Login lub e-mail Hasło   

Jak rozumiem słowa Karola Marksa:

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem seinen Bedürfnissen!,Everyone according to their abilities, to everyone according to his needs.
Wyświetlenia: 164 Zamieszczono 09/06/2019

As I understand the words of Karl Marx: 

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem seinen Bedürfnissen!,

Everyone according to their abilities, to everyone according to his needs.

These words were the quintessence of Christianity and, like the teachings of Christ, have not yet found widespread application in life. There have been attempts to implement these great ideas, but history has shown how much harm  brought to people during the introduction of Christianity and communism.

I understand the words of Karl Marx as follows:

From everyone according to their abilities - these words indicate that people differ in their natural abilities and everyone must be given a chance to find their place in a society that will satisfy his natural aspirations and allow him to use the talent of being a scholar or politician or just simply worker ...

To Everyone according to his needs - means the need to provide people with a job that will enable earnings adequate to the needs of life, which are big when a human is full of strength and energy when he is young and hungry of life,  and the needs are smaller as life forces dismishes and social maturity grow. The value of work will be determined by the labor market.

I understand the words of Karl Marx in such a way that the one who becomes a leader in society will receive a salary adequate to the benefits that he will bring to his subordinates, that is, he will receive a salary, which will be the average earnings of his subordinates. Increasing earnings of subordinates will increase the remuneration of the leader and the decreasing wages of subordinates will bring the leaders a worsening of remuneration for work. The employee will receive a commission for the value of his work as a remuneration which in a comprehensible manner will bind his work performance with the material effects of work and allow him to work so efficiently to satisfy his life needs resulting from the stage of life.

The global trade and services company POL-CAT will be the first place of work where the above-mentioned rules will be peacefully and bloodlessly introduced. The existence and good functioning of POL-CAT will bring about the evolution of a global economic system that will fulfill the idea of the comfort environment of life for every being.

I think that first of all Karl Marx was wrong in three points:
-we realy need the money as a measure of social utility of man,
-the economic crises are caused by gravitational activity of solar system
-material environment creates consciousnes but in the next stage of development the consciousnes creates new material environment.
But Karl Marx was real genius in syntese of heritage of his epoque. We need go furter in analise of social-economic science in XXI century on the base of modern historical experiences and science.

Warsaw, 9 June 2019, 4:30 Bogdan Góralski

 

Jak rozumiem słowa Karola Marksa:  

 

 

Słowa te były kwintesencją chrześcijaństwa i podobnie jak nauka Chrystusa nie znalazły do tej pory powszechnego zastosowania w życiu. Były próby realizacji tych wspaniałych idei ale historia pokazała jak wiele krzywdy przyniosły one ludziom podczas wprowadzania chrześcijaństwa i komunizmu.

Ja rozumiem słowa Jezusa Chrystusa i Karola Marksa w następujący sposób:

Od każdego wedle jego zdolności- te słowa wskazują, że ludzie różnią się przyrodzonymi zdolnościami i każdemu trzeba dać szansę na znalezienie swego miejsca w społeczeństwie, które zaspokoi jego naturalne aspiracje i pozwoli wykorzystać uzdolnienie np. bycia uczonym, politykiem, śmieciarzem…

Każdemu zgodnie z jego potrzebami- oznacza konieczność zapewnienia ludziom takiej pracy, która umożliwi zarobek adekwatny do potrzeb życiowych, które są duże gdy człowiek jest pełen sił i energii gdy jest młody i żądny życia a maleją w miarę zanikania sił życiowych i rosnącej dojrzałości społecznej człowieka. Wartość pracy będzie wyznaczał rynek pracy.

Słowa Karola Marksa rozumiem w ten sposób, że ten który zostanie przywódcą w społeczeństwie będzie otrzymywał wynagrodzenie adekwatne do korzyści, które przysporzy swoim podwładnym to znaczy otrzyma wynagrodzenie, które będzie średnią zarobków jego podwładnych. Rosnące zarobki podwładnych zwiększą  wynagrodzenie przywódcy a malejące zarobki podwładnych przyniosą przywódcy pogorszenie wynagrodzenia za pracę. Pracownik  otrzyma jako wynagrodzenie prowizję od wartości jego pracy co w sposób zrozumiały zwiąże jego wydajność pracy z efektami materialnymi pracy i pozwoli pracować tak wydajnie aby samemu zaspokoić swoje potrzeby życiowe wynikające z etapu życia.

Globalne przedsiębiorstwo handlu i usług POL-CAT będzie pierwszym miejscem pracy gdzie wspomniane wyżej zasady zostaną w sposób pokojowy i bezkrwawy wprowadzone. Istnienie  i dobre funkcjonowanie POL-CAT przyniesie ewolucję globalnego systemu gospodarczego, który spełni idee humanizmu.

Myślę, że przede wszystkim Karol Marks mylił się w trzech punktach:
- naprawdę potrzebujemy pieniędzy jako miary społecznej użyteczności człowieka,
- kryzysy gospodarcze są spowodowane aktywnością grawitacyjną układu słonecznego
- środowisko materialne tworzy świadomość, ale w następnym etapie rozwoju świadomość tworzy nowe środowisko materialne.
Ale Karol Marks był prawdziwym geniuszem w syntezie dziedzictwa swojej epoki. Potrzeba nam lepszego zrozumienia nauk społeczno-ekonomicznych w XXI wieku na podstawie współczesnych doświadczeń historycznych i nauki.

Warszawa, 9 Czerwca 2019, 4:30      Bogdan Góralski

Podobne artykuły


8
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1056
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1129
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 653
7
komentarze: 5 | wyświetlenia: 344
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1725
6
komentarze: 70 | wyświetlenia: 305
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 660
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1138
5
komentarze: 0 | wyświetlenia: 337
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142902
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245513
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Hasło ładnie brzmi, ale efekty okazały się opłakane.
"Każdemu według potrzeb" Potrzeby to nie znaczy zachcianki. - O potrzebach decyduje władza. Listonosz potrzebuje więcej butów niż urzędnik. Pracownik fizyczny potrzebuje więcej mięsa od naukowca. Każdemu według potrzeb tzn. wszystko na kartki. Limity ustalała Partia.
"Od każdego według możliwości" czyli: przymus pracy. - Ludzie są leniwi i nie wykorzystują swoich możliwości.

Ło matko bosko - kroczy kolejny Lenin z talonami na chabaninę.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska