Login lub e-mail Hasło   

Kto to jest tłumacz przysiegły i jak można nim zostać?

Znajomość języków obcych jest coraz powszechniejsza, więc coraz więcej osób zajmuje się działalnością translatorską. Jakie warunki trzeba zatem spełnić, aby zostać tłumaczem?
Wyświetlenia: 740 Zamieszczono 25/01/2013

   Osoby, które przedstawiają się jako tłumacz języka angielskiego niekoniecznie legitymują się dyplomem uniwersyteckim filologa języka angielskiego. Coraz częściej są to specjaliści z różnych dziedzin, którzy z racji kontaktów z zagranicznymi kontrahentami oraz częstego czytania obcojęzycznej literatury fachowej opanowali w dobrym stopniu leksykę związaną ze swoją specjalnością. Jeżeli towarzyszy temu odpowiednia znajomość gramatyki, to ich tłumaczenia, zwłaszcza tzw. tłumaczenia specjalistyczne, są niejednokrotnie lepsze, niż te, które mógłby wykonać posiadający ogólną wiedzę absolwent filologii angielskiej.   

   Tłumacz przysięgły to zupełnie inna „kategoria zawodowa”. Warunki, jakie musi spełniać osoba, która chce nim zostać, są precyzyjnie określone w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst ujednolicony z dnia 1 lipca 2011). Przed zaprzysiężeniem należy przejść dwustopniową selekcję: po pierwsze spełniać warunki dotyczące kandydatów, po drugie uzyskać pozytywny wynik z egzaminu na tłumacza przysięgłego.

 Kandydatami dopuszczonymi do egzaminu zostaną wyłącznie osoby, które:

 1) posiadają obywatelstwo polskiego albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwa innego państwa;

2) znają język polski;

3) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie byli karani za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyli wyższe studia i uzyskali tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1.

 Jeżeli kandydaci spełniają powyższe warunki mogą przystąpić do egzaminu sprawdzającego ich kwalifikacje językowe. Egzamin jest nadzorowany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości i obejmuje dwie części składowe:

 1) tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na polski,

2) tłumaczenie ustne z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Egzamin pisemny trwa cztery godziny. W jego trakcie można korzystać z przyniesionych przez siebie słowników, ale już nie z własnego komputera lub notatek.

 Egzamin ustny polega na tłumaczeniu metodą a vista dwóch tekstów (jeden z nich w formie tekstu prawniczego, sądowego lub urzędowego, drugi to tekst publicystyczny lub użytkowy) z języka obcego na polski. Tłumaczenie ustne jest nagrywane.

 Zamiar przystąpienia do egzaminu należy wcześniej zgłosić w formie oficjalnego wniosku.  Należy także wnieść opłatę – aktualna wysokość 800 zł. Egzamin uważa się za zdany tylko w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu części.

 Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania zawodu dopiero po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Musi także zamówić w Mennicy Państwowej okrągłą pieczęć tłumacza przysięgłego – jej koszt wynosi to około 330 zł - ze swoim nazwiskiem i numerem na liście tłumaczy przysięgłych. Konieczne jest także zakupienie repertorium (lub prowadzenie go w wersji elektronicznej), w którym odnotowuje się każde wykonane tłumaczenie pisemne i ustne (lub powód odmowy), datę wykonania tłumaczenia i wysokość pobranego honorarium.

Podobne artykuły


16
komentarze: 111 | wyświetlenia: 2089
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 812
13
komentarze: 8 | wyświetlenia: 855
12
komentarze: 24 | wyświetlenia: 1485
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1281
11
komentarze: 2 | wyświetlenia: 416
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 934
10
komentarze: 298 | wyświetlenia: 960
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 671
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 649
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 696
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 970
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1113
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 573
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 580
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska