Login lub e-mail Hasło   

Czy w Polsce powstanie nadzieja na ludzki świat?

nikt w Polsce nie zajmuje się nauką Jezusa Chrystusa, bo Kościół katolicki to pralnia pieniędzy dla kobiecej mafii. Z ideałów komunizmu także nie pozostało nic bo byli komuniści.
Wyświetlenia: 227 Zamieszczono 19/08/2018

Czy w Polsce powstanie nadzieja na ludzki świat?

W moich artykułach  piszę o działających w Polsce mafiach: kobiecej i męskiej. Obie mają ten sam cel tzn. pragną zdobyć władzę nad przepływami pieniędzy w polskiej gospodarce. Chodzi o kontrolę nad obrotem kwoty około 500 miliardów złotych. Tyle są mniej więcej warte zakupy zaopatrzeniowe polskich firm, które są lokowane na polskim rynku. Ten zdobędzie przewagę, kto będzie dysponował tańszym i lepszym towarem zaopatrzeniowym. Na razie przewagę ma mafia męska, bo dysponuje najtańszą ofertą zaopatrzeniową. Ale mafia kobieca przygotowuje kontrofensywę związaną z tym, że jej agenda, partia PiS obsadziła swoimi ludźmi stanowiska menedżerów w największych polskich firmach i to oni będą decydowali o lokowaniu zakupów zaopatrzeniowych na polskim rynku. Mafia kobieca jest wspierana przez USA.

 Męska mafii składa się głównie z sympatyków komunizmu i jest wspierana przez Rosję. W przeszłości  obsadziła kluczowe stanowiska w polskiej gospodarce decydujące o jej sile. Obecnie kluczowe stanowiska w polskiej gospodarce obsadza swoimi ludźmi mafia kobieca i jej agenda partia PiS. Ich celem jest przejęcie kontroli nad polską gospodarką

Kobieca mafia wspiera Kościół katolicki i czerpie z niego pieniądze dla swej działalności. Jest to możliwe dzięki polskiemu systemowi podatkowemu, który umożliwia firmom darowizny na rzecz Kościoła katolickiego, które tworzą kapitał mafijny kontrolowany gównie przez kobiety. Mężczyźni służą do pomnażania kapitału mafii a gdy są niegospodarni to są truci przez swoje rodziny.

Prawie nikt w Polsce nie zajmuje się nauką Jezusa Chrystusa, bo Kościół katolicki to pralnia pieniędzy dla kobiecej mafii. Z ideałów komunizmu także nie pozostało nic bo byli komuniści walczą o swoje zyski swojej mafii. Pozostali ludzie są pozbawienie siły ekonomicznej, która decyduje o polityce każdego kraju i dlatego Polacy są kierowani przez mafijnych agentów.

Moje propozycje powołania ogólnopolskiej firmy zaopatrzeniowej POL-CAT, która wszelkie zyski przeznaczałaby na finansowanie nauki polskiej, zmierzają do oczyszczenia bałaganu związanego z zakupami zaopatrzeniowymi w Polsce. Polskie przysłowie mówi: gdzie dwóch się  bije tam trzeci korzysta. Mam nadzieję, że tym trzecim będą zwykli prości Polacy, którzy nie mają pojęcia o tym co  się dzieje w ich kraju. Jeżeli POL-CAT powstanie w Polsce to rozszerzy się na cały świat co być może uzdrowi stosunki polskie i międzynarodowe. Tym sposobem może w Polsce powstanie nadzieja na normalny ludzki świat.

Will there begin hope for a human world in Poland?

In my articles, I write about the mafias of women and men in Poland. Both have the same goal, i.e. they want to gain power over the flow of money in the Polish economy. It's about control over the turnover of about 300 billion USD. This is more or less worth the supply purchases of Polish companies that are located on the Polish market. For now, the male mafia  has the advantage, because it has the cheapest supply offer. But the women's mafia is preparing a counter-offense related to the fact that its arm, PiS party has filled the position of managers in the largest Polish companies with its people and they will decide on placing supply purchases on the Polish market. The female mafia is supported by the USA.

 The male mafia consists mainly of supporters of communism and is supported by Russia. In the past, the male mafia has filled key positions in the Polish economy that determine its strength. Currently, the key positions in the Polish economy are occupied by women's mafia and the PiS party. Their goal is to take control of the Polish economy

The feminine mafia supports the Catholic Church and derives money from it for its activities. This is possible thanks to the Polish tax system, which enables companies to donate to the Catholic Church, which create mafia capital controlled mainly by women. Men are used to multiplying mafia capital and when they are wasteful, they are poisoned by their families.

Almost nobody in Poland deals with the teaching of Jesus Christ, because the Catholic Church is a  money laundry for women's mafia. There is nothing left of the ideals of communism because the former communists are fighting for their mafia's profits. The other people are depriving the economic power that determines the politics of each country and that is why the Poles are directed by mafia agents.

My proposal to establish a nationwide supply company POL-CAT, which would pay all the profits to finance Polish science, are aimed at clearing up the mess associated with supply purchases in Poland. The Polish proverb says: where two beats there, the third one uses. I hope that the third will be ordinary simple Poles who have no idea what is happening in their country. If POL-CAT is established in Poland, it will expand to the whole world which may heal Polish and international relations. In this way, maybe in Poland hope will arise for a normal human world.

Jakuszowice, 19 Sierpnia 2018, 7:10              ogdan Góralski

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 490
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1148
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 297
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 673
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 332
6
komentarze: 58 | wyświetlenia: 2487
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1038
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 141785
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 239799
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111170
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122178
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Ha ha ha ha ha ha - wiedziałem, że podobny zagłosuje. Kolej na pokrzywionego i Koriolana. Coś dla gigantów intelektu. Z wypiekami czekam na gorącom naukowom dyskusjem przy kawie i Paczkach z Aógóstowa..Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska