Login lub e-mail Hasło   

21.12.2012r co się wydarzy

21.12.2012r co się wydarzy !!! 21.12.2012. to data określająca zmianę czasów a nie koniec świata, a same spekulacje na temat tegoż końca świata wynikają z braku świadomeg...
Wyświetlenia: 4.337 Zamieszczono 04/11/2012

21.12.2012r co się wydarzy !!!

21.12.2012. to data określająca zmianę czasów a nie koniec świata, a same spekulacje na temat tegoż końca świata wynikają z braku świadomego i rozsądnego połączenia osiągnięć obecnego stanu wiedzy z kilku dziedzin.

Data zapisana w kalendarzu Majów  dla określenia zmiany czasów  jest momentem zajścia  zjawiska astronomicznego, podczas którego to Nasza Ziemia na skutek ruchu precesyjnego rozpocznie nowy etap, bedący kolejnym w stałym cyklu Roku Platońskiego. Takie wydarzenie zawarte jest również w Kalendarzu Bizantyjskim i wskazania tegoż kalendarza są bardzo zbieżne z datowaniem glacjalogicznym.I tak w owym Kalendarzu początek Ery Bizantyjskiej datowany jest na 5509/5508 p. n. e., co zsumowane z dwoma tys. lat Nowej Ery  da wynik 7500lat . Taki czasookres  według glacjaologów  upłynął od momentu cofania się ostatniego zlodowacenia, być może był to czas biblijnego potopu . Biorąc pod uwagę współczesną naukę oraz wiedzę starożytnych można pokusić się na określenie czasu Roku Platońskiego na 30 000 lat, co daje czerokrotne mnożenie 7500 lat. Obecnie znajdujemy się w punkcie kiedy rzut osi ziemskiej pada dokładnie na ekliptykę, a dzień 21.012.2012r jest momentem  w którym położenie tejże osi zacznie podążać  w stronę słońca, a także jej rzut w stosunku do ekliptyki do kąta prostego co osiągnie za 7500lat. Tak to na skutek ruchu precesyjnego kąt nachylenia Naszej Ziemi do Słońca zacznie wzrastać z 23,4 stopnia do ok. 47 stopni. Uzyskanie rozbieżnych wartości kąta nachylenia do toru poruszania się Ziemi nazywanym ekliptyką  i będącego wartością stałą o wielkości 23,4 stopnie odchylenia od pionu, oraz zmiennego kąta nachylenia do Słońca wahającego się 47 stopni  ku Słońcu bądź 47 stopni od Słońca, wynika z tego  że jedyny punkt stały ruchu precesyjnego znajduje się w dużej odległości od Ziemi i on to kreśli ekliptykę.

Zróżnicowanie wartości kąta prostego czyli 90 stopni z wartością pionowego odchylenia osi ziemskiej wynoszącej 23,4 stopnia da nam wynik 66,6 stopnia skąd jest dość blisko do do liczby 666, taka sama wartość liczbowa 666 odnosi się w tym wypadku do dni obiegu Marsa wokół Słońca. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w ciągu roku platońskiego kierunek północy jest wskazywany przez różne gwiazdy,które swą grupową nazwę wzięły od krainy geograficznej obejmującej tereny zawsze słowiańskie i nazywają się Gwiazdami Bohemii. Dziś ta nazwa Bohemia przypisywana jest jedynie Czechom, jednak w przeszłości obejmowała ona znaczne tereny obecnej Polski i NRD. Obecnie kierunek północy wskazuje Gwiazda Polarna z gwizdozbioru Ursa Minior o nazwie Polaris, zaś dokładne jej tłumaczenie brzmi „POLAK”. Bez wątpienia stała obecność Polski w przeróżnych przepowiedniach na temat istotnej Jej roli  w przeobrażniu świata wynika z tegoż faktu.

 W trakcie ruchu precesyjnego narastająco powstanie pochyłość, która to zwróci  część północną Naszej Ziemi w kierunku Słońca do takiego stanu, że zapanuje tam ciągły dzień połączony z ciągłym latem, będzie to można nazwać ociepleniem jednak właściwym tylko dla tej części planety. Znacznie odmieniony cykl dobowy ( noc-dzień), oraz cykl roczny  pór roku będzie istniał w tzw. Pasie ANU zwanym również Drogą ANU, z klimatem zbliżonym najbardziej do umiarkowanego ciepłego, przy czym od strony południowej pojawi się obszar kilmatu subpolarnego i polaranego, z jego właściwościami.Natomiast część północna Pasa Anu po przez klimat subtropikalny i tropikalny przejdzie w ciągłe lato z ciągłym dniem.   Drogą Boga ANU starożytni  określali środkowy obszar Naszej Ziemi położony między zwrotnikami. Na znacznych obszarach części południowej Naszej Ziemi wystąpi ciągła noc połączna z ciągłą zimą, stale prowadzone badania potwierdzają narastanie masy lodowej na Antarktydzie. Przedstawiony proces po osągnięciu stanu maksymalnego rozpocznie powrót do stanu jaki istnieje obecnie, a następnie Nasza Ziemia zacznie zmieniać swoje położnie i w stronę Słońca zwróci się Półkulą Południową, będzie to następna zmiana czasów.

Warunki powstające w wyniku ruchu precesyjnego na Naszej Ziemi okresowo powodują z jednej strony znacznie zwiększoną naturalną produkcję wody z lodu z drugiej zaś strony, na skutek ciągle panującego dnia-lata znacznie zwiększony dopływ promienia ultrafioletowego, zapewne też w powietrzu  zwiększa się procentowo udział tlenu. Wymienione zasadnicze  zmiany warunków  samorzutnie  wprowadzają doskonałe  warunki do bezwolnengo zachodzenia zmian genetycznych w organizmach żywych z ludźmi włącznie. W takim świetle znajdują uzasadnienie fakty życia na Naszej Ziemii olbrzymów, których to szczątki kopalne z przed 10 tys lat są znajdowane w Pasie Anu, a ich istnienie umożliwiał większy udział tlenu w powietrzu jak również ciągły dostęp do wody z lodu w nieograniczonej ilości. Znajdowane szczątki kopale Olbrzymiego Niedźwiedzia Jaskiniowego jak też Jelenia Olbrzymiego, czy innych zwierząt mięso czy roślinożernych, o potężnych gabarytach są bezsprzecznym dowodem na istnienie organizmów znacznie większych niż obecnie. Podobne relacje mogły zachodzić również w drugą stronę ,czyli organizmy podążały do karłowatości. Obecnie dysproporcje rozmiarów wśród zwierząt można rozpatrzyć  wśród ssaków na przykladzie dzikiej świni porównując  azjatycką świnkę karłowatą z olbrzymim dzikiem euro-azjatyckim, bądź kota domowego z lwem czy też tygrysem, takich analiz można dokonać także wśród gadów itd.

Za bardzo istotną przesłankę o wpływie wody z lodu na olbrzymowatość należy uznać rozmiary wielkich waleni żyjących i migrujących między kołami podbiegunowymi, co jest również dowodem na istnienie pamięci genetycznej.

  Należy obalić tezę jako niedostatecznie dogłębną  która twierdzi,  że jest niemożliwe dostarczenie odpowiedniej ilości tłuszczu do odżywienia mózgu  „Ludzi z Boskop” u których mózgi miały pojemność ponad 2 litry, co świadczy o ich ponadnormatywnych gabarytach. Tu należy podkreślić, że woda z lodu jak i zawartość tlenu w powietrzu są o wiele istotniejsze od możliwości dostarcznia tłuszczu.

Dogłębne poznanie konsekwencji ruchu precesyjnego w zupełnie innym świetle przedstawia różnego rodzaju mityczne stwory jakie do naszych czasów przeniosła mitologia różnych narodów czy też cywilizacji. Mitologiczne hybrydy czy też mutanty są wynikiem wzmożonej ilości promieniowania UV jakie odbiera część ziemii zwrócona ku słońcu, a do naszych czasów dotarły ich opisy bądź obrazy dzięki stosunkowo niewielkiej odległości czasowej.

 Zrozumienie zagadnień związanych z ruchem precesyjnym daje jasny obraz zapisów  z „Ksiegi Rodzaju” mówiącym o 7 dniach jakich potrzebował Bóg na dokonanie dzieła stworzenia. Otóż opisane tam dni to nic innego jak liczące parę tys. lat okresy zwrócenia Naszej Ziemi cześcią północną bądź południową ku Słońcu, dopuszczjącą do powstawania przeróżnych mutacji genetycznych z ciągłą eliminacją organizmów najmniej przystosowanych.

Takie też przemiany zapewne dotyczyły rodzaju ludzkiego, o czym świadczy olbrzymia ilość typów ludzkich żyjących na Ziemi przy małym zróżnicowaniu genetycznym. Kwestie powstawania i migracji hplogrup DNA, a także ich cech jak i zachowań jesteśmy w stanie wyjaśnić  opierając się na konsekwencjach ruchu precesyjnego,zaś archeologia genetyczna jest potwierdzeniem tegoż ruchu.

Atlantyda, Mu, Lemuria czy też inne światy to nic innego jak Nasza Ziemia znajdująca się w innym położeniu w skutek ruchu precesyjnego. Ze względu na znacznie większą ilość wody uwięzioną w lodzie dla życia na ziemi zostały odsłonione duże obszary dna Oceanu Światowego. Taki stan rzeczy czyni realnymi i zamieszkałymi w przeszłości  podwodne miasta odkryte w pobliżu Kuby i Florydy, a także w sąsiedztwie Okinawy, a  umieszczone na Drodze Boga Anu a nawet daleko poza nim  np. południowej Hiszpanii w pobliżu Kadyksu. Oczywiście możemy założyć  inny stan świadomości żyjących tam ludzi ze względu na większy dostęp do wody z lodu, czy też inny procentowo skład atmosfery, jak też na inny odbiór promieniowania słonecznego.

 W takim świetle tureckie mapy Piri Risa zrabowane w Bizancjum, a przedstawijące Antarktydę bez lodu nie są czymś nadzwczajnym.

Kwestie datowania Piramid i innych budowli czy to Egiptu czy też Ameryki w ogóle byłych cywilizacji łącznie z megalitami winny być datowane zgodnie z ruchem precesyjnym i rokiem platońskim, takie samo odniesienie widzę dla genetyki.

Wynikiem ruchu precesyjnego Globu Ziemskiego są również migracje ptaków, których to genetyka jest najciekawsza ze wzgledu na migracyjną możność pokonania zmian środowiska . Być może był to jeden z powodów wielkiej czci oddawanej tym zwierzętom w wielu cywilizacjach: Feniks, Garuda, Chysaor,Orzeł itp., a Aztekowie bardziej od ozdób złotych cenili ozdoby z piór, zresztą także inni Indianie.

Nasza Ziemia jako Ciało Niebieskie podlega kilku ruchom  które wywołują stosowne konsekwencje i tak ruch wirowy przy stałym kącie nachylenia do eliptyki 23,4 stopnia powoduje zmiany dobowe manifestujące się w różnych formach i trwa dobę. Drugim ruchem jest ruch postępowy wokół Słońca trwający rok i odpowiada on za pory roku, zależne od położenia na ekliptyce. Wreszcie ruch precesyjny którego pełen cykl trwa tzw. Rok Płatoński od którego to zależne są Epoki Lodowcowe, oziębienia i ocieplenia klimatu na obu półkulach występujące przemiennie. Ponadto niezależnie od wymienionych ruchów co ok. 19 lat  lat występują tzw. nutacje powodujące nieznaczne zaburzenia w kącie nachylenia osi Naszej Ziemi tak do ekliptyki jak i do Słońca . Owe nutacje są powodem występowania znacznej kompensacji występowania anomalii pogodowych, sejsmicznych i tektonicznych , które to pojawjają się w odstępach 18-22 lata i występują bardzo często w połączeniu ze zmianami społecznymi, często burzliwymi.Dziś  owe anomalie w połczeniu z przemianami spłecznymi jesteśmy w stanie obserwować, można także zajrzeć do historii.

Zaokrąglając wartość do 20lat starożytni z takiego okresu uczynili jednostkę kroku dziejowego

 Znane nauce nutacje są wynikiem koniunkcji Jowisza z Saturnem, które wystepują w bardzo zbliżonym cyklu, co świadczy że jedynie grawitacja połączonych mas dwóch potężnych planet jest w stanie zakłócić precyzyjny ruch innej planety. Wobec powyższego kurczowe trzymanie się tezy, że ruch precesyjny wywołany jest poprzez ruch innych planet nie posiada żadnych stabilnych podstaw, gdyż położenia innych planet są ciągle zmienne i nie są w stanie wygenerować  stabilnej grawitacji dla wywołania omawianego ruchu. Należy dodać, że wszystkie ciała niebieskie posiadają swój indywidalny ruch precesyjny, czesto bardzo różny od Naszej Ziemii.

 Parający się astrologią Nostradumus pisząc wieszcze  Centurie posłużył się owymi koniunkcjami  wywołującymi nutacje i w swoich czterowierszch zawarł charakterystyki przewidywanych zdarzeń właściwe dla znaku w jakim owa koniunkcja występuje.Jest możliwe  że owe Centurie są o wiele starsze, a Nostradamus  opublikował je dodatkowo  komplikując w tylko sobie wiadomym celu.

 Dodać należy że kolejno występujące koniunkcje Jowisza i Saturna tworzą wielki trygon, zaś dwa na siebie nałożone trygony tworzą Gwiazdę Daiwda, a jeżeli jesteśmy przy symbolach podobnie rzecz ma się z osławionym pentagramem , który jest wynikiem pięciu koniunkcji Słońca z Wenus.

Istota takich zachowań Naszej Ziemi reprezentowana przez opisane ruchy jest niezbędna dla zachowania ŻYCIA we wszystkich formach, jak też swiadczy że istnieje inny stan świadomości jaki przejawjają  Ciała Niebieskie. Chcąc przedstawić  inne rodzaje świadomości posłużmy się przykładem rybki akwariowej, której to chcemy zobrazować istnienie po za akwarium stawu, rzeki, jeziora, morza czy też oceanu.

Przy założeniu że opisane koniunkcje Jowisza i Saturna wywołujące nutacje, czyli drgania osi Naszej Ziemi mają wpływ na zachowania atmosfery jak i skorupy ziemskiej,  bez wątpienia mają wpływ na zachowania ludzi i innych organizmów żywych, co udowadnia Gustaf Uttestrom, należy założyć znacznie postepującą zmianę świadomości po przekroczeniu przez oś ziemską ekliptyki 21.12.2012r. Z drugiej strony dla ludzi, którzy nie słyszeli o tej dacie ten dzień będzie jak codzień.

Trzebnica dnia 04.11.2012r.

Tadeusz MRoziński

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 563
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1207
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 452
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 473
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 742
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1105
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 141860
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 240293
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111407
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122246
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Dawno ciebie tu nie było, Tadeuszu:) Jaka prognoza na tę zimę?

  Areva,  05/11/2012

Co nas czeka w 21.12.2012? Przyspieszony sylwester! Według majów mamy to traktować jak oczekiwanie do nowego roku najlepiej w zabezpieczonym domu od zimna;)

  Ivi,  05/11/2012

jak to przyspieszony:D
Przed BN normalnie się nie godzi sylwestra obchodzić:D
Gdzie mam pisać petycję w tej sprawie? do Majów, kosmitów, Nasa?:D
ps nie mam kiecki;/

To się BN siepnie gdzieś końcem listopada lub z Mikołajem za jednym zamachem...

  Ivi,  05/11/2012

aa to dlatego ja już widziałam ozdoby choinkowe i kartki świąteczne w sklepach...och ja durna...idę się ciąć serkiem topionym, bo się nie domyśliłam

To nie ozdoby choinkowe, tylko najnowsze trendy pomnikowe, zamiast zniczy, lampki energooszczędne itd...

  Ivi,  05/11/2012

moje niedopaCZenie :D

  Dorota.,  05/11/2012

Jak to? Przecież oglądałam film o tym dniu, będzie koniec świata! ;)
Swoją drogą ciekawe kiedy następny :)

  oculus,  06/11/2012

Czyli w Polsce będzie panowało cały czas lato z krótkimi nocami. Tak jak przepowiadał ojciec Klimuszko, że bedziemy zrywać cytrusy z drzew za oknem naszego domu. Natomiast tu gdzie mieszkam obecnie, będzie cały czas dzień i letnia pogoda.

  pirx,  06/11/2012

@serpico,
Tak . Ja Ciebie rozumiem. Ale nerwy trzeba trzymać na wodzy. Język nie może być zbyt radykalny. Bo wtedy nikt nie będzie chciał z Tobą rozmawiać. A i czasem lepiej powiedzieć słowo mniej, niż słowo za dużo. Mnie się dziś zdarzyło. Człowiek, by zacytować wielką eiobową poetkę z 'prędkości' palną coś głupiego i musiał przepraszać. Nawet nie musiał, tylko chciał. Bo myśl trzeba było wypowiedzieć zgrabniej. Subtelniej.

  bozonik,  07/11/2012

Szkoda że temat rozmów nie dotyczy artykułu. : ( Ja głosuje na art, bo ludzi trzeba uświadamiać. Jednak co do zmian w świadomości, to nie bardzo rozumiem. Nie ma urządzenia ani metody, by zbadać, czy określić nawet świadomość. Więc na jakiej to podstawie można wysnuć wniosek, że owa świadomość ulegnie zmianie? Chodzi po prostu o chemiczne zmiany w mózgu? To jest możliwe, bo nie od dziś wiadomo że w piękne słoneczne dni mamy lepszy nastrój niż w zimne, ciemne i deszczowe.

Ja czekam na wytłumaczenie, jak doszło do takiej interpretacji kalendarza Majów, że ludzie wierzą w koniec świata, w globalne zmiany świadomości i inne rzeczy. Przecież to już niedługo i potem wstyd będzie, każdemu. Wiem że pierwszy "poważny" : ) koniec świata miał nastąpić wraz z końcem 999 roku. Nic się nie stało, więc ludzie świętowali. Nazwa Sylwester pochodzi od imienia jakiegoś tam mędrca co ...  wyświetl więcej

Idoli to ja mam tylko wśród reżyserów filmowych. Oni nie ukrywają, że to co mi przedstawiają, to tylko filmowa fikcja.
Nie wiedziałem że to byli Majowie, ale temat tych czaszek jest mi znany.
Gdy pierwszy raz znaleziono takie powiększone czaszki, ktoś wymyślił że to czaszki kosmitów i tak pozostało do dziś - dla niektórych. Te owe super cywilizacje nie znały papieru, druku. Nie potra ...  wyświetl więcej

  pirx,  08/11/2012

Zdeformowane chyba te czaszki były, a nie powiększone. Powiększone w tym sensie, może, że spiczaste? Noworodkom formowano tak główki za pomocą deseczek.

  pirx,  08/11/2012

Właśnie przeszukuję internet na temat tych zdeformowanych czaszek. Pamiętam, jeszcze z dawnych lat, program w tv o tym. No i wyskakują mi jakieś dziwne strony. Już żałuję, ze w ogóle napisałem o tych czaszkach.

  pirx,  08/11/2012

@serpico,
Tak. Wszak czas(kalendarz) jest rzeczą umowną.

Prosze poczytac o Nowej Atlantydzie i tajnym towarzystwie Vril.

@Anna Wronska: UFO to tajna wojskowa technologia wymyślona przez Niemców podczas II wojny światowej, a udoskonalona przez USA. Kosmitów nie ma! To kłamstwo stworzone po to, aby zniszczyć Chrześcijaństwo i stworzyć rząd światowy!

  Amicus,  13/12/2012

@lechu20:
"Kosmitów nie ma!"
Jak to nie ma? A ty? ;)

Czy jest tu lekarz? :/

  liwa,  13/12/2012

był psychiatra, ale go wyrzucili... :)

I podsumowujac artykul- nie ma Boga- Stworcy, ktory kontroluje zmiany na Ziemi i w Kosmosie i ktory jest WSZYSTKIM?.
Dlaczego ta data (21.12.2012) nie jest ANI RAZU wpomniana w Biblii???
Czy ktos potrafi odpowiedziec na moje pytania??

Mogę spróbować - może ci co spisywali Biblię nie zapoznali się ze starożytną kulturą Majów?
I może Bóg Stwórca nie kontroluje - może On obserwuje jak działa ten Boski Teatr, w którym wyznaczył nam role:)

Powiedz mi a po co niby "ci" czyli apostolowie mieliby zapoznawac sie z jakimis chormi pogladami dzikusow, ktorzy bylI "NARZEDZIEM" w reku szatana (z pewnoscia poslugiwali sie magia i astrologia)?
Nawet jesli istnieja jakies UFO to z pewnoscia nigdy nie beda istniec na naszej planecie bo tu sa CHORZY, EGOISCI, EROTOMANI nie liczac juz tych normalnych ktorych moglabym policzyc na palcach. ...  wyświetl więcej

Skoro Wszechświatem rządzi MIŁOŚĆ, to może słusznym byłoby założyć, że ci Dzikusi również z miłości zrodzeni byli i mieli swoich apostołów, spisujących ich Tzolkien... UFO ma się dobrze - mieszkają między nami, tylko operują w innej gęstości, dlatego ich nie widzimy, hihi... Przewrotne to jest doprawdy z ich strony...
Również dziękuję ;)

  rezal  (www),  16/11/2012

Nie martwcie się, nic złego tego dnia się nie stanie:)

  bozonik,  18/11/2012

Niby nic złego się nie wydarzy, ale obawiam się że tego dnia lub w jego bliskim okresie ileś tam ludzi na świecie popełni samobójstwo, jeśli są w sidłach jakiejś sekty. Już coś podobnego miało miejsce w kilku państwach, tylko powody były inne, a teraz będzie to rok 2012. Mam nadzieje że się mylę.

  bardek,  04/12/2012

Jakoś nikt nie zwrócił uwagi na to, że początek każdego procesu cyklicznego zacząć można w każdej jego fazie. Tak, jak wszystkie punkty należące do okręgu są sobie równoważne. W tym kontekście zastanawia, ż Majowie początek nowego cyklu umiejscawiaja zgodnie z tradycją Sumerów, tradycją kultur Bliskiego Wschodu. Istniały kontakty z Ameryką?

  antyk,  13/12/2012

no to zostałem uświadomiony, skąd się wzieły olbrzymy, i z tego samego powodu nie będzie końca świata.
?///Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska