Login lub e-mail Hasło   

Schetyna Pomysł Platformy na Polskę

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://mojsiewicz.nowyekran.pl/post/4706(...)-zarcie
to „Wielkie Żarcie „
Wyświetlenia: 667 Zamieszczono 08/01/2012

Prawie 2 miliony pracujących Polaków nie mogą wyżyć z pensji - wynika z raportu Komisji Europejskiej, „.....” Biedni pracujący nie mają oszczędności. Prawie całe wynagrodzenie wydają na rachunki i jedzenie

 

W słabym, a nawet bardzo słabym wywiadzie Schetyny zatytułowanym „ Trzeba dorzucać węgiel do kotła „ rzuciła mi się w oczy prymitywna koncepcja Schetyny, Tuska, całego gangu politycznego kontrolującego Platformę , która pozwoliłem sobie nazwać koncepcją Wielkiego Żarcia . Cała filozofia gospodarcza Schetyny, Tuska i Rostowskiego opiera się na zmuszaniu kłamstwem propagandowym do wydawania , do konsumpcji , do zadłużania się . Polacy muszą wydawać . W tej koncepcji grupa Tuska została sprowadzona do roli akwizytorów banków , koncernów produkujących dobra niskiej konsumpcji , dodajmy, akwizytorów traktujących oszustwo jako narzędzie swoje pracy . Tutaj muszę sprecyzować pojęcie dobra niskiej konsumpcji . Niska konsumpcja to według mnie wszystko to co bazuje na niskich instynktach , na kompleksach , czy na zwykłym prymitywnym hedonizmie.
 
Czu Schetyna, Tusk wzywa Polaków do , aby oszczędzali , aby uzbierać dla dzieci na dodatkowe lekcje, na prywatne szkoły, an opłacenie studiów za granicą. Nie. Czy Schetyna, Tusk, Sikorski, Gronkiewicz Waltz , Rostowski wzywali Polaków, aby oszczędzali na założenie własnej firmy, pomoc dzieciom w założeniu ich firmy , czy na kupno udziałów w przedsiębiorstwach nowych technologi . Nie Czy Platforma wzywa Polaków aby ci oszczędzali na inwestycje w ziemię, akcje , kapitał .
 
Nie . Platforma nigdy nie poprze tego rodzaju konsumpcji , którą pozwalam sobie nazwać „Konsumpcją Wysoką „ bo to czym pisałem jest taką samą konsumpcją jak ta prymitywna Platformy .
 
Polak może skonsumować swoją prace płacą odsetki bankom od kredytu na 300 metrowy dom, czy kupując samochód, którego główną funkcją jest napychanie kabzy koncernom produkującym samochody , i koncernom energetycznym, czyli Rosji i Niemcom , ale może też skonsumować swoją pracę budując 80 metrowy dom , na który nie musi się zadłużać , lub zadłużając się niewiele , kupując funkcjonalny mało spalający samochód , a resztę wydając na konsumpcję w postaci lepszego wykształcenia dzieci , kupna akcji firm nowych technologii , czy kupna akcji jakiejś firmy założonej prze jakiegoś Polaka chcącego produkować na przykład małe samochody elektryczne .
 
Własność , wykształcenie , wiedza czyni ludzi wolnymi , niezależnymi. A wolni , bogaci i gruntownie wykształceni ( nie mylić z wypraniem mózgu ) Polacy to wstrętna myśl dla współczesnych marksistów kulturowych , dla niezbyt rozgarniętych intelektualnie kacyków politycznych i członków ich gangów .
 
Wracając do wywiadu Schetyny zacznę od fragmentu, który ilustruje abo jawne zakłamanie Schetyny, albo jego ułomności intelektualne. Co prawda Palikot opisują te właśnie przymioty Schetyny zbudował obraz człowieka wegetującego intelektualnie , przy głąba umysłowego .
 
Fragment z wywiadu ze Schetyną „Dla­cze­go w 2008 ro­ku, kie­dy kry­zys się za­czy­nał, nie po­wie­dzie­li­ście Po­la­kom: uwa­ga, nad­cho­dzą złe cza­sy, trze­ba za­ci­skać pa­sa, ciąć, oszczę­dzać.
 
Schetyna „Po­czą­tek je­sie­ni 2008 r.? Upa­da Bank Leh­man Bro­thers w USA.Co wów­czas dzie­je się w Pol­sce? Do­sta­je­my ko­lej­ne, po­tęż­ne pie­nią­dze z Unii na wiel­kie in­we­sty­cje in­fra­struk­tu­ral­ne: dro­gi, ob­wod­ni­ce. Mie­li­śmy odło­żyć te in­we­sty­cje na bok, bo w Ame­ry­ce upadł bank? Kto wią­zał wów­czas ten bank z nad­cią­ga­ją­cym świa­to­wym kry­zy­sem? „...(źródło)

 
Schetyna kłamie , czy tylko eksponuje publicznie swoja ułomność umysłowa ? .

 
Trzy lata temu w styczniu 2009 roku wspomniałem o tym problemie w tekście pod tytułem „ Czy Tusk powinien zapłacić odszkodowanie„Jeżeli  ktoś celowo wprowadza kogoś w błąd , czego skutkiem są  straty materialne lub niewłaściwe posunięcia majątkowe to podlega karze , ponieważ  jego czyn ma znamiona przestępcze. Przedsiębiorcy  ufając Tuskowi / ze kryzys Polsce niegroźny / inwestowali w firmy, deweloperzy rozpoczynali budowy, ludzie kupowali domy na kredyt wierząc  ze ich miejsca pracy są niezagrożone , zawierano długoterminowe kontrakty na import technologi, maszyn i patentów „....”Premier Tusk nie mógł nikogo celowo wprowadzić w błąd ponieważ np nie miał czasu dokładnie czytać raportów ekspertów ekonomicznych. W końcu otwierani e kolejnego cudu polskiej techniki jakim jest „ boisko Orlik „ oraz mordercze spotkania sobotnie wyczerpywały i tak już wyczerpane siły I Piłkarza Amatorskiego. „....( więcej )

 
Skłaniam się osobiście do tezy , że Schetyna , Tusk , Rostowski to najzwyklejsi w świecie oszuści polityczni , ekonomicznie . Przekonuje mnie do tego następny fragment z wywiadu z e Schetyną .

 

 

 
Schetyna Pro­szę za­uwa­żyć, że w Pol­sce nie ma do­tąd re­ce­sji, tyl­ko wzrost go­spo­dar­czy, głów­nie dzię­ki po­py­to­wi we­wnętrz­ne­mu. Po­la­cy ku­pu­ją, kon­su­mu­ją i na­sza go­spo­dar­ka się roz­wi­ja. To nas ura­to­wa­ło. Co by by­ło, gdy­by­śmy od ra­na do wie­czo­ra trą­bi­li o kry­zy­sie? To PiS wów­czas stra­szył kry­zy­sem i usi­ło­wał od­wo­łać mi­ni­stra fi­nan­sów. Pa­mię­tam sło­wa pre­mie­ra Tu­ska o stat­ku pod­czas sztor­mu i o dwóch gru­pach lu­dzi na tym stat­ku – tych zjed­no­czo­nych do wal­ki ze sztor­mem oraz tych plą­dru­ją­cych wa­liz­ki pa­sa­że­rów.
Nie chcie­li­ście stra­szyć?
SchetynaTak, z go­spo­dar­ką jest jak z roz­pę­dzo­ną lo­ko­mo­ty­wą. Je­śli ma da­lej pę­dzić,trze­ba do­rzu­cać wę­giel do ko­tła. Ina­czej się za­trzy­ma i bę­dzie kło­pot, że­by zno­wu ru­szy­ła. „...( źródło)

 
Dwa miliony Polaków nie płaci rachunków . Opodatkowanie doszło do takiego poziomu , że jesteśmy na 204 miejscu w świecie w ranking u ujemnego przyrostu demograficznego , Polacy pracują jak niewolnicy. W rankingu najciężej pracujących narodów jesteśmy na drugiem miejscu zaraz za Koreańczykami , pracujemy prawie dwa razy więcej niż Niemcy, czy Francuzi . Pomimo tego

 
Wstrząsające dane Komisji Europejskiej „Prawie 2 miliony pracujących Polaków nie mogą wyżyć z pensji - wynika z raportu Komisji Europejskiej,„.....”Biedni pracujący nie mają oszczędności. Prawie całe wynagrodzenie wydają na rachunki i jedzenie. Wyniki raportu wskazują, że w takiej sytuacji jestjuż prawie 12 procent pracujących Polaków. To prawie 2 miliony ludzi pracujących na etatach, umowach-zlecenie i o dzieło lub tzw. samozatrudnionych. „.....”Takich ludzi zaczęło gwałtownie przybywać w zeszłym roku .”.....( więcej)

 
Jeżeli Tusk, Schetyna , Rostowski dorzucają węgiel , to jedynie do krematorium w którym chcą spopielić przyszłość Polaków .
 
Marek Mojsiewicz

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1242
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 931
14
komentarze: 33 | wyświetlenia: 1014
14
komentarze: 60 | wyświetlenia: 684
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 503
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 693
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 972
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 386
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 803
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1309
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 596
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 458
12
komentarze: 23 | wyświetlenia: 927
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 373
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska