Login lub e-mail Hasło   


Regulamin serwisu eioba.pl


 

§ 1

Wstęp

 

1.  Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego EIOBA znajdującego się pod adresem internetowym http://www.eioba.pl (dalej EIOBA, Serwis lub Witryna internetowa). Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

2.  Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.  Właścicielem Serwisu  internetowego EIOBA jest Wise Web Mariusz Żurawek, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wrocław, NIP: 253-024-72-64, REGON: 321489685, dalej Administrator.

2.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Materiały Zgłaszane oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. EIOBA nie firmuje żadnych Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad.

3.  Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez EIOBA jego Materiałów Zgłaszanych w celu świadczenia Usług przez EIOBA, oraz w celu używania jego Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników w sposób określony na Witrynie Internetowej oraz w niniejszym regulaminie.

4.  Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać Materiałów Zgłaszanych, o ile takie materiały są przedmiotem praw  osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela na zamieszczenie przedmiotowego materiału oraz na udzielenie EIOBA licencji.

5.  EIOBA zastrzega sobie prawo decydowania, czy Materiały zamieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane  zgłaszanym treściom. EIOBA  po uprzednim wezwaniu Użytkownika do wyjaśnień lub zaprzestania naruszeń może usunąć Materiały Zgłoszone przez Użytkownika i/lub uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie Materiału Zgłaszanego przez Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.   

6.  Gdy Użytkownik złamie postanowienia regulaminu, na czas wyjaśnień okoliczności zdarzenia lub zaprzestania naruszeń przez Użytkownika, jego konto może zostać zablokowane, .

7.  Użytkownik zgadza się, aby jego Materiały Zgłaszane (z wyłączeniem artykułów) były przechowywane i publikowane przez EIOBA nawet po zablokowaniu jego konta. Zgadza się także, aby pozostały opatrzone one jego danymi  .

8.  Użytkownik będący osobą fizyczną, poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie odrębnego okienka, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

9.  Administratorem Danych osobowych jest Właściciel Serwisu.

10.  Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

11.  Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

12.  EIOBA może zmieniać Regulamin oraz w szczególności zapewniać w Serwisie nowe funkcjonalności. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje  Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.eioba.pl/regulations. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z usunięciem Konta.

13.  Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z serwisu internetowego EIOBA w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony EIOBA. Zabronione wykorzystywanie do celów komercyjnych obejmuje między innymi:

o   odsprzedaż dostępu do Witryny Internetowej lub dowolnych Usług na innej witrynie internetowej, której głównym celem jest uzyskanie przychodów z reklamy lub abonamentu; oraz

o   redystrybucję Usług (w tym Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników dostępnych poprzez Usługi), której głównym celem jest uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej zasadniczo podobnej lub porównywalnej do działalności prowadzonej przez EIOBA,

14.  Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Witryny Internetowej w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów EIOBA w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki.

15.  EIOBA zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, jednak nie kopii (cache) lub archiwów takich materiałów. EIOBA zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.

16.  Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Witryny Internetowej lub Usług (i akceptuje, że będzie to obejmowało nazwy kont EIOBA).

17.  Użytkownik zobowiązuje się nie pozyskiwać w celach komercyjnych danych użytkowników Witryny Internetowej.

18.  Administrator  zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  serwisu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja. W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny pod adresem witryny z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Serwis podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego Użytkowników.

19.  Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. Użytkownik nie musi zawiadamiać EIOBA o zaprzestaniu korzystania z Usług.

20.  W ramach polityki EIOBA dotyczącej praw autorskich EIOBA uniemożliwi Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Witryny Internetowej w przypadku stwierdzenia, że użytkownik ten dopuścił się wielokrotnych naruszeń. Uznaje się, że użytkownik dopuścił się wielokrotnych naruszeń, jeżeli został zawiadomiony o naruszeniach i nie zostały one wyjaśnione więcej niż dwa razy.

21.  Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika.

22.  EIOBA oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy Użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez Użytkowników w serwisie EIOBA, toteż sugeruje, by pliki mające dla Użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez Użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie EIOBA.

 

§3

Zasady publikowania materiałów

 

1.  Użytkownicy publikujący Materiały swojego autorstwa w EIOBA przy dodawaniu Materiału wybierają sposób jego licencjonowania. Zezwalają przy tym utrwalanie w pamięci komputera, uzupełnianie, usuwanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, na przechowywanie i publikację przez EIOBA w dowolnej formie cyfrowej jak i w formie drukowanej, również w sposób odpłatny.

2.  Udzielona zgoda ma charakter nieodpłatny i zostaje ustalona na czas nieokreślony.  Serwis może udzielić sublicencji na publikację Materiału Zgłaszanego innym podmiotom. W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika licencji, sublicencjobiorcy będą uprawnieni do korzystania z przedmiotu licencji do czasu wygaśnięcia licencji udzielonej przez EIOBA.

3.  Publikując artykuł swojego autorstwa w serwisie autor wyraża zgodę, aby mógł zostać on przetłumaczony na inne języki, a treść tłumaczeń została umieszczona w serwisie EIOBA, z zachowaniem danych o autorze.

4.  Publikując w serwisie artykuł Użytkownik wyraża zgodę na kosmetyczne zmiany jego treści, mające na celu poprawę jego czytelności, a w szczególności:

o   poprawę formatowania tekstu,

o   poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych,

o   dodanie do tekstu publikacji plików graficznych.

5.  Użytkownicy posiadający licencję do Zgłaszanych Materiałów mają możliwość ich publikacji w Serwisie jeżeli posiadana licencja obejmuje prawo do udzielenia dalszej licencji EIOBA w zakresie umożliwiającym korzystanie przez EIOBA ze Zgłaszanych Materiałów w sposób przewidziany dla Materiałów autorstwa Użytkownika.

6.  Komentarze Użytkowników są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska. 8. Pozostała zawartość serwisu jest własnością grupy EIOBA i nie może być w żaden sposób rozpowszechniana, w całości lub w części.

 

§ 4

Wyłączenie gwarancji

 

1.  Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie rzutuje na ustawowe uprawnienia Użytkownika jako konsumenta, a Użytkownik nie może takich uprawnień w drodze umownej zmieniać ani się ich zrzekać.

2.  Usługi są świadczone „w stanie w jakim są", dlatego też EIOBA nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich zakresie.

3.  W szczególności EIOBA nie składa Użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że:

o  korzystanie przez Użytkownika z Usług spełni oczekiwania Użytkownika,

o  korzystanie przez Użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne.

 

§ 5

Ograniczenie odpowiedzialności

 

1.  Zapisów niniejszego paragrafu nie stosuje się w stosunkach z konsumentami.

2.  Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności EIOBA za straty, która zgodnie z prawem właściwym nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.

3.  Zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule,, EIOBA nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za:

o  straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść - poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,

o  straty i szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku:

§  polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach Usług;

§  nie przekazania przez użytkownika EIOBA właściwych danych konta użytkownika;

§  nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta EIOBA.

 

§6

Uczestnictwo w serwisie

 

1.  Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

2.  Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

3.  Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

4.  Procedura rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.eioba.pl/register.

5.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

6.  Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. Jeżeli założy ich kilka, mogą one zostać zablokowane.

7.  Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie i żądać usunięcia jego konta poprzez wysłanie żądania na adres info@eioba.com

 

§ 7

Odstąpienie

 

1.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, zgodnie z postanowieniami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27.07.2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176). Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie na adres siedziby Administratora albo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@eioba.com. Odstąpienie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od chwili ich zamówienia.

 

§ 8

Zasady korzystania z serwisu

 

1.  Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Właściciel Serwisu ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Właściciel Serwisu jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

2.  Zawierając umowę z EIOBA, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

o   powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

o   powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

o   podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela serwisu, Użytkowników i innych Osób.

3.  Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

4.  Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu w przypadku jego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.

5.  Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

§ 9

Odpowiedzialność

 

1.  EIOBA zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2.  Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych Osób.

3.  Użytkownik na własny koszt przejmie odpowiedzialność Serwisu w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Zgłaszane Materiały jakichkolwiek dóbr, praw,  w tym własności intelektualnej strony trzeciej. W przypadku, gdy EIOBA poinformuje Użytkownika o roszczeniach zgłaszanych wobec niej w związku z korzystaniem ze Zgłaszanych Materiałów, a roszczenia te będą wynikać z naruszenia dóbr, praw, praw autorskich przysługujących osobom trzecim, Użytkownik podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko EIOBA powództwa z tytułu naruszenia dóbr, praw, autorskich praw Użytkownik wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie EIOBA.

 

§ 10

Reklamacje

 

1.  Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Właścicielowi Serwisu.

2.  Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3.  Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 

§ 11

Postanowienia techniczne

 

1.    W celu korzystania z informacji znajdujących się na stronie rejestracja nie jest wymagana. W celu korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do wyżej wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

2.    Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa powyżej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

 

§ 12

Pliki cookies i inne

 

1.    W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Serwisu, aplikacja wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

2.    W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

3.    Serwis EIOBA informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4.    Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=plHYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647"&HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647"answer=95647

d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PLHYPERLINK "http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL"&HYPERLINK "http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL"locale=pl_PL

5.    Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

 

§ 13

Przepisy końcowe

 

W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.


© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska