Login lub e-mail Hasło   

Fizyka kwantowa, ujęcie Hermetyczne

Jest to fragment książki Karola Kolmo "Żegnaj, Winetu" dotyczący hermetyzmu i fizyki kwantowej
Wyświetlenia: 957 Zamieszczono 06/03/2017

 • No, chcesz wiedzieć treść tego, co udało mi się przetłumaczyć? Tak plus minus.

 • A jest to takie niezwykłe? W ogóle, skoro i tak jesteśmy zagrożeni. To z chęcią się dowiem.

 • Otóż mówiłem ci, że gdy odkryto liczby nierzeczywiste,na przykład pierwiastek kwadratowy z minus dwa,  Tartaglia, ich odkrywca przeżył załamanie nerwowe. Ale to jeszcze nic, później zauważył, że skoro są liczby nie z tego świata, to może i jest jakaś rzeczywistość nie z tego świata. I właśnie on położył pierwszy trop pod to, do czego doszli jego następcy. Skonkludował w swych zapiskach, że może to mieć jakiś związek z ideą Jaskini Platońskiej. Właśnie te liczby, które my dziś znamy jako liczby zespolone.

 • Nie rozumiem, ale kontynuuj. - powiedział, już mocno zmęczony prowadzeniem auta, Krystian.

 • Potem, jak głosi księga, wielu światłych zaczęło drążyć zagadnienie. Między innymi wśród nich był Newton. Tartaglia zauważył, że zgodnie z Kabałą, bo znał tę żydowską mądrość, istnieją dwa światy. Pierwszy i najważniejszy jest Świat Transcendentny , Świat Absolutu, a później jest dopiero nasz świat rzeczywisty

 • Ciekawe, mów dalej – powiedział Krystian. - Jak będziemy dojeżdżać do Marków, muszę wykonać jeden telefon.

 • Otóż swoje załamanie nerwowe Tartaglia zawdzięczał temu- kontynuował pewny siebie Michał -, iż oto uświadomił sobie, iż być może te liczby nierzeczywiste, które odkrył, być może wiążą w jakiś sposób ten Świat Transcendentny z naszym światem, choć mędrcy żydowscy utrzymywali i utrzymują, że z naszego świata nie ma żadnego połączenia w ten Świat Transcendentny.

 • Podobnie jest z alegorią Jaskini Platońskiej, czyż nie? - Krystian błyskotliwie wrzucił swoje dwa grosze do monologu Michała Samotnika.

 • No właśnie, w alegorii Jaskini Platońskiej jest podobnie. Jest nasz świat, ale jest to tylko świat cieni tego pierwotnego świata, świata Idei. I ludzie nie mogą nic rzec o tym Świecie Idei. Ludzie znają tylko ten świat, w którym żyją.

 • I to by znaczyło, jeśli cię dobrze rozumiem, że liczby zespolone opisują ten Świat Idei lub inaczej Świat Transcendencji?

 • Nie tylko liczby, ale także funkcje zespolone. Ale o tym jest dopiero w dalszej części Tajnej Księgi Hermetyzmu.

 • Wiesz – zauważył Krystian. - Czasami mam wrażenie, że prawda, ta prawdziwa wiedza, jest ukrywana, starannie ukrywana. Przecież liczby zespolone, funkcje zespolone są od wielu stuleci doskonale znane, ale cóż z tego, na uniwersytetach nie znajdziesz tego typu informacji.

 • Masz rację, starannie ukrywana, stąd nawet nazwa Tajna Księga, prawdopodobnie wynika to stąd, iż ludzie nie są jeszcze gotowi na prawdę, być może nie wytrzymaliby tego.

                                    *****************************************

Położył się więc do łóżka, oświecił lampkę kinkietową i wziął skrypt do ręki. Zaczął czytać. Uważnie czytać, wszak ważkie było niemal każde słowo w tym dziele.

Pierwsza część zawiera niemal wszystko to, co dotąd usłyszał od Michała Samotnika. Dobrze się to czytało, a przecież była to kompilacji kilku lub nawet kilkunastu autorów, którzy na przestrzeni wieków dodawali coś od siebie. Czytał tak spokojnie, minuty leniwie mijały. W końcu , już dobrze w połowie księgi, dotarł do czegoś nowego, do czegoś co zmieniło całkowicie jego pojęcie świata.

Fizykę zjawisk można opisywać z dwóch perspektyw. Pierwsza to optyka klasyczna, Newtonowska, lecz druga to optyka Świata Transcendencji. Co najdziwniejsze tę drugą optykę odkryli twórcy mechaniki kwantowej, lecz nie poznali się oni na wszystkich konsekwencjach tej optyki, nie poznali się na prawdzie. Działali oni na ślepo. I nawet teraz , a piszę to w trzydziestym siódmym roku dwudziestego wieku [ przypisek tłumacza: tekst ten umieścił w Tajnej Księdze Hermetyzmu Kurt Model, wielki Mason i Kolewdor, Żyd który musiał w 1939 emigrować wraz z rodziną z Polski do Ameryki przed inwazją nazizmu], nawet nie mają pojęcia, co dosłownie czynią. Owszem używają oni narzędzi z tego poziomu( Poziomu Transcendencji), lecz robią to niejako w sposób inżynierski, smakując się jedynie wynikami tak prowadzonych operacji, lecz nie zastanawiając się nad ontologicznymi konsekwencjami tego podejścia. Oni sami twierdzą, że tak naprawdę nie wiedzą, o co w tym chodzi, lecz ważne są efekty tego postępowania, grunt że to działa. Bo w ten sposób, w sposób doskonały, można opisać fizykę subatomową. W ten sposób wyjaśniono budowę atomu, powłok elektronowych. Wyjaśniono efekt tunelowy, nadprzewodnictwo i wiele jeszcze innych zjawisk, które można opisać tylko z poziomu Świata Transcendencji. Prawda jest jednak taka, że liczby i funkcje zespolone pozwalają na dotarcie do optyki Świata Transcendencji. I można dzięki tej optyce opisać fizykę zjawisk...

Mamy więc niejako dwa poziomy. Pierwszy to nasz zwykły poziom rzeczywisty, ten Newtonowski. Drugi zaś to poziom Świata Transcendencji. Jest to ów poziom Idei, który pierwszy opisał Platon w metaforze Jaskini Platońskiej, a także Żydzi, Kabaliści, w metaforze Drzewa Życia. Oto więc mamy dostęp do największych tajemnic świata Natury. …

...Jeśli się jednak rozpatruje fizykę zjawisk, to należy pamiętać, by nie mieszać dowolnie aparatu matematycznego fizyki klasycznej, z aparatem matematycznym tego Poziomu Transcendencji. Co do matematycznych konsekwencji, to współcześni fizycy, piszę to z perspektywy czwartej dekady dwudziestego wieku, wypracowali poprawne formy aparatu matematycznego, lecz co do interpretacji to dalej są ślepcami. Fakty zaś są takie, iż na Poziomie Transcendencji fizyka zjawisk dokonuje się zgodnie z równaniem Schrödingera, jest to równanie jest różniczkowe; funkcje, które go spełniają, są funkcjami zespolonymi, co więcej jego rozwiązaniem może być kilka funkcji zespolonych, co sprowadza się do tego, iż układ może być w superpozycji tych stanów. Co już w sposób istotny jest różne z tym, co mamy w fizyce klasycznej, gdzie nie ma superpozycji stanów. To równanie jest różniczkowe, jest więc w sposób automatyczny równaniem o charakterze deterministycznym. I , jak pisałem, opisuje ono fizykę z punktu Poziomu Transcendencji. Czyli innymi słowy na Poziomie Transcendencji świat jest zdeterminowany. Aby jednak dowiedzieć się, jak procesy będą się dokonywać na Poziomie Rzeczywistym, tym , w którym żyjemy, musimy zrobić pewien wysiłek , by wysupłać informację z tego Poziomu Transcendencji. Analogia tu jest taka jak pomiędzy liczbami rzeczywistymi a zespolonymi. Otóż, jak każdy wie, każda liczba rzeczywista jest zarazem liczbą zespoloną, lecz nie każda liczba zespolona jest zarazem liczą rzeczywistą. Co więc musimy dokonać? Musimy dokonać tak zwanej Redukcji Funkcji Stanu. Jest to proces przejścia z poziomu liczb i funkcji zespolonych na poziom liczb i funkcji rzeczywistych. Lecz ten proces jest kosztowny, bowiem otrzymujemy wtedy owszem informację o procesach z Poziomu Rzeczywistego, ale tylko z prawdopodobieństwem ich zaistnienia mniejszym od jedności. Dochodzi więc do całkowitej ruiny determinizmu. Innymi słowy Poziom Rzeczywisty różni się także tym od Poziomu Transcendencji , że przyczynowość jest inna. Na Poziomie Transcendencji mamy determinizm, a na Poziomie Rzeczywistym jest indeterminizm. Współcześni fizycy kwantowi trochę inaczej, w swej nieświadomości, interpretują fizykę. Otóż oni interpretują, że ta redukcja dokonuje się podczas pomiaru, czyli tak zwanego kolapsu funkcji stanu. Mieszając przy tym oba poziomy niepoprawnie i wysuwając z tego zbyt solipcystyczne wnioski. Według nich nic nie istnieje dopóki nie zostanie pomierzone. Co jest oczywistym nonsensem. Według jednak prawidłowej interpretacji Redukcja Funkcji Stanu jest typowo obliczeniowym procesem, a pomiar ma tylko charakter dekoherencji kwantowej. Po pomiarze bowiem układ znajduje się w stanie, które wskazał pomiar. Nie można także dowolnie mieszać tych poziomów, bo to są dwa różne podejścia. Takie więc elementy Poziomu Transcendencji jak: alokalność, superpozycja, splątanie kwantowe, kolaps kwantowy, itd., są pojęciami jedynie z Poziomu Transcendencji, i nie mają analogii z Poziomem Rzeczywistym. Mają one tylko pewne konsekwencje , jak na przykład efekt tunelowy, na Poziomie Rzeczywistym....

...Jak pisałem na Poziomie Rzeczywistym obowiązuje indeterminizm, co oznacza , że istnieje tylko określone prawdopodobieństwo mniejsze od jedności, że dany skutek zaistnieje lub inaczej mówiąc, że dana przyczyna spowoduje dany skutek. Powstaje więc naturalny dylemat, czy na naszym Rzeczywistym Poziomie wszystko zależy od przypadku, jak chcieliby ateiści, wszak de facto nie wiadomo jaki nastąpi skutek, oczywiście z puli wszystkich dozwolonych w każdym konkretnym przypadku skutków? Jednak nie musi tak być, może być , że to immanentny Bóg decyduje w każdym szczegółowym przypadku czy dana przyczyna zaskutkuje i jaki to będzie skutek. Czyli to Bóg zadecyduje czy elektron wyemituje foton i przejdzie na orbitalę bliżej jądra atomowego, czy nie wyemituje tego fotonu. A ponieważ ogrom świata i materii, atomów jest tak wielki, to na pierzy rzut oka wydaje się niemożliwe i nie do ogarnięcia. Ale może właśnie na tym polega wszechmoc Boga. Bóg więc, jeśli istnieje, decyduje w każdym elementarnym przypadku jak rozwija się historia świata. Jednak Bóg jest o tyle ograniczony, iż w każdym konkretnym przypadku może wybierać ale tylko z puli dozwolonych skutków, o czym mówi właśnie fizyka ze sfery Świata Transcendencji. Z drugiej strony, skoro istnieje indeterminizm w naszym Rzeczywistym Świecie, to sankcjonuje to także istnienie wolnej woli człowieka, i człowiek staje się w pewien sposób podobny Bogu, nie mówię że równy Bogu, tylko podobny Bogu, bo człowiek również może na swoją skromną skalę kształtować rzeczywistość. Może wybierać, czy coś dokona , czy tego zaniecha. Tak więc fizyka Świata Transcendencji sytuuje człowieka jako nieodłączną część Świata. Dawniej, gdy rozpatrywano tylko fizykę ze Świata Rzeczywistego, czyli na przykład posługując się dynamiką Newtonowską , człowiek ze swoją wolną wolą był jakimś wybrykiem natury i nie pasował do opisu fizycznego, wszak fizyka ze sfery rzeczywistej( dynamika Newtonowska)jest w pełni deterministyczna, a człowiek ma i miał wolną wolę, czyli był elementem indeterministycznym, istnieje więc swoisty paradoks. Dlatego też na tym dylemacie powstała koncepcja dualizmu ciała i duszy. Ciało było deterministyczne, było maszyną działającą w ściśle określonych trybach, a dusza miała wolną wolę, była więc indeterministyczna. Teraz jednak znając fizykę z Poziomu Transcendencji pozbywamy się tego dualizmu. Człowiek niejako w całości jest i był częścią przyrody, i jest to spójne z fizyką z poziomu Transcendencji, czyli inaczej mówiąc z poziomu fizyki kwantowej. …

...

Podobne artykuły


8
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1067
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1131
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 670
7
komentarze: 5 | wyświetlenia: 358
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1733
6
komentarze: 70 | wyświetlenia: 326
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 670
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1143
5
komentarze: 0 | wyświetlenia: 350
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142914
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245528
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Mi się to trochę nie zgadza. Bo według mnie świadomość (dusza) jest raczej z tego drugiego świata, z poziomu teanscendencji. Więc człowiek żyje naraz w dwóch światach.
Zresztą wniosek ten jest stary jak buddyzm.

@Koriolan: Poziom Rzeczywisty nie jest oddzielony od Poziomu Transcendencji, tylko jest niejako zanurzony w tym poziomie Transcendencji, więc dusza człowieka może jak najbardziej egzystować w tym Poziomie Transcendencji i zarazem funkcjonować na Poziomie Rzeczywistym . Równania fizyki kwantowej dają klucze do tego, by zajrzeć tam za zasłoną tajemnicy. Pozdr

@Krystian Defer: W pewnym momencie Twojego tekstu było że te światy nie mogą się "kontaktować". Nie chce mi się tego szukać. W każdym razie dla mnie człowiek jest właśnie istotą z dwóch różnych poziomów. Lub inaczej człowiek jest "stykiem" dwóch poziomów ...

@Koriolan: "Lub inaczej człowiek jest "stykiem" dwóch poziomów ..." ... połączeniem materii i Ducha ... ?

@pokrzywiony: tak ...
Ale też Boga i szatana,
Ciepła i zimna,
Miłości i lęku,
Dobra i zła,
...
Itd itd itd ...

@Koriolan: Jak odróżnić szatański pomysł od Bożego planu ?

@Koriolan: Kwasne i slodkie
Dysonans i konsonans
surowe i gotowane, tez ?

@pokrzywiony: połączeniem materii i Ducha ...
To wtedy kiedy babcia piecze chleb w ....Duchowce ?

@zakrawarski: też ...
Cała dwoistość świata :-)))

@pokrzywiony: po owocach :-)))

@Koriolan: Chwilowa euforia jest dobrym czy złym owocem ?
A co powiesz o tym owocu ?
http://eiba.pl/379u1
Maciej Tołściuk...
https://pl.linkedin.com/in/mac(...)b7b9088 ... ciekawa zbierzność ?
"Fajny" wizerunek mu serpico w necie generuje ?

@pokrzywiony: nie chce mi się gadać o Endzie ...
.
Natomiast owoce ... Bóg zapisał w każdym z nas możliwość oceny owoców. Zapisał je w sercu.
Niestety niesforni i pyszni ludzie skopiowali możliwość oceny z serca do umysłu. Niestety ... Kopia nie jest lepsza niż oryginał.
I tu można gadać o serpico i co on zrobił z możliwością oceny owoców w swoim ego ... Coś STRASZNEGO ...  wyświetl więcej

@END: hmm ... Dziwne ...
Ty grzebałeś ile wlezie w SPLaicka a nawet posunąłeś się do realnych telefonów ... A teraz co ?
Twoje grzebanie jest świętrze ?

@END: to było coś gorszego, bo grzebałeś i zmieniałrś mi REALNE ŻYCIE ...
Ale rozumiem, że nie możesz tego zrozumieć :-)))

@END: Tak dla jasności dane osobowe Ty wygrzebałeś, więc Ty złamałeś regulamin.
http://eiba.pl/379u1
..., najpierw rozrabiasz, a potem szukasz kogo by obciążyć swoją bezmyślnością.
Może jednak chcesz, by poszły za tym jakieś telefony czy coś ?
Tak jak to załatwiłeś z Koriolanem ?
"Ostrożnie luju, bo to moja rodzina" ... wyzywanie to też łamanie regulaminu, kłamczuszku !

@END: Nie masz wstydu jak tu to wyraźnie pokazujesz.

@END: Masz wysoko postawioną rodzinkę, dlatego się tak bezkarnie czujesz ?
Ciekawe nie powiem. :)

@END: "Zawiść to zła rzecz" ... no właśnie, pozbądź się jej zanim Cię pociągnie na dno.
"Ja piszę o bimbrze ..." ... obrażasz i prowokujesz ludzi, mało tego grozisz im jak nie Policją to teraz jeszcze rodzinnymi koneksjami. Oprócz tego wydzwaniasz i oczerniasz ludzi już w realu. Nazbierało Ci się tego.

@Koriolan:
" Bóg zapisał w każdym z nas możliwość oceny owoców. Zapisał je w sercu.
Niestety niesforni i pyszni ludzie skopiowali możliwość oceny z serca do umysłu."
... trafne ujęcie, każda kopia obcina szczegóły ..., a potem te brakujące szczegóły są zastępowane domysłami.
Nie bardzo rozumie połączenie Transcendencji z Fizyką kwantową ?
Transcendencja jako poję ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: "Jak odróżnić szatański pomysł od Bożego planu ? "
Mariusz, jesli roznica jest trudnozuwazalna to po co odrozniac ?
Wrzuc do jednego garnka i....pomieszaj !

@zakrawarski: "... jesli roznica jest trudnozuwazalna to po co odrozniac ?" ... problem polega na tym że różnica jest zauważalna, tak jak odróżnia się biel i czerń, tylko że po czasie, gdy "pomysł" wydaje owoce to już z reguły jest zbyt późno można jedynie listę błędów przekazać następnemu pokoleniu, dla nas wszystkich czas ma jeden kierunek ...
Nas wszystkie istoty żyjące łączy jedna nieub ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: he he ...
Wrzuć sobie borowiki i borowiki szatańskie do jednego gara ... I pomieszaj.
A następnie daj teściowej :-)))

@Koriolan: Dlaczego Teściowej ? ... tak stereotypowo ?

@pokrzywiony: oj tam ... Dzieci przecież nie będzie truł ... A kogoś trzeba :-)))
Żonę też chyba lubi ...
:-)))

@pokrzywiony: w/g mnie dobrze to ująłeś ...
Transcendencja jest czymś innym, jest uogólnieniem tak jak RD. W wyniku RD lub transcendencji wszystko staje się jednym. Fizyka kwantowa rozdrabnia materię aż dochodzi do tego, że materia jest niczym. Jeszcze jeden krok i stwierdzą, że wszystko jest jedną informacją i wtedy nauka złączy się z duchowością, mistyką :-)))

@Koriolan: Dysonans pomiędzy fizyką kwantową, a klasyczną wynikł z tego że zwykło się analizować rzecz nie dziedzinę osi czasu liniowego i równoległego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)erencji ...
Fizyka klasyczna wynika z fizyki kwantowej, choć my ją poznajemy w odwróconej chronologii, problem polega na tym że różne ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Koriolanus, tesciowa juz u aniolow ! Wiec komu dac ?

@pokrzywiony: Mariusz, z tym kopiowaniem masz na mysli Lorda Lipskiego ?

@Koriolan: Korio.....to roznica pomiedzy pomyslami boga a szatana jest mniej wiece podobna
do dwoch grzybow ? Latwo sie pomylic !

@zakrawarski: " Mariusz, z tym kopiowaniem masz na mysli Lorda Lipskiego ?" ..., a kto to Lipski ? Nie widzę jego twórczości, więc jest mi obojętna ;)
Co do kopiowania to, kopiowanie nie wymaga myślenia analitycznego tylko wierności, niestety wtedy kopiuje i powiela się też szkodliwe błędy :(
Dlatego zamiłowanie do klasyki jest wskazane :)
...  wyświetl więcej

@zakrawarski: daj komuś, kogo nie lubisz ...
Może rybki sąsiada ?

@zakrawarski: dasz radę odróżnić ...
Bóg stworzył delfina ... A szatan torpedę ...
Bóg stworzył ziemię kulistą a szatan chciał ją przerobić na płaską ... Itd :-)))

@pokrzywiony:. Fizyka klasyczna - kwantowa.
Hmm ...
Mi się wydaje, że po prostu człowiek jest za głupi. WYMYŚLA prawa na podstawie tego co widzi. Tak wymyślono fiz.klasyczna. potem się okazało, że to gówno prawda ale naukowcom nieśpieszno przeprosić ludzi, no to wymyślają inne prawa fiz.kwantowa. Poza tym trzeba by w ludziach zmienić myślenie ... A to bardzo ciężko zrobić. Popatrz na ...  wyświetl więcej

@END: no widzisz ? Można ...
Co prawda myślałem o innych rzeczach ... Ale każda podróż zaczyna się od jednego kroku ...
:-)))

@Koriolan: "Mi się wydaje, że po prostu człowiek jest za głupi. WYMYŚLA prawa na podstawie tego co widzi."
Nie całkiem wymyśla, gdyby człowiek nie maił na czym myśli oprzeć to niczego by nie wymyślił, a jak czegoś nie rozumie to manipuluje prawdą tworząc własne kłamstwa.
Próbujemy to co widzimy interpretować według posiadanych możliwości, a że tli się w nas tęsknota za wiecznością to ...  wyświetl więcej

@END: "Jakbyście jeszcze zrezygnowali z opieki państwa , na które non stop narzekacie , to wtedy byłby naprawdę deep. "
Gdybyś mógł, to najchętniej byś nas zabił i umieścił w bezimiennych urnach, bo nie chcemy Ci dostarczać rozrywki takiej jakiej od nas oczekujesz.

@END: Jak wyczyściłeś już kible to bierz się za czyszczenie szaletów miejskich, skoro Ci się tak nudzi !

@END: SER....
To w takim razie idz do "Gdzie jesteś, o Boże ?" i poprzyj Pana Boga 6-tym przykazaniem
Bo to juz 5-ty dzien ...........

@END: Ja skomentowalem to "kopiowanie"....powyzej....w ten sposob....
.....Mariusz, z tym kopiowaniem masz na mysli Lorda Lipskiego ?
Pisania w sercu moze dokonac tylko bardzo doswiadczony cardiolog.
Kazdy inny ktory "pisze w sercu" zabije pacjenta.
Oczywiscie Mariusz obmyslil to w alegoryczny sposb, jak to Mariusz czesto czyni. Bywaj....!!!
I bog zaplac !

@zakrawarski:
"Pisania w sercu moze dokonac tylko bardzo doswiadczony cardiolog.
Kazdy inny ktory "pisze w sercu" zabije pacjenta. "
... kardiolog nie zaprojektował, nie oprogramował ani nie stworzył serca :)

@END: Ups znowu za wysoko jak dla Ciebie, zatrzymałeś się na poziomie 4 latka dalej tylko rosłeś.
Poszukam czegoś na Twój poziom, chociaż będzie trudno.

@END:
"Wiesz na czym polega problem ? Ty po prostu mało czytałeś , zdecydowanie za mało książek."
... hehe, dzięki temu mam nieco mniej nasrane we łbie :)
Zamiast czytać więcej praktykowałem, a Tobie co po tym że przeczytałeś Kamasutrę ?

@END: "Przeczytaj choć jedną książkę Dawkinsa ..."
... Ty czytałeś ? , jeśli tak to już wiem że nie chcę jej przeczytać, wystarczy widzieć jaką Tobie papkę we łbie zrobiła.
A proces ewolucyjny i adaptacyjny znam od strony praktycznej, może nie ten biologiczny, ale trochę pomysłów pozornie zwariowanych i niemożliwych wdrożyłem, badania przeszły i w praktyce te swoje pomysły mam przete ...  wyświetl więcej

@END: "Koleś " ... nie jestem dla Ciebie "Koleś" i nie nie spouchwalaj się tak, nie życzę sobie tego rozumiesz ?
Czytać pewnie potrafisz, tylko czy ze zrozumieniem ?

@END: "Taka kmiociarnia jak ty " ... wystarczy teraz zrobię kopie i sporządzę odpowiednie powiadomienie o nękanie w miejscach publicznych. Dzięki za dostarczenie odpowiedniego materiału. :))))
Zaczepiasz i obrażasz. Udowodniłeś to już ponad wszelkie wątpliwości.
Oczywiście o tym jak organizujesz nagonkę na prezesa Macieja Tołściuka, też należy powiadomić.
Człowiek może nawet n ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: "rozzuchwalaj" ... od zuchwałości nie zaufania o którym w tym przypadku mowy być nie może.

@END:"spouchwalaj" miało być rozzuchwalaj, teraz jasne ?
Ciężko się z Tobą porozumieć, nie ważne dajmy sobie spokój z tymi dialogami skoro się nie rozumiemy.
Zamiast obrażać tu z nudów, zrób lepiej 10 pompek, 200 przysiadów albo odwrotnie, wtedy jako kinestetyk poczujesz się o wiele szczęśliwszy, niż wysiadując tu na forum i krytykując kwestie których nie potrafisz zrozumieć.
...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: https://media.rs-online.com/t_(...)-01.jpg
Tak że rozumie Twoje obawy, ale możesz być spokojny dysponuje odpowiednią aparaturą i wiem jak z niej korzystać :)
Jak przetestować łączony kabel też wiem i umie to robić, możesz być spokojny.

@END: "Z tymi pompkami nawet dobre :)" ... i życzliwe, tak już masz więc żyj w świecie w którym się spełniasz.
Intelektualne wywody są po za Twoją naturą. Nie martw się jesteśmy z różnych bajek i tak ma być. :)
" tylko z jakiego powodu twoja wiara ma być wyznacznikiem ?" ..., a choćby z matematycznego. mam dość tych wszystkich wojen i nieszczęść tymi wojnami powodowanymi. Jestem prze ...  wyświetl więcej

@END: Dlaczego nie pozwalasz mi gadać z ludźmi którzy są wstanie coś zrozumieć , tylko ciągle z tym swoim wątpliwym poczuciem humoru się wtrącasz ? ... nic tym nie wnosisz tylko przeszkadzasz.
Taką masz naturę sabotażysty, jeśli czegoś nie potrafisz to przeszkadzasz innym. :(

@podobny: ..., też to zauważyłem. Coraz częściej odpuszczam nic nie mówiąc, staje z boku i się przyglądam czekając na rezultat.

@END: he he ...
Punkty to ja ....
Tobie TEZ daje ... Jak Ci brakuje:-)))

@END: Jak masz słabą wolę to poco po blokadach i usunięciach zakładasz ciągle nowe konta i kontynuujesz swoje brednie ? Wylosuj sobie hasło, wprowadź do konta i zapomnij proste. Nie zawracaj ciągle głowy swoimi problemami, użytkownikom eioby jak i jej administorom, przez Ciebie nie można tu normalnie pogadać o różnych problemach, bo potrafisz tylko głupio dowcipkować. rozpieprzyłeś portal przy wsp ...  wyświetl więcej

@podobny: he he he ...
Wszyscy to widzą ...
Hmm ...
Wszyscy świadomi :-)))
Bo Dyl i inni ... Są tacy sami :-)))
Ale niech tam ...
Wszyscy są jacy chcą :-)))

@pokrzywiony: he he ....
Dobrze mu powiedziałeś ...
A we Wrocławiu deszcz pada. U mnie w Radomiu była fajna pogoda :-)))

@Koriolan: Już dojechałeś ? Pogadałem sobie dziś z Piotrkiem :)
Ps. Czekam na Ciebie w Rybniku ;)

@pokrzywiony: tak
Przejechałem się Pendolino ... Fajnie tnie ... WAWA Wrocław 400 km przez 3.5 h.
Jeszcze poczęstunek w cenie biletu :-)))

@END: Stałeś się sztandarowym przykładem internetowego hejtera, sam sobie na to zapracowałeś teraz się ciesz owocami własnej pracy.
Dopóki eioba i internet będzie istniał to będziesz brany jako przykład zatruwania życia społecznego na forach publicznych. Chciałeś tego to masz.

@Koriolan: Super, pozdrów Macieja z Żoną ;)

@END: a ja pamiętam o Tobie i lubię dawać przykład z Dyla i Ciebie. Jesteście świetne przykłady :-))))
I naprawdę Cię lubię .... Jesteś fajny chłopak nawet jak trochę upierdliwy :-))))
Programujesz w linuksie ?

@END: Dla nas jesteś tylko przykładem i nie jedną jeszcze rozmowę na temat swojego postępowania przeczytasz, i nie tylko na eiobie na innych forach też będzie o Tobie głośno. :)

@Koriolan: Serpico i programowanie ? , ... on sobie takimi bzdetami nie zawraca głowy, ma ważniejsze rzeczy do roboty, przecież hejtowanie wymaga koncentracji. ;)

@END: Nie człowieka, przykład ludzkiego postępowania. To spora różnica.

@END: he he ....
Zaraz nagonka .... Po co takie słowa ? Wiem, że Ty to stosujesz ....
My tylko piszemy prawdę o Tobie i Dylu :-)))

@pokrzywiony: no tak ...
Do tego trzeba trochę głowy ... Samo szczekanie nic nie da :-)))

@END: "mam nadzieję że nie sugerujesz że wiesz jakiego systemu obecnie używam, no mam nadzieję, Olek sprawdzi. "
Niczego nie musi sugerować, sam go podałeś, wstawiając skreeny. :)

@pokrzywiony: kiedyś syn martwił się, że go żoną utrzymuje. Powiedziałem mu weź się za programowanie, po 5 - 10 latach Ty będziesz ją utrzymywał (synowa jest prawnikiem). I tak się stało. Pracuje teraz w mBanku i zarabia 20 tys.
Dobrze, że mnie posłuchał, trochę kombinował , sprzedawał telefony ale w końcu posłuchał ojca i dobrze na tym wyszedł. Moja młodsza córka też chce zostać programistą :-)))

@Koriolan: "My tylko piszemy prawdę o Tobie i Dylu :-))) " ... czyli serpico i Dyl, nicki internetowe :)
Programowanie ciekawsze od elektroniki, ale ktoś czarną robotę musi robić ;)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska