Login lub e-mail Hasło   

Skarga

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INFORMUJĘ ŻE WYGRAŁAM WYŚCIG Z CZASEM. MOJA SKARGA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI POSTANOWIENIA TSUE ZO STAŁA WYSŁANA DZIŚ DO RADY EUROPY . JEJ KOPIA LEC...
Wyświetlenia: 260 Zamieszczono 04/11/2018
Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INFORMUJĘ ŻE WYGRAŁAM WYŚCIG Z CZASEM. MOJA SKARGA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI POSTANOWIENIA TSUE ZOSTAŁA WYSŁANA DZIŚ DO RADY EUROPY . JEJ KOPIA LECI W TYCH DNIACH DO STRASBURGA.TERAZ KIERUNEK BRUKSELA.

OTO JEJ POPRAWIONY TEKST.

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
RADA EUROPY

SKARGA

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia TSUE z daty 19.X.2018 w sprawie C -619/18 R o którym dowiedziałam się w dniu 25.X.2018 a które zostało skierowane do polskiego rządu w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. art. 111 § 1 i § 1a, art. 37 oraz art. 39 ustawy o Sądzie Naj2wyższym z dnia 8 grudnia 2017 r.,

Każdy, kto stwierdzi, że dotyczące go rozporządzenie lub decyzja organu Unii Europejskiej zostały wydane bez uprawnień do tego czy z naruszeniem procedury bądź postanowień Traktatu, może złożyć skargę o ich unieważnienie.
Zgodnie z artykułem 230 Traktatu, każda osoba fizyczna i prawna może wnieść skargę o stwierdzenie nieważności decyzji organów Unii Europejskiej, której jest adresatem lub decyzji takich organów, które mimo, że mają formę rozporządzenia lub decyzji skierowanej do innej osoby, dotyczą jej bezpośrednio oraz indywidualnie, zarzucając tym organom brak uprawnień do wydania aktu prawnego,naruszenie istotnego wymogu proceduralnego przy wydawaniu aktu, naruszenie postanowień Traktatu lub jakiejkolwiek reguły związanej z jego stosowaniem albo podnosząc nadużycie władzy przez organ unijny przy wydawaniu zaskarżonego aktu (skarga o stwierdzenie nieważności).
Skarga musi zostać wniesiona w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji aktu lub zawiadomienia, a gdy takiej publikacji albo zawiadomienia nie było - od daty powzięcia przez skarżącego wiadomości o tym akcie.
Konsekwencją uznania przez Trybunał Sprawiedliwości skargi za uzasadnioną jest orzeczenie w postaci jego wyroku o nieważności zaskarżonego przepisu (art. 231 Traktatu). Orzeczenie takie skutkuje erga omnes i ex tunc - co oznacza, że zaskarżony akt/przepis jest traktowany jakby nigdy nie istniał.

Moja skarga dotyczy Postanowienia TSUE z 19.X.2018 sprawa C-619/18 R wydanego na żądanie ( Komisji Europejskiej ) . Przypomnieć należy że 24.września 2018 roku Komisja Europejska skierowała skargę przeciwko Polsce do TSUE z uwagi na rzekome
pogwałcenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które zostało według niej wprowadzone przez nową ustawę o Sądzie Najwyższym.
Tym samym Komisja zażądała zarządzenia środków tymczasowych celem przywrócenia w polskim Sądzie Najwyższym stanu sprzed dnia 3 kwietnia 2018 roku, kiedy to przyjęto będącą przedmiotem sporu ustawę „.

Nie da się ukryć że inkwizycyjnym orzeczeniem TSUE – dokonano zamachu Stanu w Polsce i nakazano zawieszenie przepisów emerytalnych dotyczących Sędziów Sądu Najwyższego a stało się to 19.X.2018 . O tym fakcie dowiedziałam się w dniu 25 X.2018 ale zaskarżonego orzeczenia nigdy na oczy nie widziałam . Czytam go po raz pierwszy dopiero dziś tj. 29.10.2018

Nie da się ukryć że tym samym TSUE doprowadziło do buntu i anarchii społeczeństwa w Polsce. Rozszalały się media . Pisano że :
„ decyzja TSUE oznacza że pisowskie bezprawie musi się zatrzymać a wyrok musi być natychmiast wykonany . Pis zniszczyło pozycję Polski w Europie ale nie zniszczy podzielanych przez Polaków europejskich wartości . Łamiący konstytucję będą rozliczeni itd. „

A teraz o najważniejszym :
Powodem wszystkich tych napaści na Polskę , niszczenia wizerunku rządzącej partii PIS - był i jest fakt że Platforma Obywatelska przegrała wybory a przecież nie kto inny napędza „koło nienawiści „ w Unii jak zasiadający tam członkowie Platformy czyli PO.

To oni ( PO) wzniecają pożogę w kraju broniąc bezprawia sądowego bo ich myśli krążą wokół obalenia praworządnego rządu „ uratowania Sądów „ i tym samym powrotu na stanowiska rządowe. Boją się ( pod rządami Pisu ) rozliczeń w kraju za ruinę Państwa do której doprowadzili za swoich rządów . To jest główny powód publicznego szkalowania rządu i uniemożliwiania Polakom egzystencji we własnym kraju.
Obecnie ustawa o SN w kwestii emerytur Sędziów została zawieszona a ludzie nie zdają sobie sprawy z faktu z jak ogromnym złamaniem prawa do tego doszło. Dlatego to złamane prawo, zostanie przeze mnie wyeksponowane w uzasadnieniu. Pewnym jest że ta profanacja prawa wiedzie już od najniższego szczebla złamanej przez Sędziów SN w Polsce - procedury krajowej.
Z całą mocą muszę podkreślić że zwrócenie się do TSUE przez SN z pytaniem prejudycjalnym nie było niezbędne do rozstrzygnięcia zawisłej przed Sądem krajowym sprawy bo nie dotyczyło w ogóle tej sprawy ale emerytur Sędziów.

Bezprawne działanie TSUE spowodowało naruszenie moich praw konstytucyjnych i praw człowieka art.45 konstytucji – albowiem spowodowało zamęt w SN i wstrzymanie tym samym także i moich kasacji. Art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz) . 1. .

Kategorycznie żądam natychmiastowego stwierdzenia nieważności przedmiotowego aktu prawnego czyli – postanowienia TSUE z daty 19 X. 2018 jako drastycznie naruszającego zasady prawa polskiego i międzynarodowego – unijnego i godzącego w porządek prawny.

UZASADNIENIE
Postanowieniem TSUE z dnia 19.X.2018 w sprawie C-619/18 organ ten na wniosek Komisji Europejskiej zawiesił „ czystkę emerytalną „ w Sądzie Najwyższym. Usunięci przez prezydenta sędziowie muszą zostać przywróceni - stwierdził Trybunał w Luksemburgu.
Ponieważ tę skargę, będzie czytało społeczeństwo w internecie a nie wszyscy na prawie się znają powiem w sposób prosty .To co uczyniło TSUE jest adekwatne do stanu faktycznego przedstawiającego chirurga który wydał sobie postanowienie, skierował je do rządu i napisał „ masz to moje Quasi orzeczenie wprowadzić w życie”. Pytam więc czy chirurg jest organem właściwym do wydania takiego orzeczenia . NIE
Dlaczego zatem TSUE nie było władne uczynić tego samego ?
Zapamiętajcie Państwo to pytanie , ponieważ musimy wyjść od genezy tej napaści na Polskę przez TSUE . Jak do tego doszło ? Dlaczego decyzja TSUE jest rażącym złamaniem prawa międzynarodowego ?

Zreferuję to w języku przysłowiowego Kowalskiego . Od dłuższego czasu buntownicy z SN „polowali „ na proces kasacyjny w którym mogliby przeszmuglować pytanie prejudycjalne do TSUE . W końcu nadarzyła się okazja. Wpadł im w ręce proces ROLNIKA tak go nazwijmy.

Ów rolnik prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą i był od 8 lat ścigany przez ubezpieczyciela społecznego, czyli ZUS. Od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. rolnik był zatrudniony na terenie Słowacji i w związku z tym wystąpił do słowackiej Socialnej Poistovny (odpowiednik ZUS) z pytaniem czy podlega słowackiemu ubezpieczeniu.

Po rozpoznaniu wniosku, Socialna Poistovna stwierdziła, że obywatel Polski nie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. z tytułu pracy na terenie Słowacji. Nieprawomocna decyzja słowackiego organu natychmiast zachęciła ZUS do wydania własnej decyzji i ta zapadła 14 października 2015 ZUS - Oddział w Jaśle stwierdził że w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Polak pracujący na Słowacji podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczenia społecznego.

Od decyzji obywatel odwołał się do Sądu Okręgowego, ale w pierwszej instancji sprawę przegrał. Z niekorzystnego dla siebie wyroku wywiódł apelację, a główną podstawą odwołania było to, że na Słowacji ciągle toczyło się postępowanie, które nie zakończyło się prawomocnym orzeczeniem. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego, słusznie uznając, że wyrok zapadł przedwcześnie. Sprawa wróciła ponownie . Od wyroku wywiódł apelację, a główną podstawą odwołania było to, że na Słowacji ciągle toczy się postępowanie, które nie zakończyło się prawomocnym orzeczeniem.

Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego, słusznie uznając, że wyrok zapadł przedwcześnie. Sprawa wróciła ponownie do Sądu Okręgowego i tym razem sąd pierwszej instancji uznał rację skarżącego, że bez prawomocnego orzeczenia organu słowackiego ZUS nie może wydać decyzji. Co więcej Sąd Okręgowy stwierdził, że w zaistniałej sytuacji konieczna jest wymiana stanowisk pomiędzy organem polskim i czeskim. ZUS złożył skargę kasacyjną .

Skarga kasacyjna ZUS o zgrozo , posłużyła „sędziom” SN jako koło ratunkowe do wydania postanowienia we własnej sprawie.
Najpierw trzyosobowy skład przekazał sprawę pełnemu składowi Sądu Najwyższego, a ten na kanwie postanowienia nie mającego żadnego związku z wiekiem emerytalnym w ogóle, postanowił zadać pytania prejudycjalne do TSUE. Sąd Najwyższy uznał, że historia rolnika zatrudnionego na Słowacji jest doskonałą podstawą prawną, aby połączyć to z wiekiem emerytalnym sędziów i zgłosić się do TSUE po wykładnię. Przy okazji SN postanowił na mocy art. 755 k.p.c. zawiesić przepisy ustawy o SN. Rozbój w biały dzień.

Widząc ten cyrk wokół prostej sprawy, ZUS wycofał skargę, co z mocy prawa kończy postępowanie i przed SN i przed TSUE. Co robi Sąd Najwyższy? Uznaje wycofanie skargi za bezskuteczne z uwagi na ważny interes społeczny. Tymczasem ten „ważny interes społeczny” sprowadza się do tego, że sędziowie orzekający w sprawie rolnika , postanowili połączyć osobisty interes, jakim jest zachowanie stanowisk sędziowskich z nieszczęściem obywatela który już miał proces wygrany. Rolnik , który miał prawomocne i korzystne dla siebie orzeczenie, które po wycofaniu skargi stałoby się niewzruszalne, robi za mięso armatnie do Sądu Najwyższego.

Czegoś takiego jeszcze w wykonaniu kryminalnych kabareciarzy nie widzieliśmy. SN wydał całą serię chorych i łamiących fundamenty prawa postanowień i na koniec zmusił stronę ZUS do wniesienia skargi przeciw obywatelowi. Wszystko to najwyższa kasta nazwała „ważnym interesem społecznym”, chociaż walczy jak lew wyłącznie o własne pośladki przyklejone do stołka.

I TSUE MA JESZCZE CZELNOŚĆ ZAWIESZAĆ USTAWĘ O SN?
PRZECIEŻ TO JEST DEMOLKA PRAWA i PRAWORZĄDNOŚCI. TOTALNE ZŁAMANIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI ART. 2 i INNYCH .

Równie dobrze Sędziowie SN - mogli "przylepić swoją przewielebną część ciała " do cudzej sprawy rozwodowej byle tylko prześliznąć pytanie prejudycjalne do TSUE , a którą to zrobią „ łodzią” jest dla nich obojętne. Złamali w ten sposób całą polską procedurę cywilną

TSUE z kolei , nie wzywając nikogo z Polski , nie przeprowadzając postępowania z udziałem zainteresowanych stron z polskiego rządu , nie rozumiejąc w ogóle o co chodzi zaczyna pomagać intruzom na przyczepkę. TO JEST DOPIERO UWERTURA DO ŁAMANIA PRAWA BO NA TYM ETAPIE SPRAWA SIĘ JESZCZE NIE KOŃCZY.
Teraz „ wolna amerykanka „ odbywa się już w samym TSUE . Ten pojedynczy „ znawca prawa” uznaje się kompetentnym do wstrzelenia się w przepisy krajowe mimo że z mocy prawa nie posiada takich kompetencji . Dlaczego ?

DLATEGO ŻE :

art. 4 TUE punkt 1 ? Cytuję.

1. Zgodnie z art.5 wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do
Państw Członkowskich.

2.Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec traktatów ( to właśnie widzimy).

Art. 2-5 TFUE wymienia te kompetencje które traktat przyznaje Unii . Niestety nie
ma tam mowy o tym abyśmy kiedykolwiek oddali w ręce tego organu
sprawy Wymiaru Sprawiedliwości. Czyli „rozbój w biały dzień” po raz
drugi.

3. Art. 2 Kompetencje Unii i Państw członkowskich :

1. Jeżeli Traktaty przyznają Unii wyłączną kompetencję w określonej dziedzinie,
jedynie Unia może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące,
natomiast Państwa Członkowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia Unii
lub w celu wykonania aktów Unii.

Reasumpcja : Oto jeszcze jeden dowód na to że za wywołanie anarchii w Polsce , za
wywołanie buntu społeczeństwa i obarczenie rządu lawiną
bezprawia dokonanego przez siebie zarówno w Polsce jak i w Brukseli
Sędziowie SN buntownicy powinni stanąć przed Sądem karnym a Unia
powinna nas przeprosić za wydanie inkwizycyjnego orzeczenia TSUE
łamiącego totalnie reguły prawa międzynarodowego i polskiego.

Żądam zatem stwierdzenia nieważności przedmiotowego orzeczenia TSUE które godzi w porządek prawny i moje prawa o czym niżej.

TSUE złamało Konwencję Praw Człowieka w zakresie recypowanym treści Konstytucji art. 45 chroniącym moje prawo do : sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy , niezależny, bezstronny, niezawisły Sąd.

Szereg moich kasacji znajduje się obecnie w okupowanym przez byłego I-go Prezesa i pozostałych buntowników Sądzie Najwyższym a to oznacza że to oni złamali i łamią nadal konstytucję oczerniając rząd że to on sam łamie konstytucję.

Okupują ten Sąd w sposób bezprawny bo orzeczenie TSUE nie było do nich kierowane ale do rządu który udaje że sam nie wie co ma robić i wcale się temu nie dziwię , skoro jest on permanentnie oskarżany zarówno przez Sędziów buntowników z SN jak i przez społeczeństwo agitowane do walki z rządem na 101 sposobów przez te osoby.

Obecny czyn Sędziów SN ( buntowników) kwalifikuje się zatem pod przepis art. 128 par. 3 kk które to przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10-ciu albowiem jest to wywieranie przemocą wpływu na czynności urzędowe organu konstytucyjnego czyli SN .

Po pierwsze – orzeczenie TSUE nie do nich było kierowane ale do rządu.

Po drugie – trzeba teraz znaleźć siedzibę tymczasową dla Sędziów upoważnionych do
wykonywania władzy sądowniczej.

Po trzecie – dobrze wiedzą o tym że wydane przez nich orzeczenia będą nieważne bo nadal
są Sędziami w stanie spoczynku.

Wszystko to zablokowało rozpoznanie moich kasacji co jest naruszeniem mojego prawa do Sądu i rzetelnego procesu.

REASUMPCJA TEMATU:

Arbitralne , inkwizycyjne ( postanowienie ) TSUE jest wypowiedzeniem posłuszeństwa zasadom ustrojowym kształtowanym przez Polską Konstytucję w zakresie uregulowań ustrojowych władzy sądowniczej.

Komisja Europejska zarzuciła Polsce że złamaliśmy art. 19 Traktatu o Unii Europ. i art. 47 Karty Podstawowych Praw Człowieka co jest totalną porażką TSUE i kompromituje Komisję Europejską albowiem protokół nr 30 będący załącznikiem do Traktatu Lizbońskiego jako protokół polsko – brytyjski całkowicie wyłącza władzę Unii w stosunku do Sądownictwa polskiego. Z tego samego powodu Polska nie mogła naruszyć art.47 karty praw podstawowych .

Artykuł 1
1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani
żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że
przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania
administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi
prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.

2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty
nie stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających
zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy
Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie
krajowym.

Artykuł 2
1. Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma
ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w
jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub
praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.

A zatem, wiemy już że TSUE nie miało kompetencji przedmiotowej i podmiotowej aby w ogóle orzekać w tym temacie a już na pewno dlatego że :

Organizacja działania Wymiaru Sprawiedliwości – emerytury nie podlegają w ogóle Unii . Jest to sfera PRACOWNICZA Wymiaru Sprawiedliwości a nie ustrojowa. Orzeczenie TSUE stanowi zamach na polską suwerenność.

Postanowienie to wydano bez kontroli stanowisk w trybie inkwizycyjnym. Kształtowanie Wymiaru Sprawiedliwości jest fundamentem suwerenności i niepodległości Państwa. Konstytucja jest najwyższym źródłem prawa w Polsce. Normy polskiej konstytucji delegują określenie wieku przechodzenia w stan spoczynku do władzy ustawodawczej i pozwalają jej na określenie tego wieku (art.180 pkt 4 konstytucji.) i art. 180 pkt 3 zdanie ostatnie.

TSUE zamroziło więc bezprawnie ustawę o SN do czego nie miało prawa czym naruszyło moje prawo określone w art. 45 konstytucji. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Nie została wyczerpana droga wewnętrzna w Polsce. Wszystko to stanowi o naruszeniu Traktatu Lizbońskiego którego immanentną częścią jest protokół nr 30 o którym wyżej.

Podkreślić należy że Sąd zewnętrzny nie ma prawa naruszać integralności innego prawodawstwa bo nie jest organem prawodawczym.

TSUE dokonało zamachu na prawo międzynarodowe przypisując sobie kompetencje których nie posiada w tym zakresie.

Ponadto nie ma i nie będzie mieć tych kompetencji na podstawie traktatów i zobowiązań które Polska podpisała patrz art. art. 4 TUE i art. 2-5 TFUE.

Nie możemy pozwolić na to żeby polski system prawny , był kształtowany zewnętrznie a nie na podstawie polskiego prawa i obowiązującej konstytucji.

Polska nie musi się stosować do tego werdyktu. Powinna zaczekać na stwierdzenie nieważności tego postanowienia przez Trybunał w Strasburgu.

Postanowienie TSUE to to nadużycie władzy, które nie może być tolerowane. Polska tradycja prawna przewidywała kiedyś nawet możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa władzy zwierzchniej wtedy gdy norma naruszała zasady Państwa Prawa. Postanowienie TSUE jest takim naruszeniem. To bezpodstawna ingerencja w wewnętrzny system kształtowania prawa w Polsce.,

ZOSTAŁO TEŻ NARUSZONE MOJE ZDROWIE BO JAKO PRAWNIK ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ Z TEJ FARSY SĄDOWEJ. Widzę jak Sędziowie jeżdżą do Brukseli, donoszą na Polskę, spędzają czas przy lampce szampana z Sędziami z Unii ( M. GERSDORF ) a potem skutkiem tego jest inkwizycyjne postanowienie .

Na tym nie koniec . Społeczeństwo wychodzi na ulicę, wrzeszczą, biją , kopią , wyzywają a wszystko nagrywają media i fałszywa opinia leci w świat. My natomiast prawi obywatele nie możemy się przebić przez mur kłamstwa bo chociaż mamy rację nikt nas nie słucha. Przemysł pogardy kwitnie a my prowadzący grupy społeczne jak ja, mają już nerwy jak postronki. BATALIA TRWA i cierpią na tym zwykli obywatele , tylko dlatego że do Unii dostali się zdrajcy Polski z lewicy i torują sobie drogę do objęcia rządów w Polsce usiłując obalić prawowity rząd. Dlatego to kłamstwo które doprowadziło do wydania tak bardzo krzywdzącego postanowienia musi być przez Wysokiego Adresata napiętnowane . Należy Polsce przywrócić „TWARZ” a wichrzycieli typu buntowników z SN z M. Gersdorf na czele - postawić przed Sądem karnym.

TO CO SIĘ DZIEJE PRZECHODZI LUDZKIE POJĘCIE.

SN przywrócił do pracy emerytowanych Sędziów. Nikt ich nie zwolnił z respektowania polskiego prawa bo dobrze wiedzą że wciąż nadal są emerytowanymi Sędziami w stanie spoczynku. Obecnie bezprawnie okupują Sąd łamiąc nasze prawa konstytucyjne a TSUE IM TO UŁATWIA łamiąc prawo.

Na domiar złego rząd chce to postanowienie realizować . Podjęcie przez rząd inicjatywy ustawodawczej na rzecz cofnięcia w trybie ustawy dotychczasowej treści obowiązujących ustaw o SN łączy się z ryzykiem utraty wiarygodności rządu . My nie chcemy aby do władzy doszło PO bo wtedy zniszczą Polskę do końca. Mamy orzeczenie TSUE prawomocne i tylko skarga o stwierdzenie nieważności tegoż uwolni rząd i nas od popełniania kolejnych błędów bo co od początku wadliwe, nie doznaje z czasem uzdrowienia.

Ponadto realizacja postanowienia TSUE przez rząd – będzie ostatecznym fiaskiem reformy sądownictwa a to wyprowadzi ludzi na ulicę gdyż wybrali ten rząd po to aby radykalna reforma sądownictwa została przeprowadzona , bo nie mogą zostać na stanowiskach Sędziów osoby które sprzeniewierzyły się deontologii zawodowej , które współpracowały ze zbrodniarzami jak Jaruzelski, które służyły staremu zbrodniczemu systemowi.

Ponieważ składam skargę także i do Strasburga podnoszę że :Orzeczenie TSUE uderzyło w moje prawa konstytucyjne ( art.45 konst.) i w prawo do wolności ( od czegoś) – od ciągłych ataków o których wyżej. TSUE naruszyło ponadto - Art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCZ) . 1.

PROTOKÓŁ (nr 30) W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Artykuł 1 1. Karta nie rozszerza kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.

2. W szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.

Artykuł 2 Jeżeli dane postanowienie Karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznane przez ustawodawstwo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.

Zatem TSUE uzurpowało sobie kompetencje których z mocy prawa nie posiada. Wydając chore orzeczenie pogwałciło moje prawa i wszystkich ludzi w Polsce będących w tożsamej sytuacji co ja.

Żądam stwierdzenia nieważności postanowienia TSUE z 19.X 2018 w sprawie C-619/18 R w całości i uznanie go za niebyłe.

Mój interes prawny zasadza się w tym że pogwałcono moje prawa konstytucyjne i Konwencję praw Człowieka art. 6 . Będę dochodzić odszkodowania.,

Żądam wstrzymanie wszelkich mediacji z rządem do momentu rozpoznania mojej skargi.

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1377
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1236
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 663
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 781
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 817
8
komentarze: 20 | wyświetlenia: 522
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 491
 
Autor
Dodał do zasobów: milord36
Artykuł

Powiązane tematy

  KoLo,  04/11/2018

????????

"Zgodnie z artykułem 230 Traktatu, każda osoba fizyczna i prawna może wnieść skargę o stwierdzenie nieważności decyzji organów Unii Europejskiej...". A u nas, to obywatel nie ma nic do gadania, może rozporządzenie być niezgodne z konstytucją, rozsądkiem, uczciwością i nie ma do kogo wystąpić o unieważnienie takiego rozporządzenia/ustawy, czy choćby wskazać na zastanowienie się nad sprawą.

@Janusz Nitkiewicz: jest w tym sprzeczność co piszesz, bo skoro każdy obywatel Unii może ...... to niebyt uprawnione jest zdanie "A u nas, to obywatel nie ma nic ........". No właśnie ma i właśnie chyba po to wprowadzono te regulacje by po wyczerpniu możliwości w kraju mógł dochodzić swych praw poza nim. A Lipskiemu się wydaje, że jaka skarga rozłoży UE i się cieszy, bo ktoś tam napisał, że coś wygrał. Na razie wygrał ze swoi lenistwem i coś tam nagryzmolił, .

@Hamilton: Jest jak piszesz, ale w sprawach sądowych. Jednak w decyzjach, ustawach i takich tam, to u nas, tak nie ma. Tu nikt nie daje możliwości oprotestowania. Taki wat, ściągany od uczciwego, gdy nie uczciwy kupujący go nie zapłaci. Uchwalili i nikogo się nie pytają, czy się podoba, czy nie narusza to czyichś praw, nie ma gdzie oprotestować, twierdząc że to nieuczciwe, że nie można karać niewi ...  wyświetl więcej

@Janusz Nitkiewicz: Zastanawiałeś się nad tym, jak i dlaczego powstaje wadliwe prawo i dlaczego w nim mnożą się te wady zamiast redukują ?
Ja się zastanawiałem można by na ten temat rozmawiać, ale się rozmawiać nie da. Niestety to że się na tematy poważnych problemów nie daje rozmawiać tak by odnaleźć najlepsze ich rozwiązanie, widać właściwie na każdej płaszczyniec społecznego życia. Rozwi ...  wyświetl więcej

Lipski jakbyś umiał pisać też mógłbyś napisać skargę do babci klozetowej i to na kredowym papierze toaletowym i na dowolny temat, a tak - jesteś w d.... Do końca życia musisz kopiować cudze wypociny. Opanowałeś już "kopiuj wklej" a masz zaledwie 53 lata. Zawsze podziwiałem twój spryt i inteligencję.

  milord36,  04/11/2018

@Hamilton:
Do prawdy Towarzyszu ?

  Hamilton,  04/11/2018

@milord36: hahahaha - tylko radzieccy towarzysze i ćwierćintelygenci piszą "do prawdy" osobno. Każdy Polak partykułę "doprawdy" pisze razem tawariszczu analfabeto.

@Hamilton:
Ty i Polak ?
Dobre ! Najważniejsze mieć dobry humor hehe.

@pajacu Lipski : z ciebie taki Polak jak z kozich bobków bombonierka.

  milord36,  04/11/2018

@Hamilton:
Patafianie tak wygląda nasza flaga.
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)_Polski

  Hamilton,  04/11/2018

@milord36: a nie mówiłem byś się nie drapał po łbie. Ta krosta co cię swędziała to był twoj mózg. A może i lepiej jak będziez go nosił pod paznokciem. Wiesz już jak wygląda polska flaga, a masz dopiero 53 lata. Wygrywasz dodatkowy kompocik.

@Hamilton:
A tak to z łepetyną wszystko w porządku u Ciebie ?

@Hamilton:
Jak kapelusz gniecie to ściąg dziada

@milord36: nie "ściąg" tylko "ściągnij" Polaku z Leningradu. Jak ci kapelusz przeszkadza to znaczy, że cofnąłbyś się jeszcze w rozwoju, ale nie masz już dokąd. Dobrze, że kopiujesz i nie piszesz, bo wśród twoich czytelników ilość samobójstw byłaby na poziomie 90 %. Z tą flagą to ci nieźle walnęło w dekiel. Nabzdryngoliłeś się czy to tak ze zwykłej, wrodzonej głupoty.? Albo chciałeś błysnąć hahahaha wiedzą, hahahaha. Udało ci się.

@Hamilton:
Poeta z Ciebie marny.
Ale Twój wrodzony kretynizm szczerze mówiąc mnie zaskoczył.

@milord36: ja do twojego już dawno się przyzwyczaiłem. Jesteś tu największym producentem ZER już od 4 lat i nikt ci tego nie zabierze. Jaki pisorz takie osiągi. Debiut na eioba miałeś wyjątkowo debilny:
http://eiba.pl/dm
a potem było i jest coraz gorzej. I gdzie ty widzisz poezję? Masz chyba tupot białych mew.

@milord36: hahahaha - jesteś niezwykle inteligentny. Jak się kogoś zna dłużej to trudno być zaskakiwanym jego wrodzonym kretynizmem. A tobie nawet to się udaje. Jak będziesz duży zostaniesz Herlakiem Cholmsem i mamusia kupi ci zestaw "Mały pies policyjny".

@Hamilton:
Popierdział,popierdział hehe.
Pierdnij czymś jeszcze. Tylko się nie zesraj !

  Hamilton,  05/11/2018

@milord36: Patafianie tak wygląda nasza flaga.
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)_Polski
Hahahahahahahahahahahaha
Ten link jełopie znalazłeś w swoich notatkach szkoleniowych w KGB. I tak dobrze, że nie pomyliłeś z flagą Zimbabwe bystrzaku. Tak wygląda nasza flaga. Hahahahahahahahaha. Koniecznie musisz na imieninach u cioci wszystkim pokazać jak wygląga polska flaga..

  Hamilton,  05/11/2018

@milord36: pierdzene, sranie. U nas pod "Biedronką" żule i menele są bardziej elokwentni niż wasza milordowska kość. Za tak kiepską odzywkę chodziłbyś z tydzień o suchym pysku. Żaden by ci łyka nie dał.

@Hamilton:
Kumple ? Niezłe towarzycho prezentujesz Kmiocie.

@Hamilton:
Pierdnij czymś.

@milord36: zauważyłem pewną prawidłowość. Im większy ćwok tym większe upodobnie do określeń typu srać, sranie, pierdzenie, gówno. Jak na mililorda to maniery masz zbieżne z tymi panami spod Biedronku, tyle, że znacznie bardziej prymitywne. Widocznie nie załapałeś się z nimi ewolucyjnie. Chyba straciłeś już kilka milionów lat. Hahaha - pokaż jak wygląda flaga Polski. Hahahahahahahahaha.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska