Login lub e-mail Hasło   

Mama Adolfa a emerytalny bonus PSL Adolf's mother and retirement PSL bo...

Dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane The road to hell is paved with good intentions
Wyświetlenia: 714 Zamieszczono 02/01/2012

mama Adolfa H.

mama Adolfa

    mama Adolfa - Wikipedia

PSL chce, aby wraz z wydłużeniem wieku emerytalnego kobiet, umożliwić matkom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę. Dziecięca premia dla mamy, to możliwość przejścia na emeryturę 3 lata wcześniej za każde dziecko. Pomysł na pierwszy rzut oka wydaje się doskonały, ale...

Co z matkami, którym dziecko umrze jeszcze przed porodem, podczas albo tuż po? W pierwszym przypadku powrócimy do dyskusji nt. różnic pomiędzy zarodkiem a człowiekiem. Co z matkami, których dziecko będzie mordercą*, złodziejem, aferzystą, zdrajcą, czyli co z obywatelką, która przyczyniła się do wielkich strat ludzkich i/albo materialnych? Sądy będą badać stopień zawinienia rodzicielki? Wszak wielu uważa, że rodzice nie odpowiadają za postępowanie swoich dzieci, co może być teorią dyskusyjną.

Co z matkami, których dzieci mają wady genetyczne i przewlekle chorują, co pociąga wielkie wydatki na ich utrzymanie przy życiu? Co, jeśli – dzięki badaniom - wiadomo było, że takie ułomne dzieci się urodzą i będą ponoszone duże koszty przez społeczeństwo?

Co z matkami, których dzieci wyjadą za granicę i przyniosą wielkie korzyści (ale innym narodom) albo przeciwnie - tam zostaną przestępcami i przyniosą Polsce wyłącznie ujmę?

Co z matkami, których dzieci wyjechały za granicę i ślad wszelki po nich zaginął albo zostały porzucone z rozmaitych powodów w Polsce? Jeśli zostały zaadoptowane przez nasze obywatelki, to one przejmą premię, a jeśli przez nie-Polki? Co z obywatelkami obcych państw, które przybyły do nas z dziećmi, a co z nimi, jeśli dopiero w Polsce dzieci im się urodzą?

A co z ojcami, dziadkami lub babciami albo innymi członkami rodzin, którzy zajmowali się dzieckiem znacznie lepiej, niż rodzona matka, która poza urodzeniem w niczym nie przysłużyła się dziecku, ale emerytalne formularze wypełni, aby wcześniej udać się na (jednak w świetle proponowanych przepisów) niezasłużony odpoczynek, zwłaszcza że wówczas właściwi opiekunowie już nie będą egzystować na tym świecie?

Co z panami mającymi się ku sobie, którzy zaadoptowali gromadkę dzieci – czy jeden z nich zostanie zarejestrowany jako matka, czy obaj dostaną premie po połowie? A jeśli liczba dzieci będzie nieparzysta? Po półtora roku premii na osobę?

Co z osobami uprawnionymi do wcześniejszej emerytury na podstawie propozycji PSL - za wiele lat, kiedy przepisy zostaną zmienione (ta polska niepewność...) na niekorzyść (choćby zlikwidowane), czy te osoby utrzymają obiecane przywileje, czy je utracą? Przecież zasady przyznawania becikowego znacznie szybciej zmieniono, co nie wróży dobrze jakiemukolwiek majstrowaniu przy prorodzinnych ustawach. Powstanie prawny zamęt, kiedy to za urodzenie i wychowanie danego dziecka osoba uprawniona będzie miała przywilej, natomiast przy innym swoim dziecku nie będzie miała. Czy niektóre panie nie będą bardziej kochać dzieci, dzięki którym uzyskały przywileje? Czy możliwy jest taki scenariusz?

Powstanie całkiem nowy dział prawa, którego specjaliści, czyli dziesiątki profesorów, prawników, dziennikarzy będzie zajmowało się interpretacją, oceną i osądzaniem - listy, procesy, odwołania, wyroki, fałszerstwa itp. itd. Druki, wykładnie, sympozja, dyskusje w mediach, rubryki porad dla czytelników – ruszy cały przemysł konsultacyjno-wydawniczy, który zarzuci rynek księgarski swoimi poradnikami. Miliony złotych na wydawnictwa, miliony godzin czasu straconych na jałowe dyskusje, od których dochodu narodowego nijak nie przybędzie.

Ile procent społecznej energii (pary) pójdzie w gwizdek zamiast w społeczne tłoki? Prześledźmy wszystkie poprzednie szlachetnie rozdawane przywileje, oczywiście z ideowo słusznych powodów, i co się dzisiaj z nimi dzieje... Protesty, strajki, poczucie krzywdy, rozgoryczenie, zmiany przepisów. Idee wstępnie oceniane jako słuszne, stają się kulą u nogi kolejnych rządów, zaś ortodoksyjni politycy będą je kosztownie zmieniać i naginać, aby z uporem trzymać się wstępnych (nawet logicznie sformułowanych) postulatów.

Co z matkami, ojcami, opiekunami, którzy nie otrzymają przywileju, bo sąd uzna, że dziecko zostało źle wychowane (np. przebywa w więzieniu - seryjny morderca), ale po wielu latach okazuje się, że popełniono pomyłkę sądową i nie dość, że niesłusznie skazany otrzyma wysokie odszkodowanie, to co z jego rodzicem, który nie przeszedł wcześniej na emeryturę, a zginął w fabryce podczas swego nieskróconego okresu pracy (żyłby, gdyby na syna lub córkę sąd wydał sprawiedliwy wyrok, czyli uniewinnił)? Kto otrzyma odszkodowanie (za nieskrócenie okresu pracy), jeśli kolejny sąd je przyzna? Według zasad dziedziczenia?

Co z matkami, które przybędą do nas z innych państw (wersja I - nie mają podobnych przepisów, wersja II - mają podobne przepisy; wersja A - pochodzą z UE, wersja B - pochodzą spoza UE)?

Takich pytań można stawiać sporo, zaś po wejściu przepisów w życie, będzie ich coraz więcej, bowiem zaistnieją przypadki, które dzisiaj nie są w ogóle brane pod uwagę, i na każde będzie musiał odpowiedzieć prawnik solidnie wykształcony w tym kierunku, zatem powstaną nowe specjalności wśród prawników. Polskie ustawy będą nie po raz pierwszy poruszać turbiny na biegu jałowym, czyli poniesiemy spore koszty, ale efekty będą mizerne.
 
* - Klara Hitler (1860-1907) w wieku 24 lat wyszła za Aloisa Hitlera i urodziła sześcioro dzieci, z których jedynie dwoje pożyło dłużej – Paula (64 lata) oraz (zdecydowanie zbyt długo) Adolf (56 lat). Pozostałe dzieci żyły co najwyżej parę lat. O ile wcześniej udałaby się na zasłużony (wg PSL) wcześniejszy emerytalny odpoczynek sympatyczna mamusia Adolfusia Hitlerusia, gdyby jeszcze dzisiaj żyła i gdyby osiedliła się w Polsce? A przecież takich przypadków (no jednak mniej kontrowersyjnych, ale rzeczywistych i bulwersujących społeczeństwo) byłoby całkiem sporo.

Adolf's mother and retirement PSL bonus


PSL (Polish People's Party) wants, along with the thought of increasing the retirement age, allow mothers to early retirement. Mothers’ bonus allows them to retire three years earlier per each child. The idea seems to be perfect at first glance, but...

What about the mothers, whose child dies just before birth, during the birth or just after the birth? In the first case we return to the discussion on the differences between a human and an embryo. What about mother whose child is a murderer*, a thief, a swindler, a traitor, that is what about the citizen, who has contributed to the great loss of life and / or material loss? Courts will examine the degree of culpability of the mother? Many believe that parents are not responsible for the conduct of their children, which may be a debatable theory.

What about mothers whose children have genetic defects and are chronically ill, what is leading to great expense to keep them alive? What if - through research - it was known that such defective children are to be born and high costs to society will be incurred?

What about the mothers, whose children go abroad and bring great benefits (but to other nations), or the opposite - become criminals there and what they bring is only discredit?

What about the mothers, whose children went abroad, and all trace of them disappeared or who were abandoned for various reasons in Poland? If one was adopted by our nationals, will they take over the premium, and what if one was adopted by non-Poles? What about the nationals of foreign countries who come to us with children, and what about them, if they give birth to their children only in Poland?

And what about the fathers, grandfathers or grandmothers or other family members, who raised a child in a much better way than their birth mother who served the child only by giving birth to them yet fills the form to go on early retirement that is (in light of proposed legislation) undeserved, especially as the competent caregivers will no longer exist in this world?

What about two men having a thing for each other, who have adopted many children - will one of them be registered as a mother, or will both of them get bonuses in half? And if the number of children will be odd? One and half year of the premium per person?

What about those eligible for early retirement on the basis of PSL proposals - in many years, when the rules turn (the Polish uncertainty ...) disadvantageous (even get eliminated), will these people keep the promised benefits or will they lose them? The rules for granting Maternity Grant changed much faster, which does not bode well for any tampering with the pro-family laws. The creation of legal confusion will take place, when the birth and upbringing of one child will bring benefits, while birth and upbringing of another won’t. Won’t some of the ladies love the children who gave them privileges more? Is such a scenario possible?

The creation of entirely new section of law will take place, the specialists, the dozens of professors, lawyers, journalists will be dealt with the interpretation, evaluation and adjudication - letters, processes, appeals, judgments, forgeries, etc., etc. Printed matter, interpretations, symposia, discussions in the media, tips boxes for the readers - an entire industry consulting and publishing will start, which will fill the market with their book guides. Millions of PLN in publishing, millions of hours of time lost in barren debates, from which the national income will not increase.

What percentage of effort will go to waste instead of into social pistons? Let review all the previous nobly given privileges, of course with ideologically legitimate reasons, and what is happening to them today... Protests, strikes, feeling hurt, bitterness and changes in legislation. The ideas initially assessed to be fair, yet become a millstone round neck of successive governments, and the orthodox politicians will costly change and bend them in order to stubbornly stick to the initial (even logically formulated) postulates.

What about the mothers, fathers, carers those who do not get the privilege, because the court finds that their child has been brought up badly (eg. is in prison - a serial killer), but after many years it appears that the court committed a mistake and not only the child has been sentenced wrong but will receive high compensation, what about the parent who hasn’t retired earlier, and was killed in a factory during his not shortened work period (he would have lived if the son or daughter would receive a just verdict from the court)? Who will receive the compensation (for not shortened work period) if yet another court will award them? According to the rules of inheritance?

What about the mothers who come to us from other countries (Version I - do not have similar provisions, version II – do have similar provisions; Version A - come from the EU, Version B – come from outside the EU)?

A lot of such questions can be asked, and after the legislation’s entry into force, there will be more and more, because there are cases that are not being taken into account right now at all, and to each of the questions a lawyer who is solidly educated in this direction will have to answer, therefore, new specialties among lawyers will create. Polish law, not the first time, will move the turbine at idle, which will bear considerable costs, but the results will be poor.

* - Klara Hitler (1860-1907) at age 24 married Alois Hitler and gave birth to six children, of which only two lived longer - Paula (64 years), and (far too long), Adolf (56 years). The other children lived at most a few years. How early would the nice mother of Adolf Hitler get a deserved (according to PSL) earlier retirement rest if she had lived today and if she had settled in Poland? There would be quite a bit of such cases (less controversial, but real and shocking the public).

Translated by Aleksandra Wojtkiewicz

Podobne artykuły


14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 795
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 733
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1088
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 889
13
komentarze: 0 | wyświetlenia: 806
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 554
12
komentarze: 6 | wyświetlenia: 1153
12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1168
12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 631
12
komentarze: 18 | wyświetlenia: 1232
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 603
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 617
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 765
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 856
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 718
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska