Login lub e-mail Hasło   

Zegar z kukułką?

Morze słów o tolerancji,, potem również o ekumenizmie miało przykryć rugowanie katolicyzmu z przestrzeni publicznej. Rosnący dobrobyt obywateli sprzyjał narzuconej amnezji
Wyświetlenia: 331 Zamieszczono 20 dni temu

W listopadzie 1847 roku inwazja wojsk liberalnych położyła kres autonomii kantonów katolickich Szwajcarii.

 

Zegar z kukułką?

Utarty stereotyp każe widzieć w Szwajcarach statecznych mieszczuchów, oddających się głównie pomnażaniu swego dobrobytu.

 

Skwapliwie kolportowane slogany o ojczyźnie demokracji, tolerancji i neutralności skłaniają ku pochopnym uproszczeniom. „Eksperci” z upodobaniem powtarzają za Orsonem Wellesem:

 „We Włoszech przez 30 lat pod panowaniem Borgiów były wojny, terror, morderstwa, rozlew krwi – a dali światu Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Odrodzenie. W Szwajcarii była miłość braterska, 500 lat demokracji i pokój. A co stworzyli? Zegar z kukułką!”.

 

Owi erudyci mają raczej blade pojęcie o ojczyźnie Helwetów. Toć powszechnie znany jest fakt, że owej zacnej nacji zawdzięczamy powołanie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, odkrycie pałeczek dżumy oraz najlepsze w świecie scyzoryki wielofunkcyjne; że wynalazczość tutejszych zegarmistrzów bynajmniej nie ogranicza się do chronometru z kukającym ptaszyskiem; że w tym alpejskim kraju rozkwitły doskonałe uczelnie techniczne, wiodące centra naukowe, wreszcie znakomity system bankowy, przez długie dziesięciolecia opierający się rozmaitym wydrwigroszom i grabieżcom, któremu dali radę dopiero mocarni macherzy z Holocaust Industry.

 

Co równie istotne, przez szmat czasu ojczyzna Wilhelma Tella była terenem zażartych konfliktów religijnych, politycznych i społecznych, wybuchały tu wojny domowe, miały miejsce zamachy stanu i srogie tumulty, a „szwajcarska miłość braterska” jawiła się jako nieco problematyczna.

 

Tygiel

Początki państwa szwajcarskiego datuje się na rok 1291, gdy zjednoczyły się kantony Schwyz, Uri i Unterwalden. Z czasem akces do konfederacji zgłaszały kolejne wspólnoty (dziś tworzy ją 26 kantonów).

 

Kraj musiał poradzić sobie ze zróżnicowaniem językowym ludności. Większość mieszkańców posługiwała się którymś z tutejszych dialektów niemieckich (Schwyzerdüstch), mocno odmiennych się od tradycyjnej niemczyzny. W kantonach zachodnich dominował język francuski, zaś w południowych – włoski. Jakby tego było mało, w kantonie Gryzonia grupa etniczna Romanów wysławiała się retoromańską mową romansz, wywodzącą się z łaciny.

 

W XVI stuleciu cios spoistości formującego się narodu zadała Reformacja. Protestantyzm panoszył się zrazu przede wszystkim wśród mieszczaństwa. Wśród heretyków posługujących się francuszczyzną brylował Jan Kalwin, gwarzących po niemiecku podburzał Huldrych Zwingli. Obszary wiejskie i „leśne” pozostały wierne Kościołowi. Paradoksalnie różnice wyznaniowe w znacznym stopniu pozwoliły zniwelować uprzedzenia narodowe. Dla niemieckojęzycznego katolika bliższy okazywał się jego brat w wierze wysławiający się po francusku, włosku czy  retoromańsku, niż tożsamy etnicznie i językowo religijny odszczepieniec.

 

Wojna za wojną

Szwajcarskie kantony wywalczyły suwerenność w średniowiecznych bojach przeciw Habsburgom.

 

Niepodległy kraj doświadczył następnie szeregu wojen domowych. Walki religijne w XVI wieku utrwaliły podział na kantony protestanckie i katolickie. Te ostatnie zaciekle broniły swej autonomii. Kiedy herezjarcha Zwingli, wsławiony rozpętaniem antykatolickiego terroru i niezliczonymi profanacjami, próbował dokonać zbrojnego podboju ziem „papistów”, wierni Kościoła roznieśli jego hordy na mieczach, nie pomijając osoby wodza. Do historii przeszły sławne batalie pod Kappel i Gubel, gdzie idącym w bój oddziałom katolickim miała ukazać się Matka Boża.

 

Oprócz konfliktów wewnętrznych Szwajcarowie przelewali krew w niemal całej Europie jako żołnierze najemni. Mały, ubogi kraj miał do zaoferowania jako towar eksportowy jedynie poświęcenie swych wojowników i ich umiejętność wojaczki. Męstwo i nieprzekupność helweckich kondotierów były legendarne. Ich etykę zawodową doceniali władcy, chętnie tworząc z nich straż przyboczną. Także Stolica Apostolska powołała w roku 1506 istniejącą do dziś Papieską Gwardię Szwajcarską. Na przestrzeni pięciu wieków na służbie namiestników Chrystusowych poległo w rozmaitych potrzebach kilkuset szwajcarskich najemników, żaden zaś nie splamił się zdradą.

 

Pod koniec XVIII stulecia Szwajcaria boleśnie odczuła następstwa wypadków rewolucyjnych w sąsiedniej Francji. W sierpniu 1792 roku w podparyskim Tuileries sankiulocki motłoch dokonał przerażającej masakry 768 królewskich gwardzistów szwajcarskich. Sześć lat później Helvetia padła ofiarą francuskiej agresji. Zarówno rewolucyjna, jak i napoleońska Francja bezlitośnie eksploatowały podbity kraj. Kiedy w roku 1812 Napoleon wyruszył na Rosję, wydarł ze szwajcarskich kantonów 8000 rekrutów, spośród których powrócą potem w rodzinne strony zaledwie trzy setki szczęśliwców. Niedobitkowie śpiewali przejmującą Pieśń berezyńską:

 

Życie nasze jest jak droga

Podróżnego w ciemną noc.

Wciąż nas dola gnębi sroga,

Zewsząd wraża czyha moc.

 

Klęska Korsykanina pod Lipskiem (1813), kiedy to polskie nadzieje pogrążyły się w nurtach Elstery, dla Szwajcarów była okazją do zerwania duszącego gorsetu. Kantony ogłosiły swą neutralność w sporach europejskich, której pozostają wierne do dziś.

 

Zakusy wroga

Wewnętrzny spokój nie trwał długo. We władzach protestanckich kantonów zaczęli dominować liberałowie i radykałowie, cieszący się poparciem międzynarodowego ruchu rewolucyjnego, także dyplomacji Anglii i Prus.

 

Mieli oni wizję ścisłej centralizacji kraju, zmodernizowania i ujednolicenia go wedle wzorców rewolucji francuskiej, zmarginalizowania roli Kościoła katolickiego. Dawna wielobarwność Szwajcarii miała skonać pod nożem „postępu”.

 

Wybuch rewolucji lipcowej we Francji (1830) sprawił, że progresiści poczuli wiatr w żaglach. Protestancko-liberalne kantony stały się rozsadnikiem działalności terrorystycznej i wywrotowej, skierowanej zarówno przeciw kantonom katolickim, jak i innym państwom. To ze Szwajcarii wyruszył na czele międzynarodowej grupy awanturników mason Giuseppe Mazzini, próbując zaatakować Królestwo Sardynii (1834).

 

Katolicy mieszkający na obszarach kontrolowanych przez liberałów spotkali się z szykanami. Władze zamykały klasztory, wypędzały zakonników, zajmowały prowadzone przez Kościół szkoły. Protesty wiernych były krwawo tłumione. Opinią publiczną wstrząsnęła szczególnie masakra w Zurychu w roku 1839. Do tłumu katolików śpiewających chorał na ulicach miasta otworzyło ogień wojsko, co zapoczątkowało walki uliczne, w których zginęło trzydzieści osób.

 

Kantony katolickie stały się obiektem agresji z zewnątrz. Ich obszar najeżdżały zbrojne oddziały liberałów, usiłując obalić legalne władze. Dochodziło do akcji terrorystycznych i zamieszek. I tak w roku 1844 wojska kantonalne katolickiej Lucerny zdołały uniemożliwić próbę zamachu stanu podjętą przez setkę miejscowych „postępowców” posiłkowanych przez tysiącosobowy oddział milicji z protestanckich kantonów Argowii, Solury Bazylei. W roku następnym Lucerna odparła inwazję tzw. „wolnego korpusu”, liczącego aż 3500 zbrojnych z Argowii i Berna.

 

Liberałowie powetowali sobie te klęski, organizując zamach na lidera katolickich konserwatystów Josepha Leu. Polityk został zamordowany strzałem w serce we własnym domu, w czasie snu. Mimo że skrytobójca, potem schwytany i osądzony, posłużył się długą strzelbą myśliwską, „postępowa” prasa próbowała mataczyć, wypisując bzdury o rzekomym samobójstwie Leu.

 

Sonderbund

W odpowiedzi na ponawiane akty agresji, w grudniu 1845 roku konserwatywne i katolickie kantony powołały sojusz obronny o nazwie Sonderbund (Nadzwyczajne Przymierze).

 

Do związku przystąpiło siedem kantonów: Lucerna, Fryburg, Schwyz, Wallis, Unterwalden, Uri i Zug, w których żyło razem dobre 20% obywateli kraju. Zawarcie Przymierza nie było aktem secesji – jego twórcy deklarowali pozostanie w Konfederacji Szwajcarskiej, jednakże przeciwstawiali się zapowiedzianym próbom przekształcenia związku kantonów w scentralizowanego molocha. Zadeklarowali chęć obrony własnej religii, praw i obyczajów, a zarazem swój sprzeciw wobec prób narzucenia im politycznego nowinkarstwa.

 

Liberałowie uroczyście potępili tę inicjatywę. Obradujący w Bernie Sejm Związkowy w lipcu 1847 roku uznał Sonderbund za nielegalny, zaś w następnym miesiącu dolał oliwy do ognia, zapowiadając wypędzenie z kraju wszystkich jezuitów. Gdy katolicy odmówili kapitulacji, liberałowie zarządzili powszechną mobilizację armii federalnej.

 

Sonderbund przystąpił do organizowania własnych sił zbrojnych. Zyskał niewielkie wsparcie materialne ze strony Austrii, Francji i Sardynii. Jednakże dyplomacja angielska paraliżowała wszelkie inicjatywy interwencji ze strony mocarstw Świętego Przymierza.

 

Niedoszła polska odsiecz

Palącym problemem konserwatywnych kantonów był brak wykwalifikowanej kadry wojskowej. Zastanawiano się, czy nie powierzyć dowództwa nad wojskiem doświadczonemu profesjonaliście z zagranicy.

 

Padła propozycja ofiarowania tej godności generałowi Dezyderemu Chłapowskiemu, zgłoszonemu przez polskie środowiska emigracyjne skupione wokół Hotelu Lambert. Z pewnością była to kandydatura godna rozważenia. Polak odznaczył się w kampanii napoleońskiej 1807 roku (zdobył wówczas Krzyż Virtuti Militari i Legię Honorową), następnie w kampaniach hiszpańskiej, austriackiej, moskiewskiej.

 

Chłapowski był przy tym człowiekiem zasad. Jako szczery katolik, w przeciwieństwie do wielu polskich oficerów epoki napoleońskiej, trzymał się z dala od masonerii, a wyznawane poglądy były przyczyną jego sporów z rodzimymi środowiskami liberalnymi. Podczas kampanii hiszpańskiej w listach kierowanych do samego Napoleona piętnował brutalność francuskich okupantów. Kiedy po klęsce wyprawy na Rosję w roku 1812 wyszły na jaw zdradzieckie plany cesarza względem Polaków (Korsykanin rozważał przekazanie ziem Księstwa Warszawskiego carowi Aleksandrowi I w zamian za wycofanie się Rosji z gry), Chłapowski demonstracyjnie złożył dymisję, czego nie mogli mu wybaczyć nasi fanatyczni czciciele Bonapartego.

 

Potem zasłynął jako prekursor pracy organicznej, doprowadzając do rozkwitu odziedziczone dobra, jednak po wybuchu Powstania Listopadowego ponownie przywdział mundur. Podczas wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku był znany jako autor śmiałych planów operacyjnych (zresztą zniweczonych przez nieudolnych przełożonych), jak i z powodu osobistej odwagi okazywanej na polach bitew, na przykład pod Grochowem, gdzie szarżował na czele brygady kawalerii, osłaniając wycofujące się polskie oddziały.

 

Niestety, polityczni zwierzchnicy Sonderbundu uznali, że powierzenie dowództwa cudzoziemcowi zostanie wykorzystane propagandowo przez przeciwnika. Wśród dostępnych Szwajcarów stosowne kwalifikacje posiadał tylko generał Johann Ulrich von Salis-Soglio, którego też obwołano wodzem. Była to decyzja kontrowersyjna. Wprawdzie głównodowodzący deklarował się jako wróg liberałów, jednakowoż był… protestantem z kantonu Gryzonia, zaangażowanego po stronie wroga!

 

Inwazja

3 listopada 1847 roku wojska federalne rozpoczęły ofensywę przeciw katolikom. Kampania trwała niespełna cztery tygodnie.

 

Liberałowie zmobilizowali stutysięczną armię, dobrze uzbrojoną i wyposażoną, trzykrotnie większą od sił, jakie mógł wystawić Sonderbund. Napadnięci nie posiadali dostatecznej ilości oręża, ani żadnych zapasów amunicji. Na domiar złego kantony katolickie zajmowały centralną część kraju, były zewsząd otoczone terytorium przeciwnika, który mógł wyprowadzić atak z wielu kierunków. Co najgorsze, zabrakło liderów politycznych i wojskowych, którzy by przekonali żołnierzy i ludność do konieczności nieustępliwej walki z agresją. Wśród elit dominowała niewiara w zwycięstwo. Żołnierz w razie potrzeby stawał dzielnie, ale dowództwo nie podejmowało aktywnych działań, ograniczając się jedynie do obrony.

 

W tej sytuacji wynik batalii był przesądzony. Jako pierwszy ofiarą agresji padł Fryburg, następnie Zug. Na obszarze Lucerny rozegrały się główne walki, w tym najkrwawsza bitwa o wieś Gisikon. Ostatnie kantony katolickie skapitulowały 29 listopada.

 

Szczęściem w nieszczęściu dowództwo nad wrogą armią sprawował nader ludzki jegomość -generał Guillaume Henri Dufour, zawodowy wojskowy, któremu obce było polityczne zacietrzewienie, wierny zasadzie: „Z walki trzeba wyjść nie tylko zwycięsko, ale i bez winy”. Stanowczo nakazał on swoim podkomendnym oszczędzanie życia przeciwników i zapowiedział surowe karanie sprawców ewentualnych grabieży. Zapobiegło to większemu rozlewowi krwi i zniszczeniom.

 

Mimo wszystko nikt nie mógł zaprzeczyć, że nowoczesna Szwajcaria wyłoniła się wśród huku dział, w ogniu bratobójczych walk. Początkowo propaganda zwycięzców i ich popleczników głosiła tezę o „najwyżej setce ofiar”. Otto von Bismarck, stawiający właśnie pierwsze kroki w służbie budowania potęgi Prus, mówił lekceważąco o Hasenschiessen (strzelaniu do królików). Potem w oficjalnych danych zaczęto przebąkiwać o śmierci stu pięćdziesięciu osób oraz czterystu rannych.

 

Kozioł ofiarny

Pokonanych potraktowano dość łagodnie, by nie zaostrzać sytuacji. Katolickie kantony zapłaciły kontrybucję wojenną, musiały też przyjąć narzucone im „postępowe” władze.

 

Ogłoszona w 1848 roku konstytucja przekształciła Szwajcarię w państwo federalne, wzorowane na USA. Stanowiło to kompromis między ideą dawnej konfederacji a daleko posuniętą centralizacją postulowaną przez liberałów.

 

Postępujące narodowe pojednanie wymagało jednak znalezienia kozła ofiarnego. Do tej roli wyznaczono Kościół katolicki. Odpowiedzialnością za minione konflikty obciążono… zakon jezuitów, rzekomo knujących mroczne spiski przeciw idei powszechnej szczęśliwości. Ojcowie Towarzystwa Jezusowego zostali oficjalnie wypędzeni ze Szwajcarii. Zakaz ich działalności został tu zniesiony dopiero w dniu 20 maja 1973 roku (!).

 

Władze długo zabraniały ponownego otwierania zamkniętych uprzednio klasztorów oraz zakładania nowych. Szkolnictwo, dotąd prowadzone z ogromnym zaangażowaniem Kościoła, zawłaszczyło państwo. Wspólnocie katolickiej nie pomogło też kościelne nowinkarstwo, propagowane w następnych stuleciach przez licznych dywersantów, a w najlepszym wypadku „użytecznych idiotów” w sutannach.

 

Morze słów o tolerancji, demokracji, potem również o ekumenizmie miało przykryć rugowanie katolicyzmu z przestrzeni publicznej. Rosnący dobrobyt obywateli sprzyjał odgórnie narzuconej amnezji, zbiorowej niepamięci o represjach, krzywdzie i rozlanej krwi. Nad grobami ofiar agresji z 1847 roku opuszczono kurtynę milczenia.

 

Andrzej SolakRead more: http://www.pch24.pl/ostatnia-wojna-szwajcarow---katolikow,72344,i.html#ixzz66NfDTfR5

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1802
15
komentarze: 60 | wyświetlenia: 1059
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 1342
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1226
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 565
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1031
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 710
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 980
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1104
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 815
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 1249
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1127
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 932
 
Autor
Dodał do zasobów: swistak
Artykuł

Powiązane tematy

  Koriolan,  20 dni temu

Cóż ...
Wygląda na to, że pozbycie się katolików dobrze zrobiło Szwajcarii i Szwajcarom ...

@Koriolan: hahaha - wygląda na to Kori, że się podlizałeś. Teraz kolej na zakrawarskiego. Nie przegap.

Swistaczku zegar z kukułką odmierzył 11 lat i twoje przepowiednie się nie sprawdziły Nostradamusie eioby.
http://eiba.pl/b
Hahaha - a katolicy nie brali udziału w tych zadymach ? Siedzieli grzeczniutko i się modlili. Przy stosach grzejąc zakrwawione łapki i przewracając przekrwionymi ze złości gałami.

  swistak  (www),  20 dni temu

Katolicyzm to wolność od opresji prawa stanowionego, dlatego tak jest znienawidzony przez satanistów udających liberałów, faszystów i komunistów, chamiltonów udających mędrców, a.la Bolek.. Wszyscy są bankrutami, bo monopol na zbawienie ma pewien mało znany Żyd.

  Henear,  20 dni temu

@swistak: Prawdziwym bankrutem jest ten co nie ma nic poza wiarą.

@swistak: hahaha - monopol na zbawienie ma bardzo znany i ubogi ojciec z Torunia, a ciebie świstak do nieba zaniosą aniołki i zasiądziesz po prawicy.

  swistak  (www),  19 dni temu

@Henear: Duchowo jest się bezcennym dla Boga a materialnie nadajesz się ledwie na mydło

  swistak  (www),  19 dni temu

@Hamilton: Prorok z Ciebie jak z kozła dupy trąbka a z czego klarnet nie warto wspominać

@swistak: ty proroku musisz się swojej bozi przypodobać i reaktywować Auschwitz Birkenau. Tam dokonywali takich 'wielkich' czynów a na pasach też mieli napis 'Bóg z mami' .

@swistak: nie wmówisz mi, że klarnety wyrabiają z nawiedzonych oszołomów. Kto by tego słuchał ?

@swistak: hahaha - "paczaj" proroku jaką przepowiednie nagryzmoliłeś
http://eiba.pl/b
Chyba miałeś ostrą biegunkę mózgu dziki mesjaszu.

  Koriolan,  19 dni temu

@Hamilton: zaistniałeś już dzisiaj na eioba ...
Masz zaliczone ...

@Koriolan: to ty też orle używasz słów ? Myślałem, że będziesz niewerbalnie walił łbem o podłogę, robił fikołki, kwiczał, bekał, przewracał osficunymi oczetami i mlaskał jak na mocno rozwiniętego przystało. Rozczarowujesz nas zaciemniomych.

@Koriolan: :):) miły, mądry, wyważony starszy pan :):). Pomocny, serdeczny i radosny:):):))))). Piszący non stop tam gdzie nikt go nie chce i do ludzi, którzy komentarzy do niego nie kierują, ale liczący za to każde słowo innych użytkowników:):))). Czerpiący ogromne emocje z minusików i plusików:):). Żyć nie umierać!!!!

  Hamilton,  19 dni temu

@Who cares: hahaha - nie musisz umierać, masz zaliczone. Nie wiedziałem krulowo, że świstak do ciebie się zwraca, żeś jak ta trąba z koziej dupy. Hahaha ale skoro się upierasz to 'siem nie wtrancam'.

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: tak ...
Niestety, ma za ciasne majteczki. Zero luzu ...
A humor zastępuje mu szydera.
I tak od rana do nocy :-)))

@Koriolan: non stop i non stop i noooonnnn stoooooppppp. ble ble ble:):). Uciekam bo mam dziś milion spraw w stolicy DS. pozdro:)

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: miłego dnia i słoneczka :-)
U mnie od wczoraj mgła ....

  Hamilton,  19 dni temu

@Koriolan: nie to co ty Kori - 13 069 czerwonych tików nerwowych w niecałe 4 lata. Na luzie, bez sensu i w majtochach jak namioty.

  Hamilton,  19 dni temu

@Who cares: ja też Koriemu mowie, że on non stop i non stop i noooonnnn stoooooppppp. ble ble ble a on albo nie dowidzi albo nie rozrumie. Też uciekam bo mam dziś 2 miliony spraw w stolicy RP. pozdro:)

  Hamilton,  19 dni temu

@Koriolan: widzisz coś narobił. A krulowa cię ostrzegała przed tym ble, ble. Nawet słonko nie chce sficić, bo ty sficisz jak najęty.

  Koriolan,  19 dni temu

@Hamilton: ble ble ble ...

@Who cares:
Ma artykuły w top 100, 70+ głosów, no jednak to nie jest nikt nie chce. Więcej ludzi by było, to Koriolan miałby odrzuceń tyle hahhaahahha ..... a ty to już w ogóle, nawet z 30 stoma multikontami i 30 stoma sprowadzonymi facetami, nie doszłabyś nigdy do top 100 z tym crapem który pisujesz.

Poza tym dwa cepy, jeden łysy, drugi łysiejący (haahahaha), czas chyba zrozumieć ż

...  wyświetl więcej

@Who cares:
Co to znaczy kretynko ? Dla ciebie mogły jej być nie do przyjęcia, dla mnie twoje są, nawet nie nadają się do podtarcia tyłka, bo zostanie ten twój gówniany styl na pupci, a podcieranie nie na tym polega, część z laniem wody można zaliczyć do bidetu.

cytuję Who Cares :
"co to znaczy TU? czy Eioba to miejsce, gdzie Majka 07 zabrania komentować? Bardzo zawiodłaś mni

...  wyświetl więcej

  Serpico,  19 dni temu

@Who cares:
Kogo interesuje ten twój pieprzony pies, zakupy, Oscar i to co ty piszesz, kogo to obchodzi drętwa kombinatorko.
Zrób skan wydruku z kasy i wstaw hahahah .......
Przygłupie babsko.
Skanować zdaje się umiesz ? No to rób hahaha ..

Tempa tempa tempa, pośród zastępów ( byłych facetów), pełne są galerie i market głupoty twojej, a powinno być :
1.Dzieł
2.Redystrybucji dóbr otrzymanych za dzieła.

HAAHAHAAHAHAHAAHHAAHA

@Koriolan: było słonecznie i ciepło. Jak trzeba nienawidzić życia żeby napisać ,,pieprzony pies'' - ale nie zastanawiam się nad tym, bo szkoda prądu. Ja uwielbiam kotki, pieski, koniki, szczurki, ptaszki... Futerko jest takie słodkie, oddane, kochane i miłe. To już prawie 17 lat... :). Mądrzy ludzie mawiają, że ludzie którzy nie lubią zwierząt to... Zasiadam do filmu przed kominkiem. 12 h pracy to sporo. Czas na odpoczynek. Miłego wieczoru

  Serpico,  19 dni temu

@Who cares:
Całkiem normalnie pustaku afrykański, tam ludzie umierają z głodu, a nie psy, doszło do mnie co ty rozumiesz przez stolicę DS hahahhaha .... stolica Dolnego Śląska, ostatnio był "wro" hahahhaa .....
To jeszcze raz pół mózgu, nikogo nie interesuje ten twój pieprzony pies.

Spierdalaj z tymi kretyńskimi gadkami o nienawiści, jamnik twojej mamy miniatura, się cały zes

...  wyświetl więcej

@Who cares:
Gnijesz na tej ruskiej tubie z twoimi badziewnymi tekstami, w sytuacji kiedy Rosjanie zabijają Ukraińców, oczywiście ma to nazwę "rosyjscy separatyści", w czasach kiedy Polska jest kurwa w NATO, a Rosja objęta sankcjami i wciskasz we mnie nienawiść do życia, owszem wkurwiają mnie ludzie z rosyjskiego Specnazu.

Ale oczywiście do twojego tempawego łba to nie dociera, co ja

...  wyświetl więcej

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: cóż ...
Ciemni ludzie nie mogą zobaczyć swojej ciemnoty.
Kiedyś by ludzie coś zrozumieli musieli uprawiać jakąś roślinę, potem mieć psa a potem dopiero zakładać rodzinę. Ale jak to ujął pokrzywiony "ten facet" nie dotarł nawet do pierwszej bazy ...
Więc co on może wiedzieć o psach ?
Lub kobietach ?

@Koriolan: ja nawet tego nie chce komentować bo i po co. Nie chce mi się. Roślinki też lubię. Hoduję storczyki i kaktusy. Takie 2 niby odmienne a podobne gatunki. Idę do sąsiadów na szarlotkę z lodami. Pieką z miksowanych jabłek. namówili mnie. Lody też sami robią. Są niesamowici. Jutro mam plan na galerie. Porobię zdjęcia.

  Hamilton,  19 dni temu

@Koriolan: "cóż ...Ciemni ludzie nie mogą zobaczyć swojej ciemnoty". Hahaha - jesteś żywym dowodem tej tezy.

  Hamilton,  19 dni temu

@Who cares: ty nie rób zdjęć i nie planuj, bo zanim się wytłumaczysz :
https://wyborcza.pl/7,75399,25(...)et.html

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: no to odpuścimy sobie komentowanie ...
Ja akurat siedzę sam. Trochę za dużo jem, to słodycze i ciastka dzisiaj sobie odpuściłem :-)))
Ostatnio jadłem pyszne pączki ...
Jest w Radomiu jedna paczkarnia. Najlepsze jednak paczki to wypiekane w domu ...
Szarlotkę z lodami też lubię. No i dobre wino do tego :-)))

  Serpico,  19 dni temu

@Koriolan:
Tak już to powtarzasz zapchlony grubasie, 100 tny raz, natomiast pani nauczyciel życia zaszła w ciążę w wieku 17 lat, obecnie ma partnera następnego z kolei 4 lata.

Czyja to wina ? Moja ? To że twoje żona usunęła jedną ciążę, a na sam koniec małżeństwa, zostawiłeś kolejne, 12 letnie dziecko także moja ?

To są te wasze bazy ? Nie grałem w rugby, a Krzywy nie grał w

...  wyświetl więcej

  Serpico,  19 dni temu

@Who cares @Koriolan:
Co innego ty byś mogła mieć w planach, planistko, tylko nie zrób sąsiadowi loda, bo wkurzysz sąsiadkę, nie tak dawno sąsiedzi byli źli bo cię zgłosili za posiadanie luksusowych aut podobno hahahah ........

Pro rodzinni i kurwa odpowiedzialni, laska z nastoletnią ciążą, co jakby się in vitro nie wydarzyło, krzywy z butem w tyłku byłej żony i ty z usuwaniem ciąży

...  wyświetl więcej

@Koriolan:
Co z tego tępy grubasie że naprodukowałeś dzieci w międzyczasie skrobiąc żonę ? Co z tego wynika ? Nic nie wynika, oprócz tego że jakiś czas twoje życie jakoś wyglądało bo ci PRL bamber je ustawił., to choć tego mogłeś nie zjebać,to zjebałeś hahahha

Świstaka miałeś bronić a nie atakować, ty kupo zdegenerowanego sadła.

@Koriolan: Jeeezuuuu jaka dobra szarotka i jaka mają słodką dzidzię:):). Pozytywni ludzie. Dobrzy. Szczerzy. Otwarci, zawsze mogę na nich liczyć no i pielęgnują moje ogrody pod nieobecność. Dziś wieczorem chyba obejrzę porno.... a jakoś tak mnie naszło, żeby sobie przy tym odpocząć:):).

@Who cares:
Cytuję Who Cares:
"a kobiety mogą się onanizować? a ile razy seks dziennie jest dozwolony, aby zachować równowagę między namiętnością a jakością? Co poprawi jakość jajeczek u dam? raz w tygodniu??? potem zyski maleją... oj aneszka aneszka... nie przestają mnie zadziwiać dziwactwa tej ziemi... Czy ty kiedyś miałaś do czynienia z erotyką, pornografią i o zgrozo!! z penisem/ ...  wyświetl więcej

@Who cares:
Chyba dobrze że nie sąsiadka, pani Izo, Izo pizo, jak 10 ki innych kobiet z eioby lżonych przez ciebie latami, na dodatek z paru kont, gdyby ludzie wiedzieli kim jesteś, to byś dostała tą szarlotka po zakłamanym ryju.

Otwarci i szczerzy powiadasz ? Czas na ciebie, opowiedz przy lodach, jak dawalaś po nosie, a teraz masz problemy neurologiczne, o kurwa wzruszyłem się.

...  wyświetl więcej

@Who cares:
Parę miesięcy siedząc w Niemczech narzekałaś na Polaków, no bywają normalni i dobrzy jak widzisz, tylko kurwa nic nie wiedzą o takich jak ty i Koriolan i na tym łachmyci bazujecie.

Nie zapomnij dopytać czy czasem nie mają 500+ i zacznij na nich drzeć ten niewyparzony pysk że to z twoich podatków hahaah .....

Coś jeszcze dodać KLĘPO ?

-Jakie ładne to dzidz

...  wyświetl więcej

  Hamilton,  19 dni temu

@Who cares: krulowo, jak cię tak jeszcze bardziej najdzie to weź udział w filmie porno. Dwóch spragnionych absztifikantow na eioba się znajdzie.

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: cóż ...
Jak napisał podobny - pornografia i seks to najprzyjemniejsze co spotyka ludzi :-)))
Też oglądam co jakiś czas, zwłaszcza jak akurat nie ma partnerki.
Seks to naprawdę najprzyjemniejszy wymyśl Boga :-)))

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: hi hi hi ...
Ale nakręciłaś hejterów :-)))

@Koriolan: widziałeś komenty hama? ależ daje:):). Intymność, ekstaza, bliskość, dotyk... to instynkty utrzymujące wszystkie gatunki, a jeśli dojdzie do tego miłość, zrozumienie, troska to można przekraczać granice, pokonywać niemożliwe i swoje ograniczenia. Ja już powoli szykuję się do powrotu, a powroty są najprzyjemniejsze. Jeszcze tylko kilka wizyt i fruuuuu biznessss classs do bonn:)

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: jestem sam w Sandomierzu ale zadzwoniła do mnie moja była. Podpowiadała mi że ma świetną pracę w Niemczech. Jest stosunkowo niedaleko Ciebie. E Schwarzwaldzie - czy jak to się tam pisze. Pod francuską granicą tylko bliżej Alp. Opowiadała też o rodzinie i swoim rozwoju duchowym. Fajna kobitka ...
Fajnie z nią kiedyś było :-)))
Teraz już tylko rozmowy telefoniczne pozostały.

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: sorry ...
Nie czytam rozkręconych heiterków hitlerków ...
Szkoda mi dobrego nastroju dla nich ...
Choć to nasi bracia ...

@Koriolan: już dawno miałeś mnie z Nią poznać! Zapraszamy do Kolonii. Zakład się rozwija i najważniejsze, że Oscar zarabia krocie. Fajnie. Można korzystać. Dzielić się tym. ZApraszać znajomych itd.Lubię obserwować ludzi w różnych miejscach, miastach, krajach. Muszę uciekać. Tym razem za chwilę ja przyjmuję gości. Wina nie zabraknie!!!!!

  Koriolan,  19 dni temu

@Who cares: zamiast czytać głupków obejrzałem ostatnio film "Bez skazy" z De Niro i o LGBT. Stary (1999) dobry film z fajnym podejściem do tematu.

  Serpico,  19 dni temu

@Koriolan:
Ta haahha to ta od podcierania tyłków :), faktycznie poszła w RD, coś jak Henear pisał, system kałowo odbytniczy hahahaha ........ RDKO haahhaa........

@Koriolan: świetny film i super temat na przemyślenia:)

@Who cares: Kori na pewno widział, bo on nie czyta moich komentów. Królowa ty się nie złość, bo złość piękności szkodzi, a ty ni masz czym szastać. Ty nakręcaj ten film. Hahaha - może wszyscy odpoczniemy .... od seksu przez kilka tygodni.

  Serpico,  19 dni temu

@Who cares:
To akurat pozytywne, ty nic nie zarabiasz, to wychodzi że on krocie hahaa . Tumaki mniej zarabiał niż krocie i został historią haah ........
I jest to PRAWDA haha .. słuchaj tak dopytam, sprawia ci przyjemność czytanie prawdy i robienie z siebie już idiotki do końca ? Tak pytam, z ciekawości hahaa ...........

Krocie, jakby miał krocie, to by miał mlode krocze, a n

...  wyświetl więcej

  Serpico,  19 dni temu

@Who cares:
No ta, teraz możesz napisać 30000 górnolotnych bzdetów o miłości haaahha .... jak jak cię gnido znam i takie jak ty :)

Daj żyć już z tymi krociami, a że zarabia, to można się domyślić, można bo by inaczej został tak zwaną historią i siup na listę "niespełnionych miłości" hahahaha .........

Masz listę ? HAHAAAHAHAHAAHA ... załóż, tylko datami rozpracuj żebyś znów

...  wyświetl więcej

@Koriolan: jak nie ma partnerki to ty sobie doznania młotkiem spotęguj albo wnuki niech ci drzwiami przytrzasną. Twoje komentarze zyskają na ekspresji. Będziesz jodłował z miłosci.

@Koriolan:
Ojoj bidulka sama, a gdzie te wnuczki, dzieci, rodzina ? Ni ma ? Wyjechali ? Wszyscy ? Ty pieprzony pajacu.

@Koriolan: jak się najesz tych paczek to kurierem zostaniesz albo postawią cię jako paczkomat koło poczty Wywalisz język to ludzie będą mieli gdzie znaczki na listy przyklejać.

@Who cares:
Wino, gość i porno ? Uuuu .... znudził się penis Oscara ? Obym nie wykrakał ahahaahahaha .........
Ci powiem że ty taką wiernością ala De De, to nie grzeszyłaś hahahah ....

Czasem mnie tak najdzie, że mimo że moje i jego spotkanie na żywo, pewnie by było szarpaniną, jakby ktoś nie interweniował hahaa ... że mi go kurwa tak jakoś czasem szkoda, nie wiem czemu, być

...  wyświetl więcej

  Serpico,  19 dni temu

@Koriolan:
De Niro to pracoholik, tobie pewnie nie grozi, święty nie jest, nie twierdził nigdy że jest, ale praca to jego życie, lubię De Niro.
A propos baz, lepiej czegoś nie zrobić, niż to zjebać, a jeśli, to niech dana osoba za to płaci, ani ona, ani ty, tego nie zrozumiecie, za wasz kretynizm płacili ludzie w tym wasi bliscy.Za mój ja, a potem zmądrzałem, wy tego nie zrobicie nig ...  wyświetl więcej

  Hamilton,  18 dni temu

@Koriolan: łał to hitlerowcy to też już twoi bracia? Przy takich znajomościach daleko zajdziesz. Tylko 'paczeć' a będziesz öbersturmbanfürer.

  Hamilton,  18 dni temu

@Koriolan: tylko rozmowy ci z nią pozostały. To euro ci się skończyło ? Przyjmij wyrazy współczucia. Hahaha - a tak kochałeś.

  Serpico,  18 dni temu

@Koriolan:
Krzywy faktycznie jest dobrym przykładem jak być facetem i założyć rodzinę, rozwód, kot, dwa szerszenie i grzebanie po kubłach, ty też cudowny ojciec, 12 letnie dziecko, nara, net i flamy z netu, które mają po kilku popychaczy.

Jprdl, jeden portal ....

Co by krzywy zrobił przy drugiej bazie ? Ty się zwinąłeś razem z "firmą" na łopatkach, resztką kasy na net hahaha

...  wyświetl więcej

  Serpico,  18 dni temu

@Koriolan:
Po co ? Przecież ty jesteś bez skazy haahhaha .... nic nie zrobiłeś, wszystko to twoje ego i wina społeczeństwa które ci kazało siedzieć w pozycji wyprostowanej ahahaa .....
W dupę dęty pajac :)

@Koriolan: ty nie czytasz hejterkow ale paczaj kormoran jak ciebie wszyscy czytają.

  Koriolan,  18 dni temu

@Who cares: tak ...
Ogólnie wolę filmy akcji ale ten mi się podobał ze względu na modny dzisiaj temat. Transseksualność ...
Tego nawet w biblii nie wymyślili ...
Ciekawe, gdy mężczyzna w ciele kobiety powinien się bzykać z ...
Mężczyzną ? Ale wtedy będzie gejem ...
Kobieta ? Ale wtedy będzie lesbijką ...
Ech ....
Życie ....

@Koriolan: ciekawe jak się nazywa facet bzykający swój mózg. Mózgobijca, killer mózgu ?

  Serpico,  18 dni temu

@Koriolan:
Zamiast dymania nie nasunęło ci się jak ma odłączyć ego od ciała, potem duszę od ego , ciało od duszy itd ? Nie nasunęło ci się że chodzi o poczucie tożsamości płciowej ? Mało dziwne, ponieważ ty swojej tożsamości płciowej przecież nie masz, pisałeś że jesteś zarówno kobietą i mężczyzną, pytanie czy powinien w takiej sytuacji krzywy cię pocisnąć ? haaaahahaa

HAHAAHAAHHAAA

...  wyświetl więcej

  Serpico,  18 dni temu

@Koriolan:
Akurat nie wpadłeś pieprzona gruba parówo, że temat trans gender, nie dość że kasuje na wejściu te wasze około dupne gadanie o ego, to jeszcze utrudnia zdefiniowanie duszy.
RD skatowane, pojęcie duszy pod znakiem zapytania, ale po co ci pytania, lepiej być tłustym zboczony idiotą i drapać się po bębnie.

Idę o zakład że nawet cymbale nie rozumiesz na czym polega kom

...  wyświetl więcej

  Serpico,  18 dni temu

@Koriolan:
Daje ci tydzień czasu na opracowanie RD dla osoby trans gender i to w dwu przypadkach, bez operacji zmiany płci, oraz po operacji zmiany płci, która się wiąże ty cymbale niedorobiony z terapią hormonalną, będzie musiało do ciebie dotrzeć że umysłowość człowieka jest związana także z jego hormonami, potem jeszcze musisz zrozumieć że hormony produkuje przysadka, która znajduje się ...  wyświetl więcej

@Koriolan: "zamiast czytać głupków obejrzałem ostatnio film "Bez skazy" z De Niro i o LGBT. Stary (1999) dobry film z fajnym podejściem do tematu. "
Właśnie oglądam ten film jestem gdzieś w połowie i tak sobie myślę że wielu ludzi ma problemy ze swoja seksualnością, bo na tym świecie właściwie cała istota Życia została sprowadzona w coś w rodzaju kultu seksu i pieniędzy, tak jakby Życie naj ...  wyświetl więcej

  Koriolan,  18 dni temu

@pokrzywiony: tak, masz rację ...
Ten świat jest nastawiony na rzeczy ulotne, iluzoryczne, w skrócie materialne. Poniewaz są iluzoryczne to nie można się nimi nasycić, jak lodami oglądanymi na ekranie. Stąd ciągłe poszukiwanie nasycenia. Stąd brak szczęścia i miłości a zamiast tego nienawiść i agresja.

  Koriolan,  18 dni temu

@pokrzywiony: ... Dodatkowo, niewielu ludzi wie gdzie i jak znaleźć wieczny spokój i szczęście. Ale wydaje mi się, że tych ludzi jest coraz więcej ...

  Hamilton,  18 dni temu

@Koriolan: najwięcej ich na cmentarzach ale niektórzy się rozmnażają.

  Hamilton,  18 dni temu

@pokrzywiony: a co będzie jak kubły na śmieci zlikwidują ? Niezależny postęp naukowy przejdzie do histerii a cywilizacja upadnie na kolana.

  Hamilton,  18 dni temu

@Koriolan: hahaha - Kori nie wszyscy mogą znaleźć wieczny spokój i szczęście, bo ktoś musi zapierdalać na stękających o swej wyższości darmozjadów.

@Hamilton: A co będzie jak eiobe skasują ? ... gdzie będziesz bucu udowadniał swoje jestestwo ?

  Hamilton,  18 dni temu

@pokrzywiony: hahaha - wtedy zacznę podziwiać zdumiewający wkład w rozwój tego portalu pewnego mocno niedorozwiniętego z Rybnika

  Koriolan,  18 dni temu

@pokrzywiony: chyba wtedy umrze ...
Bo przecież nie będzie istniał ...

@Hamilton: Portalu już nie będzie i nie będziesz miał co podziwiać, jedynie będziesz mógł się napawać swoim sukcesem w jego "wykończeniu".

  Hamilton,  18 dni temu

@Koriolan: hahaha - niedługo tu wszyscy poumieramy ze 'śmichu' na sam wasz widok.

@Koriolan: Pewnie tak, z tego co tu widać to on tu dyżuruje chyba z 24h/dobę. Ciekawe czy robi sobie przerwy na siusiu ? ... :)))))))))))))))))

  Koriolan,  18 dni temu

@pokrzywiony: raczej musi oddychać, jeść i srać ...
Jak każdy :-)))
No i musi udawać, że pracuje na Forexie i nie bierze emerytury.
No jakby to było gdyby był pasożytem na społeczeństwie biorący za darmochę emeryturę w ZUS.
Jakby nas mógł wyzywać że mamy renty samemu biorąc emeryturę ?

  Koriolan,  18 dni temu

@pokrzywiony: hi hi hi ...
On nie może się napawać sukcesem wykończenia eioby, no uważa, że to my zrobiliśmy.
Niestety, jest proroctwo Wróbla napisane kilka lat temu ...

@pokrzywiony: obiecali mi, że za 30 lat dadzą mi też żółte papiery jak ty Mariolku i będę mógł też oddawać jak ty honorowo mocz na klatkach schodowych.

  Koriolan,  18 dni temu

@Hamilton: pewnie potajemnie już to robisz ...
Tak tego pragniesz :-)))

@Koriolan: wy łuśficone jełopki nie odróżniacie nawet renty od emerytury. Porażająca wiedza.

@pokrzywiony: wszystko robicie by tego portalu nie było przez ostatnie 3 lata i nawet to wam nie wychodzi. Szczyle totalne.

@Koriolan: to że jesteś psycholem nie oznacza, że masz kwalifikacje psychologa.

  Koriolan,  18 dni temu

@Hamilton: oczywiście, że odróżniamy renty od emerytury. Ale obie są brane z tego samego ZUS, który zasilą serpo swoimi podatkami. Tak na marginesie, ja też zasil ZUS, ale o to mniejsza ...

@Koriolan: jak cię czytam Kori to ty ten doktorat robiłeś przez 15 minut w 4 podstawowej jak się bawiłeś z koleżanką w doktora, a w 5 - tej osiągnąłeś już wiek poborowy. I dlatego taki z ciebie orzeł.

  Koriolan,  18 dni temu

@Hamilton: spokojnie ...
Moje komentarze do Ciebie to tylko zwrócenie uwagi, że uważasz się za lepszego ...
Bezpodstawnie ...

@Koriolan: hahaha - jasne i trąbie w niebogłosy:
To Ja Koriolan
Uwaga ! Jestem uduchowiony i mogę pisać o sobie z wyższością :-))) Rozwój duchowy ... Życie nie ma ani celu, ani sensu - życie po prostu JEST !!! (jest cudowne :-))))

  Koriolan,  18 dni temu

@Hamilton: hi hi hi ...
Widzę, że ten opis mojego profilu Cię gnębi i nie daje żyć.
Ale Ci Henear dokuczył :-)))
To cytat jego słów ...
(Na samym początku)

@Koriolan: "raczej musi oddychać, jeść i srać ...
Jak każdy :-))) "
Może siedzi w pampersach ? :)))))))))))))

@Koriolan: twój EGOn macha tobą jak pies ogonem. Trzymaj się go mocno bo walnie cię o ścianę i zostanie mokra i czerwona plama z nieśmiertelnika.

  Koriolan,  18 dni temu

@pokrzywiony: "Może siedzi w pampersach ? "
Je i sra ... Naraz ?
:-)))

  Hamilton,  18 dni temu

@Koriolan: domyślałem się, że takie orły i sokoły jak ty o Mariolek te obie czynności potraficie połączyć razem ale nie byłem pewien. Dobrze, że rozwiałeś wątpliwości. Weź pod pachę Mariolka i idźcie do restauracji poobgryzać sobie paznokcie u nóg .

@Koriolan: Z nim to tak do końca nie wiadomo, bo jak widać sra obiema stronami. Pewnie jego pielęgniarce się już myli gdzie on co ma i mu czasem pampersa na "twarz" zakłada ? ... :))))))))))))))))))

  Koriolan,  18 dni temu

@pokrzywiony: albo na ręce ?
Bo przecież nie nosem te dowcipaśne komentarze piszę :-)))

@Koriolanku: to w dalszym ciągu jest przekaz werbalny. Ty orle, sokole musisz kwiczeć, robić przewrotki, szpagaty, kopylajtki, trzepać rzęsami, uderzać głową o stół, podskakiwać, mlaskać i będziesz jak ta łuśficuna lala. Bedziesz traktowany z należną ci powagą.

Przekroczone 100 odsłon w "oczekujących", głosujemy i pozdrawiamy.

  Hamilton,  15 dni temu

@Grzegorz Sadowski: Zdzisławie Grzegorzu Andrzeju Mario Elizo Zbigniewie i wielu innych licznych imion Sadowski też cię pozdrawiamy.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska