Login lub e-mail Hasło   

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Krzyworzeka Stanowisko: n...
Wyświetlenia: 605 Zamieszczono 14/06/2017

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Krzyworzeka

Stanowisko: nauczyciel terapeuta

Miejsce pracy: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Miechowie, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Cele:

 • rozwijanie swoich umiejętności zawodowych,
 • dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela terapeuty z uwzględnieniem zadań
  realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego,
 • podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
 • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

 • 8 ust. 2 pkt 1

  Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
 1. Poznanie procedury awansu   zawodowego.

- poznanie procedury awansu zawodowego,

- opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego i jego ewentualna korekta,

- analiza przepisów prawa oświatowego,

- analizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań ośrodka i przepisów dotyczących zasad funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie,

- dokumentowanie realizacji planu rozwoju,

- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

    2. Doskonalenie własnego warsztatu   pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy ośrodka.

- udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia   zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i ośrodka(kursy   doskonalące, warsztaty, konferencje, zajęcia koleżeńskie),

- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami  i artykułami pedagogicznymi,

- korzystanie z pomocy dydaktycznych aktualnie zamieszczanych w Internecie,

-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

 1. Aktywny udział w tworzeniu   dokumentów ośrodka.

Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązków nauczyciela:

- praca w zespołach tworzących Indywidualne Plany Edukacyjno – Terapeutyczne  i Indywidualne Programy Rehabilitacyjno – Rewalidacyjno – Wychowawczo – Opiekuńcze       i ich ewaluacja,

 - tworzenie miesięcznych planów pracy,

 - tworzenie wraz z zespołem wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania wychowanków,

 - tworzenie półrocznej i końcowo rocznej oceny postępów edukacyjno – rozwojowych,

 - tworzenie protokołów posiedzeń Zespołów Terapeutycznych dla poszczególnych wychowanków,

 - prowadzenie dzienników zajęć,

- wykonywanie indywidualnych badań pedagogicznych aktualnych podopiecznych, np. wg Diagramu Gunzburga.

- opracowanie rocznego planu zajęć rewalidacji grupowej bądź indywidualnej dla aktualnie nauczanego oddziału edukacyjno-terapeutycznego lub prowadzonego zespołu rewalidacyjno – wychowawczego.

 1. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami oraz innymi osobami.

-prowadzenie rozmów indywidualnych;

-prowadzenie wywiadówek,

-współpraca podczas tworzenia IPET i IPRROW-  

-organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg corocznego harmonogramu imprez ośrodka,

-współpraca z rodzicami podczas wycieczek i wyjazdów oraz przy realizacji projektów,

-współpraca ze szkołami średnimi – udział wolontariuszy w zajęciach edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjno – wychowawczych oraz imprezach okolicznościowych.  

 1. Aktywny udział w pracach Zespołu do spraw promocji placówki.  

        Pomoc przy tworzeniu strony Internetowej oraz organizowaniu imprez promujących placówkę  w środowisku lokalnym.

 • 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w  pracy technologii  informacyjnej i komunikacyjnej.

 1. Wykorzystanie technologii   komputerowej w pracy pedagogicznej.

- opracowanie i prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji wynikającej  z obowiązków nauczyciela,

- wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz gromadzenie informacji, które będą wykorzystywane do tworzenia strony internetowej przez informatyka PSONI,

- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń,

- tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint,

- wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych,

- wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno –wychowawczych,

- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, gier edukacyjnych, encyklopedii, Internetu,

- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów   edukacyjnych,

- umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej,      

- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie   postępowania egzaminacyjnego.

 • 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność  dzielenia  się  wiedzą   i  doświadczeniem  z  innymi nauczycielami, w  tym  przez  prowadzenie otwartych  zajęć,  w szczególności  dla  nauczycieli  stażystów  i nauczycieli  kontraktowych,  prowadzenie  zajęć  dla nauczycieli  w  ramach       wewnątrzszkolnego doskonalenia  zawodowego lub  innych  zajęć.

 1. Wymiana doświadczeń z innymi   nauczycielami.

- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli,

- udostępnianie swoich materiałów,

- współpraca z innymi terapeutami i specjalistami podczas tworzenia IPET i IPRROW,

- współpraca podczas spotkań Zespołów Terapeutycznych,

- współpraca podczas organizacji uroczystości wynikających z harmonogramu imprez w  OREW,

    2. Wymiana doświadczeń na radach   pedagogicznych.

- aktywne uczestnictwo w   posiedzeniach rady programowej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych   szkoleń,

- prowadzenie szkoleń w ramach   wewnątrzplacówkowego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według  harmonogramu na dany rok szkolny).

   3. Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu do spraw szkoleń w OREW.

- planowanie szkoleń, które ewentualnie mogłyby być przeprowadzone w placówce,

 -gromadzenie informacji i ofert szkoleń,

   4. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

- prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli i wspólne ich omawianie,

 - konsultacje z innymi nauczycielami i specjalistami.

   5. Dzielenie się wiedzą poprzez  publikacje.

- opublikowanie na stronach internetowych planu rozwoju zawodowego

 • 8 ust. 2 pkt.4 a

Opracowanie  i  wdrożenie  programu  działań  edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych  lub  innych  związanych  odpowiednio  z oświatą, pomocą  społeczną   lub  postępowaniem  w  sprawach  nieletnich. 

 1. Organizowanie wycieczek i wyjść do instytucji kulturalnych. 

- organizacja wyjść do Miechowskiego Centrum Kultury i Sportu,

- wyjścia do kręgielni,

 - organizowanie wyjść do Miechowskiej Galerii u Jaksy,             
 - organizacja wycieczek przedmiotowych dla dzieci i młodzieży OREW,    

  - realizacja programu według ustalonego planu pracy.

 • 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie  zakresu  działań  szkoły, w   szczególności  dotyczących  zadań dydaktycznych, wychowawczych  lub  opiekuńczych .

 1. Pozyskiwanie środków na rzecz   lepszego funkcjonowania placówki.

- pomoc podczas zbierania 1% na rzecz PSOUU (zachęcanie do przekazywania 1%, roznoszenie ulotek i informacji),

- współpraca z rodzicami,

      2. Kultywowanie tradycji przez przygotowywanie uroczystości szkolnych OREW.

- przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji różnych uroczystości.

      3. Pedagogizacja i wsparcie dla   rodziców.

- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,

- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej ośrodka,

- udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych (gromadzenie   przepisów prawnych, współorganizowanie pomocy psych. – pedagogicznej),

- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian   zachodzących w systemie oświaty.  

   4. Organizacja konkursów na terenie ośrodka i poza nim.

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży OREW.

   5. Udział w akcjach charytatywnych.

- zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach (np. zbieranie zakrętek, pomocy materialnej dla uczniów z rodzin potrzebujących).

 • 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie  zadań  na  rzecz  oświaty ,  pomocy  społecznej  lub postępowania  w  sprawach  nieletnich  we  współpracy  z  innymi  osobami , instytucjami  samorządowymi  lub  innymi  podmiotami .

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

- pisanie opinii pedagogicznych na potrzeby PPP,

- współpraca ze  specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej przy wydawaniu orzeczeń o potrzebie zajęć edukacyjno – wychowawczych oraz zajęć rewalidacyjnych.

   2. Współpraca z Kuratorem Sądowym, asystentami rodzin osób niep., opiekunami prawnymi podopiecznych.

- indywidualne spotkania,

- rozmowy telefoniczne,

- pisanie opinii dotyczących bieżących spraw dotyczących aktualnych uczniów w OREW,
-kontakt telefoniczny

   3. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

- wydawanie pisemnych opinii dotyczących poszczególnych podopiecznych,

- kontakt telefoniczny.

   4. Współpraca ze Szkolnictwem Wyższym.

- pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich (prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w   przygotowywaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez studentów).

   5. Współpraca ze środowiskiem   lokalnym sprzyjająca integracji.

- organizowanie wycieczek  pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji  publicznych,

- współpraca z różnymi instytucjami podczas organizacji imprez okolicznościowych, np. podczas Dni Miechowa. 

 • 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność   rozpoznawania  i  rozwiązywania  problemów  edukacyjnych, wychowawczych  lub  innych, z uwzględnieniem  specyfiki  typu  i  rodzaju  szkoły,  w  której  nauczyciel  jest  zatrudniony.

 1. Opracowanie indywidualnych   programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy dla   dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

- dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka;- opracowanie programu dla konkretnego dziecka,

-ewaluacja programu.

   2. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
- podsumowanie i wnioski.

 

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m. in. przydziału czynności realizującemu.

Podobne artykuły


10
komentarze: 55 | wyświetlenia: 1165
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 852
10
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1314
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 371
6
komentarze: 55 | wyświetlenia: 1527
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 729
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 141473
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 238045
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 110216
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Oto wyniki przeedukowania nauczycieli. Tak jakby edukacja zależała na ilości paragrafów, punktów, ogólników, okólników i nikomu niepotrzebnego ble ble ble. Oby pani nie skończyła wyłącznie na poznawaniu procedury awansu zawodowego, Korytarzem szkolnym idzie dwóch nauczycieli. Jeden młody, objuczony książkami, mapami, pomocami szkolnymi i drugi, stary na luzie z rękoma w kieszeniach. Młody :
...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska