Login lub e-mail Hasło   

Metaforyczność jako istota naukowego opisu (cz.I)

Żyjemy w czasach, w których naukowa metodologia opiera się na empirii. Czego nie widać, czego nie można sprawdzić - nie istnieje. W ten sposób z obszaru nauki wyel...
Wyświetlenia: 813 Zamieszczono 13/07/2019

Żyjemy w czasach, w których naukowa metodologia opiera się na empirii. Czego nie widać, czego nie można sprawdzić - nie istnieje. W ten sposób z obszaru nauki wyeliminowana została duchowość; całe obszary bytu, które istnieją poza (ponad?) granicami ludzkiego postrzegania, pojmowania czy wyobrażania. Paradygmat nauki oświeceniowo-pozytywistycznej został ufundowany na dwóch zasadniczych kryteriach - pewności i weryfikowalności. Jeśli choć jedno z tych kryteriów nie będzie wypełnione, to "wiedza" nie może być włączona w obszar paradygmatu. Ten świadomie założony i przyjęty minimalizm poznawczy musiał - siłą rzeczy - wygenerować "podziemny nurt" nauki, funkcjonujący poza istniejącym oficjalnym paradygmatem, dopuszczającym w nauce rzeczy i obiekty, które się nie śniły filozofom. Pierwsza "rewolucja duchowości" - tak nazwijmy ten proces - miała miejsce na początku XIX wieku, kiedy to wielcy romantycy ostro sprzeciwili się istniejącemu wzorcowi myślenia i świadomości, akcentując w swoich metodach poznawczych głównie to, co posiadało charakter irracjonalny. Eksperymentalne badanie, obserwację, logikę wnioskowania uznali za wysoce niewystarczającą w poznawaniu świata, który jest bardziej złożony i bogaty niż obraz wygenerowany przez oświeceniowych mędrców. Jest zatem taka część rzeczywistości, którą daje się poznać tylko dzięki snu; jest taka, którą poznaje uczucie albo wyobraźnia, albo wiara, a nawet szaleństwo. Romantyce pragnęli poznać cały wszechświat i jego mechanizmy, a nie tylko tę jego część, która jest dostępna rozumowi względnie doświadczeniu. Nie może, w tym kontekście, dziwić deklaracja poety romantycznego:

Czucie i wiara silniej mówi do mnie/niż mędrca szkiełko i oko

Neopozytywizm, niestety dla podskórnego nurtu nauki, utwierdził paradygmat mechanicystyczno-materialistyczny. Nauka bada jedynie te obiekty lub zjawiska, które dostępne są naszym zmysłom i które racjonalnie potrafimy wytłumaczyć. Sfera duchowości całkowicie znika z obszaru nauki. Na przełomie XIX i XX wieku pojawiają się jednak twórcy, którzy swoimi odkryciami całkowicie podważają prawdziwość neopozytywistycznego paradygmatu nauki - Grzegorz Mendel, Albert Einstein i Zygmunt Freud. Nie ma potrzeby wyjaśniania wkładu każdego z nich w proces destrukcji istniejącego wzorca. Wystarczy przypomnieć, że wprowadzając do opisu świata względność takich parametrów jak czas i przestrzeń, Einstein w sposób totalny zrewolucjonizował postrzeganie rzeczywistości. Stałość, czyli absolutny charakter przestrzeni i czasu, była fundamentem stałości ludzkiego istnienia, pewności zdobywanej wiedzy i trwałego światopoglądu. I nie mu tu żadnego znaczenia, czy gwarantem istniejącego porządku był Absolut, czy niezmienne prawa przyrody. Najważniejszym było przekonanie, że czas i przestrzeń stanowią parametry obiektywnie niepodlegające żadnym zmianom w eksperymentalnych układach odniesienia, raczej warunkujące ten układ. W taki sposób postrzega i pojmuje świat Izaak Newton, którego trzy fundamentalne zasady dynamiki nie miałyby podstaw, gdyby nie absolutny charakter czasu i przestrzeni. Einstein natomiast oba te parametry czyni elementami zmiennymi w badanym eksperymencie. Czas może się kurczyć, przestrzeń może się zwijać.

Wprowadzanie do paradygmatu nauki zmiennych nieoczywistych stało się łatwiejsze, ale wciąż napotykające wiele barier, np. dostęp do funduszy czy niechęć naukowców akademickich. Freud zmienne nieoczywiste (duchowe, pozaświadome) wprowadził trochę kuchennymi drzwiami, ponieważ jego eksperymenty posiadały bazę empiryczną. Jako lekarz badał bowiem swoich pacjentów i na tej podstawie formułował wnioski. Daleki był jednakże od ortodoksji metodologicznej w rozumieniu neopozytywistycznym.  

Obszar nauki nolens volens zaanektował zmienne nieoczywiste, które w swojej istocie jawiły się bardziej jako pojemne metafory albo symbole. Można w tym miejscu wymienić kilka - atom, gen, kwark, wielki wybuch czy czarna dziura. Dla wielu teorii fizycznych względnie kosmologicznych są to terminy fundamentalne, a skoro tak, to i wiedza gruntowana na bazie owych teorii przestaje spełniać podstawowe kryteria naukowości. Sprawdzalność daje się obronić - wykorzystujemy bowiem wiedzę na temat atomu w celach pokojowych i, niestety, również militarnych. Kryterium sprawdzalności weryfikowane jest - można powiedzieć - nieustannie.Co jednak z kryterium drugim? Czy mamy pewność stanu faktycznego, czy jednak musimy posiłkować się obrazem? Nadajemy nazwy obiektom, które rzeczywiście postrzegamy czy też wyobrażeniom tego, co - jak się nam wydaje - widzimy? Atom postrzegany jako obiekt składający się z centrum oraz obiegających owo centrum elektronów przypomina budowę i funkcjonowanie Układu Słonecznego. Odnosi się zatem to, czego nie znamy, do tego, co jest oczywistym przedmiotem percepcji. Atom to funkcjonowanie układu słonecznego w mikroskali. Takie przeniesienie semantyczne jest niczym innym jak właśnie metaforą. Większość definicji tego pojęcia akcentuje element analogii. Oxford English Dictionary nazywa metaforę "figurą stylistyczną, w której nazwę lub termin opisujący przenosi się z jednego przedmiotu na drugi, analogiczny do pierwotnego nosiciela tej nazwy". Whately definiując metaforę, idzie podobnym tropem ("słowo, które zastępuje inne na podstawie podobieństwa czy analogii znaczeniowej"), a Barfield nazywa metaforę - "mówieniem jednej rzeczy, gdy myśli się o innej". We wszystkich wyjaśnieniach zasadniczym czynnikiem jest analogia (podobieństwo). Nie mamy tu zatem do czynienia z terminem naukowym w znaczeniu ścisłym, ale raczej "terminem wyobrażeniowym". Termin naukowy to pojecie specjalistyczne o charakterze abstrakcyjnym, "termin wyobrażeniowy" jest natomiast wyrażeniem odsyłającym do metaforycznego obrazu. Analiza frekwencyjna prowadzi do wniosku, że te pierwsze stosowane są w pracach stricte naukowych, a te drugie - popularnonaukowych. To oczywiste! Jednak problem polega na tym, że te - jak się wydaje - pojęcia ścisłe są w istocie metaforami pojawiającymi się w teoriach i pracach naukowych, co więcej, są w wielu przypadkach fundamentami tych teorii. Bo przecież podobnie do atomu rzecz ma się z "czarną dziurą". Tutaj jeszcze wyraźniej widać metaforyczny charakter tego wyrażenia.

Słowem, pragnienia neopozytywistów, by opis naukowy składał się wyłącznie z nazw odsyłających do stanu faktycznego badanego obiektu, nie mogą się w żaden sposób ziścić, ponieważ metafory nie tylko są nieusuwalnym elementem języka potocznego, ale - jak widać z powyższych przykładów - również języka nauki. Nawet ci najbardziej ortodoksyjni badacze, którzy uważają używanie metafor za niedopuszczalne i nieprofesjonalne w opisie obiektów badanych, nie będą mogli uciec od ich stosowania, gdyż język w ogóle zanurzony jest w żywiole metafory.

Przeanalizujmy powyższy problem, odwołując się do terminów z zakresu psychologii - podświadomości nieświadomości zbiorowej. Pierwszy z nich użyty został przez Zygmunta Freuda, drugi ukuty został przez Carla Gustawa Junga. Termin Freuda oznacza miejsce, w którym gromadzone są treści wyparte, niechciane, uważane przez podmiot za złe. Jest zatem podświadomość gigantycznym śmietnikiem informacji. Problem w tym, że żadna z informacji tam trafiających nie ginie, nie ulega anihilacji. Pojedyncze kwanty informacji łączą się ze sobą, tworząc mniej lub bardziej złożone całościowe kompleksy, które generują określone sensy i znaczenie. Te ostatnie zaś odnajdują pewien substytut obrazowy i "opuszczają" podświadomość np. w czasie snu. Austriacki psycholog własnie dlatego marzenia senne uczynił zasadniczym obiektem badań, a ich analiza miała w konsekwencji doprowadzić do odkrycia źródła neuroz pacjenta. Przepracowany z pacjentem materiał powinien wyjaśnić głęboki sens obrazów sennych i przyswoić ów sens świadomości. Inaczej rzecz ujmując, pacjent, który dzięki pracy z psychoanalitykiem, zrozumie, dlaczego śni mu się to, a nie co innego, pojmie także, co jest źródłem jego psychologicznych problemów.

W opisie powyższym dominują metafory. Przede wszystkim podświadomość rozumiana jest jako miejsce przynależące do określonego podmiotu; jest to jakaś przestrzeń we mnie samym, do którego trafiają efekty uboczne, będące wynikiem metabolizmu informacyjnego. I tu pojawia się trudność. Jeśli bowiem stosunek wielkości świadomości do podświadomości ma się tak, jak kropla wody do oceanu, to zadajemy uprawnione w tym kontekście pytanie: gdzie się ta druga mieści? To naiwne podejście nie jest wcale tak bardzo pozbawione sensu. Pytanie: "dokąd trafiają treści niechciane przez podmiot?" jest w gruncie rzeczy pytaniem o miejsce. Tymczasem - najprawdopodobniej - w zakres znaczeniowy terminu podświadomość została wpisana jej nielokalność. Id nie jest żadnym miejscem. Jeżeli już - jest raczej polem informacji o charakterze nielokalnym. I tu pojawia się kolejne pytanie - "jak w opisie naukowym (lub każdym innym) zawrzeć despkrypcję nielokalności? Tego się zwyczajnie zrobić nie da. Już wielki Kant zauważył, że czas i przestrzeń są dla poznającego rozumu czystymi formami naoczności. Oznacza to, że są one podstawowymi parametrami w procesach poznawczych, w tym także opisowych. Ludzki umysł nie posiada żadnych instrumentów, za pomocą których rozpoznawałby obiekty i zjawiska poza czasem i przestrzenią. Skoro tak, w opisie naukowym trzeba zdać się na metafory i symboliczne obrazy, a tym samym zaakceptować fakt, iż intuicje poetów (dla których są to narzędzia elementarne) są "dotknięciem" nielokalności prawdy. Zacytujmy fragment wiersza "Kolosseum" Tadeusza Micińskiego:

Ruinom podobne serce moje - ruinom ogromnym i bezkształtnym.

Mrok otulił rany moje, po lazurowych wschodach prowadzi mię zaduma w gwiazdy.

Oryonie - bracie mój - w purpurowym zarzewiu wulkanów czytający księgę przeznaczeń - 

i Ty, siostro moja, Andromedo, przykuta do skał -

[...]

- - o gwiazdy magowie, składający hołd wiekuistemu Sercu! wzmocnijcie chlebem

aniołów mnie - najciemniejszego z tułaczów po otchłani.

Poeta, by intuicyjnie uchwycić nielokalność, kontrastuje ze sobą przestrzeń wewnętrzną (symbolizowaną przez serce) oraz przestrzeń kosmiczną (obrazowaną przez gwiazdozbiór Andromedy i pas Oriona). To, co najmniejsze w jakimś alchemicznym związku przekształca się w to, co największe, i odwrotnie. W przestrzeni Serca (wielka litera momentalnie metaforyzuje znaczenie tego rzeczownika) mieszczą się kosmiczne galaktyki, a pewnie te ostatnie zawierają w sobie Serce czującego podmiotu.

Uwolnienie podświadomości z ograniczeń przestrzennych otwiera nowe możliwości interpretacyjne i konteksty, z perspektywy których stawiane są pytania badawcze.

***

Wszystkie przedrostki słowotwórcze w języku polskim (choć nie tylko polskim) generują, niestety, przestrzenne rozumienie kluczowego pojęcia. Czy dodamy pod-, czy ponad-, czy poza- zawsze będziemy określać jakiś specyficzny obszar obejmujący wszelkie treści, z których nie zdajemy sobie sprawy. I chociaż uniknąć tego nie sposób, należy być świadomym istniejących ograniczeń wyobraźniowych i lingwistycznych. Po drugie, podświadomość nie jest własnością podmiotu; przypomina raczej pole energetyczno-informacyjne, w którym podmiotowa pojedyncza świadomość zapisuje ważne dla niej informacje (jednocześnie je modyfikując), a zarazem przyswaja te informacje z pola, które w danej chwili korespondują z myślami i emocjami. W tym uniwersalnym polu energii zapisane są zatem wszystkie możliwe informacje (jak w Kronice Akaszy). Ponieważ jednak słowo "pole" również jednoznacznie kojarzy się z pewnym wydzielonym obszarem, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to uniwersalne pole ma charakter pozaprzestrzenny i pozaczasowy. Przyjąć do wiadomości ten fakt (bo przecież nie zrozumieć) to pojąć, iż każda informacja podmiotowa wysyłana do Pola zmienia jego strukturę. Każda modlitwa zmienia wszechświat, bo kosmos jest niczym innym jak widzialną emanacją uniwersalnego pola energii. Każda świadoma intencja również ma podobne działanie.

Wspomniane powyżej pole nazywane jest w literaturze psychologicznej podświadomością, nieświadomością zbiorową, głębokim umysłem, głębokim "ja". Wszystkie terminy obejmują swoim znaczeniem styk tego, co moje, co jako świadome określa tożsamość podmiotową, oraz tego, co nie-moje, niedające się włączyć w struktury tożsamości podmiotowej, ale jednocześnie moje w najbardziej istotnym wymiarze uczestnictwa w polu. Z tą paradoksalną syntezą świadomości absolutnej i świadomości ograniczonej zmagał się Hegel w słynnej "Fenomenologii ducha". 

Zacytujmy Carla Gustawa Junga: "...w przeciwieństwie do osobniczej natury psyche świadomej istnieje drugi system psychiczny, system o charakterze zbiorowym, nieosobniczym; system ten istnieje obok naszej świadomości, która ze swej strony jest natury osobniczej i którą uważamy - nawet jeśli dodajemy do niej na zasadzie dodatku nieświadomość osobniczą - za psyche jedynie empiryczną. Nieświadomość zbiorowa nie rozwija się indywidualnie, ale zostaje odziedziczona. Składa się ona z form przedustawnych, archetypów, które można uświadomić sobie jedynie wtórnie i które udzielają treściom świadomości wyraźnie zarysowaną formę."

Fragment ów, pochodzący z pracy "Archetypy i nieświadomość zbiorowa", dobrze ilustruje z jakimi problemami w analizie problemu musiał zmagać się autor. Nieświadomość zbiorowa jest dziedziczona, nieosobnicza, ale jednak formatuje osobniczą świadomość. Każdy opis (opis naukowy, dyskurs) skazany jest na niepowodzenie, w związku z tym (jeśli, oczywiście, uważamy takie procedury za dopuszczalne) zdani jesteśmy na opis poetycki, w którym obraz metaforyczny czy symbol odgrywają rolę zasadniczą. Dlatego też Jung nazywa wyodrębnione przez siebie archetypy Cieniem, Animą, Matką, Mędrcem czy Jaźnią. Jak widać, nie mają one postaci terminów naukowych w ścisłym tego słowa znaczeniu. Są za to obrazami, przybliżeniami obrazowymi, polem skojarzeń wiodącym ku określonym treściom psychicznym. 

Koniec cz. I.

Podobne artykuły


37
komentarze: 34 | wyświetlenia: 8021
32
komentarze: 68 | wyświetlenia: 12344
33
komentarze: 62 | wyświetlenia: 13284
29
komentarze: 17 | wyświetlenia: 32844
28
komentarze: 13 | wyświetlenia: 82213
26
komentarze: 7 | wyświetlenia: 10354
24
komentarze: 12 | wyświetlenia: 1936
22
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2096
25
komentarze: 43 | wyświetlenia: 4416
20
komentarze: 23 | wyświetlenia: 12963
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Świat jest niepoznawalny "do końca". - Nauka nigdy nie odpowie na wszystkie pytania: - Twierdzenie Gödla,
Nauka tworzy i bada modele, które są podobne do rzeczywistości.
Wartość prac naukowych jest weryfikowalna przy pomocy kryterium praktyki.

@Adam Jezierski: W artykule nie chodzi o samą poznawalność, ale opisywalność tego co się poznaje w własnych doświadczeniach. Myślę tu o pewnego rodzaju języku metafor i analogi nawiązujących do doświadczeń samych badaczy. Przykładowo fizyka bada zjawiska zewnętrzne za pomocą opracowanych przez człowieka instrumentów pomiarowych i stara się je jak najdokładniej opisać, ale by wyprowadzić teorię wsz ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: no właśnie, a gdyby urodził się Srajnstein i wymyślił, że świat jest taki jaki sobie życzymy. Na przykład bez grawitacji jak walniemy zbyt dużo, albo na ten przykład mniejszy jak mamy za daleko do domu. Tylko czy wszyscy by się na to zgodzili, bo jedni lubią długie spacery a inni nie. A i analogie miłości są inne w pomiarze fizycznym a inne w skali pomiarowej indywidualnych potrzeb z ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Twoja przewaga nad fizykami zasadza sie na tym, ze fizycy swojego 50 % nie sa pewni, Ty zas jestes pewien swojego 50 % ...-:)))

@Adam Jezierski: proszę mi tu nie obrażać Mańka. Sokrates się przyznał: „Wiem, że nic nie wiem”. A Maniek już dawno wie, że Wszystko Wie. Z jutubka i od Koriolanka.

@Adam Jezierski: "Ty zas jestes pewien swojego 50 % ...-:))) "
Nie tak do końca, bo te moje 50% ciągle jeszcze jest płynne i się waha ( podobnie jak w fizyce kwantowej, w której osiągnięcie pełnej ostrości szczegółów ciągle jeszcze jest nieosiągalna ), jak nasz typowo ludzki sceptycyzm. ;) ... :))))
No ale tu byśmy mogli sobie pogadać o problematyce pomiarów w fizyce kwantowej i tej ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: masz taką wahającą się płynność 'naókowo-badawczą' ? Nie myślałeś by zmienić dietę
https://www.zooplus.pl/shop/ps(...)a_sucha
Nabierzesz pewności siebie i będziesz badaczem z krwi i kości..

@Adam Jezierski: Czy wiedza jest PRAWDĄ ? ..., a może to doświadczenie jest prawdą ?
... czy też wiedza plus doświadczenie stanowi PRAWDĘ ?
Z tego by wynikało że wiedza może być obiektywna, jednak doświadczenie już nie ? Wobec tego czy istnieje PRAWDA obiektywna ?

@Adam Jezierski: W jakim stopniu badacz jest w stanie, poznać samego siebie ?

@pokrzywiony:' Są trzy prawdy: świynto prowda, tys prowda i gówno prowda' - ks.prof. Józef Tischner

@pokrzywiony: jasne, woltomierz dopóki nie pozna samego siebie nie pokaże napięcia. To przecież logiczne i zrozumiałe.

@pokrzywiony: Maniek jak cię przypadkiem wpuszczą na uniwesytet to w ciągu kwadransa zrobiśz 7 doktoratów z upierdliwości naukowej, a z jednego włosa zrobisz dwie zapasowe peruki dla Magdy Gessler.

@Hamilton: "' Są trzy prawdy: świynto prowda, tys prowda i gówno prowda' - ks.prof. Józef Tischner "
..., a tyś je tako gówno prowda. :)))))))))))

@pokrzywiony: hahahaha - who is who. Maniuś to widać, słychać i czuć.
Jesteś taki mały miś,
bardzo znany nie od dziś.

@Adam Jezierski: https://www.youtube.com/watch?(...)BI4rNcs
Czy motywacje jakie są przyczynami naszych działań, można traktować na równi z energiami fizycznymi ?

@pokrzywiony: jasne, że można. Twoje motywacje obronno - zaczepne są skutkiem wybuchu kapiszona w przedszkolu nr 7 w Rybniczku koło Paruszowca w 1978 roku.

@Hamilton: hehe, jak się nawiniesz gdzieś w realu to będzie można ci zaaplikować takiego kopa w dupę że ci gówno uszami wypłynie, stary zasrańcu. :))))))))))))))))))

@pokrzywiony:
Jest jeszcze czwarta - prawda ekranu.

@Adam Jezierski: ..., a prawda czasu, która to prawda ?

@pokrzywiony:
Prawda ekranu nazywana jest tez postprawda.

@Adam Jezierski: fakt ... ( "człowiek z żelaza", "człowiek z marmuru", itp tematyka ) ... :)

@pokrzywiony: łał, czytam 'pokrzywiony', paczem a tu prosty prostak, cham i ćwok jak zwykle. Ty nie wywijaj tymi swoimi krzywymi nóżkami, bo sobie je połamiesz i będziesz musiał z donosami na prokuraturę zapier**** na dwóch lewych 'rencach' .

@Hamilton: Znów narobiłeś w pampersy, a teraz udajesz ważniaka, śmieszny dziadziuniu. :))))))))))
Zachowałeś się jak bandyta i zostałeś tak potraktowany, a teraz obnosisz się z tym swoim bólem dupy do znudzenia, zasrańcu.

@pokrzywiony: Maniek chcesz mi zaaplikować kopa w dupę że mi gówno uszami wypłynie. A to groźba karalna. Ty pisz donos na siebie, wsadź w zęby i leć do prokuratury na tych trzęsących się ze strachu krzywych nóżkach. Rano będziesz pierwszym donosicielem w kolejce i dostaniesz kwiaty. Tylko ich nie zeżryj baranie.

@Hamilton: Nie napisałem że chcę, znowu przekręcasz dziadziusiu, jeśli już to zasugerowałem że o takiego kopa się prosisz, stary zasrańcu.Nawiń mi się w realu, wtedy spełnienie twojej prośby będzie możliwe. :)))))))))))

@pokrzywiony: a czym ty damski bokserku chcesz kopać? Podniesiesz nogę przy sikaniu i się gamoniu przewracasz. Muszą cię potem wyciągać z tej kałuży byś się nie zakrztusił.

@Hamilton: " a czym ty damski bokserku chcesz kopać? "
Już ci wyjaśniłem stary śmierdzielu że to nie jest kwestia mojego chcenia, ale ty dalej przekręcasz jak to stare łachudry mają w swym zwyczaju robić. To jest kwestia twojego namolnego dopraszania się o takiego kopa w dupę. Wobec tej sytuacji wystarczy że się gdzieś tylko w realu ujawnisz, a ktoś chętny do zaaplikowania ci takiego kopnia ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Zamykasz się czasem ? Piszesz bzdety, byle pisać, wymagasz od opracowań naukowych, nasączenia ich emocjami ... oh.... to tak jakbyś wymagał od Jane Austen, głębokiej analizy dochodów Bingley-a.
A teraz sprawdź kto to hahahha .........

@pokrzywiony:
Twój tłustawy guru, powinien choć przeczytać "Wstęp do psychoanalizy", zanim zacznie używać terminów których nie rozumie, a sam Freud, gdyby miał mój charakter, włożyłby mu do tej grubej dupy cygaro i czekał na oświecenie i zrozumienie "fazy analnej".
No cóż ... znów zszedłem do waszego poziomu, inaczej się niestety z wami dyskutować nie da.

@Serpico: "włożyłby mu do tej grubej dupy cygaro"
No właśnie ...
Jeśli nie wiedziałeś do tej pory dlaczego jesteś heiterkiem hitlerkiem to już wiesz ...
Masz faszystowskie zapędy gnębienia ludzi.
A ja Ci życzę ...
Miłego dnia :-)))

@pokrzywiony: e tam ...
Za bardzo strachliwy jest by się w realu pokazać :-)))
Tak samo jak jego nauczyciel Dyl. Taki był hojrak w necie.
Ale żeby stanąć na ubitej ziemi to nie ...

@Koriolan:
Tak tak, jestem hejterem, ponieważ wyjaśniałem ci około 100 razy że mylisz pojęcia, jestem hejterem bo cię usunęli z laickiej, jestem także hejterem, bo obnażyłem wasze miernawe intrygi, jestem hejterem, dlatego Benedyktyni mają spokój od momentu, jak wstawiłem tu twoje i Wróbla wyzywanie ich przez ROK CZASU CODZIENNIE.
Z powyższych względów jestem hejterem, jak w końcu si ...  wyświetl więcej

@Koriolan: daj spokój tej miernotce:). Niech wyspie codzienne złości i frustracje. Dziwisz się mu? No ktoś chciałby tak żyć i takie bzdeciorki nawalać 10 lat. Już nawet dede turlać się znudziło. Ale mecz!!!! To jest fajne. I pycha tiramisu na deser !!

@Who cares:
Przypominam ci pani Vivi, że piszesz to z konta używanego do głosowania na swoje własne artykuły, oraz konta którego używałaś do stalkingu, przypominam ci że główne twoje konto miało blokady pod artykułami dwóch użytkowników, przypominam ci że jednemu użytkownikowi groziłaś w mailach, przypominam ci że masz tony wpisów gloryfikujących nielegalne substancje ( narkotyki).Przypominam ci że prawo sięga także do internetu.
Coś jeszcze ci przypomnieć ?

@Koriolan: "Za bardzo strachliwy jest by się w realu pokazać :-))) "
A to dlatego kompleksy w necie próbuje leczyć, bidaczysko. ;)

@pokrzywiony:
Naprawdę ? Będąc niedoszłą pisarką, grożąc ludziom itd ? W mailach, w parę osób itd ? Nie zauważyłem.
Grubciu miał okazję mnie zobaczyć, nie podał godziny przyjazdu do Wrocławia, a była to spora okazja haaha .........gruba o tak, by sobie zobaczył jak wygląda człowiek hahaha .........
Cóż ... przeszło koło noska.

@Serpico: Nie moja ani twoja to sprawa, a ty szukasz konfliktu dzięki któremu mógłbyś odwrócić uwagę od swoich nadużyć jakie czyniłeś tu z dylem i czynisz teraz z hamiltonem. W rzeczywistości jesteś gnidą taką samą jak hamilton, naprosić się o kopniaki, a potem biadolić że dupa bili, typowe zachowanie zakompleksionych kurdupli. :))))))))))))) Z tego co mi wiadomo to sam głosowałeś na Vivi, ale pot ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Czemu nie moja ? To ja wybieram co jest moją sprawą, a co nie.Jakby pewnie masz prawo tak mnie ocenić, a ja pewnie mam prawo ocenić twoje grzebanie po śmieciach jako grzebanie po śmieciach, a nie "pracę naukową" a określenie tego "pracą naukową" jako leczenie kompleksów.
Nie odbieram ci prawa do oceny mnie, jednak na przykład jak to mawiasz, pisanie że używam narkotyków, co się przewinęło ileś razy, nie ma po pierwsze podstaw, po drugie o użyciu pisała Vivi, nie ja.

@Serpico:
"To ja wybieram co jest moją sprawą, a co nie."
...
Więc przyjmuj z godnością owoce swoich wyborów i przestań skomleć pinczerku. :)

@pokrzywiony:
A gdzie ja skomlę ? Nie tylko psychiatra już to widział.Wiesz ile Vivi ma wypowiedzi na temat narkotyków i jakie ? Ja wiem.

@Serpico:
"Nie odbieram ci prawa do oceny mnie, jednak na przykład jak to mawiasz, pisanie że używam narkotyków, co się przewinęło ileś razy, nie ma po pierwsze podstaw, po drugie o użyciu pisała Vivi, nie ja. "
...
Mylisz się ma podstawy w twoich agresywnych zachowaniach, powinieneś o tym dobrze wiedzieć skoro powołujesz się na jakieś podstawy psychoanaliz, no chyba że tak jak o ekonomi nie masz na ten temat żadnego pojęcia.

@Serpico: "A gdzie ja skomlę ? Nie tylko psychiatra już to widział. "
...
Rozumie że twoje skomlenie to już psychiatra oglądał, czyżbyś wreszcie wykonał pierwszy krok we właściwym kierunku ?

@pokrzywiony:
Moje agresywne zachowania to grożenie ludziom w mailach ? Coś ci się pomyliło, to jej agresywne zachowania.

To też moje ?
": tym bardziej nie rozumiem tego mentorskiego przesłania i komentowania z perspektywy autorytetu.. przepraszam, ale ja mam chyba inne oczekiwania zarówno kierowane do prawników jak i lekarzy. Miłego dnia"

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Żona kolegi jest psychiatrą klinicznym, masz w komentarzu, zna mnie bo to żona kolegi, proste dość.
Wpisy o narkotykach, to już nie psychiatra, reszta też nie.

Jeszcze raz powtórzyć jakie ja mam oczekiwania wobec absolwentów ASP ?

@Serpico: "Moje agresywne zachowania to grożenie ludziom w mailach ? Coś ci się pomyliło, to jej agresywne zachowania. "
...
Robisz coś gorszego, wyzywasz i grozisz na publicznym forum, a to już ewidentna oznaka niepoczytalności umysłowej. Powołujesz się na prawo o którym nie masz najmniejszego pojęcia, ale straszysz tak jakbyś miał sędziów i policje w kieszeni. Jesteś kimś na miarę ...  wyświetl więcej

@Serpico: "Żona kolegi jest psychiatrą klinicznym ..." ..., a mąż mojej znajomej jest linoskoczkiem i co z tego, barani łbie ?
Przecież psychiatra do póki się do niego nie zgłosisz o pomoc, bądź nie zostaniesz skierowany sądownie na konsultacje nie ma obowiązku komentowania ani leczenia twoich urojeń.

@pokrzywiony:
Zgadza się, grożę od rana człowiekowi na emeryturze pobiciem, zgłoś się do Koriolana, tyle zrozumiał z psychologii, że wie teoretycznie czym jest mechanizm projekcji.
Nie grożę i nigdy nie groziłem, natomiast mam niezbywalne prawo do poinformowania kogoś że jego poczynania mogą mieć skutki prawne.

Dopóki, techniczny, ty chcesz wywołać agresję,ale to nie zadziała

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
cytuję Koriolan :
"Ja skomentuje od całkiem innej strony.
Miewam depresję. Kilku specjalistów z którymi się kontaktowalem nie potrafiło mi pomóc. Trafiłem wreszcie na rozwój duchowy. To był strzał w dziesiątkę.
Nie tylko zrozumiałem co się ze mną dzieje Ale również dowiedziałem się jak z tego wyjść prosto i łatwo. I tak zrobiłem. Uzdrowienie nie jest jeszc ...  wyświetl więcej

@Serpico: "Zgadza się, grożę od rana człowiekowi na emeryturze pobiciem"
...
Sam widzisz łamiesz prawo i go nie szanujesz, a potem chcesz by prawo było po twojej stronie i stawało w twojej obronie. Jesteś szkodnikiem społecznym, któremu należy pokazać gdzie jego miejsce.

@pokrzywiony:
Masz problem ze zrozumieniem ironii i sarkazmu ? Chodziło o ciebie i o grożenie Hamiltonowi, nie potrafisz panować nad sobą, nie wdawaj się w dyskusje po prostu.
Miejsce możesz pokazywać reszcie niezależnych naukowców.Przykładowo:
Przesuń się to mój kubeł, teraz ja prowadzę badania.

@pokrzywiony: ciotuchna - internet zapachów nie przenosi, a tobie znów coś śmierdzi. Wygląda na to, że znów zrąbałeś się we własne porcięta z tej swojej 'bochaterskiej' odwagi. Wykąp się, wypierz i nie zapomnij przypudrować noska. Pa damski bokserku.
Kto jest ciotą, alfonsem i damskim bokserem ustaliśmy już dawno temu. Po co do tego wracać jak sprawa zamknięta.

@Serpico:
"Nie grożę i nigdy nie groziłem, natomiast mam niezbywalne prawo do poinformowania kogoś że jego poczynania mogą mieć skutki prawne. "
...
A co do agresji ... to tu masz przykład swojego zrównoważenia:
http://eiba.pl/y6b95
serpico napisał do @Koriolan::
"Won synu ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Ta sprzed ile czasu ? W tym czasie Koriolan wyzywał mnie i to notorycznie, sobie przejrzyj swoje wpisy do profili ludzi i znajdź mi choć jeden wpis do czyjegoś profilu, nie znajdziesz.
Nigdy nie zrobiłem wpisu do czyjegoś profilu, no na pewno nie takie jak ty.

Średnio mnie interesuje że się spotykacie. W roczną rocznicę zrobię to samo, o ile dojdzie do niej.

@Serpico: Nie muszę wystarczy że pokazuje te co piszesz otwarcie i publicznie, by wykazać żeś jest przestępca.
Nie ma znaczenia czy grozisz publicznie czy prywatnie. Groźby i wyzwiska są przestępstwem z tym że te publiczne łatwiej udowodnić, a to akurat świadczy o twojej głupocie lub chorobie psychicznej, barani łbie.

@pokrzywiony:
http://eiba.pl/42te
Sam początek twojej aktywności, otwarcie i publicznie dwie osoby pokazały ci miejsce.Po iluś argumentach napisałeś , cyuję:
"Jakoś żadnych argumentów nie podałeś , robisz tylko co możesz by mnie sprowokować ... wypisując brednie.
Znikam nie ch ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
A to chyba perła, twoich eiobowych występów:
" pokrzywiony: "Gnij w tej swojej nienawiści :)" do profilu liwa. (20/09/2017)
pokrzywiony: "Co pierdolona szmato jż nawet pies cię dupcyć nieche ?" do profilu liwa. (20/09/2017)"
http://www.eioba.pl/liwa/page11

Czym zostałeś sprowokowany ? Tym że ktoś nic ni

...  wyświetl więcej

@Serpico: hahaha - nie grzeb mi palcem w moim nosie, bo to moje 'labolatorium naókowo-badafcze' - niezależne od grantów.

@Serpico: No niby tak, ale trzecia miała odmienne zdanie, cytuję:. skierowany komentarz.

Elba, 05/02/2011 + 1 odpowiedz

A na koniec podsumowanie tej dysputy:
Spadaj w otmęty
trollu nadęty.
Mariusz górą
załatwił cię klawiaturą.

@szubrawiec:
Aaaa dzięki, to było dobre :), niestety nawet jej nie kojarzę:), ale komentarz tak, no tak te otmęty.
Miała i argumentację też miała hahaha............

@pokrzywiony: ty młocie jesteś specjalistą od pokazywania. Ja jestem faszystą, złodziejem, mordercą niewinnych dzieci, oszustem i okradam swoich pracowników. Czego ty tu nie wymyślałeś mała, podła, zasmarkana pokrako. Z tobą nawet barany by się na łby już nie pozamieniały.

@Hamilton:
"Ja jestem faszystą, złodziejem, mordercą niewinnych dzieci, oszustem i okradam swoich pracowników ... "
...
Z grzeczności nie wypada zaprzeczać szczyngodnym staruszkom. :)))))))))))))))))))))

@pokrzywiony: każda społeczność ma swojego przygłupa. Nie pozostaje ci nic innego jak się z tego cieszyć. Reszta dla ciebie pozostanie już nieosiągalną iluzją jak mawia twój guru.

@Hamilton: No jasne najpierw się przyznajesz, a teraz przygłupa udajesz. :)))))))))))))))))

@pokrzywiony:
https://www.youtube.com/watch?(...)=12m28s
Obywatel Hamilton, pod naporem pytań kapitana.... ty wiesz haaha .......

@pokrzywiony: Maniek nie od dzisiaj wiadomo, że we łbie masz sieczkę. Swoje nad wyraz logiczne wnioski zachowaj dla kolegów z pastwiska. Ty przygłupa nie musisz udawać. Z ciebie to już nawet gęsi się śmieją.

@Serpico: ty się łudzisz, że ten obywatel wolno myśliciel cokolwiek z tego zrozumie. Jesteś optymista.

@Serpico: Zgadza się hamilton to taka biurokratyczna menda, a nie człowiek posiadający jakiś honor czy uczucia.
Zresztą sam o sobie pisze tak:
"Ja jestem faszystą, złodziejem, mordercą niewinnych dzieci, oszustem i okradam swoich pracowników."
Więc bardzo mi przykro, że moje przypuszczenia stały się faktem. :)

@pokrzywiony:
Faktycznie miał rację, nie zrozumiałeś, a to jest światopogląd Koriolana :
https://www.youtube.com/watch?(...)NQ8CGjk
Idealnie :), oba filmy lubię, nigdy nie mogłem się zdecydować który bardziej.Powoli chyba muszę ci pogratulować, przejąłeś rolę Wróbla, u Benedyktynów, Wróbel wyzywał mocno, a Koriolan mniej, bo miał Wróbla do "brudnej roboty".

@Serpico: Pisałeś że hamiltona ...
"Obywatel Hamilton, pod naporem pytań kapitana.... ty wiesz haaha ....... "
Nikogo nie wyzywam, sam hamilton o sobie pisze kim lub czym jest, mi nie wypada się
sprzeczać z takim autorytetem. :))))))))))))))))
"Ja jestem faszystą, złodziejem, mordercą niewinnych dzieci, oszustem i okradam swoich pracowników."

@pokrzywiony:
No tak,ty jesteś kapitan, a on Piszczyk i ci się przyznaje do czegoś czego nie robił, masz od początku "muszę się do czegoś przyznać", nie jest to takie ciężkie.
cytuję Who Cares:
"daj spokój tej miernotce:). Niech wyspie codzienne złości i frustracje. Dziwisz się mu? No ktoś chciałby tak żyć i takie bzdeciorki nawalać 10 lat. Już nawet dede turlać się znudziło. ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Załamujący jesteś, po prostu kilka razy kiedyś pisałeś to do niego, to się przyznał, tak jak przyznał się Piszczyk, żeby czegoś tak prostego nie zrozumieć, trzeba być tobą.
Koszmar
Na dodatek miał rację nie zrozumiałeś skojarzenia hahahah ............

@pokrzywiony: hahaha - Maniuś to biurokracja uczyniła ci takie spustoszenie w mózgu. Napisz list otwarty i na wszelki wypadek go zamknij na kłódkę. Pokaż biurokracji język, powiedz Beeeee i nasikaj na urząd miejski. Tylko się nie wykopyrtnij, bo się zdradzisz. Ty przygłupie rozumiesz to co czytasz?

@Serpico: "No tak,ty jesteś kapitan, a on Piszczyk i ci się przyznaje do czegoś czego nie robił, masz od początku "muszę się do czegoś przyznać", nie jest to takie ciężkie."
...
Gdzie ja ostatnio na niego jakiś nacisk wywierałem, sam od siebie idiota się przyznaje nawet bić go nie trzeba. A to oznacza że z niego tchórzliwa menda. :))))))))))))))))

@Hamilton:
"jakakolwiek dyskusja merytoryczna z osłem jest pozbawiona sensu, więc wybacz, że cię pożegnam. "
...
:))))))))))

@pokrzywiony:
Ileś razy pisałeś że jest faszystą, ileś razy pisałeś że kogoś okrada, albo że jest szkodliwy społecznie, twoje ulubione słowo "szkodnik", serio nie jest ciężkie, paradoksalnie w real spotykasz się z ludźmi którzy i tu znów mogę ci dać wstawki.
Przypominam że na samej eiobie grozili niszczeniem komuś kariery zawodowej, oraz robili nagonki w parę osób, a to tylko sama eioba.

@Serpico: I widzisz miałem racje. :)

@pokrzywiony:
Nie miałeś i nie masz nadal. No nie tylko i moja opinia na ich temat nie jest odosobniona.

@pokrzywiony: przygłup zawsze ma rację i wszystko mu się należy. To normalne.

@pokrzywiony: napisałem ci jakie zbrodnie mi przypisałeś w tej twojej chorej nienawiści, a ty idioto będziesz pierdolił w kółko o jakimś przyznaniu się do winy. Jesteś mała, wredna, pokraczna kreatura bez rozumu i honoru. I nie wysilaj się papug, bo znów zerżnąłeś mój komentarz. Ty nawet sensownej riposty za pomocą tego swojego wyprysku we łbie samodzielnie nie stworzysz.

@Hamilton:
"nie licytuję się z osłami i tchórzami na zapachy, bo wiem, że zawsze przegram. Poddaję się walkowerem."
...
Nie ma sensu ścigania się z społecznymi szkodnikami w gównotwórstwie, wystarczająco dużo żeście tego naprodukowali miernoty.

@pokrzywiony: Maniuś ty sobie kup gęś, ożeń się. Będziesz miał rodzinę, dzieci i jaja za darmo, a jak ci się trafi mądrzejsza teściowa to wyprowadzi cię na ludzi. Pełnej sprawności umysłowej już nie uzyskasz, ale mniej się będziesz tu kompromitował na eioba. Tylko nie zjedz rodziny i myj się, bo ten zapaszek rzeczywiście niezbyt miły bije z tych twoich wypocin. Naprodukowałeś tego łajna 5399 razy w niecałe dwa lata publicysto. Hahahaha - gdzie mnie do twojej produkcji Czerwony Khmerze Eioby .

@szubrawiec: "Mariusz górą
załatwił cię klawiaturą."
Fajne :-)))

@Koriolan:
"Ma Anand Sheela, osobista sekretarka Rajneesha wystąpiła publicznie w wiadomościach CBS w "60 minutach", gdzie oświadczyła, że Rajneesh bierze codziennie 60 miligramów Valium. Hugh Milne, ochroniarz Rajneesha również oświadczył, że Rajneessh brał Valium tak samo jak to robił Swami Devageet.

Agenci z FBI dobrze wiedzieli, że słynny guru zażywał Valium i nitrous oxide. I t

...  wyświetl więcej

@Koriolan:
cytuję Koriolan:
"Szukam Miłości a najważniejszą książka miłości jest biblia. Czytam ją i nic. Owszem, jest "Hymn do Miłości". Jest fajny i myślę, że to gdzieś blisko ...
Owszem, są nauki Jezusa ale też bez rewelacji. Wróciłem do Osho i myślę "zmienię wiarę na Buddyzm". Po jakimś czasie czytam Osho a tu ...
Trach ....
Poczułem jak od środka wpłynęła do ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: ech ...
Tyle gadałeś z tymi trollami, że nie mogę Ci zaplusowac wszystkich komentarzy ...

@Hamilton: Napisałeś, a raczej posklejałeś z cudzych tekstów i parafraz 266 artykuły które opublikowałeś jako swoje teksty i teraz chciałbyś być postrzegany jako najlepszy autor na eiobie. Te wasze literackie współzawodnictwo jest żałosne, ale ty i twoi poplecznicy czujecie się dumni że z literatury i ludzkiej twórczości zrobiliście gówno, miernoty obrzydłe.

@Koriolan:
Jesteś osobą z zaburzeniami psychicznymi, byłeś leczony farmakologicznie, bynajmniej to pisałeś, stawianie Jezusa obok Osho już jest nadużyciem, poza tym raz Jezus jest okay, a raz jest gorszy niż Osho.

Ja nic nie wymyślam, to są twoje słowa, a fakty są takie że główna partnerka Osho popełniła samobójstwo, a on sam został wydalony z kilku krajów, osoby jak ty są SZKODLIWE i to społecznie, co chyba interesuje pokrzywionego.

@Koriolan: Spokojnie już znikam, pozostawiam zabawki do Twojej dyspozycji. ;)

@pokrzywiony: he he he ...
Seta nazywa tego heitera ... Publicystą kontrowersyjnym :-)))
Ja pierdykam ale trzeba mieć przetarty mózg :-)))

@Serpico: "Jesteś osobą z zaburzeniami psychicznymi, ..."
...
A ty się w nocy moczysz ze strachu, najpierw udajesz herosa a potem szczysz na swoje prześcieradło ze strachu, głupolu.

@pokrzywiony:
Jak zaczniecie razem dostawać wezwania do wyjaśnienia i nie pisz mi że grożę, ja was INFORMUJE, to już będzie pewnie mniej zabawne, dla was.
Na poważnie nie zadziała, propagowanie sekt na forum publiczny, też jest takie sobie.

@Serpico: "Jesteś osobą z zaburzeniami psychicznymi ..."
Stwierdza eiobowy psychoanalityk :-)))

@Koriolan: "Publicystą kontrowersyjnym :-))) "
Raczej plagiator niekontrowersyjny. :)

@Koriolan: e tam fajne - SUPER! !!

@Serpico: Dobra, dobra ... już znamy to twoje pierniczenie głupot w które sam uwierzyłeś. :))))))))))))))))

@pokrzywiony: "pozostawiam zabawki do Twojej dyspozycji. ;)"
Ja wyrwałem się na chwilę od ogniska ...
Pokopie trochę serpico i też idę spać :-)))

@Koriolan:
Oj jesteś, akurat widziała to psycholożka, to co piszesz, rób jak uważasz dorosły jesteś, tylko potem nie bądź zaskoczony.

Stawiasz guru sekty obok Jezusa, od tak o, o Osho masz tony rzeczy w artykułach i tony w komentarzach.

Nie dotyczy mnie to ale takie osoby jak ty są niebezpieczne, co więcej nie tylko ja tak uważam, tak uważa psychologia, tak uważa prawo.

@pokrzywiony: ech ...
Ja nie mogę ...
Ten debil znowu nas straszy ...
Chyba narobię w majtki :-)))

@pokrzywiony:
Jeszcze rac ci napiszę i zapamiętaj , pretensje później miej do siebie. Osho którego on propaguje był guru, niebezpiecznej sekty, samo stawianie go obok Jezusa to już jest nadużycie, w tle jest nieautoryzowane kwestowanie dla Laickiej, groźby, nie jednej osobie, oraz rok około czasu wyzwania katolików na portalu Benedyktynów.

To są zajęcia ludzi dorosłych ? Także nimi nie będą.

@Serpico: "masz tony rzeczy..."
Ech ...
Kiedy zrozumiesz, że to TONY ... GÓWNA :-)))

@pokrzywiony: czytałem twój art o szerszeniu. SUPER!!! Poddaj analizie ten wykres złota. Hahahahaa. Błyśniesz jak Genowefa Pigwa w tunelu "czasopszeszczeni".

@Serpico: "tak uważa psychologia ..."
Ech ...
Właśnie pije piwo z psychologiem klinicznym.
Ma inne zdanie :-)))

@Koriolan: już narobiłeś, bo Maniusiowi od rana cuchnie. Przez ciebie mu kinol odpadnie.

@Koriolan: "Chyba narobię w majtki :-))) "
Ze śmiechu to ja sam się tu turlam, "turlii, turlii .." ;)

  Serpico,  14/07/2019

@Koriolan:
Pewnie jak dostaniesz wezwania to ty zrozumiesz że pewnych granic się nie przekracza i że internet to nie tylko internet.
Nie interesuje mnie co ty twierdzisz że robisz.

@Koriolan: "Właśnie pije piwo z psychologiem klinicznym. "
Przekaż moje pozdrowionka dla wszystkich ... ;)

@Serpico: "to ty zrozumiesz że pewnych granic się nie przekracza i że internet to nie tylko internet. "
A kiedy ty to zrozumiesz ... ?, jak do tej pory to sikasz w majty na prześcieradło ze strachu ale dalej straszysz i niczego nie kapujesz. No cóż mądre to nie jest, ale to twój problem. :)

  Serpico,  14/07/2019

@pokrzywiony:
Jak doprowadzę to do końca.3 portale zajechane, oj nie.

@Serpico: Pewnie siebie doprowadzisz do końca, bo niczego więcej nie masz.
Konflikt skalnej i vivi ciebie nie dotyczy. Zaś smród jaki narobiłeś tu z dylem już cie dotyczy i z niego tym starym konfliktem skalnej i vivi się nie wybielisz, ani mi nie zaszkodzisz jedynie sobie. Zrób tak jak piszesz, a będziemy mieli ubaw.

  Serpico,  14/07/2019

@pokrzywiony:
http://ps-po.pl/2019/02/20/juz(...)ostaje/
Piotr Wróbel:
Agresja tak, ale.
Ale można nakłaść komuś po kufie nie majac w sobie cienia agrsji.
Przykład.
Wiem co to agesja. Uczestniczyłem w dziesiątkach a może i setkach bitek. Biłem sie w szkole i śród kolegów o przywódstwo. ...  wyświetl więcej

@Serpico: To też nie jest twój konflikt, nadal nic nie masz.
Czy ty naprawdę jesteś aż tak głupi, przecież coraz bardziej się pogrążasz.
Jak miałeś wątpliwości trzeba było ten problem rozwiązywać wtedy gdy była wojna Wróblowa, teraz było minęło nic z tym nie zrobisz jedynie sam się wkopiesz, twoja sprawa i twoi doradcy. Ale koszt tej afery ty poniesiesz. Z tego co mi wiadomo to ty głosowałeś i hejtowałeś na rzecz vivi, a teraz chcesz udawać świętego.

  Hamilton,  14/07/2019

@pokrzywiony: jak do twojej świadomości trafi jakim jesteś kretynem to dostaniesz ze wstydu sraczko padaczki Maniek. Ubawisz się jak bokserek bawidamek

  Serpico,  14/07/2019

@pokrzywiony:
Nie sądzę, to ta osoba, dla ułatwienia, co robił tu ? Tylko groził i stalkował z Koriolanem, to są 3 portale, na laickiej też ich już nie ma.No i jeszcze zabezpieczenia eioby.
Sądzisz że to wszystko takie zabawne ? Niee ... nie jest zabawne.

ZAGROŻENIE społeczne, przecież jesteś społecznikiem ? Nie .... jesteś kimś to się z nim spotyka w REAL.

A co zrobi

...  wyświetl więcej

  Hamilton,  14/07/2019

@pokrzywiony: masz szczęście, że nie pije piwa z tobą, bo byś już leżał nieprzytomny i posikany pod ławką.

@Hamilton: Z łachudrami nie pijam nawet oranżady.

@pokrzywiony:
Vivi miała blokadę pod artykułami Skalnej, a ona pod jej, już zdążyłeś zapomnieć że siedzi na nicku którego między innymi użyła do wpisów pod artykułami osoby gdzie miała blokadę ? Już zdążyłeś zapomnieć że nakręcała komentarzami i łączyła Skalną z Dylem, jednocześnie z nim rozmawiając z głównego konta ? Szybko.
Chcesz jeszcze raz ? Dostaniesz jeszcze raz.

  Hamilton,  14/07/2019

@pokrzywiony: ktoś ci powiedział, że Hamilton chce się z tobą czegoś napić? Nigdy nie wierz w takie plotki. Robią cię w ciula.

@Serpico: Kiedy durniu zrozumiesz że to nie moja sprawa, mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to co robił tu dyl razem z tobą i hamiltonem, to że mi tu grożono co zostało zgłoszone na prokuraturę. I z tego będziesz rozliczany, reszta to twój problem. Wyzywałeś i straszyłeś tu ludzi, miałeś wile razy skasowane za to konto. Mało tego teraz niby bronisz skalnej, ale najpierw przeciwko niej glosowa ...  wyświetl więcej

@Serpico: "Vivi miała blokadę pod artykułami Skalnej,"
...
Jeszcze raz to nie mój problem i nie mój konflikt.

  Serpico,  14/07/2019

@pokrzywiony:
Nie miałem nigdy skasowanego konta za grożenie komukolwiek, tobie nigdy nie groziłem, z Dylem pisz do Dyla.
Wyzywasz cały dzień , w każdym komentarzu, grozisz, a piszesz o zgłoszeniach do prokuratury, skoro było, co w końcu orzekła prokuratura ? Do jakich majtek ? To jest ktoś kogo znałem w real, my nie byliśmy NIGDY parą.

Czym niby straszę ? Napisałem ci kilka

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: ty jezdeś Maniek jedyny człowiek naóki, kurtóly i śtóki co wylata ponad poziomy. Imponujesz dokonanymi dokonaniami. Jak siem widzi takom śtuke jak ty to kulturem w rence nie utrzymasz, tak wierzga nogyma.

  Serpico,  14/07/2019

@pokrzywiony:
HHAAHAH, mnie ona nie interesuje jako kobieta, co akurat chyba jest ponad was, pierwsza w miarę atrakcyjna pani jaką widzieliście hahahah ...............
Sorry ale to tak wygląda hahaah .........
Nie strasz mnie człowieku na noc, tydzień czasu z nią i lina, nie bandżi, to jest wasze kolejne urojenie.

@Serpico: "mnie ona nie interesuje jako kobieta"
...
To jakie masz do niej nastawienie to tu wyraźnie widać, tyś naprawdę straszny tępak jeśli wierzysz że te twoje bajery są wiarygodne. Widać też że masz kompleksy, które chcesz swoja arogancją zatuszować, tylko ups wychodzi ci to na opak. Sorry ale takie jest Życie i tak działa.

  Serpico,  14/07/2019

@pokrzywiony:
Normalne jak do człowieka, oczekuje od absolwentów ASP, SZTUKI , a to co robiła jest jakby bardzo daleko od czegokolwiek co można nazwać sztuką, włączając w to akurat grożenie mi, ustawianie mi czasu itd.
Chcę zobaczyć obraz jakiś, ładny, jej, a nie kolejne multikonto do glosowania na siebie i tanich intryg.

Od reszty absolwentów ASP ( Wróbel ) oczekuje także SZ

...  wyświetl więcej

@Serpico: Ja też miałem tu wielkie oczekiwania, ale okazało się że były iluzją z którą się pożegnałem i Żyję sobie szczęśliwie dalej. Nie widzę powodu bym musiał jęczeć razem z tobą, chcesz sobie jęczeć to jęcz wolna wola twoja. :)

@pokrzywiony:
i od tego szczęścia masz dziś 90 % komentarzy z wyzwiskami ? Czemu nie widzę odpowiedzi co się stało ze zgłoszeniem na prokuraturę ? Kto ci każe jęczeć ze mną ?
Wolałbym żeby nie ze mną :P.

@Serpico: Pokazuje ci twoje i tobie podobne zabawy, ty się bawisz ja też. Sam z dylem i teraz hamiltonem zaczęliście ten cyrk, więc się bawię kiedy najdzie mnie na to ochota.
Dostajesz to co rozsiewasz, by zobaczyć co wyprawiasz. Więc to twój problem i twojej ślepoty. Ja mam teraz niezły ubaw o który sam prosiłeś.

  Serpico,  14/07/2019

@pokrzywiony:
To masz problem, bo ja akurat nie i częściowo pisze bardzo poważnie.

@Serpico: .

@pokrzywiony: "Jak miałeś wątpliwości trzeba było ten problem rozwiązywać wtedy gdy była wojna Wróblowa, teraz było minęło nic z tym nie zrobisz"
Ech ...
Mądrze mu to wyłożyłeś. Ale jest gorzej. Serpico zaraził się od Dyla gnojeniem ludzi i tak mu zostało ...

  Serpico,  14/07/2019

@Koriolan:
Niezbyt, pisałem ci wtedy ileś razy, przestańcie, pokasuj multikonta, potem był temat laickiej, nie chciałeś zrobić ani jednego ani drugiego, następnie sprowadziłem admina i wtedy miałeś szczęście, kobieta z laickiej już chciała oddać sprawę do prokuratury, ponieważ nie odpowiadałeś na maile od nich, admin, czyli właściciel zobaczył, nie wnikał, pokasował konta, ja miałem później ...  wyświetl więcej

@Serpico: "jakby bardzo daleko od czegokolwiek co można nazwać sztuką,"
Ufff ...
To prócz psychologi jesteś też magistrem sztuki ...
Chłopie ...
To jesteś strasznie uzdolniony ... Marnujesz się tu na tej eiobie :-)))

  Serpico,  14/07/2019

@Koriolan:
Nie jestem , ale jak ktoś wymaga od prawników i lekarzy, to niech najpierw wymaga od siebie zachowań zgodnych z jego zawodem, coś nie nadążasz.

@Serpico: "nie chciałeś zrobić ani jednego ani drugiego"
Widzisz misiu ...
Jesteś dziecinny i Twoje wyobrażenie co mam robić jest dziecinne ... Nie podobało mi się co mi KAZAŁEŚ zrobić ...
I wyszedł z ciebie kapuś ...
Na dodatek idiota ...

  Serpico,  14/07/2019

@Koriolan:
Obrażanie mnie nadal, nie za bardzo ci pomoże.Nie interesuje mnie co się podoba a co nie osobom które:
1. Prowadzą publicznie kwestowania bez wiedzy osób dla których kwestują.
2 Grożą w internecie ludziom w tym śmiercią.
3 Zachowania kryminogenne powtarzają się na kilku portalach.
4 Mają przynajmniej mało jasną sytuację życiową.
5.Propagują publ ...  wyświetl więcej

@Serpico: "Obrażanie mnie nadal, nie za bardzo ci pomoże."
Ech ...
Cipasku ... To TOBIE moje gadanie ma pomóc ...
Mi już nic nie musi pomagać :-)))

@Serpico: "jego zawodem"
A Ty ...
Jaki masz zawód ?

@pokrzywiony: "Sam z dylem i teraz hamiltonem zaczęliście ten cyrk"
Też tak myślę :-)))

  Serpico,  14/07/2019

@Koriolan:
To co piszę o sobie wybieram ja, nie ty. To co piszę o reszcie, padło tu.Zgadza się to już oceniła ta psycholożka także, chroniczna bezkarność, oraz aspołeczność.
Ekonomista jeśli jest ci to do czegoś potrzebne, taki mam zawód.

Czy byłoby odkryte prawo grawitacji, gdyby nie Newton? Czy to co odkrywa człowiek, nie zależy od indywidualnych cech umysłów - a więc, czy wiedza jaką posiadamy nie ma charakteru indywidualnego i czy nie byłaby obecnie inna, gdyby tworzyły ją inne indywidualne umysły? Urodził się Einstein, który wymyślił teorie względności, z którymi większość się zgadza … lecz nie wszyscy. A gdyby urodził się Zweistein i odkrył inne, "indywidualne" prawa - czy świat, w którym żyjemy wyglądałby tak samo?

@podobny: No właśnie na ile świat jest jaki jest, a na ile jest taki jakim go czynimy i odbieramy ?
Jak to zmierzyć, zbadać, opisać ... ?

@pokrzywiony: Wymyślona przez człowieka fizyka kwantowa, wskazuje na fakt istnienia zjawisk, tylko wtedy gdy chcemy je obserwować. Na poziomie umysłowej spekulacji, wszystko co wymyślamy wpływa na to, co umysł … wymyśla. Co do obiektów dużych - makro - średnio mamy to samo zdanie - na poziomie szczegółu, praktycznie każdy z nas ma inne zdanie.

@podobny:
Lepsze pytanie, czym byłaby psychoanaliza bez Koriolana z niedomytym ego, znaczy przepraszam, rozmytym, albo wymytym, pogubiłem się.

cytuję Koriolan :
"A co to wszystko ma wspólnego z Teorią Słowa ?
Teoria słowa pokazuje, jak wiele innych teorii, że normalny świat jest zbudowany z odwróconych słów, pojęć a więc, że jest nienormalny. Grawitacja i Newton wydają

...  wyświetl więcej

  Serpico,  13/07/2019

@podobny:
Nie wszyscy i żeby obalić teorię Newtona wystarcza traktować innych z góry, oraz stwierdzić że jest zbudowana z odwróconych słów i koniec, proste, jak PROSTAKI.
Następnie sprowadzamy psychoanalizę do samego ego i mechanizmu projekcji i klepiemy komentarze.

@Serpico: pseudonaukowcy różnych krajów łączą się na eioba i zadają fundamentalne dla naszej cywilizacji pytania.
Dlaczego chrząszcz brzmi w trzcinie i po jaką cholerę kura przeszła przez jezdnię.? Kuźwa i godzinami potrafią tak pierd*** zamiast robić coś pożytecznego.

  Serpico,  13/07/2019

@Hamilton:
Istnieją marzenia które nigdy się nie spełnią, ale chciałbym zobaczyć minę Freud-a, albo Junga czytającego to :
cytuję Koriolan
"Model ten mówi o tym, że człowiek jest tylko rurką przez którą przepływa Miłość Boga a ego jest błotem na końcu, które zniekształca głos Boga, które jest grajkiem wygrywającym na rurce/fujarce melodie niezharmonizowane z przeznaczeniem ins ...  wyświetl więcej

@Serpico: EGO Koriolanka dziobie go po fujarce jak indor indyczkę gdy chce mieć dzieci. Różnica polega na tym, że u indyków są przerwy. Odwrócony plecami Kori to jak iluzja Stachury bez rury u fury.

@pokrzywiony: ludzie od zawsze szukali prawdziwego świata. Tak zwanej PRAWDY.
Największe Świadomości określiły, że jest PRAWDA a reszta jest iluzją. Świat budowany przez naukowców jest ... Iluzją :-))))

  Serpico,  13/07/2019

@Koriolan:
W ujęciu psychoanalitycznym wszystkie twoje pomysły, wszystko to co sądzisz na swój temat, czyli to że teoretycznie jesteś krystalicznie czystą miłością ( czego nadal nie widać), jest w superego, nie w ego, to jest twoje "ja idealne", moim zdaniem, do którego mam pewnie prawo, dalekie od rzeczywistości. Reszta ? Chcesz to poproś Stasicę o ocenę twoich artykułów o Stachurze, nie w ...  wyświetl więcej

@Hamilton: "... zamiast robić coś pożytecznego. "
...
A co ty takiego pożytecznego robisz z swoim przydupasem, po za niszczeniem wszelkich przejawów dialogu społecznego na portalach internetowych ?

@Koriolan: Droga do PRAWDY prowadzi poprzez doświadczanie PRAWDY, którą nie tylko doświadczamy za pośrednictwem eksperymentów naukowych, ale też różnorakich eksperymentów ideologicznych, ideowych i osobistych ... za pośrednictwem naszych organizmów. Cierpienie jest wynikiem mijania się przyjętej ideologi z PRAWDĄ i upartym trwaniem w błędnej ideologi.

@pokrzywiony: hahaha - a ty Maniuś jesteś tym przejawem dialogu społecznego ? Typowy przejaw dialogu dupy z kijem. Z czerwonym paskiem na rzyci.

@pokrzywiony: 'Droga do PRAWDY prowadzi poprzez doświadczanie PRAWDY'.
A droga asfaltowa prowadzi do wytwórni asfaltu. Nasze organizmy też cierpią na widok Mańka i Koriolanka i ich mijania się z rozumkiem po to jedynie by sobie pobleblać od ranka.

@pokrzywiony: Maniuś ja nie mam żadnego 'przydupasa', ale ty mentalnie byś się nadawał do objęcia tak zaszczytnej funkcji. Ja nie potrzebuję aż tak silnie rozwiniętego intelektualnie asystenta, ale pogadaj z Koriolankiem. Razem będziecie kroczyć Drogą PRAWDY doświadczając PRAWDĘ na drodze PRAWDY i to NAPRAWDĘ w prawdziwej PRAWDZIE wynikającej z tej najprawdziwszej PRAWDY w PRAWDZIE.

@pokrzywiony: " ... za pośrednictwem naszych organizmów."
Organizm staje się naszym osobistym laboratorium badawczym ...

@pokrzywiony: a swoje laboratorium umieściłeś w malutkiej brodawce w mikroprzestrzeni osobistej czaszki.Jesteś gigantem miniaturyzacji swojego intelektu. .

@Serpico: "W ujęciu psychoanalitycznym ..."
Ech ...
To jest właśnie Twoje wymyślanie i kłamstwo. Wymyśliłeś, że WIESZ jakie jest ujęcie psychologiczne.
TO KŁAMSTWO ...
Po prostu nie wiesz i reszta co piszesz już jest zabarwiona przez ciebie kłamstwem ...

@Koriolan: ... bo serpico to tako drugo gówno prowda jak hamilton. ;) ... :))))))))))

@pokrzywiony: tak ...
Ale teraz ja mu to spokojnie pokażę ...
Jak będzie chciał zobaczyć :-)))
Może i inni to zobaczą gdy tu trafia :-)))

@Serpico: "Przykro mi panie Koriolan, ale nie chce i nie będzie inaczej"
Przykro mi panie serpico ...
Nie wiesz jak jest :-)

@Koriolan: "Jak będzie chciał zobaczyć :-)))" Najwyraźniej nie chce zobaczyć, więc będzie trzeba pokazywać aż do skutku. ;)

@Koriolan:
Ujęcie PSYCHOANALITYCZNE, psychoanaliza to nie cała psychologia.Nie ma żadnych kłamstw, ty nie umiesz czytać.

@pokrzywiony:
cytuję pokrzywiony :
"po za niszczeniem wszelkich przejawów dialogu społecznego na portalach internetowych "
cytuję pokrzywiony:
" bo drugie 50% to doświadczenia wewnętrzne odczucia, emocje, myśli .. tego w pracach naukowych głównego nurtu jest niewiele, jeśli już się coś takiego przytrafi to są to tylko krótkie wzmianki dotyczące początkowych inspiracji d ...  wyświetl więcej

@Koriolan: a komu nie jest przykro jak czyta takie dwie ofiary losu pałętające się całymi dniami na eioba.

@Serpico: nie prawda, bo "Ty pierdo***** szmato, nawet pies cie dup**** nieche" - to emocjonalny wstęp pracy naókowo-badawczej jak krzywy chciał zostać weterynarzem, kiedy zdiagnozował u siebie 3 tysiące chorób i tasiemca w ostrogach.

@Koriolan: 'Największe Świadomości określiły, że jest PRAWDA a reszta jest iluzją'. Jedna WIELKA ŚWIADOMOŚĆ to ta co gra na fujarce, a druga WIELKA ŚWIADOMOŚĆ dorabia sobie w orkiestrze jako CYMBAŁ. Tak określiły i Kori to łyknął bezmyślnie jak gęś starą dętkę.

@Koriolan:
cytuję Koriolan:
"Co możemy stracić ?

Uff ...
Niestety wszystko.
To znaczy, że jak coś pójdzie źle to możemy stracić spokój, związek, pracę, partnera, zdrowy rozum a nawet życie.

Np. Stachura. W/g mnie zaglębił się w siebie ale zgubił droge/kierunek i niestety życie zakończył z przyczyn nie do końca naturalnych.

Ech to życie ...

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: "trzeba pokazywać aż do skutku. ;)"
Ech ...
Prędzej umrzemy niż on to zobaczy ...
Może coś zrozumie ... Za tysiąc wcieleń ?

@Koriolan: To nie nasz problem, ale zabawa fajna ;)

@pokrzywiony: tak ...
Zabawa przednia i świetne studium osobowości.
Można trenować na heiterach swoją psychologię :-)))

@Jan Stasica: W nawiązaniu do poruszonej przez Pana problematyki z opisami rzeczy trudno dostrzegalnych, proponuje nawiązanie pewnego dialogu omawiającego przykładowy problem: "Jak nauczyć daltonistę odróżniać kolory ?"
Jednak należy w tym dialogu uwzględnić ataki hejterów.
Czy ma Pan w związku z tym jakieś propozycje ?

@pokrzywiony: ja mam propozycję. Ty Maniek idź na kurs rozróżniania koloru czerwonego od zielonego, bo piejesz jak nabzdryngolony kogut na płocie z radości, że masz tak dużo punktów przy komentarzach. Uwzględnijmy Maniuś taki oto atak hejtera zwanego krzywym Mańkiem , albo damskim bokserem wagi śmiesznej 'Gnij w nienawiści pierdol**** szmato nawet pies cie dup****** nieche". To w stosunku do kobie ...  wyświetl więcej

  px2195,  22 godz. temu

Niebocentryzm spaja romantyzm z nauką na sposób Atta.
Polecam Szczytyńskich z Królewskiej TV.

  px2195,  22 godz. temu

Wklęsła Ziemia do weryfikacji cyfrówką z astrozoomem, np. Kodakiem.
Niezawodny sposób metodologiczny na obalenie NASA.

  Hamilton,  22 godz. temu

@px2195: Szczytyńscy przeczytali 'Króla Maciusia I' i szczytują w telewizornii. Niezły bełkot pociskają. Kuźwa kolejna nawiedzona pierdoła na eioba.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska