Login lub e-mail Hasło   

IPN o Jedwabnem

Winni ? Rzeczpospolita NIE poszczególni Polacy TAK
Wyświetlenia: 179 Zamieszczono 12/02/2019
Po niemieckim ataku na ZSRR w czerwcu 1941 niemieckie specjalne oddziały likwidacyjne, tzw. Einsatzgruppen,
prowadziły eksterminację ludności żydowskiej na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej
anektowanym po 17 września 1939 przez Związek Radziecki.
29 czerwca 1941 r. Reinhard Heydrich wydał dyrektywę o prowadzeniu wojny na terenie ZSRR,
nakazującą zachęcanie i inspirację pogromów antyżydowskich dokonywanych przez miejscową ludność
.....
Zasadnicze znaczenie dla wydarzeń, które rozegrały się w Jedwabnem i innych miejscowościach, miała okupacja sowiecka (w 1939 mieszkańcy tamtych terenów nie uczestniczyli w niemieckich represjach wobec Żydów, ale już w 1941 niektórzy z nich byli aktywni w dokonanych zbrodniach)
.....
Przebieg wydarzeń.
10 lipca 1941 do Jedwabnego zaczęli przybywać wozami mieszkańcy sąsiednich miejscowości, według T. Grossa powiadomieni o zaplanowanym wcześniej i mającym się tego dnia wydarzyć zabójstwie żydowskich mieszkańców Jedwabnego, według innych źródeł na wieść o targu Wieczorem poprzedniego dnia ostrzeżeni zostali przed niebezpieczeństwem niektórzy jedwabieńscy Żydzi. Od samego rana 10 lipca, polscy mieszkańcy miasta i sąsiednich miejscowości wypędzali Żydów z domów i zapędzali ich na rynek miasta. Tam bili ich i dopuszczali się innych form przemocy, kazali im sprzątać plac i m.in. wyrywać trawę spomiędzy płyt bruku. Kilka uwięzionych tam osób zostało wówczas zamordowanych. W mieście przebywało tego dnia kilku żołnierzy niemieckich, którzy pomagali w spędzaniu Żydów na rynek, na tym ich aktywne działania się zakończyły. Śledztwo IPN nie pozwoliło ustalić, czy byli oni obecni również przy dalszych etapach zbrodni[
.....
Grupa przetrzymywanych na rynku żydowskich mężczyzn (około 40–50 osób, w tym rabin) została zmuszona do rozbicia pomnika Lenina, który stał na skwerku przy rynku od czasu zajęcia miasta przez wojska radzieckie. Około południa grupa polskich mieszkańców Jedwabnego zmusiła tych mężczyzn do zaniesienia połamanego pomnika pod stodołę, znajdującą się za miastem. Tam mężczyźni ci zostali przez prowadzących ich Polaków zabici, a ich ciała razem z połamanym pomnikiem wrzucono do wykopanego wcześniej dołu.
.....
Po południu kolejna grupa jedwabieńskich Żydów, w liczbie około 300 osób, została również wyprowadzona z rynku. W grupie tej znajdowały się osoby różnej płci i wieku, mężczyźni, kobiety i dzieci. Ludzi tych polscy mieszkańcy Jedwabnego wprowadzili do drewnianej, krytej strzechą stodoły znajdującej się za miastem, a następnie stodołę zamknęli, oblali naftą i podpalili. Pojawiały się pojedyncze relacje, że zdarzenie to dokumentowali fotograficznie Niemcy, jednak zdjęć takich nie odnaleziono.
.....
 Śledztwo IPN dowiodło, że zabójstwo to zostało zaplanowane i dokonane przez polskich cywilnych mieszkańców Jedwabnego i okolicznych miejscowości, w liczbie około 40 mężczyzn uzbrojonych w kije, orczyki i inne narzędzia. Zbrodni dokonano z niemieckiej inspiracji – niemieccy żandarmi i funkcjonariusze SD znajdowali się tego dnia w mieście i swoją obecnością przyzwalali na dokonanie morderstwa.
.....
Po dokonaniu zbrodni sprawcy i inne osoby zrabowały dobytek zamordowanych. Pozostała część mieszkańców Jedwabnego zachowała się biernie w czasie morderstwa i rabunków. Śledztwo IPN nie ustaliło, czy bierność ta wynikała z zastraszenia przez sprawców zbrodni, czy z przyzwolenia na nią.
W lipcu 1941, bezpośrednio po pogromie, w Jedwabnem utworzono getto dla ok. 100 ocalałych Żydów Zostało ono zlikwidowane jesienią 1942, a ludność żydowską wywieziono do getta w Łomży.
.....
Liczba ofiar mordu
Po wojnie liczbę ofiar oszacowano na 1600 osób, i taka liczba podana została na pomniku ofiar w Jedwabnem, który stał na miejscu zbrodni do 2001. Powtórzył ją Jan Tomasz Gross w swojej książce „Sąsiedzi” wydanej w 2000 roku. W opracowanym przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa informatorze encyklopedycznym
o obozach hitlerowskich w Polsce z 1979 liczbę ofiar pogromu określono na ok. 900 Instytut Pamięci Narodowej po ekshumacjizwłok w 2001 ocenił ją na nie mniej niż 340 osób.
Według wydanego w 1937 „Przewodnika po województwie białostockim” w tym okresie w Jedwabnem mieszkało 2500 osób, z czego 40% było Żydami, natomiast według dokumentów NKWD, w 1940 w Jedwabnem mieszkało 562 Żydów.
....

.Kontrowwersje świadkow zbrodni

Fakt zaistnienia zbrodni był znany już od dawna, natomiast przez długi czas niejasne pozostawały jej okoliczności. Pogrom w Jedwabnem stał się znany w Polsce i na świecie za sprawą książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi. Jan T. Gross określił zbrodnię tę jako pogrom Żydów dokonany przez ich polskich sąsiadów – według niego prowodyrami tego mordu i przywódcami jedwabińskiego tłumu było czterech byłych współpracowników NKWD którzy w ten sposób próbowali wymazać swoją przeszłość i uwiarygodnić się w oczach nowego okupanta. Dwóch z nich – Jerzy Laudański i Karol Bardoń – w późniejszym okresie zostało niemieckimi żandarmamkontro

Śledztwa 1949-1950

Tuż po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1949–1950, polskie sądy skazały jednego mieszkańca Jedwabnego (Karola Bardonia)na karę śmierci za bezpośredni udział w mordowaniu ludności żydowskiej (zamienioną w drodze łaski na pozbawienie wolności), 9 mieszkańców – na kary więzienia za pomoc w zabójstwie, a 12 innych oskarżonych uniewinniły.

Ówczesne postępowanie dowodowe było – zdaniem IPN, prowadzone pobieżnie, gdyż:

  • nie sprawdzono pojawiających się w materiale dowodowym informacji o zaangażowaniu kilkudziesięciu innych mieszkańców w pogromie i o rabowaniu mienia pomordowanych,
  • nie ustalono dokładnego przebiegu zdarzeń, liczby oraz narodowości ofiar ani liczby żołnierzy lub funkcjonariuszy niemieckich obecnych na miejscu, ani ich jednostek.

W opinii Tomasza Strzembosza dla śledczych z UB, jak również prokuratorów i sędziów, obecność Niemców w czasie zbrodni była oczywista. Jednak ze względu na ich niedostępność to Polacy stali się podmiotem śledztwa. Zeznania mieszkańców miasteczka, wymuszane torturami przez funkcjonariuszy UB, były następnie odwoływane na sali sądowej.

.....

Śledztwo IPN

Od 2000 roku IPN prowadził postępowanie w sprawie tego pogromu. W toku postępowania przesłuchano 111 żyjących świadków. Postanowieniem z 30 czerwca 2003 śledztwo umorzono z powodu niewykrycia innych żyjących sprawców zbrodni niż ci, którzy wcześniej zostali osądzeni przez polski wymiar sprawiedliwości.

Przeprowadzone w latach 2000–2004 śledztwa wykazały, że w mordowaniu ludności żydowskiej brała udział część polskich mieszkańców Jedwabnego. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej rola Polaków była decydująca o zrealizowaniu zbrodniczego planu, i byli oni wykonawcami zbrodni, ale można przyjąć, że została dokonana z niemieckiej inspiracji.

.....

Podczas ekshumacji grobu osób spalonych w stodole, znajdującego się w obrębie fundamentów stodoły, natrafiono na drugi grób, w którym znajdowały się osmalone fragmenty statui Lenina. „Nasunęło to przypuszczenie, iż w miejscu tym znajduje się druga zbiorowa mogiła mężczyzn, którzy w dniu 10 lipca 1941 r. nieśli fragmenty rozbitego pomnika Lenina”. Wcześniej sądzono, iż mężczyzn tych zabito i zakopano na cmentarzu.
.....

Liczni przesłuchani świadkowie stwierdzili, iż umundurowani Niemcy asystowali przy wyprowadzaniu Żydów na rynek miasta, jednak w świetle zgromadzonych dowodów nie potwierdzono ich roli w późniejszej zbrodni, gdyż zeznania świadków w tym zakresie różnią się zasadniczo. Wielu świadków powtarzało, iż Niemcy wykonywali zdjęcia fotograficzne dokumentujące pogrom.

.....

W postanowieniu IPN uznano, iż zasadne jest przypisanie Niemcom sprawstwa sensu largo (w szerokim znaczeniu), natomiast sprawcami sensu stricto (bezpośrednimi) byli polscy mieszkańcy Jedwabnego i okolic w liczbie co najmniej około 40

.....

W postanowieniu stwierdzono, iż grupę co najmniej 40 osób zabito w nieustalony sposób. 30 maja 2001 r. na polecenie ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego rozpoczęto czynności ekshumacyjne, jednak „zabroniono podnoszenia kości”. „Eksperci wskazali, że nakazany sposób postępowania wyklucza możliwość udzielenia odpowiedzi na szereg istotnych pytań, np. co do liczby zwłok oraz przyczyn śmierci poszczególnych ofiar”. Kwestię ekshumacji konsultowano ze stroną żydowską. Rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich powiedział: „Szacunek dla kości naszych ofiar jest dla nas ważniejszy niż wiedza, kto zginął i jak, kto zabił i jak”. Ostatecznie ustalono, iż celem ekshumacji ma być jedynie ustalenie liczby pomordowanych oraz weryfikacja hipotezy o istnieniu innych grobów. Ograniczony zakres prac ekshumacyjnych (bez przenoszenia kości) opisuje powstały w ramach śledztwa IPN raport kierownika badań archeologicznych, prof. Andrzeja Koli, który krytycznie odniósł się też do ograniczenia zakresu prac. Po otwarciu obu odnalezionych grobów oraz wizualnej ocenie szczątków ofiar w dniu 4 czerwca 2001 r. czynności ekshumacyjne przerwano,j jak stwierdzono „z powodu wyczerpania możliwości badawczych

.....

Grupa osób, której przyczyny śmierci nie ustalono, to mężczyźni, którzy w dniu zbrodni nieśli fragmenty rozbitego popiersia Lenina. Jak ustalono, osoby te zabito i wrzucono do grobu przed podpaleniem stodoły Śledztwo IPN wykluczyło fakt użycia broni palnej przy stodole w dniu pogromu, i potwierdziło relacje, że mężczyzn tych zabito wewnątrz stodoły, po czym pochowano w grobie razem z wrzuconym tam pomnikiem. Pojawiające się na początku śledztwa IPN sugestie o tym, że część osób zastrzelono nie uzyskały potwierdzenia. Mimo to nie udało się ustalić sposobu, w jaki osoby te zostały zabite. Polacy biorący udział w zbrodni, jak ustalono, byli wyposażeni jedynie w kije, orczyki i inne proste narzędzia.

.....

W 2002 Instytut Pamięci Narodowej wydał dwutomową publikację Wokół Jedwabnego pod redakcją Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka o łącznej objętości ponad 1500 stron, w której znalazły się studia, relacje i dokumenty dotyczące zbrodni w Jedwabnem. Zawiera ona wszystkie dostępne materiały archiwalne.

W 2017 prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku przesłuchał świadka pogromu – 90-letnią mieszkankę Orzysza. W wydanym komunikacie Instytut poinformował, że w toku przesłuchania nie podała ona jednak ani nowych, nieznanych dotychczas okoliczności dotyczących przebiegu wydarzeń, ani jego sprawców, w związku z czym nie wystąpiły okoliczności uzasadniające wznowienie prawomocnie umorzonego śledztwa

.....

Wydarzenia w roku 60 rocznicy.

10 lipca 2001 roku, w czasie obchodów 60. rocznicy tej tragedii Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, w obecności ambasadora Izraela Szewacha Weissa, oficjalnie, w imieniu swoim oraz tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią, przeprosił za nią. Spotkało się to z krytyką części środowisk politycznych, niezgadzających się aby Rzeczpospolita Polska ponosiła odpowiedzialność za tę zbrodnię, gdyż dokonała się ona na terenie okupowanym przez III Rzeszę

 

Podobne artykuły


17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1400
16
komentarze: 71 | wyświetlenia: 831
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 878
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 744
14
komentarze: 32 | wyświetlenia: 834
13
komentarze: 75 | wyświetlenia: 1160
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 788
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 826
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 964
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 622
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 655
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 694
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Cóż ...
Nic nie wiedziałem o Jedwabnem ale z przyjemnością przeczytałem ten artykuł.
Teraz już będę wiedział o co chodzi.
.
Niespecjalnie obchodzi mnie czy RP jest winna czy nie.
Przeprosiny są miłe i często budują pokój.
A ludzi mordują się non stop.
.
Wystarczy popatrzeć na ham-iltona i serpico ... Nienawiść aż z nich bije ...

@Koriolan: O prym walczy smrodko !
Sprawdzam !!

@zakrawarski: wiem, że nie lubisz jotko, mi najbardziej dokucza serpico ale patrzę ogólnie na eioba. Jotko rzadko się odzywa natomiast sierp i młot wylewają MNÓSTWO ŻÓŁCI.
W/g mnie ONA jest najbardziej trująca. Zaraża nienawiścią innych i powoduje, że eioba tonie w gównie ...

@Koriolan: Zauważ, że ich wypowiedzi są w swoim stylu tak powtarzalne, że prawie z zamkniętymi oczami (uszami) można przewidzieć, jaki będzie ich charakter, jutro, pojutrze, za miesiąc … za rok … (zresztą - w pewnym stopniu - to działa również w drugą stronę!)

I to mnie zafrapowało … Bo gdyby to była jakaś nienawiść, to powinna nieść jakieś skutki ze sobą … a tu nic, jakby cały świat przyw

...  wyświetl więcej

@podobny: x...
Dobrze opisuje ich biblia - jako martwi.
Dobrze też opisał Zakrawarski - Zombie.
Mają charakterystyczne wypowiedzi jak zombi.
Ich zachowanie MA SKUTKI.
Takie, że zaraża innych. Dyl zaraził ich a oni seta1212 i Jezierskiego.
Celem nienawiści jest szerzenie nienawiści.
.
Ad walka z heiterami.
Zauważ, że inne portale nie po ...  wyświetl więcej

  podobny,  12/02/2019

@Koriolan: … jeśli lubisz walkę … Twój wybór, ale każda taka walka kosztuje … a sukces? Czym miałby być sukces? Zwycięstwem nad hejtem? Udowodnieniem racji? A mnie się wydaje, że jak coś gnije i jest gangrena, to nie walczy się z tym, tylko się to … odcina.

@podobny: To, że nic się nie dzieje to tylko dowód, że większość (95%) są zombi. Ludzie są zanurzenie w śmierci i nienawiści i we wzajemnym ataku na siebie. To jest uznawane za normę. Wszyscy walczą z wirem mają chory umysł. Tych którzy się naprawiają, naprawiają swój umysł jest niewielu.
Dlatego TAK WAŻNE jest zaprzeczanie heiterom Ham-iltonowi i serpico.
Głównie po to by NIEŚWIADOM ...  wyświetl więcej

@podobny: tylko ...
Jak odciąć sobie ... AIDS ?
.
.
Bo cały organizm jest zaatakowany ?

@podobny: x...
Efekty walki masz tu ...
http://eiba.pl/1n
.
Poczytaj komentarze ...
Heiterzy Hamilton i serpo chcieli ją zaję**bać.
Napisali dużo komentarzy.
Ja dałem jej wsparcie ...
Podziękowała mi ...
JEDNA OSOBA URATOWANA z zębów trollów.
.
Teraz odpowiedz ....
OPŁACAŁO się ją ratować czy nie ?

@Koriolan: hahahahaha - nie ma we mnie żadnej nienawiści. To raczej wesołość wymieszana z litością. To nie ja pragnę waszej eutanazji i nie ja wysyłam was do psychiatryka i do gazu. Ta twoja kontuzja na portalach randkowych w postaci pękniętej siatkówki w oku się mści i ciągle mylisz kto - co i kiedy.

@podobny: Rezultaty ...
Nie moją sprawą jest ratowanie świata ...
Ale moją sprawą jest jak REAGUJĘ na heit ...
To sprawa Świadomości i ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Gdy HEJTUJESZ i nic nie mówisz ... POPIERASZ HEIT.
.
Tak jak seta1212 ...
On nie heitują ale POPIERA heitera Ham-iltona.
To samo było z Niemcami nazistowskimi ...
Niemcy nic nie mówil ...  wyświetl więcej

@podobny: Popieram !
Slowa, zdania, wyzwiska tych hamserjotkow przekroczyly wszelkie granice ! Wszelkie !!
Ja sam napisalem kilka zdan pt. "sracze" ale to byl tylko zestaw ich cytatow
Kim sa ludzie ktorych bawi obrazanie innych ??
Jedynym wytlumaczeniem dlaczego to sie toleruje, jest mozliwosc, ze ktos na tym....zarabia !?

@podobny: x...
"walka kosztuje"
Tak ale tak naprawdę tylko Twoja energię.
Możesz ją poświęcić na ...
Właśnie, na co?
Na budowanie murów wokół siebie ?
Na obronę swojego spokoju ?
.
Energia przeznaczona do walki ze złem WZMACNIA Ciebie i tego kto ją odbiera.
.
Moja działalność na eioba przez ostatni tydzień była zainspirowana ... ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: zarabia ...
Zło zyskuje na szerzeniu się ...
Pieniądze to tylko efekt uboczny ...

  Serpico,  12/02/2019

@Koriolan:
Przeprosiny za co ? Polscy księża katoliccy mają przeprosić za ratowanie Żydów ? Sami żydzi mają przeprosić za stworzenie NKWD ? Przecież cała góra to byli Żydzi.
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)_Jagoda
cyt:
"W artykule opublikowanym w niemieckim dzienniku „Die Welt” będącym przedrukiem artykułu z ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Walcząc z kimś/czymś dajesz temu komuś/czemuś moc.Czy nikt Ci o tym nie mówił?

  Serpico,  12/02/2019

@zakrawarski:
Równie dobrze mógłbym stwierdzić że ty zarabiasz na tej antypolskości. To że youngcontrarian na tym co robił pewnie zarabia, to raczej pewne, dowodów, twoje ulubione słowo, mnóstwo.

  Serpico,  12/02/2019

@szubrawiec:
On raczej walczy z myśleniem, z niczym nie walczy, a w końcu doprosi się walki w sądzie.

@Serpico: Biedny serpico, ten art to raport IPN ktory ja tylko skrocilem i nieco przerobilem.
Potrzeba ogromnego braku wiedzy aby to widziec jako -antypolskosc-
Przybrales sie w toge sedziego aby oceniac sprawy o ktorych nie masz pojecia !

@szubrawiec: Szubra, ta "walka" to raczej mieszanie w zupie ! ......Zimnej !!

  Serpico,  12/02/2019

@zakrawarski:
"Nieco przerobiłeś" dodając Gross-a, Gross-a wypowiedzi masz wyżej.Ty masz ponieważ pracujesz w IPN ?

@zakrawarski: ełtanazowac go, abo do gazu! Nie ma pojecia a siem beje żondzil. A te co maja pojecie nie mogo daja co maja.

@szubrawiec: he he he ...
To pieprzenie ...
W Jedwabnym TYSIĄCE ludzi nie walczyło z mordercami ...
.
I co ?
Mordercy nie mieli mocy do mordowania ?

  Serpico,  12/02/2019

@Koriolan:
He he he , hi hi hi , jasne, najlepiej jest pograć na ludzkich emocjach i przedstawić dany temat tak jak jest komuś wygodnie, he he he, hi hi hi, ho ho ho.

Więcej ludzi nie walczyło z takimi jak twój ojciec, PRL-owski oficer, albo tato Grossa który dostał wylotkę i nie tak za darmo. Co mieli zrobić ? Hę ?
Zastrzelić ? Jak ? Zastrzelić ludzi którzy do nich mierzyli z ich broni ?

@podobny: Popieram !
Slowa, okreslenia, wyzwiska tych smrodkow przekroczyly wszelkie granice ! Wszelkie !!
Kiedy ja napisalem "sracze" to byl tylko zestaw ich cytatow.
Kim sa ludzie ktorzy nie wiedza, ze obrazanie innych nie jest OK ?

  Serpico,  12/02/2019

@zakrawarski:
A kim są ludzie tacy jak Youngcontrarian ? Tacy jak Koriolan ? Co ? Contra, od 1945, biała plama, aż do "przypadkowego" wyjazdu z Polski, akurat przed Stanem Wojennym.
Koriolan ? Tato PRL full, oficer.
Ty ? A skąd ja mam wiedzieć kim ty jesteś i co robiłeś od urodzin.

Porównuje mnie do mordercy synek PRL-owskiego oficera, szydził z mojego nazwiska, ewidentny ROSYJSKI troll Youngcontrarian, o którym masz w komentarzu niżej , FAKTY.

@zakrawarski:
Pod artykułem skleconym na kolanie, piszesz non stop o Jotko, czyli ten artykuł miał go sprowokować, w dupie masz te pogromy, poza tym nie rozumiesz że to było złożone, albo nie chcesz. Koriolan z Podobnym stali się aniołami i piszą non stop pod tym samym artykułem, o mnie, jaki ja mam kurwa związek z Jedwabne ?

@podobny: hahahaha - no ty już przyznałeś się do hejtu, wyspowiadałeś, rozgrzeszyłeś się i teraz już zupełnie odnowiony znów możesz pluć.

@Koriolan: Oj Korciu, Korciu, ja nie panimaju szto Ty gawarisz.Raz mówisz, że trzeba walczyć, raz, że nie trzeba.A idy Ty w pierony jasne:-)

@Koriolan:
Jezierski to już też zarażony hejter ? AHAHAAHAHAHAAHHAA..................
W kaftan i leki, poważnie, a wcześniej kilka spraw sądowych, renta ewnetualnie na schizofrenie paranoidalną.
Prosiaczek, a rozumiesz że ludzie coś w życiu robią ? Nie tylko żrą kopulują i wydalają gadając o Biblii i Jezusie.
Co Świnko ? Ktoś będzie siedział i się zajmował czy ktoś hejt ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: Lepiej nie mieszać w zupie, coby jakiego włosa nie znaleźć!

@zakrawarski: po raz n-ty cię pytam co jest tak strasznie nagannego w komentarzach tzw. sracza2 ? I po raz kolejny uciekasz od odpowiedzi jak SMRÓD małolat. Zamiast tyle szczekać po prostu odpowiedz jak człowiek.

  Hamilton,  12/02/2019

@szubrawiec: albo garść własnych kłaków.

@Koriolan:
cytuję Koriolan:
"Dobrze opisuje ich biblia - jako martwi.
Dobrze też opisał Zakrawarski - Zombie"

Nie Zakrawarski schizolu, tylko Podobny ma artykuł o Zombie, uzupełniony jego wyśmienitymi, ociekającymi dobrocią komentarzami.
"Oj Ty głupia! Oj głupia! Posługujesz się rozumem, żeby żyć nowocześnie? Zobacz ile kłamstwa i obłudy ateizm wytwarza?

...  wyświetl więcej

@Koriolan:
"Hamilton i serpico :
JESTEŚCIE SKURWYSYNAMI .... "

Mhm, porównywanie mnie do morderców i cała reszta leci do akt.Ja ci nie odpuszczę człowieku już nigdy w życiu.
Mało ci było Laickiej ? Mało reszty ? To będzie więcej i jeszcze narobisz wstydu i nasrasz w papiery z tego grubego tyłka, swojej rodzinie, bo fama, jak to fama, pójdzie, do pracy, do środowiska it

...  wyświetl więcej

@szubrawiec: To co proponujesz w zamian ?
Jestes goralem ?

@Koriolan: ... jeżeli chodzi tylko o "kilka kropel", to nie warto. Zmiana musi być zasadnicza i niezależna od chwilowych nastrojów, wahań ... dla paru kropel ułudy, że świat jest lepszy nie warto się strać (żyć). Fundamentalna zmiana to ta, która prowadzi do głębokich przeobrażeń, a nie pacykowania świata łatami chwilowych sukcesów. Jeżeli uznajesz coś za szkodzące sobie to masz dwie możliwości: a ...  wyświetl więcej

@podobny:
Załatwicie Koriolanowi i Wróblowi parę spraw w sądzie,to sobie oglądniesz wygaszanie, ciebie i Vivi nie sięga za bardzo, bo jesteście za granicą, ich tak.
OBIECUJE.

Na każdym ze swoich kont powinieneś mieć blokadę stałą, ale jak jeszcze był admin, to i tak niewiele zmieniało, bo ludzie wracają.

Chcieliście będziecie mieć.Portal to tylko portal, REAL, tam jest znacznie gorzej i czas za to zacząć PŁACIĆ.

@podobny: kontrolowane myśli i odruchy, wygaszania. Hahaha i kto to mówi. Głosujący na oślep. Ten ci pozazdrościł
http://www.eioba.pl/kliement
goń go kontrolerze czyiś myśli i odruchów.

@podobny:
https://www.youtube.com/watch?(...)2NFUBFY
Będzie wyglądało znacznie gorzej niż to, znacznie gorzej.

Jaka wiśniówka ? Jakie litry ? Jakie grożenie śmiercią ? Jakie grożenie pobiciami ? Jakie telefony ? Jakie maile ? Jakie dochody ? Jakie łamanie zabezpieczeń portalu ?

Wysoki sądzie ja jestem chory, ba

...  wyświetl więcej

@zakrawarski: ty tylko popierasz albo srasz. Który komentarz sracza2 jest według wysoko inteligentnego do tego stopnia nieprzyzwoity, że walisz tak debilne arty na eioba po kilka razy.Tak prostej sprawy nie potrafisz wyjaśnić, ale poucas i poucas i poucas ucycielu.

@podobny:
Wysoki sądzie ja jestem po depresji i 10 latach pielgrzymek na Jasną Górę, gdzie w czasie modlitwy prosiłem Boga o dziecko miłości i powiedziałem mu że jeśli będę je miał, to niech mnie nawet oślepi i wysoki sądzie, Bóg obie części wypełnił, wtedy zrozumiałem jego potęgę.
"Na Jasną Górę jeździłem z 10 lat. Nie czułem nigdy niczego specjalnego ale czułem się super. Miałem uk ...  wyświetl więcej

@Serpico: bo wszystko wysoki sądzie jest iluzją, nawet iluzja jest iluzją. A to odkryłem niedawno:
- fizyka jest iluzją.
- miałeś kiedyś fizykę w łóżku?
zatem wysoki sąd widzi, że ja fizolof jestem bardziej niż cuś tam ale siem na fizolofi znam i jom kocham. Chociaż q..a nie wiem czy nie jest też iluzją jak ta zołza fizyka, bo też jej ani w łóżku ani w lodówce gdzie się uduchawiam na czczo nie widziałem.

@Koriolan: … oni tylko na to czekają … chcą Ciebie zarazić nie mniejszym w wymowie hejtem! Za każdym razem, kiedy taką walkę podejmowałem, miałem wstręt do siebie, dopóki … nie określiłem, nie nazwałem czym ten stan jest - stąd art. Zombi. Oni nie są hejhterami, bo hejter ma jakiś logiczny cel w działaniu - oni są raczej jak gangrena, rodzaj choroby, który w nich trwa, niezależnie od tego w jaki s ...  wyświetl więcej

@podobny:
A kto ci zabrania ? Przecież żyjesz jak chcesz tak ? Akurat mi średnio by odpowiadało życie , japońskie porno, praca poniżej zdolności intelektualnych, przeplatana alkoholem i z tego powodu jestem hejterem tak ? Bardziej wegetowanie niż życie + oszukiwanie samego siebie.
Siedzisz któryś dzień od rana i piszesz na mój temat, ale to ja czekam na coś ?

Cel nie musi być

...  wyświetl więcej

@podobny: hahaha - być zarażonym i zanurzonym w mowie nienawiści aż do obrzydzenia jak ja jako tzw. sracz2. To sztandarowy przykład mowy niienawiści - hahahahahahahaha. O q.... poziom ciśnienia debilizmu wzrasta.

@zakrawarski: nie wiem co on zaproponuje, ale ja ci proponuję jeszcze raz odrzucić z tej mściwości. Hahaha będzie ci lżej:
http://eiba.pl/1l
Potupapaj nogyma i nie pozwolaj na naduzycie i profanacja Nmena !

  Koriolan,  12/02/2019

@szubrawiec: wiem, że się nie rozumiemy ...
Jesteśmy z dwóch różnych stron płotu ...
Choć już zawsze będziesz moim bratem :-)))

@zakrawarski: "Jestes goralem ? "-Tak, mieszkam na Wyżynie Lubelskiej.

@szubrawiec: A Wyzyna Lubelska to 82.5 m ??

Techniczny ...
10 lipca i dalej - masz zdwojony ten fragment.
"świadkow zbridni" - świadków zbrodni ?
"żandarmamkontro" - was ist das ?
"Kaczyńskiegorozpoczęto" -
badawczych - brak  -"- po tym słowie.
"w roku 60 rocznicy" - w 60 rocznicę ?

@Koriolan: 10 lipca OK, zbrodni OK, K-go OK, 60. rocznicy Original OK
Reszty....nie ma !?

@zakrawarski: jest więcej pomyłek ...
Ale ja podaję mnie rażące. Nie jestem jakimś ortograficznym pojebem który będzie się czepiał każdej literki :-)))
Na eioba są tacy - inni.
Mi chodzi o ogólną estetykę :-)))
Tak, żeby się dało fajnie czytać.
Ale nikt nie jest idealny :-)))

@zakrawarski: np uważam, że w tytule nie powinno być żadnych błędów bo tytuł wyświetla się na głównej stronie.
W podtytule też nie powinno być błędów.
W artykule nie powinno być błędów rażących i ortograficznych.
Ty robisz charakterystyczne błędy braku polskich znaków i inne. A więc niech sobie będą.
W wypowiedziach, komentarzach nie powinno się poprawiać żadnych błędów komuś .... No chyba, że przyjaciel przyjacielowi ...
Ale tu o takich trudno :-))))

@Koriolan: ""Zdradze"" ci, ze to..."Wydarzenia w roku 60 rocznicy."" to kopia originalu !
Sam widzialem to jako niezreczne ale umiescilem tak jak bylo !!
Mam program ktory zawiera polskia znaki ale tylko pojedyncze slowa.
Przenoszenie ich oraz wymiana poszczegolnych slow .....ssie !!!!

@Koriolan: Polacy piszacy z zagranicy, bez polskich czcionek pisza tak.
""IV Rzeczpospolita i mamy:

Francja - wrog (Caracale i widelce)
Niemcy - wiadomo, ze wrog,
USA - wrog (politycy PiS jako "persona non grata" w Bialym Domu, ale wlazimy im w dude)
Izrael - przewrog,
UE -wrog, (art. 7)
Bulgaria - wrog (tez art. 7),
Ukraina - wrog (wiadomo

...  wyświetl więcej

@zakrawarski: tak naprawdę jeśli masz Windows to jest tam też polska klawiatura programisty.
Daje ona polskie znaki z prawym Alt.
Tym niemniej rozumiem że sprawia Ci to problem ...
Dlatego odpuszczam sobie polskie znaki u Ciebie.
W komentarzu technicznym podaję Ci grubsze błędy niż polskie litery :-)))

@zakrawarski: ty się tak zachowujesz jakbyś nam wszystkim łaskę robił, że piszesz po polsku literacie. Przypominasz głuchego pieśniarza, który drże gębę w niebogłosy śpiewając arię operową i jest zdziwiony , że dostał jajkiem między oczy. A ty w dodatku wysoko inteligentny będziesz nas uczył z uporem maniaka jak się pisze po polsku za granicą. Zagranicne piso dobze a polaki piso zle, bo zakrawa umi, a polak ni umi..

@zakrawarski: ty jedź uczyć Anglików i Amerykanów co to jest jest evergreen, bo bez ciebie sobie rady nie dadzą. A za ' polskia znaki ' też winę ponoszą pewnie ruskie, NKWD i IPN.

@Koriolan: Jest inna i szersza perspektywa tego zagadnienia.
Po ponad 40 latach zycia i zawodowej pracy w innej strefie jezykowej ma sie inne perspektywy
na wiele zagadnien zyciowych, a w tym zagadnienie jezyka.
Znam biegle 4 jezyki i 2 w mniejszym stopniu.
Jednym z tych jest jezyk finski.
Pracowalem tam dwa lata. Co mie ogromnie uderzylo w tym jezyku to fakt, ze ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: Język fiński, estoński i węgierski to języki ugrofińskie i dlatego. To wie każdy kto się trochę interesuje filologią i lingwistyką. I dlatego ' nie ma zqadnych
wspolnych slow z jezykami Europy' . I co tu zgadnie rozumic? Jak napiszesz, że biegle znasz język polski to ómrem z zazdrości w jeszcze szerszej perspektywie..

  Serpico,  12/02/2019

@zakrawarski:
Oj tam te języki, pogadajmy o faktach i zarabianiu na tworzeniu opinii publicznej:
http://eiba.pl/3

Artykuł o ksenofobii, oczywiście polskiej, a jakże, pana o pochodzeniu żydowskim, pewnie jakby był zaraz by przyleciał cię "pogłaskać" za artykuł.

W artyku

...  wyświetl więcej

@zakrawarski: cóż ...
Niektórzy dbają i swój język.
Polska :
"... Papugą narodów byłaś ..."
Tak se Polacy robią ...

@Koriolan: mając przedstawicieli o tak silnym kręgosłupie moralnym Koriolanku jak ty dziwię się, że Polska była jedynie papugą.

@zakrawarski: ... grupa języków ugrofińskich* - należy do nich również język węgierski - całkowicie odmiennych od języków indoeuropejskich do których należy m.in. język polski. "Brak źródeł pisanych i niejednoznaczność danych archeologicznych nie pozwalają na dokładne usytuowanie kolebki ludów ugrofińskich."

* https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)_ugrofińskie

@podobny: niezły link, w sam raz dla niego. Znajdzie i poprze cię w kwietniu.

@zakrawarski: jakbys ucyl tych 4 jenzykuf co tak biegle znas, to dzieciaki dostałyby pewnie czkawki ze śmiechu.

@podobny: x...
Cóż ...
Inaczej widzę świat. Dla mnie było mnóstwo zdecydowanych zmian, zwanych przeze mnie rewolucje : komunistyczna, kubańska, teraz kapitalistyczna w Polsce, unijna i inne. Co one dały każdy widzi po swojemu.
Dla mnie wartość ma ewolucja czyli powolne zmiany, których ja sam mogę dokonać. Mogę się przyłączyć do jakiejś ewolucji jeśli uznam, że mi z nią po drod ...  wyświetl więcej

@podobny: x...
Cóż ...
Inaczej widzę świat.
Dla mnie świat ewoluuje od świata zwierzęcego do świata duchowego i KAŻDA kropla ma nieoceniona wartość. Również co ja z siebie wyrażam. Czy w każdej sekundzie wyrażam dobro ...
Hmm ...
Ty preferujesz równowagę ... Więc chyba sobie odpuszczę dokładne tłumaczenie siebie :-)))
.
Miłej nocy :-)))

@Koriolan:
Jesteś kretynem to jest twoja słabość, poza tym niebezpiecznym kretynem, jak reszta, czyli tacy ludzie jak Geb, no ona mniej, o ile to ona w ogóle z tymi majakami i nakręcaniem ludzi na antysemityzm, groteskowe jest to w tej chwili.
Niestety wszystkich was nie pozamykają do "psychuszek", ale ty powinieneś odpowiedzieć za czyny i się o to postaram.
Jesteście jak wrzody na normalnej tkance społecznej.

@Koriolan:
Co ty masz powsinogo do mierzenia się ze mną ? Jesteśmy diametralnie inni charakterologicznie, poza tym ty jesteś, kłamcą i kombinatorem, ja nie. Się mierz z takimi oszołomami jak Geb, a nie ze mną.
Albo jej zafunduj wycieczkę, odświeżysz okres randkowy, pajacu niedorobiony.

Ogólnie to mylisz znów pojęcia, kretynie, świadomość to zupełnie co innego.

Jesteście dobrze poschizowani i to takich jak wy się toleruje ewentualnie, a nie odwrotnie.

@Koriolan:
Poza tym cymbale, czemu tacy ludzie istnieją, jest dość proste, jakoś Szyc z którym gdzieś w drugoplanowej roli w "Bitwie Warszawskiej" zagrał ten cały Jablonowski, nie gania po mieście w mundurze, obwieszony jakimiś nacjonalistycznymi znaczkami, Żebrowski także nie. Rozrysować ci odpowiedź ?

"Wojciech Olszański – jako bolszewik na koniu"

ozumiesz hahhaha ? Czy ni

...  wyświetl więcej

@Koriolan: Ha, ha, ha … masz racje - ja preferuję równowagę, która może być odczytywana jako zachowawczość … i pewnie tym jest! Ja już nie walczę, płynę raczej bezwiednie z nurtem, który mnie unosi daleko i bezpiecznie w stronę końca życia. Nie liczę na fajerwerki i nie ufam powstaniom i prężeniu muskuł …

Ale nie mogę Ci odmówić racji w tym co robisz, ze względu na prostą ludzką zasadę: ka

...  wyświetl więcej

@Koriolan: "Oni uczą mnie kim jestem", to tak jakbyś powiedział, że zło potrzebne jest Tobie, żeby zrozumieć dobro. I nie ma w tym nic dziwnego - według mnie każdy z nas tak postępuje … nawet hejter. Zawsze potrzebujemy poziomu odniesienia. Ha! I w tym mieści się rewolucyjna konkluzja!

Czas bezwzględny nie istnieje - istnieją tylko różnice, które mierzymy i określamy mianem czasu.
P

...  wyświetl więcej

@podobny: "zachowawczość" ...
To obojętne jak się to nazywa :-)))
Też widzę wolność wyboru Twoją, moja i hejterów ...
I mnie unosi prąd bezpiecznie ale ... Nie z daleka. W znaczeniu - przez CENTRUM ŻYCIA.
Chyba, że miałeś na myśli daleko od szarpania się z życiem :-)))
Buddyści często kierują się do jaskiń w Himalajach by być "daleko" ale to błąd w/g mnie.
...  wyświetl więcej

@podobny: "Zatem Twoje ideały są tylko złudzeniem"
TAK ...
Świetnie to rozumiesz i ja rozumiem podobnie :-)))
Poza jednym ...
Bóg Wszechwiedzący i Wszechmogący zna ... Wszystkie myśli wszystkich ludzi w calem czasie trwania. Był przed Wielkim Wybuchem i będzie po zniknięciu tego świata.
Jest "materią", materiałem z którego jest zrobione wszystko co widzisz i prze ...  wyświetl więcej

@podobny: Przestrzeń ...
Dla mnie jest obszarem. Np weźmy pokój w mieszkaniu. Jeśli usuniemy wszystko co jest w pokoju, we wnętrzu razem z powietrzem oraz wszystkie ściany, sufit i podłogę, to wtedy TO co zostanie to będzie przestrzeń. Czyli coś co wydaje się, że nie istnieje ale jednocześnie zawiera wszystko w swoim wnętrzu :-)))

@Koriolan: To mówią Twoje oczy, dotyk, zapach i wszystkie inne zmysły którymi odbierasz świat … ale on wcale nie musi być takim jakim go widzisz … bo wszystkie Twoje zmysły są ograniczone np. wzrok widzi tylko w zakresie długości fal 380–750 nm, słuch tylko w zakresie około 20 do 20 000 Hz … itd. Więc jaki jest świat naprawdę w całym zakresie możliwego odbioru … człowiek nie wie … dlatego nazwanie obrazów i myśli z nich wynikających - iluzją - ma swoje fizyczne uzasadnienie.

@podobny: x..
Masz rację ...
Choć w/g mnie jest gorzej ...
Zmysły dostarczają Ci tylko jakiś IMPULSÓW.
Z nich UMYSŁ buduje obrazy, smaki, zapachy.
Umysł TWORZY obrazy, smaki, muzykę itd.
A więc świat w którym żyjesz jest TYLKO w Twoim umyśle ...
Ostatnio dyskutowałem, że różowy sweterek jaki widzisz - NA PEWNO nie jest ... Różowy.
.
Co ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Na zewnątrz jest coś, co w sensie rozumienia człowieka, nigdy nie uda się poznać. Nawet fizyka przyznaje, że świat w którym żyjemy, tylko w około 4% jest poznawalny dla człowieka. Reszta - prawie 96% - nazywane czarną energią, czarną materią, nie jest poznawalna, za pomocą zmysłów człowieka (choć może umysłem … ?).

@podobny: … i w tym momencie, zagadka wszechświata zatacza krąg … bowiem wszystko co jesteśmy w stanie poznać wynika z tego, co potrafimy odebrać umysłem. Na zasadzie wzajemności: świat nam tylko tyle powie o sobie, na ile my powiemy o tym świecie. Prawda, że brzmi paradoksalnie!?

Mówiąc w uproszczeniu - to my wymyślamy różne rzeczy o wszechświecie, które wszechświat wymyśla o nas samych.

...  wyświetl więcej

@podobny: … bo to co mamy w sobie, pochodzi od wszechświata ...

@podobny: x...
"świat nam tylko tyle powie o sobie, na ile my powiemy o tym świecie."
To właśnie udowadnia fizyka kwantowa.
Światło jest falą lub cząsteczka w zależności od tego jak ... MY badamy światło !!!
Na razie ludzie boją się zajrzeć w to głębiej :-)))
.
Ad zmysłów i umysłu.
Widać, że ze zmysłów nie da się wyciągnąć wiele więcej ...
Al ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Co jest na zewnątrz ?
Próbuję zweryfikować teorie, że na zewnątrz ...
NIE MA NICZEGO ...
.
Cały świat jest wewnątrz.
Świat, zdarzenia, zmiany.
Buddyzm nazywa to ...
Przestrzenią w której falują formy.
.
Słowo falują oznacza zmieniają się, pojawiają i znikają ,pobrane jest z analogii oceanu i fal.

@Koriolan: hmm ...
Pisze się ... żadnej rzeczy ... A nie rządnej rzeczy ...
Sorry ...

@Koriolan:
Skoro nic nie piszecie, zresztą jak zwykle na temat artu, Wróbel po raz kolejny, znalazłem to o co mi szlo czyli rzucanie się do Pieczyńskiego i o co hahaha ... o blibordy, chyba jeszcze o coś się rzucał , oraz Wróbla teksty :

"Dywagacje o wielkim stopniu abstrakcji, co to jaki wiadomo nic wspólnego z wiedzą nie mają.
Jesteś - myślisz , nie ma Cię - nie myślisz.

...  wyświetl więcej

@Koriolan:
Oraz perła by Wróbel :

"Krzyś Pieczyński jest za słabym chirurgiem. Wie że coś musi być wszczepione, ale proponowane przez niego tkanki, nie są łatwo przyswajalne przez organizm. Nie mogę o nich powiedzieć, że są nieprawidłowe. Lecz nieprzyswajalność widać już na pierwszy rzut oka. Dlatego mało kto chce poddać się operacji. Solidaryzuje się z Krzyśkiem, a jednocześnie, je

...  wyświetl więcej

@Koriolan:
cytuję Piotr Wróbel :
" Jestem starym człowiekiem i różne stany umysłu mnie dotyczyły. Byłem biznesmenem w grze biznesowej w szalonym pędzie. Byłem zawistny i rywalizujący. Byłem artystą zazdroszczącym talentów i sukcesów. Byłem rozedrgany nie znajdując celu, który byłby sensem życia. Byłem zazwyczaj nieszczęśliwy. Z krótkimi przerwami, kiedy to coś lub ktoś na chwilę życi ...  wyświetl więcej

@Koriolan:
Leczyć się pajace, a jak nie, to policja pomoże w leczeniu i sądy.

@Koriolan:
Kolejna perla by Piotr Wróbel :
"My Nie Wykształceni musimy obawiać się wykształciuchów"
http://www.krzysztofpieczynski(...)dy.html
Nie wykształceni hahahahahahahahha ...........................

On kształcony ho ho, ale w Chinach, to pewnie problem, są nauki które pozwalają

...  wyświetl więcej

@Koriolan:
Środa 13 luty, 2019, kolejny dzień gnojenia, kłamstw i kombinatorstwa, Koriolana aka "Jan Kowalski" z Polska Laicka, oraz jego psychopatycznego znajomego Piotra Wróbla, tym czytelnikom którzy nie wiedzą, Koriolan " Jan Kowalski " został dyscyplinarnie usunięty ze stowarzyszenia Polska Laicka.

Wiele dziwnego w tym nie ma skoro pisują takie rzeczy do twórców i stowarzyszeni

...  wyświetl więcej

  Koriolan,  12/02/2019

Jedwabne ...
Kilkudziesięciu facetów wymordowało kilkuset bo ...
.
RESZTA NIE REAGOWAŁA ...
.
Podobnie ludzie na eioba ... Seta1212 i inni ...
Po prostu NIE REAGUJĄ na heit Ham-iltona i serpico ...
Oni są "czyści", uduchowieni i poetyczni ...

  Hamilton,  12/02/2019

@Koriolan: hahaha - ty dobrze kombinujesz. Zagłosowałeś na panią prezi dętkę budującą boskie państwo, podlizałeś się i chodu do ateisty zakrawarskiego. Ty zostaniesz łojcem direktorem radia "Przebóstwiona Matka Geb" i będziesz w Laickiej z narażeniem życia bronił świeckości Polski. A na pół etatu na eioba będziesz nauczał jak moralnie żyć.

@Koriolan: ojciec cię chyba robił na wyrzuconym sztandarze batalionu, bo w całym życiu nie widziałem większej moralnej chorągiewki.

Jedwabne ...
Podzielmy uczestników na trzy grupy.
- ofiary (ok. 500 )
- mordercy (ok. 100)
- obojetni (ok. 2000)
.
Proste zestawienie pokazuje, że mordercy zabili PIĘĆ RAZY więcej ludzi niż ich było ... Tylko dzięki kilku tysiącom obojętnych.
.
Weźmy teraz eioba.
Okres Dyla ...
- ofiary (ok. 5 osób)
- heiter ( 1 osoba) ...  wyświetl więcej

@Koriolan:
Lepiej się przygotuj na wywiad środowiskowy.Nie ma mowy żebym tak to zostawił, nie ma mowy.Napisałem ci kiedyś że mnie zapamiętasz do końca życia i zapamiętasz, łącznie w Wróblem i całą resztą .

@Koriolan: przez wrodzoną skromność zapominasz o sobie i Mańku. Razem macie grubo ponad 10 tys. komentarzy 'poetycko-chamskich wruszeń' barwionych czerwienią.
Na wasze szczęście wiele z waszych 'osiągnięć; zostało skasowanych przez admina i teraz możecie grać znów aniołków z aureolami jak anteny satelitarne..

@Koriolan: hahahaha - powiedziałeś sobie nigdy więcej. Hahahahahahaha. Idę zakonotować w kajeciku. Wężykiem.
Koriolanek powiedział .......

@Koriolan

Chyba Ci mało, to lecimy dalej.

cytuję Koriolan :
"Efekty walki masz tu ...
http://eiba.pl/1n
.
Poczytaj komentarze ...
Heiterzy Hamilton i serpo chcieli ją zaję**bać.
Napisali dużo komentarzy.
Ja dałem jej wsparcie ...
Podziękowała mi ...
JEDNA OSOBA URATOWANA z zębów trollów.

...  wyświetl więcej

@Serpico: nasz błąd chyba polega na tym, że my zakładamy, że Koriolan rozumie to co się wokół dzieje. I stąd cała masa nieporozumień.

@Hamilton: Pomyslec, ze kiedys napisalem o tobie, lub twoim innym wcieleniu nastepujace:
.
Pierwszy, aby zaczac od kogos:
Hamilton Starszy to jest pan ze wszech miar, i bez miar, monarszy.
Rzuca slowem jednym w jednego, drugim w drugiego,
a najczesciej w Marka Lipskiego.

  Serpico,  13/02/2019

@zakrawarski:
Nie ma w tym nic dziwnego, jest antyklerykalny, to ci się podobało, mało też dziwne że do tej pory nie dociera ze obecny milord36, to nick M.Lipskiego, co tu robi też nie ogarniasz.

@zakrawarski: i pomyslec ze ci to wtedy nie przeszkadzalo a teraz sie tak litujesz nad milordzikiem Lipskim w tym obecnym swoim nerwowym wcieleniu.

@Koriolan
Proponuje ci zacząć pracować nad czakrą mózgu, może jest, nie znam się na tych czakrach i zacząć czytać to co jest napisane, w artykułach, czy też komentarzach, teraz to wygląda dość ciekawie, szczególnie że obecnie jest na temat pogromów Żydów i o antysemityzmie tak ?

Ile razy muszę jeszcze wykazać że użycie słowa idiota w stosunku do ciebie, to wręcz nobilitacja a nie ob

...  wyświetl więcej

Fajna muzyczka ...
.
https://youtu.be/0-EF60neguk
.

@Koriolan:
cyytuję Koriolan:
"Rozmawiałem z setkami kobiet, spotykałem się z kilkunastoma i z nimi nawiązywałem znajomości. Znajomość oznacza tu spotykanie się co kilkanaście dnie, wspólne przebywanie, wycieczki, seks. Powinienem napisać 'związki' ale te relacje były na to słowo za płytkie.
Przebudziłem sie po roku.
Efekt tego etapu to rozmowa wirtualna z sześciuset kob ...  wyświetl więcej

"Spór Izraela z Polską
Przypomnijmy, że spór między Polska i Izraelem zaostrzył się na początku tygodnia, kiedy to Katz stwierdził, cytując słowa Icchaka Szamira, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. – Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Byli Polacy, którzy kolaborowali z nazistami. O tym mówił te ...  wyświetl więcej

Chyba lubisz tą tematykę, to jeszcze sobie to poczytaj :

"Obiektywne świadectwa o polskiej pomocy

ównocześnie z rozlicznymi świadectwami o zbrodniach żydowskich kapo i żydowskiej policji w książce Donalda L. Niewyka znajdujemy nadzwyczaj zobiektywizowany obraz Polaków jakże dalekich od dzisiejszych antypolskich oczernień w stylu Grossa. Publikowane w książce Donalda L. Niewyka rela

...  wyświetl więcej

Sprawiedliwy wśród narodów świata, na pierwszym miejscu, Polska :
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)9Awiata

Wybaczy Polsce ?

" W ramach projektu „Księża dla Żydów” zebrano materiały z ok. 600 teczek personalnych księży diecezjalnych ratujących Żydów. Historycy ustalili również,

...  wyświetl więcej

https://www.youtube.com/watch?(...)pRRlOVY
Jest jaki jest, ale tu dobrze mówi.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska