Login lub e-mail Hasło   

Opłaty dla ZAiKS-u a likwidacja lokalu

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://aprmedia.pl/likwidacja-lokalu-a-o(...)ozz-ow/
Czy podczas likwidacji lokalu trzeba oficjalnie wypowiedzieć umowę na odtwarzanie muzyki z ZAiKS-em lub inną Organizacją Zbiorowego Zarządzania?
Wyświetlenia: 218 Zamieszczono 01/03/2018

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny 12 października 2017 r. wydał wyrok w sprawie o zapłatę zaległych opłat dla jednego z OZZ-ów (sygn. akt VI ACa 555/16). Związek wniósł o zasądzenie kwoty 3.501,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot i dat wskazanych w pozwie.

Likwidacja lokalu a umowa z OZZ

W 2006 roku prowadząca pub zawarła umowę pomiędzy jednym z OZZ-ów.  Określała ona wysokość oraz warunki płatności wynagrodzenia z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych dla organizacji zbiorowego zarządzania. Umowa zawarta została na czas nieokreślony, a wynagrodzenie ustalono według stawki ryczałtowej w wysokości 50 zł za miesiąc. Zastrzeżono w niej także, że może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wszelkie jej zmiany wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Od 2006 r. do 2009 r. właścicielka lokalu terminowo uiszczała opłaty na rzecz OZZ-u. W 2010 r. postanowiła zrezygnować z prowadzenia pubu. Sądziła, że z chwilą, w której pub przestaje istnieć zostanie automatycznie zwolniona z obowiązku uiszczania opłat na rzecz powoda. Sąd okręgowy wskazał jednak, że nie wypowiedziała ona pisemnej umowy łączącej ją z OZZ-em. Tym oto sposobem organizacja zbiorowego zarządzania przez 4 lata, aż do czerwca 2013 roku, wysyłała stale faktury. Dopiero wtedy właścicielka wysłała pismo z prośbą o zaprzestanie naliczania opłat, które potraktowane jako oficjalne wypowiedzenie. Przez ten czas jednak kobieta nie opłaciła żadnej z faktur, więc do sądu trafił pozew o uiszczenie zapłaty 3,5 tys. złotych tytułem zaległych tantiem za prawa do odtwarzania muzyki w pubie.

 

Organizacja Zbiorowego Zarządzania i sąd

Sąd uwzględnił roszczenia w całości: Obowiązek zapłaty wynikał z zawartej umowy w dniu 11 października 2006 r. Przez cały czas obowiązywania umowy właścicielka zobowiązana była do uiszczania przewidzianego w umowie wynagrodzenia. Zobowiązanie to wygasło dopiero z chwilą skutecznego zakończenia okresu umownego tj. do września 2013 r. Wprawdzie pozwana powoływała się na fakt, że we wrześniu 2010 r. poinformowała powoda telefonicznie o wypowiedzeniu umowy, jednak oświadczenie to w ocenie sądu okręgowego było nieskuteczne w świetle przepisu art. 77 § 2 k.c. Pozwana została zobowiązana do uiszczenia zapłaty przewidzianej umową.

Sąd nie podzielił również zarzutów przedawnienia. Związane z działalnością statutową organizacji społecznej roszczenia dotyczące tantiem nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tantiemy podlegają przedawnieniu po upływie 10 lat.

Zasądzono zapłatę dla organizacji kwoty 3,5 tys. złotych, rozłożoną na 18 równych miesięcznych rat (art. 320 kpc), wraz z odsetkami za cały okres od daty wymagalności do dnia zapłaty.

 

Apelacja

Pozwana wniosła apelację. Jej zdaniem należności z tytułu tantiem nie są wprawdzie związane z prowadzeniem przez OZZ działalności gospodarczej – faktury dotyczyły roszczeń o świadczenia okresowe, które także podlegają 3-letniemu okresowi przedawnienia (art. 118 kc). Oddaleniu podlegały roszczenia odnoszące się do faktur, których wymagalność przypadła przeszło 3 lata przed dniem wniesienia pozwu do sądu.

Likwidacja lokalu a tantiemy dla OZZ

Likwidacja lokalu a tantiemy dla OZZ

Uwzględniono także argument odnoszący się do naliczenia odsetek od rozłożonych na raty należności: należy zasądzić odsetki za okres zamknięty do dnia wyroku, a następnie dalsze odsetki w razie opóźniania w płatności którejkolwiek z rat. Za okres od daty wyroku do daty płatności każdej raty wierzycielowi odsetki nie przysługują.

Pozwana ma obowiązek zapłacić kwotę 2,1 tys. złotych rozbitą na 10 comiesięcznych rat wraz z odsetkami od dnia należności do dnia wydania wyroku.

Sąd apelacyjny powołał się również na art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego zdaniem umowa zawarta z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie może zezwalać na odtwarzanie fonogramów i wideogramów, albowiem zezwolenie takie jest bezprzedmiotowe. Muzykę odtwarzać wolno, ale trzeba za to płacić tantiemy (94 ust. 5 ustawy o Prawie autorskim). Oznacza to, że „wynagrodzenie to (…) należne było w wypadku odtwarzania przez pozwaną objętych umową fonogramów i wideogramów. Zakończenie działalności w postaci prowadzenia pubu (…) skutkowało brakiem obowiązku dokonywania opłaty.”

Sąd okręgowy jednak błędnie potraktował zawartą przez strony umowę potraktował jako umowę licencyjną, z której miał wynikać obowiązek zapłaty przez pozwaną opłaty, niezależnie od tego, czy pozwana odtwarzała fonogramy i wideogramy objęte umową. W takim przypadku faktycznie brak wypowiedzenia skutkuje dalszymi płatnościami — ale ponieważ sąd jest związany granicami apelacji, a pozwana nie zaskarżyła tej części orzeczenia, to błędne orzeczenie staje się prawomocne.

 

A morał z tego taki…

Jak widać nawet w przypadkach, kiedy właściciel lokalu opłaca ZAiKS, STOART i inne OZZ-y może trafić do sądu. Warto więc połączyć przyjemne z pożytecznym oszczędzając na zbędnych opłatach dla ZAiKS’u, STOART’u, SAWP’u i ZPAV’u jednocześnie pozbywając się stresu, że organizacje i tak mogą nam przysporzyć kłopotów. Jak to zrobić? Poszukać rozwiązania niższego ryzyka i zainwestować w muzykę bez opłat ZAiKS, jaką oferuje APR Media.

Podobne artykuły


42
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6526
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21324
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17924
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22347
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 22922
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 22668
19
komentarze: 12 | wyświetlenia: 21520
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19136
17
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4737
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10739
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska