Login lub e-mail Hasło   

Papieże o eucharystii

przypominają na czym polega prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II, szczególnie Trydenckiego
Wyświetlenia: 1.061 Zamieszczono 22/11/2011

PAPIEŻ BENEDYKT XVI MÓWI DO LUDU BOŻEGO: 

„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: ten kto klęka przed Jezusem, nie może i nie powinien
korzyć się przed żadną władzą ziemską, bez względu na jej siłę (...)
Korzymy się przed Bogiem, bo on pierwszy pochylił się nad człowiekiem, jak Dobry Samarytanin, aby mu pomóc i przywrócić życie, i uklęknął przed nami, by umyć nasze brudne nogi (...).
Ten, przed którym się korzymy nie sądzi nas, nie przygniata, lecz wyzwała i przemienia". {L'Observatore Romano nr 6 (304) 2008r.) 
„Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii". {Duch Liturgii, str.164-173). 
„Być może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kulturą,
która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna, podczas gdy upadniecie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby 
modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.
Tam gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem" (por. Łk 22. 4\) 
(...),.Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury - pochodzi z Biblii i biblijnego 
spotkania Boga..." (Duch Liturgii, str.164-173). 
Powoływanie się na ostatni Sobór przy narzucaniu Komunii Św. na stojąco i do ręki, nadto udzielanych 
przez 'szafarzy świeckich' nazwał «profanacją Soboru»" (Ks. N. Nasuti Cud Eucharystyczny w Lanciano, 
Ks. Gunter Szatan istnieje naprawdę; B. Mayer Ostrzeżenie z zaświatów; T. Kolberg Oszustwo 
stulecia oraz Przewrót w Watykanie). 
29.06.2008 r. pa rozpoczęcie roku św. Pawła miliony wiernych zasiadających przed telewizorami było 
świadkami jak na Watykanie Ojciec św. Benedykt XVI podawał wiernym Komunię św. wyłącznie w 
postawie klęczącej, bezpośrednio do ust, z całkowitym wykluczeniem podawania na dłoń. Podobnie było w 
czasie Święta Bożego Ciała, i tak ma być już na zawsze. Papież w ten sposób przywraca niezmienne, nieomylne i 
ponadczasowe postanowienia wszystkich swoich poprzedników - które jak to powiedział Ojciec św. Jan Paweł II - na 
skutek „niedopuszczalnych nadużyć posoborowych odnośnie Eucharystii" (Ecclesia de Eucharystia) 
zostały wypaczone! 
Na Zachodzie to nieposłuszeństwo Magisterium Kościoła - czyli nauczaniu Papieży - spowodowało 
prawie całkowity upadek Kultu Eucharystycznego i ruinę tamtejszego Kościoła, który świeci dzisiaj pustkami.
Ponad 90% katolików utraciło tam wiarę w realną i rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, co 
zaowocowało powszechną apostazją. Zamiast obiecywanego błogosławieństwa przyszło przekleństwo. Mistrz 
papieskich ceremonii ks. prałat Guido Marini udzielając na łamach L'Observatore Romano odpowiedzi dlaczego Papież tak 
czyni, przypomniał z wielką mocą że przyjmowanie Komunii św. do ust na klęcząco, wyłącznie z rąk kapłana 
JEST NORMĄ CIĄGLE OBOWIĄZUJĄCĄ W KOŚCIELE", dodając również, że „to przyjmowanie 
Eucharystii do ust i na klęcząco, jaśniej wyraża prawdę o realnej obecności Chrystusa w Sakramencie Ołtarza, 
pogłębia pobożność i poczucie świętości tajemnicy" (por. Ks. Henryk Zieliński Idziemy Nr 27, 
•6.07.2008). Z powyższych słów wynika jednoznacznie, że przyjmowanie Komunii Św. na stojąco, na 
rękę lub z rąk szafarza świeckiego (dotyczy to również braci zakonnych i siostry zakonne) powoduje skutki
odwrotne (pozbawia wiernych wielu bezcennych łask) i że nie miało nigdy zgody Papieży czyli Kościoła ! 
Dlatego Ojciec św. Benedykt X V I mówi do Ciebie: „Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane 
okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii". 
Nie bójmy się klękać! Bądźmy posłuszni Ojcu Św.! Już Papież Paweł VI zaraz po Vatikanum II 
(widząc już wtedy samowolę ze strony niektórych kardynałów, biskupów) w instrukcji Memoriale Domini z dnia 
29.6.1969r. potępił te szkodliwe i obce Kościołowi obrzędy, pisząc między innymi: „Zbadawszy prawdę
Tajemnicy Eucharystycznej, jej moc oraz obecność Chrystusa w niej, idąc za wewnętrznym nakazem zmysłu czci wobec 
tego Najświętszego Sakramentu, jak też dla pokory, zaprowadzono zwyczaj, że szafarz [kapłan] sam kładzie cząstkę
konsekrowanej Hostii na języku przyjmującego Komunię Św. (...) nie tylko dlatego, że opiera się on na przekazanym 
przez Tradycję od wielu wieków zwyczaju, lecz szczególnie dlatego, że wyraża on szacunek wiernych wobec 
Eucharystii. 
(...) Ponadto przez ten obrzęd, który należy uważać za przekazany przez Tradycję, zabezpieczone jest, 
że Komunia Św. rozdzielana jest z należną jej czcią, pięknem i godnością oraz że Postacie 
Eucharystyczne, w których jest obecny w jedyny sposób substancjalnie i trwale cały i niepodzielny Chrystus, Bóg i Człowiek, 
ochraniane są przed wszelkim niebezpieczeństwem profanacji. 
Przy tym zaznacza się, że zmiana sprawy tak znaczącej, opartej na starożytnej i czcigodnej Tradycji, 
dotyczy nie tylko dyscypliny kościelnej, lecz samej wiary w Eucharystię. Dlatego Stolica Apostolska 
napomina biskupów, kapłanów i wiernych z całą stanowczością aby przestrzegali obowiązujące i na nowo potwierdzone 
prawo, (...) ze względu na wspólne dobro samego Kościoła"  
Niestety Papież Paweł VI już przed Soborem i wkrótce po nim był świadkiem sprzeniewierzenia się
wielu kardynałów, biskupów, kapłanów i teologów, którzy samowolnie, z inspiracji masonerii, jeszcze na 
jego oczach,w samym Watykanie, wprowadzili Komunię na stojąco i do ręki!!! Stąd zrozumiałe stają się jego 
słowa wypowiedziane w 1966 r.: „Są dzisiaj w Kościele siły, wśród nich także księża i osoby poświęcone Bogu, które 
sprawiają mu więcej szkody niż najwięksi wrogowie zewnętrzni. Sam Szatan wtargnął do 
świątyni Boga". 
Te antybiblijne obrzędy wielokrotnie potępiał Ojciec św. Jan Paweł II, a w swoim liście o tajemnicy i 
kulcie Eucharystii Dominic Cenae pisze: „Komunia Św. na rękę jest godnym ubolewania brakiem czci 
dla Hostii Eucharystycznej" A potępiając wprowadzanie szafarzy świeckich pisze: „Dotykanie 
konsekrowanych postaci Hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma jest właśnie przywilejem wyświęconych 
[kapłanów]" ( 
W ślad za tym 177 Konferencja Episkopatu Polski (10-11 grudnia 1980r.) pod przewodnictwem 
Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Ks. Kard. St. Wyszyńskiego mając na uwadze wskazania Papieża, odnośnie 
nadużyć posoborowych w liturgii Mszy Św. wydaje zarządzenie: „W diecezjach polskich przyjmuje się Komunię Św. z rąk 
celebransa [kapłana] do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować w Mszach Św. 
także dla grup specjalnych". Obowiązuje to do dzisiaj i na zawsze. Papież Jan Paweł II przypominał 
jednocześnie, że te prawdy ponownie „powiedział" Kościołowi Duch Święty na Soborze Watykańskim II.
Gdyby Sobór postanowił inaczej niż to nakazali czynić wszyscy Papieże, to aktualnie urzędujący Papież jako najwyższy i 
nieomylny Nauczyciel musiałby te uchwały potępić i unieważnić, jak to już nie raz w historii Kościoła bywało. 
Przyjmowanie Komunii Św., do ręki, nadto z rąk szafarza świeckiego ogromnie obniża autorytet biskupa i kapłana w 
oczach wiernych, zaciemnia a nawet fałszuje tajemnicę kapłaństwa sakramentalnego, pomniejsza szacunek i 
cześć należną Bogu, stopniowo niszczy wiarę (aż do jej całkowitej utraty) w realną i rzeczywistą obecność Jezusa w 
Eucharystii, a ludzi pozbawia wielu bezcennych łask i dóbr duchowych! 
Wielu modernistycznych biskupów, kapłanów i niektórych świeckich świadomie (działając z 
inspiracji masonerii wewnątrzkościelnej) lub nieświadomie (z powodu małej wiary i nieznajomości pełnej nauki Kościoła) 
wprowadza w błąd wiernych mówiąc, że odmowa przyjęcia Komunii św. na stojąco i na dłoń jest 
nieposłuszeństwem Kościołowi. 
Jest dokładnie odwrotnie. Jeśli mówimy o posłuszeństwie Kościołowi to mamy na myśli wyłącznie 
posłuszeństwo nieomylnej nauce Papieży i głoszących to samo duchownych. Niektórzy powołują się przewrotnie na 
ostatnich Papieży podających Komunię na stojąco i do ręki. Świadczy to o całkowitej nieznajomości doktryny Kościoła, 
która mówi, że normą postępowania dla pasterzy są dokumenty papieskie regulujące te sprawy, a nie to co czyni Papież
Nigdy w historii Kościoła nie wyszedł z inicjatywy Papieża dokument zezwalający na udzielanie Komunii św. 
w postawie stojącej, do ręki, z rąk szafarza świeckiego. Ostatni Papieże nie chcąc ryzykować otwartej konfrontacji z 
bardzo wieloma nieposłusznymi kardynałami i biskupami (chcących nagiąć bezkompromisowe wymagania Ewangelii 
do ducha tego świata), dla uniknięcia schizmy i ogólnego zgorszenia, czekali aż pasterze sami dobrowolnie wycofają
się z nielegalnie wprowadzonych przez siebie zmian. Obecny Papież Benedykt XVI uznał, że - jak to powiedział Paweł 
VI - „dla dobra samego Kościoła" i dla jego rzeczywistej i prawdziwej odnowy dalej tej sytuacji tolerować nie można. 
Każdy, kto mimo oczywistego stanowiska Ojca św. Benedykta XVI i jego wszystkich poprzedników, 
będzie dalej przyjmował Komunię św. na stojąco, na dłoń i z rąk szafarza świeckiego nie będzie w jedności z 
Ojcem Św., a co za tym idzie z Kościołem Św., stawiając siebie poza jego burtą. Posłuszeństwo biskupowi, 
kapłanowi który sprzeciwia się nieomylnej nauce papieży jest rozbijaniem jedności Kościoła i naraża nasze 
zbawienie na niebezpieczeństwo jego utraty. Prośmy Boga abyśmy zgodnie ze słowami papieża Benedykta XVI 
„odważnie i zdecydowanie okazywali swą wiarę w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii". 
Módlmy się, aby w naszych sercach wzrastała Ŝywa wiara do Chrystusa Eucharystycznego, aby nie 
bać się przyjmować Komunię św. na kolanach, do ust i tylko z rąk kapłana, a wieczności będzie za mało, 
aby podziękować Bogu za łaskę Bożej bojaźni i zachowania prawdziwej wiary !!! 

Praca zbiorowa zrzeszenia Teologów w Polsce

Podobne artykuły


11
komentarze: 17 | wyświetlenia: 3023
11
komentarze: 123 | wyświetlenia: 1132
11
komentarze: 41 | wyświetlenia: 3413
10
komentarze: 7 | wyświetlenia: 2176
10
komentarze: 38 | wyświetlenia: 2182
10
komentarze: 65 | wyświetlenia: 3799
10
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1724
10
komentarze: 156 | wyświetlenia: 907
10
komentarze: 7 | wyświetlenia: 2223
10
komentarze: 81 | wyświetlenia: 2729
10
komentarze: 93 | wyświetlenia: 644
9
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2615
9
komentarze: 8 | wyświetlenia: 2306
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Areva,  22/11/2011

A gdzie nauki z biblii? Wszystkie są pochodzą z encyklików a gdzie ich potwierdzenie ich nauk w bibli?

  swistak  (www),  23/11/2011

Konsekrowana Hostia Eucharystyczna to żywe ciało Chrystusa wynoszone przez nieuczciwych grzeszników z Kościoła na zamówienie satanistów na ich czarne msze. Powoduje to gniew i cierpienie Boga. Kończy się też jego cierpliwość dla panoszenia się satanizmu i zła na świecie. Nadchodzi jego Królewstwo i Król. Sataniści powinni więc chodzić w pampersach !Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska