Login lub e-mail Hasło   

Działanie 5. Bijekcja zbiór danych. Opis pojęcia

Bijekcja to związek zależności przyporządkowywania f : (~) do f :{X} i f :{Y} w podzbiorze zbiorów równolicznych przez zastosowanie funkcji wzajemnie jednoznacznej
Wyświetlenia: 1.183 Zamieszczono 16/04/2013

Proszę korzystać z aktualizacji danych.

Klip Video dotyczący omówienia tematu Bijekcji na. https://www.youtube.com/watch?v=zXWwtmC51gE

Plik zawiera 1 załącznik. Dla katalogowanej kolejności działań nr 5 , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych

Link do orginalnej publikacji.https://groups.google.com/d/topic/zclkazimierz/XxfGFNYWky0/discussion

Bijekcja zbiór danych.

1. Opis pojęcia matematycznego.
2. Zasada wykonywania kolejności działań
3. Tylko jedna z dwóch funkcji równolicznych funkcji różnowartościowej należy do dziedziny.
4. Założenia na końcu pliku.
 
3. Z działania w tabelach cyklicznych wynika : Jeżeli f : ~(1 y),funkcji różnowartościowej f : 1 (y, z) należy do f :{X} to funkcją równoliczną należącą do f : {Y} będzie f : ~(1 z).
Dane: Funkcje cykliczne f : (y) i f :(z), należą do układu cyklicznegof : ((x, z) y).
Przykład jest dowodem : Poprzez zastosowanie bijekcji obliczymy tylko funkcje równoliczne Grupy a nie ich przyporządkowanie do podgrup w Grupach podzbioru.
Należą do Grupy Lp.1 < A >], [<1>] i [<2>] (< f:~(1y, 2y, 3z, 4z, 5x, 6x, 7z, 8z, 9x, 10x, 11y, 12y)>) należą do f : {X}
Należą do Grupy Lp.1 < A >], [<1>] i [<2>] (< f:~(1z, 2z, 3x, 4x, 5y, 6y, 7y, 8y, 9z, 10z, 11x ,12x)>) należą do f : {Y}
 
Z wcześniej wykonanych działań wprowadzających częściowy porządek do podzbioru i jego Grup poprzez zastosowanie [ podpunkty a, b, c ]  : wynika
a. Przyporządkowanie funkcji równolicznych do Grup podzbioru poprzez etykiety funkcji.  Obliczamy ilość Grup w podzbiorze. Pliki. Podzbiór właściwy.
b. Przypisywanie pierwszym obiektom funkcji różnowartościowej analogicznych wartości liczbowych. Działanie w pliku.
     Czyli liczb porządkowych określających ilość elementów w każdej z Grup i podzbiorze
c. Uwzględnienie występowania kolejności podciągów liczbowych jedności w układzie trójkowym w każdej z funkcji wzajemnie jednoznacznej poprzez zastosowanie
 układów liniowych i przeciwstawnych.  ( Układy cykliczne uwzględniają uporządkowane trójki i ich pary liczb).
 
3. Z działania wynika że, poprzez wprowadzony częściowy porządek po przyporządkowaniu f : (~) do f :{X} i  f :{Y} przez zastosowanie bijekcji następuje podział każdej z Grup podzbioru na równe części. Czyli występuje zgodność ilości elementów. Zgodnie z definicją. Zbiory równoliczne mają taką samą moc.
Ale postawmy pytanie. Czy przyporządkowane f : (~) do f :{X} i  f :{Y} w każdej z 10 Grup podzbioru brzegu możemy zaliczyć do podgrup Grup ?
Odp : Nie. Ponieważ ich funkcje zadaniowe dla surjekcji nie wykazują stałych wartości w Grupach i nie wprowadzają w następnych działaniach częściowego porządku do podzbioru.
Możemy tylko stwierdzić na podstawie obliczeń, żedo każdej z dwóch podgrup Grupy należeć będzie po 12 funkcji równolicznych.
Że pomiędzy funkcjami równolicznymi należącymi do tych samych funkcji różnowartościowych występują ściśle określone zależności, a konkretnie pomiędzy drugimi i trzecimi obiektami funkcji różnowartościowych którym przypisujemy stałe wartości literowe funkcji cyklicznych.
 
Funkcje układu cyklicznego [ f : ( x), f : (y), f : (z)].
Wartości literowe przypisane drugim i trzecim obiektom funkcji różnowartościowym < [ f : (x, y), f : (z, x), f : (y, z)] , [ f : (y, x),  f : (x, z),  f : (z, y)] >
Z których po uporządkowaniu układów cyklicznych w tabelach obliczamy odbicie lustrzane.
Cykl  [ 1 ] f : ((x, y) z) f : (x, y)   f : (y, x) f : ((y, x) z)
Cykl  [ 2 ] f : ((z, x) y) f : (z, x)   f : (x, z) f : ((x, z) y)
Cykl  [ 3 ] f :((y, z) x) f : (y, z)   f : (z, y) f : ((z, y) x)
 
(< f:~(1y, 2y, 3z, 4z, 5x, 6x, 7z, 8z, 9x, 10x, 11y, 12y)>) należą do f : {X} podgrupa 1
,,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,          Grupa Lp.1 < A >], [<1>] i [<2>]
 (< f:~(1z, 2z, 3x, 4x, 5y, 6y, 7y, 8y, 9z, 10z, 11x ,12x)>) należą do f : {Y} podgrupa 2
 
 Z działania po zastosowaniu Bijekcji wynika, że obliczymy analogiczną kolejność f : (~) przyporządkowanych do f :{X} i  f :{Y} i dokonamy podziału każdej z Grup na dwie podgrupy
w podzbiorze, oraz zachowamy właściwości zbiorów równolicznych. Możemy przyjąć, że bijekcja jest tylko częścią wprowadzania dobrego porządku do zbiorów równolicznych
ale nie ona ustala dobry porządek.
Czyli : Bijekcji w podzbiorze równolicznym wprowadza do niego częściowy porządek i umożliwia wyprowadzenie działań dla surjekcji i iniekcji poprzez ich zastosowanie funkcji zadaniowych.
 

Uzasadnienie. Zgodnie z określeniem słowa iniekcja możemy przyjąć, że iniekcja to zanurzanie zbioru w ten sam zbiór. A z działań wynika, że właściwości zawarte w pojęciach matematycznych dotyczących zbiorów równolicznych przy wprowadzaniu kolejnych częściowych porządków są dziedziczne To iniekcja występuje w elementach podzbioru właściwego i z nich będziemy obliczać przestrzeń metryczną w domkniętych od wewnątrz a otwartych na zewnątrz przedziałach liczbowych poprzez zastosowanie obiektów elementów podzbioru właściwego. Czyli uporządkowanych trójek i ich par liczb.Ale przed zastosowaniem iniekcji należy obliczyć surjekcje

 
Jeżeli zastosujemy funkcje zadaniową Surjekcji i obliczymy układy trójkowe f : ~ (x, y, z) to należało by przyjąć, że układy trójkowe są obiektami podgrup podzbioru.
Przykład:
Funkcja zadaniowa Surjekcji uwzględnia funkcje równoliczne obrazu. Z wyprowadzeniem działania dla funkcji zadaniowej układów par liczb zależnych dla kodowania
Tabela : Stałe sumy składników uporządkowanych trójek w pionowych wierszach kolumn drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowych w Grupach podzbioru.
kolumna 2 kolumna 3 kolumna 4 kolumna 2                     kolumna 3 kolumna 4
Wiersz 1          2          3          1          2          3          1          2          3 1          2          3            1          2          3          1          2          3
Grupa Lp.1 < A >],
f: jSuma 63        99        108       75        69        126       93        81        96 63        81        126            93        69        108       75        99        96
......................................Tabela cykli....działanie 1........................... działanie 2................................................. działanie 3........................... działanie 4
Podgrupy klucz [<1>] (< f:~(1y, 4z, 5x)>), -- >, < -- (< f:~(7z, 10x, 11y)>),      [<1>]    [<2>]    (< f:~(2y, 3z, 6x)>), -- >, < -- (< f:~(8z,   9x, 12y)>), obiekty Î f :{X}
Przekierunkowania odczytu działań................................ X..........................................................X....................................................X
Podgrupy klucz [<2>] (< f:~(2z, 3x, 6y)>), < --, -- > (< f:~(8y,   9z, 12x)>),      [<2>]    [<1>]    (< f:~(1z, 4x, 5y)>), < --, -- > (< f:~(7y, 10z, 11x)>), obiekty Î f :{Y}
Grupa Lp.1 < A >],.......Tabela cykli....działanie 4 ............................działanie 3 .................................................działanie 2 ............................działanie 1
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////,,
Założenia : dla liczbowego układu trójkowego
1. Przed zastosowaniem Bijekcji, należy założyć że każda funkcja wzajemnie jednoznaczna nie jest różnowartościowa w obliczanym podzbiorze. 
Czyli : Odwzorowanie odczytamy. Funkcja wzajemnie jednoznaczna dziedziny jest taka sama jak przeciwdziedziny. Czyli identyczna
Wyjaśnienie punktu 1. Ponieważ w zbiorach równolicznych każdy element jest niepowtarzalny to z działania na bijekcji wynika, że funkcja wzajemnie jednoznaczna nim nie jest.
Jest obiektem funkcji równolicznej ale ma wpływ na zróżnicowanie wartości w elementach zbiorów równolicznych, czyli funkcjach równolicznych obliczonych z funkcji różnowartościowej 
2. By został spełniony warunek f (X ) à ( Y ) dla bijekcji, to muszą występować dwa takie same obiekty zbudowane z takiej samej ilości, takich samych elementów.w podzbiorze.
3. Bijekcja nie będzie występowała w zbiorze jedno ani dwu elementowym.
4. Nie obliczymy jej z jednej funkcji różnowartościowej, ani z dwóch  funkcji równolicznych obliczonych z funkcji różnowartościowej.
5. Obiektem czyli funkcją bijekcji jest wyodrębniony elementem funkcji równolicznej.
Dane : Nie mylmy pojęć funkcja : określonej w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Funkcja równoliczna to element zbiorów rozłącznych, który jest zbudowany z elementów podzbioru właściwego
Funkcja wzajemnie jednoznaczna to podrzędny - podciąg liczbowy par liczb {<1,2>, <1,3>,..,<8,9>} zbudowany z czterech elementów podzbioru właściwego.
 
Bijekcja jest dowodem, że w zbiorach równych należy rozgraniczyć dwa pojęcia. Czyli wyszczególnić w podzbiorze.
1.       Grupy
2. podgrupy f : (~)należących dof :{X} i  f :{Y} w każdej z Grup
3. obiekty podgrup należące do surjekcji, którymi są układy trójkowe funkcji równolicznych i różnowartościowych.
Ponieważ o przynależności f : ( ~ ) do f :{X} i  f :{Y} decyduje funkcja wzajemnie jednoznaczna, a do podzbiorów dwie wartości przypisane drugim i trzecim obiektom funkcji różnowartościowym.
4. Zastosowanie w podzbiorach funkcji zadaniowej pozwala na zachowanie właściwości jakie występowały w nadrzędnych układach liczbowych.
Jeżeli układ liczbowy podrzędny wykazuje właściwości nadrzędnego, to każdy jego układ liczbowy ( częściowego porządku ) będzie spełniał warunek.
a. Każda z funkcji wzajemnie jednoznacznych, będąca obiektem f : (~) – podrzędny ciąg liczbowy – będzie zawsze wykazywała jej właściwości.
b. Każdy element i układ liczbowy funkcji wzajemnie jednoznacznej, będący jej obiektem będzie zawsze wykazywała jej właściwości.
c. Każda z grup zbioru równego przejmie właściwości  f :{X} i  f :{Y}, oraz ich podzbiorów.
Potwierdzeniem jest działanie w pliku : Zbiór równy, dziedzina, przeciwdziedzina.

 
Bijekcja to związek zależności przyporządkowywaniaf : (~)dof :{X} i  f :{Y} w podzbiorze zbiorów równolicznych przez zastosowaniefunkcji wzajemnie jednoznacznej.
f : (w j) jest obiektem funkcji równolicznej. Poprzez zastosowanie bijekcji  następuje wprowadzanie częściowego dobrego porządku do podzbioru.Po wykonaniu działania, odwzorowania każdej funkcji wzajemnie jednoznacznej f : (~) należącej do f :{X} w f :{Y} możemy stwierdzić za pomocą definicji że : Tylko jedna z dwóch funkcji równolicznych funkcji różnowartościowej należy do dziedziny.
 
Działanie dla odwzorowania funkcji wzajemnie jednoznacznych należy wykonać na f : ~ <1,2,..,240> w podzbiorze zbiorów równolicznych  
Przykład :
Odwzorowaniem f:(w, j) L p  001 należącej do f:~ (1 y) która należy do f : { X } podzbioru {bd A1} jest f:(w, j) L p  001należąca do f:~( 7 y)należąca do f : {Y} Grupy < A >
W działaniu uwzględniono | G |  Í  | klucz| f:(~) Î f :{X} | f: (w j)  L p  -- >  f:(~) | G | klucz f : {Y}
G  <Grupa>. Do Grupy należą układy trójkowe funkcji różnowartościowych i równolicznych które są podgrupami lub obiektami Grup podzbioru.
Funkcją wzajemnie jednoznacznym należącym do f: (~) dziedziny i przeciw dziedziny przypisano liczbę porządkową  <1,2,3,...,840 >, {bd A1} = {< 001, 002,..., 840 >}
Do f : {X} i f :{Y} należy po 120 f : (~)              120 * 7 = 840         7 to ilość f: (w, j) Î do f: (~) 
Liczba kardynalna , liczb porządkowych przypisanych funkcją wzajemnie jednoznacznym dziedzinie f : {X} podzbioru {bd A1}  
{ L p 1 Grupa< A> }       {< 001, 002,..., 084 >} { L p  6 Grupa <P> }      {< 421, 422,..., 504 >}
{ L p 2 Grupa <B> }       {< 085, 086,..., 168 >} { L p  7 Grupa <X> }       {< 505, 506,..., 588 >}
{ L p 3 Grupa <C> }       {< 169, 170,..., 252 >} { L p  8 Grupa <O> }      {< 589, 590,..., 672 >}
{ L p 4 Grupa <D> }       {< 253, 254,..., 336 >} { L p  9 Grupa <K> }      {< 673, 674,..., 756 >}
{ L p 5 Grupa <E> }       {< 337, 338,..., 420 >} { L p 10Grupa <L> }       {< 757, 758,..., 840 >}    f : {X} à f :{Y}
 
Przykład odwzorowania f : (w j) przyporządkowanej podstawie obliczeniowej funkcji równolicznej <<<1,2)3>),   czyli  etykiecie <<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<8,9,7>>),
f: (w j) 001 należąca do f:~(1y), f :{X}, {Grupy A } podzbioru { bdA1} w brzegu { bd A } ma odwzorowanie w f:~(7y), f : {Y}, {Grupy A } podzbioru { bdA1} w brzegu { bd A }
Uwaga. Odwzorowanie  f: (w j) może występować w innych Grupach podzbioru.
 Czyli f: (w j) o liczbie porządkowej 001 funkcji równolicznych f:~(1y), f :{X} jest taka sama w f:~(7y), f : {Y}.
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<8,9,7>>), (<<<1(4,8>>),(<2(5,7>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,7>>),(<2(4,9>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,9>>),(<2(6,8>>),(<3(4,7>>>>,
Dane tabeli cykli
Odwzorowaniem f : (w j) dopełnienia każdej z trzech f : (~) należącym do obiektu 1 w każdej z Grup podzbioru dziedziny, są f : (w j) dopełnień f : (~) obiektu 2 należącego do przeciwdziedziny. 
A obiektu 3 należącego do dziedziny f : (w j) dopełnień f : (~) obiektu 4 przeciwdziedziny.
<<<1,2) 3>) podstawa obliczeniowa pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej ©
<<<1,2) 4>)
<<<1,2) 5>)
<<<1,2) 6>)
<<<1,2) 7>)
<<<1,2) 8>)
<<<1,2) 9>)
Liczba porządkowa funkcji różnowartościowych każdej z 10 Grup podzbioru to f : (1,2,..,12).
Ponieważ z każdej funkcji różnowartościowej obliczymy dwie f : (~) a każda z nich ma wspólną przypisaną wartość liczbową, to należy dodatkowo każdej z f : (~) Grupy przypisać liczbę porządkową.
Ilość f : (~) należących do f : { X } i f : {Y} w każdej z Grup wynosi : f : (1,2,..,12).
Dlatego do podzbioru należy f: ~ (<1,2,...,240>)
Przypisanie liczb porządkowych funkcją wzajemnie jednoznacznym  [ f : (w j) < 001, 002,.., 840 >] funkcji równolicznych f: ~ (<1,2,...,120>) należących do f : { X } i f : {Y}
Bijekcja.  f : ~ 1,2,...,120 (x, y, z ) należą do f : { X } -- > f : ~ 1,2,...,120 (x, y, z ) należą do f : {Y}
Tylko jedna z dwóch funkcji równolicznych funkcji różnowartościowej należy do dziedziny.

Podobne artykuły


88
komentarze: 53 | wyświetlenia: 47642
45
komentarze: 12 | wyświetlenia: 42479
48
komentarze: 229 | wyświetlenia: 288902
43
komentarze: 26 | wyświetlenia: 9241
36
komentarze: 122 | wyświetlenia: 10061
34
komentarze: 31 | wyświetlenia: 6152
31
komentarze: 9 | wyświetlenia: 28163
31
komentarze: 14 | wyświetlenia: 54334
27
komentarze: 16 | wyświetlenia: 9134
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 20866
28
komentarze: 18 | wyświetlenia: 11966
24
komentarze: 18 | wyświetlenia: 2274
23
komentarze: 87 | wyświetlenia: 9507
24
komentarze: 10 | wyświetlenia: 33334
22
komentarze: 13 | wyświetlenia: 64721
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska