Login lub e-mail Hasło   

Prusowie i Słowianie – In Memoriam contra Damnatio memoriae

Powinowactwo haplogrupowe do pewnego czasu funkcjonowało w świadomości społeczeństw jako pojęcie czysto filozoficzne, od niedawa zaś uzyskało potwierdzenie naukowe . Istota rzec...
Wyświetlenia: 1.398 Zamieszczono 17/03/2013

Powinowactwo haplogrupowe do pewnego czasu funkcjonowało w świadomości społeczeństw jako pojęcie czysto filozoficzne, od niedawa zaś uzyskało potwierdzenie naukowe . Istota rzeczy zasadza się na odmienności haplogrup genetycznych Y-DNA. Posiadając wiedzę w tym zakresie w stopniu podstawowym, rozpatrywanie zagadnień historycznych można powiązać w ciągi zdarzeniowe jak i myślowe unikając okresów pustki historycznej. Rozpatrywanie dziejów Prusów bez włączenia powinowactwa haplogrupowego z pozostałymi Słowianami i innymi przedstawicielami haplogrupy „R”jest pozbawione sensu, gdyż i Prusowie są przedstawicielami haplogrupy „R” Y-DNA. Badacz historii w swoim myśleniu winien zasadzać się na powinowactwie haplogrupowym, nie zaś na myśleniu narodowym. Coś takiego jak naród nie istnieje, a pojęcie takie wprowadzono i na siłę osadzono w realich życia w celu łatwiejszego wprowadzania animozji w zakresie tej samej haplogrupy genetycznej.

Prusów traktuję z wielką estymą, raz jako zorganizowanych epigonów Czcicieli Wody z Lodu – Obrońców Wód , u których najważniejszym sakramentem jest chrzest z wody, czyli najstarsze chrześcijaństwo na terenach POLONII IN TOTO – POLSKI OD ZAWSZE . Najstarsze chrześcijaństwo w Europie zachowało się na terenie Macedonii Greckiej ze stolicą w Salonikach- Sołuniu, a najważniejszym jego ośrodkiem jest klasztor Atos na półwyspie Chalkidiki.Także bardzo stare chrześcijańskie tradycje obecne są w Kościele Etiopskim, Chaldejskim i Asyryjskim.Przedstawicielami formy jeszcze skrajniejszej są staroobrzędowcy, zaś historycznie byli to Waldensi, Katarzy, Patareni i Bogomilcy, których obecność jest stwierdzona na Kujawach jeszcze w XII wieku w bezposrednim sąsiedztwie Prusów. Po raz drugi cenię sobie Prusów jako swoich przodków .

W poniższch rozważaniach zaprzęgnięcie powinowactwa haplogrupowego w obrębie haplogrupy „R” i korzystanie ze źródeł wrogich tej haplogrupie, a także korzystanie z historii powszechnej może przynieść zadziwjające efekty.

Otóż w” Kosmografii” Klaudiusza Ptolomeusza pochodzącej z II wieku Naszej Ery wyliczającego prowincje – krainy Europy znajdujemy zapis wszystkich prowincji Polonii, a także nazwy PRUFFIA i RUFFIA, co przy czytaniu podwójnego „FF” jako „S” daje nam PRUSIA I RUSIA. Z tego zapisu wynika, że takie prowincje istniały zapewne dużo wcześniej jako równoprawne jednostki administracyjne, części większego oranizmu powiedzmy państwowego związanego powinowactwem haplogrupowym.

Wracając do wspomnianego Klaudiusza zwanego Aleksandryjskim w swym dziele ALMAGEST podaje on bardzo dokładne mapy nieba z wyliczeniem współrzędnych gwiazdozbiorów i gwiazd stałych. Dane te są aktualne po dzień dzisiejszy z nieprzecietną dokładnością. Nauka dokonując ustaleń historycznych stwierdziła, że ów Ptolemeusz dokonał plagiatu i swoje dzieło oparł na danych podawanych przez dużo wcześniejszego datowanego na II wiek przed Naszą Erą, astronoma, geografa i matematyka Hipparcha z Nikkeii – Nicei miasta leżącego w Bitynii, obecnie w północnej Turcji. Ów Hipparch, a dokładniej jego dzieła służyły za podstawę prac innych astronomów i geografów, którzy wprowadzając swoje poprawki najczęściej coraz bardziej gmatwali czystą wiedzę, która w postaci niezrozumiałego bełkotu dotarła do Naszych czasów. Do osiągnięć Hipparcha należy zliczyć również prace dotyczące ruchu precesyjnego Ziemii i wynikający z tego ruchu przebieg zmian klimatycznych odbywających się w ciągu jednego cyklu. Przy czym astronomiczne-czasowe obliczenia Hipparcha od obecnych nie różnią się więcej niż 6,5 minuty, a lista jego prac jest znacznie dłuższa.

Starożytna Bitynia to prowincja w dzisiejszej Turcji nosząca nazwę Bursa, jednak jeszcze do XII wieku nosząca nazwę Prusia. Tejże krainie przypisywane są również inne nazwy i wspomnę tylko,że Phrygia- Frygia, oraz Pont ( od tego pontyfikat). Nazwy miast starożytnej Bitynii były dwuczłonowe, gdzie człon drugi”am Prusia” określał położenie geograficzne nazywanego miasta, także królowie Bitynii przyjmowali imię Prusjasz, co wskazuje na zbieżność z Prusami. Dalsze dywagacje bezpośrednio dotyczące samego Hipparcha jak i Bitynii proponuję czasowo odłożyć, jednak należy wspomnieć, że w Królestwie Akka-du, króla Sargona Wielkiego z III tysiąclecia przed Naszą Erą obraz świata łącznie z danymi astronomicznymi był dobrze znany, zaś Hipparchowi winniśmy cześć jako kontynuatorowi dzieła.

Jak ważne jest powinowactwo haplogrupowe należy zauważyć, że szczątki ludzkie znajdowane na tych terenach klasyfikowane są jako haplogrupa „R”, tak samo jak na szczątkach ludzkich Akka-du.

Dowodzenie prawidłowości pewnych tez przebiega znacznie składniej na jednostkowych przykładach wiązanych w zbieżne ciągi myślowe, gdzie nazwy i zdarzenia przebiegają w sposób możliwe uprządkowany.

Prace Hiiparcha i innych astronomów haplogrupy „R” przekazanych do współczesności przez Ptolomeusza w Almageście, a szególnie w księdze Magna Germania podano szczegółowym badaniom. Takich badań dokonał Berliński Uniwersytet Techniczny, uczelnia powołana do potwierdzenia tezy i twierdzenia „Deutschland Deutschland uber alles”, więc trudno zarzucić brak obiektywizmu. Tak też uczelnia ta powołała zespół złożny z lingwistów, fizyków, matematyków, archeologów, astronomów i historyków , w celu ustalenia wiarygodności starożytnych zapisów. W wyniku tych prac ustalono, że pomiarów astronomiczmych, oraz geograficznych dokonywano z terenów Kultury Wielbarskiej, czyli z terenów zamieszkałych przez Prusów. PRUFFII, PRUTENII, BRUTENII, aż wreszcie Prus najbardziej wysuniętej na północ rubieży POLONII IN TOTO(po prusku i celtycku tuata -tatua-kraj, ojczyzna spółgłoskowo zapisywana TT). Te dwie litery służą do utworzenia słowa TATA-ojciec-ojczyzna- kraina dzieci mająca jednego ojca, czyli społeczności spowinowaconej haplogrupowo.

Ów zespół Uniwersytecki podając do wiadomości publicznej wyniki swoich badań „zapomniał” dodać,że dokonanie tak szczegółowych obliczeń wymaga olbrzymiego terytorium połączonego siecią traingulacyją, a także spełniać wiele innych warunków łącznie z wiedzą o budowie wszechświata . Nasza cywilizacja takie badania jest zdolna przeprowadzić od niedawna, co dziś się czyni rozmieszczając stacje teleskopowe i obserwatoria astronomiczne w różnych częściach świata.

Bez wątpienia nie wzbudzi sensacji stwierdzenie, że na terenie Prus znajduje się kraina o nazwie REZJA, dziś przez historyków nazywana WŁOŚCI REZJA z głównym miastem Prabuty. Otóż ta właśnie REZJA ,jako pierwsza leżała w planach podboju przez Krzyżaków wysłanych przez Watkan i niecnych Piastowiczów, którzy to po przyjęciu chrześcijaństwa rzymskiego ostrze swej polityki skierowali przeciwko własnej haplogrupie,tak Pomorzanom jak i Prusom oraz Rusinom. Prowadzili także wojny między sobą siejąc pożogę i zniszczenie, był to stały ciąg wojen w słowiańskiej części Europy wynikających z wprowadzenia chrześcijaństwa bizantyjskiego i rzymskiego, co dało bzdurne podstawy do powstania narodów .

Krocząc dalej w Naszych badaniach i rozważaniach przenieśmy się do północnych Włoch, gdzie o dziwo spotykamy WŁOŚCI REZJA leżące nad rzeką o tej samej nazwie, a mieszkańcy jej należą do haplogrupy „R” i posługują się językiem rezjańskim należącym do słowiańskiej grupy językowej, uważanym za dialekt języka słoweńskiego. Co ciekawe język ten podobnie jak pruski świadczy o takim samym rozwoju głośni, tak to za z gruntu udowodnioną tezę, że do zapisywania swoich myśli obie te społeczności posługiwały się głagolicą.

I tak to zajmując się astronomią wyjaśniliśmy nazwę polską dla Włoch-Włości, przy czym dopuścić należy jeszcze jedną możliwość etymologiczną,a mianowicie W-łoch/W-lach innej możliwości nie widzę.

Dla wytrawnych badaczy i specjalistów historyków, jak też dla zwykłego czytelnika przedstawione dowody w kwestii krainy Rezja można skwitować jak przypadek lub zbieg okoliczności . Jednak jeżeli przeniesiemy się do północnego Iranu i tam jako nazwę historyczną prowincji URMIA odczytamy jako REZJA- WŁOŚCI REZJA, wówczas ciąg dowodzenia nabiera pełni wyrazu. Według podań to właśnie z Urmii Rezjańskiej przybyli mędrcy za Gwiazdą Betlechemską do miejsca narodzin Jezusa w Betlechem, kiedy gwiazdą kierunkową wskazującą kierunek północy po Starej Gwieździe Kochab przejęła Nowa Gwiazda Polaris-Polak. Z tejże Urmii Rezjanskiej pochodził Zaratustra, twórca Awesty, którą prof.Ignacy Pietraszewski zbadał i uznał za dzieło słowiańskich twórców „R”. W tejże Urmii Rezjańskiej żyło najwięcej chrześcijan Chaldejskich Czcicieli i Obrońców Wód wywodzących się z ludu Wan. Nazwa ta czytana wspak Nav Navi (nazwa marynarki USA oraz Wlk.Bryt.) stanowi morfem wyrażenia nawigacji, zaś w bardzo często stosowanym w głagolicy słowotwórczym systemie anagramowo-palindromicznym otrzymamy słowo „Nawna” jakim określa się krainę cieni. Od starożytnej Rezji nazywano szachów Irańskich Rezami ostatni Reza Pahlawi. Świadczy to o głębokim przywiązaniu do nazw jak i zapisywania posiadanej wiedzy, gdyż REZ po słowiańsku to nazwa najpierw rylca do stawiania liter- CZERT czyli linii-kresek, początkowo na drewnie i glinie z czasem na pergaminie i papirusie już piórem, bądź specjalnym paliczkiem. Tak to okazyjnie wyjaśniliśmy powstanie pisma pali.

Wykorzystując jedną z metod słowotwórczych anagram z nazwy URMIA nie trudno utworzyć nazwę RUMIA, a szczególnie jeśli się zważy, że w okolicach tejże Rumii znajdują się przysypane ziemią piramidy. Tak to zapewne wcześniej Prusowie bardzo głęboko współpracowali z Kaszubami , lub terytorialnie zjmowali ten teren, ale o tem potem.

Z punktu martyrologicznego te trzy krainy wiąże wspólny i jakże tragiczny los ; Prusowie zostali poddani ludobójstwu w początkowych wiekach Naszego Tysiąclecia i po dziś dzień spychani są w niepamięć. Ograbiono ich ze wszystkiego, łącznie z nazwą jaką zagarnęli prusacy, z zamków i wiedzy pisma i mowy, także etnosu umieszczając ich w grupie barbarzyńskich ludów bałtyjskich. Znacznie wcześniej rozprawino się z Rezjanami we Włoszech. A miało to miejsce w VII wieku przed Naszą Erą, kiedy to podbito i zajęto Wenecję , której to nazwa pochodzi od VENY Białego-Jasnego Konia umieszczonego na firmamencie niebieskim, czyli od gwiazdozbioru Pegaza, jeden z najważniejszch symboli Wenecji to cztery konie-powielenie Pegaza oraz czapka Phrygijska-Frygijska.

Nie mniej tragiczny los spotkał Rezjan Irańskich, otóż w roku 1835 kościół episkopalny wysłał tam swoją misję, aby najstarszych chrześcijan przkabacić na chrześcijaństwo, którego formalnym zwierzchnikiem jest zawsze marionetkowy prezydent USA. Wprost na siłę obdarowano ich nowym specjalnie wytworzonym alfabetem co miało skazać na zapomnienie głagolicę jaką były zapisane stare teksty Chaldejskie. Lecz kiedy cała misja okazała się klapą nie darowano Rezjanom ich odrębnośći i ich oraz Ormian wymordowano podczas I wojny światowej, rękoma turków.

Dla uważnego obserwatora obecnej sceny politycznej świata powinno być jasne, że wszczynane obecnie wojny domowe, bądź interwencje w obronie demokracji przede wszystkim mają na celu zniszczenie statuasqo, oraz niszczenie historii i zabytków szczególnie należących do haplogrupy „R”. Także samo wprowadzenie podziału na haplogrupę R1a oraz R1b z punktu widzenia historycznego nie ma żadnego znaczenia, a służy mataczeniu historii.

Wracając do Naszych trzech Rezji nie trudno stwierdzić, że zachodziła pomiędzy nimi geograficzna zależność traingulacyjna, elementarna podstawa wszelakich pomiarów Nieba i Ziemii. Takim oto sposobem doszliśmy do pierwszego etapu dowodzenia o głębokości wiedzy posiadanej przez Prusów jak i ich hapologrupowych współbraci żyjących w Rezjach.

Od czasu napisania pierwszego felietonu na temat Prusów upłynęło trochę czasu i zakres mojej wiedzy co nie co sie poszeżył i włączenie do swoich rozważań Cyryla i Metodego było grubym błędem, z czego się wycofuję.

C.B.U. i C.D.N….

Trzebnica 24.02.2013r

TAT MRozińscy

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 885
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 842
7
komentarze: 29 | wyświetlenia: 514
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1302
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 748
5
komentarze: 47 | wyświetlenia: 1084
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142496
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 243442
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 113043
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Ciekawe i dyskusyjne,tak czy inaczej Prusowie nawracani ogniem i mieczem [przy udziale PolakówDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska