Login lub e-mail Hasło   

How to ensure safe private property from hostile takeing over?

Rewolucja Francuska była w rzeczywistości protestem społecznym przeciwko mechanizmom dziedziczenia, które umożliwiały nieuczciwe gromadzenie ogromnych feudalnych majątków.
Wyświetlenia: 204 Zamieszczono 28/04/2019

Equal rights in the world of culture and business

The French Revolution conducted under the slogans of "Equality, Freedom and Brotherhood" was in fact a social protest against the mechanisms of inheritance, which enabled through arranged marriages, gathering huge feudal estates. In the French Revolution, feudalism was abolished and the principles of inheritance remained unchanged. This enabled the gathering, by arranged marriages, of huge capitalist fortunes. Marx's communism and the Russian and Chinese Revolution were directed in reality against the mechanisms of inheritance and introduced state property to the economy. State property could not been taken over for inheritance. The Russian and Chinese Revolutions broke down and private property was restored in the economy, which resulted in the creation of enormous private fortunes. The problem of inheriting these enormous fortunes has arisen again.
Owners of private property and their wives and children are a common goal of manipulation by dishonest people striving to take control of huge private property. There are various techniques of seducing people in order to gain control over private property in which the most common technique is pretend of love to a person with the right to inherit private property. The mechanism of neglecting spouses and children by people forced to look after their business is widespread. Sending to wealthy married couples and their children good lovers and providing them with sexual pleasure is a way to gain property rights resulting from the mechanisms of inheritance. Communist revolutions were a protest against such dishonest social mechanisms and an unsuccessful attempt to organize a world of free love without the existing mechanisms of inheritance. Unfortunately, the world of the communist economy was deprived of an element of competition in the economy, which is a natural human need. The desire to stand out and gain social recognition is a feature of the leaders of civilization progress, and the communist world did not satisfy this human need of social acceptance. That is why the rivalry of communism and capitalism brought disaster to communism and caused civilizational collapse in post-communist countries.
The method of social distinction in capitalism is the gathering of large private property.
The owner of a large estate obtains numerous social privileges, including, for example, a beautiful spouse or spouse providing exciting sex. Unfortunately, it also gains a large group of willing to dishonestly take over this accumulated property.
And I was in the past such an energetic businessman seeking to distinguishing myself the social, but when I realized what it leads to and that they are already willing to take my company dishonestly, I stopped my business and devoted myself to learning to understand the world.
Almost 20 years have passed and the result of my studies is the plan to set up or reactivate my company POL-CAT in such a way that it is protected against hostile takeover and not subject to inheritance. I have developed POL-CAT operating rules that ensure fair social distinction to the founder and each employee and protect the company from hostile takeover, which enables it to operate effectively and profitably in a global human civilization. POL-CAT's rules of action are the result of my life experience and knowledge of the world accumulated during many years of study and enable a new opening in the world economy, ensuring fair rules of business games in the human world. The POL-CAT rules can be applied to any company to ensure its conditions for the creation and effective development. The social distinguishing for a businessman will depend only on the number and efficiency of employees. I invite you to discuss and improve the operating principles of the POL-CAT-global trade and service company.
Jakuszowice, 28 April 2019, 5:44 Bogdan Góralski

Principles of POL-CAT: http://bogdangoralski.info/2018/02/22/pol-cat-joint-stock-company/

O równouprawnieniu w świecie kultury i biznesu

Rewolucja Francuska przeprowadzona pod hasłami „Równość, Wolność i Braterstwo” była w rzeczywistości protestem społecznym przeciwko mechanizmom dziedziczenia, które umożliwiały poprzez aranżowane małżeństwa, gromadzenie ogromnych feudalnych majątków. W Rewolucji Francuskiej zlikwidowano feudalizm a zasady dziedziczenia pozostały bez zmian. Umożliwiło to gromadzenie, przez aranżowane małżeństwa, olbrzymich kapitalistycznych fortun. Komunizm Marksa i Rewolucja rosyjska, chińska były skierowane w rzeczywistości przeciwko mechanizmom dziedziczenia i wprowadzały powszechnie do gospodarki własność państwową, której nie można było przejąć w celu dziedziczenia. Rewolucja Rosyjska i Chińska załamały się i przywrócono w gospodarce własność prywatną, co spowodowało powstanie ogromnych fortun prywatnych. Powstał znowu problem dziedziczenia tych ogromnych fortun.
Właściciele majątków i ich żony i dzieci są powszechnym celem manipulacji ze strony nieuczciwych ludzi dążących do przejęcia kontroli nad prywatnymi fortunami. Stosuje się różne techniki uwodzenia ludzi w celu zyskania kontroli nad majątkiem prywatnym w których najczęstszą techniką jest udawana, interesowna miłość, do osoby obdarzonej prawami do dziedziczenia majątku prywatnego. Powszechny jest mechanizm zaniedbywania małżonków i dzieci przez osoby zmuszone do pilnowania swojego biznesu. Podsuwanie zaniedbywanym małżonkom i ich dzieciom sprawnych kochanków i zapewnienie im seksualnych przyjemności jest pewnym sposobem do zyskiwania praw do majątku wynikających z mechanizmów dziedziczenia. Rewolucje komunistyczne były protestem przeciwko takim nieuczciwym mechanizmom społecznym i nieudaną próbą zorganizowania świata wolnej miłości bez obowiązujących mechanizmów dziedziczenia. Niestety świat komunistycznej gospodarki był pozbawiony elementu rywalizacji w gospodarce, który jest naturalną potrzebą ludzką. Chęć do wyróżnienia się i zyskania uznania społecznego jest cechą liderów postępu cywilizacyjnego, a świat komunistyczny nie zaspokajał tej ludzkiej potrzeby społecznej akceptacji. Dlatego rywalizacja komunizmu i kapitalizmu przyniosła klęskę komunizmowi i zapaść cywilizacyjną krajom postkomunistycznym.
Metodą wyróżnienia społecznego w kapitalizmie jest zgromadzenie dużego majątku prywatnego.
Właściciel dużego majątku uzyskuje liczne przywileje społeczne, w tym na przykład pięknego małżonka lub małżonkę zapewniającą ekscytujący seks. Niestety zyskuje także liczne grono chętnych do nieuczciwego przejęcia tego zgromadzonego majątku.
I ja byłem w przeszłości takim dążącym do wyróżnienia społecznego energicznym biznesmenem ale kiedy zorientowałem się do czego to prowadzi i że są już chętni do nieuczciwego przejęcia mojej firmy , zaprzestałem działalności gospodarczej i poświęciłem się nauce by zrozumieć świat.
Minęło prawie 20 lat i efektem moich studiów jest plan powołania lub reaktywowania mojej firmy POL-CAT w taki sposób aby była zabezpieczona przed wrogim przejęciem i nie podlegała dziedziczeniu. Opracowałem reguły działania POL-CAT, które zapewniają sprawiedliwe wyróżnienie społeczne założycielowi i każdemu pracownikowi i zabezpieczają firmę przed wrogim przejęciem co umożliwia jej efektywną i zyskowną działalność w ludzkiej globalnej cywilizacji. Reguły działania POL-CAT są wynikiem mego doświadczenia życiowego i wiedzy o świecie zgromadzonej podczas wieloletnich studiów i umożliwiają nowe otwarcie w gospodarce światowej zapewniając sprawiedliwe reguły gry biznesowej w ludzkim świecie. Reguły POL-CAT można zastosować dla każdego przedsiębiorstwa by zapewnić mu warunki do powstania i efektywnego rozwoju. Wyróżnikiem społecznym dla biznesmena będzie od tej pory bezpieczny przed wrogim przejęciem zgromadzony majątek prywatny, który będzie zależał wyłącznie od liczby i efektywności zatrudnionych pracowników. Zapraszam do dyskusji i ulepszania zasad działania POL-CAT-globalnego handlowo - usługowego przedsiębiorstwa.
Jakuszowice, 28 April 2019, 5:44 Bogdan Góralski

Zasady działania POL-CAT: http://bogdangoralski.info/2018/02/22/pol-cat-joint-stock-company/

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 1069
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1010
7
komentarze: 30 | wyświetlenia: 888
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 459
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 990
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1585
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 519
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142792
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245039
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 114078
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122851
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska