Login lub e-mail Hasło   

Sprawy o rozwód i o separację

Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, to sąd może skierować rozwodzących się małżonków do mediacji. Będzie to możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.
Wyświetlenia: 124 Zamieszczono 08/08/2019

Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie nie uzgodnili ze sobą mediatora, to sąd kieruje ich do stałego mediatora, który posiada wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne.

W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie można wszcząć odrębnej sprawy o rozwód lub o separację. Małżonek, który jest pozwany w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu lub separacji, a małżonek pozwany w sprawie o separację może również żądać separacji lub rozwodu.

Jeżeli sąd nabierze przekonania, ze istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, to zawiesza postępowanie. Może ono nastąpić tylko raz w toku postępowania. Podjecie postępowania na wniosek jednej ze stron, poza tym stosowany jest odpowiednio art. 428 par.2 k.p.c.

Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności, które dotyczą rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci rozwodzących się małżonków i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa - także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Jeżeli pozwany uzna żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, to sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, ale także na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka lub na piśmie, które doręcza się drugiemu małżonkowi.

W czasie trwania procesu rozwodowego lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami lub pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.

Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres jego wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lu o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się też z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń z obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub o separację zawieszone postępowanie podejmowane jest z mocy prawa, orzeczenia zaś, których wykonanie było wstrzymane, podlegają wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem.

W pozostałym zakresie postępowania ulega z mocy prawa umorzeniu.

Gdy sprawa o rozwód lub o separację jest nadal w toku, to nie można wszcząć odrębnego postępowania, które dotyczy władzy rodzicielskiej na wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków lub o ustalenie kontaktów z nimi. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej lub o kontaktach stosowane są przepisy i postępowaniu zabezpieczającym.

Postępowanie w sprawie, która dotyczy władzy rodzicielskiej lub kontaktów wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację ulega z urzędu zawieszeniu, a o władzy rodzicielskiej lub kontaktach przez cały czas trwania sprawy o rozwód lub o separację sąd orzeka w postępowaniu zabezpieczającym. Sąd postanowi podjąć postępowanie, które dotyczy władzy rodzicielskiej lub kontaktów, gdy w prawomocnym orzeczeniu, które kończy postępowanie w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o władzy rodzicielskiej lub kontaktach.

W przeciwnym razie postępowanie zostanie umorzone.

W każdym stanie sprawy o rozwód lub o separację sąd ma prawo skierować rozwodzących się małżonków do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii, które dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a także spraw majątkowych, które podlegają rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

W razie śmierci jednego małżonków postępowanie zostanie umorzone.

Podobne artykuły


25
komentarze: 52 | wyświetlenia: 2513
37
komentarze: 61 | wyświetlenia: 13453
35
komentarze: 163 | wyświetlenia: 3827
34
komentarze: 69 | wyświetlenia: 11036
33
komentarze: 27 | wyświetlenia: 3032
33
komentarze: 5 | wyświetlenia: 7465
32
komentarze: 98 | wyświetlenia: 10307
27
komentarze: 9 | wyświetlenia: 17960
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 5248
20
komentarze: 27 | wyświetlenia: 2759
19
komentarze: 10 | wyświetlenia: 7906
18
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1522
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska