Login lub e-mail Hasło   

Słowianie cz.2

Słowianie od początków swoich dziejów byli czcicielami Wody z Lodu.
Wyświetlenia: 1.626 Zamieszczono 25/01/2012

S  Ł  O  W  I  A  N  I  E

Część druga

SŁÓW  KILKA Z RÓŻNYCH  DZIEDZIN  WIEDZY  ORAZ  SPOSTRZEŻEŃ  WŁASNYCH NA  TEMAT  PRZESZŁOŚCI  I POCHODZENIA  SŁOWIAN.

Słowianie jako jedyna społeczność plemienna nigdy nie byli poganami, wszelakie próby stworzenia ich mitologiI najczęściej paliły na panewce, to też dziś historia uznaje nas za społeczność bez przeszłości.  Takie pojmowanie historii  Słowian wynika z normalnej niewiedzy, a przy tym lenistwa do jej odkrywania , tu także  stykamy się z jeszcze jednym problemem jakim jest brak odpowiednio szerokiej pojmowalności badaczy zajmujących się tym tematem.

Słowianie od początków swoich dziejów byli czcicielami wody z lodu, od czasów Jezusa z Nazaretu dla tego wyznania obowiazującą nazwą jest czrześcijaństwo. Wszystkie inne haplogrupy Y DNA po za R1a1 to bałwochwalcy. W celu udowodnienia tezy postwionej w powyższym zdaniu, należy dokonać analizy nieprzetłumaczalego słowa  ALLELUJA. W  tym to słowie zawarta jest informacja jak odbywa się wędrówka pojęciowa, wyraz Alleluja można odnaleźć rówież w zapisie Hallelujah. W lingwistyce, a  także w życiu dzieci często zastępują  spólgłoski  „L” oraz  „R”  spółgłoską  „J”, natomiast spólgłoska„H” może być wymawiana lub nie. Zgodnie z zasadami lingwistyki omawiany wyraz możemy zapisać  A L L E L U L A H. Aby poznać jego znaczenie należy go podzielić i tak otrzymamy  AL- Bóg Ojciec, EL-Syn Boży  i LULAH czyli Duch Święty.W ostatnim słowie LULAH  zawarta jest zwyczajowa nazwa łacińska sowy Alulu,  bądź Alula, jak też nazwa zwyczajowo przypisywana Polakom czyli LAH, przy czym spotykamy się z różnym zapisem; Lech, Lach, Lack Lac, Las-Lesz od tego zaleszanie a nie zalesianie.  Przy zapisie i wymowie mogą zmieniać  się samogłoski , a spółgłoska „H” może przechodzić w „K” lub „G” czy „C” .

Tu natychmiast rozwiewam wątpliwości co do łaciny; otóż mieszkańcy Lacjum posługiwali się językiem   L A C K I M, a staropolska nazwa Włoch  wywodzi się od wyrażenia  W L A C H,  nie od długich włosów czy też od warzyw – włoszczyzny,  oczywiście przyjęcie etymologii zależy od pojęciowości.

Wyrażeniem  utworzonym z ostatniej sylaby  „ACH” określano stan zachwycenia odpowiadajacy stanowi ekstazy doznawanej przy kontakcie z siłami nadprzyrodzonymi, lub osobami bedącymi w stanie uświęcenia Duchem Świętym.  Wyrażenie to koresponduje również z nazwą egipskiego krzyża ANKH.

Powyższy wywód daje podstawy do postawienia tezy, że to sowa a nie gołębica jest symbolem Ducha Świetego, aby czytelnika utwierdzić w sugerowanym przekonaniu przeprowadzimy dalszy ciąg dowodzenia. Przede wszystkim sowie,  a szczególnie płomykówce przypisywano związek z duchami.  W  angielskim nazywana jest Ghost Owl- Sowa Duch, tamże kojarzona jest z Syreną- Sirin, podobnie jak w Rosji z jej smutnośpiewem od Sirin już niedaleko do Syreny symbolu Warszawy- Warsovi. Imię Sirin nosiła sowa towarzyszka mitycznych podróży Snidbada Żeglarza z mitologi perskiej(Persowie haplogrupa „R”). W zamkach Francji  płmykówka nazywana Białą Damą podobnie jak w Polsce, a legendy zwiazane z Baiałą Damą obecne w każdym starym zamku bliżej są sowy płomykówki jak owej Damy, ponieważ sowa ta w średniowieczu uznana za symbol herezji została wyparta z opwieści .

 Szlara sowy płomykówki ma kształt serca, a w tłumaczeniu z angielskiego szlara znaczy szkaplerz, fotografia obrazu Jasnogórskiego wykonana systemem Kirlianina przedstawia szlarę sowy płomykówki. Uczestnicy wojen wandejskich(Wandea-Wanda) nazywani szuanami od dźwięków naśladujących głos płomykówki  służący do komunikacji za symbol przybrali podwójna szlarę. Taki sam symbol przyjęli Lefebryści ekskomunikowani przez papieża. Taka podwójna szlara symbolizuje buddyjską medytację dwóch serc  i  jest przesłaniem medytacyjnym.

Odwołanie się do Ewangelicznego Słowa wyrażenia pochodzącego od nazwy sowa w językach słowiańskich jeszcze nie wprowadzi nas  w sfery mistycyzmu, a przybliży nam kilka spostrzerżeń w dziedzinie etymologii  słów jak i lingwistki.  Rozważania na tym polu mogą przybliżyć nam pojęcie Biblijnej Wieży Babel=Wawel, przy czym ciąg naszych rozważań biegnie tym samym torem i w tym samym kierunku. Będąc przy Krakowie z jego najważniejszym czakramem na ziemi nie sposób nie wspomnieć o królu Akkadyjskim Sargonie I, który urodził się w tajemniczm  mieście szafranu i krokusów –Krakusów, a jego wychowawcą był ogrodnik  AKKI. Myśliciele przeszłości znając wartość wspomnianego „SŁOWA” celowo wprowadzili wiele zawiłości  językowych, aby wprowadzić utrudnienia dla profanów. W czasach historycznych wprowadzano także szyfry i symbole.

Forma felietonu  czy artykułu prowadzonych niniejszych rozważań nie daje szerszych możliwości wyjaśnienia tematu,  dlatego też skupimy się na najistotniejszych. Brak znajomości genetyki , a wcześniej zwykłe lenistwo w badaniu zależności językowych są czynnikami utworzenia odrębnej rodziny językowej nazywanej ugrofińską do  której zaliczamy Węgrów i Finów.  Bardzo znaczne nasycenie społeczności Finów , a szczególnie naszych bratanków Węgrów, w granicach 40-50% haplogrupą R1a  wykazuje na bardzo znaczne powinowactwo haplogrupowe.  Jednak język jest dimetralnie różny, otóż język węgierski jest językiem słowiańskim mówionym odwrotnie w spak. Sprawdzenie tego jest bardzo proste i należy wykonać nagranie jakiegoś tekstu mówinego po polsku, a następnie puszczenie go od tyłu.  Podobnie rzecz ma się z językiem fińskim. Zróżnicowanie tych języków spowodował czas i odległość , a także miejsce w historii jak i środowisko oraz zwyczaje. Podobnie rzecz ma się z językami zaliczanymi do grupy jęzków semickich to jest z arabskim,  oraz hebrajskim  gdzie w zapisie wprowadzono dodatkowe utrudnienia. Zapis zgodny z kierunkiem mowy, od prawej do lewej  z brakiem stosowania samogłosek. Brak stosowania samogłosek nie wynikał z niewiedzy, a stanowił utrudnienie w odczycie, drugim powodem było to, że samogłoski są własnością Boga, np. najważniejsze bóstwo starożytnego Sumeru to  bóg „EEA”. Wizerunek pisma arabskiego zbliżony jest do głagolicy okrągłej,  natomiast pisma hebrajskiego do kwadratowej.  Stosowanie zapisu spółgłoskowego stwarza inne możliwości językotwórcze  np: polski zapis wyrażenia ROBOTA wyglądałby tak  R B T,gdy wstawimy odpowiednie samogłoski otrzymamy, zupełnie inaczej brzmiący wyraz ARBEIT , o tym samym znaczeniu w językach germańskich. Stosując zapis odwrotny do języka niemieckiego ze słowa PREIS otrzymamy polski SIERP,  natomiast WEIS to otrzymamy SIEW. Stosujac przechodzenie spółgłoski „J” w „R” lub w „L” z angielskiego JOB otrzmamy ROB. Gorąco polecam , językoznawcom i amatorom, sprawdzenie smodzielnie podanych jedynie przesłanek uprawniających mnie do stwierdzenia, że owa wieża BABEL to nic innego jak WAWEL, gdzie zachodzi przechodzenie z „B” w „W”, co czytane na wspak może odnosić się do strony LEWEJ lub LWA, w moim przekonaniu obu rzeczy naraz.

Po nieznacznym przesunięciu granic poznania niektóre pojecia umieśćmy w tzw.  Realu. Wyrażenie ALLACH  jest dwuczłonowe i składa się z dwóch słów, to jest AL.- Bóg Ojciec  oraz LACH, którego zanczenie jest wiadome.  Samo słowo ARAB  również wywodzi się z języka słowiańskiego i swój źródłosłów ma w słowie BARAN czytanym wspak, jest całkiem możliwe że była to pełna nazwa. W terminach określających duchownych Islamu  MUŁŁA bądź ULEM pobrzmiewa nazwa sowy Alula , także imię jedynego Proroka Islamu jest pochodzenia słowiańskiego.  Tu jednak będziemy musieli wkroczyć w systematykę roślin i uczynię to w dalszym  ciągu niniejszego opracowania.

Przechodząc do religii nazywanej judeo-chrześcijańską w wyrażeniu Judeo wymieniwszy „J” na „L” otrzymamy Ludeo od słowiańskiego LUD-ludzie, zapewne jest to mało przkonujące, dlatego też pójdziemy co nieco dalej i w wyrażeniu  JAHWE  zmienimy „J” na „L” i otrzymamy LAHWE.  Najważniejsi prorocy judaizmu IZAJASZ  po małej kosmetyce lingwistycznej nazywa się IZA-LASZ,   natomiast EZECHIEL  czytany wspak to LEIH-CEZE  ze źródłosłowem LEIH czytanym LECH. Imię Jezusa z Nazaretu JOSZUE, JEHOSZUA CZY JESHUAH we wszystkich formach sprowadza się do słowa LECH, po zamianie „J” na „L”, imię NMP MARIA po usnięciu litęry „M” brzmi ARIA, co bez wątpliwosi wskazuje na jej przynależność do haplogrup R1a1.  Po odkryciu i udowodnieniu autentyczności Całunu Turyńskiego określono grupę krwi , jednak ciągle nauka milczy co do przynależności haplogrupowej osoby zawiniętej w ów całun. Badnia na pewno przeprowadzono i niewygodna prawda trzymana jest w tajemnicy bo jest to haplogrupa R1a1a, a całkiem możliwe ze R1a1a7-Piastowska. Rzecz podobnie ma się Synami Bożymi nazywanymi EL LOCHIM gdzie EL oznacza syna natomiast LOCHIM to LECHICI. Ojciec NMP o imieniu JOACHIM  to także ów Syn Boży o imieniu skróconym do LOACHIM. Najsłynniejszy cadyk w Polsce z  Leżajska  Weisblum miał na imię EbimeLECH.  Judaistyczna TORA  KRÓLEWSKA to nic innego jak Tora HameLECH. Słowiańskość Judaizmu ortodksyjnego determinuje fakt, że połowa społeczności Żydów Aszkenazyjskich oraz Lewitów należy do haplogrupy słowianskiej Y-DNA czyli R1a1. Przekonany jestem, że skrajnie ortodksyjni Haredim reprezentują tą haplogrupę w znacznie większym stopniu. Haredim, którzy każdy szczegół życia regulują odnosząc go do religii, reprezentują taką samą postawę życiową jak nasi Staroobrzędowcy. Tworzenie teorii, że są to społeczności dyskryminujące kobiety jest mitem i po prostu nie dali się zwariować przez cywilizację. Takie społeczności należy umieścić w dziale kultura, kiedy upadają cywilizacje oni pozostają. Dla każdej osoby w tej społeczności jest miejsce i nie ma tam grdacji, jak też społecznie wykluczonych, dzieci szanują rodziców i dziadków, a małżeństwa szanują się między sobą.

POSZUKUJĄCYM  72  IMION  BOGA  POLECAM  DOGŁĘBNĄ  ANALIZĘ   36  PODGATUNKÓW  SOWY  PŁOMYKÓWKI  Z  JEJ  NAZEWNICTWEM  MIEJSCOWYM  I  ZWYCZAJOWYM , A TAKŻE  CZYTANYMI WPROST I WSPAK .   36 razy 2 = 72.

C........D..............N..............

Trzebnica 25.01.2012r.

Tadeusz  Mroziński

Zapraszam na blog  apokalipsa-eden.bloog.pl, także tych , którzy zaniżają jego ocenę. Umieszczam tam felietony klimatyczne jak i prognozy pogody.Zajmuję się także badaniem właściwości leczniczych roślin.

Podobne artykuły


11
komentarze: 32 | wyświetlenia: 689
11
komentarze: 40 | wyświetlenia: 731
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 483
10
komentarze: 8 | wyświetlenia: 911
10
komentarze: 7 | wyświetlenia: 767
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 690
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 766
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 461
9
komentarze: 7 | wyświetlenia: 722
9
komentarze: 20 | wyświetlenia: 623
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 474
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 425
9
komentarze: 34 | wyświetlenia: 513
9
komentarze: 124 | wyświetlenia: 520
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 468
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Areva,  25/01/2012

Plus za ,,oryginalny" tekt;). Mnie ciekawi skąd macie takie wiadomości (wcześniej chciałam zapytać jakie trzeba spożyć zioło by mieć takie hipotezy sama bym spaliła;)). NJN też miała arty o ,,spadku" słowian;). Przydało by się linki skąd czerpało się wiadomości do swoich hipotez.

  mss72,  25/01/2012

a Ukraińcy mówią na nas Lachy bo Polacy tam wpadali i kazali ,, robić lachę"...to tego typu wywody....Ale za fantazję plus albo traktuję to jako kabaret..

  awers,  26/01/2012

Ale jazda! Już widzę łunę przegrzania w prawych półkulach mózgowych i lęk w oczach panslawistów.

  hussair  (www),  26/01/2012

Ale numer. Naprawdę kapelusz zsunął mi się z głowy, a nie co dzień się zsuwa. :)))
Muszę poskromić swe wyobrażenia o mej mocy twórczej i zdolności eksplorowania przeszłości. ;)

nie wiedziałem, że w psychjatryku jest internet.

.

Korzystając z odrobiny empatii jaką obdarzyła mnie natura adekwatnie spróbuję się odnieść do komentarzy obu felietonów "Słowianie".
mss72. Wszystkie symbole i wizerunki świętego ptaka Słowian na terenie Słowiańszczyzny niszczone były, szczególnie podczas tzw. Reakcji Pogańskiej, tak było do unicestwienia Polskich jak i Czeskich Piastów. Jedynym artefaktem jest rzeźba sowy " niewiadomego poc ...  wyświetl więcej

  mss72,  26/01/2012

I ja dziękuję za wyjaśnienia.JA kończyłem wrocławski,wiem,że to ten dla tumanów..Ale zanim napisałem skonsultowałem się szybko z takimi co kończyli inne,i to też słowiańskie tylko nie w Polsce.I też nie słyszeli takich teorii..ale tak jak napisałem,każdy ma prawo do stawiania tez i udowadniania ich,inaczej nauka by nigdy nie ruszyła z miejsca.A plusy stawiałem za zaangażowanie w temat,dalszej dysk ...  wyświetl więcej

  mss72,  26/01/2012

I zupełnie nie zrozumiałem chęci dokopania mi moim brakiem wykształcenia i wiedzy,ja takiego czegoś nie zrobiłem i nie planowałem.....Wystarczyło napisać swoje argumenty i ok...Postaram się przy okazji czegoś o tym dowiedzieć...Niech Pan napisze na ten temat pracę naukową i wtedy dopiero zacznie się dyskusja z autorytetami a nie z matołami jak tu.

  pirx,  26/01/2012

W swym geniuszu odkrył tajemnicę ludu Etrusków. Etrusci? Sprawa prosta: Eto Ruscy.

prix Z tym geniuszem to troche zbyt wcześnie, można było odczekać parę dni, felieton na eiobie 1 dnień i odrazu Eugeniusz. W kwesti zasadniczej czy chodzi Panu o Rusinów czy Rosjan są to dwa odrębne zagadnienia. Wychodząc na przeciw zainteresowaniu tym tematem odpowiem Panu osobnym felietonem, być może dziś bądź jutro,gdyż temat jest w opracowaniu.
PROROK JAKI CZY CO?
Pozdrawiam bardzo serdecznie
Tadeusz Mroziński

mss72 Bardzo dziękuję za wpis być może na małe grubiaństwo odpowiedziałem zbyt dużym i troszeczkę się zagalopowałem, jeżeli czuje się Pan urażony to przepraszam i na przyjęcie tych przeprosin liczę. Wiem, ze moje felietony to nuda a dzięki Panu wkradło się do nich troche adrenaliny i zabawy szczególnie z tą laską. Po komentarzu do pierwszego jak i do drugiego felietonu mój odbiór Pańskich wpisów b ...  wyświetl więcej

  mss72,  26/01/2012

Ja się nie czuję urażony a moje ,,odkrycia" , akurat historyczne i często dowody ich również są często obalane bez argumentów.A i ja wcale nie chciałem być grubiański))))Ale w dyskusji publicznej zawsze należy udzielić odpowiedzi więc i ja tak uczyniłem.
Pozdrawiam
A,że na uczelniach poziom nauczania,zwłaszcza dzisiaj pozostawia wiele do życzenia,z tym się zgadzam w pełni..nie ma miejsca dla własnego zdania ,panują skostniałe układy i zasady..

prix Felieton mojego autorstwa "Skąd się wzięli Rosjanie" na stronach Eioba znajduje się od 07.06.2011r i zgodnie z zasadami został tam umieszczony przez oculusa, który opatrzył go grafiką-dzięki. Zapewne braki tam istniejące nie uszły Pańskiej uwadze i to spowodowało Pańską frustrację. Owszem zauwżłem te braki w czym się z Panem do końca zgadzam, obiecuję poddanie owego felietonu gruntownej anali ...  wyświetl więcej

  pirx,  26/01/2012

Dwa słowa wyjaśnienia. Myślałem, że się Pan zorientuje. Przytoczyłem anegdotę jaką opowiedział mi kolega, który wtedy był na 1 roku historii. Przypuszczałem, że jest to znana anegdotka. Dokładniej opisuje ją Krawczuk w książce "Polska za Nerona".
Pan zdaje się traktować etymologię dokładnie tak, jak w tej anegdocie. I dlatego nie głosowałem na Pana artykuł. Bo gdyby wywody Pana, były żartem ...  wyświetl więcej

Litości :-)

Zdaje się, że ostatnio filozofom śni się coraz mniej...

Dobrogost- czy owo LITOŚCI to Pańskie indywidualne zawołnie rycerskie czy też całego hufca
Zbysław Śmigielski mniemam,, iż miał Pan na myśli Ojca Narodu tego od filozowania, który to nie przeczytawszy nic może pochwalić się bardzo okazałym dorobkiem literackim.

Szanowny pan faktycznie sądzi, że odpowiem?

Sny filozofów nie są dziełem przypadku może już Pan zauważył. Jak też nie są dziełem przypadku bardzo modne ostatnio pozycje wydawnicze na temat "Ojca Narodu ", tego od filozowania, któremu to owa literacka ofensywa ma pomóc w kreowaniu żelaznego kandydata na prezydenta RP, czyli Jarosława Wałęsę. Postępowanie zgodne z zasadą genialne rodzi genialne, jak też idiota rodzi idiotę. Tym czasem przenoszę się do krainy snów.
Bardzo Gorąco Pozdrawiam
Tadeusz MrozińskiDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska