rosji.

Używane nazwisko    Prawdziwe nazwisko   Narodowość 
Trotzky    Bronstei Żyd 
Stieklow    Nachamke  Żyd 
Martow    Cederbaum   Żyd 
Zinowjew     Apfelbaum  Żyd 
Guiew      Drapki Żyd 
Kamieniow       Rosenfeld Żyd 
Suchanow      Gimmer Żyd 
Sagerski        Krachma Żyd 
Bogdanow      Silberstei Żyd 
Giedrojew         Goldma Żyd 
Uryckij           Radomylski Żyd 
Wolodarski                      Cohe Żyd 
Swierdlow     azwisko prawdziwe        Żyd 
Kamkow          Katz   Żyd 
Ganeckij                          Forstenberg Żyd 
Da Hurewicz Żyd 
Mieszkowskij     Goldberg Żyd 
Parwu            Heifant  Żyd 
Riazanow         Goldenbach Żyd 
Martynow         Zymbar Żyd 
Czernomorskij                  Czernomodnik Żyd 
Piatnickij                          Zewi Żyd 
Abrahamowicz                  Rei  Żyd 
Solacew          Kleichma Żyd 
Zwiezdicz         Fonstei Żyd 
Radek              obelsoh Żyd 
Litwinow         Finkelstei Żyd 
Makiakowskij     Rosenblum  Żyd 
Lapinskij         Lewinsoh Żyd 
Bobrew              atalsoh    Żyd 
Akselrod             Ortodok      Żyd 
Garyn              Harfeld   Żyd 
Glazunow         chulze  Żyd 
Joffe      rawdziwe nazwisko Żyd 
Lebiediewa             Simo Żydówka 
Kaminski                Hoffma         Żyd 
Naut        Hinzburg         Żyd 
Zagorski                 Krachmalnik            Żyd 
Izgojew                  Goldma             Żyd 
Wladymirow            Feldma             Żyd 
Bunakow                 Fundameatski                        Żyd 
Manuilski                 prawdziwe nazwisko               Żyd 
Laryn                      Lurje             Żyd

Zaprzeczać faktowi, że bolszewizm jest kontrolowany przez żydów jest porostu nonsensem. Jeżeli w Rosji 90 % komisarzy bolszewickiej to Żydzi, jeżeli dyktatorem bolszewickiej rewolucji na Węgrzech był Żyd Bela Kun ( prawdziwe nazwisko Moryc Kohn), jeżeli podczas tej rewolucji w państwie posiadającym ludność 95% chrześcijańska na 10 ministrów było 8 Żydów, jeśli weźmiemy pod uwagę, że przywódcami bolszewizmu w Niemczech byli Żydzi: Karol Libknecht i Róża Luxemburg, jeśli zastanowimy się nad tym, że amerykański socjalizm zgoła nietający swych sympatii do bolszewizmu jest niemal wyłącznie kierowany przez Żydów - to doprawdy trzeba być ślepym albo, co najmniej ślepo uprzedzonym, aby nie wierzyc i nie widzieć skąd bolszewizm płynie i komu służy jako narzędzie. Mówimy „za narzędzie", bo z protokółów obrad Mędrców Syjonu jest widocznym, że państwo żydowskie, do którego ustanowienia spisek ów zmierza, zgoła nie będzie bolszewickim ani wolnościowym, ani liberalnym. Ma to być teokracja żydowska z królem samowładnym na czele, oddanym jednak pod dozór wtajemniczonych Mędrców. Żadnych parlamentów, zadanych rządów większości. Dla tych Mędrcy Syjonu mają tylko pogardę: tłum jest głupi a rządy większości wiodą do bezładu.

A użycie haseł wolnościowych i radykalnych jako wędki na głupich Gojów - jest więcej niż perfidna ohyda... Jest w tym straszliwa tragedia tych mas chrześcijańskich, które dają się unieść ponętnym hasłom i wieża w szczytne hasła wolności i postępu, a które zgoła nie zdają sobie sprawy, ze biegną w przepaść jak stado baranów.  Tłumy te zrozumiały, że owe hasła chrześcijańskie równości i bratniej miłości zostały zatrute bakteria nienawiści klasowej umieszczona w nich podstępnie przez żydowskich twórców nowoczesnego socjalizmu.  Kto jest twórca socjalizmu?  Jest ich dwóch: Ferdynand Lassallie i Karol Marx.  Ferdynand Lassalle urodził się w 1825 r. we Wrocławiu z rodziców Żydów.  Prowadził on dziennik swoich przygód i spostrzeżeń.  W dzienniku tym pod data 30 lipca 1840r., omawiając sprawę „mordów rytualnych" poruszona wówczas w prasie i odpierając zarzuty Żydom czynione Lassalle pisze... Ale czas niebawem nadejdzie, kiedy w istocie zabierzemy się do krwi chrześcijańskiej.  Aide toi et Ciel taidera /pomagaj sobie, a niebo ci dopomoże/.  Kostki są gotowe.

Wszystko zależy teraz od gracza. Karol Marx również Żyd urodził się w roku 1818 w Niemczech w prowincji nadreńskiej. Autor Manifestu Komunistycznego i właściwy twórca obecnego socjalizmu.  Jest on też uważany przez bolszewików, którzy stawiają mu w zniszczonych miastach rosyjskich pomniki.  Libknecht starszy, również Żyd, socjalistyczny lider i długoletni powiernik Marxa pisze w swoich pamiętnikach, że cale zycie Marxa było poświecenie dziełu Zemsty. Jakiej zemsty? Na kim?  Nie trudno się domyśleć. Żydzi, którzy występują z twierdzeniem, że nie uważają się za naród, ale jedynie za wyznawców żydowskiej wiary w rzeczywistości działają w jednym tylko kierunku, za jedną sprawę walczą: za narodowa sprawę żydowska.  Na tym właśnie międzynarodowym „kamuflażu" polega cała groza niebezpieczeństwa żydowskiego.

Cywilizacja chrześcijańska nie stoi w obecności jawnego przeciwnika, którego mogłaby zwalczać otwartymi środkami dozwolonymi przez te cywilizacje i etykę chrześcijańska, ale wobec wroga ukrytego, który wciąż zapewnia, ze wrogiem nie jest, a równocześnie podziemnymi spiskami podkopuje istnienie chrześcijańskich społeczeństw. Nie twierdzimy, że wszyscy Żydzi są naszymi wrogami - owszem, jesteśmy przekonani, że znaczna ich część nie wie wcale co się święci. Rzecz oczywista, że szatańsko przebiegli spiskowcy są zbyt mądrzy by wtajemniczać masy żydowskie w misteria tak straszliwego spisku. Nie wątpimy wcale, że jest mnóstwo Żydów, którzy uczciwie odnoszą się do społeczeństw, w których żyją i sumiennie spełniają swe obowiązki jako obywatele państw, do których przynależą. Niemniej zarówno te Protokoły i ich sprawdzian w postaci wypadków zaszłych między ich ogłoszeniem a chwila obecna są niezbitym dowodem, że chrześcijaństwu grozi niebezpieczny i potężny wróg. To też niniejsza książka ma być zgoła nawoływaniem do antysemityzmu, do nielegalnego występowania przeciw Żydom. Wprost przeciwnie. Chodzi w niej o to, by wykazać całą wyższość etyki chrześcijańskiej, według której cel nie uświęca środków.

Ale równocześnie zadaniem tej książki jest otworzenie oczu tym, którzy dotąd nie wierzyli albo naiwnie nie chcieli wierzyć. Stwierdzamy, wykazujemy niebezpieczeństwo  a każdy rozumny i logiczny czytelnik powinien z tych przesłanek wywnioskować, że kto nie chce utonąć musi póki czas pomyśleć o ratunku. A ratunek polega oczywiście na wysiłkach w uniemożliwieniu zakusów i poczynań wroga. 
Jeśli spiskowcy dążą do demoralizacji społeczeństw chrześcijańskich to należy im przeciwdziałać. Jeśli chcą oni zawładnąć opinia publiczna - nie należy do tego wszelkimi silami dopuścić. Jeśli budzą nienawiści klasowe - trzeba je łagodzić.  Jeśli podziemną drogą dążą do zwiększenia krzywd  i niesprawiedliwości społecznej trzeba temu tez przeciwdziałać.  Etyce mówiącej ”oko za oko, ząb za ząb" przeciwstawić trzeba wzniosła naukę Mistrza "Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego".  Krzywd tych nie wyrówna i złemu nie zapobiegnie socjalizm, twór etyki i duszy żydowskiej i ślepe narzędzie w reku spiskowców użyte dla ich celów.  Najlepszym przykładem tej powolności socjalizmu w rękach tych, których kodeksem sa „Protokoły Obrad Mędrców Syjonu" jest historia ostatnich trzech lat Rosji. Historia ta to litera za litera, krok za krokiem, wypadek po wypadku wykonanie planu szatańskiego ”Protokołów".

Rozbudzenie nienawiści klasowych, wzajemne wymordowywanie się Chrześcijan, prześladowanie wszystkich wyznań oprócz religii żydowskiej.  Zniszczenie politycznie i ekonomicznie potężnego niegdyś państwa, zdemoralizowanie aż do rozbestwienia szerokich mas, wreszcie objecie władzy przez żydowskich spiskowców. A publiczna tajemnica jest, że tej pozornie anty kapitalistycznej rewolucji pomagali przede wszystkim milionerzy żydowscy w róznych krajach.  Oczywiscie wiedzieli oni, że żydowskiemu kapitałowi nic nie zagraża w tej rewolucji, której ukrytym celem jest zniszczenie cywilizacji i wiary chrześcijańskiej.  Wiadomo jest, że bolszewicy prześladują prawosławnych jako chrześcijan, ze mordują popów i znieważają cerkwie w ohydny i bezwstydny sposób. Wiadomo jest jednak również, że szczególna opieka otaczają synagogi i chedery żydowskie.  W żydowskiej gazecie „Dzień" z dnia 24 czerwca 1919r. znajdowała się korespondencja europejska niejakiego N. Shiffin'a zatytułowana „Radosne wieści  z Rosji", w której korespondent donosił, że Syjoniści zorganizowali w całej Rosji kooperatywy żydowskie, subwencjonowane przez Sowiety, które też przejęły pod swój zarząd wszystkie szkoły żydowskie z językiem wykładowym hebrajskim. Szkoły te wcielone zostały do organizacji publicznych szkół sowieckich.

Otóż zauważyć tu należy, że język hebrajski jest językiem czysto religijnym, w którym pisany jest Talmud.  Żydzi hebrajskiego języka nigdy w potocznej mowie nie używają. To też hebrajski służyć może wyłącznie do religijnych studiów. A zatem bolszewicy osłaniają swa opieka wyznanie mojżeszowe, podczas gdy równocześnie zwalczają religie katolicka i prawosławie. 
Jak zaś prześladują chrześcijańskie wyznania, o tem przekonać się można z bardzo ciekawej broszury, która niedawno wyszła drukiem w Anglii pod tytułem „The Russian Chruch under the Boshwviks" („Kościół rosyjski pod bolszewikami").  Autor tej broszury, pop Sergiej Orlow, wykazuje ,że bolszewicy wymordowali kilkunastu biskupów i kilkuset popów prawosławnych, ze wielu z nich pogrzebali żywcem, że zamykają cerkwie, że zamieniają je na teatrzyki, że na każdym kroku obrażają religijne uczucia ludności.

Oto maleńka ilustracja tej wścieklej nienawiści bolszewików do chrześcijaństwa, wyjęta z dziennika Times z 3 grudnia 1919r,; jest to opis wypadków w Odessie zajętej przez bolszewików: „Następnej niedzieli - pisze korespondent - po południu, przechodziłem przez ogród miejski, kiedy spostrzegłem grupę żołnierzy bolszewickich znieważających Ikonę, przedstawiająca twarzy Chrystusa w Cierniowej Koronie. 
Jeden żołnierz pluł w obraz, podczas gdy jego towarzysze śmiali się i krzyczeli z radości.  Potem podarli obraz na strzępy, tańczyli na nim i zdeptali go w błoto"

Bolszewicy w propagandzie swej starają się wytłumaczyć ludziom niewidzącym dalej swego nosa, że bolszewizm, to wolność, to braterstwo, to postęp.  I w istocie postęp to jest, ale jedynie w kierunku zrealizowania planu „Protokołów".  O wolności w Swodepii  mowy żadnej nie ma. Sowiety to najstraszniejsza tyrania i autokracja, jaka świat widział. Samodzerzawie okrutne carów wraz z całym przelewem krwi przestępców politycznych, wraz z całym rozbestwieniem Ochrany, wraz z męczarniami lochów petropawlowskich i grozy katorgi syberyjskiej - samodzerzawie tych carów to dziecinna zabawka wobec autokratycznych rządów Lenina i Trotzkiego.  Ale nie mogło być inaczej, jeśli wykonawcy bolszewiccy Protokołów trzymać się mieli przekazania w nich wymienionego: Cywilizacja nie może istnieć bez bezwzględnego despotyzmu, bo rządów nie mogą sprawować tłumy, ale ich przywódca, kimkolwiek by on był"

Dziś patrząc na powalona przez bolszewików Rosje na tego niegdyś olbrzymiego kolosa, nie podobna nie przypomnieć sobie słów Pierwszego Protokołu: 
”Hasłem naszym jest Potęga i Hipokryzja...Wyrazy - Wolność, Równość, Braterstwo, głoszone przez agentów naszych ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły nasze sztandary.  A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność Gojów, niszczące wszędzie pokój, spokojność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw..." 
Straszliwe ziszczenie planu, straszliwe ziszczenie przepowiedni Protokołów! 
A Rosja nie jest jedynym krajem, w którym te przepowiednie się ziszczają, aczkolwiek najdalej posunęła się ona na tej drodze.

Wszędzie we wszystkich krajach widzimy to planowe, systematyczne koncentrowanie kapitału w rekach żydowskich - wszędzie jesteśmy świadkami opanowywania prasy i opinii publicznej przez Żydów wszędzie tumani się puste głowy demagogów i jeszcze bardziej puste ich słuchaczy i zwolenników hasłami nienawiści klasowych - wszędzie rośnie demoralizacja i zepsucie i żądza zbytku, a równocześnie niezadowolenie i rozgoryczenie. 
Wszystko to są objawy planowane i przepowiadane w Protokołach. Protokoły te wyszły na jaw kilkanaście lat temu, kiedy symptomy dziś występujące na ciele społeczeństw nie były jeszcze tak wyraźne jak dzisiaj. Ale choroba, ale zarazek tkwiły juz w ciele ludzkości, bo praca spiskowców setek lat wstecz sięga, świadoma i celowa, nieubłagana w swej bezwstydnej, szatańskiej logice. 
Czy takie sprawdzenie przepowiedni, zgodne w tak drobnych szczegółach, może być dziełem przypadku? 
Trzeba być naiwnym dzieckiem, albo otumanionym, ogłupiałym do reszty bolszewikiem, by w taka przypadkowość wierzyć. 

II 
Żydzi a Polska - Wyjątkowe prawa zapewnione żydom w Traktacie pokojowym.  Skąd zażartość i zajadłość Żydów przeciw Polsce. Wszechświatowa kampania. Plan akcji zrozumiały na tle „Protokołów"

Odkąd sprawa Polska stała się przedmiotem międzynarodowej dyskusji i odkąd Niepodległość Polski została ogłoszona, zauważyć było można nagły i niczym niewytłumaczony rozrost antypatii żydowskich przeciw Polsce. 
Polska przez długie wieki była schronieniem dla żydów.  Prześladowani we wszystkich krajach uciekali oni do Polski, gdzie znajdowali spokojny przytułek, opiekę prawna i możność odprawiania swych praktyk religijnych.  W Polsce nie palono ich na stosach, nie poddawano torturom inkwizycji, to tez żydzi uważali Polskę za raj ziemski. 
O ile nam wiadomo w międzynarodowym planie Spiskowców nie było wówczas jeszcze wzmianki o Polsce, bo Polska leżała powalona, słaba, nie liczono się nią na wielkiej arenie polityki międzynarodowej. 
Ale Polska powstała z martwych, stała się znów czynnikiem we wszechświatowej polityce.  I oto jesteśmy świadkami nagłego i gwałtownego rozwydrzenia żydowskiej propagandy przeciw Polsce we wszystkich krajach świata? 
Skąd ta nagła nienawiść i jakiej jej uzasadnienie? 
Przede wszystkim powstanie Polski, wchodzącej klinem między dwie najpotężniejsze placówki. 
Spiskowców, było tym ostatnim bardzo nie na rękę.  Po drugie odrodzenie Polski wprowadzało do grona narodów chrześcijańskich, które zwalczają jedna więcej jednostkę państwowa, na pozór może nie bardzo potężną, w rzeczywistości jednak bardzo niebezpieczna dla Żydów. A niebezpieczna jest dla nich Polska, dlatego, że ze wszystkich bodaj narodów Europy jest ta Polska najbardziej chrześcijańska.  Nie wiodła Ona nigdy żadnych wojen zaborczych, nie prześladowała żadnych ras ani wierzeń, powodowała się w swym życiu politycznym i społecznym przede wszystkim chrześcijańska zasada miłości bliźniego.

Powstanie Polski Niepodległej (1919-1927r) było srogim ciosem dla Spiskowców dla dwóch wyżej wymienionych powodów, do których jednakowoż przyznawać się nie mogli przed światem. To też trzeba było wynaleźć jakiś pozór, jakiś pretekst dla umotywowania wrogiego stanowiska, zajętego przez międzynarodowe żydostwo wobec Polski tak na Konferencji Pokojowej jak i w prasie zagranicznej. 
I oto wynaleziono ohydną bajkę o pogromach żydów w Polsce. Ze pogromów tych nie było o tym wie każdy Polak, o tym zaświadczyli wszyscy bezinteresowni obcokrajowcy, którzy stosunki te badali w Polsce. Nie mniej baśnie o pogromach nie ustały.

Nie ulega najmniejszej kwestii, że w zawierusze wojennej żydów; niewątpliwie niejeden z nich został poturbowany. Nie ulega też najmniejszej kwestii, że ludność Polski jest nieprzyjaźnie dla Żydów usposobiona i że ta nieprzyjaźń jest doskonale uzasadniona. Żydzi jako lichwiarze wyzyskiwali uboga ludność wiejska  już przed wojna; żydzi litwacy, schroniwszy się z prześladowujacej ich Rosji do Polski, łączyli się z wrogami Polski - Moskalami we wspólnej akcji. Podczas wojny, żydzi znowu szli ręka w rękę z Niemcami przeciwko Polsce, wysługiwali się im jako szpiedzy i donosiciele i za ich sprawą niejeden polski patriota dostał się do więzienia albo na stryczek. Żydzi też podczas austriacko - niemieckiej okupacji pochwycili w swoje ręce wszystkie dostawy wojskowe dla naszych wrogów i w tym charakterze łupili i niszczyli Polskę bez litości.

W każdym innym kraju taka działalność żydów byłaby się spotkała ze straszliwym odwetem, że strony ludności. W Polsce jednak nie przyszło do żadnych pogromów, do żadnej krwawej zemsty, która przecież acz nie moralnie to jednak psychologicznie, byłaby zupełnie uzasadniona. W dodatku od wybuchu bolszewickiej rewolucji, a więcej jeszcze od nastania bolszewickich rządów we wschodnim sąsiedztwie Polski zauważyć było można wśród żydów w Polsce bardzo dążenie ku Sowietom. 
Ogromnie wielka ilość żydów w Polsce okazała zupełny brak polskiego poczucia obywatelskiego i polskiego patriotyzmu. Wielu z nich było wprost zdrajcami Polski, jak się to okazało w czasie ostatniego najazdu bolszewickiego, kiedy to żydzi w niektórych częściach kraju uzbroiwszy się, przechodzili na stronę bolszewików.

Pewien generał Polski ukazując zagranicznym dziennikarzom chmarę żydów miejscowych, którzy przeszli na stronę Sowietów a których on następnie wziął do niewoli, rzekł: Według prawa mógłbym ich wszystkich rozstrzelać, bo to są zdrajcy.  Wypuszczam ich jednak na wolność, bo gdybym ich rozstrzelał, to w prasie zagranicznej rozeszłaby się pogłoska o pogromie dokonanym przez armię Polską."

Żydzi w Polsce bardzo lekko odpokutowali za przewinienia i grzechy popełnione przez nich wobec Polski.  A pokuta ta była tak lekka właśnie, dlatego, że naród polski nie jest mściwy, że przebacza nawet tam, gdzie każdy inny naród cywilizowany byłby bezlitośnie wymierzył sprawiedliwość winowajcom. 
Żadnych pogromów w Polsce nie było. A tych kilkuset żydów (280 według raportu Margenthaua) to ofiary zamieszek,  które nie miały zgoła żadnego rasowego, ale tylko ekonomiczny charakter. 
W pismach żydowskich rozpisywali się rozmaici polakożerczy korespondenci o targaniu o obcinaniu bród żydowskich przez żołnierzy polskich. Nie wątpimy, że niejeden polski żołnierz niejednokrotnie żyda za brodę wytargał; nie wątpimy, że niejednemu brodę obcięto, ale równocześnie sadzimy, ze był to stosunkowo łagodny objaw uzasadnionej niechęci, zwłaszcza w czasach wojennych, w których od prostego żołnierza nie podobna spodziewać się wersalskich obyczajów.

Prasa zagraniczna, jak wiadomo, w znacznej części pozostająca pod kontrola żydowska, rozdmuchała ty wypadki do niesłychanych rozmiarów i na tym tle stworzyła legendę o pogromach żydowskich w Polsce. Legenda ta to ohydne oszczerstwo - ale zarazem to tylko część programu międzynarodowych Spiskowców - to tylko dalszy ciąg obracania w czyn planu „protokołów".

Akcja przeciw Polsce rozpoczęła się juz podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu.  Tam to żydzi, którzy do stolicy nad Sekwana przysłali byli potężna deklaracje, wymogli na Aliantach, że ci zmusili Polskę do podpisania specjalnego traktatu, nadającego Żydom w Polsce, specjalne, niesłychane wprost prawa i przywileje.  Dr Dillon, jeden z najwybitniejszych i najgłębszych dziennikarzy świata, w książce swej pod tytułem  „The inside Story of the Peace Conference" ( Za kulisami Konferencji Pokojowej) powiada, że znaczna ilość delegatów wierzyła, że „poza plecami Anglosasów były wpływy żydowskie".  A dalej; „Odkąd światem rządzić będą Anglosaskie narody, które znowu ulęgać będą żywiołom  żydowskim".  (Patrz str. 106, 107 amerykańskiego wydania ksiązki Dillona). 
Oto dosłowny tekst dwóch artykułów tego niesłychanego, dodatkowego traktatu, który narzucony został Polsce bezpośrednio przez Aliantów, pośrednio zaś przez wpływy wszechpotężnego międzynarodowego Judaizmu:

1. “Poland will provide in the public educational system i towns and districts in which a considerable proportion of Polish speech are residents adequate facilities for ensuring that in the primary schools the instretion shall be given to the children of such nationals trough the medium of their own language.  This provision shall not teaching of Polish language obligatory in the said shools. 
 In towns and district where there is a considerable proportion o f Polish nationals belonging to racial, religious or linguistic minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the enjoyment and application of the sums which may be provided out of the public finds under the State, municipal or other budget, for educational, religious or charitable purposes. 
 The provision of this article shall apply to Polish citizens of German speech only in that part of Poland, which was German teritory  on August 1, 1914.

2.  Educational Committiees appointed locally by the Jewish Committees of Poland will, subject to the general control of the State, provide for distribution of the proportional share of the public funds allocated to the Jewish schools in accordance with Article 9, and for the organization and management of these  schools.

The provisions of Article 9 cinserning the use of language in schools shall apply to these schools". 
Artykuły te to daleko więcej aniżeli zapewnienie żydom równości wobec prawa, to raczej wprowadzenie zupełnie nowego pierwiastka w dziedzinie prawa międzynarodowego, to utworzenie państwa w państwie, to utworzenie jednostki prawno- państwowej, której przyznaje się prawo dochodzenia jej zadań wbrew i przeciw rządowi narodowemu. 
Nie potrzeba być bardzo przenikliwym, aby się domyślić, że ponad tymi prawami wyjątkowymi, ponad tymi przywilejami niesłychanymi dla żydów w Polsce unosi się ten sam duch opiekuńczy, który czarne swoje skrzydła roztacza na Liga Narodów.

Ale Niewidzialne Mocarstwo międzynarodowe nie zadowoliło się wymuszaniem owego niesprawiedliwego traktatu nie zadowoliło się wymuszeniem owego niesprawiedliwego traktatu na Polsce. Kampania przeciw Polsce nie ustała; znać obawiało się Ono jeszcze, że Polska i z tym dodatkiem przewieszonym do jej umów międzynarodowych jak śledź popielcowy, będzie za silna, za niebezpieczna, bo zanadto chrześcijańska. Kiedy zwycięskie wojska polskie posunęły się z wiosna ku dawnym granicom Rzeczypospolitej, międzynarodowy Judaizm rozpoczął w prasie całego świata nagonkę przeciw Polsce oskarżając ja o imperialistyczne zachcianki na niekorzyść nieszczęśliwej i uciśnionej bolszewickiej Rosji. I ci sami ludzie, którzy niegdyś lubili ubierać się w togę liberalizmu i w teoretycznym natchnieniu prawili o zbrodni międzynarodowej, która były trzy rozbiory Polski, nagle zaczęli Polsce zarzucać, że zaborczo wdziera się w rdzenne rosyjskie krainy.  Oczywiście liberalizm ich z żydowskiego płynący natchnienia i dziś żydowskiej, subtelnej sympatii dla dziś żydowskiej Rosji ulegał.

Na wszystkie oszczerstwa o krzywdach dziejących się żydom w Polsce nie warto i bezskutecznym byłoby odpowiadać.  Daty i argumenty na nic się tu nie zdadzą, bo Niewidzialne Mocarstwo wie doskonale, że żydom w Polsce żadna krzywda się nie działa. Chociażby wydano tysiące książek, udowadniających czarno na białym, że w Polsce pogromów nie było, to wrogowie nasi i tak opowiadaniami o tych pogromach zapełniać będą dalej prasę całego, bo wszystkie środki są dla nich dobre, jeśli tylko służyć mogą do celu, którym Polska wbiła się między Niemcy a Rosje - do celu, którym jest zgnębienie i zniszczenie najbardziej chrześcijańskiego państwa w Europie - Polski.

III 
Co warte są żydowskie protesty przeciw autentyczności Protokołów.  Dowody na ta autentyczność dostarczono przez samych żydów.  Wolnomularstwo jako narzędzie w rekach Niewidzialnego Mocarstwa.  Ogólne uwagi o „Protokołach".

Ostatnimi czasy pojawiło się w prasie amerykańskiej mnóstwo protestów żydowskich przeciw „Protokołom". 
Różni działacze żydowscy, rabini i pisarze bardzo rozgniewali się przeciw ogłoszeniu tych dokumentów, a zwłaszcza przeciw Fordowi, za szczegółowe ich omawianie w jego tygodniku „The Dearborn Independent".

Bardzo być może, że wśród tych protestujących żydów są ludzie dobrej wiary, którzy sami nie wierza w autentycznosc „Protokołów".  Nic dziwnego. Spiskowcy, którzy od setek lat snuli nic tego ohydnego spisku, byli i są za mądrzy, by wtajemniczać weń masy żydowskie.  Jesteśmy przekonani, że i wsród żydów spisek antychrześcijański Mędrców Syjonu napotkaliby przeciwników, którym to dzieło szatańskiej nienawiści byłoby wstrętne.

Ale ci protestujący działacze żydowscy nie od protestów winni zaczynać, a raczej od zbadania sprawy, a następnie pracować winni nad wykorzenieniem z mas żydowskich tej fatalnej nienawiści do chrześcijaństwa, na której podłożu oparta jest cała działalność spiskowców. Chrześcijanie nie czują do żydów nienawiści, nie tylko, dlatego, że im na to nie pozwala oparta na miłości bliźniego nauka Chrystusa, ale także, dlatego, że nienawiść taka byłaby sprzeczna z liberalnym, łagodnym duchem nowożytnej cywilizacji. Chrześcijanie mają dla żydów daleko więcej politowania niż uczuć wrogich, a jeśli czasem oburzenie ich na wyzysk żydowski, na lichwę, na ich bolszewickie skłonności i działalność, objawia się w formie brutalnej (jak w Rosji, na Ukrainie, na Węgrzech lub w Rumunii), to czyny takie popełniane są zawsze przez ciemne tłumy nieumiejące się pohamować i są zawsze potępiane przez wszystkich uczciwych i światłych Chrześcijan.

Natomiast nie słyszeliśmy nigdy o jakimś zbiorowym wystąpieniu światłych żydów przeciw grzechom popełnianym przez ich współbraci.  Nie spotkaliśmy się nigdy z jakąś książką lub jakimś apelem światlejszych żydów do ich współwyznawców, aby np.: poniechali lichwy, wyzysku, podstępnego współzawodnictwa handlowego itp. czynów, które  nieraz doprowadzały do rozpaczy ludność państw środkowoeuropejskich. 
Nie słyszeliśmy nigdy o żadnej odezwie miarodajnych żydów do owych Litwaków, którzy uciekłszy do Polski przed prześladowaniem moskiewskim, łączyli się z wrogami Polski i pomagali rusyfikatorom w ich barbarzyńskiej działalności.

Nieznana jest nam też jakakolwiek akcja wpływowych żydów przeciw postępowaniu tych żydów w Polsce, którzy podczas okupacji pruskiej i austriackiej, bratali się z Niemcami, razem z nim wyniszczali kraj, a co gorsza wysługiwali się jemu jako denuncjatorzy i szpiedzy i tysiące niewinnych Polaków zaprowadzi na pruskie i austriackie szubienice. 
Nie słyszeliśmy o takim zbiorowym lub indywidualnym wystąpieniu światlejszych Żydów - natomiast znana jest i nam owa publiczna tajemnica, ze milionerzy żydowscy w różnych krajach popierali i popierają bolszewizm. Kapitaliści popierający najzajadlejszych wrogów kapitału ! Doprawdy cudaczne to na pozór zjawisko. Na pozór jednak tylko. Bo każdy człowiek mający piec zdrowych klepek i trochę prostego „mackowego rozumu", łatwo z tych przesłanek pewne wnioski wyciągnąć może.

Jeżeli kapitał żydowski popiera bolszewickich wrogów kapitału, Jeżeli we wszystkich rewolucjach zawsze, jak o tym świadczy historia, to czynił, to jasnym jest, że działalności bolszewików się nie obawia. Musiał, zatem otrzymać od nich zapewnienie, że działalność komunizmu przeciw jemu jest skierowana. A jeśli nie jest, to oczywiście, musi między stronami istnieć jakieś porozumienie, jakiś wspólny cel.

Oto wniosek, który narzuca się każdemu zdrowo myślącemu człowiekowi, oto konkluzja, która nie może być obca kierownikom politycznym państw chrześcijańskich. Niestety, kierownicy ci nieraz są bezsilni, nieraz im widziec nie wolno... Niewidziałne Mocarstwo ma swoich ludzi na wszystkich placówkach i rozporządza środkami tak straszliwymi, że tylko bohaterskie dusze mogłyby się ich nie ulęknąć.  Ale na posterunkach, gdzieżby takich właśnie dusz było potrzeba, tam ich nie ma, bo tam ich nie dopuszczają spiskowcy.

Jak wyżej zaznaczono, podnoszą się protesty żydowskie przeciw ogłaszaniu „Protokołów" nie słychać nic natomiast o protestach przeciw winom żydostwa. 
Co znaczą protesty przeciw „Protokołom”, co znaczą oburzenia, co warte są wykręty, gdy przeciwstawimy im to, co w gadatliwej niebaczności pisali sami Żydzi o żydach?

Przytoczyliśmy w poprzednich rozdziałach ów ziejący nienawiścią do chrześcijaństwa apel żydów, wyszły z pod pióra wielkiego mistrza francuskiej loży masońskiej Izaaka Adolfa Creemieux. Przypatrzymy się teraz zestawieniu tego, co na temat aspiracji żydowskich i stosunku żydów do świata chrześcijańskiego mówią z jednej strony „Protokoły", z drugiej zaś współcześni i starsi pisarze i działacze żydowscy. 
  
1. Oświadczenia tajne 
Protokół 5 - Prorocy zapowiedzieli nam, że jesteśmy wybrani przez samego Boga do panowania nad światem. 
Protokół 15 - Kiedy Król Izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronne, ofiarowana mu przez Europę, z ta chwila stanie się patriarcha świata. 
Oświadczenia jawne 
Zadanie nasze jest wielkie i święte i powodzenie jego zapewnione. Katolicyzm, nasz wróg odwieczny, leży powalony w prochu, ranny w głowę.... 
Zbliża się dzień, w którym wszystkie bogactwa świata staną się własnością Synów Izraela.. . Odezwa Cremieux do Żydów świata. 
Rządy wszystkich państw, ciężko pokarane antysemityzmem, służyć będą własnym interesom, pomagając  nam do osiągnięcia suwerenności, której pragniemy. T. Hryl - Państwo Żydowskie. 
Żydzi stanowczo odrzucają idee zlania się z innymi narodowościami i silnie trwają przy swej przez wieki żywionej nadziei osiągnięcia panowania nad światem.  Dr Mandelstam w mowie na kongresie syjonistów w Bazylei w 1898r.
Nie każdemu jest dane zrozumieć to, co jeszcze nie jest ukończone.... Prawdopodobieństwo osiągnięcia naszych zadań i celów wzrasta wraz z liczba żydów i ich siła. Obecnie mamy prawo być zadowoleni z przyjęcia, którego aspiracje doznały u potęg tego świata. Nie zadajcie od waszego Komitetu Wykonawczego więcej niż domyślników. 
W tym względzie musicie mieć w nim zupełne zaufanie. Możecie natomiast dowoli interpretować go, co do wszystkich innych spraw.  T. Herzel w mowie na kongresie syjonistycznym w Londynie 13 sierpnia 1900 roku.

2. Oświadczenie tajne 
Protokół 3.  Jako potęga międzynarodowa jesteśmy obecnie niepokonani... Pozostaje niewielka przestrzeń, by cala droga, która przebyliśmy, zwarła się w krąg Żmii Symbolicznej, wyobrażającej nasz naród. Gdy krąg ów się zamknie, wszystkie państwa europejskie będą ujęte jakby w potężne obcęgi.

Oświadczenie jawne 
Nikt skutecznie skrzywdzić nas nie może... Sama niemożliwość dostania się do skóry żydowskiej, podnieca nienawiść do żydów.  - T. Herzel, Państwo Żydowskie. 
Gdzie my powstajemy, tam powstaje wraz z nami straszliwa potęga naszej sakiewki.... Każde urzędowe pogwałcenie wolności żydowskich nieodwołalnie sprowadza przesilenia ekonomiczne. Dlatego też żadnej broni skutecznie przeciw nam użyć nie można, bo broń ta rani rękę, która nią włada. T. Herzel, Państwo Żydowskie. 
Rząd Palestyny (w rękach żydowskich) złożony z Mężów Mądrości i ludzi intelektualnych kierować będzie ruchem ekonomicznym nie tylko na Wschodzie i w Anatoli, ale prawdopodobnie na całym świecie. - La Vielle France, no. 108, 13 luty 1919, str. 21.

3.  Oświadczenie tajne. 
Protokół 1. Hasłem naszym jest siła i podstęp... Gwałt powinien być zasada, podstęp zaś i obłuda przepisem dla rządów.  To też nie powinniśmy się cofać przed korupcja pieniężna, oszustwem i zdrada, o ile to ma dopomóc do osiągnięcia celu naszego. W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudza, Jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

Oświadczenie jawne 
Interes rewolucji wymaga fizycznego unicestwienia burżuazji, - Mowa komisarza bolszewickiego Apfelbauma- Zinowiewa. Krew i brak litości muszą być naszymi hasłami. Z mowy Bronsteina Trockiego.

4.  Oświadczenie tajne 
Protokóle 3. Wystąpimy wobec robotników w roli oswobodzicieli z pod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im  wstąpienie do szeregów armii naszej, czyli do socjalistów, anarchistów i komunistów, których stale popieramy rzekomo na zasadzie prawa braterskiej solidarności. 
Protokół 6. Chcąc, aby Goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym darzeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagowanym przez nas czynnie.

Oświadczenie jawne 
Kiedy żyd myśl swoją i troską swoją poświeci sprawie robotników, wywłaszczonych i wydziedziczonych świata, wewnętrzny jego radykalizm także dociera do jądra sprawy i wówczas w Niemczech staje się on Marxsem i Lassalem, Hass'em lub Edwardem Bernsteinem; w Austrii Wiktorem Adlerem lub Fryderykiem Adlerem; w Rosji Trockim.  Weźmy pod uwagę sytuacje w Niemczech i w Rosji. Rewolucja wyzwala siły twórcze i oto jak znaczny zespól żydów jest zaraz do użycia do bezpośredniej służby. Socjalni rewolucjoniści i Mienszewicy i Bolszewicy, socjaliści z mniejszości i większości - jakkolwiek się zowią ... Żydów znaleźć można wśród zaufania godnych przywódców i rutynowanych współpracowników wszystkich tych partii rewolucyjnych."  Z przedmowy wygłoszonej przez rabina Magnesa na Pierwszym żydowskim kongresie pracy w Nowym Jorku, 16 Stycznia 1919.  Patrz Jewish Forum, str. 722, wyd. z roku 1919.

Ich (tj. żydów) udział w obecnym socjalizmie był i jest nadal, jak dobrze wiadomo, bardzo znaczny. Żydów, można znaleźć na przeciwległych biegunach współczesnego społeczeństwa. Znaleźć ich można wśród przedstawicieli finansowego i przemysłowego kapitalizmu tak samo jak wśród tych, którzy gwałtownie protestowali przeciw kapitalizmowi. Rotschild jest antytezą Marxa i Lasalle'a; walka o pieniądze z jednej strony, walka przeciw pieniądzom z drugiej jako przeciwwaga, a wszechświatowe widoki spekulatora giełdowego przeciwważą międzynarodowy ruch proletariacki i rewolucyjny.  Marx był tym, który dał pierwsza podnietę do założenia Międzynarodówki, manifestem swoim z roku 1817-go, zredagowanego przezeń wraz z Engelsem.  Natomiast nie można powiedzieć, że to on „założył" Międzynarodówkę, jak to twierdza ci, którzy uparcie uważają Międzynarodówkę, jako tajne stowarzyszenie, pozostające pod kontrola żydów. Wiele było powodów do zorganizowania Międzynarodówki, ale od Marxa wyszedł pomysł Kongresu Pracy, który się odbył w Londynie w r. 1864 - tym, i którego skutkiem było założenie Międzynarodówki.  Żydzi stanowili w niej bardzo znaczny procent; w jej Radzie Generalnej zasiadał Karl Marx jako Sekretarz dla Niemiec i Rosji, i James Cohen, jako Sekretarz dla Danii. Wielu Żydowskich członków Międzynarodówki brało następnie udział w Komunie, gdzie znaleźli wielu współwyznawców. W organizacji partii socjalistycznej żydzi największy wzięli udział. Max i Lasalle w Niemczech; Aaron Liberman i Adler w Austrii; Dobrojan Ghera w Rumunii, sa lub byłi swego czasu jej twórcami przywódcami.  Żydzi w Rosji zasługują tutaj na specjalna uwagę. Młodzi żydowscy studenci, którzy zaledwie uciekli z Getta, odegrali ważna role w propagandzie nihilistycznej, niektórzy z nich, a były miedzy nimi i kobiety, oddali zycie za sprawe Wyzwolenia.  A do tych młodych żydowskich lekarzy i adwokatów dołączyć trzeba tych licznych robotników na wygnaniu, którzy w Londynie i w Nowym Jorku założyli ważne stowarzyszenia robotników, które sa centrami socjalistycznej, a nawet anarchistycznej propagandy".   Bernard Layare „Anti-Semityzm" str. 312 - 314. 

Jeżeli z jednej strony weźmiemy pod uwagę zaciekła działalność żydów we wszystkich ruchach socjalistycznych, rewolucyjnych, komunistycznych i anarchistycznych, a z drugiej strony wyrażona przez ich liderów w „Protokołach" pogardę dla tłumu, potępienie wszystkich aspiracji wolnościowych i demokratycznych i dążenie ich, jako do ostatecznego celu, do zaprowadzenia na całym świecie despotycznych, teokratycznych rządów Króla żydowskiego z pokolenia Dawida, to w pierwszej chwili nie możemy zrozumieć, jak jedno z drugim skojarzyć.

Rozwiązanie tej pozornej sprzeczności znajdujemy jednak w samych „Protokołach". Ta cała propaganda socjalistyczna i bolszewicka żydów, to tylko środek uświęcony w ich oczach przez cel. To środek, którego oni używają by zdemoralizować, by osłabić zniszczyć społeczeństwa chrześcijańskie, by doprowadzić te ostatnie do takiego stopnia współczesnego materialnego i moralnego rozkładu, by w chwili rozpaczy zdały się nawet na pójście pod jarzmo żydowskie. 
Rozwiązanie tej zagadki znajdujemy w „Protokole nr 5. 
”Tak tym wszystkim zmęczymy gojów, że zmusimy ich do ofiarowania nam międzynarodowej potęgi, która z natury rzeczy umożliwi nam pochłoniecie, bez zniszczenia ich, wszystkich sil rządowych świata, i utworzenie „Nad - rządu".  W miejsce nowoczesnych władców postawimy wówczas potwora, który się zwać będzie Nad - rządowa Administracja. Ręce jego wyciągnięte będą we wszystkich kierunkach jak kleszcze tak, że olbrzymia ta organizacja niechybnie zwycięzcy wszystkie narody."

Czytając te słowa nie podobna oprzeć się myśli, że do osiągnięcia jednego z tych pośrednich celów, do stworzenia owego Nad-rządu, zbliżyli się  juz Medrcowie Syjonu wskutek utworzenia Ligi Narodów. Humanitarna na pozór, szlachetna instytucja ta mająca na celu zapobieżenie na przyszłość rozlewowi krwi, okrucieństwem wojny, jest w istocie takim, Nad-rządem, który łatwiej będzie opanować, niżby to można uczynić rozdrabniając akcje na pięćdziesiąt poszczególnych państw.  Jeżeli dalej wezdmiemy pod uwagę, że w Lidze tej przewodzą masoni, będący częstokroć bezwiednie, ślepym narzędziem w rekach Niewidzialnego Mocarstwa Mędrców Syjonu, to oczywiście nie można na powstanie tej Ligi Narodów patrzeć bez trwogi, bez straszliwej troski o przyszłość chrześcijaństwa i cywilizacji. 
Wypadki szybkim krokiem postępujące od wybuchu wielkiej wojny - to jakby odbicie tego, co „Protokoły" przepowiadały dwadzieścia kilka lat temu. 
Dzieło zemsty postępuje błyskawicznie naprzód. 
I tu nasuwa się pytanie, jakie jest duchowe podłoże tej całej akcji żydowskiej, jakie momenty psychiczne pchają tych ludzi w tym kierunku. Skąd ta nienawiść, skąd to pragnienie zemsty, skąd ta imperialistyczna zachłanność i ta wiara we własna wyższość?

Przede wszystkim należy pamiętać, że zemsta nie jest  dla tych ludzi czymś niemoralnym.  Nie masz u nich przykazania: Kochaj bliźniego jak siebie samego - natomiast powiedziane jest w ich kręgach: „Dzieło zemsty słodkie jest - oraz - oko za oko, ząb za ząb".  Dalej należy mieć na uwadze, że ci ludzie dotąd zachowali wiarę swa w to, ze sa narodem wybranym i dotad pisma starego zakonu tłumaczą w sensie dosłownym.  Poza tym trzeba mieć na względzie orientacje i psychologie tych ludzi, skłonnych do mistycyzmu, do tajemnic, do spisków; wreszcie fakt, że przez długie stulecia byli oni narodem włóczęgów międzynarodowych, pozbawionych swej ojczyzny, prześladowanych nieraz bardzo okrutnie we wszystkich krajach europejskich oprócz Polski.

Mistycyzm orientalny, semicka żądza zemsty, zabobony juz nie średniowieczne, ale starożytne, wreszcie wspomnienia wiekowych krzywd, oto podłoże duchowe, na którym jedynie rozwinąć się mogła taka jadowita roślina jak owe „Protokoły". 
 Powtarzam raz jeszcze, że nie podobna za ten szatański plan Mędrców Syjonu winić wszystkich żydów, winić całej rasy.  Masy żydowskie o tym całym straszliwym planie nic nie wiedza; nieliczni przeczuwają go; drobna ilość Wtajemniczonych zna go.  Masy żydowskie sa pogrążone w ciemnocie i dlatego właśnie mogą ci Medrcowie pozwolić sobie na plany tych rozmiarów bez liczenia się z nimi.  Zresztą według teorii „Protokołów" masy te sa slepe nie umiejace rozumować. 
Masy te jednak były nie tylko biernym, nieświadomym narzędziem w reku Mędrców.  Wrodzony wszystkim semitom zmysł kupiecki i niesłychana żądza zysku, doprowadzone do szczytu doskonałości w ciągu wieków, podczas których żydzi niedopuszczani byli do żadnych stanowisk społecznych i politycznych, przyczyniły się znakomicie do osiągnięcia pierwszego z celów Spisku: do zagarnięcia przez Izrael bogactw świata. 

Nie ulega wątpliwości, że „Protokoły Mędrców Syjonu" są jedynym z najciekawszych dokumentów historycznych i światowych wydanych w dwudziestym wieku.  Wydane przed wybuchem wielkiej wojny, doczekały się olbrzymiego rozpowszechnienia dopiero po tej wojnie, dlatego właśnie, że wypadki wojenne treści tej Księgi szczególnego dodały znaczenia.  Przed wojna uważano socjalistów i różnych rewolucjonistów i komunistów za trochę narwanych ludzi, którzy współczując z losami klas biedniejszych pragnęli przychylić im nieba, nie zważając na to, czy środki przez nich ku temu zalecane sa rozsądne, bezpieczne i w ogóle prowadzące do celu.  Dopiero po wojnie ludzkość nagle stanęła oko w oko z rzeczywistością.  Wówczas dopiero spostrzegła ona, co i kto kieruje tym całym ruchem międzynarodowym, i jakie sa jego cele.

Zaperzeni, oburzeni powodzeniem przywódcy rosyjskiego bolszewizmu niebacznie odkryli przed Swiatem chrzescijańskim karty Spisku Niewidzialnego Mocarstwa. A odkryli je nie tylko postawieniem na czele całego tego ruchu prawie wyłącznie żydów. Uczynili to przede wszystkim wysunięciem na pierwszy plan i z arogancka otwartością „dyktatury Proletariatu". Bo czymże jest ta dyktatura, Jeżeli nie obróceniem w perzynę tych wszystkich aspiracji ku Wolności, Równości i Braterstwu, które dotychczas były hasłami wszystkich postępowych ludzi świata? Nie jest to zaprzeczenie wszelkiemu braterstwu i wolności i równości, to wysuwanie naprzód społeczeństwa jednej tylko klasy i to  nieznacznej tylko mniejszości, z pokrzywdzeniem wszystkich innych z pokrzywdzeniem większości narodu. 
Więc na to dążyliśmy do ideałów demokratycznych, do zrównania wszystkich obywateli wobec prawa, do wyrównania nierówności społecznych, do zniesienia klasowych różnic, do dania wszystkim tych samych sposobności materialnego i umysłowego rozwoju, by w ostatecznym wyniku uprzywilejować tylko jedną klasę i to mniejszość z krzywda większości? 
Trzy lata blisko trzymają się bolszewicy u steru nieszczęsnej Rosji i jaki jest tego wynik? Oto powrót do tyranii i despotyzmu, gorszych niż za czasów carskich, wraz z równoczesnym zupełnym wyniszczeniem całego kraju.  (Cześć planu Protokołów).

Znikły ostatnie ślady cywilizacji w Rosji, zapanowano barbarzyństwo, a pozorna dyktatura proletariatu okazała się zwykłą tyrania żydowskich komisarzy bolszewickich, opływających w dostatki, podczas gdy miliony ludności giną z zimna, głodu i zarazy. 
Żaden car nie wysłał do lochów, na szubienice i na Sybir tylu nieszczęśliwych, ilu ich zamordowali krwiożerczy Trocki i jego czerezywczajka w przeciągu ostatnich trzech lat.  Zamiast wolności - niewola; zamiast równości -krzywda; zamiast braterstwa - barbarzyństwo i mordy oto bolszewicka dyktatura Proletariatu, oto, czego się doczekał świat, wierzący naiwnie, ze socjalistami, komunistami, rewolucjonistami, anarchistami powoduje szlachetna miłość bliźniego.

Podczas gdy przez sto kilkadziesiąt lat, od czasów wielkiego Montesquieu świat chrześcijański wił się w srogiej męce, podczas gdy ludzkość dążyła do ideałów chrześcijańskich ogólnego braterstwa na ziemi, zniesienia krzywd i nierówności  Mędrcy Syjonu gdzieś w tajemniczym ukryciu zacierali ręce z radością, patrzyli spoza czarnej zasłony z szatańskim uśmiechem w im juz z góry znana przyszłość. I dziś, gdy Bronstein Trotzki tak świetnie przeprowadza ich plany niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej powodzenie rozpala na ich bladych twarzach rumieńce straszliwego, piekielnego zadowolenia. A głupi Chrześcijanie o niczym nie wiedzą, niczego się nie domyślają, ida jak barany pod kóz, z zawiązanymi oczyma staczają się w przepaść.

Ślepe i głuche są masy, ślepi i głusi są przewodnicy niechcący wieżyc w możliwość takiego zła. A przede wszystkim ślepi i głusi sa ci wszyscy, którzy powstępowali do lóż masońskich, przynęceni do nich hasłami braterstwa, niewiedzach, że te loże są narzędziem Niewidzialnego Mocarstwa. 
Ciekawym historii Lóż Masonskich, ich celów ukrytych a nieznanych nawet masonom wyzszych stopni, poleca się przeczytanie niezwykle ciekawej ksiazki, wydanej w roku 1920 przez wielka nowojorska firmę wydawnicza Putmanów, pod tytułem „The causes of the World Unrest". 
Prawdziwa działalność Niewidzialnego Mocarstwa staje w tej książce w straszliwej, potwornej nagości przed struchlałym czytelnikiem. 
 

IV Konkluzje 
Wydawcy tej książki puszczają ją między czytelników Polskich w Ameryce, dlatego, że ogłoszenie jej uważali sobie za obowiązek społeczny. Nie wolno temu, który wie, taić prawdy przed mniej uświadomionym bratem-obywatelem. 
Ale samo zakomunikowanie prawdy nie wystarcza. Trzeba z niej sobie zdać sprawę, trzeba z wniosku umie wyciągnąć konkluzje. 
Książka ta nie ma na celu zaspokojenia próżnych ciekawości. Celem jej jest uświadomienie, obudzenie chęci ku zapobieżeniu straszliwemu niebezpieczeństwu. A niebezpieczeństwo to jest tak groźne, jest tak okropne, że nie wolno go ani chwili lekceważyć. 
Nie na to wałczyło chrześcijaństwo przez blisko dwa tysiące lat o zasadę miłości bliźniego - nie na to stworzyło ono taka bezcenna cywilizacje, aby nad światem zapanował despotyczny Król - Patriarcha z pokolenia Dawidowego. 
Nie mogą na darmo pójść męki serdeczne tych milionów, które wierzyły w postęp ludzkości, w Wolność i Swobodę, które za idee te przelały krew i kładły swe żywoty. Nie wolno ludom chrześcijańskim pozwolić, by opluwane, zniszczone były wiekowe ich trudy i walki o lepsze jutro. Nie wolno dopuścić do tego, by nad światem, nad którym raz zapanował Krzyż, hasło miłości, rozciągnęła się czarna płachta nienawiści, ciemnoty i despotyzmu. 
Jak do tego nie dopuścić? Co czynić by strasznej zapobiec katastrofie?  Jak przeszkodzić królestwu antychrysta na ziemi? 
Sposób jest tylko jeden: uświadomienie wszystkich Chrześcijan, uświadomienie przez nich mas żydowskich.

Nie zemsta, nie pogromami rosyjskimi się tego dokona.  Zemsta za sobą gorsza jeszcze wiedzie zemstę. 
Niech każdy, kto te książkę przeczyta, da ja do przeczytania drugiemu. 
Wszyscy powinni znać prawdę, wszyscy w rozumnym poczuciu obywatelskiego obowiązku, winni przyłożyć swa cegiełkę do dzielą naprawy.  Podeprzeć trzeba mury naszej Cywilizacji uświadomieniem, usunięciem śmierć niosącej obojętności, naiwności i głupoty. 
Trzeba otwierać oczy tym, którzy niebacznie lecą na przynętę błyskotliwych haseł przewrotowców, trzeba im pokazywać, kto tym przewrotem kieruje, w jaki sposób, dla jakiego celu, i jakie sa juz dziś wiadome skutki tego przewrotu. 
Milionom Chrześcijan zagraża nieliczna garstka spiskowców  ale za ta garstka leżą miliony, ba, miliardy złota. Na krzyż, godło cywilizacji i postępu i Wolności, nastaje już nie złoty Cielec, ale Kozioł Złoty. 
Olbrzymi ruch musi powstać w świecie chrześcijańskim; ruch oświatowy, ruch ku nauczaniu, ruch ku jedynemu ratunkowi.

Ruch ten oparty musi być na prawdzie i na sprawiedliwości. 
Narody chrześcijańskie zrozumieć musza, że unicestwienie potęgi złota Niewidzialnego Mocarstwa jest koniecznością.  Nie złoto, ale sprawiedliwość rządzić musi światem.  Nie do Dyktatury Proletariatu nam iść, ale do zniesienia różnic klasowych.  Nie ścieżkami gwałtu, podstępów i spisków nam chodzić, ale droga  ustaw uchwalonych przez większości chrześcijaństwa i Demokracji nam potrzeba, a nie Bolszewizmu. 
Nie w „Protokołach" szukać nam mądrości, ale w Ewangelii i w tej przedziwnej Konstytucji tej Wielkiej Rzeczypospolitej Waszyngtona i Lincolna, w której, miejmy nadzieje, znajdziemy dostateczne środki na unicestwienie Spisku Nienawiści. 
 

DODATEK

ODWIECZNE DĄŻENIA ŻYDÓW

Chcemy tu zestawić dwa dokumenty, jeden współczesny, a drugi bardzo stary.

„Deutsches Wochenblatt" z dnia 25,II, 1920 ogłasza następujący dokument, który znaleziono w kieszeni zabitego w walkach z bolszewikami dowódcy batalionu Sundera, pisany w języku żydowskim, a oświetlający ich tajna organizacje w Rosji.

„Tajne" 
Do przewodniczącego oddziałów międzynarodowego związku żydów. 
Żydzi !!! Godzina naszego zupelnego zwycięstwa zbliża sie. Stoimy w przededniu panowania nad światem. Dawniejsze marzenia nasze ziściły się. Bezsilni do niedawna jeszcze, możemy teraz triumfować.

Przywłaszczyliśmy sobie władzę w Rosji. Pierwsze nasze plany udały się, lecz nie zapominajmy, że Rosjanie, choć teraz sa pod naszym panowaniem, nie przestana byc naszymi śmiertelnymi wrogami. 
Wzięliśmy ludowi rosyjskiemu wszystko, zrobiliśmy dawnych naszych panów naszymi niewolnikami. 
Przeciwko naszym wrogom należy występować z cala brutalnością, bez litości.  Musimy im wziąć ich najlepszych wodzów, musimy siać nienawiść partyjna i walkę domowa pomiędzy robotnikami i ludnością wiejska. Musimy pracować  wszelkimi silami, ale ostrożnie. 
Głosimy wszędzie i zawsze nacjonalna politykę naszego narodu. Walczymy o nasze wieczne ideały. 
Komitet centralny petersburskiego oddziału międzynarodowego związku żydów." 
Jest to dokument współczesny. 

A oto inny dokument.

Znajduje się w książce żydowskiej Zohar (II,58b); „Pewna tradycja  nas uczy, że w epoce przyjścia Mesjasza 70 zwierzchników niebieskich rządzących 70 narodami ziemi, zwrócicie wszystkie legie świata na wojnę, że świętym miastem Jerozolima. Spiskować będą przeciwko Świętemu - niech będzie błogosławiony - i pozwiedza - Podbijemy najpierw Pana, po tym jego naród i jego świątynie. Ale Święty - niech będzie błogosławiony - roześmieje się z nich, jak napisano: 
”Król mieszka w niebiosach, naśmieje się z nich".  W tej chwili Święty - niech będzie błogosławiony - rozwinie swa potęgę i wytępi ich, że świata, jako napisano: „Oto kaźń, która uderzy Pan wszystkie narody, walczące przeciw Jeruzalem.  Każdy człowiek z tych narodów będzie żywcem gnił". 
Księga Zohar powstała w XIII wieku, ale opiera się na bardzo starych tradycjach, z którego to powodu mniemano nawet, że pochodzi z II wieku. 
W przytoczonym przez nas ustępie księgi Zohar widzimy ten sam zawistny i ekskluzywny nastrój, który nas uderza w znalezionej odezwie. 
Ale walka o święte Jeruzalem nie rozgrywa się tylko w Palestynie. Ona wre wszędzie. Wre we Francji, w Niemczech, w Polsce, w Rosji.

Daremnie literatura Polska ostrzegała przed wojna, co im grozi ze strony żydostwa. Liberałowie rosyjscy uwierzyli żydom, że tylko niekulturalny antysemityzm może stawiać im takie zarzuty. Za te ignorancje zapłacili ojczyzna. 
Obecnie w Niemczech budzi się antysemityzm z niezmierna siłą. Właśnie nadesłano nam z Wielkopolski ciekawe odezwy i publikacje. Antysemici niemieccy twierdza, że przed wojna decydowało o losach Niemiec 300 wielkich finansistów żydowskich i że na kongresie wersalskim żydzi wciąż byli panami sytuacji.  Zresztą i u nas pan Morgetau w czasie swego pobytu wyznał bodaj z pewna satysfakcja, że żydzi wywierali wpływ na obrady kongresu. Zaś w sejmie posłowie żydowscy po uchwaleniu świecenia niedzieli grozili nam, że stracimy Wilno, Mińsk i szereg innych miast. 
Wątpimy jednak, czy wszystkie narody świata dadzą się przez żydów tak otumanić, jak dali się Rosjanie. Napewno zaś Polska otumanić się nie da. 
 Zresztą gdyby tu byli najpierw Rosjanie a potem Niemcy, żydzi przedwcześnie czuli się  naszymi panami.  Ileż to razy grozili ludności, że głowami polskimi będą brukowane ulice!!! 
Odkryli u nas swoje karty za wcześnie. 
Odżydzanie Państwa Polskiego staje się hasłem powszechnym. 
Wedle wiadomości, które nas obchodzą, żydom nie jest w tej chwili w Polsce dobrze. Rozpoczyna się ich emigracja. 
A dokąd?  Jest nam wszystko jedno. Mają przecież swoją Palestynę. Ale im do niej nie spieszno. Jest to jedyny naród, który nie tęskni do swojej ojczyzny.  Chce mieć Jerozolimę w Petersburgu, w Warszawie, w Berlinie, w Paryżu, w Londynie. A kto tam rękę podniesie na Jerozolimę, ten ich zdaniem „będzie żywcem gnił" 
 (Myśl Niepodległa" - 10 kwietnia 1920). 

ZBROJNY BUNT ŻYDÓW 
W „Myśli Niepodległej" z dnia 5 lipca 1919 w artykule „Przed wojną domowa z żydami" ostrzegaliśmy ogól polski, że czeka nas z żydami zbrojne starcie. Wiedzieliśmy doskonale, że strona zaczepna będą żydzi. 
 Nie brakowało jawnych pogróżek. Gdy w czwartek dnia 18 grudnia 1919 roku sejm w glosowaniu imiennym uchwalili świętowanie niedzieli jako dnia odpoczynkowego, obowiązującego we wszystkich państwach cywilizowanego zachodu, poseł Grinbaum krzyknął: „W tej chwili strąciliście, panowie, Wilno, Mińsk i Grodno".

Cóż znaczył ten okrzyk?  Znaczyli, że żydzi jawnie przeszli na stronę naszych wrogów. Słowa te padły przecież z ust posła i członka Tymczasowej Żydowskiej Rady Narodowej. 
Zachowanie się żydów w obecnej fazie wojny polsko-bolszewickiej zupełnie odpowiadało pogróżce posła Grinbauma.

W Kałuszynie żydzi obrzucali kwiatami wkraczające wojska bolszewickie, a działo się to w obecności delegatów rządu polskiego. 
W Siedlcach na znak sympatii przemalowali swe szyldy polskie na rosyjskie. 
A bynajmniej nie skończyło się na tych objawach zdrady w formie sielankowej.
W Nasielsku żydzi wstępowali gromadnie do armii bolszewickiej. Byli to żydzi w wieku poborowym i w wieku niepoborowym. 
W Hrubieszowie żydzi strzelali do cofającego się wojska polskiego. 
Jak oświadczył komunikat sztabu z dnia 19 sierpnia w Siedlcach wzięto do niewoli oddziale żydowski z bronią w reku, który to oddział walczył po stronie bolszewickiej. 
Takiż komunikat sztabu z dnia 21 sierpnia głosi, że z Grodna Przybyla bolszewikom na pomoc miejscowa ludność żydowska, która wydatnie zasiliła szeregi bolszewickie. 
Tak samo ludność żydowska wysłała przeciwko naszym wojskom ochotniczy oddział żydowski, który wałczył po stronie bolszewickiej.

Defensywa Ministerstwa Spraw Wojskowych wytoczyła 75 żydom sprawę o bolszewicka agitacje przeważnie w wojsku w lipcu i sierpniu. Oto nazwiska tych agitatorów: 1) Wizenberg. 2)Maks Horwitz, 3) Molondea Lejb, 4) Henryk Landau, 5) Henryk Zortman, 6) Roman Weinstok, 7) Lejba Szneller, 8) Pejsach Goldstein, 9) Oskar Kohn, 10) Henryk Rosental, 11) Hibal Rauer, 12) Róża Pawlon, 13) Józef Eifa, 14) Abraham Heller, 15) Salomon Kutner, 16) Izaak Kort, 17) Herman Liberman, 18) Kazimierz Laucer, 19) Szmul Frager, 20) Nisson Rosenblum, 21) Jehuda Szapiro, 22) Józef Rosenblatt, 23) Eliasz Rosenzweig, 24) Moszek Sztrojt, 25) Hersz Salomon Szpak, 26) Piotr Szelenbaun, 27) Herman Pormet, 28) Alfred Witelstein, 29) Fajwel Blum, 30) Moszek Pormet, 31) Dawid Gelbras, 32) Abraham Himmelbarb, 33) Salomon Kutner, 34) Mojzesz London, 35) Jakub Rosenblum, 36) Aleksander Wejnberg, 37) Mordka Chudy, 38) Jakub Kaufman, 39) Jakub Gielbart, 40) HerszRysels, 41) Jakub Sztokman, 42) Jakub Sorkes, 43) Moszek Sztrojt, 44) Samuel Cukerwar, 45) Pinkus Bakalar, 46) Hersz Abracham Brener, 47) Jakub Dutlinger, 48) Szewel Epstein, 49)Lejzor Grojser, 50) SenderKaner, 51) Jan Lauer, 52) Ludwik Librach, 53) Iżydor Muszkatenblut, 54) Noch Mitelberg, 55) Abraham Parmet, 56) Szaja Perec, 57) Abram Pernuter, 58) Lejzor Pajas, 59) Markus Perling, 60) Szyma Rapaport, 61) Józej Rosenband, 62) Maucycy Rosendband, 63) Mordko Rotenberg, 64) Jakub Randoniski, 65) Rubin Sztutman, 66) Jakub Stalberg, 67) Chant Wolf, 68) Dawid Winogron, 69) Bolesław Zandberg, 70) Mozes Zweigenhalf, 71) Joel czy Joen Zylberg, 72) Mendel Chaim Blum, 73) Izaak Bogin, 74) Szmul Mordka, Rubinstein, 75) Hersz Szop.

W spisie powyższym widnieją nie tylko żydzi z imionami Mojżeszów, Noechów, Izaaków, ale także Henryków Kazimierzów i Bolesławów. Znajdujemy nie tylko szeregowców, ale także i oficerów. 
Żydzi swoim zwyczajem chcą obecnie przedstawić te fakty zagranica w zupełnie innym świetle.  To nie maja być fakty jawnej zdrady i jawnego buntu z bronią w reku na korzyść bolszewickiego najazdu, ale fakty, nietolerancji polskiej, rasowych polskich uprzedzeń i .... pogromów. 
Być może, że znaczna część prasy zagranicznej, pozostajaca na żołdzie żydowskim lub wprost wychodząca za żydowskie pieniądze, będzie próbowała okłamać świat i jawna zdradę żydowska przemalować na nietolerancje polska, jak przemalowywano szyldy w Siedlcach z polskich na rosyjskie... Ale mamy tu na miejscu świadków w postaci urzędowych przedstawicieli zagranicy, mięliśmy wojskowa misje francuska, wiec prawda się nie ukryje. 
Natomiast w chwili, kiedy wreszcie koalicja dochodzi do wniosku, że trzeba za wszelka cenę zdusić bolszewizm, rosyjski, jako zagrażający powszechnemu pokojowi i cywilizacji zachodu, stwierdzono fakt, że żydzi nasi stanęli zbrojnie po stronie bolszewizmu... 
(„Myśl Niepodległa" - 4 września 1929) 
 
3 FRONT SEMICKI 
Akcja żydów całego świata przeciwko Polsce zaczyna w czasach ostatnich ujawniać się coraz wyraźniej w państwach z nami sprzymierzonych i państwach neutralnych, głównie jednak w Londynie. Żydzi wypowiedzieli walkę nieubłagana państwowości polskiej. Na szeregu zjazdach i konferencjach chwała się wypowiedzenie Polsce wojny ekonomicznej i ideowej. Ponieważ żydzi posiadają niezwykle spoista organizacje, przeto za pomocą niej dążą do wytwarzania FRONTU SEMICKIEGO celem podboju Polski. Środków im nie brak. Powstają towarzystwa, spółki, zbiera się składki, słowem organizuje się akcja, jakiej jeszcze nie było. 
Do jakiego stopnia żydzi są rzeczywiście na całym świecie zorganizowani, dowodzi to, co nam opowiadał jeden z podróżników.  Oto w dzikich, skalistych górach północnego Kurdystanu, w osadach, do których można dotrzeć ścieżkami nad głębokimi jarami, znajduje się doskonale zorganizowana kolonia żydowska z rabinem na czele, która należy do światowego związku „Alliance Israelite" posiadającego filie rozrzucone po całym globie ziemskim. Całe żydostwo pilnie słucha ich wskazań. Posiada swoje  szkoły, szpitale, instytucje humanitarne, olbrzymie stosunki i wpływy, tym bardziej, ze w krajach zachodu żydzi w ten sposób przystosowali się do środowisk, ze nie zrywając z żydostwem, uchodzą za ludzi wzorowo i przykładnie miejscowych, nawet za patriotów i podpory społeczeństwa. 
Toteż tego FRONTU SEMICKIEGO nie powinniśmy lekceważyć, przeciwnie, trzeba brać go bardzo poważnie.

Musimy za pomocą odpowiedniej literatury i prasy otwierać społeczeństwu oczy na grożące niebezpieczeństwo, wykazywać, że żydzi popierają w społeczeństwie naszym wszelkie dążenia rozkładowe, że prowadza z nami systematyczna walkę ekonomiczna, że wdzierają się pomiędzy nas pod maska chrztu i polskiego nazwiska, że należy ich usuwać, że stanowisk państwowych, nie dawac im dostaw, w szczególności dostaw dla wojska, że powinniśmy najusilniej popierać rozwój naszych polskich kooperacji celem usunięcia stopniowego handlu żydowskiego, ze należy im utrudniać otrzymanie koncesji na przedsiębiorstwa przemysłowe, słowem oczyścić FRONT POLSKI z żywiołu niepewnego i zdrajczego. 
W tej walce nie my jesteśmy strona wyżywająca, ale żydzi. Nam przypada w udziale samoobrona. 
(„Myśl Niepodległa"  - 3 lipca 1920)

ŻYD WSCHODNI DO ŻYDÓW ZACHODNICH 
Oryginał dokumentu drukowanego poniżej, znajduje się w Zurychu w tajnych żydowskich archiwach wojennych. Naszemu korespondentowi udało się go odpisać. Zużytkował go częściowo w numerach „Gazette de Lusanne" z dn. 30 Września oraz 2 i 4 października 1910r. podczas kampanii antypolskiej prowadzonej przez żydów, którzy polemizowali z nim z tego powodu w kilku pismach. Jest to memoriał żyda wschodniego Jana Freya używającego pseudonim Ahasver. W memoriale tym Frey przedstawia  dezyderaty żydów wschodnich do użytku żydów zachodnich. Oryginał jest napisany po niemiecku. Ujawnienie tego ciekawego dokumentu wywołało wśród żydów w Szwajcarii duże niezadowolenie. 
Nasze stanowisko w kwestii rozwiązanie jednego z najważniejszych zagadnień wojny światowej, przez Ahasvera (Jean Frey), Zurych 30303.

W Nr. 41450 „Timesa" z 13 kwietnia 1917 roku korespondent piotrogrodzki tego pisma zwraca się do żydów zachodnich z następującym napomnieniem. 
”Musze niestety stwierdzić, że żydzi nie zachowują się właściwie. Młodzież żydowska stała się igraszka w rękach bezwzględnych wierzycieli i zajadłych nieprzyjaciół Rosji. Oby ich współwyznawcy z Wielkiej Brytanii zwrócili im uwagę na niebezpieczeństwo, wynikające z takiego postępowania". 
W takiej chwili, jak obecna, gdy na sto lat rozstrzygają się najważniejsze zagadnienia świata, a wśród nich kwestia żydowska, interesy poszczególnych żydów nie mogą grac góry nad interesami całego narodu żydowskiego.

Naród żydowski jako masa nie mieszka w Paryżu, Londynie lub Florencji, lecz w krajach, dzielących Rosje od Niemiec, więc w Kurlandii, na Litwie, w Polsce w Galicji, na Węgrzech i w Rumunii. Z pomiędzy 11.558.610 żydów, rozproszonych po całej ziemi, żyje w Polsce 1.321.100 tj. 1405 żydów na 10.000 Mieszkańców, na Bukowinie 96.150 tj. 1317 żydów na 10.000 Mieszkańców, w Rosji i na Litwie etc. 3.578.227 tj. 1.112 żydów na 10.000 Mieszkańców, w Galicji 851.378 tj. 1100 żydów na 10.000 Mieszańców, na Węgrzech 851.378 tj. 442 żydów na 10.000 Mieszkańców, razem wiec 6.921.878 żydów, gdy w Anglii tylko 266.652 tj. 65 żydów na 10.000 Mieszkańców a we Włoszech 35.617 tj. 11 żydów na 10.000 Mieszkańców. 
Podczas krótkiego okresu zbierania tych cyfr stosunek zmienił się jeszcze bardziej na korzyść krajów żydowskich (Polski, Węgier, i Galicji), ponieważ żydzi wschodni bardzo się rozrastają: np. w Polsce 21.13 na tysiąc, w Rosji 18.06 na tysiąc, na Węgrzech 16.85 na tysiąc, gdy w Prusach tylko 3.11 na tysiąc, w Anglii 2,17 na tysiąc a we Francji zaledwie 1.32 na tysiąc.  Toteż wykazuje się dziś we Francji zaledwie 1 000 000 żydów, gdy w Polsce 2 000 000 a w reszcie Rosji przeszło 4 000 000. 
Nie przeczę, że na zachodzie żydom się bardzo dobrze powodzi, we Frankfurcie nad Menem w roku 1900 żyd miał przeciętnie 3000 marek dochodu.  W rzędzie opodatkowanych żydzi  stanowili 16,93%.  Milionerami byli przeważnie żydzi.  We Francji, gdzie żydzi stanowią zaledwie 0,25% ludności, skupiali w rekach swoich więcej niż 28% majątku ruchomego, sa wiec przeciętnie 85 razy bogatsi od chrzescijan.  Po wojnie stosunek ten w Europie środkowej i zachodniej jeszcze potężniej  zmienił się na korzyść żydów.

Wszystko to prawda, ale jeszcze nie prowadzi do tego, by głodujący „Żydzi wschodni", radując się z powodu zamożności swych współwyznawców w Paryżu i Londynie, mieli zapomnieć, że rozwiązanie kwestii żydowskiej polega na prawidłowym rozstrzygnięciu kwestii bytu siedmiu milionów żydów wschodnich.  Zaś kwestia ta musi być rozwiązana bez względu na to, czy przez to na te trochę żydów paryskich i londyńskich krzywo spojrzą egzaltowani szowiniści francuscy, albo, że Anglik dojdzie do wniosku, iz żyd londyński w istocie nie jest prawdziwym Anglikiem, ale żydem, choćby się kryl najstaranniej, że swym wyznaniem. 
My natomiast żydzi wschodni, jesteśmy tylko żydami, to możemy i tego chcemy, gdy żyd paryski jest w najlepszym wypadku „członkiem wspierającym" naszej społeczności.  W walce o byt żydzi polscy otrzymywali od swych zagranicznych a przebogatych współwyznawców rzadko cos więcej nad jałmużnę.  Wiadomo przecież, że w Moskwie owych kilku milionerów żydowskich najenergiczniej się  krzątało  około tego, by utrzymać zakaz mieszkania w Rosji środkowej biednych żydów, „nie należących do gildii", albowiem to wytworzyłoby niemiła konkurencje.  A ci moskiewscy współwyznawcy dziwnym sposobem wychowują swych synów prawie bez wyjątku po angielsku. 
A przeto żydzi wschodni nie mogą liczyć z łaskawą przestroga piotrogrodzkiego korespondenta „Timesa" muszą sami pomyśleć o swojej przyszłości, gdyby to nawet nie dogadzało ich współwyznawcom z Wielkiej Brytanii. Stojąc na tym jednym racjonalnym stanowisku, musimy dzisiaj, gdy bije godzina dwunasta na zegarze wojny światowej, jasno i wyraźnie wobec całego świata powiedzieć, czy to się podoba, lub nie, naszym współwyznawcom paryskim i londyńskim, że interesy narodu żydowskiego, tej masy, liczącej siedem milionów jednostek w Kurlandii, na Litwie w Polsce, Galicji, na Węgrzech, domagają się bezwzględnie i stanowczo absolutnego zwycięstwa Niemiec na całej linii.

Wypadki światowe dążą olbrzymimi krokami do rozwiązania ostatecznego; nie ma wtedy czasu na teoretyczne utopie. Dziś trzeba brać fakty niewątpliwie za podstawę do rozwiązania tego najtrudniejszego zagadnienia europejskiego.

A faktem jest niewątpliwym, że z owych dwunastu milionów żydów ziemi aż siedem milionów żyje równinie sarmackiej między Niemcami a Rosja, o jednej kulturze i mowie, i że nie da się ich stamtąd wysadzić; następnie, ze nieprzebrane bogactwa Rosji może eksploatować tylko niemiecka pilność i niemiecka energią na korzyść gospodarki całego świata; wreszcie, że tylko żydzi mogą pomóc ekspansji niemieckiej na wschód, jak i wszędzie.   Bo nie tylko język niemiecki (Mittelhochdeutsch)  łączy Żyda i Niemca; pokrewieństwo duchowe obu narodów sprawia, że przy zdobywaniu ekonomicznym całego świata wzajemnie się absolutnie uzupełniają.

Bez agentów żydowskich niemieckie towary nie byłyby zdobyły rynku światowego. To samo poczucie rzeczywistości, ten sam duch przedsiębiorczy, ta sama zdolność przystosowania się ujmowała klienta, stare zrozumienie wielkiej wartości wciąż rosnącego obrotu, gdyby nawet chwilowo koszty produkcji, przewyższały ceny sprzedażne, ta sama łatwość kredytu, to samo zrozumienie konieczności unieszkodliwienia konkurencji - oto, co żydów robi naturalnymi sprzymierzeńcami Niemców w ekonomicznym podboju świata. 
Gdziekolwiek rośnie wpływ żydowski, tam automatycznie, rośnie także wywóz niemiecki, nawet w Rosji, która barbarzyńskimi rogatkami chciała się zabezpieczyć przeciwko temu prawu natury, Niemcy zawdzięczają wzrost swego wywozu agentom żydowsko-niemieckim pochodzącym przeważnie z rosyjskiej Polski.  Bez fabrykantów niemieckich świat nie mógłby istnieć, a bez żydowskich sprzedawców fabrykaty nie byłyby sprzedawane. Gwałtowne ograniczenie niemieckiej produkcji pozbawiłoby żydów najważniejszego środka utrzymania. I na odwrót, oddanie żydów pod panowanie obce, nie niemieckie, pozbawiłoby Niemców ich najlepszych agentów i  ich najruchliwszych pionierów. 
Nie można spuścić z oka tej korelacji przy regulowaniu światowych stosunków powojennych.  Niemcy muszą posiadać w rekach środki, które zapewniłyby ich przemysłowi tania żywność i tanie siły robocze; zaś żydom trzeba dać możność, by się rozwijali przy Niemcach pod ich opieka.

Już w drugim roku wielkiej wojny światowej zwycięski oręż niemiecki przez zajęcie Polski, Kurlandii i Rumunii wywalczył to rozwiązanie, i trzeba tylko utrzymać na trwale, to, co kosztowało tyle krwi i ofiar.  A to nam obiecał kanclerz niemiecki, rozumiejąc dobrze interesy niemieckie i żydowskie, że zostanie utrzymane. Kraje, które dzielą Niemcy od Rosji, tej największej kolonii świata, muszą na stale pod majestatem niemieckim stać się nowa ojczyzna żydowska, stad żydzi będą całemu światu sprzedawali wytwory niemieckiego przemysłu i stad wozić się będzie dla ludności niemieckiej płody rolne. 
Naród z tak kolosalna energia i ekspansywnością, jak Niemcy nie potrzebuje bariery, nie potrzebuje ściany, przeciwnie musi posiąść cały system mostów, po których olbrzymi wywóz jego toczyłby się gładko za granicę. Kraje jak, Kurlandia, Litwa, Polska, Galicja, Węgry i Rumunia, muszą być wychowane przez administracje niemiecka do tego, by potroiły swa wydajność rolna i dostarczyły sil roboczych i żołnierskich światowej potędze niemieckiej. Zamieszkali tam żydzi będą pośrednikami miedzy tymi dwiema kulturami tak nierównej wartości.

Mimo wrodzonej niechęci do postępowania ładu świata żyjące na wschód od Niemiec a bardziej rozwinięte narody uznały juz te dziejowa konieczność i to tego się zastosowały.  Postępowy element węgierski nie tylko bez wahania stanął po stronie Niemiec, przeciwko opozycji  reakcyjnego madziarstwa, ale bardzo się przyczynił do przyspieszenia rozwiązania kwestii przemocą.  W Rumunii wpływy antysemickie spowodowały przechylenie się na stronę Rosji. Toteż na skutki tego kroku nie trzeba było długo czekać.

Nikt chyba nie zaprzeczy, że Galicja stoi kulturalnie i ekonomicznie wyżej od Rosyjskiej Polski, nawiedzonej silna agitacja panslawistyczna i antysemicka.  Przeciwko wszelkim tradycjom narodowym, a z poświeceniem różnych „świętych nakazów patriotycznych" Galicja, kierowana przez liberalistyczne kola środkowej Europy, wybrała sobie natychmiast miejsce u boku Niemiec, a nawet starała się porwać, że sobą swych braci z Polski rosyjskiej do walki o postęp.  Niestety stuletnie panowanie rosyjskie nie pozostało bez stałego,  a rozkładającego wpływu na dusze polska i tylko wśród ludności żydowskiej w Polsce rosyjskiej sprawa niemiecka znalazła wiernych zwolenników. Nawet wielkoduszny akt deklaracji niepodległości Polski nie mógł porwać narodu polskiego do walki pod zwycięskimi sztandarami niemieckimi.  Toteż naród polski sam będzie musiał sobie przypisać ostateczne konsekwencje tego wszystkiego.

Ale wśród dwóch milionów żydów polskich i czterech milionów żydów rosyjskich nie było ani chwili wątpliwości, z kim naród żydowski powinien trzymać. 
 Z momentem wypowiedzenia pierwszej wojny serca wszystkich żydów były po stronie Niemców.  Wszystko, co żydowskie, lub, co czuło po żydowsku, było w obozie niemieckim, mimo barbarzyńskich prześladowań Rosjan i Polaków, silnie pomagając sprawie Niemiec... Był to zaiste widok wzruszający, z jaka radością i z jak szczerym ciepłem żydzi witali żołnierzy niemieckich.  W przeciwieństwie do ludności polskiej, która politycznie zaszczuta, widziała w wybawcach tylko „Prusaków" (in den Betreiern nur Prusaken sah). żydzi z całego serca wiwatowali na część wkraczających Niemców zarówno w Warszawie i Lwowie, jak i Temeszwarze i Bukareszcie.

Żydzie nie potrzebowali długo czekać na błogosławione skutki niemieckiej wdzięczności.  W Polsce rosyjskiej, zaledwie po dwóch latach wyzwolenia, żydzi zdobyli przeważnie większość w reprezentantach miejskich.  W Lodzi wogóle razem z Niemcami stanowiąc żywioł panujący.  Mają w całym kraju własne szkoły, gimnazja w języku żydowskim, teatry, instytucje kulturalne itp.  Do przyszłej Niemieckiej kampanii ekonomicznej celem zdobycia Rosji i reszty świata juz dziś przysposabia się polskich żydów i ukazuje się im najświetniejsze horoskopy. 
A tu przeciwko owemu naturalnemu rozwiązaniu sprawy żydowskiej, dziś wedle życzenia piotrogrodzkiego korespondenta „Timesa" winno się mobilizować miliarderów żydowskich Londynu, którzy maja się o to starać, nie dla koalicji usposobieniu prowizorycznemu rządowi kadetów petersburskich! Kadeci byli zawsze bardzo liberalistyczni. Tak, ale ogólne założenie było inne, niż obecnie.  Gdy się planowało uchodzące za pewne porozumienie pomiędzy Berlinem a Piotrogrodem, jeszcze przed upadkiem domu Romanów, kadeci mieli być skuteczna opozycja przeciwko obskurnym rosyjskim prawosławno-nacjonalisycznym kolom, by w ten sposób zapewnić żywiołowi żydowskiemu swobodę ruchów na terytorium rosyjskim.

Ale dziś, gdy kadeci przerzucili się na stronę koalicji, gdy stali się przywódcami nienawiści do Niemców i zniszczenia w Rosji wszelkich wpływów niemieckich, gdy poparli hasło walki ekonomicznej z Niemcami, w żaden sposób nie mogą liczyć na poparcie żydów. My żydzi nie możemy z założonymi rękoma czekać, aż nas tymczasowy rząd rosyjski sprzeda żywiołowi nacjonalistyczno-prawosławnemu, by sam utrzymał się u władzy.  Musimy starać się o to, byśmy w Polsce, a może w całej Rosji, dostali się pod berło niemieckie. W tej walce na życie i śmierć cała nasza nadzieja opiera się na zwycięstwie niemieckim, które może być jedynie źródłem naszej potęgi. Mimo przestrogi piotrogrodzkiego korespondenta „Timesa" wszystko, co jest żydowskie i co z żydami trzyma, musi zwycięstwo Niemiec uważać za swoje własne zwycięstwo. 
Zurych, w kwietniu 1917 roku.

Cyfry wyjęte z dzielą dr Ar. Rupiusa „Juden der Gegenwart" 
Oto jest dokument pierwszorzędny, gdyż żyd wschodni wykłada żydom zachodnim to, o co dotąd tylko pomawiano żydów wschodnich, albo, co można zaledwie wnioskować z ich ułamkowych wynurzeń.  Aczkolwiek rozwiązanie historyczne jest zgoła inne, lecz przekonania żydowskie zmianie ulec nie mogły.  Przegrana Niemców stała się ich przegrana, a przeto wspólnie będą się ratowali i knuli spiski przeciwko nam oraz przeciwko całej koalicji. 
(„Myśl Niepodległa" - 14 lutego 1920 roku)

DWA WYNURZENIA RABINA KUPFERSOCHA 
W aktach szefa administracji przy niemieckim jeneral-gubernatorstwie warszawskim w fascykule „Verschidenes" na stronie 1 znajduje się następujące powinszowanie noworoczne z dnia 3 stycznia 1919 roku wielkiego rabina A.I. Kupferstocha, Warszawa ul Nalewki 11, zaadresowanego: 
”Jego Ekscelencji Pana Szefa Zarządu Cywilnego w Warszawie" 
”Wielce Szanowny Panie!" Jako najwierniejszy patriota niemiecki pozwalam sobie złożyć Panu z głębi serca życzenia Noworoczne" etc. 
opuszczam dalszy tekst i wiersz na cześć Niemiec. 
Natomiast w Polskim Archiwum Wojennym, ul: Długa 13, znajduje się tegoż rabina A.I. Kupferstocha zamieszkałego już przy ulicy Świętojerskiej nr. 32/5 powinszowanie noworoczne z dnia 1 stycznia 1919r. zaadresowane 
Do wielmożnego Pana Ksawerego Praus, Minister Oświaty w Warszawie", tej treści: 
”Szanowny Panie! Jako honorowy duchowny rabin, nie partyjny i oddany polski patriota, ośmielam się, między wszystkimi Panu dobrozyczacymi, wyrazić moje serdeczne noworoczne błogosławieństwo!". 
Opuszczamy również dalszy tekst z unoszeniem się nad Polską. 
Do powinszowania noworocznego, przesłanego szefowi byłej administracji niemieckiej, rabin Kupferstich dołączył polityczne proroctwo o wielkości Niemiec, zaczerpnięte z pism rabina z Żelechowa i rabina Don Izaaka Abarbanela z Hiszpanii. 
A do powinszowania noworocznego, przysłanego ministrowi polskiemu, rabin Kupferstoch dołączył polityczne proroctwo o wielkości Polski, zaczerpnięte z tychże pism rabina Abusza z Żelechowa i rabina Don Izaaka Abarbanela z Hiszpanii. 
(„Myśl Niepodległa"  - 29 maja 1920r) 
W listopadzie 1920-go roku Banki Nowojorskie zawiadomiły miarodajne czynniki polskie, że Polska nie może otrzymać od nich kredytów ani pożyczek, dopóki bezwzględnie nie podda się orzeczeniom Ligi Narodów. 
Wiadomo, że w wyborach listopadowych tegoż roku olbrzymia większości obywateli amerykańskich oświadczyła się przeciw Lidze Narodów. W czyim, zatem imieniu przemawiały, zatem do Polski w ten sposób rzeczone banki? 
Oczywiście nie winie Ameryki. Mocarstwa Mędrców Syjonu, które nie tylko kontrolują finanse i banki świata, ale którego dzieckiem duchowym jest również Liga Narodów, ów scentralizowany Nadrząd.

MANE, TEKEL, UPHARISIN ! 
THE END. 
Przekazał jasiek z toronto z Polonijnego Stowarzyszenia Narodu Polskiego 
(1993)

 

 http://www.facebook.com/liga.swiata

 

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1381
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1242
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 668
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 785
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 821
8
komentarze: 20 | wyświetlenia: 538
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 494
 
Autor
ArtykułDydymus, czyżbyś naprawdę nie miał ani krzty rozumu? Ani drobiny historycznej wiedzy?

Dydymus, to już zgrana karta. Bar...dzo zgrana.

P.s Cenzura w internecie czyli sposoby dezinformacji!
http://www.facebook.com/notes/(...)7765808
http://www.facebook.com/not ...  wyświetl więcej

  ykes,  07/07/2011

Obrady oczywiście do dziś są ściśle tajne, jednak podobnie jak jeszcze bardziej tajne protokoły wojskowe i prawda o UFO wypłynęły do internetowych odpowiedników "Faktu".Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska