Login lub e-mail Hasło   

Działanie 6a. Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych dziedziny

Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych dziedziny z uwzględnieniem podgrup w Grupach podzbioru {bd A1}
Wyświetlenia: 1.044 Zamieszczono 19/04/2013

Proszę korzystać z aktualizacji danych.

Klip Video dotyczący omówienia tematu Bijekcji na. https://www.youtube.com/watch?v=zXWwtmC51gE

Dane są w plikach https://groups.google.com/d/msg/zclkazimierz/W-Tdzuavalc/_WPzZ39ZyDIJ

Dziedzina podzbioru. Plik zawiera 10 załączników. Dla katalogowanej kolejności działanie nr 6 a , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych

Działanie 6a. Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych dziedziny z uwzględnieniem podgrup w Grupach podzbioru {bd A1}
Plik zawiera 10 załączników dla każdej z Grup. Dla katalogowanej kolejności działań nr 6a , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych
Część pierwsza. Plik zawiera 5 załączników dla pięciu Grup { A, B, C, D, E } dziedziny. To działanie 6 a1
 Część druga. Plik zawiera 5 załączników dla pięciu Grup { P, X, O, K ,L } dziedziny. To działanie 6 a2
 

Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych dziedziny z uwzględnieniem podgrup w Grupach podzbioru {bd A1}

 
1. Pliki należą do katalogu dziedziny. I zostały uporządkowane w 10 Grupach dla dalszych działań.
2. Uporządkowane wyniki końcowe z działań każdej Grupy są dopisywane po ich wykonaniu, dlatego pełny zakres poszczególnych działań jest w pliku {Grupy} której przypisano wartości Lp. 10 < L >
3. W każdym pliku, dla każdej Grupy podane są obiekty – [ układy trójkowe funkcji równolicznych Surjekcja ] należące do podgrup z przyporządkowaniem do dziedziny i uwzględnieniem
odwzorowań funkcji wzajemnie jednoznacznych.
Np. : Do podgrupy dziedziny w Grupie <A> należą f : (~) które zostały do niej przyporządkowane przez Bijekcje
Czyli do dziedziny podzbioru będzie należało 10 podgrup, a do każdej z nich 4 obiekty Surjekcji po 3 funkcje równoliczne. Odwołanie się do Tabel cykli.
4. Funkcje zadaniowe obiektów Surjekcji odczytamy z tabel cykli, które uwzględniają układy trójkowe funkcji cyklicznych
5. W tych plikach nie uwzględniono funkcji zadaniowej należącej do funkcji równolicznych przeciwobrazu.
Cykle tabel odnoszą się tylko do funkcji zadaniowej należącej do funkcji równolicznej obrazu
[ funkcja zadaniowa obrazu dotyczy drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowej.{< b =[1,1,1], c =[2,2,2], d =[ 3,3,3] >}]
6. Działania nr < 1,2,3,4 > z tabeli cykli to wartości przypisane obiektom podgrup.
 Pliki dziedziny uwzględniają następujące funkcje zadaniowe.
Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych dziedziny podzbioru {bd A1}   Funkcje obrazu.
Dopełnienie funkcji równolicznej decyduje o przyporządkowaniu jej do klucza układu tabeli cykli, a pierwsza funkcja cykliczna o przypisaniu wartości literowej do liczbowej.
Przypisane wartości liczbowe pierwszym obiektom funkcji różnowartościowych należącym do Grup podzbioru wpisujemy do tabeli cykli
Obliczanie dziedziny przez zastosowanie funkcji wzajemnie jednoznacznej – obiektów funkcji równolicznej :
 Działanie pierwsze. Pierwszy obiekt funkcji różnowartościowej:
1. funkcja zadaniowa filara : iloczyn kartezjański
2. funkcja zadaniowa układu liczb zależnych.
Działanie drugie. W tym działaniu tylko dopełnieniu f : (~) przypisano zgodność kierunku odczytu i liczbę porządkową działania zgodną z tabelą cykli
Wartości przypisane obiektowi  funkcji różnowartościowej f : (1), f : (y, z ) Funkcja zadaniowa tabeli cykli..            f:~(1y) Î f : {X} Grupa Lp.1 < A >], {bd A1
<<<1,2) 3>)            [<1>], kolumna pierwsza, cykl trzeci       [ f : (y), f : (z)], f : <(y, z) x>, obliczymy w kierunku --- >, [<UP, ul > = [[ (1,3,2), (2,1,3)](3,2,1)]], działanie 1 --- >,
 
Działanie trzecie. Przykład :
f:~(1y) należy do f :{X}, i obiektu 1, (< f:~(1y5z,   9x)>), {Grupy L } należy do {{ bdA1}  podzbiór { bd A }
<<<1,2)3>),(<4(8,9>>),(<6,7,5>>), (<<<1(4,6>>),(<2(8,5>>),(<3(9,7>>>),(<<<1(9,5>>),(<2(4,7>>),(<3(8,6>>>),(<<<1(8,7>>),(<2(9,6>>),(<3(4,5>>>>,<UP, ul>,--- >{bd A1}
<<<1,2)4>),(<3(5,8>>),(<6,7,9>>), (<<<1(3,6>>),(<2(5,9>>),(<4(8,7>>>),(<<<1(8,9>>),(<2(3,7>>),(<4(5,6>>>),(<<<1(5,7>>),(<2(8,6>>),(<4(3,9>>>>,<UP, ul>,--- >{bd A1}
<<<1,2)5>),(<3(4,6>>),(<9,7,8>>), (<<<1(3,9>>),(<2(6,7>>),(<5(4,8>>>),(<<<1(4,7>>),(<2(3,8>>),(<5(6,9>>>),(<<<1(6,8>>),(<2(4,9>>),(<5(3,7>>>>,<UL>,      < ---{bd A1}
<<<1,2)6>),(<3(8,7>>),(<4,5,9>>), (<<<1(3,4>>),(<2(7,5>>),(<6(8,9>>>),(<<<1(8,5>>),(<2(3,9>>),(<6(7,4>>>),(<<<1(7,9>>),(<2(8,4>>),(<6(3,5>>>>,<UL>,      --- >{bd A1}
<<<1,2)7>),(<3(5,9>>),(<8,4,6>>), (<<<1(3,8>>),(<2(5,6>>),(<7(9,4>>>),(<<<1(9,6>>),(<2(3,4>>),(<7(5,8>>>),(<<<1(5,4>>),(<2(9,8>>),(<7(3,6>>>>,<UP, ul>,< ---{bd A1}
<<<1,2)8>),(<3(9,6>>),(<7,4,5>>), (<<<1(3,7>>),(<2(6,4>>),(<8(9,5>>>),(<<<1(9,4>>),(<2(3,5>>),(<8(6,7>>>),(<<<1(6,5>>),(<2(9,7>>),(<8(3,4>>>>,<UL>,      < ---{bd A1}
<<<1,2)9>),(<3(7,4>>),(<5,6,8>>), (<<<1(3,5>>),(<2(7,8>>),(<9(4,6>>>),(<<<1(4,8>>),(<2(3,6>>),(<9(7,5>>>),(<<<1(7,6>>),(<2(4,5>>),(<9(3,8>>>>,<UP, ul>, --- >{bd A1}
..............................................................[......f :(x1), ....... f :(y1),....... f :(z1),.....>),(<....f :(x2), ...... f :(y2),........ f :(z1),.>...),(<.....f :(x3).........f :(y3),...... f :(z1),........]  funkcja zadaniowa
[.........….........<<< f: (a)>)...............],  [...........…............( f:(b)>),.…...…..........],  [........................f : (c)>),…...…..…....…], [.............……...f : (d)>>> .....….....]  f: j , f : (w, j)
{.........................< 1 >................…..}, {..............................<2 >..…....................}, {...........................<3 >............................}, {..........................<4 >....................}   {bd A1}
Działanie czwarte. Przykład.
,,---------------------O przyporządkowaniu f:~(1y) do f :{X} decydują wartości w uporządkowanych trójkach filara pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej --------,,
f:~(1y) i jej obiekty f : (w j) przyporządkowane podstawie obliczeniowej                Uporządkowane zgodnie z cyklami i kluczami.                      Bijekcja
pierwszy obiekt f : różnowartościowej         | G |  Í  | klucz| f:(~) należy do   f :{X} | f: (w j)  L p  -- >  f:(~) | G | klucz f : {Y}      
działanie nr 1, 2 tabeli cykli to [<1>]  nr 3, 4 to [<2>]
<<<1,2)3>),(<4(8,9>>),(<6,7,5>>),        | L |bdA1|[<1>]| (  1y)|                   f :{X} | f:(w j)  757  -- > (  4y)| L [<1>] f :{Y} sp.
<<<1,2)4>),(<3(5,8>>),(<6,7,9>>),        | L |bdA1|[<1>]| (  1y)|                   f :{X} | f:(w j)  758  -- > (  6x)| D [<1>] f :{Y} sp.
<<<1,2)5>),(<3(4,6>>),(<9,7,8>>),        | L |bdA1|[<1>]| (  1y)|                   f :{X} | f:(w j)  759  -- > (11y)| B [<1>] f :{Y} sp.
<<<1,2)6>),(<3(8,7>>),(<4,5,9>>),        | L |bdA1|[<2>]| (  1y)|                   f :{X} | f:(w j)  760  -- > (11y)| K [<2>] f :{Y} sp.
<<<1,2)7>),(<3(5,9>>),(<8,4,6>>),        | L |bdA1|[<1>]| (  1y)|                   f :{X} | f:(w j)  761  -- > (  1z)| C [<1>] f :{Y} sp.
<<<1,2)8>),(<3(9,6>>),(<7,4,5>>),        | L |bdA1|[<2>]| (  1y)|                   f :{X} | f:(w j)  762  -- > (  9x)| P [<2>] f :{Y} sp.
<<<1,2)9>),(<3(7,4>>),(<5,6,8>>),        | L |bdA1|[<2>]| (  1y)|                   f :{X} | f:(w j)  763  -- > (12x)| A [<2>] f :{Y} sp.
sp. Sprawdzona została zgodność odwzorowania funkcji wzajemnie jednoznacznej
Działanie piąte. Surjekcja
Sumy składników pionowych wierszy kolumn od podstawy obliczeniowej <<1,2)4>, to funkcja zadaniowa drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowej.
 Działanie szóste i siódme.  Np.:
Tabela układów cykli f:~ obrazu (1y), dla układów trójkowych f : (w j) należących do funkcji różnowartościowej. f : 1(y, z
Tabela układów cykli f:~ przeciw obrazu (1y), dla układów trójkowych f : (w j) należących do funkcji różnowartościowej. f : 1(y, z)  

Podobne artykuły


124
komentarze: 93 | wyświetlenia: 61045
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1909
14
komentarze: 7 | wyświetlenia: 10543
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 10586
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 9863
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 22940
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 8125
77
komentarze: 227 | wyświetlenia: 147003
158
komentarze: 114 | wyświetlenia: 71365
14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 3791
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 38581
45
komentarze: 12 | wyświetlenia: 42108
33
komentarze: 12 | wyświetlenia: 19265
32
komentarze: 10 | wyświetlenia: 6672
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska