Login lub e-mail Hasło   

Gdzie szukać winowajcy?

Czy­tając ar­ty­kuły w pra­sie, na­suwa się jed­noznaczny wniosek że win­ny jest naj­częściej Ko­wal­ski a nie No­wak. Kiedy spy­...
Wyświetlenia: 582 Zamieszczono 26/08/2013

Czy­tając ar­ty­kuły w pra­sie, na­suwa się jed­noznaczny wniosek że win­ny jest naj­częściej Ko­wal­ski a nie No­wak. Kiedy spy­tamy No­waka czy to jest praw­da, po pier­wsze zde­cydo­wanie zap­rzeczy i ob­wi­ni Grze­laka.Oczy­wiście Grze­lak ,,od­bi­je piłeczkę' w kierun­ku Ma­linow­skiego. Czy­li tak nap­rawdę nie ma wi­nowaj­cy.Ale spróbuj­my go od­na­leźdź,a jest to możli­we.Otóż tak nap­rawdę każdy człowiek jest niedos­ko­nały i ma skłon­ność do zgub­nych zacho­wań i przyz­wycza­jeń jak nieu­czci­wości, kłam­stwa, kradzieży, pi­jaństwa, niewier­ności wo­bec par­tne­ra małżeńskiego, ha­zar­du, roz­pusty itd,itd.Oczy­wiście nie ule­ga wątpli­wości że te zacho­wania czy zwycza­je, wpro­wadzają ,,zamęt'w re­lac­jach między­ludzkich.Jak ro­zumu­je prze­ciętny po­lak? Naj­częściej tak; ,,Ja ni­kogo nie za­biłem!' Czy­li da­je jas­no do zro­zumienia,żeby win­nych szu­kać gdzie in­dziej a nie cze­piać się je­go oso­by. Na szczęście jeszcze dzi­siaj za­bicie człowieka uchodzi za czyn zły i potępiany.Na­tomiast większość czynów ta­kich jak ha­zard, ho­mosek­sualizm, tzw.związki par­tner­skie, ,,drob­ne oszus­twa czy kradzieże'-po­nieważ trze­ba ja­koś przeżyć, uchodzą za nor­malne i to­lero­wane. Może różni­ca jest ta­ka,że urzędnik przywłaszczył so­bie mi­liony- a ro­bot­nik ty­siące.Jeżeli przez 10 czy 15 lat wy­nosi śrub­ki z fir­my, to nic się nie sta­nie po­nieważ ,,złodzieje' w rządzie mi­liar­dy kradną.I tak to działa! I już ma­my wi­nowajcę, każdy z ludzi jest nim w ja­kimś stop­niu.Dlacze­go? Po­nieważ większość ludzi na ziemi jest bar­dziej zain­te­reso­wana szu­kaniem korzyści dla siebie,niż pra­cowa­niem nad sobą w ce­lu wyz­by­cia się des­truk­cyjnych przyz­wycza­jeń i zacho­wań. Mam na myśli wszys­tkie gru­py społeczne. Chodzi o to,że nie ob­wi­niam Ko­wal­skiego,ale oso­biście i nie pod przy­musem wyz­by­wam się wszys­tkiego co jest szkod­li­we dla mo­jej rodzi­ny i społeczeństwa.Naj­pierw zad­bam o ,,swój ogród' , a nie będę prze­sad­nie in­te­reso­wał się czyjąś włas­nością.Na­pew­no świata nie nap­ra­wię, ale przez to nie trwo­nię cza­su i w znacznym stop­niu po­mogę so­bie.

Litek

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1317
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1164
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 728
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 603
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 766
8
komentarze: 73 | wyświetlenia: 795
8
komentarze: 6 | wyświetlenia: 721
8
komentarze: 110 | wyświetlenia: 824
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 434
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska