Login lub e-mail Hasło   

Nauczanie Jezusa a globalny system etyczny

Czy możemy stworzyć harmonijny globalny system etyczny oparty na filozoficznych osiągnięciach Jezusa Chrystusa stanowiących syntezę kultury wielu cywilizacji? Myślę dziś, że tak.
Wyświetlenia: 312 Zamieszczono 14/12/2017

Czy możemy stworzyć harmonijny globalny system etyczny oparty na filozoficznych osiągnięciach Jezusa Chrystusa?

Obecność elementów filozofii europejskiej, azjatyckiej i afrykańskiej w ideologii Jezusa Chrystusa

Cel projektu:

Wypracowanie podstaw globalnego systemu etyki.

Wyjaśnienie:

W mojej opinii Jezus Chrystus narodził się jako człowiek i stał się Bogiem.

 

Jezus Chrystus spotykał się z kulturą wielu cywilizacji, a jego nauczanie było syntezą tych kultur. Trzeba nam znaleźć źródła tej syntezy.

 

Nauczanie Jezusa Chrystusa nie jest religią, jest to ideologia, która prowadzi nas do lepszej przyszłości, lepszego wykorzystania naszych możliwości, do życia w pięknie naszego świata. Potrzebujemy ideologii Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu, aby stać się mędrcami, ludźmi kochającymi nasz cały świat.

Can we develop a harmonious global ethical system  based on the philosophical achievements of Jesus Christ?

The presence of elements of European, Asian, African philosophies in the ideology of Jesus Christ

Project goal:

Working out the foundations of the global system of ethic .

Explanation:

I my opinion Jesus Christ was born as a human being and became God.

 

Jesus Christ had been meting the culture of many civilizations and his teaching was a synthesis of these cultures. We should find the sources of this synthesis.

 

Jesus Christ teaching is not a religion, this is an ideology that lead us to better future, to better use of our abilities, to lives in a beauty of our world. We need ideology of Jesus Christ in our everyday life to become wise men, a men loving our all world.

Cokolwiek możemy powiedzieć o doktrynie Jezusa Chrystusa, ideologii, nauczaniu, musimy myśleć o Jego nauce jako o ciągłości nauczania dawnych proroków z naszej Historii. Jezus Chrystus był ostatnim w długiej serii Wielkich Filozofów i zrozumiał, że nie powinniśmy mówić tylko o zachowaniu ludzi. Nie mów tylko o tym, jak żyć, ale żyj zgodnie z twoją nauką. Jezus Chrystus ukazuje nam sam siebie jako granicę świadomej, jednostkowej miłości - poświęcając się dla dobra innych. Nie mamy innego wyboru w naszym życiu, ponieważ cokolwiek robimy, podążamy za Jezusem Chrystusem i musimy to zrozumieć. Jego nauczanie było pełne ludzkiej wiedzy, nic więcej nie można było dodać. Musimy zastosować to w naszym codziennym życiu. Ale problemem jest pokazanie, w jaki sposób Jezus Chrystus użył nauczania dawnych proroków z Europy, Azji i Afryki? Myślę, że powinniśmy wspólnie rozważyć proces przenikania kultur w starożytności. Uważam, że wielkim wyzwaniem dla współczesnej nauki jest pokazanie, że nasze myślenie zmierza do syntezy ludzkiej wiedzy - nauki o poświęcaniu naszych słabości na wspólną lepszą przyszłość. Prorok Mahomet był także wielkim filozofem, który rozumiał prawdziwość każdej religii i nauczał oddawać cześć wszystkim religiom.

Whatever we can say of Jesus Christ doctrine, ideology, teaching we need to think about His teaching as continuity of teaching the former Prophets from our History. Jesus Christ was last one in long series of Great Philosophers and he understood that we do not should only speak about people behavior. Not just talk about how to live, but live according to  learning of yours. Jesus Christ show us by yourself as the border of conscious entity love - sacrificing ourselves for the good of others. We do not have any other choice in our life because whatever we do we follow Jesus Christ and we need to understand it. His teaching was full of human knowledge, nothing more could be added. We need to apply it in our daily life. But the problem is to show how Jesus Christ used the teaching the former Prophets from Europe, Asia and Africa? I think we should together consider the process of penetration of cultures in antiquity. I think it is a great challenge for modern science to show that our thinking is going to the synthesis of human knowledge - the science of sacrificing our weaknesses for a common better future. Prophet Mohammad was also the great philosopher who understood rightfulness of every religion and he taught to worship to all religions.

Sprawa jest prosta: jeśli potrafisz kochać swoich wrogów, możesz osiągnąć wszystko jako istota ludzka, ponieważ jesteś chrześcijaninem i możesz uniknąć niepotrzebnego cierpienia. Minęła długa droga ewolucji filozofii, a Chrystus dokonał syntezy wielu filozofii i doprowadził do rewolucji, która trwa do dziś. Jestem uczestnikiem tej rewolucji.

Ideologia Chrystusa idzie do uczciwego życia, do uczciwego systemu politycznego z przywódcami świadomymi naszych celów.

Jezus Chrystus przekształcił nauczanie Buddy o bólu, cierpieniu. Jezus Chrystus nauczał, że nie powinieneś unikać cierpienia, powinieneś cierpieć dobrowolnie iw ten sposób osiągniesz szczęście. Jezus Chrystus pokazuje nam przez własny przykład drogę do ziemskiego i wiecznego szczęścia. Podążam Jego drogą.

Ostatnio wyznałem, że myślę, że całe moje cierpienie, które miałem w moim życiu, zawdzięczam tylko sobie i mojej ignorancji. Nie wiedziałem, co robię w moim życiu. W ten sposób przyznaję rację nauczaniu Sokratesa i Buddy oraz Jezusa Chrystusa. Jednak moje cierpienia zmotywowały mnie do samokształcenia i rozwoju ducha i etyki, więc moje cierpienie wywołało pozytywny efekt. To potwierdza słuszność nauczania Jezusa Chrystusa.

The case is simple: If you can love your enemies you can achieve  everything as a human being because you are a Christian and you can  avoid unnesessery suffering. It took a long road of evolution of philosophy and Christ made a synthesis of many philosophy and to bring about a revolution that continues today. I am a participant of this revolution.

Christ ideology ig going to honest life, to honest political system with leaders conscious the our purposes....

Jesus Christ has transformed Buddha teaching of pain, suffering. Jesus Christ taught that you should not avoid suffering, you should suffer voluntarily and  in this way you will reach the happiness. Jesus Christ show us by own example us the way to the earthly and eternal happiness. I follow His road.

Recently I confessed that I think all my suffering that I had in my life owe only to myself and to my ignorance. I did not know what I was doing i my life. In this way, I admit the reason to teaching the Socrates and Buddha and Jesus Christ. However, my sufferings motivated me to pursue self-education and spirit and ethics development, so my suffering caused a positive effect. This confirms the rightfulness of the teaching of Jesus Christ.

Nie wiedziałem, co robię. Każdy może to powiedzieć. Nasza historia to długi łańcuch aktów ignorancji. Im wyższa pozycja ignoranta w hierarchii społecznej, tym większa szkoda wyrządzona społeczeństwu. Jest tylko jeden sposób, aby przełamać ignorancję - rozwój wiedzy wśród całego społeczeństwa, a zwłaszcza wśród elit politycznych ...

Ajschylos (525-456 pne) był starożytnym greckim tragediem. Często opisuje się go jako ojca tragedii. Twierdził, że cierpienie jest nauką.

Jest fragment z polskiej wersji Wikipedii:

Azyjski model rzeczywistości jest zatem podporządkowany ideom etyczno-religijnym. Ten model opiera się na przekonaniu, że światem rządzi boska sprawiedliwość, a głównymi bóstwami, które go tworzą, są Zeus, Mojra i Dike. Bóg i ludzka sprawiedliwość są tutaj w bliskim związku. Obaj polegają na wierze w porządek, który można kontrolować tylko przez cierpienie ...

Jezus Chrystus wypełnił przesłanie Ajschylosa i naśladował postać Hioba (w języku polskim) z hebrajskiego Starego Testamentu.

System praw Dekalogu Mojżesza był prawdopodobnie skrótem 42 praw egipskiej bogini Maat (http://maatlaws.blogspot.com/). Mojżesz, który został wychowany i ukształtowany przez kulturę starożytnego Egiptu, uprościł egipskie prawo, aby nadmiar zakazów nie uniemożliwiał Izraelitom korzystania z ich praw. Prawo musi być proste i zrozumiałe do wykonania. Jezus Chrystus został ukształtowany przez Dekalog Mojżesza, którego źródłem był starożytny Egipt. Ponadto społeczeństwo starożytnego Izraela zostało zorganizowane w małe społeczności lokalne, których tradycja organizacji pochodziła z niewoli babilońskiej.

I did not know what I was doing. Everyone can say this. Our story is a long chain of acts of ignorance. The higher position of the ignoramus in the social hierarchy is, the higher the damage is done to the society. There is only one way to break the ignorance- development of knowledge among all society and especialy ameng the political elites...

Aeschylus ( 525-456 BC) was an ancient Greek tragedian. He is often described as the father of tragedy. He claimed that suffering is a teaching.

There is an excerpt from Polish version of Wikipedia:

The Aeschylian model of reality is therefore subordinate to ethical-religious ideas. This model is based on the belief that the world is governed by divine justice, and the key deities that form it are Zeus, Mojra, and Dike. God and human justice are here in close relationship. Both of they  rely on faith in order, which can only be controlled through suffering...

Jesus Christ fulfilled the message of Aeschylus and imitated the figure of Job (in Polish HIOB) from Hebrew Old Testament.

The system of laws of the Decalogue of Moses was probably an abbreviation of the 42 laws of the Egyptian goddess Maat (http://maatlaws.blogspot.com/). Moses, who was brought up and shaped by the culture of ancient Egypt, simplified the Egyptian law so that the excess of prohibitions would not prevent the Israelites from exercising their rights. The law must be simple and understandable to be performed. Jesus Christ was shaped by the Decalogue of Moses, the source of which was ancient Egypt. In addition, the society of ancient Israel was organized into small local communities, whose tradition of organization came from the Babylonian captivity.

Podczas życia Chrystusa zatłoczona Judea doznała wielkiej suszy. Jego ideologia była reakcją na potrzeby społeczne, które były wynikiem kryzysu w rolnictwie i społeczeństwie.

Systemy filozoficzno-religijne powstawały w zależności od środowiska naturalnego kraju. Przykładem są Chiny, w których rozwinęły się ekstrema konfucjanizmu i taoizmu. Jest to opisane w cytowanym cytacie:

Myśl Konfucjusza narodziła się z raczej ubogiej ziemi. W swojej ojczyźnie, małym księstwie Lu, położonym w centralnej, kontynentalnej części dzisiejszej prowincji Shandong, był w stanie obserwować walki człowieka z nieprzyjazną przyrodą od najmłodszych lat, ciągłe walki z powodziami i nadmiar wody. Skalista kraina wyższych części Shandong jest mało płodna i niechętnie daje plony. Każda kultywacja wymaga harmonizacji wysiłków, wspólnym jest działanie społeczne. Niełatwo jest władać krajem, w którym głód nie był rzadki, a ludzie są gotowi do buntu. Takie myśli musiały skierować uwagę Konfucjusza na życie społeczne, szukać odpowiedzi na pytanie, jakie jest nasze miejsce w społeczeństwie, jak władca powinien rządzić i jaka część jego poddanych powinna być zaangażowana w te rządy.

 

Taoiści twierdzą, że im mniej rządzi księstwo, tym lepszy stan społeczeństwa. Ideałem taoistów jest samorządność małych lokalnych społeczności, a Jezus Chrystus bierze przykład z nauczania taoistów i tworzy swoje małe społeczności, co ułatwia życie biednym ludziom z Judei.

During Christ's life, overcrowded Judea has suffered a great drought. His ideology was a reaction to the social needs which was the result of the crisis in agriculture and society.

Philosophical-religious systems have been creating depending on the natural environment of the country. An example is China in which the extremes of Confucianism and Taoism have developed. This is described in the quote quoted:

Confucius's thought was born of a rather poore land. In his homeland, the small principality of Lu, located in the central, continental part of today's Shandong province, he was able to observe the struggles of man with unfriendly nature from his youngest years, constant fights with floods and any excess water. The rocky land of the higher parts of Shandong is little fertile and reluctantly give crop. Every cultivation requires harmonization of efforts, in common, it is social action. It is not easy to wield a land where hunger was not uncommon and whose people are ready for rebellion. Such thoughts had to direct Confucius's attention to the social life, to seek answers to the question of what our place in society is, how the ruler should rule and what part of his subjects should be involved in these governments.

Taoists claim that the less govern, ingerence of the  prince the better condition of society. Taoists ideal is self governents of small local communities and Jesus Christ take en examples from taoists teaching and creates his small  communities, which makes the lives of poor people easier from  Judea.

 

Can we develop a harmonious global ethical system based on the philosophical achievements of Jesus Christ?

Filozofia - (starożytna grecka φιλοσοφία od: starogrecki φίλος - miłość i starożytne greckie οοφία - mądrość, tłumaczona jako "miłość do mądrości") - systematyczne i krytyczne refleksje na temat podstawowych problemów i idei, dążenie do poznania ich istoty, a także kompleksowe zrozumienie świata.

WISE LOVE = ENERGY = LIFE

Mądra miłość da nam energię, która zapewni nam życie wieczne dla nas i przyszłych pokoleń.

Philosophy - (ancient Greek φιλοσοφία from: ancient Greek φίλος - love and ancient greek σοφία - wisdom, translated as "love of wisdom") - systematic and critical reflections on basic problems and ideas, striving to know their essence, as well as a comprehensive understanding of the world.

 

WISE LOVE= ENERGY = LIFE

 

Wise love will give us energy that will ensure eternal life for us and for future generations

Zoroastrianizm i wierzenia Jezusa Chrystusa

Fragment polskiej Wikipedii:

Zoroastrianizm wywodzi się z pierwotnych wierzeń ludów indoeuropejskich zamieszkujących obszar obecnego północnego Iranu. Muzułmanie nazywają jej wyznawców czcicielami ognia. Świętą księgą Zoroastrianina jest Awesta, której najważniejszą częścią jest Gaty, zgodnie z wierzeniami napisanymi przez samego Zoroastra (patrz: język Aestean). Zoroastrianizm był religią państwową w istniejącym imperium Sasanidów we współczesnym Iranie i Iraku. Wywarł znaczny wpływ na judaizm, a przez niego także na chrześcijaństwo i islam, a według niektórych uczonych religijnych istnieją poważne przesłanki do twierdzenia, że takie podstawowe zasady religii jak Sąd Ostateczny, dusza wędruje po śmierci do piekła lub nieba, wiara w istnienie diabła i nadejście mesjasza powstały pod silnym wpływem zaratusztrianizmu.

Zoroaster twierdził, że jeśli mamy dobre myśli, dobrą mowę, dobre uczynki, to daje nam szczęśliwe życie.

Zoroastrianism and Jesus Christ beliefs

An excerpt from Polish Wikipedia:

Zoroastrianism is derived from the original beliefs of Indo-European peoples living in the area of present northern Iran. Muslims call her followers the worshipers of the fire. The Holy Book of Zoroastrian is Awesta, the most important part of which is Gaty, according to the beliefs written by Zoroaster himself (see: Aestean language). Zoroastrianism was a state religion in the existing Sassanid empire in contemporary Iran and Iraq. He exerted a significant influence on Judaism, and through him also on Christianity and Islam, and according to some religious scholars there are serious premises to claim that such basic principles of religion as the Last Judgment, the soul's wandering after death to hell or heaven, faith in the existence of the devil and the arrival of the messiah arose under the strong influence of Zoroastrianism.

Zoroaster claimed that if we have good thoughts, good speach, good deeds this give us a happy life.

 

Idee Konfucjusza a pokój na Ziemi

 

Józef Marzęcki, Systemy religijno-filozoficzne Wschodu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1999, str.140, cytuję:

Kontynuator myśli Konfucjusza, Zeng Shen (505-437 p.n.e.), zwany Zengzi, uważany za autora Wielkiej Nauki (DAXUE - datowanej faktycznie na przełom III i II wieku przed Chrystusem), będącej częścią Czteroksięgu (Sishu), tak przedstawia drogę człowieka do doskonałości:

Wielkiej nauki droga prowadzi ku oświeceniu. Oświecona cnota polega na serdeczności wobec ludzi przez powstrzymanie się od pragnień i dóbr. Mądre powstrzymanie się prowadzi do posiadania pewności. Pewność prowadzi do stanu spokoju. Spokój prowadzi do stanu pokoju. Pokój prowadzi do stanu skupienia. Skupienie prowadzi do pomyślności. Rzeczy mają korzenie i wierzchołki, sprawy mają początek i koniec. Znajomość tego,  co wcześniej i co później, jest regułą bliską tao. Starożytni pragnęli oświecenia. Oświecona cnota pragnie wielkości. Najwięksi najpierw rządzą własnym państwem. Pragnący rządzić własnym państwem najpierw osiągają pomyślność własnej rodziny.  Pragnący dobra własnej rodziny najpierw naprawiają siebie samego. Pragnący naprawić samego siebie najpierw poprawiają własny umysł. Pragnący poprawić własny umysł najpierw kontrolują własne myśli.  Pragnący kontrolować własne myśli najpierw rozszerzają własną wiedzę. Rozszerzona wiedza polega na rozpoznaniu rzeczy. Rozpoznanie rzeczy prowadzi do wiedzy najwyższej. Wiedza najwyższa prowadzi do myśli pewnej.  Myśl pewna prowadzi do umysłu zreformowanego. Zreformowany umysł prowadzi do poprawienia nas samych. My poprawieni doprowadzamy do pomyślności rodziny. Pomyślność rodziny doprowadza do państwa praworządnego. Państwo praworządne doprowadza do nieba wprowadzającego równowagę. Począwszy od cesarza, aż schodząc w dół do zwykłych ludzi, umysły muszą brać pod uwagę dbałość o korzenie. Nie można niszczyć korzeni, lecz trzeba się troszczyć, aby rosnące drzewo było dobrze kultywowane. Nie może być tak, aby to co ważne, było zaniedbane, a  równocześnie to co, co mało ważne, aby było zadbane. To się nazywa poznaniem korzeni, to się nazywa najwyższym poznaniem.

Prawy książe, prawy król, pomazaniec Boży, wybraniec niebios, powinien zapewnić harmonię i współdziałanie wszystkich społeczności świata i wszystkich religii zaprowadzając na Ziemi Porządek na wzór odkrytych praw Kosmosu, które zapewnią harmonijny rozwój ziemskim społecznościom aż do osiągnięcia Absolutu.

 

 

Confucius thought and peace

 

Józef Marzęcki, Religious-Philosophical Systems of the East, Scholar, Warszawa 1999, p.140, quote:

Zeng Shen, the continuity of Confucius' thought, considered to be the author of the Great Science (DAXUE, actually dated at the turn of the third and second centuries before Christ), is part of the Siddhya (Sishu), thus portraying a way a man to perfection:

Great learning path leads to enlightenment. Enlightened virtue consists in the affection of the people, by refraining from desires and goods. The wise refrain leads to having confidence. Confidence leads to calm. Calm leads to peace. Peace leads to a state of concentration. Focus brings prosperity. Things have roots and vertices, things have a beginning and an end. Knowing what was before and after, is a rule close to Tao. The ancients wished enlightenment. Enlightened virtue desires greatness. The largest ones first rule their own state. Desiring to govern their own country, they first achieve the prosperity of their own family.The desires of the good of the family first fix themselves. Those who want to fix themselves first improve their minds. Those who want to improve their mind first control their own thoughts. Wanting to control their own thoughts first expand their own knowledge. Enhanced knowledge consists in recognizing things. Recognition of things leads to the highest knowledge. The highest knowledge leads to a certain thought. A certain thought leads to the reformed mind. Reformed mind leads to improving ourselves. We corrected we bring to the prosperity of the family. The prosperity of the family leads to the rule of law. A law-governed state leads to the heavens that bring balance. Starting from the emperor until down to the ordinary people, minds must take care of the roots. You can not destroy the roots, but you have to take care that the growing tree is well cultivated. It can not be so that what is important is neglected, and at the same time what is not important to be taken care of. This is called learning the roots, it is called the highest knowledge.

I said : "The righteous prince, the righteous king, the elect of the heavens, should ensure the harmony and co-operation of all communities and all religions by bringing to Earth the Order in the pattern of the established laws of the Universe, which will ensure the harmonious development of the earthly communities to the attainment of the 

 

Źródła idei pokoju w nauczaniu Jezusa Chrystusa

Grecki myśliciel i rolnik Hezjod (VII p.n.e.) wychwalał  pokój i pracę w rolnictwie a ganił wojnę.

Religie szukają pokoju w Asyżu

"Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech każda religia w imię Boga daje ziemi sprawiedliwość i pokój, przebaczenie i życie, miłość!" (Papież Jan Paweł II).

ASSIS, 24 stycznia 2002 r. Przedstawiciele różnych religii z całego świata gromadzili się, by wspólnie modlić się o pokój - pokój, który zagraża terroryzmowi, nietolerancji i niesprawiedliwości. Spotkanie zostało ogłoszone przez Papieża około dwa miesiące po upadku słynnych bliźniaczych wież w Nowym Jorku. Wielu przywódców religijnych z entuzjazmem przyjęło zaproszenie Watykanu.

Wcześniej, dwukrotnie - w 1986 i 1993 r. - z inicjatywy papieża w tym samym włoskim mieście zorganizowano dzień modlitwy o pokój. * W 2002 roku ponad tysiąc dziennikarzy z wielu krajów obserwowało kongres. W modlitwach uczestniczyli przedstawiciele różnych religii: chrześcijaństwo (w tym katolicy, luteranie, anglikanie, ortodoksi, metodyści, baptyści, zielonoświątkowcy, menonici i kwakrzy), a także islam, hinduizm, konfucjanizm, sikhizm, dżinizm, ruch tenri-kyo, i buddyzm, judaizm, tradycyjne religie afrykańskie, szintoizm i zoroastrianizm. Byli także delegaci innych religii i przedstawiciel Światowej Rady Kościołów.

Love of enemies and peace in teaching of Jesus Christus

 

The Greek thinker and farmer Hezjod (VII century BC) already praised peace and agricultural struggle before the war.

Religions are looking for peace in Assisi

"No more hate! No more war! No more terrorism! Let every religion in the name of God give the earth justice and peace, forgiveness and life, love! "(Pope John Paul II).

ASSIS, January 24, 2002. Representatives of various religions from around the world gathered to jointly pray for peace - a peace that threatens terrorism, intolerance and injustice. The meeting was announced by the Pope some two months after the collapse of the famous twin towers in New York. Many religious leaders enthusiastically accepted the invitation of the Vatican.

Earlier, twice - in 1986 and 1993 - at the initiative of the Pope, a day of prayer for peace was organized in the same Italian city. * In 2002, more than a thousand journalists from many countries watched the congress. The prayers were attended by representatives of various religions: Christianity (including Catholics, Lutherans, Anglicans, Orthodox, Methodists, Baptists, Pentecostals, Mennonites and Quakers), as well as Islam, Hinduism, Confucianism, Sikhism, Jainism, tenri-kyo movement, and Buddhism, Judaism, traditional African religions, Shintoism and Zoroastrianism. There were also delegates of other religions and a representative of the World Council of Churches.

 

 

14.4.1. Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.(Mt 5,43-48)

Tekst Ewangelii był dla mnie zbyt radykalny gdy byłem młodszy. Miłować nieprzyjaciół???...  Jednak po latach przyznałem i w tym rację Chrystusowi. Dzięki nieprzyjaciołom stajemy się lepsi. Dlaczego...??? Dzięki nieprzyjaciołom mamy motywację do życia, walki. Nieprzyjaciel znaczy konflikt, który wymusza tok przygotowań do finalnego starcia.  Poznajemy wtedy przeciwnika, udoskonalamy się aby stawić mu czoła. Jeżeli mamy wygrać musimy go przewyższyć. Zaczynamy się kształcić aby zrozumieć wroga, aby zrozumieć otaczajacy wrogi świat. Gromadzimy o nim informacje i tą drogą dowiadujemy się o przyczynach konfliktu. Zaczynamy rozumieć postępowanie wroga i zaczynamy mu współczuć. Stajemy się doskonalsi niż gdy nie mieliśmy wroga i gnuśnieliśmy w samozadowoleniu. A jak już jesteśmy lepsi czyli silniejsi od wroga to litujemy się nad nim i wyciągamy rękę do zgody. Widzimy bezsens ofiar walki i dostrzegamy możliwość pokojowego wyjścia z konfliktu. Porozumienie i tak jest wymuszone naszą przewagą. Wygrywamy więc wojnę w ogóle jej nie wszczynając. Tak radzili starożytni Chińczycy. Najmądrzej jest wygrać wojnę wcale jej nie wszczynając.

Miłujmy naszych nieprzyjaciół bo dzięki nim stajemy się doskonalsi.

Zawdzięczamy im naszą doskonałość zdobytą dzięki konfliktowi.

Bądźmy im wdzięczni i miłujmy ich za to co nam uczynili.

Tak radził Chrystus 2000 lat temu. Jaki byłby świat gdyby Go posłuchano...???

Love Your Enemies

 

Jesus said to his disciples: You have heard that it was said, You will love your twin, and you will hate your enemy. And I say to you, Love your enemies, and pray for those who persecute you; So you will be the sons of your Father who is in heaven; Because He causes His sun to rise above the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward will you have? Do tax collectors do not do it? And if you only greet your brethren, what special do you do? Do not the heathen do it? So be perfect, how perfect is your heavenly Father (Mt 5,43-48).

The text of the Gospel was too radical for me when I was younger. Love your enemies? ... But after years I confessed to Christ. Thanks to our enemies we become better. Why...??? Thanks to our enemies we have the motivation to live and fight. Enemy means a conflict that forces the preparation for the final battle. We know the enemy then, we are perfect to face him. If we have to win we must outdo the enemy. We begin to educate ourselves to understand the enemy in order to understand the hostile world around us. We collect information about him and this way we learn about the causes of the conflict. We begin to understand the behavior of the enemy and start to sympathize with him. We become more perfect than when we did not have the enemy and were sluggish in complacency. And as we are better or stronger than the enemy then we pity on him and we reach for his consent. We see the nonsense of victims of the struggle and see the possibility of peaceful exit from conflict. The agreement is still enforced by our advantage. We win the war without launching it. So did the ancient Chinese. It is wise to win the war without launching it. Let's love our enemies because they make us perfect.

Let's love our enemies because they make us perfect.

We owe them our perfection achieved through conflict.

Let us be grateful and love them for what they did to us.

This was taught by Christ 2,000 years ago. What would the world be if they listened to Him ... ???

God is perfect but does it mean that He has an enemy too???

Warsaw, 2013 -2017 Bogdan Góralski

 

W jaki sposób Jezus Chrystus rozwiązał problem dziedziczenia własności?

Według listów apostolskich wczesne wspólnoty chrześcijańskie przyjmowały nowych wierzących, gdy oddawali całą swoją własność społeczności. Wspólnoty chrześcijańskie zapewniały członkom ochronę przed głodem i bezprawiem, które panowały w Judei w tym czasie. Prawdopodobnie przeniesienie całego majątku do wspólnoty chrześcijańskiej było nowym rozwiązaniem problemu dziedziczenia własności, co powoduje dzisiaj tak wiele problemów. Myślę, że globalna firma POL-CAT, której nikt nie odziedziczy, rozwiąże wiele problemów współczesnego świata i stanie się wspólną własnością globalnej społeczności.

POL-CAT nie może zostać przejęty przez mafie.

Harmonia między mężczyzną i kobietą nastąpi, gdy zmienimy mechanizmy dziedziczenia własności. POL-CAT Global Enterprise proponuje zmianę systemu dziedziczenia.

Globalna pokojowa rewolucja

W tekście "Tryb działania POL-CAT" piszę, że pracownicy tej firmy będą mieli równy udział w zyskach. Czemu? Ponieważ zmusi to wszystkich do ciężkiej pracy, aby zwiększyć dochody firmy. W tym przedsięwzięciu nie będzie elity finansowej. To jest rewolucja. Albo równe bogactwo, albo równe ubóstwu ...

Podążam za Jezusem Chrystusem, tworząc tryb działania POL-CAT.

Jezus Chrystus powiedział: "Wiecie, że władcy uciskają lud, a wielcy dają ludowi odczuć swoją przewagę, nie powinno tak być między wami, jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Jeśli jeden z was chce być pierwszym spośród was, niech będzie waszym niewolnikiem (Mateusza 20: 25-27).

 Podążam za Jezusem Chrystusem, tworząc sposób działania POL-CAT.

 

How did Jesus Christ solve the problem of inheriting property ???

 

According to the Apostolic Letters, early Christian communities were accepting new believers when they offered all their property to the community. Christian communities were providing members with protection against hunger and lawlessness that prevailed in Judea at that time. Probably the transfer of all property to the Christian community was a new solution to the problem of property inheritance, which causes so many problems today. I think that a global company POL-CAT, which no one will inherit, will dispel many problems of the modern world and become a common property of the global community.

 

POL-CAT can not be taken over

The harmony between man and woman will occur when we change the mechanisms of inheritance of property. The POL-CAT Global Enterprise is proposing to change the inheritance system. POL-CAT can not be taken over.

Global peaceful revolution

In the text "Mode of operation of POL-CAT" I write that employees of this company will have equal share in profits. Why? Because it will force everyone to work hard to increase the company's income. There will be no financial elite in this enterprise. This is revolution. Either equal wealth or equal to poverty...

I follow Jesus Christ creating the mode of operation of POL-CAT.

Jesus Christ said, "You know that the rulers oppress the people, and the great ones let them feel their advantage. It should not be between you. If any one of you wants to be great, let him be your servant. And if any one of you wants to be first among you, let him be your slave. (Matthew 20: 25-27). I follow Jesus Christ creating the mode of operation of POL-CAT.

Jesus Christ teaching is not a religion, this is an ideology that lead us to better future, to better use of our abilities, to lives in a beauty of our world. We need ideology of Jesus Christ in our everyday life to become wise and loving men, a men loving our all world.

 

 

Musisz iść za Jezusem Chrystusem, aby być szczęśliwym

Jezus Chrystus przez swoje nauczanie przywrócił wiarę w doskonałość naszego świata i swoją ofiarą pokazał nam drogę do szczęścia, wymazał pierwotny grzech Adama i Ewy. Sięgnęli po owoce z drzewa poznania dobra i zła, wątpili w dany świat i zaczęli dostrzegać w nim dobre i złe strony. Tymczasem są one istotnym elementem naszego świata i prowadzą nas w procesie ewolucji do doskonałości podobnej do doskonałości twórców naszego środowiska życia. Ofiara cierpienia i życia Chrystusa jest komentarzem jego doskonałej filozofii - dobrowolne cierpienie przynosi wieczne szczęście. Jego ostatnia lekcja: dzielenie się chlebem dla Jego pamięci (Biblia 1998: Ew. Łukasza 22:19), zawiera ostateczną mądrość jego przesłania, ponieważ 15 lat moich studiów doprowadziło mnie do tego samego wniosku, że tylko obfitość pożywienia pozwala uniknąć wojen i rewolucje i zapewnia harmonijny rozwój społeczeństw i ich kultury. Inni ewangeliści cytują słowa Chrystusa. Dzielcie się chlebem i winem na moją pamiątkę - to wezwanie do wegetarianizmu, jak dotąd pomijanego w nauczaniu Chrystusa. Dość chleba oznacza godne życie, wino oznacza życie pełne dobrej zabawy. Dzielenie się chlebem i winem zapewni godne i szczęśliwe życie.

Sens naszego życia polega na dobrowolnym cierpieniu dla dobra innych i jest w nim pełnią radości istnienia. Chrystusowe nauczanie i ofiara pokazały nam nieograniczoną wiarę w doskonałość naszego świata przeciwko wątpliwościom Adama. Chrystus był obojętny na groźbę śmierci na krzyżu. Wypełnił swoją misję i całkowicie zaufał Bogu.

You have to follow Jesus Christ now to be happy

 

Jesus Christ, by his teaching, restored faith in the perfection of our world and with his sacrifice showed us the way to happiness, erased the original sin of Adam and Eve. They reached for fruit from the tree of knowledge of good and evil, they doubted the given world and began to perceive good and bad sides in it. Meanwhile, they are an essential element of our world and lead us in the process of evolution to perfection similar to the perfection of creators of our living environment. The sacrifice of suffering and the life of Christ is a commentary of his perfect philosophy - voluntary suffering brings eternal happiness. His last lesson: Share bread for His memory (Bible 1998: Luke 22:19), contains the final wisdom of his message, because 15 years of my studies led me to the same conclusion that only the abundance of food allow to avoid wars and revolutions and ensures harmonious development of societies and their culture. Other evangelists quote the words of Christ. Share bread and wine for my remembrance - this is a call to vegetarianism so far overlooked in the teaching of Christ. Enough of bread means a worthy life, wine means life full of good fun. Sharing bread and wine will ensure a dignified and happy life.

The meaning of our life is in voluntary suffering for the benefit of others and it is in it the fullness of the joy of existence. Christ's teaching and sacrifice showed us unbounded faith in the perfection of our world against Adam's doubt. Christ was indifferent to the threat of death on the cross. He fulfilled his mission and trusted God completely.

Chrystus wskazał, że służba rabinów nie jest już konieczna i On ustanowił swoich przedstawicieli wśród prostych ludzi - Apostołów Nowej Wiadomości: Prawo jest proste i zrozumiałe - Kochajcie swoich wrogów i dzielcie się chlebem i winem - cierpcie dobrowolnie dla dobra innych.

Podobnie jak idea wegetarianizmu, Chrystus czerpał z hinduizmu i buddyzmu, więc idea dobrowolnego cierpienia mogła zostać zapożyczona z taoizmu. Jedną z zasad taoizmu jest zalecanie istotom dobrowolnego umniejszania siebie. Chrystus doprowadził tę zasadę do granic ludzkich możliwości, poświęcając godność i nienaruszalność swojej osoby dla dobra wszystkich istot. Pokornie uniżył się i przyłączył się do Absolutu dzięki temu czynowi.

Chrystus był ideałem, doskonałym, ale niezrozumiałym filozofem i nauczycielem. Podniósł na piedestał pogardzane kobiety, co było niemal świętokradztwem w tamtym czasie. Kobiety ocaliły pamięć o nim i zachowały w pamięci pokoleń kult Nauczyciela. Kobiety niosły swój krzyż i były najsilniejszym wsparciem Kościoła Chrystusowego.

Był z nami 2000 lat temu, kiedy kryzys klimatyczny zubożył mieszkańców Judei, ale nie był wtedy zrozumiany, więc musicie iść za Nim teraz, aby być szczęśliwymi, gdy nadejdzie globalny kryzys klimatyczny, ekonomiczny i społeczny.

Jezus Chrystus przez swoje nauczanie przywracał podstawy porządku społecznego w Judei zgodnie z zasadami Nieba, które nakazują oszczędzać energię społeczną i wszystkie energie. Niebiosa nakazują oszczędzać energię społeczną i wszystkie energie.

 

Christ pointed out that the service of the rabbis is no longer necessary and He has established His representatives among the simple people - the Apostles of the New News: the Law is simple and understandable - Love your enemies and share your bread and wine - suffer voluntary for the good of others.

Like the idea of vegetarianism, Christ drew from Hinduism and Buddhism, so the idea of voluntary suffering could have been borrowed from the Taoism. One of principles of Taoism is to recommend to creatures voluntarily to belittle itself. Christ has brought this principle to the limits of human possibilities, sacrificing the dignity and inviolability of his person for the good of all beings. He humbly humbled himself and joined with the Absolute by this deed.

Christ was an ideal, a perfect but incomprehensible philosopher and teacher. He raised to the pedestal a despised women, which was almost a sacrilege. The women saved the memory of him and preserved in the memory of generations the worship of the Teacher. The women have been carried their cross and were the strongest support of the Church of Christ.

He was with us 2,000 years ago when the climatic crisis impoverished the people of  Judea, but  He was not understood then, so  you have to follow Him now, to be happy when global crisis will come. Jesus Christ by his teaching have been restoring  bases of social order in Judea according to principles of Heaven, which prescribe to save of social energy and all energies. Heaven prescribe  to save of social energy and all energies.

 

Warsaw, 8-14 December 2017, 5:27 Bogdan Góralski

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 493
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1150
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 304
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 676
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 341
6
komentarze: 58 | wyświetlenia: 2494
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1040
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 141789
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 239818
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111177
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122183
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska