Login lub e-mail Hasło   

Kapitalizm wyczerpał swoje możliwości

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.tygodnikprzeglad.pl/kapitaliz(...)osci/3/
Jerzy Stefański – przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej Młodzi ludzie nie kojarzą Polskiej Partii Socjalistycznej, nie wiedzą,...
Wyświetlenia: 1.111 Zamieszczono 27/05/2015

Jerzy Stefański – przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej

Młodzi ludzie nie kojarzą Polskiej Partii Socjalistycznej, nie wiedzą, że w ogóle istnieje taka partia. Może lepiej będzie, jak się rozwiążecie, zostawiając miejsce dla innych?

– Proszę zauważyć, że PPS w swojej przeszło 120-letniej historii – poza okresem po 1945 r. – nigdy nie była partią masową, która torowała sobie drogę do władzy przez tę masowość. PPS była i jest ugrupowaniem antysystemowym, antykapitalistycznym, a takiemu dzisiaj niełatwo się działa. Większość ludzi młodych mało wie o Polskiej Partii Socjalistycznej. Dlatego wiele trzeba zrobić, by ich pozyskać dla wartości socjalizmu. W Polsce przyszłość powinna należeć do lewicy, a więc do sił reprezentujących interesy ludzi pracy. To zadanie dla młodego pokolenia. Dzisiaj duża część społeczeństwa szuka alternatywy dla sił rządzących. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do zakwestionowania istniejącego systemu. Niestety, w ostatnich latach te grupy wyborców, które powinny stanowić bazę społeczną lewicy, zagospodarowała prawica. Dlatego odpowiadam panu, że z powodu zadań ideowych i politycznych ciążących na PPS ostatnią rzeczą, o jakiej myślimy, jest zakończenie działalności. PPS odegrała istotną rolę w historii Polski XX w., to też zobowiązuje do dalszego działania.

No tak, ale można odnieść wrażenie, że PPS jest dziś raczej towarzystwem starszych panów, którzy zdają się pogodzeni z rutyną pozbawionych następstw politycznych spotkań we własnym gronie.

– Ma pan dużo racji, ale chciałbym podkreślić, że jesteśmy tego świadomi. Robimy wiele, aby nie było podstaw do takiego postrzegania PPS. Warunki społeczne i ekonomiczne, jakie mamy w Polsce, wydają się idealne do działania partii lewicowych. Widzimy, jak trudno żyje się ludziom. Trwałe bezrobocie, rozwarstwienie społeczne, umowy śmieciowe, spadek zarobków, niepewna przyszłość – to wszystko stanowi podatny grunt do uświadamiania sobie, w jak obcym i brutalnym świecie żyjemy. Coraz częściej można usłyszeć hasła wyrażające dążenie do sprawiedliwości społecznej i niezgodę na dotychczasową politykę państwa. Ludzie muszą zrozumieć, bez nawoływania do rewolucji i przelewu krwi, że trzeba zbudować inny świat i że jest to możliwe. Dlatego jest czas na PPS.

Jak ten inny świat ma wyglądać?

– Powinien być sprawiedliwy i wolny od kapitalistycznego, zwierzęcego przymusu ekonomicznego. PPS od powstania zawsze dążyła do rozwoju wszystkich form własności wspólnej i pozostaje wierna swojemu przesłaniu. Uspołecznienie państwa i gospodarki to warunki konieczne do istnienia sprawiedliwych stosunków społecznych i ekonomicznych. Dziś wspólna własność jest dogmatycznie likwidowana, bo wszystko ma być własnością prywatną, która ma u nas status świętości. Od kilkudziesięciu lat rynek uznaje się w Polsce za najwyższą wartość, której muszą się podporządkować obywatele i władza polityczna. Nastąpiło wywłaszczenie polskiego społeczeństwa z dorobku materialnego, wytworzonego przez dziesięciolecia PRL. W gospodarce uspołecznionej, do budowy której dąży PPS, rynek ma swoje miejsce i ma spełniać ukształtowane przez tysiąclecia funkcje społeczne. Nie może on jednak służyć do okradania ludzi z efektów ich pracy. Ludzka praca tworzy dobra materialne i niematerialne. Tworzy bogactwo. W wielu krajach, w ogromnych Indiach czy w Brazylii, praca milionów ludzi podnosi dobrobyt mieszkańców. Nie jest do tego potrzebny kapitał z USA. Świat nie potrzebuje dyspozycji z Wall Street, żeby się rozwijać.

Wyobraźmy sobie, że jestem młodym człowiekiem niemającym lewicowych poglądów, od lat wychowywanym przez media w pogardzie dla instytucji państwowych, a z drugiej strony w bezgranicznym uwielbieniu dla wolnego rynku. Dla mnie prywatyzacja to jedyna słuszna opcja.

– W Polsce, czyli w państwie, które deklaruje, że jest demokratyczne, system gospodarczy opiera się na własności prywatnej, a własność społeczna jest doktrynalnie niszczona. Lewica nie może tego akceptować. Celem lewicy jest też zrealizowanie zapisów naszej konstytucji, stanowiących, że „RP jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” i określających ekonomiczne, socjalne i kulturalne prawa obywateli. Wykonanie tych zapisów nie jest możliwe, dopóki gospodarką rządzi „niewidzialna ręka rynku”. Twórcy kapitalizmu w XVIII w. zauważyli, że mechanizm rynkowy może być doskonałym narzędziem przymusu i wyzysku ekonomicznego. Od tego czasu coraz więcej dziedzin życia było oddawanych we władanie tej niewidzialnej ręce rynku. W warunkach neoliberalnego kapitalizmu, jaki narzucono Polsce, wszystko ma być urynkowione i stać się własnością prywatną. W Polsce prywatyzuje się szkoły, szpitale, przychodnie i ten proces przekłada się na życie mieszkających tu ludzi. Jeśli ludzie z pana pokolenia w większości pracują na umowach śmieciowych, to z powodu niskich zarobków nie będzie ich stać na opłacenie dobrej szkoły dla dziecka czy zakup abonamentu w prywatnej przychodni medycznej. A emerytura nie wystarczy na przeżycie.

Zgoda, ale co, jeśli mojemu pokoleniu wpojono, że państwowe i wspólne jest złe?

– Jest pan młody, więc ceni pan wolność, równość i życie z przyjaciółmi. Propagandyści kapitalizmu sprzedają nam idee wolnego rynku w pakiecie z wolnością i demokracją. Proponują jednak tylko wolność gospodarczą. Pojawia się pytanie, co z wolnością od wyzysku i przymusu ekonomicznego. Dlaczego demokratyczna władza nie ma prawa oddziaływać na gospodarkę? O tym ani słowa! Państwo ma działać w interesie obywateli, a nie prywatnego biznesu. Tylko państwo może być stróżem takich wartości jak równość, wolność i braterstwo. Przede wszystkim musi pan sobie wyobrazić, że państwo służy całemu społeczeństwu, a więc również pana rodzinie, znajomym i innym, którzy potrzebują pomocy. W takim modelu kierunek działań jest wyznaczany przez dobro wspólne oraz interes społeczny. Zdaję sobie sprawę z tego, że te pojęcia zostały skutecznie usunięte z debaty publicznej, ale proszę pomyśleć, jak może wyglądać życie oparte na wartościach, które egoizm zastępują działaniem dla wspólnego dobra. Od tego jest państwo.

Wspomniał pan o usunięciu z debaty publicznej takich pojęć jak sprawiedliwość społeczna i dobro wspólne. Podobnie zniekształcono pojęcia komunizmu i socjalizmu, a PPS jest partią socjalistyczną, więc kojarzy się z socjalizmem.

– Dziś media plują na „komunizm i socjalizm”. Słyszymy, że to synonim całego zła. A PRL to puste sklepy i tylko ocet na półkach. Taka synteza zła: PRL-komuna-socjalizm. Cała potęga prywatnych i państwowych mediów jest używana do prania mózgów i wciskania fałszywego obrazu PRL, a także socjalizmu. Czy ktoś dziś śmie przypomnieć, że Polska w 1980 r. była 10. czy 11. gospodarką świata? Albo że w 1980 r. Polak jadł dwa razy więcej wieprzowiny niż obecnie? Nie ma żadnej uczciwej refleksji nad tym najbardziej dynamicznym okresem rozwoju w historii Polski. „Komuna” zaczęła się w 1945 r. W tym czasie ok. 60% Polaków praktycznie było analfabetami, którzy urodzili się i wychowali pod strzechą. Mój ojciec po wojnie pracował przy elektryfikacji wsi. To w tamtych latach doprowadzano prąd elektryczny do każdego gospodarstwa. Ludzie za darmo otrzymywali od państwa zasilanie, jedną żarówkę i jedno gniazdko elektryczne. Często nie witali tego cywilizacyjnego rozwoju chlebem i solą, przeciwnie – kobiety wychodziły ze świętymi obrazami i wodą święconą, broniąc w ten sposób elektrykom dostępu do domu. Zdarzało się, że jedna trzecia wsi nie wpuszczała do domu tych, którzy mieli doprowadzić prąd elektryczny.

Taka była wówczas świadomość społeczeństwa.

– Większość inteligencji ma pochodzenie chłopskie, dlatego dziwić powinna zgoda tej grupy społecznej na bezrefleksyjną krytykę PRL. Młodzież otrzymała wówczas możliwość edukacji. Poszła się uczyć do szkół średnich i wyższych. Tworzyła pierwsze pokolenie inteligencji. W tamtym czasie władza podjęła się zadania, które trudno sobie wyobrazić. Kto dziś, w neoliberalnym kapitalizmie, podjąłby się wprowadzenia powszechnego, darmowego obowiązku szkolnego i darmowego kształcenia na poziomie średnim i wyższym? A to były elementy budowy społeczeństwa socjalistycznego.

Jak to się stało, że w tak krótkim czasie części tej inteligencji udało się wyprzeć chłopskich korzeni, ale przede wszystkim zapomnieć o dorobku PRL, bez którego nie byłaby tu, gdzie jest?

– Był taki dowcip w latach 50. Dzwoni dyrektor do domu: „Halo, czy to towarzyszka gosposia?”. „Tak, słucham”. „Mówi pan”. Ten dialog stanowi doskonały komentarz do relacji, które wówczas się kształtowały. Tak też bywało. Błyskawiczne przeobrażenie z chłopa w pana. Odrzucenie wstydliwej, brzydkiej przeszłości i przyjęcie postawy bycia w lepszej klasie. Po 1989 r. ze strony mediów zaczęła się doktrynalna krytyka „komuny” na niespotykaną skalę, polegająca na obrzydzaniu wszystkiego, co miało związek z PRL. Nie było sił zdolnych do odparcia tego bezpardonowego ataku. Bez znieczulenia amputowano pamięć zbiorową, bo jak inaczej można określić sytuację, gdy ktoś wykształcony mówi, że 40 lat PRL to była czarna dziura. Stworzono nową opowieść, która polegała na dezawuowaniu całego okresu powojennego. A nasza inteligencja zaczęła szukać szczęścia w kapitalizmie i uwłaszczać się na państwowym. Nie pojawił się pozytywistyczny etos polskiej inteligencji.

Mówił pan, że warunki do działania lewicy są idealne, mając na myśli np. bezrobocie, brak poczucia bezpieczeństwa, wyzysk, ale jest jeszcze cały obszar związany z edukacją i językiem, a więc bezpośrednio z panowaniem nad społeczną wyobraźnią.

– Winne są również same środowiska lewicowe. Zarówno w Polsce, jak i w Europie siły występujące jako lewica i mające reprezentację w parlamentach, odstąpiły od krytyki kapitalizmu. Partie socjaldemokratyczne bezrefleksyjnie poparły neoliberalny kapitalizm. Ludzie pracy stracili w ten sposób swoich przedstawicieli politycznych. Dominująca prognoza, także na lewicy, zapowiadała niepodzielne panowanie kapitalizmu ze Stanami Zjednoczonymi jako hegemonem. Ludzie godzili się na prywatyzację dużych zakładów pracy, nie wiedząc, jakie będzie to miało dla nich konsekwencje. Zostali zmanipulowani przez część elity solidarnościowej. Likwidacja wielkich zakładów państwowych miała charakter polityczny, a nie gospodarczy. Likwidowano możliwość wyrażania masowego buntu. Gdyby dzisiaj kilka tysięcy osób zaczęło protest głodowy w Stoczni Gdańskiej, nie dałoby się tego ukryć. Powtarzany jest refren o wolnym kraju i wolnych mediach, ale te media są na służbie sił liberalnych i istniejącego systemu. Dziesiątki lat indoktrynacji propagandowej, mówienia o wyższości kapitalizmu nad innymi formami systemowymi i o końcu historii, zrobiły swoje.

Dziś mamy protesty górników, rolników, nauczycieli, ale naprzeciw nich w pełnej gotowości stoją wzywający do dyscypliny dziennikarze i nadworne autorytety. Jak w takiej sytuacji budować lewicową alternatywę?

– W Polsce coraz mocniej wyrażana jest potrzeba odbudowy lewicy politycznej, społecznej i ekonomicznej. To leży w interesie większości społeczeństwa. Jaką lewicowość reprezentuje obecnie lewica w Polsce? Ta lewica wyraża poglądy w sferach obyczajowej i obrony praw człowieka. To ważne pola działania, ale niewystarczające. Lewica nie reprezentuje dziś interesów społecznych w sferze ekonomicznej i socjalnej. Takie były zadania lewicy sto lat temu i takie powinny być obecnie. Mamy do wykonania ciężką pracę, która polega na uwolnieniu ludzi od mitów i kłamstw na temat naszego wspaniałego świata. Pogarszający się byt społeczeństwa powoduje kształtowanie się lewicowej alternatywy w świadomości społecznej.

To nie będzie takie proste, bo jak refren wraca opowieść o dobrym życiu.

– Większość majątku narodowego, a więc fabryki i banki, została już zlikwidowana lub sprzedana za bezcen, czyli „sprywatyzowana”. Rządzący tym krajem chcą dokończyć dzieło wyprzedaży własności narodowej. Do dalszej prywatyzacji są przygotowywane najważniejsze gałęzie polskiej gospodarki: energetyka, przemysł wydobywczy, koleje i inne strategiczne gałęzie przemysłu, tworzące najwięcej miejsc pracy w sektorze uspołecznionym. Komercjalizacja ochrony zdrowia, systemu emerytalnego i edukacyjnego stanowi ostatni etap tego procesu. Należy ludziom wyjaśniać, że koniec powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i edukacji grozi społeczną katastrofą. Lewica nie może dopuścić do odebrania ludziom tego, co jeszcze im zostało, a co wcześniej sami wypracowali. Lewicowe partie i związki zawodowe muszą wykazać w działaniu, że reprezentują interesy ludzi pracy. Trzeba wyjaśniać, że prawica liberalna i konserwatywna reprezentuje interesy kapitału.

Na scenie politycznej dominują dziś dwie prawice, a jako autorytet w dziedzinie ekonomii występuje prof. Leszek Balcerowicz.

– Trzeba wyjaśniać, że PO z pozycji neoliberalnej prawicy, a PiS z pozycji prawicy pseudopatriotycznej, konserwatywnej dążą do utrwalenia niesprawiedliwych stosunków własnościowych, systemu nierówności i wyzysku ludzi pracy. Należy również tłumaczyć ludziom, czym tak naprawdę była „terapia szokowa” Balcerowicza. Na zlecenie kapitału międzynarodowego Polsce zaaplikowano transformację ustrojową do najbrutalniejszej, neoliberalnej wersji kapitalizmu. Tymczasem spodziewano się transformacji do modelu skandynawskiego. „Terapii szokowej” nie wytrzymały całe gałęzie przemysłu, m.in. stoczniowy, włókienniczy, elektroniczny. Gdy zaczniemy poważnie oceniać dokonania Leszka Balcerowicza, uwzględniając koszty społeczne i ekonomiczne przemian, będziemy musieli stwierdzić, że większych szkód krajowi nie można było wyrządzić. Balcerowicz to czarna postać w historii gospodarczej Polski.

Gdzie w tym wszystkim miejsce na PPS?

– PPS jest partią ideową, ma program działania, wychodzi z cienia, przypominając wartości, o które walczy. Na początku naszej rozmowy mówiliśmy o młodych ludziach. Naszym obowiązkiem jest nie tylko ich pozyskiwanie, ale przede wszystkim zapoznanie z socjalizmem, o którym mają niewielkie pojęcie. Dzięki temu zdobędą perspektywę poznawczą i wiedząc, jaka jest istota socjalizmu, będą mogli w pełni świadomie dokonywać wyborów politycznych. PPS ma wyjaśniać Polakom, jak bardzo zostali oszukani i że sami muszą walczyć o swoje sprawy. Jesteśmy potrzebni społeczeństwu.

Dlaczego socjalizm nie panuje na świecie? Może jest utopijnym lub romantycznym wymysłem?

– Nie panuje jeszcze na świecie, ponieważ człowiek jest „istotą grzeszną”. W całej historii ludzkości jedni wyrządzali wiele zła drugim. Kapitalizm jest systemem, w którym pozornie zło drugiemu człowiekowi wyrządza niewidzialna ręka rynku. Ale to ręka właściciela kapitału. Społeczeństwa świata chcą i dążą do socjalizmu. Ludzie chcą żyć we wspólnotach, w których dąży się do sprawiedliwości społecznej. Państwo polskie to też z nazwy rzeczpospolita, czyli rzecz wspólna, a więc republika ludowa. W kapitalistycznej Polsce mamy jeszcze wiele elementów systemu socjalistycznego: powszechny system oświaty, powszechny system opieki zdrowotnej, powszechny solidarnościowy system emerytalny. Duża część mieszkań to mieszkania spółdzielcze. Spółdzielnie mieszkaniowe są trwałym elementem polskiego mieszkalnictwa. Ciągle znacząca część mienia służącego wspólnym celom to własność komunalna i państwowa. Likwidowanie tych elementów systemu socjalistycznego napotyka coraz silniejszy sprzeciw społeczeństwa. Kapitalizm wyczerpał swoje możliwości napędzania rozwoju gospodarczego świata. Kapitalizm jest w kryzysie systemowym, a świat staje się wielobiegunowy. Przyszłość należy do socjalizmu!

Podobne artykuły


17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 1509
17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1641
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1066
14
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1019
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1001
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 902
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 926
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 981
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 822
12
komentarze: 53 | wyświetlenia: 611
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 954
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 805
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 824
 
Autor
Dodał do zasobów: kamil30
Artykuł

Powiązane tematy

Bardzo ciekawy wywiad, w którym (moja subiektywna opinia) brakuje ogniska konkretnych oczekiwań, żądań, które można przedstawić w kilku zdaniach.Pogarszający się byt społeczeństwa w Polsce i przyszłość należy do socjalizmu ale realnego, pragmatycznego , dla społeczeństwa w Polsce.Te słowa piszę z Niemiec,które są pod okupacją od 45.Pomimo dyferencji politycznych tam powstał system ,który żyje w sy ...  wyświetl więcej

@Marek Lipski: Masz pewnie rację chociaż to tylko wywiad, w którym nie da się zawrzeć wszystkiego. Bezmyślnych krytykantów nie warto komentować - oni nawet nie wiedzą, że w Niemczech istnieje odmiana socjalizmu - etatyzm. Choć w sumie to coś pośredniego pomiędzy wolnym rynkiem a socjaizmem - ale będzie traktowane w kierunku socjalizmu, wprost proporcjolalnie do fanatyzmu liberałów. Poziom wiedzy Polaków w wielu sprawach jest żenująco niski.

@Marek Lipski: Dodam jeszcze, że w dobie dyktatu różnego rodzaju mafii - mówienie o wolnym rynku jest już od dawna mitem. Chociaż wolny rynek jak dla mnie nigdy nie istniał. Pisząc o mafii mam na myśli chociażby banki centralne. Amerykański FED powstał w 1913 r. więc kiedy był na świecie ten wolny rynek o ile w ogóle był?

@Marek Lipski: Niestety w Polsce, która od wieków skażona jest prawicowym, religijnym populizmem, trudno będzie aby społeczeństwo zmądrzało w tych kwestiach i nabrało oglądu co do tego, jaki model ekonomii jest u nas potrzebny. Polacy jako całość są zbyt egoistyczni aby pójść na takie hasła. Wielu z nich chce się wydostać ze swojego świata i wejść w buty pana...Socjalizm to model dla społeczeństw o wyższym poziomie świadomości, etyki, gdzie ludzie widzą więcej niż czubek własnego nosa.

@kamil30: kiedy był na świecie ten wolny rynek o ile w ogóle był? Tak.Bardzo dobre pytanie.Odpowiedz jest znana z publikacji polskich socjalistów nawet przed i po 1913 roku.Tn artykuł ,który przekazałem tym razem na salon24.pl został "tymczasowo" odrzucony.hahahahah.Oczywiście ,że znam PPS ale portale jak neon24.pl, niepoprawni.pl czy inne , podobne artykuły zablokowały lub "redakcje" bez nazwisk, ...  wyświetl więcej

@Marek Lipski: Nie trzeba straszenia więzieniem - wystarczy propaganda prawicy i innych środowisk. Ogłupiony naród nie będzie masowo popierał takich projektów. To zbyt niski poziom mentalny. Ale jak polska "godność" osiągnie dno to może zaczną popierać i przejrzą na oczy.

W takim razie opublikuj na eiobie o ile tego już nie zrobiłeś - sam chętnie poczytam więc będę wdzięczny za linka.

@kamil30: Moja Pani,partnerka, o 25 lat młodsza, z Poznania , matka moich 5 najmłodszych dzieci zapytała:
Marek, jak to możliwe ,że ty wierzący w Boga jesteś takim socjalistą i to radykalnym, oczekującym zmian w Polsce dlatego masz zakaz wjazdu do Polski?
Przecież to jest absurdalne.Bóg i socjalizm, wiara i komunizm zawsze się zwalczały....
Przecież znasz osobiście Kwaśniewski ...  wyświetl więcej

@kamil30: i o to chodzi, do puki mamy choć trochę kapitalizmu to jako tako idzie, im więcej socjalizmu tym więcej syfu, dziadostwa i nędzy. Pamiętajmy o tym że w niemczech jest jeszcze na czym pasożytować, później droga zawsze mtaka sama: pożyczki, represja wobec obywateli i agresja wobec innych państw.

@kamil30: hehe, trzymajta mnie bo popuszcze, którasz to nacja godna jest dostąpienia socjalistycznego szczęścia, ilu ludzi trzeba by wymordować lub wysłać do gułagów żeby na tyle oczyścić społeczeństwo aby zbudować socjalizm? Wielu już próbowało :Robespierre, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Che, Kim Ir Sen. Człowieku czy ty rozumiesz co piszesz ?

@kontolk: Popuszczaj albo załóż pampersa ;-) Piszesz takie nonsensy, że nawet nie warto komentować. Nie rozumiem po co do socjalizmu mieszasz zbrodniarzy? Skąd u Ciebie takie prostackie skojarzenia - socjalizm =zamordyzm? Czy zamordyzm jest obecny w socjalistycznych państwach Skandynawii?

@kamil30: o tak, drugą Szwecję lub Norwegię bardzo chcę, tylko że oni startowali z zupełnie innej pozycji, ale z tego co wiem też system zaczyna się sypać. Powtarzam : jeśli państwo startuje z dobrej pozycji społecznej, finansowej, kulturalnej i socjalizm ma na czym pasożytować to jakiś czas można sobie pożyć na koszt przeszłych i przyszłych pokoleń. Próba budowy tego ustroju w biednym państwie kończy się jak wszystkie socjalizmy.

@kontolk: Poczytaj o etatyzmie w Niemczech. Nie masz zielonego pojęcia o ekonomii - pasożytnictwo to wypisz wymaluj dziki kapitalizm. Co do kredytów, to w dobie banków centralnych wiele krajów jedzie na kredytach ale to nie ma nic wspólnego ani z kapitalizmem ani z socjalizmem - tylko z mafią bankierską. Gierek za prl brał kredyty i wybudował wiele fabryk i nie tylko - rządy Tuska wzięły o wiele w ...  wyświetl więcej

@kamil30: fakt kredyty same w sobie nie są złe ale bogactwo niemiec pochodzi z innych czasów, ponownie powtarzam: socjalizm może tylko pasożytować na czyimś dorobku. Najpierw przeszłych potem na przyszłych pokoleniach. Nie było na świecie precedensu że biedny kraj rozwinął się dzięki socjalizmowi.

@kontolk: Najpierw narzekasz na kredyty i podajesz je jako główną przyczynę a teraz stwierdzasz, że nie są takie złe :-) Po raz kolejny napiszę, że Twoje stwierdzenia nie mają sensu - kto na kim pasożytuje w zdrowym socjalizmie, gdzie istnieje np. podatek progresywny, który nie pozwala aby tak jak w Polsce oligarchowie pasożytowali na robolach i robili z nich niewolników? Bo bogacz zarobi mniej? A ...  wyświetl więcej

@kamil30: Opinia na prawdziwą notkę.Tak.

@kamil30: kredyty same w sobie nie są złe, nadmierne kredyty są skutkiem niewłaściwych decyzji, w socjalizmie najpierw żyjemy z dorobku poprzednich pokoleń a później - zadłużając się na koszt następnych pokoleń. Nie było do tej pory precedensu że jest inaczej.

@kontolk: Podaj argument i dowód, że można "żyć z dorobku przeszłych pokoleń" bo to jakiś absurd. Co to znaczy w ogóle? Nic nie znaczy - to slogan, tak ogólne i szerokie hasło - brzmi może z wierzchu ładnie ale to czysta demagogia i nic więcej.

Niestety nie posiadasz żadnych rzeczowych argumentów. A państwa o gospodarce kapitalistycznej nie jadą na kredytach? To jest osobny temat. Podałem

...  wyświetl więcej

wszystkich lewaków zachęcam do jak najszybszego udania się do miejsca gdzie Wasze ideały się ziściły, tzn do Korei Pn. Tam będziecie mogli oddać się bez reszty pracy dla dalszego rozwoju socjalizmu.

@kontolk: Dayton z USA jako Gubernator też ma wyjechać?

@Marek Lipski: kto się poczuwa niech jedzie,

@kontolk: Dobrej podróży....hahaha.

@Marek Lipski: dlaczego Pan nie wyjedzie do tego socjalistycznego raju na ziemi? Tylko chce robić gnój i syf tu na miejscu Bogu ducha winnym ludziom?

@kontolk: Miesza Ci się wszystko ze wszystkim - nawet nie wiadomo jak to komentować. Poczytaj o socjalizmie w Skandynawii.

@kontolk: Jak dla Pana gnojami są polskie dzieci to radzę przemyśleć Pana refleksje.Jestem na banicji szanowny Panie,z zakazem wjazdu do Polski.Od lat nie mogę przyjeżdzać do Polski,gdyż będę aresztowany.za moje poglądy i konstruktywne działania,pragmatyczne dla zmian i Dialogu w Polsce.

@Marek Lipski: no widzę że dialektyka najlepszego marksistowskiego chowu, to w trosce o nasze dzieci polemizuję z lewakami

@kontolk: Finlandia ma system oświaty 1:1 jak w ex-DDR i w PRL

@Marek Lipski: a pewnie DDRowski i PRL był wzorowany na nazistowskim - zdaje się że był całkiem niezły - i co z tego , czy to rehabilituje w jakikolwiek sposób nazizm ?

@kontolk: Pan kpi z FinlandIi,i ocenia Finlandię jako nazistowski kraj, gdyż ma oświatę na wysokim poziomie?Mam kolegów informatyków o różnych poglądach politycznych w USA,w EU ale nikt by nie oceniał USA czy EU zachodniej administracji w roku 2015 nazistowskimi.Co się dzieje z Panem?Brakuje argumentów merytorycznych?Pan jest przeciw pozytywnym zmianom oświaty w Polsce czy też pisze Pan w internec ...  wyświetl więcej

  kontolk,  29/05/2015

@Marek Lipski: hehe dobre, myslę że na razie temat wyczerpany, wesołego komuszowania

@kontolk: Nigdy nie byłem komunistą.W mojej profesji...to jest abstrakcją i jest wykluczone, pomimo wspaniałych Chin i pięknej Kuby....

i to raczej socjalizm wyczerpał swoje możliwości, jesli ktoś uważa inaczej to niech udowodni eksperymentując np na szczurach a nie ludziach.
Bo jak na razie skutki wszędzie były opłakane.

@kontolk: Polecam 122 metrów za Nysą gdzie są ratowane polskie dzieci przed zagladą w Polsce 2015(chore dzieci)skazane przez NFZ i senatorów w Polsce,którzy decydują o wyrokach śmierci w Polsce.

  kontolk,  27/05/2015

@Marek Lipski: rozumiem że 122 m za Nysą panuje socjalizm?

@kontolk: 122metrów za Nysą nie panuje socjalizm ale jest jeszcze symbioza brutalnego systemu kapitalistycznego....z systemem społeczno-socjalnym tak jak we Francji, w Wielkiej Brytanii dlatego exodus trwa do EU zachodniej a nie do Rosji,gdzie są piękne agentki czy do Chin gdzie są jeszcze piękniejsze agentki...
Przepraszam Panie z Rosji czy z Chin.Byłem waszymi krajami zachwycony ałe moim ...  wyświetl więcej

@Marek Lipski: Panowie z Rosji czy Chin popierają lewactwo na zachodzie europy bo wiedzą że to doprowadzi te kraje do syfu i nędzy (jak w Rosji a w pewnej przyszłości również Chiny tego nie unikną) . Dobrobyt krajów europy zachodniej to spadek po brutalnym kapitalizmie po II wojnie światowej który został już przejedzony przez systemy społeczno-socjalne, teraz żyją na koszt przyszłych pokoleń - zadłużając się na potęgę.

@kontolk: Tak?.Prawicowe,radykalne frakcje w EU , nawet oficjalnie , otrzymują miliony Euro "dotacji", o czym media już informowały w Polsce,w EU zachodniej jak i @kontolk ale nie frakcje lewicowe.

Gdyby przykładowo moja organizacja, na emigracji , otrzymała miliony dotacji i wygrywamy wybory ,to w Polsce,wprowadzę leki bez opłat dla dzieci do 18 roku życia(BRD,UK), kwotę bez podatku 24.00

...  wyświetl więcej

@Marek Lipski: ja bym jeszcze chciał żeby na księżyc chodziło się pieszo, da rade ?

@Marek Lipski: Kapitalizm powiadasz? Przymusowy zus, lewe renty, zasiłki z mopsu to przykłady dzikiego kapitalizmu?

@zwrotypoangielsku: A to w krajach kapitalistycznych nie ma zasiłków, nie ma składek emerytalnych i ludzi nieuczciwych? Myślę, że nieprędko ludzie przejrzą na oczy, bo osoby pokroju Korwina od lat wmawiają, że w Polsce jst jakiś socjalizm.

@_serpico_: Bredzisz,po wypiciu flaszki u Trebora,któremu zostały tylko 2.

  kontolk,  28/05/2015

dziwna sprawa, po kliknięciu na zdjęcie Marka Lipskiego program antywirusowy zablokował konia trojańskiego i przerwał połączenie ze stroną EIOBA, w co się bawimy ????

@kontolk: Jesli masz Nortona , Kasperskiego to zmień program na inny. Uważaj na Facebook,na którym polscy internauci mają właśnie problemy z trojanem.O tym pisały media w Polsce,w tym gazeta.pl Przeglądarki mają luki (Chrome,Firefox) gdyż Facebook się dołącza automatycznie i mile szpieguje ....a potem na stronach internetowych włączają się reklamy ze stron ,którymi byłeś zainteresowany.Dodam Aktua ...  wyświetl więcej

@kontolk: Dodam.Kapitalizm wyczerpał swoje możliwości a Polsce są potrzebne zmiany aby zatrzymać exodus.
O tym wiele razy pisali prof.Rybiński, dr Cezary Mech i inni ....a to nie są socjaliści ani ludzie z trudnym dzieciństwem lub którym brakuje przyjemności.

  kontolk,  29/05/2015

@Marek Lipski: akurad mam NODa

@Marek Lipski: oczywiście Polska potrzebuje zmian: obniżenia podatków, zmniejszenia biurokracji, uproszczenia systemu podatkowego, żeby produkcja wróciła z chin do kraju. w tedy powstaną miejsca pracy i zostanie zatrzymany exodus. Niektóre zamożne kraje mogą sobie do pewnego stopnia pozwolić na socjalistyczne eksperymenty ale nie my z naszym poziomem zamożności i położeniem geopolitycznym. I przes ...  wyświetl więcej

@kontolk: No tak - możemy przeszczepiać kapitalizm z USA ale socjalizmu ze Skandynawii już nie?

Kapitalizm to model dla dużych i silnych państw, które mogą innym narzucić swoje warunki - dlatego Polska stała się kolonią. Dla takich krajów jak Polska - zdrowy socjalizm to jedyna droga.

@kontolk: Opinia jest już odezwą i jest krótką notką.Dziękuję.Pięknego Dnia życzę.Piątki i soboty piszę tylko optymistycznie.Wprowadziłem jak w życiu prywatnym ,pewną dyscyplinę,dla siebie,gdyż uważam,że nasze życie,na naszej planecie jest od nas zależne.Nasza podróż na naszej planecie jest bardzo krótka,pomimo eksperymentów przedłużających życie ale tylko dla miliarderów.Mam nie tylko 10 dzieci i ...  wyświetl więcej

@kamil30: Zgadzam się z opinią.Dla Polski-zdrowy socjalizm to jedyna droga.Czy Moskwa lub NSA w USA się zgodzą ,..to już jest inny temat.Na początek,jest ważne dla wszystkich: poszanowanie prawa cywilnego,karnego i Konstytucji.Wszyscy wiemy że kartele "energetyczne" decydują w USA,EU a administracje wykonują rozkazy.Realni właściciele Polski są znani:
http://wlascicielepolski.pl/Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska