Login lub e-mail Hasło   

Sposób działania POL-CAT S.A.

Rewolucja w handlu i sprzedaży usług za przyczyną POL-CAT S.A. korzystna dla konsumentów i dostawców towarów i usług
Wyświetlenia: 308 Zamieszczono 18/07/2017

Sposób działania POL-CAT. S.A.

POL-CAT S.A. znajdzie nowe kanały sprzedaży profesjonalnych narzędzi i elektronarzędzi oraz innych profesjonalnych wyrobów i usług i będzie je obsługiwał w kraju i za granicami Polski za co uzyska wynagrodzenie prowizyjne od producentów i dystrybutorów sprzedawanych towarów zależne od cen sprzedaży prowadzonej według zasady:

1.Sprzedawane wyroby dostarczane są do nabywcy z magazynu producenta, dystrybutora i fakturowane przez niego na warunkach określonych przez POL-CAT S.A. w specyfikacji dostawy,

2.Odbiorca decyduje o szczegółach zakupu według utworzonego regulaminu sprzedaży w POL-CAT S.A. w ramach uzyskanych od dostawców towarów i usług upustów handlowych,

3.Producent, dystrybutor wyrobów dostarczanych do sieci handlowej obsługiwanej przez POL-CAT S.A. podpisze notarialnie umowę o bezterminowej wyłączności POL-CAT S.A. w utworzonej przez POL-CAT S.A. sieci sprzedaży. W umowie będzie określone wynagrodzenie prowizyjne POL-CAT S.A. za świadczone producentom i dystrybutorom sprzedawanych towarów usługi pośrednictwa handlowego zależne od uzyskanych cen sprzedaży ich towarów,

4.POL-CAT S.A. zastrzega sobie dowolność kształtowania oferty handlowej w tym narzędzi i elektronarzędzi profesjonalnych co do doboru narzędzi i marek oraz i prawo do negocjowania ramowych cen zakupu narzędzi i elektronarzędzi i osprzętu do nich oraz innych wyrobów,

5.POL-CAT S.A. zastrzega sobie dowolność kształtowania swojej sieci handlowej i kierowanej do niej oferty.

6.koszt dostawy i ubezpieczenia ponosi dostawca,

7.Płatność za zakupione przez końcowego odbiorcę towary jest przekazywana bezpośrednio na konto producenta, dystrybutora wyrobów sprzedawanych w sieci POL-CAT S.A.,

8.Zapłata prowizji dla POL-CAT za uzyskaną sprzedaż jest rozliczana i dokonywana w okresach miesięcznych na konto POL-CAT S.A. po uzyskaniu płatności za dostarczone towary od końcowego odbiorcy ,

9.Wszyscy pracownicy POL-CAT S.A. są wyłącznymi i równymi udziałowcami w akcjach POL-CAT S.A. i mogą je odsprzedać wyłącznie POL-CAT S.A. za ich udział w wartości POL-CAT S.A. obliczanej jako trzyletnia wartość sprzedaży podzielona przez aktualną liczbę pracowników pomniejszona o sumę wypłaconych wszystkich pensji,

10. Połowa całkowitej uzyskanej prowizji POL-CAT S.A. będzie przeznaczona na finansowanie nauki.

11.Pracownicy POL-CAT S.A. pobierają wynagrodzenie roczne w maksymalnej wartości odpowiadającej wartości udziału w uzyskanej przez POL-CAT S.A. całkowitej wartości rocznej prowizji handlowej,

12.Załoga POL-CAT S.A. składa się z równej ilości kobiet i mężczyzn.

Mode of operation POL-CAT S.A:

POL-CAT S.A will find new channels for the sale of professional tools and power tools and other professional products and services and will operate them in Poland and abroad for which it will receive commission from manufacturers and distributors sold goods depending on sales prices based on the principle:

1.The sold products are delivered to the buyer from the manufacturer's warehouse, the distributor and invoiced by the manufacturer, the distributor under conditions determined by POL-CAT S.A. In the delivery specifications,

2. The customer decides the details of purchase according to the created sales regulations in POL-CAT S.A within the scope of the obtained from the suppliers of goods and services of commercial discounts,

3.Producer, distributor of products delivered to the commercial network operated by POL-CAT S.A will sign a notarized agreement on indefinite exclusivity POL-CAT S.A. In the created by POL-CAT S.A. Sales network. The contract will specify the commission fee for POL-CAT S.A for the services rendered to the manufacturers and distributors of the goods sold, depending on the sales prices of their goods,

4.POL-CAT S.A reserves the right to make a trade offer including tools and power tools, the selection of tools and brands and the right to negotiate price frames for the purchase of tools and power tools and their accessories and other products,

5.POL-CAT S.A reserves the right to shape its sales network and offer to it.

6. The delivery and insurance costs pays the supplier,

7. Payment for goods purchased by the recipient is transferred directly to the account of the manufacturer, distributor of products sold in the network POL-CAT S.A.,

8. Commission fee for POL-CAT S.A for the sale is made monthly on the bank account POL-CAT S.A, after payment for the delivered goods from the customer,

9. All employees of POL-CAT SA are exclusive and equal shareholders of POL-CAT S.A. And may resell their shares exclusively to POL-CAT S.A. The value of employee stock of POL-CAT S.A is calculated as the three-year sales value divided by the current number of employees minus the sum of all wages paid to the employee,

10. Half of the total commission earned on the sale of POL-CAT S.A. will be used to finance the development of science.

11. Employees of POL-CAT S.A receive annual remuneration up to the maximum amount depending on the total value of half of the annual commission of POL-CAT S.A. commission divided by the number of employees,

12. The POL-CAT S.A crew consists of equal numbers of women and men.

Warszawa 2 lipca 2017,12:51 Bogdan Góralski

Podobne artykuły


10
komentarze: 55 | wyświetlenia: 1077
10
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1210
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 760
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 257
6
komentarze: 55 | wyświetlenia: 1268
5
komentarze: 60 | wyświetlenia: 620
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 141368
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 237149
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 109909
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

WTf mate, enlighten me what's going on in point 12. Why the staff fifty-fifty men and women, cain't catch that. Wanna reasons why?

10. Połowa całkowitej uzyskanej prowizji POL-CAT S.A. będzie przeznaczona na finansowanie nauki.
No wreszcie w Polsce powstanie fabryka magistrów inżynierów od bujania w obłokach.
Jak ten POL-CAT S.A. działa skoro nie ma nawet strony w internecie. Google jest bezradne. Chyba, że firma zakonspirowana przed mafią kobiecą, tzn. żoną, teściową i pielęgniarką. Chyba zapomniała zmierzyć temperaturę.

@Hamilton Starszy: Zastanawiam sie, czy to tak na powaznie, czy to zwala jakas

@Jakub 1863: ty to brałeś na poważnie? Ten pan to termometr, lewatywa i pani pielęgniarka. Tkwi w latach realnego socjalizmu i śni o Centrali Handlu Zagranicznego. Poliglota z Bytomia. Trzy języki, swój, ozorek wołowy we wtorki i wieprzowy w czwartki w sosie musztardowym.

Czy Pan magister inzynier prowadzil kiedys jakakolwiek dzialalnosc gospodarcza? Przeciez to k...wa nic nowego. Niejeden juz tak probowal. Ja tez, i na ryj padlem. To sa k...wa brdury z najwyzszej polki

Co to za angielszczyzna. To jest kalka z polskiego. Zatrudnij tlumacza, ZYWEGO nie z Google

6. The delivery and insurance costs pays the supplier,
......6. Delivery and insurance charges are paid by supplier
5.POL-CAT S.A reserves the right to shape its sales network and offer to it.
......5.POL-CAT S.A. reserves the right for it's sales network structure and the offer targeted.
To jest tlumaczenie z angielskiego na angielski, ale nie oddaje tego, co wyrazone ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska