Login lub e-mail Hasło   

Potrzeba filozoficznej syntezy religii.The need for philosophical synthesis

Zorganizowane religie, jeśli mają przetrwać muszą przyjąć, że objawienie nie jest rzeczą ostateczną i daną, lecz z woli Boga prawda musi być zdobywana ewolucyjnie krok po kroku
Wyświetlenia: 246 Zamieszczono 10/12/2017

The need for philosophical synthesis of religion

Potrzeba filozoficznej syntezy religii

 

  1. Survival technology

Nowadays, in the era of globalization, when further barriers dividing nations disappear, in order to communicate and coexist, we must develop a certain global standard of ethical norms. The lack of an effective global system of regulating the behavior of individuals and societies has become a barrier to development, a threat to the human community. Until now, people, educated from animals, have been guided by instinct, behavior patterns resulting from adaptation to life in the bosom of nature. Centuries ago, in various civilizations, germs of ethics appeared, a new way of adapting a man to the growing social environment. Ethics, the canon of the behavior of the individual cementing the society, is a reaction of the living populations of organisms to the threat of the natural and social environment. The threat from the environment must be removed and this triggers adaptation mechanisms in the endangered society. One of these mechanisms is the gathering of knowledge about the environment and cooperation in its use to develop survival technology.

What is survival technology?

Technology is a way to achieve the assumed goal conditioned by the state of knowledge and social efficiency (Lem 1974: 32-33).

Technologia przetrwania

Współcześnie, w erze globalizacji, kiedy padają kolejne bariery dzielące narody, aby się porozumieć i współistnieć, musimy wypracować pewien światowy standard norm etycznych. Barierą rozwojową, zagrożeniem dla ludzkiej zbiorowości, stał się brak skutecznego globalnego systemu regulacji zachowania jednostek i społeczeństw. Do tej pory ludzie, wykształceni ze zwierząt, kierowali się instynktem, wzorcami zachowania wynikającymi z przystosowania do życia na łonie natury. Przed wiekami, w różnych cywilizacjach, pojawiły się zalążki etyki, nowego sposobu przystosowania człowieka do powiększającego się środowiska społecznego. Etyka, kanon zachowania jednostki cementującego społeczeństwo, jest reakcją żyjących populacji organizmów na zagrożenie płynące ze środowiska przyrodniczego i społecznego. Zagrożenie płynące ze środowiska musi być usunięte i to wyzwala mechanizmy dostosowawcze w zagrożonym społeczeństwie. Jednym z tych mechanizmów jest gromadzenie wiedzy o środowisku i współpraca w jej wykorzystaniu w celu opracowania technologii przetrwania.

Co to jest technologia przetrwania?

Technologia to sposób realizacji założonego celu uwarunkowany stanem wiedzy i sprawności społecznej (Lem 1974:32-33).

Our goal is to survive the oncoming climate crisis, which is the most important and inevitable threat for us, which is why we need to gain knowledge and social skills. What does it mean to gain knowledge - we understand, but what does it mean to be socially fit?

A socially-minded society must cooperate in order not to waste energy (energy) and to effectively achieve the purpose of survival. It is a society with a high ability to cooperate, an ethical society. Therefore, social efficiency is based on social bonds. It is based on an ethics that saves social energy in achieving the goal of survival. The ethics of society is a function of its knowledge accumulated in response to a threat. Static society, not counteracting crises, is exposed to revolutions. Each revolution looks the same - the rebellion of citizens against deteriorating living conditions. You must find a guilty crisis situation - a victim of aggression - they have always been the richest because the best-educated social elite.

Each time the extermination of the elites caused dark ages in the life of the community. The conclusion is that contemporary elites should create mechanisms for educating and enriching the poor masses to prevent anticipated crises.

Naszym celem jest przetrwanie nadciągającego kryzysu klimatycznego będącego dla nas najważniejszym, nieuchronnym zagrożeniem, dlatego musimy zdobywać wiedzę i sprawność społeczną. Co to znaczy zdobywać wiedzę - rozumiemy, ale co to znaczy być sprawnym społecznie?

Społeczeństwo sprawne społecznie musi zgodnie współdziałać, aby nie marnotrawić swoich sił (energii) i skutecznie realizować cel przetrwania. To społeczeństwo o wysokiej zdolności do współdziałania, społeczeństwo etyczne. Zatem sprawność społeczna polega na więziach społecznych. Polega na etyce, która oszczędza energię społeczną w realizacji celu przetrwania. Etyka społeczeństwa jest funkcją jego wiedzy gromadzonej w reakcji na zagrożenie. Społeczeństwo statyczne, nie przeciwdziałające kryzysom, jest narażone na rewolucje. Każda rewolucja wygląda tak samo - bunt obywateli przeciwko pogarszającym się warunkom życia. Trzeba znaleźć winnego sytuacji kryzysowej - ofiarę agresji- zawsze były to najbogatsze bo najlepiej wykształcone elity społeczne.

Każdorazowo zagłada elit powodowała wieki ciemne w życiu społeczności. Wypływa z tego wniosek - to współczesne elity powinny tworzyć mechanizmy kształcenia i bogacenia się biednych mas, aby zapobiec przewidywanym kryzysom.

Our Modern Survival Technology will determine the use of all of our civilization's output and it will probably look like this:

  1. mechanisms that provide everyone with the opportunity to acquire knowledge and wealth,
  2. organizing peaceful migration of nations from overcrowded lands,
  3. developing a uniform ethical system.

We see that we need to develop knowledge about social mechanisms and mass means of transport to develop a policy of implementing the first two demands. However, without a uniform ethics, ensuring consistent cooperation of the global community, we will do nothing. A unified ethical system must be created for the whole world community, based on the universal principle of saving all energy, which will enable close international cooperation.

Global climate change has always caused social conflicts and mass migrations. They can only be prevented by the consistent implementation of modern survival technology, expressed in the equation:

 

KNOWLEDGE + ETHICS = ENERGY = LIFE

 

Applying knowledge and ethics will give effectiveness (energy) to our global activities. The limits of knowledge are wisdom, and the boundary of ethics is love. May clever love between people provide us with the highest effectiveness in overcoming the oncoming climate crisis. This will ensure a peaceful life for future generations.

Naszą Nowoczesną Technologię Przetrwania  określi wykorzystanie całego dorobku naszej cywilizacji i będzie ona wyglądała prawdopodobnie następująco:

  1. mechanizmy zapewniające każdemu możliwość zdobywania wiedzy i bogactwa,
  2. zorganizowanie pokojowej migracji narodów z przeludnionych krain,
  3. opracowanie jednolitego systemu etycznego.

Widzimy, że musimy rozwijać wiedzę o mechanizmach społecznych i masowych środkach transportu, aby opracować politykę realizacji pierwszych dwóch postulatów. Jednakże bez jednolitej etyki, zapewniającej zgodne współdziałanie globalnej społeczności, nic nie zdziałamy. Musi powstać dla całej światowej społeczności jednolity system etyczny, oparty na uniwersalnej zasadzie oszczędzania wszelkich energii, który umożliwi ścisłą międzynarodową współpracę.

Globalne zmiany klimatu zawsze powodowały konflikty społeczne i masowe migracje. Zapobiec im może jedynie konsekwentna realizacja  nowoczesnej technologii przetrwania, wyrażonej równaniem:

 
WIEDZA+ETYKA=ENERGIA=ŻYCIE

 

Zastosowanie wiedzy i etyki da skuteczność (energię) naszym globalnym działaniom. Granicą wiedzy jest mądrość, a granicą etyki - miłość. Niech mądra miłość między ludźmi zapewni nam najwyższą skuteczność w przezwyciężeniu nadciągającego kryzysu klimatycznego. Zapewni to spokojne życie przyszłym pokoleniom.

 

Obecnie trwa ocieplenie klimatu, co powoduje narastanie agresji w Azji i Afryce z powodu spadku produkcji rolnej i pogarszających się warunków życiowych. Rośnie migracja z tych kontynentów do USA i Europy. Jednocześnie w krajach G-8 występuje zjawisko nadprodukcji rolnej przy spadku wielkości populacji. Wszystko to razem powoduje kryzys finansowo-gospodarczy. Logika dziejów pozwala oczekiwać pojawienia się wybitnej postaci, twórcy nowego ładu i powszechnego systemu etycznego, jednoczącego ludzkość na drodze wyjścia z kryzysu. Przywódca ten będzie musiał zastosować przesłanie Jezusa Chrystusa, który powiedział przecież: ”Dzielcie się chlebem na moją pamiątkę” (Łk 22,19), bo na tym polega miłość bliźniego. Jeżeli ocieplenie będzie nadal trwało, pogorszy sytuację w krajach przyrównikowych. Wzmoże się fala migracji do krajów zasobnych w żywność. Jeżeli nadejdzie ochłodzenie, przyniesie klęskę dla cywilizacji białego człowieka, migracje z G-8 (lub rewolucje?) i gwałtowny globalny wzrost cen żywności. Takiego biegu wypadków świat nie przetrzyma i sytuacja zacznie się destabilizować. Nie możemy do tego dopuścić.

Owocem moich przemyśleń jest teoria, że uniwersalna etyka ma wymiar fizyczny. Miarą etyki jest zdolność jednostek i społeczeństw do oszczędzania wszelkich form energii w tym energii społecznej. Skuteczny system etyczny czyni społeczeństwo sprawniejszym i bardziej dynamicznym. Etycznym jest ten człowiek, który żyje kosztem zużycia jak najmniejszej ilości energii. Etyka to sztuka oszczędzania energii.

Środowisko społeczne powstawało jako forma obrony przed niesprzyjającym środowiskiem przyrodniczym. Pojawienie się systemów etycznych regulujących zachowania jednostek w środowisku społecznym jest więc mechanizmem dostosowawczym do środowiska otaczającego. Brak skutecznego systemu etycznego jest zatem oznaką braku przystosowania do środowiska. Inaczej mówiąc, normy etyczne potrzebne człowiekowi, są wynikiem reakcji na otaczające środowisko przyrodnicze. Świat w którym żyjemy nieustannie nas ulepsza, czyni bardziej etycznymi. Lepsi ludzie tworzą coraz doskonalszy ludzki świat. Nasz świat się rozwija. Zatem prawdopodobnie celem świata jest rozwój. Etyka jest efektem ewolucji zbiorowej świadomości ludzi reagujących na zagrożenia płynące ze środowiska otaczającego. Prawdopodobnie etyka, jako nasze ograniczenie wobec środowiska społecznego, zastąpi coraz mniej potrzebne pierwotne instynkty, które we wcześniejszych etapach ewolucji wyznaczały nasze reakcje wobec natury. Globalny rozwój jednolitego systemu etycznego usunie bariery rozwojowe stojące przed ludzkością i wpłynie na rozwój cywilizacji. Rozwijający się Internet, usuwający bariery w dostępie do wiedzy, jest nową formą świadomości zbiorowej ludzkości. Jest to nowe środowisko w którym uczymy się żyć. Prawdopodobnie w tym nowym środowisku internetowym, które zbliża ludzi, powstanie nowa, ujednolicona  etyka. Ujednolicona  etyka umożliwi pokojową współpracę światowej społeczności i wykorzystanie, dzięki Internetowi, całej wiedzy zgromadzonej przez ludzkość. Umiejętnie wykorzystana wiedza odkryje nowe źródła energii co otworzy przed ludźmi niebywałe perspektywy. Prawdopodobnie umożliwi to rozwój naszej świadomości aż po granice świata. Granice tego świata zostaną wyznaczone przez zasoby dostępnej energii. Aż uda nam się pozapalać gwiazdy i stworzyć nowy świat.

 

The need for philosophical synthesis of religion

 

Potrzeba filozoficznej syntezy religii

 

Ram Mohan Roy- "One of the important features of Roy's worldview was also his religious universalism. It has already been mentioned above that Roy had a research workshop that enabled him to undertake real comparative research in religious studies. He knew the Koran, the Holy Scriptures of the Old and New Testaments, the Vedas and Upanishads, and came to the conclusion that the core of these religious systems is identical - the only God in the spiritual form, the immortality of the soul, ethical discipline as the basis of spiritual life. The differences are of a secondary nature, they result simply from different traditions of particular religious groups "(Justyński 1985: 42).

Ram Mohan Roy- „Jedną z istotnych cech światopoglądu Roya był także jego religijny uniwersalizm. Wspomniano już wyżej, że Roy dysponował warsztatem badawczym, który umożliwił mu podjęcie prawdziwych badań porównawczych w zakresie religioznawstwa. Znał dobrze Koran, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wedy i Upaniszady i doszedł do wniosku, że rdzeń tych systemów religijnych jest identyczny- jedyny Bóg w postaci duchowej, nieśmiertelność duszy, dyscyplina etyczna jako podstawa życia duchowego. Różnice mają charakter drugorzędny, wynikają po prostu z odmiennych tradycji poszczególnych grup wyznaniowych” (Justyński 1985:42).

This is what the Buddhist Daisaku Ikeda says about the need for a new religion:

I am convinced that only the new religion will be able to take on leadership in a civilization that will combine science and philosophy on a higher plane. However, the religion we need will have to inspire the scientific and philosophical spirit of humanity and will have to face the needs of a new age. It must be a religion that can transcend the differences between East and West and - binding all of humanity into one body - to save the West from its current crisis, and the East from its current difficulties. The discovery of this kind of religion is the most important task facing mankind today (Toynbee, Ikeda 1999: 321).

Oto co mówi o potrzebie nowej religii buddysta Daisaku Ikeda:

Jestem przekonany, że tylko nowa religia będzie w stanie objąć funkcję przywódczą w cywilizacji, która połączy naukę i filozofię na wyższej płaszczyźnie. Jednakże religia, jakiej potrzebujemy, będzie musiała inspirować ducha naukowego i filozoficznego ludzkości oraz będzie musiała podołać potrzebom nowej epoki. Musi być to religia, która zdoła wykroczyć poza różnice między Wschodem a Zachodem i – wiążąc całą ludzkość w jeden organizm-wybawić Zachód od jego obecnego kryzysu, a Wschód od jego obecnych trudności. Odkrycie tego rodzaju religii jest najważniejszym  zadaniem, jakie stoi obecnie przed ludzkością (Toynbee, Ikeda1999:321). 

"Earth is our only home. According to the current state of scientific knowledge, this may be the only planet on which life was created. The view that made the biggest impression on me was the first picture of the Earth seen from space. The image of a blue globe floating in an unlimited space, shining like a full moon against the backdrop of a clear night sky, made me realize with great force that we are in fact one family living in a small house. I clearly felt how ridiculous are all these differences of views and disputes in our human family. I have noticed the nonsense of persistent insistence on what divides us. From this cosmic perspective one can see the fragility and sensitivity of our planet circling in a limited orbit, squeezed between Venus and Mars in an infinite vastness of space. If we do not care about our home, what else makes sense? (Dalai Lama 2006: 160).

Ziemia jest naszym jedynym domem. Według dzisiejszego stanu wiedzy naukowej może to być jedyna planeta, na której powstało życie. Widokiem, który wywarł na mnie chyba największe w życiu wrażenie, było pierwsze zdjęcie Ziemi widzianej z kosmosu. Obraz unoszącego się w nieograniczonej przestrzeni błękitnego globu, jaśniejącego niczym księżyc w pełni na tle czystego nocnego nieba, uzmysłowił mi z wielką mocą, że w istocie jesteśmy jedną rodziną zamieszkującą mały dom. Wyraźnie poczułem, jak śmieszne są te wszystkie różnice poglądów i spory w naszej ludzkiej rodzinie. Dostrzegłem bezsens uporczywego obstawania przy tym, co nas dzieli. Z tej kosmicznej perspektywy widać kruchość i wrażliwość naszej planety krążącej po ograniczonej orbicie, wciśniętej między Wenus i Marsa w nieskończonym ogromie przestrzeni. Jeśli nie dbamy o nasz dom, cóż innego ma sens? (Dalajlama 2006:160).

 

Religion as such is a system that embraces all races and all denominations, it is a path leading everyone to brotherhood. Regardless of how believers embody their faith, they generally recognize values such as love, respect, tolerance, forgiveness, mercy, human rights, peace, brotherhood and freedom, proclaimed by religion. Most of these values have found their wonderful expression in the messages of Moses, Jesus and Muhammad as well as in the teachings of Buddha and Zoroaster, Lao-tsa, Confucius and Hindu thinkers.

The above text was written by the eminent Turkish thinker Fetullah Gulen in "The Need for Interreligious Dialogue" - this text is available on the website about the link:

http://en.fgulen.com/content/view/6/13/.

Religia jako taka stanowi system obejmujący wszystkie rasy i wszystkie wyznania, jest drogą prowadzącą wszystkich do braterstwa. Bez względu na to, jak wyznawcy wcielają w życie swą wiarę, to z reguły uznają wartości takie jak miłość, szacunek, tolerancję, przebaczenie, miłosierdzie, prawa człowieka, pokój, braterstwo i wolność, głoszone przez religię. Większość z tych wartości znalazło swój wspaniały wyraz w posłannictwach Mojżesza, Jezusa i Muhammada a także w naukach Buddy i Zaratusztry, Lao-tsy, Konfucjusza i myślicieli hinduskich.

Powyższy tekst napisał wybitny turecki myśliciel Fetullah Gulen w „Potrzebie dialogu międzyreligijnego” –tekst ten jest dostępny na stronie internetowej o linku:

http://pl.fgulen.com/content/view/6/13/ 

Organized religions, if they are to survive - they must accept the view that revelation is not the ultimate and given thing, but from the will of God the truth must be obtained evolutionarily step by step. Our mind is subject to constant development through knowledge. (...) Teilhard (Father Teilhard de Chardin *) - whose actions were not recognized by his religious superiors or the Roman curia - showed that Christianity can not only incorporate into its system all the achievements of modern science, but also for a philosophical-religious synthesis that secular philosophy does not provide (Mieroszewski 1999: 25).

Zorganizowane religie, jeśli mają przetrwać – muszą przyjąć pogląd, że objawienie nie jest rzeczą ostateczną i daną, lecz z woli Boga prawda musi być zdobywana ewolucyjnie krok po kroku. Nasz umysł podlega stałemu rozwojowi poprzez wiedzę. (...) Teilhard (Ojciec Teilhard de Chardin*) – którego działania nie znalazły uznania ani u jego zakonnych przełożonych, ani w kurii rzymskiej- wykazał, że chrześcijaństwo może nie tylko inkorporować w swój system cały dorobek nauki współczesnej, lecz pokusić się również o filozoficzno-religijną syntezę, której świecka filozofia nie dostarcza (Mieroszewski 1999:25). 

Warsazwa, 9 December 2017, 4:20           Bogdan Góralski

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 488
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1144
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 290
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 670
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 325
6
komentarze: 58 | wyświetlenia: 2480
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1036
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 141783
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 239777
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111166
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122175
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska