Login lub e-mail Hasło   

Człowiek, przeciw terrorowi i zorganizowanym grupom przestępczym.

Człowiek, przeciw terrorowi państwa i licencjonowanym - zorganizowanym grupom przestępczym. Do : Andrzej Duda Zbigniew Ziobro Jarosław Kaczyński Grzegorz Schetyna Paweł Kukiz Sz...
Wyświetlenia: 219 Zamieszczono 27/05/2018

Człowiek, przeciw terrorowi państwa i licencjonowanym - zorganizowanym grupom przestępczym.

Do : Andrzej Duda
Zbigniew Ziobro
Jarosław Kaczyński
Grzegorz Schetyna
Paweł Kukiz

Szanowni Panowie

Wstęp

Podstawą wolności, jest równość, szczerość, bezpośredniość i prawda, tworząca podstawowe wartości w kontaktach międzyludzkich, dlatego nie będę zwracał się do panów za pomocą teatralnych fetyszy tytularnych etc

Nie interesuje mnie dobro państwa, czy idea wyższa oparta na ideologi władzy człowieka nad człowiekiem. Interesuje mnie za to dobro każdej jednostki, której prawa naturalne, muszą stać wyżej od prawa stanowionego, będącego farsą z równości i wolności społecznej.

Logiczny wywód ma zmusi panów do myślenia na temat roli człowieka w życiu i sposobu traktowania człowieka przez samokreujące się władze, na podstawie tzw : tradycji, która nie jest tożsama z tożsamością wolnego człowieka.

Jestem osobą wolną i myśląca, która przez życiowe zawirowania stała się inwalidą, pozbawioną realnych środków do życia. Jest to temat na tyle rozległy i skomplikowany, że pominę sobie opisywania tych życiowych zawirowań.

Sedno apelu i prośby, bez kulturowego teatru niedomówień ;

Szanowni Panowie

Działania tak zwanej władzy i podległych im urzędników tworzących realia rzeczywistości, są amoralne, bowiem dążą do dekonstrukcji moralnych form koegzystencji. Ta barbarzyńska rzeczywistość pozbawiona altruizmu, kreuje wraz z sektorem bankowym, różne wymyślone problemy i pułapki na ludzi, utrzymywanych na granicy ludzkiej egzystencji.

Co za tym idzie, silniejszy próbuje wywrzeć nacisk (strach) na słabszym. Nacisk psychologiczny i fizyczny, nie różni się niczym od zabronionych form tortur, zakazanych przez :

1. Powszechną deklaracje praw człowieka, uchwalona przez ONZ w 1948 roku art. 5 Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

2. Europejską konwencje praw człowieka z 1950 (Polska jest stroną od 1993) w art. 3 Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

3. Deklaracja ONZ w sprawie ochrony wszystkich osób przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem z 1975

art. 1 W rozumieniu niniejszej Deklaracji „tortury” oznaczają jakiekolwiek działanie, przez które osobie zadaje się umyślnie dotkliwy ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, przez funkcjonariusza publicznego bądź za jego namową, w takich celach jak uzyskanie od niej lub od osoby trzeciej informacji bądź zeznania, ukaranie jej za czyn przez nią popełniony lub o popełnienie którego się ją podejrzewa, bądź też zastraszenie jej lub innych osób.

Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających, wiążących się bądź wynikłych przypadkowo ze zgodnych z prawem sankcji, w zakresie w jakim sankcje te zgodne są ze Wzorcowymi regułami minimalnymi postępowania z więźniami. Tortury stanowią rażącą i zamierzoną formę okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

4. Międzynarodową Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z roku 1984.

Polska ratyfikowała tę konwencję w 1989 roku. Konwencja ta w art. 1 definiuje tortury jako :

„ Każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą.

Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo.”

5. Amerykańska Konwencja o zapobieganiu i karaniu tortur podpisana 9 grudnia 1985 obowiązująca od 28 lutego 1987 w

art. 2 Dla celów niniejszej konwencji, tortury powinny być rozumiane jako każda czynność wykonywana w celu zadania fizycznego lub psychicznego bólu lub cierpienia jakiejkolwiek osobie, na potrzeby śledztwa, jako środek zastraszenia, jako kara osobista, jako środek zapobiegawczy, jako sankcja, albo w jakimkolwiek innym celu.

Tortury należy również rozumieć jako stosowanie wobec jakiejkolwiek osoby metod w celu zniszczenia osobowości ofiary lub zmniejszenia jej zdolności fizycznych lub psychicznych, nawet jeśli nie powodują bólu fizycznego lub cierpienia psychicznego.

Pojęcie tortur nie obejmuje fizycznego lub psychicznego bólu lub cierpienia, który jest wynikiem działań zgodnych z prawem lub jest z nim nieodłącznie związane, pod warunkiem, że nie zawierają one realizacji działań lub stosowania metod, o których mowa ...

6. Konwencja o zapobieganiu torturom i nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu, uchwalona w 1987 roku przez Radę Europy i ratyfikowana przez Polskę w roku 1993.

7. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, uchwalony przez ONZ 16 grudnia 1966 i ratyfikowany przez Polskę w 1977 roku w art. 7 Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu. W szczególności nikt nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym.

Taryfa odszkodowawcza IP 66 jest cenzurowana w internecie.

8. Wspólny dla czterech Konwencji genewskich z 1949 art. 3: zabronione są zamachy na życie i nietykalność cielesną, a w szczególności zabójstwa we wszelkiej postaci, okaleczenia, okrutne traktowanie, tortury i męki. I Protokół Dodatkowy z 1977 w art. 75: Następujące czyny są i pozostają zakazane zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, czy dokonane zostaną przez funkcjonariuszy cywilnych czy wojskowych: (a) zamachy na życie, na zdrowie albo na równowagę fizyczną lub psychiczną takich osób, a zwłaszcza: (i) zabójstwo; (ii) tortury we wszelkich postaciach, fizyczne i psychiczne; (iii) kary cielesne oraz (iv) okaleczenia; II Protokół Dodatkowy w art. 4: są i pozostają zabronione zawsze i wszędzie: (a) zamachy na życie, zdrowie lub fizyczną albo psychiczną równowagę osób, zwłaszcza zabójstwa, jak też okrutne traktowanie, takie jak tortury, okaleczenia lub wszelkie postacie kar cielesnych. Tortury wymienione są na liście zbrodni zakazanych przez Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (art. 7 i 8).

9. Stosowania tortur zabrania także Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, której artykuł 40. głosi, że Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.

( Tortury – celowe zadanie komuś bólu fizycznego lub psychicznego w okrutny sposób.

Teoretycznie torturami, są jedynie czynności prowadzone przez funkcjonariuszy państwowych (z ich udziałem bądź za ich zgodą czy poleceniem), jednak nazywa się tak również metody praktykowane przez osoby prywatne. )

Patrząc na zbiór dokumentów zakazujących tortur, moje pytanie brzmi :

Na jakich zasadach banki, a przede wszystkim kooperujące z nimi fundusze : Ultimo, BEST, Hoist, Open Finance, Kredyt Inkaso, Trigon, Omega, Prokura, Lindorff, Universe, Agio, Altus, DTP, Eques, Secus, Takto, Horyzont, Fast Finance, Raport, Corpus Iuris, P.R.E.S.C.O., Future, GPM Vindexus, Debito, Debtor, easyDEBT, tworzące firmy windykacyjne, tj : Kruk, Ultimo, GetBack, Kredyt Inkaso, Fast Finance, BEST, Lindorff, Kaczmarski Inkaso, Navi Lex, Vindexus, EGB Investment, Presco, DTPartners... wykupują przedawnione, przeterminowane długi za 2-8 % ich wartości, a następnie torturują, nachodzą, stosują nielegalne metody psychologiczne, naruszając mir domowy oraz prawo naturalne jednostki. ?!

Co więcej, owe firmy, będące zorganizowanymi grupami przestępczymi współpracują z sądami i komornikami, których nieinteresuje fakt przedawnienia i przeterminowania długu ... ?!

Windykatorzy, sądy i komornicy, tworzą mafijną triadę, która niszczy obywateli czerpiąc z tego psychopatyczną rozkosz i niebotyczne zyski, wspierane ideą prawa, które w żaden sposób nie kontroluje sądów elektronicznych, pozostających poza zasięgiem obywatela oskarżanego przez anonimowych psychopatów.

Liczne dowody świadczą o tym, że państwo czerpie niebotyczny zysk pośredni z działania firm windykacyjnych stosujących tortury, łamiące prawo międzynarodowe, konstytucję oraz dziesiątki artykułów kodeksu karnego oraz cywilnego.

Jak mają panowie zamiar walczyć z sitwami okradającymi zwykłych ludzi. ?

Firmy windykacyjne łamią m.in. następujące art kk i kc :

1. Wymuszenie ( art.282 - wymuszenie rozbójnicze, art.181 - zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia ... )

Wymuszenie spłaty nieistniejących lub przedawnionych długów.

A) brak podpisanej umowy prawnej z firmami windykacyjnymi
B) brak ceny wykupu nieistniejących zobowiązań
C) próba wymuszenia przyjęcia zobowiązania
D) próba odnowienia nieistniejących długów
E) nielegalny wykup długów bez podania ceny wykupu
F) braki formalne

2. Stalking (uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności ( art. 190a § 1 k.k.), lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat.)

3. Molestowanie - zachowanie naruszające godność osobistą poprzez natrętne i uporczywe naprzykrzanie się, najczęściej bliskie napastowaniu .

Zachowanie to, sprzeczne z normami społecznymi, może prowadzić do czynów na granicy szantażu i wymuszenia wobec osoby molestowanej.

4. Wysyłanie nielegalnej korespondencji pod adres kontaktowy. Adres zameldowania, nie jest równoznaczny z adresem zamieszkania .

Korespondencja o charakterze wymuszenia rozbójniczego podlega karze do lat 10 wedle art. 282 kk.

5. Zastraszenie i groźby karalne :

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zasadne jest zatem wyjaśnienie zwrotu „groźba bezprawna”. Definicję tego określenia zawiera :

art. 115 § 12 K.k. zgodnie z którym „groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem”.

6. Ciężki uszczerbek na zdrowiu z powodu nękania, wymuszenia, stalkingu ...

Działania firmy :

Art. 156.§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

Pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Działania pracowników firmy :

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Działania firmy;

Art. 157.§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Działania pracowników firmy :

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

7. Narażenie ma bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia :

Działanie firmy :

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Działanie pracowników firmy :

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

8. Nachodzenie :

art. 190a: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

9. Podszywanie się lichwiarza pod firmę windykacyjną i wymuszanie fałszywych reparacji finansowych, poprzez manipulacje i zastraszenie :

art.190a (KK)

Osoba, firma podszywająca się pod inną osobę, wykorzystując jej wizerunek lub inne dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

(Nie muszą być to zachowania powtarzające się notorycznie.

Podlegać karze będą wszelkie czynności (nawet pojedyncze) polegające na przywłaszczeniu czyjejś tożsamości.

W tym przypadku może chodzić np. o utworzenia konta danej osoby na portalu społecznościowym bez jej wiedzy, czy umieszczanie jest danych w spisie dłużników ...)

10. Odpowiedzialność karna związana z ochroną danych osobowych :

art. 49 – 54a ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (dalej zwana również UODO)

1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli powyższy czyn dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 (art. 49 UODO).

11. Art. 227.

Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych, stosuje taryfę odszkodowawczą za łamanie praw obywatelskich, dotycząca zachowań przestępczych :

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I
POLITYCZNYCH - IP 66

( otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) )

IP 66 - Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza :

1. Bezprawna i nielegalna korespondencja, zawierająca błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.

500 euro + 10 krotność

2. Nielegalne, przesyłki pocztowe.

500 euro

3. Upowszechnienie dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako „prywatne”, „ściśle poufne”, lub „nie do wiadomości publicznej”

500 euro

4. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu.

50000 euro ( 200.000 euro – ryczałt )

5. Dyskryminacja, przymus i rasizm – każdy przypadek.

100000 euro (500.000 euro ryczałt)

6. Zastosowanie nieważnych, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych.

250000 euro (1 000 000 euro ryczałt)

7. Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem ( np. zajęcia komornicze, kary, faktury etc ) bez posiadania jednoznacznego statusu „urzędnika państwowego „.

100000 euro ( 1.000.000 euro ryczałt )

8. Odrzucenie jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej. (list skierowany do mojej matki, odrzucający jej przedstawicielstwo …)

100000 euro ( 500.000 euro ryczałt )

9. Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego.

50000 euro ( 100.000 euro ryczałt )

10. Wtargnięcie beż wyraźne i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem.

100000 euro ( 500.000 euro ryczałt )

11. Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.

100000 euro ( 500.000 euro ryczałt )

12. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.

100000 euro ( 1.000.000 euro ryczałt )

13. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP 66 ( Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich z 1966 r ), traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany w 1973 roku.

150000 ( 500.000 euro ryczałt )

14. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby.

50000 euro ( 500.000 euro ryczałt )

15. Opłaty karne, represje, śledzenie, przymus, zniesławienie wobec krewnych poszkodowanej osoby (babcia, matka, wnuk … )

50000 euro ( 250.000 euro ryczałt )

16. Wyłudzenie pieniędzy … bez państwowej legitymacji …

100000 euro ( 500.000 euro ryczałt )

17. Sprzeczne z ustawą zasadniczą, złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii.

100000 euro ( 300.000 euro ryczałt )

( Taryfy odszkodowawczej nie ma w języku polskim, https://amnesty.org.pl/…/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatels… )

Apeluje, zróbcie panowie porządek z firmami windykacyjnymi, sądami elektronicznymi i komornikami, w innym przypadku, powstaną niezależne regionalne oddział społeczne, występujące przeciw przemocy i nieporadności państwa, urzędników i zorganizowany grup przestępczych, działających na mocy państwowej licencji.

Wolność, równość, to także spokój, a państwo stosujące tortury wobec własnych obywateli, za pomocą prywatnych karteli, staje się wrogiem obywatela, który musi znieść terror za pomocą siły i jedności. I gwarantuje panom, że zabawa w podział za pomocą idei manipulacji tezą i antytezą, nie pomogą …

Proszę się nad tym zastanowić i działać, bo cierpliwość większości obywateli, jest na granicy wytrzymałości, a żadna zmiana pseudo władzy za pomocą wyborów lub wojny, nie przyniesie oczekiwanych przez panów rezultatów.

Od siebie dodam tylko tyle, działanie zorganizowanych grup przestępczych zwanych licencjonowanymi przez państwo firmami windykacyjnymi, doprowadziło mnie do kolejnego wylewu … czego nie zamierzam pozostawić bez odzewu i kary …

Państwo, które łamie prawa człowieka, staje się obozem koncentracyjnym w którym króluje terror, manipulacja, nakaz autorytatywny, propaganda i poprawność polityczna, a na to oświecony obywatel pozwolić nie może w trosce o życie przyszłych pokoleń.

Człowieczeństwo, nie potrzebuje idei państwa, aby utrzymać pokój, równość i wolność ... człowieczeństwo potrzebuje logiki oraz samostanowienia i samoograniczenia własnego ego, czego i panom życzę ...

Z poważaniem

Wojciech Dydymski

Zdjęcie użytkownika Archiwa IPN.
 
 

Podobne artykuły


17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 2026
17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1762
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1167
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1082
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1021
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 999
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 337
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 932
12
komentarze: 53 | wyświetlenia: 746
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1071
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 599
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 919
 
Autor
Dodał do zasobów: milord36
Artykuł

Powiązane tematy

  Hamilton,  27/05/2018

Stary zawodowy narzekacz eioby Dydymski
http://www.eioba.pl/dydymus
Lipski ukradłeś mu artykuł i błysnąłeś jak kapsel w rynsztoku.

@Hamilton:
Leki przestają działać ?
Kapelusz uciska ?

@milord36: zdejmij kapelusz i odstaw leki. Jesteś już duży i musisz sam myśleć. Ja wiecznie żył nie będę. I nie zapomnij oddychać bo się udusisz. I nie jedz znowu tego brązowego z pudełka. To nie dżem, tylko pasta do butów. Państwo powinno takim jak ten dydymus i ty dać trzech urzędników, by was pilnowali. Poza tym pieprzysz o UODO z 1997 roku. To już nieaktualne. Od 25 maja obowiązuje RODO. Jak zwykle jesteś spóźniony o 20 lat i chcesz błyszczeć dziennkarzyno z bożej łaski.

@Hamilton:
Ale jaja . Szkoda gadać.

@milord36: szkoda . Zamiast gadać przybij sobie te jaja gwoździem do krzesła.

@Hamilton:
O jo joj ! A dlaczego ?

@milord36: zorganizowanym grupom przestępczym utrudnisz kradzież swoich klejnotów. Jak będziesz kopiował bez jaj. Z jajami ci nie wychodzi, a bez jaj ? Będziesz cienko śpiewał na stare lata w chórze z chłopcami?

@Hamilton:
A widzisz !
To ci dopiero heca!

  Hamilton,  27/05/2018

@milord36: heca będzie dopiero jak wstaniesz i będziesz chodził z krzesłem przy d....Zawsze możesz powiedzieć, że to tak dla jaj. Tylko nie mów tego zorganizowanym grupom przestępczym, bo wtedy ani krzesła, ani jaj.

@Hamilton:
A ja jaj , a ja jaj !

  Hamilton,  27/05/2018

@milord36: jak dobrze z mądrym pogadać. Limit wyczerpałeś. Pogadaj sobie z gęsiami.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska