Login lub e-mail Hasło   

Zbliża się następna globalna wojna

Jak wynika z moich badań międzykontynentalne i regionalne fluktuacje klimatyczne kształtują światowe ceny żywności i surowców energetycznych.
Wyświetlenia: 867 Zamieszczono 04/12/2014

1.Wstęp

Jak wynika z moich badań międzykontynentalne i regionalne fluktuacje klimatyczne kształtują światowe ceny żywności i surowców energetycznych. Zauważyłem, że zwiększenie zbiorów np. pszenicy następuje poprzez zwiększenie powierzchni upraw w reakcji  na wzrost jej światowych cen. Występuje to w powtarzalnym cyklu, który ma prawdopodobnie związek z cyklem aktywności Słońca. Ostatnio występujące w latach 1980-2006 fluktuacje ceny pszenicy oscylowały w przedziale 110-260 USD za tonę i wpływały na wielkość przepływów finansowych w światowym systemie bankowym. Przepływy zwiększały się w okresach zwyżek cen żywności za którymi podążały ceny surowców, a malały w okresach zniżek cen.

Zauważalny ostatnio w 2014 roku spadek cen żywności wynikający z dużej powierzchni upraw i korzystnych warunków klimatycznych zmniejsza ceny surowców i przepływy finansowe, co może doprowadzić do depresji, zmniejszenia powierzchni upraw rolnych  i w następstwie do kolejnej zwyżki światowych cen żywności. Jest to prawdopodobne z uwagi na nadciągający kryzys klimatyczny związany z kolejnym minimum aktywności słonecznej po cyklu 24, który wywoła pogorszenie warunków klimatycznych i spadek produkcji żywności.

Rozwiązanie problemu ziemskiego mechanizmu klimatycznego i połączonego z nim sprzężeniem światowego systemu ekonomicznego wymaga międzynarodowej współpracy naukowej,  a także skoncentrowaniu i skoordynowaniu sił i środków narodowych instytutów badawczych. Krótko mówiąc potrzeba współpracy i pieniędzy na badania.

Mój pomysł na rozwiązanie problemu braków środków na szeroko zakrojone badania polega na powołaniu międzynarodowej fundacji zajmującej się zaopatrzeniowym handlem międzynarodowym, której zyski byłyby w całości przeznaczane na badania naukowe ważnych dla globalnej cywilizacji problemów. Fundacja ta zorganizowałaby platformę współdziałania dla ludzi nauki z całego świata. Naukowcy powinni przekonywać polityków, że minimum aktywności słonecznej, które najprawdopodobniej rozpocznie się około 2019 roku, zagrozi naszej globalnej cywilizacji wojną światową. W historii ostatnich kilku wieków, każde poważne minimum aktywności Słońca powodowało pogorszenie warunków klimatycznych na naszej planecie, które były odpowiedzialne za gwałtowny wzrost cen żywności. Masy ludzkie, nieświadome kosmicznych i globalnych mechanizmów, reagują na wzrost cen żywności rosnącym poziomem agresji, co kończy się rewolucjami i wojnami. Kolejna globalna wojna może przynieść zagładę naszej cywilizacji, dlatego tak ważne jest zorganizowane międzynarodowe współdziałanie naukowców zmierzające do zmiany nastawienia  do zagrożenia wojennego polityków wszystkich krajów. Naganne jest obstawanie światowych opiniotwórczych kręgów przy fałszywej tezie o grożącym nam globalnym ociepleniu. Jest to  rodzaj fałszywej ideologii, którą ja nazywam nowym marksizmem. Ideologia ta, jeżeli jej nie przezwyciężymy, przyniesie nieszczęście światu.

Na ceny żywności mają wpływ warunki klimatyczne i mechanizm ekonomiczny, który kształtuje optymalny dla producentów żywności obszar upraw rolnych. Widoczne to jest na poniższym wykresie pokazującym pulsowanie cen pszenicy i jej obszarów upraw. Każde zwiększenie cen pszenicy powoduje wzrost obszaru upraw i odwrotnie.

Ceny pszenicy i żywności zależą głównie od zmian klimatu wpływających na zwiększenie plonów z jednostki powierzchni upraw. Zmiany cen pszenicy na przestrzeni wieków pokazują poniższe wykresy:

Poniższy wykres obrazuje wpływ popytu na żywność na jej ceny i  zwiększenie obszaru upraw rolnych w dolnej Normandii w okresie lat 1397-1956.

Serie danych:

Kolor fioletowy- powierzchnia upraw rolnych we wsi Beaufour i Vitotel w dolnej Normandii wg. André Plaisse (1965) w hektarach.

Kolor niebieski- ceny realne pszenicy w Londynie wg. Wilhelma Abla (1935) w markach niemieckich.

Ceny pszenicy rosły w Londynie (a rynki zboża wszędzie kształtują podobne ceny) od 1544 roku z uwagi na popyt rosnącej populacji angielskiej ( i francuskiej również) a wraz z nimi rosły obszary upraw rolnych (popyt kształtuje podaż). Około 1810 roku nastąpiło przesilenie i ceny pszenicy, żywności zaczęły zmniejszać się, a wraz z nimi powierzchnia upraw rolnych. Z czego wynikały te zmiany?  W tym okresie w Europie trwała Mała Epoka Lodowa związana z minimami aktywności słonecznej tzw. Minimum Maundera i Minimum Daltona.

Pogorszenie warunków klimatycznych w okresie minimów aktywności słonecznej i towarzyszący im spadek plonów z hektara oraz rosnąca populacja wymusiły wzrost cen płodów rolnych, co skłoniło producentów do zwiększania obszarów upraw. Jednocześnie wystąpił zjawisko dekoncentracji własności rolnej polegające na zmniejszeniu średniej powierzchni własności rolnych. Ludność kupowała małe działki rolne aby uprawiać je i utrzymać się przy życiu w warunkach zwyżkujących cen żywności. Po roku 1820 nastąpił spadek cen pszenicy, żywności i zaznaczył się trend spadkowy powierzchni upraw rolnych, a także po Wiośnie Ludów, dekoncentracja własności rolnej- zwiększenie średniej powierzchni własności rolnej, co trwa do dziś  i doprowadziło do powstania w krajach Zachodu wielkich latyfundiów rolnych. W Azji to zjawisko nie wystąpiło (Chiny ostatnio odeszły od komun wiejskich) i obecnie azjatycki system rolny jest oparty o dzierżawę małych działek ziemi uprawianych przez bardzo liczną populację azjatyckich rolników.

Zjawisko dekoncentracji i koncentracji własności rolnej widoczne jest na poniższym rysunku obrazującym zmiany w czasie średniej powierzchni własności rolnej. Zjawiska dekoncentracji własności rolnej miały miejsce w okresie poprzedzającym rewolucję francuską  i w okresie wojen napoleońskich (Plaisse 1965:94 Tab. nr 18)  ,  a dziś trwają w najbardziej przeludnionych krajach świata.

Serie danych:

Kolor fioletowy- powierzchnia upraw rolnych we wsi Beaufour i Vitotel w dolnej Normandii

wg. André Plaisse (1965) w hektarach.

Kolor niebieski- średnia powierzchnia posiadłości rolnej we wsi  Beaufour i Vitotel w [ha]

Wg Banku Światowego (http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS) globalny obszar ziemi ornej  od 2005 roku zmniejszył się z 38% o 0,5 %. W studium (Ray at al. 2013) stwierdza się:

Several studies have shown that global crop production needs to double by 2050 to meet the projected demands from rising population, diet shifts, and increasing biofuels consumption. 

Globalną podaż żywności można zwiększyć jedynie przez zwiększenie obszarów upraw oraz wzrost plonów z hektara. Rezerwy ziemi uprawnej –ugory, posiadają jedynie kraje cywilizacji zachodniej, w których doszło do powszechnej koncentracji własności rolnej i zmniejszenia powierzchni upraw wskutek zmniejszenia światowych cen żywności wynikającego z korzystnych globalnych warunków klimatycznych końca XX wieku. To w tych krajach już teraz powinniśmy zasiedlać ziemie ogromnych latyfundiów ( i nie uprawiane) osadnikami z Azji, która posiada nadmiar ludu rolniczego i nie ma już rezerw ziemi uprawnej. Ziemi, którą posiada cywilizacja zachodnia, potrzeba rąk do pracy, bo to one powodują wzrost plonów z hektara na małych uprawianych intensywnie działkach. Podołać temu zadaniu może jedynie ponowne wprowadzenie nowoczesnego systemu feudalnego w rolnictwie krajów Zachodu.

3.Wnioski.

Podczas Minimum Maundera aktywności słonecznej mierzonej liczbą plam na Słońcu wydarzyła się wojna trzydziestoletnia, a podczas Minimum Daltona rewolucja francuska i wojny napoleońskie oraz tzw. wiosna ludów. Kolejne niewielkie obniżenie aktywności Słońca na przełomie wieku XIX i XX zakończyło się rewolucjami chińską, meksykańską i rosyjską oraz I wojną światową. Widoczne jest to na poniższym rysunku:

Wojny i rewolucje wynikały z rosnącej agresji światowego społeczeństwa powodowanej przez pogorszenie, w czasach minimów aktywności Słońca, warunków bytowych tj. głównie gwałtownego wzrostu cen żywności wynikającego z jej za małej podaży. Ilustruje to poniższy rysunek: 

Serie danych:

Kolor różowy- Rozwój populacji Anglii  (Wrigley, Schofield 1981).

Kolor żółty – zmiany wskaźnika urodzeń w Anglii (obliczenia wskaźnika urodzeń na podstawie (Wrigley, Schofield 1981)).

Kolor seledynowy- częstość wojen i rewolucji w Europie (Tilly 1997).

Kolor niebieski- zmiany cen pszenicy w Londynie (Abel 1935:174-175) w markach niemieckich.

 

Czeka nas teraz po cyklu słonecznych plam nr 24 wiekowe obniżenie aktywności słonecznej które rozpocznie się około roku 2019, co wynika z prac geofizyków  amerykańskich (patrz strona Solar Weather Prediction Center) . Czym się ono zakończy? Według geofizyk czeskiej Ivanki Charvatowej minima aktywności Słońca związane są z zaburzeniami ruchu Słońca wokół środka masy Układu Słonecznego (Charvatowa 2000:401). Obecnie jesteśmy według Harvatowej w takim okresie nowego minimum aktywności Słońca (od 1985 do 2040).

Scenariusz wydarzeń zależy od uczciwości naukowców, którzy przyjmując udowodnione argumenty powinni wywrzeć presję na polityków dla zapobieżenia katastrofie nowej wojny światowej, która rysuje się w perspektywie. Działania polityczne zmierzające do uniknięcia wojny opisałem w książce pt. Człowiek i klimat, dostępnej w Internecie w Repozytorium CEON oraz w książce pt. Mechanizm klimatyczny Ziemi i społeczne skutki zmian klimatu, dostępnej w Repozytorium CEON oraz w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

Warszawa, dnia 22-23 listopada 2014 roku. Bogdan Góralski

 

Literatura:

Abel Wilhelm (1935), Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert, Berlin1935.

Charvatowa Ivanka (2000), Can origin of the 2400-year cycle of solar activity be caused

by solar inertial motion?, Ann. Geophysicae 18, 399±405 (2000) Ó EGS ± Springer-Verlag 2000, pobrano z internetu w 2014 roku-link: http://www.ann-geophys.net/18/399/2000/angeo-18-399-2000.pdf

 

Góralski Bogdan (2014), Człowiek i klimat, Repozytorium CEON- dostępna w Internecie.

 

Plaisse André (1965), L’évolution de la structure agraire dans la campagne du Neubourg,  Mouton & Co, Paris.

     

       Ray Deepak K. , Mueller Nathaniel D., West, Paul C., . Foley Jonathan A. (2013), Yield  

      Trends Are Insufficient to Double Global Crop Production by 2050, Published: June 19, 2013

DOI: 10.1371/journal.pone.0066428.

 

Tilly Charles (1997), The European Revolution 1492-1992, Rewolucje europejskie 1492-

1992. Tworzenie Europy, tłum. Ewa Żelazna, Warszawa: Wydawnictwo Krąg Oficyna

Wydawnicza Volumen.

 

Wrigley E.A., Schofield R.S.(1981) The Population History of England 1541-1871.A reconstruction, London: Edward Arnold Publishers Ltd.

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 1073
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1018
7
komentarze: 30 | wyświetlenia: 896
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 470
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 998
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1593
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 526
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142799
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245078
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 114099
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122855
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska