Login lub e-mail Hasło   

Fikcja zwana niezawisłość sędziów.

Sędzia polski może ustalić, że Ziemia jest płaska i leży na grzbietach trzech słoni lub czterech żółwi. Sąd odwoławczy tego rodzaju ustalenie w ca 80 przypadkach na 100 u...
Wyświetlenia: 514 Zamieszczono 07/12/2019

 Sędzia polski może ustalić, że Ziemia jest płaska i leży na grzbietach trzech słoni lub czterech żółwi. Sąd odwoławczy tego rodzaju ustalenie w ca 80 przypadkach na 100 uzna za zgodne z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego, a Sąd Najwyższy w ca 95 kasacjach na 100 uzna, iż sądy I i II istancji zgodnie z przepisami procedury ustaliły stan faktyczny, czyli rażąco nie naruszyły przepisów procedury, które to naruszenia. gyby zaistniały miałyby wpływ na treść wyroku. Równie absurdalne ustalenia czyni część sędziów codziennie jak Polska długa i szeroka.

Jeden z sędziów Sądu Najwyższego wyjaśnił - osobie, która została skazana na podstawie ustalenia sędziego, że posiada fenomenalny dar bilokacji – jeżeli sędzia tak ustalił to znaczy, że tak było.

  1. nieustalanie rzeczywistego stanu faktycznego w sprawie w sądach I instancji i blankietowe podtrzymywanie tych ustaleń bez rzetelnej kontroli przez sądzy II instancji (podstawą decyzji znaczącej części sędziów nie jest prawda materialna, a fikcja),
  2. karygodny brak stosowania logiki przy wyciąganiu wniosków z dowodów w sprawie przez niemałą część sędziów sądów I instancji i blankietowa aprobata da takich działań ( bez kontroli) sądów II instancji (nieumiejętność wynikająca z braków intelektualnych, braków adekwatnej wiedzy i doświadczenia życiowego lub niestosowanie wyżej wymienionych umiejętności),
  3. interpretacja przepisów prawa zbyt często zależy od arbitralnego nieprzestrzegania hierarchii reguł wykładni, absurdalnego stosowanie równocześnie różnych reguł interpretacji i karygodny brak stosowania logiki przez sądy I instancji i bezrefleksyjna i nie poprzedzona analizą tych interpretacji aprobata sądów II instancji.

Wszystkie organy i instytucje państwa „nie zauważają” tych patologii. Przede wszystkim uprawnieni do wnoszenia kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny, do których wpływało rocznie dziesiątki tysięcy skarg dotyczących działań sędziów i niesprawiedliwych wyroków. Trzeba dodać, że znacznie mniejsza liczba takich skarg – na poziomie tysiąca do ponad dwóch rocznie, wpływała także do Krajowej Rady Sądownictwa, która z mocy art. 186 ust. 1 Konstytucji stoi na straży niezawisłości sędziów. Z około ca 8,5 tys skarg  na brak niezawisłości sędziów i/lub naruszenia etyki sędziowskiej w latach 2003-2014 KRS uznała za zasadne 28 skarg!

Pierwszą osobą zajmującą prominentne stanowisko w Polsce, która oficjalnie i publicznie wyartykuowała powyższe przyczyny patologii w sądach był Prezydent Andrzej Duda, dodając do projektu ustawy o SN instytucję skargi nadzwyczajnej i formułując kryteria jakie winna spełniać ta skarga. Kryteria te są tożsame z podanymi powyżej głównymi przyczynami patologii w sądach.

W tym miejscu przypomnę, iż zgodnie z art. 183 ust. 1 Konstytucji oraz art. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, a także konstytucyjnej klauzuli demokratycznego państwa prawnego, Sąd Najwyższy ma sprawować nadzór nad orzecznictwem sądów powszechnych, czyli dbać o prawidłową wykładnię prawa w orzecznictwie oraz o jednolitość tego orzecznictwa.

Tymczasem w polskim SN analogiczne sprawy rozpoznawane są arbitralnie i dowolnie. Każdy kto zada sobie trochę trudu i przejrzy orzecznictwo tego sądu dotyczące często podnoszonych w kasacjach naruszeń przepisów kpk czy kpc, zauważy, iż nie dość, że w części orzeczeń SN uznaje zarzuty, a w innych - podkreślam analogicznych co do stanu faktycznego – nie uznaje. Co więcej SN w swoich orzeczeniach nie bierze pod uwagę swoich własnych uchwał. Normalną też jest sytuacja, iż składający kasację powołuje się na 10 wyroków SN, a strona przeciwna (pozwany lub prokurator) powołuje się na 10 inych wyroków SN dokładnie zaprzeczającym argumentom przywołanym w orzeczeniach przeciwnika. A SN w swoim orzeczeniu powoła się na jeszcze inne 10 wyroków uzasadniających decyzję.

Taki bałagan w orzecznictwie SN dotyczył np. przez lata delegacji sędziów do wykonowania władzy sądowniczej na terenie sądu innego niż sąd wskazany w nominacji sędziego. Chodziło o to czy deleguje minister sprawiedliwości czy też mogą delegować również sekretarze stanu ministerstwa. Wadliwa delegacja sędziego stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą. I prezes SN zwołał cały skład SN, który podjął uchwałę, iż delegować może tylko minister. Uchwała calego składu SN ma moc zasady prawnej (17 lipca 2007 r. - III CZP 81/07) Pod naciskiem politycznym rządu i ministerstwa sprawiedliwości 4 miesiące póżniej caly skład SN zmienił swoje zapatrywania prawne i uznał, iż delegowaać mogą też sekretarze stanu MS!

Zdarzają się równeż takie sytuacje, kiedy SN uznaje kasację i zwraca sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi I lub II instancji. Po rozpatrzeniu przez sąd II instancji lub I i II instacji   sprawa wraca ponownie do tego SN z zarzutami nie zastosowania się sądu II istancji lub sądów I i II do zapatrywań prawnych i zaleceń co do dalszego procedowania zawartych w orzeczeniu kasacyjnym, a SN kuriozalnie uznaje kolejną de facto identyczną kasację tym razem za oczywiście bezzasadną!

Jeszcze bardziej kuriozalne są uregulowania dotyczące bezwzględnych przyczyn odwoławczych, które jak samo określenie wskazuje są takiego kalibru, iż ich stwierdzenie skutkuje bezwzględnym skasowaniem wyroku. Tymczasem jeżeli oskarżony lub jego reprezentant nie zauważą takiego naruszenia i nie podniosą w odwołaniu lub kasacji, to kasacja czy

wznowienie na tej podstawie jest praktycznie niemożliwe. Bowiem wg doktryny i orzecznictwa SN sądy odwoławcze poważnie podchodzą do swych obowiązków, a zatem realizując dyrektywy pzepisów prawa rozpoznają apelację lub kasację nie tylko w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów, ale także w zakresie szerszym pod kątem zaistnienia bezwzględnych przyczyn odwoławczych i powinniśmy przyjąć, że w każdym wypadku, gdy określona sprawa stanowiła przedmiot rozpoznania w trybie apelacji lub kasacji, tym samym przedmiotem rozpoznania było istnienie (lub brak) bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia. Wg Sędziego SN Stanisława Zabłockiego -  nader pesymistyczne byłoby zaś przyjęcie innego założenia. (sic)

 

Stąd optymistyczne autorytety i sędziowie SN, nie psują sobie humorów faktem, że odwołania i kasacje en masse są fikcją w kontroli zarzutów zawartych w skargach, a tym bardziej o badaniu czegokolwiek z urzędu nie ma mowy.

Jakim autorytetem, przykładem i wzorem dla sędziów niższych instancji jest Sąd Najwyższy? I jak walczyć z patologią opisaną powyżej w moich 3 punktach, jeżeli jest to niemal powszechna praktyka nie tylko w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych ale także w Sądzie Najwyszym. Od ponad 20 lat podtrzymywana jest ta nienormatywna fikcja prawna, że spełnione są wymagania wynikające z art. 183 ust. 1 Konstytucji oraz art. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, a także z konstytucyjnej klauzuli demokratycznego państwa prawnego.

Niezawisłość sędziego jest gwarancją dla klientów sądów i oznacza, iż ich sprawa zostanie rostrzygnięta zgodnie z przepisami prawa, przestrzeganiem praw człowieka i obywatela, a sędzia będzie bezstronny, czyli osądzi sprawę wg kryteriów obiektywnych, a nie osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji lub w wyniku poglądów politycznych, wpływu innych osób, a nawet humoru i widzimisię, jak to się zbyt często dzieje. Niezawisłość to integralność postawy etycznej i moralnej sędziego i poszanowanie przez niego prawa.

Ta propaganda nieskazitelnych i niezawisłych sędziów o wrednej władzy wykonawczej jak nie szykującej zamach na niezawisłość, to naruszającej tę niezawisłość nie jest niczym nowym i nie zaczęła się w październiku 2015r. Od początku „wolnej Polski” sędziowie walczyli z egzekutwą. Za rządów PO mieliśmy protesty w sądach- dni bez wokandy – kilkakrotnie. Były też plany „rzucenia na kolana” ministra Rostowskiego, poprzez przydzielanie (bez rozpatrywania wniosku) pełnomocników z urzędu każdemu kto złoży taki wniosek, aby wymusić podwyżki. Przytomność części sędziów, którzy nie zgadzali się na tak otwartą stronniczość i zawisłość od własnych interesów płacowych, zniweczyła tę „akcję protestacyjną”.

Od października 2015r. sędziów poparła w ich walce armia ludzi, których dostęp do konfiturek i bezkarne kręcenie lodów zostało zagrożone przez nową władzę. I tak z poparciem ulicy i zagranicy z niezawisłością i Konstytucją na sztandarach sędziowie z poparciem „totalnej opozycji” i wspomnianych powyżej odstawionych od konfiturek łamią Konstytucję otwarcie. Ale, ale przecież walczą w imieniu „wszystkich”, nas, społeczeństwa, o nasze prawo do niezawisłości sędziów i w obronie Konstytucji.  KRS po uchwaleniu nowej ustawy ma być „upolityczniona” i „pisowska”. Jakby nie była dzisiaj. Rzecznik KRS sędzia Zurek nawoływał nie dalej jak tydzień temu do protestów przeciwko obecnej władzy, a I prezes SN, Sędzia Gersdorf brała udział w politycznej demonstracji zorganizowanej przez PO i Nowoczesną wraz z Obywatelami RP i KODem w obronie „wolnych sądów” i oczywiście jak zwykle niezawisłości sędziów.

Czy sędzia Zurek, czy sędzia Gersdorf mają moralne prawo do powoływania się na Konstytucję i niezawisłość sędziowską, podczas gdy nie widzą i lub udają, że nie widzą systemowego trwającego ponad dwadzieścia lat łamania prawa i Konstytucji przez sędziów sądów powszechnych i Sąd Najwyższy?  

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1247
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1034
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 798
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1119
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 759
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1910
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 594
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1054
9
komentarze: 74 | wyświetlenia: 563
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 905
9
komentarze: 33 | wyświetlenia: 692
 
Autor
Dodał do zasobów: milord36
Artykuł

Powiązane tematy

  swistak  (www),  08/12/2019

Niezawisłość od logiki i zdrowego rozsądki

Sędzia nie może wydać wyroku, że Ziemia jest płaska, ale zwykły poseł może i to bez jakiegokolwiek trybu. Jakiej prymitywnej propagandy tu Lipski jeszcze nie zerżniesz. Wy tawariszcz Lipski wsadźcie sobie jaja w tryby i zajodłujcie Wicie rozumicie po linii i na bazie jedynie słusznej partii.

@Hamilton: "Sędzia nie może wydać wyroku, że Ziemia jest płaska, ale zwykły poseł może i to bez jakiegokolwiek trybu."

A ty to se lepiej jaja w imadło wkręć, bo jak można wydać wyrok że ziemia jest płaska ?
Prowadzisz tu swoje krucjaty o pisownie już któryś rok z rzędu, a nawet nie rozumiesz znaczenia podstawowych słów których używasz.

@pokrzywiony: ucony intensywnie przez całe 8 lat kolego przeczytaj pierwsze zdanie tego artykułu. Hahaha - Mariolek - ja się nie dziwię, że nauczyciele wyskakiwali przez okno albo rzucali się pod pociąg na twój widok.

@Hamilton:
Cytat pierwszego zdania:
"Sędzia polski może ustalić, że Ziemia jest płaska i leży na grzbietach trzech słoni lub czterech żółwi."
...
Cytat zdania z twojego komentarza:
"Sędzia nie może wydać wyroku, że Ziemia jest płaska, ale zwykły poseł może i to bez jakiegokolwiek trybu."

Słowo "Ustalić" a słowo "Wyrok" to zupełnie coś innego, ale takie fa

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: ustalenia sędziego nazywane są wyrokiem lub postanowieniem i zawsze mają moc prawną.

Chiba Mariolek, że ciebie zobaczy.
I popełni samobójstwo z rozpaczy.

@Hamilton: Idąc twoim tokiem rozumowania to prawa fizyki rządzące kosmosem są ustalane według umownych ustaleń prawnych. Jesteś jebniętym namolnym starcem, na ciebie to nawet splunąć nie warto. Wyroki są opierane o prawo stanowione, które można sobie ustawiać drogą demokratycznych machlojek, a nie w oparciu o uniwersalne prawo naturalne, którego żadnym wyrokiem zmienić niemożna.
Rozmowy z i ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: ja Mariolku pójdę tokiem swojego rozumowania i nie splunę na ciebie, bo nie pozwolę by coś tak obrzydliwego mi się do śliny przyczepiło. Pa ucony kolego i nie cierp za te miliony. Uśmiechnij się, bo jutro możesz nie mieć zębów. Wypadną ci ze zgryzoty, że nie ma prawa naturalnego i nie jesteś na końcu łańcucha pokarmowego. Miałbyś swoje cierpienia już dawno z głowy.

@Hamilton: Zwolnij z pracy Naukowców i ludzi wybitnych, spluń na Kopernika , a na ich miejsce zatrudnij prawników, oni będą wyrokować jaka jest PRAWDA.

@pokrzywiony: Mariolek odpowiem ci krótko i zwięźle. Czego ty idioto jeszcze nie wymyślisz.?

@pokrzywiony: Mariolek ty ciśnij z buta do zoo i wpierdol swe zwłoki do klatki z lwami. Będziesz miał to swoje wymarzone prawo naturalne. Buty zostaw przed klatką. Szkoda lwów.

@Hamilton: " Mariolek odpowiem ci krótko i zwięźle. Czego ty idioto jeszcze nie wymyślisz.? "
...
Ja niczego nie wymyśliłem, to ty wymyśliłeś by olać ustalenia Kopernika z naukowymi przodkami i przyjmować ustalenia świętobliwych sędziów jako PRAWDĘ.
Pewnie do stwierdzenia faktu że słońce jest gorące, potrzebujesz sądowego wyroku ?
:)))))))))))))))))))))))
Lub jak ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: a gdzie ja to wymyśliłem ? Ty panujesz jeszcze nad tym swoim krótkim rozumkiem czy już zupełnie tracisz kontrolę ? Kup sobie banana i idź się pohuśtać na klopsztandze.

@Hamilton:
" a gdzie ja to wymyśliłem ?"
Pisząc to:
"Sędzia nie może wydać wyroku, że Ziemia jest płaska, ale zwykły poseł może i to bez jakiegokolwiek trybu."
i to:
"ustalenia sędziego nazywane są wyrokiem lub postanowieniem i zawsze mają moc prawną. "
...
Zapominając o fakcie że prawu sędziego nic do kształtu ziemi, kretynie. :)))))))))))))))
...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: musisz się bardzo mocno pochylić nad słownikiem. Może za kilka lat zrozumiesz czym jest ironia. Tylko załóż te gacie z klapą, bo inne ci 'penknom'.

@Hamilton: Co komu po słowach siejących kłamstwa, faryzeuszu ?
A co do lwow to niewiele ich zostało w konfrontacji z człowiekiem.

@pokrzywiony: a który to sąd decydował o kształcie Ziemii.? Strzelasz argumentami z klapy swych gaci. Szelki ci siem też urwali jełopku ?

@Hamilton: A który sąd skazał Giordana Bruno ?
To że sąd nie może wydać wyroku w sprawie kształtu ziemi jest przecież oczywiste.
Ale ustalenia prawdy sądu wcale nie są bardziej wartościowe od ustaleń posła w sejmie czy też nawet moich, a na pewno nie są ważniejsze ustalenia według prawa w którym orzecznictwo zmienia się pod naporem politycznego wiatru.

@pokrzywiony: sąd który podobnie jak ty reprezentował naturalne prawo Boże.

@Hamilton: Ja nie reprezentuje prawa Bożego, ja jemu podlegam tak samo jak i ty oraz sędziowie wydający wyroki, faryzeuszu. Znowu coś wymyślasz by kłamać, kretynie.

@pokrzywiony: temu stanowionemu też podlegasz. I korzystasz z niego biegając jak Messerschmitt z donosami do prokuratury. Już ci się prawo naturalne nie podoba ? Banan i na klopsztanga. Tam będziesz szczęśliwy i bezpieczny.

@Hamilton: A i owszem, w końcu ściągają na to prawo zemnie haracze to i korzystam. Jednak Prawo stanowione nie może łamać prawa naturalnego, każdy sędzia co wyda wyrok sprzeczny z prawem naturalnym powinien natychmiast wylądować na zielonej trawce bez przywilejów "świętej krowy", by tak więcej szkód na masową saklę nie czynił. To że sobie pogrywasz z prawem na wszystkie możliwe sposoby to już wszy ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: "a jełopy niechaj o tym decydują. Ament". Hahaha - to z ewan-kielni pokrzywionego mądrali i proroka bez trzeciego oka.

@Hamilton: "i jełopy niechaj o tym decydują. Ament". To z ewan-kielni pokrzywionego mądrali. "

Właśnie nazwałeś Prokuratora jełopem.
Dla ciebie prawo jak orzeka na twoją korzyść to ma być szanowane, a jeśli odwrotnie to prawnicy są "jełopami".

@pokrzywiony: hahaha - Mariolku nie
wiedziałem, że czujesz się prawnikiem i prokuratorem, bo twoja ciotka ma prawo jazdy. Przestań się już kompromitować. Szanuj czerwień swych 'óconych' komentarzy.

@Hamilton: To prokurator ustalił że dopuściłeś się przestępstwa i jego właśnie nazwałeś "jełopem". Mam urzędowe pismo z pieczątką co potwierdza że dopuściłeś się przestępstwa użycia gróźb karalnych.

@pokrzywiony: hahaha - z pieczątką prawa boskiego czy prawa stanowionego ? Po to boskie musisz cisnąć do tego Pił Łata co siedzi pod plebanią. A tam lekko nima, co łaska ale nie mniej niż....Ty się gamoniu wykosztujesz na te pieczęcie.

@pokrzywiony: Mariolek ty sobie te pieczątki każ przybić na czoło. Będziesz wyglądał jak poruchnik Colombo albo młodszy inspektor sanepidu od gichtowania zatkanej kanalizacji i idź straszyć karaluchy do domu. Ciężarne samice poronią a inne dostaną cieczki ze strachu. A samce na twój widok wstąpią do armii zbawienia.

@pokrzywiony: Polska to kraj krzywych ryi. Tu nie rządzi prawo, ale raczej koleżeństwo. A gdy go nie ma - potwory tego bezprawia przez dziesięciolecia - ujawniają się w sposobie mówienia - kpienia ze wszystkich i wszystkiego. To matoły socjalizmu, którym czkawka propagandy odbija się nienawiścią. Nie osiągnęli nic za komuny lub przegrali i teraz zieją cyjankiem odoru słowa. To już są trupy choć o tym nie wiedzą. Bo trupem jest ten, który mówł tak samo do końca.

@pokrzywiony:

cytuję pokrzywiony :
" Wyroki są opierane o prawo stanowione, które można sobie ustawiać drogą demokratycznych machlojek, a nie w oparciu o uniwersalne prawo naturalne, którego żadnym wyrokiem zmienić niemożna. "

HAHAAAAHAAHAHAHA...........

Demokratyczne co ? HAHHAHAAHA

Machlojki prawisz ? No tak, dzięki machlojkom, to część ludzi buja się na re

...  wyświetl więcej

@podobny:
Co ty nie powiesz, tylko ty piszesz człowieku o Koriolanie i jego starym, PRL-owski bamber, a synuś wszystko ujebał pajac, bo miał dwie lewe rączki i spasiony bęben, nic się nie martw, powoli tacy odchodzą w ZAPOMNIENIE.

Piszesz dokładnie o nim :) , urwało się czerwone koryto i syneczek musiał coś robić, a jak musiał coś robić, to wszystko zjebał hahaha .... i teraz gnije

...  wyświetl więcej

@podobny:
Dokładnie Miras, matoły socjalizmu, batony którym się wydaje że dostaną coś za nic, teraz gnicie na socjalu,bo dwie lewe łapy i bęben, a drugi ujebany układ nerwowy wódką i fajkami i jeszcze znoś takich, na szczęście w necie tylko, przynajmniej ja.
Bardzo dobry kurwa opis, w szczególności Koriolanka, sam się nie nadaje do kompletnie niczego, do NICZEGO, co do domowego porno ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska