Login lub e-mail Hasło   

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było projekcją holograficzną

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było technologicznie możliwe 2000 lat temu dla technologicznie zaawansowanej wirtualnej cywilizacji, która nas poprzedza, czyli tak zwanego „Boga
Wyświetlenia: 226 Zamieszczono 19/04/2019

Resurrection of Jesus Christ

 

We are currently saying that there is a supernatural virtual world that contacts us with the help of virtual and intellectual phenomena that were once difficult to understand without considering modern science and technology. Now we are educated people and we can understand ancient religious phenomena as clarified and understandable facts.

 

The resurrection of Jesus Christ was technologically possible 2,000 years ago for the technologically advanced virtual civilization that precedes us, that is, the so-called "God".

In encounters with the apostles, the resurrected Christ was probably animated from the hologram. Ethical virtual civilization being our "God" drew our attention, recreating the hologram with the animated Christ, on the ethical message in the teaching of Christ, which is the crowning of human ethical thought. The synthesis of the ethical thoughts of ancient civilizations presented by Jesus Christ is the work of the entire Jewish nation. My text is an attempt to logically explain the resurrection of man, which in my opinion is impossible. Examples from literature show that people are considering the various "miraculous" facts that have happened to them in their lives. There are certainly various "wonderful" facts. In my opinion, they are evidence of the interference of the supernatural world into our reality. This extrasensory world (in my opinion it is a virtual world) creates our reality. This extrasensory world is ahead of us in development and has long been posses the holographic technology, thanks to which the living figure of Christ was recreated after his death. Other miracles from the Bible, for example, the passage of Jews through the Red Sea, the burning bush, Christ walking on water, etc., were also a holographic simulation. Our civilization is only now using such technology. And what is happening now with the ethics of our civilization? What was the message of Christ? and what was the message of the resurrection? What's left in us from the ancient ethics of Jesus Christ?

What about we have today???

Tupac Shakur appeared alive at the concert from the hologram, although he was shot in 1996

The American Coachella festival has the reputation of inspiring and breaking stereotypes. This year's edition, however, exceeded the expectations of even the most demanding fans. During the concert, during which he performed, among others Snoop Dogg, Doggfather, Dr. Dre and Eminem, suddenly appeared on the stage before 100,000 spectators ... Tupac Shakur. During the performance, the artist walked around the stage, raised his hands and greeted the audience. He also made one of his most famous songs - "Hail Mary".
Another rapper - Dr Dre, who was a long-time collaborator of the hip hop legend, was supposed to come up with the idea of Tupac's revival. The effects were carried out by Digital Domain, which previously worked for m.ni. with David Fincher's "An Interesting Case of Benjamin Button". It took four months to recreate the rapper's silhouette and cost between 100,000 and 400,000 dollars.
Digital Domain representatives in an interview with MTV ensured that they are able to reproduce in the holograms the figure of each long-dead person. This means that in the theoretical concerts we will be able to see Elvis, Freddie Mercury and Michael Jackson.
https://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y
Tupac was not the only one
Tupac is not the first singer to be replaced by a hologram on the stage. In November last year a similar concert took place at the Main Market Square in Krakow. At that time, Mariah Carey appeared to the eyes of the Krakow citizens, to their great astonishment.
Hologram Mariah sang four songs from her repertoire and warmed up the audience, encouraging singing and dancing together.
What's more, Mariah the same evening, at the same time appeared in four other European cities: Zagreb, Skopje, Frankfurt and Podgorica. Only after her performance it was clear that this unusual event was part of the T-Mobile promotional campaign, and the singer and accompanying dancers are actually holograms.

Warsaw, 27 March 2018, 18:28 Bogdan Góralski

 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Mówimy obecnie, że istnieje nadprzyrodzony świat wirtualny, który kontaktuje się z nami za pomocą zjawisk wirtualnych i intelektualnych, które niegdyś były trudne do zrozumienia bez uwzględnienia nowoczesnej nauki i technologii. Teraz jesteśmy ludźmi wykształconymi i możemy zrozumieć starożytne zjawiska religijne jako wyjaśnione i zrozumiałe fakty.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było technologicznie możliwe 2000 lat temu dla technologicznie zaawansowanej wirtualnej cywilizacji, która nas poprzedza, czyli tak zwanego „Boga”.
W spotkaniach z apostołami zmartwychwstały Chrystus prawdopodobnie był animowany z hologramu. Etyczna wirtualna cywilizacja, będąc naszym „Bogiem”, zwróciła naszą uwagę, odtwarzając hologram z ożywionym Chrystusem, na przesłanie etyczne w nauczaniu Chrystusa, które jest ukoronowaniem ludzkiej myśli etycznej. Synteza etycznych myśli starożytnych cywilizacji przedstawiona przez Jezusa Chrystusa jest dziełem całego narodu żydowskiego. Mój tekst jest próbą logicznego wyjaśnienia zmartwychwstania człowieka, co moim zdaniem jest niemożliwe. Przykłady z literatury pokazują, że ludzie rozważają różne „cudowne” fakty, które przytrafiły się im w życiu. Z pewnością istnieją różne „cudowne” fakty. Moim zdaniem są dowodem ingerencji świata nadprzyrodzonego w naszą rzeczywistość. Ten świat pozazmysłowy (moim zdaniem jest to świat wirtualny) tworzy naszą rzeczywistość. Ten świat pozazmysłowy wyprzedza nas w rozwoju i od dawna posiada technologię holograficzną, dzięki której żywa postać Chrystusa została odtworzona po jego śmierci. Inne cuda z Biblii, na przykład przejście Żydów przez Morze Czerwone, płonący krzak, Chrystus chodzący po wodzie itp., Były również symulacją holograficzną. Nasza cywilizacja dopiero teraz korzysta z takiej technologii. A co dzieje się teraz z etyką naszej cywilizacji? Jakie było przesłanie Chrystusa? i jakie było przesłanie zmartwychwstania? Co pozostało w nas ze starożytnej etyki Jezusa Chrystusa?


Co mamy dzisiaj?

Tupac Shakur pojawił się żywy na koncercie z hologramu, chociaż został zastrzelony w 1996 roku

Amerykański festiwal Coachella ma reputację inspirujących i przełamujących stereotypów. Tegoroczna edycja przekroczyła jednak oczekiwania nawet najbardziej wymagających fanów. Podczas koncertu, podczas którego wystąpił m.in. Snoop Dogg, Doggfather, Dr. Dre i Eminem, nagle pojawili się na scenie przed 100 000 widzów ... Tupac Shakur. Podczas występu artysta obszedł scenę, podniósł ręce i przywitał publiczność. Wykonał też jedną ze swoich najsłynniejszych piosenek - „Zdrowaś Maryjo”.
Inny raper - Dr Dre, który był długoletnim współpracownikiem legendy hip hopu, miał wpaść na pomysł odrodzenia Tupaca. Efekty zostały wykonane przez Digital Domain, która wcześniej pracowała dla m.ni. z „Ciekawym przypadkiem Benjamina Buttona” Davida Finchera. Odtworzenie sylwetki rapera zajęło cztery miesiące i kosztowało od 100 000 do 400 000 dolarów.
Przedstawiciele Digital Domain w wywiadzie dla MTV zapewnili, że są w stanie odtworzyć w hologramach postać każdej od dawna nieżyjącej osoby. Oznacza to, że na koncertach teoretycznych będziemy mogli zobaczyć Elvisa, Freddiego Mercury'ego i Michaela Jacksona.
https://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y
Tupac nie był jedynym
Tupac nie jest pierwszym wokalistą, którego zastąpi hologram na scenie. W listopadzie ubiegłego roku podobny koncert odbył się na Rynku Głównym w Krakowie. W tym czasie Mariah Carey pojawiła się w oczach krakowian, ku ich wielkiemu zdziwieniu.
Hologram Mariah zaśpiewała cztery piosenki z jej repertuaru i rozgrzała publiczność, zachęcając do wspólnego śpiewania i tańczenia.
Co więcej, Mariah tego samego wieczoru pojawiła się w czterech innych europejskich miastach: Zagrzebiu, Skopje, Frankfurcie i Podgoricy. Dopiero po jej występie stało się jasne, że to niezwykłe wydarzenie było częścią kampanii promocyjnej T-Mobile, a wokalista i towarzyszący mu tancerze są w rzeczywistości hologramami.

Warszawa, 27 marca 2018, 18:28 Bogdan Góralski

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 1053
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 997
7
komentarze: 30 | wyświetlenia: 872
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 437
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 969
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1567
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 499
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142769
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 244906
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 114028
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122832
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska