Login lub e-mail Hasło   

O czym 90% katolików nie wie

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.wlasnowierca.go.pl
Kilka zaskakujących faktów z historii kościoła.
Wyświetlenia: 416.955 Zamieszczono 21/12/2006
Wersja II - poprawiona merytorycznie i rozbudowana


"Po czynach ich - poznasz ich"
Jezus Chrystus


120 r. - Pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do "wypędzania duchów" nieczystych.

156 (lub 167) r. - Po męczeńskiej śmierci biskupa Polikarpa i jedenastu wiernych z kościoła w Smyrnie (Turcja) zainicjowano praktykę czczenia zmarłych "świętych" i ich relikwii.

II w. - Święty Klemens z Aleksandrii pisał: "Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą".

II w. - Pod koniec II wieku wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt tego nie twierdził.

200 r. - Ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli na równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

312 r. - Bitwa pod mostem mulwijskim, w której Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji sennej, którą ujrzał przed bitwą Konstanty (miał wygrać dzięki symbolowi krzyża), rok później wydał edykt zrówujący religię chrześcijańską z religiami pogańskimi. Odtąd, z roku na rok, dzięki prochrześcijańskim nastawieniom Konstantyna, pozycja chrześcijaństwa będzie się umacniać, a inne religie będą wypierane. Polityka ta w ostateczności doprowadziła do prześladowania i mordowania niechrześcijan przez fanatyków religijnych. Prześladowani stali się prześladowcami.

314 r. - Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd Kościół zabraniał zabijania w obronie koniecznej.

321 r. - Cesarz Konstantyn nakazuje oficjalnie święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty. Dekret Konstantyna brzmi następująco: "Czcigodny dzień Słońca winien być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej; natomiast mieszkańcy wsi mogą w tym dniu swobodnie uprawiać rolę" (Codex Justinianus, III, 12).

325 r. - Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanego naukami Arrio, księdza heretyka z Aleksandrii, który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy, 248 biskupów głosowało za uznaniem, że "Syn Boga został zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu czyli, że Bóg Syn jest tak samo Bogiem, jak Bóg Ojciec i że Bóg jest jeden, ale w różnych Osobach".

360 r. - Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.

364 r. - Na synodzie w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. W Kanonie XXIX tegoż Soboru widnieje następujący zapis: "Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; powinni szczególnie uczcić Dzień Pański będąc chrześcijanami, i jeśli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu zostaną odłączeni od Chrystusa" (C. J. Hefele, History of the Councils of the Church).

382 r. - Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: "Choć kościoły katolickie rozsiane na ziemi są jedną komnatą ślubną Chrystusa, święty kościół rzymski jednak został wywyższony ponad wszystkie kościoły nie uchwałami żadnych synodów, lecz otrzymał prymat słowami Pana i Zbawiciela naszego". Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych i nieraz konkurujących ze sobą.

385 r. - Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.

390 i 393 r. - Synody w Hipponie i Kartaginie ratyfikują kanon "Pisma Świętego".

IV w. - Pierwsza uroczystość Wszystkich Świętych Męczenników zainicjowana przez kościół w Antiochii.

IV w. - Początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. W 347 r. Ojciec Kościoła Firmicus Maternus zachęca władców: "Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i przejmijcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez Boga wywyższeni".

431 r. - Sobór w Efezie przyjmuje zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje Marię za "Bożą Rodzicielkę".

449 r. - Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami i tym samym staje się pierwszym papieżem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli "papa".

V w. - W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem M.B., a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego Cesarstwa.

539 r. - Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej.

VI w. - Za sprawą mnichów irlandzkich spowiedź "na ucho" rozprzestrzenia się w całej Europie. Do tego czasu spowiedź na ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia.

VI w. - Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majątku i praw: "iżby ograbieni z mienia, popadli w nędzę".

600 r. - Wprowadzenie "godzinki" do M.B. oraz łacinę do liturgii.

638 r. - Szósty sobór w Toledo nakazuje przymusowe ochrzczenie wszystkich Żydów zamieszkałych w Hiszpanii.

694 r. - Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od siódmego roku życia wzwyż.

715 r. - Wprowadzono modlitwy do świętych.

726 r. - W Rzymie zaczęto czcić obrazy.

783 r. - Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

835 r. - Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.

X w. - Odo z Cluny głosi: "Obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju..."

993 r. - Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

1015 r. - Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i dzieci.

1054 r. - Michał Ceruliusz, patriarcha kościoła wschodniego i Leon IX (pośrednio) obrzucili się nawzajem klątwami.

1077 r. - Papież Grzegorz VII ustanowił formalną "klątwę", czyli wyklęcie przez instytucję Kościoła (nie mylić ze zwykłą klątwą).

1095 r. - Papież Urban II krytykuje prześladowania pielgrzymów przez Turków. W efekcie rycerze Europy i prości ludzie ruszyli na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową.

1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych" ("Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem").

XII w. - Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas".

1140 r. - Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!).

1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi.

1202-1204 r. - IV krucjata zainicjowana przez Innocentego III, by wesprzeć krzyżowców w Palestynie. Na skutek polityki Henryka Dandolo, żołnierze Chrystusa zwrócili się przeciwko Bizancjum i zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i wyrzynając mieszkańców. Na koniec spalili miasto. Zrabowano niesłychane ilości złota i srebra a skala przemocy przekroczyła wszelkie ówczesne normy wojenne. Na zdobytym terenie utworzono efemeryczne państewko nazwane Cesarstwem Łacińskim. Przypieczętowało to rozłam między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim.

1208 r. - Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majątek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, iż krucjata pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji.

1229 r. - Z powodu potajemnych zebrań wiernych dla czytania Biblii i interpretowania jej w sposób godzący w nauczanie i praktykę kościelną, papież Grzegorz IX zakazał czytania "Biblii" pod sankcją kar inkwizycyjnych.

1231 r. - Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.

1234 r. - Papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze Steding, którzy odmawiają arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Pięć tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z rąk krzyżowców, a zagrody owych chłopów zajmują osadnicy obdarzeni nimi przez Kościół.

1244 r. - Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. "Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie".

1252 r. - W bulli "Ad extripanda" papież Innocenty IV przyrównał wszystkich chrześcijan-niekatolików do zbójców i zobowiązał władców do tego, by winnych heretyków zabijano w ciągu pięciu dni.

1263 r. - Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią.

1264 r. - Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.

1275 r. - Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto - Florencję.

XIV w. - Wybucha epidemia czarnej śmierci. Kościół wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich.

1311 r. - Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władcy.

1313 r. - Sobór w Zamorze ponownie zarządza zniewolenie Żydów i pod groźbą ekskomuniki żąda wykonania postanowienia przez władze świeckie. Antysemickie dekrety kościelne będą pojawiać się aż do XIX w.

1349 r. - W ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem. W ciągu jednego roku chrześcijanie wymordowali więcej Żydów niż niegdyś, w ciągu dwustu lat prześladowań, poganie wymordowali chrześcijan. To tylko jeden z wielu epizodów pogromów Żydów, gdyż podobne zdarzenia miały miejsce przez cały okres panowania chrześcijaństwa.

1377 r. - Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessnę. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemensa VII. W tym samym roku papieżem Urbanem VI został Bartolomeo Prignano i Kościół miał dwóch zwalczających się papieży. Klemensa VII uznano później za antypapieża.

1450-1750 r. - Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary.

1484 r. - Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice.

1492 r. - Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni.

1493 r. - Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi. Gdy katoliccy "misjonarze" zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona. Szacuje się, że w ciągu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów Indian.

XV i XVI w. - Na soborze Florenckim i Trydenckim wprowadzono dogmat o czyścu. Kwitnie praktyka sprzedaży odpustów od kar czyśćcowych.

1542 r. - Papież Paweł III wzmacnia pozycję Inkwizycji. Inkwizycja otrzymuje nad całym katolickim terytorium taką samą władzę, jaką wcześniej cieszyła się w Hiszpanii.

1545-1563 r. - Na Soborze Trydenckim ogłoszono, że prawdę religijną wyraża w równym stopniu Biblia, co tradycja, a jedyne i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach Kościoła. Uznano, że sakramenty są niezbędne do uzyskania zbawienia. Utworzono indeks ksiąg zakazanych, który przez 400 lat będzie krępować wolność myśli, sumienia i naukę.

1568 r. - Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach "gezów" - wolą być "raczej Turkami niż papistami".

1572 r. - We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków".

1584 r. - Papież Grzegorz XIII w bulii "In coena Domini" zrównuje protestantów na równi z piratami i zbrodniarzami.

1585-1590 r. - Krótka kadencja Sykstusa V zaowocowała zakazem wstępu do watykańskich archiwów dla świeckich uczonych. Na rozkaz papieża wyryto przed wejściem napis: "Kto tutaj wejdzie, będzie natychmiast ekskomunikowany". 1 czerwca 1846 r. zakaz ten zostanie rozszerzony nawet na kardynałów, a wstęp będzie możliwy tylko za specjalną zgodą papieża.

1600 r. - 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.

1615 r. - Trybunał inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii heliocentrycznej.

1633 r. - Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, iż głosił zasady heliocentryzmu nie potrafiąc ich udowodnić. Gdyby nie zawarta z Inkwizycją ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i przeklinającej swoje "błędy", zostałby skazany na stos. Galileusz do końca życia znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.

1648 r. - Na fali antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów.

1650 r. - W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z "krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona". Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.

1789 r. - Papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako "szaleństwo", "zaraźliwy błąd" i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami.

1836 r. - Grzegorz XVI w nowym wydaniu indeksu ksiąg zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowiązywał do 1897 r.

1846 r. - 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego archiwum nawet kardynałom, bez specjalnego zezwolenia papieża.

1852 r. - Wprowadzono nabożeństwo majowe do N.M.P.

1854 r. - Wprowadzono dogmat o tzw. Niepokalanym Poczęciu N.M.P.

1855 r. - Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: "Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić.

1870 r. - Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.

1897 r. - Papież Leon XIII dopisuje "Biblię" do "Indeksu ksišg zakazanych"!!!

początek XX w. - Papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i naruszą jedność duchową".

początek XX w. - Pius X oświadczył dosłownie: "Religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak zastąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej".

1910 r. - 1 września Pius X nakazał katolickim duchownym składać "Przysięgę modernistyczną", która każe wierzyć, że "Kościół (...) został bezpośrednio i wprost założony przez (...) Chrystusa", oraz nakazuje potępiać "tych, którzy twierdzą, że Wiara, przez Kościół podana, może stać w sprzeczności z historią" oraz "sposób rozumienia i wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję Kościoła, analogię Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysłach racjonalistycznych". Przysięga miała zapobiec "zamętowi w umysłach wiernych co do istoty dogmatów" wynikającego z postępującej edukacji społeczeństwa. Przysięgę zniesiono w 1967 r.

1917 r. - Heretycy mogą odetchnąć ulgą. Po prawie 700 latach nowy "Codex Juris Canonici" znosi tortury! Duży wpływ na decyzję miało powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył.

1939 r. - Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 r. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość."

1941 r. - Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera.

1941 r. - Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. "Statutu Żydów". Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.

1945 r. - Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.

1946 r. - Studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze za całokształt prohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie 2. wojny światowej.

1950 r. - W petycji do Watykanu, Katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu N.M.P., choć w Ewangeliach nie ma o tym słowa.

1954 r. - Pius XII poucza: "To, co nie jest zgodnie z prawdą czy z normą obyczajową nie ma prawa istnieć". Chodzi oczywiście o prawdy i moralność zgodne z nauczaniem Kościoła.

1966 r. - Watykan znosi indeks ksiąg zakazanych, bo nie spełnia już zadania i naraża Kościół na ostrą krytykę.

1975 r. - Papież Paweł VI wyjaśnia w liście do arcybiskupa Coggana, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, ponieważ "wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła", choć specjalnie powołana Papieska Komisja Biblijna (składająca się z wybitnych biblistów) orzekła wcześniej, że nie ma przeciwskazań. Zdanie papieża nadal jest ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł Jan Paweł II.

1980 r. - Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.

1992 r. - Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.

1993 r. - Watykan uznaje istnienie państwa Izrael.

2000 r. - 13 marca Kościół przyznaje, że w ciągu wieków popełnił wiele grzechów w dziedzinie praw człowieka i wolności religijnej. O przebaczenie proszeni są m.in. Żydzi, kobiety i ludy tubylcze. Za przebaczeniem nie idą żadne czyny, które mogłyby naprawić lub upamiętnić wyrządzone krzywdy, ale za to wizerunek Kościoła poprawia się w oczach wiernych.

2006 r. - 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", że aborcja "to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny światowe". Czyli, że usuwanie nieświadomych istnienia embrionów lub zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze niż mordowanie świadomych dzieci przez żołnierzy i w obozach zagłady.

Cytaty:

"Kościół Rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy w żaden błąd nie popadnie". "Dictatus Papae" papieża Grzegorza VII (1073-1086).

"Używajmy papiestwa teraz, gdy Bóg nam go dał".

"Patrzcie, co bajka o Jezusie Chrystusie dla nas zrobiła". Papież Leon X.

"Kościół Rzymskokatolicki przelał więcej niewinnej krwi, niż jakakolwiek inna instytucja". W. E. H. Lecky.

"Wszystko, co sprzyja osobistej godności człowieka, co podtrzymuje równouprawnienie obywateli, wszystko to powołał do życia, otaczał troską i zawsze chronił Kościół katolicki". Papież Leon III.

Źródło: maryja.org
Poprawki merytoryczne i rozbudowa: Redakcja "Własnowiercy"

Od redakcji: Z powodu drobnych błędów merytorycznych dostrzeżonych w oryginalnym tekście, redakcja "Własnowiercy" na bieżąco usuwa je lub poprawia. Na dzień dzisiejszy tekst skorygowano o listy czytelników i następujące źródła:
1. "Eliksir i kamień", książka Michaela Baigenta i Richarda Leigha
2. www.hoping.org.pl/pytania/pytania11.html
3. zapytaj.wiara.pl/
index.php?grupa=6&cr=0&kolej=0&art=1148737527&dzi=1123365535&katg=
4. www.davinciodkodowany.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=65
5. www.davinciodkodowany.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=72
6. www.trinitarians.info/load.php?obronawiaryID=198
7. www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/sobory/dokumenty1soborow_02.html
8. www.trinitarians.info/load.php?obronawiaryID=197
9. pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawy_krzyżowe
10. encyklopedia.pwn.pl/35548_1.html
11. encyklopedia.pwn.pl/77803_1.html
12. forum.chrzescijanin.pl/
viewtopic.php?t=64&view=next&sid=a1b67f1584883f2cf8f539a0e7787144
13. www.grekat.stalwol.pl/prymat.html
14. encyklopedia.pwn.pl/19072_1.html
15. wiadomosci.onet.pl/jp2/5169,2963,1134057,text.html
16. pl.wikipedia.org/wiki/Galileusz
17. portalwiedzy.onet.pl/3412,haslo.html
18. www.mateusz.pl/wdrodze/nr366/02-wdr.htm
19. rumburak.website.pl
20. www.racjonalista.pl/kk.php/s,2753
21. wiadomosci.onet.pl/1349575,12,item.html

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1222
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1025
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1103
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 775
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1901
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 749
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 586
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1045
9
komentarze: 32 | wyświetlenia: 508
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 550
9
komentarze: 42 | wyświetlenia: 618
9
komentarze: 106 | wyświetlenia: 512
 
Autor
Dodał do zasobów: Przedruki za zgodą
Artykuł
Dodatkowe informacje  paragate,  28/04/2007

Super artykuł,otwierający prawdziwe karty kościoła katolickiego nie znane
większości zadeklarowanych katolików.

Większość katolików rzeczywiście nie ma pojęcia o niektórych faktach. szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia koleżance (rasowej katoliczce), której pokazałem ten artykuł. No cóż, napiszę jedynie, że nie była to uśmiechnięta mina.

  tomino,  02/02/2010
  frutas,  24/08/2010
  memnik  (www),  02/12/2010

W końcu chodzi o Wiarę. Wiara nawet wbrew faktom. A to, że ludzie sami z siebie bywają zaślepieni? Utożsamiają wiarę z Kościołem? Ich sprawa. Ich wiara, ich głowy...

  Holyfat,  07/03/2012

THE VATICAN IS THE RICHEST HOLY INSTITUTION ON THIS PLANET,ASK YOURSELF THIS QUESTION,WHY IS THE BIGGEST HOLY INSTITUTION THE MOST WEALTHY,IT HAS NOTHING TO DO WITH GOD,BECAUSE GOD DIDNT CREATE MONEY,EVIL INTENT DID.

Niestety ludzie mylą wiarę z kościołem. I to chyba 90% osób. Obstawiam, że 97% katolików nawet nie przeczytało prawa kanonicznego (takie paragrafy kościelne). Sam sięgnąłem do tego gdy przyszło mi chrzcić dziecko.
Biblia i prawo kanoniczne nie spina się w kupę. Jedno zaprzecza drugiemu.
Zachęcam do przeczytania!

  zimek,  24/09/2012

Wypadałoby podać jakiś przykład.

  erase,  21/02/2013

@zimek: 10 Bożych przykazań II Mojżeszowa 20 rodział

@paragate: Racja. Niestety wydaje mi się, że to nie jest cała prawda o Kościele, a jego historia skrywa przed nami wiele tajemnic...

  ariya,  06/03/2014

@Kuba Niziołek:
"jesli Bóg istnieje, a wiara katolicka jest wiarą prawdziwą" - jeśli przynajmniej 10% opisanych tu rzeczy jest prawdziwe, to na pewno wiara katolicka nie jest wiarą prawdziwą :)

  tocidam  (www),  22/12/2015

@frutas: fajnie sie czyta historie chrześcijaństwa

Katolickie opowieści zamieniły moej dzieciństwo w koszmar. Na lekcji religii namawiano mnie do czynienia "modlitewnych ofiar" jak pastuszkowie z Fatimy by "Niepokalane Serce Maryi zwyciężyło i by diabły nie łapały dusz biednych grzeszników". Przez wiele lat bałem się, że osoby mi najbliższe w ostatniej chwili "podpadną" Bogu i że nie "dostaną się" do Nieba. Dopiero potem dowiedziałem się, że "cudo ...  wyświetl więcej

  mazur,  01/05/2007

Jak widać fakty mówią same za siebie tylko dziwi mnie szum, który zawsze podnosi się przy publikacji takowych tekstów? Dziwi mnie, dlatego że mimo podania suchych faktów dochodzi do zaprzeczania ich zajścia lub istnienia. Czyż nie lepiej przyznać – stało się trudno, lecz obecnie jest inaczej. Obecnie piszemy nową lepszą historię. Lecz po głębszym namyśle, gdy ostatnio słychać było (obecnie są inne ...  wyświetl więcej

No cóż, może i ogółem artykuł jest wiarygodny ale niektóre jego aspekty to nadinterpretacja. Mimo to oddałem pozytywny głos, bo zmienia on pewne myśleniowe nawyki.

  sajanka,  30/05/2007

Świetne : ) ...powinni to przeczytać, ale nie każdemu zalezy na odmydleniu oczu.

  PotfurK,  09/06/2008
  mr_lorror,  13/12/2009

To katolicy i inne religie nigdy nie mordowały w imię wiary? <śmiech> Przykładów chyba podawać nikomu nie trzeba.
Działania ludzi którym zniekształcono wiarą/propagandą postrzeganie świata zawsze doprowadzają do tragedii, a to czy walczą w imię stalina, hitlera, Allacha czy też Chrystusa najczęściej niewiele w ich postępowaniu zmienia.

  feniks57,  14/12/2009

Radziłbym zapoznać się z historią , a nie wypisywać głupoty. Kopernik nie opublikował swojego dzieła , zostało ono wydane w rok jego śmierci w Norymberdze , a później znalazło się na liście ksiąg zakazanych.

feniks57 - trolle nie czytają, one WIEDZĄ. Wiedza ta została im OBJAWIONA, ponieważ to one są WYBRAŃCAMI. :)

  feniks57,  14/12/2009

Też tak myślę:-)

  mr_lorror,  15/12/2009

@Kuba Niziołek
Skoro dzielimy świat na dwie połowy, a jedną z nich wg ciebie są ateiści to drugą nie są wyłącznie katolicy, a ludzie wierzący w istnienie Boga, czasem nawet bogów (inaczej musiałbyś dzielić ateistów na deistów, agnostyków etc w dodatku 'ateiści' radzieccy mają się do tych obecnych nijak - co zniszczyłoby twoją ładną 'statystykę')
Niestety takie przedstawienie sprawy j ...  wyświetl więcej

  feniks57,  15/12/2009

@mr_lorror
Nie wiem czy warto było tłumaczyć Kubie Niziołkowi to wszystko. Sądząc po jego komentarzach jest to ktoś , kto fakty historyczne dopasowuje do swoich przekonań religijnych. Dodam jeszcze że wiedza historyczna u tegoż jest poniżej normy , co sam potwierdza w swoich wypowiedziach.

  RAFAŁ,  01/03/2010

kuba niziolek dopiero zaczynam czytać ten temat i Kilka przykładów na to ilu ludzi zabiła Nasza religia :1099 r. Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie.1204 r. Święta Inkwizycja. słudzy kościoła zamęczyli i spalili miliony ludzi. 1208 r Krucjata Albigeńska. milion istnień ludzkich.1099 - 1208 ! już mamy kilka milionów, a ty piszesz o kilku tysiącach ? Kopernik - 1543 r Kopernik publikuje teorie heliocentryczna - kościelny indeks ksiąg zakazanych ( pozostaje tam aż do 19 wieku)

  wujek,  12/06/2007
  solus0,  09/08/2007

Sprawdziłem sobie to co jest napisane przy dacie 1939 , o rzekomym poparciu Piusa XII agresji Niemiec na Polskę. Znalazłem link (ReAkcja - Onet.pl Blog; panu.blog.onet.pl/index.html?id=208981300 - 52k), gdzie skomentowano to w ten sposób:

13 maja 2007"Lekcja czytania ze zrozumieniem.."
Przemierzając niezliczone ilości stron internetowych.. Od czasu do czasu zdaża mi się trafić na ci

...  wyświetl więcej

  Tatiana,  09/08/2007

Świetny komentarz! W artykule znalazłam kilka takich "wątpliwych" informacji.

  exupery,  12/05/2009

Zabawne jak próbuje się bronić kościół czepiając się szczegółów. Ktoś dostarczy 1000 dowodów, ale kilka z nich jest niepewnych, może źle interpretowanych i już jakiś obrońca, ignorując całą resztę skupia uwagę własną i innych na drobiazgach, w gruncie rzeczy mało istotnych.

Lista zbrodni i głupoty kościoła jest koszmarnie długa, ta tutaj co najwyżej nadaje się na dobry wstęp. Nawet jeśli P

...  wyświetl więcej

  filias,  15/05/2009

Może skoro 10 osób mówi, że to szrot to warto to przemyśleć?
Nie chodzi o to by wzorować swój światopogląd na opiniach innych, ale... Posłużę się przykładem samochodu.
Jak 10 osób mówi, że jest brzydki a tobie się podoba to ok. Ale jeśli 10 osób mówi, że jego strefa zgniotu kończy się na tylnych siedzeniach to to jest fakt, nie opinia. Oczywiście, nadal możesz lubić ten samochód, ale ...  wyświetl więcej

  puma,  28/01/2010

Tak, zdecydowanie nie hamował rozwoju nauki :) tylko skąd się wziął indeks ksiąg zakazanych?

  tomino,  03/02/2010

No właśnie, a święta inkwizycja to co?!

  tomino,  03/02/2010

"Załóżmy, że masz samochód który bardzo lubisz i wierzysz w jego niezawodność. Przychodzi 10 obcych osób i mówi, że to jakiś szrot. Co ich to obchodzi? Dlaczego odbierają Ci zadowolenie jakie czerpiesz z posiadania tego wozu?

Porównanie może nie do końca wyszukane, ale wg mnie dobrze obrazuje to co czuję.
Rozliczajmy ludzi za ich teraźniejsze postępowania, przestańmy się c

...  wyświetl więcej

  Hamilton,  24/04/2010

Dzieło Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich" wydano drukiem w Norymberdze w 1543. Wpisane zostało do Indeksu dopiero po wyroku w sprawie Galileusza, w 1616 roku. Było to efektem zaniedbania i przeoczenia, Kościół miał znacznie większe kłopoty z reformacją. Było zatem dziełem szkodliwym i zakazanym przez ponad dwa wieki. Wycofał je z listy Pius VII dopiero w roku 1822. Zdechły chyba te żółwie podtrzymujące Ziemię.

Gratuluję, ten artykuł został wyróżniony i znajduje się na liście grupy "Najlepsze z najlepszych" ( http://www.eioba.pl/g9/najleps(...)epszych ).

Tak, trzeba oddzielać po prostu fakty od ich opracowań, redakcji i interpretacji. Mówi się, że inkwizycja spaliła na stosie kogoś tam, ale trzeba się zapytać jakiego wyznania był Inkwizytor, kat, a wtedy można ocenić jaka religia jest winna zbrodni. Wiele rzeczy się przemilcza w dziedzinie inkwizycji i historii kościoła. Obawiam się, że 98-99 % katolików nie wie. Nawet tych, co po bierzmowaniu do PZPR w stąpili:)))

  mysiu,  29/01/2008

Kolejna, beznadziejna i subiektywna kontynuacja nagonki na kościół katolicki. Jestem katolikiem i co? Mam mieć wyrzuty sumienia za te zbrodnie które popełnił kościół? Mam się tego wstydzić? Nie widzę w ogóle sensu pisania takich artykułów. Przecież nie porzucę wiary dlatego że dawno temu papieże zabijali ludzi, pokaż mi jakieś państwo lub instytucję które jest tak stare jak kościół i nie ma nic na ...  wyświetl więcej

a co z III tajemnica fatimska? A wiesz ze "w światyni ludzką reką zbudowanej Bóg nie mieszka?"a wiesz ze księża i te całe katolickie kapłaństwo to wilki w owczej skórze?jestes katolikiem,czytałes biblie?znasz słowo Pana?.........................zastanów sie,ja tez co niedziele latałam do kosciółka i słowo ksiedza było wielką dla mnie wartoscia, ale dostrzegłam gdzie Jezus jest naprawde,i czego ocz ...  wyświetl więcej

  tomino,  03/02/2010

A co powiesz na ten wątek?:
http://docs.google.com/Doc?doc(...)M&hl=pl

Czy jesteś pewny, że dostajesz "na tacy" (ponieważ kościół nie pozwala myśleć i szukać na własna rękę) prawdę od kleru? Wiele zmian, które kiedyś, w średniowieczu np., zrobiono w Biblii nie cofnięto do dzisiaj, nie tylko

...  wyświetl więcej

  tomino,  03/02/2010
  frutas,  24/08/2010
  gedeon,  07/03/2008

Zastanawiam sie, czy osoby, które chwalą ten artykul, przeczytaly w ogole ten drugi, polemizujacy z nim... Zapewne w wiekszosci nie. Niestety, wielu ludzi jest tak zaslepionych nienawiscia do Kosciola, ze nie interesuja ich w ogole kontrargumenty.

Naprawdę słaby artykuł. Jestem mocno związany z Kościołem i z tego samego powodu lubie czytać artykuły krytukyujące jego instytucje w sposób rzetelny.

o ja napiszę o tak:
"1783 - rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej wymordowali w bestialski sposób katolickich misjonarzy prowadzących szpitale na terenie Argentyny" Skąd to wiem? A tak sobie wymyśliłem. Artykuł wygląda jak taki właśn

...  wyświetl więcej

  nurek336,  30/03/2008

Chciałbym odpowiedzieć na komentarz, dotyczący dogmatu o nieomylności papieża, który brzmi następująco:
„Orzekamy, że Biskup Rzymski, kiedy przemawia z katedry, to znaczy, gdy sprawuje urząd Pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan i na mocy swojej najwyższej apostolskiej powagi ogłasza naukę, odnoszącą się do wiary lub obyczajów, której ma trzymać się cały Kościół; że wtenczas posiad ...  wyświetl więcej

Cytat: "Z artykułu wynika, że jak papiez powie "Słońce krązy wokół Ziemi" to wszyscy katolicy z miejsca mają w to uwierzyć. "

Przypomnij sobie choćby los Giordano Bruno albo Galileusza. Temu drugiemu zwyczajnie chamsko zamknięto usta groźbami, a reszcie KAZANO WIERZYĆ, że Słońce krąży wokół Ziemi. Z artykułu nie wynika, w co mają wierzyć katolicy. Zapoznaj się wcześniej z faktami zanim coś napiszesz.

Moim zdaniem jak papież czy jakiś tam wyższy rangą duchowny a nawet zwykły ksiądz mówi, że coś jest takie a takie bo tak zostało ustalone przez KOŚCIÓŁ (i jego władze) to jest ok.
Gorzej jak próbują wciskać, że BÓG tak powiedział, tylko dopiero teraz to odkryli/poprzednie tłumaczenie jakiegoś świętego tekstu było złe/ktoś źle zinterpretował tekst.
W końcu co roku Bóg mówi co innego...

  Prema Dharmin  (www),  08/03/2008

Ten artykuł jest akurat opracowany przez historyków z uwzględnieniem najbardziej wiarygodnych źródeł, i zarzucanie mu niekompetencji jest li tylko politologicznym laniem wody i biciem piany. Szkoda w sumie, że nie ma bibliografii, ale to by było sporo pisania, bo do każdego podanego faktu historycznego jest po kilkanaście do kilkadziesiąt źródeł historycznych o dużej wiarygodności. To by musiała b ...  wyświetl więcej

  racjonalista  (www),  08/03/2008

Wpadłem na chwilę, aby podnieść „weto” w stosunku do wypowiedzi Prema Dharmina. Absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest to bicie piany. Trzeba sobie jasno i otwarcie powiedzieć, że komentarze, co niektórych anonimowo-wiklinowych obywateli przedstawiających tutaj swój osobisty pogląd i manipulacje faktami przedstawiając swoje kontrargumenty w stosunku do faktów w artykule przytoczonych ...  wyświetl więcej

Hm... manipulacja faktami wydaje się być w tym momencie pojęciem względnym...

  tomino,  03/02/2010

Kuba Niziołek: "A nawet jeśli już się pojawi jakaś prawda, to jest ona niczym w stosunku do zbrodni, jakie przyniosły filozofie ateistyczne - ponad STO MILIONÓW ofiar faszyzmu i komunizmu, zniewolenie przez dziesiątki lat całych narodów.
NIE BYŁO W HISTORII LUDZKOŚCI WIĘKSZYCH ZBRODNIARZY, NIŻ ATEIŚCI - LENIN, STALIN, HITLER, POL-POT, MAO ZE DONG... "

Chciałbym zaznaczyć że kościół przyczynił się do działań mr. hitlera. Nie wierzysz to popatrz na www.rumburak.friko.pl

  chudyy,  14/06/2010

Po pierwsze ateizm wielu wymienimych ludzi jest dość dyskusyjny. Przykładowo Stalin w wieku młodzieńczym był bardzo wierzący i miał iść (czy też poszedł???) do seminarium. Po drugie czy dyktatorzy których przywołujesz zrobili to co zrobili bo byli ateistami czy po prostu byli złymi ludźmi realizującymi swoje chore wizje. Po trzecie problemem kościoła jest to że mając na sztandarach miłość i pomoc biednych czyni(ł) krzywdę i strzyże swoje owieczki.

  frutas,  24/08/2010
  nachiel,  14/05/2008

tekst pochodzi z www.wiara.pl

Wiem że to kłopotliwe o co proszę ale bardzo mnie zaniepokoiły słowa wypowiedziane na fowum, zwłaszcza to, że nikt prawie nie odpowiedział na zarzuty stawiane Kościołowi. Bardzo, BARDZO proszę, aby Odpowiadający napisał, co śadzi na temat tego, co napisał Kallikrades na stronie http://forum.wiara.pl/viewtopi(

...  wyświetl więcej

A jak wytłumaczysz ten element historii KK ?Cytuję za Onet.pl.
http://portalwiedzy.onet.pl/48(...)lo.html

"Od II w. nasiliła się liczba samokastracji w chrześcijaństwie. Motywem kastracji były dosłownie rozumiane słowa Chrystusa o odcięciu członka ciała, będącego źródłem grzechu. W celu zapobieżenia tym praktykom

...  wyświetl więcej

  tomino,  03/02/2010

Jak to nie ma dowodów na to, że pozmieniano ewangelie i nauki Jezusa...??
dowód:
http://www.docs.google.com/Doc(...)M&hl=pl

Przeglądając swego czasu w księgarni książki, natrafiłem na ciekawy tytuł: "ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNYCH LUDZI". Według mnie nie ma takiej możliwości, żeby tak potężna grupa ludzi była bez żadnej winy (wówczas po co była by im spowiedź), ale (odwołując się do jednego z komentarzy) rozglądnij się dookoła - są również ludzie dobrzy - katolicy też. Nie oceniajmy na podstawie argumentów jednostronnych. N ...  wyświetl więcej

  ,  15/08/2008

Bardzo dobry artykuł, tudzież komentarz Nathiela.
Polecam ksiazkę "Sekrety Watykanu" albo" Kto paktuje z diabłem".

  ,  15/08/2008

Chrześcijaństwo od wieków swoimi staraniami doprowadziło do tego że ma " monopol na Boga".
Wyobrażmy sobie że stoimy w szeregu, jednak w szeregu widać tylko szereg, dlatego by cokolwiek dojrzeć musimy wystapić poza niego.
Ludzie z własnej woli a w wiekszości z przymusu musieli przyjąć chrzescijaństwo np. poprzez krucjaty, strach, kulturę w rodzinie.
Co nie tylko mialo miejsce ...  wyświetl więcej

Jako dodatkowy wątek dyskusji:

http://wyborcza.pl/1,88975,558(...)wa.html

  dragsliv,  25/11/2008

W artykule powinny zostać podane także źródła. Chciałbym sam się przekonać, kto, kiedy, z jakiego powodu wypowiedział takie, a nie inne zdanie. Bez podanych odnośników czy choćby nazwy dokumentu jest to niezwykle trudne, być może nawet nie możliwe.

  dzuk,  09/12/2008

No właśnie trzeba chcieć. Z góry mówię że nie jestem katolikiem.
Wziąłem z tekstu rok 1939 i encyklikę papieską. Znalazłem dany faragment i za cholerę nie pasuje mi to do wniosków autora. Tam nie ma nic takiego co pisze autor. Ale myślę sobie za mądry może nie jestem czytam dalej i trafiam na fajny fragment napisany wprost o Polsce

"Krew tysięcy ludzi, nawet tych, którzy nie brali u

...  wyświetl więcej

Świetny artykuł!

I TAK NAPRAWDE ZGUBILISMY SENS MIŁOSCI DO JEZUSA CHRYSTUSA,I OJCA NASZEGO W NIEBIE........ilu z was tu wypowiadajacuch sie czytało Pismo Swiete?nie mi odpowiadajcie ale sobie,ilu z was rozumie słowa które sa tam zawarte ilu z was umie szczerze powiedziec Jezu ufam tobie?

  klima,  25/01/2009

"I TAK NAPRAWDE ZGUBILISMY SENS MIŁOSCI DO JEZUSA CHRYSTUSA,I OJCA NASZEGO W NIEBIE"

na cale szczescie! wierzyc w te religijne bzdety to trzeba byc niesprawnym na rozumie. Ja nie czytalem pisma, gdzies tam wyrywkowo w jakis artykulachi nie mam zamiaru. Biblia to strata czasu, po co to wertowac wogole ? Kupa belkotu, z ktorego nic nie wynika wlasciwie.... procz tego co PAN tam obiecuje.....

...  wyświetl więcej

Jak sam napisałeś nie czytałeś pisma świętego. Więc nie mów co ono daje. Co jest w nim zawarte. Jeśli pobieżnie przewertowałeś Biblię i widzisz tam tylko bełkot to przydało by ci się poznać nauki naszych uczonych świeckich takie jak historia/fizyka/geologia/.... itp. itd. może dojrzysz w Biblii mistyczny (trudne słowo to taki typ opisu jaki używali ludzie nie znający naszej technologi i odkryć nau ...  wyświetl więcej

  klima,  26/01/2009

Widzę ze wyznajesz zasadę naszego p.Prezydenta obrazić kogoś z imienia to zło nazwać upośledzonymi miliony to nic wielkiego.

Chrystusa nie "krystusa" ale o tym byś wiedział gdyby cię w ogóle interesował temat na który się wypowiadasz.
Co religia czy wyznanie ma wspulnego z kościołem postawionym na 1 miejscu?
Czy ty wiesz czym jest schizofrenia?
Czy wiesz kim jest Ateis

...  wyświetl więcej

  klima,  26/01/2009

Cos sie mnie tak przyczepil Panie Anarchiusz ?

Nie wiem jaka prezydent wyznaje zasade bo go nie znam, po prostu.

Wiem kim jest Ateista i ma to duzo wspolnego z wiara.

Nie zgodze sie z toba. Wiara to nie tylko nadzieja, zalezy o jakiej wierze mowimy. Bo czy wierzenie w to, ze nie jestesmy sami we wszechswiecie - to nadzieja ?
Ale tego nie wiem, wiec wiedza schodzi do

...  wyświetl więcej

Ateista wierzy w COŚ nie wierzy Tezą podawanym przez święte księgi.
Powiedz mi gdzie Taoiści oddają czczą stwórcę oddają mu cześć skoro Tao mówi o świecie i jego prawach !
Powiedz mi czy buddyści mają obowiązek rozmowy ze stwórcą?
Powiedz mi czy Gaiści i podobni wogule wieżą w jakiegoś stwórcę

Życzę ci tego żebyś był traktowany jak sam traktujesz innych :D Ty mi życzys

...  wyświetl więcej

Aleś sobie hobby znalazł Anarchiuszu, karmienie trolla :] Przecież sam przyznał się że wypowiada się na temat czegoś czego nie zna, czy trzeba mówić/pisać więcej ? Jaki sens i wartość takiej rozmowy ?

Nie wiem mam dzisiaj jakiegoś totalnego doła muszę się czymś zająć bezsensownym bo na sensownym się skupić nie mogę :)

Albo czekam aż troll zacznie gryźć bo potrzebuje emocji która mnie z tego dołka wyrwie :)

Po chwili zastanowienia dodam że komuś bym dogryzł ale nie chcę atakować i wyżywać się na ludziach którzy na to nie zasługują :)

Jakbyś znał lokację innego trolla to daj mi znać (dzisiaj oczywiście ) ;)

To może wstań sprzed kompa, idź się upij albo obij komuś twarz ? Oba zajęcia gwarantują wysokie stężenie bezsensu :)

jeszcze pół godzinki już mi wracają procesy myślowe do normy ;)
Obicie komuś gęby niestety wiąże się z wizytą policji w mojej dzielnicy więc odpada ;)
Picie w celu upojenia to nie dla mnie czuje się wtedy bardzo nieswojo :D A tak robię sobie małą terapię podnoszącą moją samoocenę ;)

  klima,  26/01/2009

"Wierzenie w to że jesteśmy sami we wszechświecie to nadzieja w naszą wyjątkowość. "

Tak ale to twoje zdanie, ja tak nie uwazam, wedlug mnie sie mylisz.... z prostej przyczyny, czlowiek wcale nie jest wyjatkowy. Chyba, ze sam w to wierzysz i stad taka twoja wypowiedz. Ja wierze ze nie jestesmy sami we wszechswiecie, a nie w to ze jestesmy wyjatkowi / lub bo jestesmy wyjatkowi.

Schi

...  wyświetl więcej

Nie rozumiem skąd wziąłeś to stwierdzenie, że ateista nie wierzy tezom?
A theos to jest przeciwny bogom, bogu.
Przeciwny tezom to by był a thesis.

  klima,  25/01/2009

A i zapomnialem o najwazniejszym.... czy jedzenie miesa na wigilje to zmiana przepisow kosciola czy bog tak chcial ? Czy ktos z kontaktujacych sie z naszym o wielkim panem moglby to mi wyjasnic ?

Ja osobiscie stosuje stara tradycje, tylko rybie mieso jem.

No to rzeczywiście muszą być stare przypuszczam że ludzie pierwotni już kutrami w sieci łowili te rybki.

PS: A kto tu pisze o jedzeniu mięsa na wigilię? A te stare tradycje to tylko dla upośledzonych umysłowo są bo przecież każdy myślący nowoczesny człowiek je tylko zboża modyfikowane genetycznie.

Tak poza tym :) Świetny Artykuł.

  kristian,  28/01/2009

"Patrzcie, co bajka o Jezusie Chrystusie dla nas zrobiła". Papież Leon X.

I dziekuje bardzo- wszystko na temat jezusa chrystusa! I niech mnie ktoś nawraca- to ukręce łeb przy samej du...e.

nie próbuje cię obrazić ani zaprzeczać ale uważam że pod twoim komentarzem powinno się znaleźć:

MIMO WSZYSTKO CZYTAJCIE KSIĘGI ŚWIĘTE

  klima,  07/02/2009

bujaj sie z ta swoja ksiega

  ,  04/02/2009

Hmmmmmm...jak widzę tę udawaną dobroć klechów, to krew mnie zalewa.... Instytucja czysto komercyjna (daniny, nieruchomości, zbieranie na tacę, ulgi podatkowe w wielu krajach), a chyba najbardziej fałszywa ze wszystkiego, co Świat widział... Biedni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej -Kosciół zatuszował związaną z nimi historię i teraz nad Rio de Janeiro widnieje wielki posąg Chrystusa -Jedno wielkie kłamstwo.

Witam!

Dobrze przedstawiony zbiór faktów. Jednak nie wolno ignorować tego, czym było chrześcijaństwo, nim stało się organizacją. Nie wolno identyfikować Jezusa Chrystusa z kościołem rzymskokatolickim. Nie wolno patrzyć na Boga, Biblię i chrześcijaństwo przez pryzmat martwej organizacji kk. Pozdrawiam!

  contra,  16/03/2009

Przyznaje,ze czytalam to wszystko z oczami,jak latajace spodki UFO i szczeka opadnieta na moje wlasne biurko XDWiele z tych faktow bylo mi znane,ale i tez wiele umknelo mojej uwadze podczas wieloletniego juz badania poczynan 'Najstarszej Mafii Swiata*.Kosciol za to wszystko sam sie powinien spalic na stosie ze wstydu a ludzie zagorzale broniacy tej isntytucji,powinni czytac ten artykul na sniadani ...  wyświetl więcej

  Rave,  21/04/2009

Tak was czytam i coś mi się tu wydaje śmieszne. Otóż większość z was jest w opozycji do KK, sam znam osobiście sporo takich ludzi, ale cechuje ich jedno...wielka obłuda. A wiecie dlaczego?
-Uważają się za ateistów, niewierzących itp. a obchodzą boże narodzenie, wielkanoc itp. katolickie święta...jest to poprostu psychiczna paranoia i wielka obłuda!
A jak jest z Wami?

Pozdrawiam

  mARK m,  14/05/2009

Musisz zrozumieć, że każde święto staje się pewną uroczystością dla jednych bardziej jak folklor rodzinny a dla drugich jako przeżycie relgijne. Obchodzimy wielkanoc czy wigilię jako uroczystości rodzinne, kiedyś to pewnie i było w tym sporo pierwiastka religijnego, ale od tego czasu sens ich uległ deformacji wraz z rosnącą laicyzacją. Teraz to dla nas święto RODZINNE, wspólne spędzanie czasu, roz ...  wyświetl więcej

Ze mną jest tak, że do kościoła nie chodzę, że mam nadzieję, że ktoś tam, coś tam jest poza tym światem ale na razie ani ja ani nikt inny nie może tego dowieść. Dla mnie religie to są tylko zbiory zasad, światopoglądy, sposoby oddawania czci temu w co się wierzy.
Zostałam ochrzczona w wieku 6 lat, mimo że moi rodzice podobnie jak ja nie deklarują żadnego wyznania. Chyba uznali, że tak będzi ...  wyświetl więcej

Swietny tekst, otwiera oczy, pozdrawiam.

1648 r. - Na fali antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów.
to jest dobre muszę powiedzieć, dla nie znająchy z Polskiej historii, przypominam że to okres potopu Szweckiego. Po Polsce maszerowały półki, luteran i kalwinów mordujących żydów i katolików. jej owocem jest zmniejszenie populacji w Rzeczypospolitej o 25 %

1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Koś

...  wyświetl więcej

  dapit,  14/06/2009

Czytając wasze wpisy zastanawiam się czy macie, choć trochę pojęcia na temat Biblii i historii chrześcijaństwa???. Zacznijmy może od tego, iż faktem jest, że w 120 r, n. e. - jest wzmianka o chrzcie wodą, ale biblia (nawet apokryfy) mówią, że chrzczono już w czasach Jezusa -Jan Chrzciciel'' . Następnie Jezus powiedział ,, Idźcie i chrzcijcie wszystkie narody....''. Tak, że już od wypowiedzenie tyc ...  wyświetl więcej

@dapit.
"Zacznijmy może od tego, iż faktem jest, że w 120 r, n. e. - jest wzmianka o chrzcie wodą, ale biblia (nawet apokryfy) mówią, że chrzczono już w czasach Jezusa -Jan Chrzciciel'' . Następnie Jezus powiedział ,, Idźcie i chrzcijcie wszystkie narody.... Tak, że już od wypowiedzenie tych słów apostołowie chrzcili Duchem Świętym ( nie wodą )."

Przeczytaj jeszcze raz komentowany a

...  wyświetl więcej

  dapit,  14/06/2009

Widzisz sam chrzest ( też współcześnie ) jest egzorcyzmem - wypędzeniem złego ducha ( szatana ). Przez chrzest rozumie się dokonanie obrzędu wypędzenia złego duch ( zmazania grzech pierworodnego).
Pewnie ty masz na myśl samo zjawisko opętania człowieka na którym odbywa się obrzęd egzorcystyczny - i do tego się odnosisz.( Przy odprawianiu egzorcyzmu współcześnie też używa się wody święconej) ...  wyświetl więcej

@dapit
"Takim przykładem są choćby psalmy. W oryginale są tak przepełnione Duchem Boga, że nie jest możliwością przełożenie ich na język polski ( nie ma takich słów),"

Mam rozumieć iż Jehowa ze swoimi zastępami rozmawia wyłącznie po aramejsku ? :)
Polecam dopracowanie stylu wypowiedzi oraz ortografii/interpunkcji, śmiesznie wyglądają tak liczne błędy w zestawieniu z licznymi

...  wyświetl więcej

  dapit,  15/06/2009

Jest tyle błędów bo jestem dysortografikiem - ale jaka kogoś to razi to z góry PRZEPRASZAM

Dysortografia (jak ja uwielbiam wszelakie DYS-schorzenia, tak pomocne w trudnym procesie edukacji) nie wyklucza używania narzędzi sprawdzających pisownię. Można to zrobić również ręcznie, ze słownikiem w ręku, uważam iż jest to wspaniała forma leczenia wspomnianej dysortografii. Szkoda iż nie znalazło się w komentarzy miejsce na jakieś merytoryczne uwagi, choćby i z błędami w pisowni. Fatalnego stylu wypowiedzi dysortografia (trudne słowo :) ) również nijak nie tłumaczy.

  makos,  18/06/2009

Jesteście śmieszni. Nie zapominajcie, że kościołem zarządzają tylko ludzie, którzy nie zawsze mogą mieć dobre intencje, Hitler np. przecież został wybrany w wyborach, w kościele mogły zdarzyć się podobne błędy.
Chciałbym także zauważyć, że nie doceniacie tego dobrego co kościół robił/robi. Popatrzcie sie na kraje Azji i Afryki gdzie nie ma chrześcijaństwa i zauważcie jak oni są zacofani... ...  wyświetl więcej

Za przeprowadzenie dowodu z ignorancji (własnej) serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz pozostałych czytelników. A teraz gorąco zalecam zapoznanie się z poruszonymi zagadnieniami, na tyle aby podnieść poziom wiedzy o nich ponad obecne zero. Pozdrawiam serdecznie :)

O co się kłócić ludzie. Można wytykać sobie jakieś szczegóły bez końca... i po co? Ja osobiście wierzę w to co napisał autor, wierzę w to że kościół popełnił niewybaczalne błędy, ale nawet teraz nie potrafię przestać wierzyć w Boga, bo w życiu potrzebna jest jakaś wiara. I co jedni zaraz mnie zaatakują, ponieważ wierzę w swoje racje. I po co? To jest tylko moje spojrzenie na świat. Wy macie inne, ...  wyświetl więcej

Twoja wiara jest twoją wiarą, nic mi do niej. Problem pojawia się wówczas kiedy wierzący chcą aby wszyscy żyli wg. zasad wynikających z ICH wiary. Przykładowo Ty wierzysz w istnienie duszy, ja natomiast w nic takiego nie wierzę. Tak więc Tobie prawdopodobnie leży na sercu los "mordowanych" embrionów, ja natomiast mam to głęboko ... .
Nie mierz również wszystkich swoją miarą, to iż Tobie do ...  wyświetl więcej

  Eart,  01/07/2009

aborcja jest fajna, in vitro jeszcze lepsze a Watykan to złodzieje. (Ciekaw jestem reakcji, ale czy pisząc to w nawiasie przypadkiem uniknę krytyki?)

Właśnie przeczytałem artykuł i wszystkie komentarze.
Nie jestem historykiem, ale informacje zawarte w artykule wydają się być prawdziwe, zwłaszcza, że sama Biblia to potwierdza. Nie wszystkie informacje są jednak precyzyjne i pełne.
Oto przykład takiej informacji:
"539 r. - Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej."
Według moich źródeł, dominacja papieska roz ...  wyświetl więcej

W 1234 roku trytonowy interwal połowy oktawy ochrzczony mianem Diabolus in Musica (Diabeł w muzyce) został usunięty przez Papierza Grzegorza IX (zakaz ten obowiązuje do dziś). Kościół najwyraźniej wiedział że tryton może ujawnić symetrie w muzycznej harmonii i otworzyć wrota do "cielesnej wiedzy" o występujących w ciele harmonikach.
W zamian tego kościół głosił system franszyzy z godnie z k ...  wyświetl więcej

Interwał trytonowy jest po prostu DYSONANSEM i jako taki nie pasował zarówno do średniowiecznej jak i późniejszej estetyki. I nie ze względów religijnych, ale właśnie muzycznych-estetycznych nie był używany przez żadnego wybitnego muzyka do czasów współczesnych. Pojawił się dopiero w jazzie (gdzie w niektórych nurtach próbowano szokować dysonansami) oraz... w muzyce bliskiej satanizmowi: Black Sab ...  wyświetl więcej

  tomino,  03/02/2010

"rzeczy nieestetyczne" - to tak jak kobieta jest nieczysta...??? Prawdziwy katolik...... ehh

  tomino,  03/02/2010

Franszyza to dobre słowo/określenie na ten system.
Jak spróbujesz sam coś zrozumieć/wykonać to dostajesz po łapach od kościoła, a potem Cie jeszcze wyklną ekskomuniką. (klątwy to element czarnej magii. [a kościół zapiera się ze stoi za Bogiem...] Na szczęście działają tylko wówczas jak się w nie pokłada wiarę, nie wierząc w klątwy nie zadziałają one na Ciebie)

  balwiki,  15/08/2009

Super, naprawdę wspaniały artykuł.

To największa legalna sekta niestety!

Dziekuje za streszczenie...
Wiara w Boga, lub w cos co jest potezniejsze od nas ludzi - tak
Wiara w kosciol, w religie - nie - dla mnie to nowoczesne niewolnictwo.
Posiadamy wolna wole, i to MY tworzymy religie, to jest nasze dzielo - obudz sie...

Oczywiście, że posiadamy wolną wolę. Tak samo jak posiadasz wolną wolę:
1. Wsiadając za kierownicę samochodu - możesz jechać zgodnie ze znakami drogowymi i przepisami Kodeksu Drogowego, możesz się na te przepisy "wypiąć" ryzykując, że nie dojedziesz, że zabijesz siebie i/lub innych.
2. Gdy kupujesz dowolne urządzenie, np. I-phone'a - możesz najpierw przeczytać instrukcję i zgodnie z ...  wyświetl więcej

  ludanaca,  03/01/2010

@Kuba Niziołek
Oczywiscie potrzebujemy instrukcji, takie sa prawa Boskie i ziemskie.
Tylko podaje przyklad: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
A czego ucza nas w kosciele? Modlitwy do Swietych itp. Tyle do instrukcji.

  tomino,  03/02/2010

Popieram "tyle co do instrukcji" :)

  tomino,  03/02/2010

"Tak więc po ich owocach poznacie ich".
Ten film jest dobry. Polecam.

Jezus powiadał:

21. „Strzeżcie się fałszywych proroków i skrybów, którzy przychodzą do was w owczym przebraniu, lecz wewnątrz są jak wygłodniałe wilki, każąc wam o uległości względem sanktuarium, fałszywych bóstwach i bogach, ucząc uległości wobec idoli i fałszywych nauk.

22. „Wystrzegajcie się ty

...  wyświetl więcej

Panie Janku dzięki za filmik,bardzo dobry,

  Gamka  (www),  21/11/2009

Wspaniały artykuł !

swietny artykol. warto go przeczytac, by zrozumiec, jak bardzo przez wieki zacierano fakty, po to tylko, by miec nas-wiernych pod kloszem wiary. wiele ciekawostek jest w nim wymienionych, o ktorych nigdy nie slyszalam. pozdrawiam serdecznie i zapraszam do poczytania o Grecji, a za kazda ocene i kazdy komentarz bede baaardzo wdzieczna. pozdrawiam goraco ze slonecznej Grecji.

Dziękuję za artykuł i komentarze.
Dla mnie obecnie religie, każda z nich, są farsą. Żadna z religii nie spełnia swojego podstawowego zadania.

  feniks57,  08/12/2009

@ Kuba Niziołek To wszystko zależy jaką historię się czyta , tą prawdziwą czy tą polecaną przez krk , mającą za cel pomniejszenie swoich zbrodni. Radził bym zejść z chmur na ziemię.

  feniks57,  14/12/2009

@Kuba Niziołek
" Więc to ja stąpam mocno po ziemi i trzymam się faktów. " - od żartów to ja tu jestem

Dziękuję za artykuł i komentarze.
Dla mnie obecnie religie, każda z nich, są farsą. Żadna z religii nie spełnia swojego podstawowego zadania.

Tylko SEKTA kk łamie przykazani BOŻĘ ,przeczytaj a może zrozumcież .
BIBLIA dla nich nic nie znacz bo idą jak owce na żeś za swoim GURU .
Zacznijcie studiować SŁOWO BOŻE tozrozumiecie.
(1) Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: (2) Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (4) Nie będziesz

...  wyświetl więcej

Rozbudowywanie w ludziach Miłości, Prawdy, Współpracy, Dobra.

  feniks57,  14/12/2009

np.błogosławiony José de Anchieta, " wybitny " głosiciel Dobra , Prawdy i Miłości.

Lub równie błogosławiony Alojzije Stepinac, beatyfikowany notabene przez niejakiego santo subito, tak samo jak i de Anchieta.

  tomino,  03/02/2010

Mahatma Gandhi.

  Elba,  13/12/2009

Dobry artykuł! Wspaniały,bo wywołał tak potrzebną w naszy świecie dyskusję. Akurat czytam "PRZEBUDZENIE" A.de Mello i w rozdziale KRAINA MIŁOŚCI znalazłam fragmenty pasujące do toczacej się tu dyskusji:
... Był sobie człowiek, który wynalazł sztukę rozpalania ognia. Wziął więc swoje narzędzia i powędrował do pewnego plemienia żyjącego na północy, gdzie było bardzo zimno, dotkliwie zimno. Na ...  wyświetl więcej

  Elba,  16/12/2009

Dostrzegłeś Kuba, że liturgie przeżywane są przez ludzi bez większych uniesień. Dodam jeszcze, że dzieje się zawsze tak, gdy człowiek podświadomie wyczuwa jakiś fałsz lub przymus, bo przecież Bóg obdarzył człowieka rozumem i wolną wolą, a drugi człowiek pozbawia nas tego Daru Bożego narzucając sposób myślenia czy postępowania. Dusza ludzka cichutko buntuje się, nie słyszymy jej głosu, ale odczuwam ...  wyświetl więcej

ciekawe, bardzo ciekawe, a dyskusja jeszcze ciekawsza, daje punkty

  lechu20,  21/01/2010
  feniks57,  28/01/2010

"Jak ten artykuł powstał na bazie prac historyków to ja jestem kosmitą! " - tak Jaszczurem z Oriona.

  tomino,  03/02/2010

Jesteś kosmitą bo mieszkasz w kosmosie :)
A może jesteś tak ślepy, że aż nie dostrzegasz tego? Co do kosmitów spoza naszej planety to bywają mądrzejsi od naszej populacji ziemskiej...

  flijoye,  26/01/2010
  feniks57,  27/01/2010

@ flijoye,
Sądząc po argumentacji i użytych słowach mam wrażenie , że jesteś księdzem. Mylę się ? Tak z ciekawości pytam.

  tomino,  03/02/2010

Heretyk to dla kleru ktoś kto obnaża przed ludem całą prawdę o kościele i jego poczynaniach. Nazwali ich heretykami a ludowi wpoili ze to najwięksi wrogowie kościoła............................

  lechu20,  28/01/2010
  feniks57,  28/01/2010

Masz taką samą wiedzę jak wspomniany Kuba Niziołek. Od kiedy to ateizm nawołuje do zbrodni ? Zanim coś napiszesz to poczytaj ( ze zrozumieniem ) bo sam wychodzisz na idiotę.
cyt. " Ateizm np. komunizm pozbawił wiele milionów ludzi życia " - od kiedy ateista = komunista ?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ateizm
...  wyświetl więcej

  lechu20,  28/01/2010
  feniks57,  28/01/2010

Cóż odpowiedzieć na tak bzdurny komentarz? Widać jesteś wiernym słuchaczem RM , a jak już kiedyś napisałem, mają oni wyprostowane zwoje mózgowe. Wiedza płynąca z tego radyjka nie dorasta do pięt wikipedii. Powtarzasz jak mantrę , że ateiści to zbrodniarze. Żyj sobie dalej w tym urojonym świecie. A taki kamyczek do twojego ogródka
http://www ...  wyświetl więcej

  w84u6  (www),  28/01/2010

http://www.tinyurl.pl/?L1dkniE3
http://www.tinyurl.pl/?eG03OW4T
Hitler - katolik, Stalin wychowanek seminarium prawosławnego; faszystowski papież Pius XII; dyktator Słowacji - ksiądz katolicki Tiso; Stepan Bandera - unita (czyli - poddany Watykanu) syn proboszcza parafii!
Himmler - kato ...  wyświetl więcej

  feniks57,  28/01/2010

I jak widać wynieśli z młodości i stosowali w życiu porządne katolickie wartości.

Żaden z nich nie został wychowany w ateistycznej rodzinie, ale każdy z nich tępił w czasach swoich rządów religie i był ateistą. Papieże też się sprzedawali, było nawet kilku papieży iluminatów (tacy agenci, tajniacy), nie musi to znaczać, że od razu cała religia jest zła. Takie jest moje zdanie na ten temat. W końcu w obozach koncentracyjnych zginęło mnóstwo katolików, nawet kler, zakonnice i jeszcze taki np. Maksymilian Kolbe.

  w84u6  (www),  29/01/2010

Maksymilian Kolbe to taki przedwojenny Rydzyk,
http://www.tinyurl.pl/?uoM2x9ty
Nie znamy motywacji Kolbego w obozie.

  Ivi,  29/01/2010

bez przesady. Rydzyk za nikogo życia by nie oddal :P
a tak w ogóle to miłego dnia:D

  feniks57,  29/01/2010

@stachubajan,
" Żaden z nich nie został wychowany w ateistycznej rodzinie, ale każdy z nich tępił w czasach swoich rządów religie i był ateistą. " - na jakiej podstawie wyciągasz takie wnioski ? Przeczytaj sobie " Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi - bilans tysiąca lat " - autor Joe Heydecker i Johannes Leeb. Zbrodniarze oczekujący na wykonanie wyroków w celach nadal byli praktykującymi ka ...  wyświetl więcej

  w84u6  (www),  29/01/2010

W ogóle to dobry wieczór ;) Ivi
Znowu bąki zbijasz? a ja muszę pracować :(

  Ivi,  29/01/2010

ja dopiero przyszłam:D
dobry wieczór;)

  lechu20,  29/01/2010
  w84u6  (www),  29/01/2010

"a jestem osobą młodą"
no to musi być karma, że bóg ci w tak młodym wieku rozum odebrał....
http://piv.pivpiv.dk/

  feniks57,  30/01/2010

@ lechu20,
"Człowieku jaki z ciebie jest głupiec." - wolę być myślącym głupcem , który poznaje prawdę , niż " mądrym " który bezmyślnie wierzy i daje sobą manipulować.
"Dla takich jak ty każdy katolik, który nie nabierze się na wasze kłamstwa musi być od razu moherem." - udowodnij , że historia katolicyzmu i metod jakimi się posługiwał to kłamstwo. Tylko nie podawaj linków do stron k ...  wyświetl więcej

  puma,  26/05/2010

"Ateizm np. komunizm " no przecież jak jeszcze raz przeczytam takie porównanie to chyba krew mnie zaleje ;/

To ,że ktoś nie wierzy w Boga to nie znaczy , że zaraz jest ateistą ,Hitler ateistą nie był bo sam stworzył religię w swojej Rzeszy , która była mieszaniną staro pogańskich kultur germańskich i skandynawskich , okultyzmu i własnych teorii

zgadzam się, w myśl zasady kto nie jest z nami jest przeciwko nam

''200 r. Ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli na równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.''

A co z Apostołami i diakonami? Słusznie ktoś zauważył, że w tym samym artykule powyżej napisano: "156 (lub 167) r. Po męczeńskiej śmierci biskupa Polikarpa''

Jak to kłamstwo

...  wyświetl więcej

  tomino,  03/02/2010

Cytuję "lechu20": "Mógłbym wyjaśnić wszystkie kłamstwa, nawet te bzdury z inkwizycją, ale szkoda na to czasu! I tak wszyscy przeciwnicy Kościoła mają wyprane mózgi i nie potrafią myśleć samodzielnie."

Nie prawda, to oni właśnie starają się myśleć samodzielnie. Tacy jak wy jesteście manipulowani przez kler i tylko wydaje się wam, że myślicie samodzielnie. Podajesz cytaty z biblii kiedy nie

...  wyświetl więcej

  RAFAŁ,  01/03/2010

stachubajan, to co ty piszesz w swoim poście to dopiero głupota. Palenie na stosach- smierć w kilka sekund !, a co powiesz na gotowaniu w oleju, czy wielo godzinnych torturach, na które wydał zazwolenie w 1252 roku Innocent IV. Poiformuję cię jeszcze, że na narzędziach tortur widniał napis “chwała niech będzie panu” aj jaj jaj jajjjjjjaj

Bardzo pouczający artykuł. Człowiek o tyle faktach nie wie :-(

I się nie dowie dla prawdziwego katolika ten artykuł to czysta prawda.Ale dla kogoś kto choc troche wieży w naukenp:powstanie świata wielkie bum.A dla prawdziwego Chrześcijanina nauka jest kłamstwem.Raz ktoś powiedział nauka bez wiary jest kulawa wiara bez nauki jest ślepa.

  Gorg,  01/04/2010

stachubajan: może i liczba ludzi, którzy zostali spaleni na stosach została zawyżona (nie jestem historykiem i nie mi oceniać wiarygodność tej informacji), ale to i tak bestialstwo. Czy według ciebie liczba ofiar, które zginęły podczas krucjat też jest zawyżona, a może uważasz, że tamci ludzie to też byli "w większości" gwałcieciele, złodzieje i mordercy?
Co do twojej wypowiedzi na temat Hi ...  wyświetl więcej

  ania123,  24/04/2010

Dlaczego nie wspomniano o usuwaniu imienia Bożego z Biblii...

Bardzo dobry artykuł :), ale to z pewnością nie wszystkie informacje na temat.

W temacie religii, polecam zapoznać się z książką Tadeusza Niwińskiego: "Bóg Einsteina". To książka, która pomaga lepiej zrozumieć kwestię wiary, duchowości, Boga.

W wakacje Tadeusz Niwiński jest w Polsce, będzie można spotkać Go osobiście na spotkaniach i warsztatach, które będzie prowadził. Zainteresowanych zachęcam do zapoznanie się z harmonogramem na stronie: www.amz.org.pl.

Pozdrawiam!

  cck,  07/07/2010

wzmianka o przymusowum celibacie w XII w. jest fałszywa. Celibat był praktykowany i uznawany dużo wcześniej, być może już za czasów pierwszych braci benedyktynów.

Racja! To potwierdza tylko, że autor komentowaneo przez nas artykułu nie ma pojęcia o historii!

  tewie,  10/07/2010

Już to raz gdzieś powiedziałem, niemniej powiem i tu - oto ślepi ślepych prowadzą i prowadzić będą. To według mnie kwintesencja całego artykułu i bieżącej oraz przyszłej dyskusji o nim. Nie wierzę w przypadek. Artykuł spełnia swoją funkcję i jest według mnie o tyle pożyteczny, aczkolwiek mało odkrywczy, że w dyskusji pod nim obnaża się nasza indywidualna postawa. Zamiast się wykłócać o to co jest, ...  wyświetl więcej

  Uroda Wdziek  (www),  19/08/2010

Dobry wpis autorowi daje 5+ za ten artykuł

Przyznaje racje tym którzy radzą zajrzeć "w głąb samych siebie" i dodam za ewangelistą Mateuszem: Mt 7,15-23 - "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze" [...] ; dalej zaś Św. Mateusz piszę - "Wówczas wielu zachwieje się w wierze [...] jedni będą drugich nienawidzić [...] ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. [...] " >> September, 2010. - Ryszard Bubula.

  Człowiek  (www),  15/09/2010

Zanim ludzie zaczną rozumieć, w co faktycznie wierzą, może minąć wiele lat. W obecnej chwili rozum ludzki jest zdolny rozumieć to, co zostało przeniesione z ubiegłych pokoleń. Nic nowego w kwestii wierzeń człowiek nie odkrył. Postępuje jak dobrze wyszkolone zwierzę i powtarza to, co przekazało mu jego ostatnie pokolenie.
Czy mówimy o osobie wierzącej w Boga, czy też osobie niewierzącej, to ...  wyświetl więcej

  mrob,  11/01/2011

swieta prawda :)

  agnesss,  21/02/2011

Bardzo rzadko zdarza mi się przyznać komus rację, jednak w tym przypadku jestem skłonna to zrobić. Może nie ze wszystkimi Twoimi opiniami, aczkolwiek z większością.
Dla mnie religie -mam na myśli każdą jedną, są dla ludzi słabych, wygodnych, biegnących z nurtem rzeki, bojących się wychylić, zastanowić, przemyśleć. Najprościej w życiu, gdy dzieje się coś źle, rzucić się na kolana i prosić o ...  wyświetl więcej

  K.M.F  (www),  19/10/2010

Strasznie długo czekano z tym zwyczajem "całowania nóg Papieża" - jak dla mnie to skandal. Od tego powinno się zacząć!

Dla rzetelności :
GDZIE BIBLIOGRAFIA ?
Wiem - to nie praca mgr i dr, ale takie fakty by były wiarygodne
muszą mieć potwierdzenie w naukowej bibliografii.

katolicy sa bardzo zaslepieni w swoja religie oraz w to co mowia ksiaza ja sama bylam chowana r rodzinie katolickiej i myslam ze to prawdziwa religia lecz niestety ta religia jest bardzo przeklamana!!ksieza dodaja i odejmuja z bibli robia tak dla wlasnej wygody a katolicy im wierza zamiast czytac samemu biblie. dla katolikow jest niedoprzyjecia fakt ze ich religia moze byc nie prawdziwa i wola zyc ...  wyświetl więcej

  agnesss,  21/02/2011

Od zawsze interesowałam się historią kościoła. Na studiach miałam genialnego historyka, który "oświecił" studentów. Od tamtej pory moja noga w kościele nie stanie.
Znałam wiele faktów opisanych powyżej, jednak dowiedziałam się z tego artykułu wielu nowych ciekawych rzeczy.

Polecam książkę "Szpiedzy papieża" -naprawdę godna uwagi.

Nie od dziś wiadomo, że wszystkie wiary i religie świata można śmiało określić mianem- sekta.

@agnesss: Trzeba było najpierw zweryfikować ''wiedzę'' tego manipulatora historyka z innymi źródłami! Oj widać, że studenci to ciemna masa podatna na manipulacje profesorków masonów!

  zimek,  16/05/2013

Eksperyment marksistów z ZSRR nie wypalił. Jak wiadomo: nędza, głód, itp. Narzucona siłą przez reżim ideologia antykatolicka nie przyjęła się w sercach ludu. Do tego ruchy ludowe w Polsce (Solidarność), potem w NRD (wschodnie, komunistyczne Niemcy) i tak dalej. Trzeba było zwrócić wolność. Ale czy tak łatwo się poddali? Nigdy w życiu! Marksizm dalej indoktrynuje. Tym razem zmienili taktykę: człowi ...  wyświetl więcej

A niech każdy wyznaje religie jaką chce, byle by tylko nie wyrządzał tym krzywdy innym. Czy wiarę, duchowość w ogóle powinno się instytucjonalizować? Instytucjonalizowanie tego co duchowe zawsze wywoła tworzenie nieduchownego i otwiera pole do manipulacji innymi. Religie, choć mają liczne wady spełniają tez ważną role, są rzekami, którymi płyniemy by dotrzeć do oceanu jakim jest Bóg - czyli do …samego siebie.

Oj joj joj, to się naczytałem nowości, które po utwierdzają mnie po raz kolejny, że z religią trzeba ostrożnie, a najlepiej to w swoim domu i dla siebie ją zostawić. Ech, biedne ludki, najbardziej mi zał tych czarownic ;) Może coś dobrego by z tego wynikło ;)

  manis,  25/04/2011

4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś ła ...  wyświetl więcej

Nie potrafisz interpretować Biblii! Jakie 4? Jakie 5? To 4 i 5 to przecież 1 (''nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną'') Po co w Dekalogu powtarzać kilka razy to samo???

  v3go,  18/05/2011

super !

  wembley  (www),  24/05/2011

Ciekawy artykuł, a to że kościół ma daleko do Biblii, to wiadomo nie od dziś. Szkoda, że kościół jako instytucja tak daleko odszedł od tego, co jest w Piśmie Świętym.

Jak daleko się odsunęli od pisma przekonałem się niedawno - oni mają wspólne szkolenia jak reagować na pewne "grzechy" wiernych - np. nie obchodzi ich już czy jesteś dobrym człowiekiem tylko jak często chodzisz do kościoła murowanego.

  baba_jaga  (www),  30/05/2011

A to fakt. Mój kuzyn przygotowuje się do bierzmowania i ostatnio stwierdził, że dla księdza jest najważniejsze, ile kto ma "haczyków" na całej liście obowiązkowych do odbębnienia nabożeństw niż to jak się zachowuje, co robi i jak się odnosi do drugiego człowieka.

Boże przebacz im ,bo dla tych samych powodów, co Ciebie zabili nie wiedzą ,co czynią i nie pomoże im dogmat o nieomylności papieża, który też sobie nadali.

Niby Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to ta sama osoba a jednak ludzie nie zabili Boga tylko jego syna - żeby to zrozumieć trzeba chyba studiować teologię.

  ayden  (www),  05/08/2011

Brawa dla autora, że nie bał się odkopać tych odważnych faktów. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków, gdyż pewnie niektóre fakty są trochę przeinaczone przez historię, jednak o pewnych rzeczach lepiej jest po prostu wiedzieć i mieć świadomość.

  jerus1x  (www),  23/09/2011

Widzę po niektórych minusowych komentarzach, że artykuł budzi duże kontrowersje - i dobrze. Koło tych faktów nie można przejść obojętnie.

  erin,  09/10/2011

Władza i pieniądze użyte w niewłaściwy sposób to największe zło tego świata.

  Adam Ren  (www),  23/10/2011

Ha! czyli kult świętych (raczej pogański w swej istocie) był obecny prawie od początku...

Pogański? Już w Nowym Testamencie masz napisane jak byk o świętych! Patrz Apokalipsa św. Jana!

Z tego wynika że ze wszystkich wierzeń chrześcijańskich, wiara katolicka jest najbardziej krwawą ,pazerną ,zboczoną i obłudną. I nie ma się co dziwić że papieże zabraniali czytania i tłumaczenia biblii na języki narodowe nawet pod karą śmierci.Bo to katolicyzm najbardziej odszedł od nauk Jezusa

Z tego wynika, że masz najbardziej wyprany mózg! O religijnych zbrodniach Majów i Azteków nie słyszałeś? O zbrodniach Islamu pewnie też nie? A o mordach religijnych dokonanych przez buddystów?

A jak protestanci bez sądu i jakichkolwiek badań mordowali dzieci, bo uznawali je za czarownicę? Co nie słyszałeś o tym?
Poczytaj sobie jeszcze o morach religii niechrześcijańskich!

  fuhrer,  15/01/2012

Heh większość z tych niby nowin przedstawionych w tym artykule już znam od dawna i jakoś mi to nie przeszkadza wierzyć... dlaczego ?? bo wierzę w Boga i kieruję się zasadami wpisanymi w pismo święte a nie w instytucji pod szyldem ,,Kościół"

  zimek,  29/01/2012

Sprytnie spreparowane "prawdy" dla nieświadomej publiki. Sąsiad był złodziejem i tez miał podobne "prawdy" na swoje usprawiedliwenie (np. że każdy by kradł ale nie robi tego bo się boi wymiaru sprawiedliwości /np. Policji/).
Tak samo ostępca szuka wszelkich potwierdzeń słuszności swojej decyzji. Np. ww. gadanie, że "embrion" jest nieświadomy istnienia jest czystą spekulacją bo nie można teg ...  wyświetl więcej

przy 360 r. jest chyba błąd, bo wtedy odbył się synod laodycejski, który uznawał czczenie aniołów i innych zjaw, duchów, za bałwochwalczy...

Znalazłam ten artykuł korzystając z zakładki "Top 100", gdyż spodziewałam się przeczytać coś inspirującego. Jednak jestem rozczarowana poziomem dyskusji, w której brakuje konkretnych argumentów, a jest duży ładunek emocjonalny.
Zło w Kościele aż nazbyt widoczne jest od samych jego początków (już w Listach św. Pawła czytamy np. o przypadkach kazirodziwa wśród pierwszych chrześcijan)., gdyż t ...  wyświetl więcej

Nie kłam! Znam dobrze Listy Św. Pawła. On nie pisał o zboczeniach wśród chrześcijan, tylko opisywał degrengoladę moralną ludów, wśród których żyli chrześcijanie. W przypadku, który wspominasz Koryntian!

Kim są przeciwnicy Katlicyzmu:

- Feministki - Pierwszą feministką była Margareth Sanger. Zwolenniczka new age i rasizmu! Chciała, aby ludzi biednych pozbawiać płodności! Doprowadziła do powstania w USA ruchu eugenicznego, według którego kastrowano, a nawet uśmiercano murzynów, Indian, biednych i niepełnosprawnych. Feministki budziły podziw wobec Hitlera! A teraz feministki robią manify i p

...  wyświetl więcej

Może ktoś z was lewacy, antyklerykałowie i new age'owscy fanatycy odczepi się od Katolików i zacznie sie czepiać Azteków i Majów, których tak bardzo wychwalacie, a którzy to w jedno święto religijne potrafili wymordować kilkadziesiąt tysięcy ludzi wycinając im serca nożem!

  gibi,  15/08/2012

Przykro mi ale nie ma się kogo czepić. Niestety ale KK wymordował ich wszystkich :P

  zimek,  16/08/2012

Nie wiem w jaki sposób wierzysz ale bądź pewny, że gdyby Twoje wyznanie (nie katolickie jak mniemam) odniosło taki sukces jak KK, też by przyszli interesowni i też by robili interesy czasem kosztem innych. "Po owocach" - tak. Tych co dane mi było w Kościele jasno poznać przynosili dobre owoce. Przynajmniej tych pamiętam. A chcącemu szukać złych owoców nie trzeba życzyć powodzenia. Zawsze je znajdzie, choćby na kartkach papieru.


Odnośnie Konkwistadorów:

Po pierwsze Biskupi katoliccy z Hiszpanii i Portugalii w XVI wieku potępili świeckich konkwistadorów i monarchów za podbój Indian!

Po drugie Kortez nie był żadnym bandytą, tylko szlachetnym człowiekiem walczącycm z sadystycznymi fanatykami Aztekami! Proponuję wam nie słuchać propagandy medialnej szkalującej historię Kościoła, a zająć się faktami his

...  wyświetl więcej

  gibi,  15/08/2012

Szlachetnym jak całe działania KK.
Szkoda że jego "szlachetność" była ukierunkowana jedynie na zgarnięcie jak największej ilości złota. I to niezależnie od tego ilu musiał/chciał wymordować ludzi którzy stanęli mu na drodze.

Odnośnie Świętej Inkwizycji:

Obraz Inkwizycji, który funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni (jako synonim zła, zniewolenia myśli, czy wręcz totalitaryzmu) ukształtowany został nie w oparciu o rzetelne, oparte na źródłach historycznych opracowania na jej temat (których jest coraz więcej ), ale wziął się z antykatolickich uprzedzeń obozu protestanckiego, a następnie został pogłębiony przez wrogi

...  wyświetl więcej

Odnośnie cesarza Konstantyna i Edyktu mediolańskiego:

Edytk mediolański nie wywyższał Chrześcijaństwa ponad inne religie! Równał je tylko z innymi wyznaniami. Był bardzo korzystny, bo skończyły się prześladowania Chrześcijan!

Odnośnie Chrztu Świętego i wody święconej:

Już za czasów Jezusa chrzczono. Jezus został ochrzczony wodą przez św. Jana Chrzciciela. W Dziejach Apostol

...  wyświetl więcej

>> Za czasów pierwszych Chrześcijan najpierw chrzczono człowieka, a dopiero potem uczono go zasad wiary! <<

Coś ci się pomyliło!
W Biblii tylko wierzący, którzy złożyli swą ufność w Chrystusie byli chrzczeni – jako publiczne świadectwo ich wiary i utożsamienia się z Nim (Dzieje Apostolskie 2:38; Rzymian 6:3-4). Chrzest wodny przez zanurzenie jest krokiem posłuszeństwa po

...  wyświetl więcej

  zimek,  11/03/2012

>> Biblia nie odnotowuje jakichkolwiek chrztów niemowląt. <<
Wprost tego nie mowi ale jest mowa o chrzeczeniu całych domów.

>> Wprost tego nie mówi... .>>

Więc przyznajesz się do własnej interpretacji?

  zimek,  11/03/2012

To nie moja własna tylko Kościoła o ile dobrze się orientuję. Są w nauczaniu Pana Jezusa rzeczy objawione wprost oraz sa takie, które sobie Kościół uświadamiał po jakimś czasie.
[Ewangelia św Jana]
16,12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie.
16,13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.

J16, 13. Tak... tym duchem prawdy ma być KK? Razem ze swoimi dogmatami i zmianą przykazań? Ciekawe...

  zimek,  11/03/2012

A który zamiast KK proponujesz?
PS O jakie przykazanie chodzi?

O drugie i dziesiąte. Podać pełne brzmienie biblijne?

  zimek,  11/03/2012

Możesz podać. Biblii co prawda przed oczami nie mam ale o ile pamiętam, w ST nie było wyliczania tylko po prostu były przykazania.

Skoro nie masz biblii przed sobą znajdziesz je tutaj: http://biblia.w.interia.pl/htm(...)ia.html

Nic mi się nie pomyliło. W Dziejach Apostolskich są wzmianki o chrzczeniu całych rodzin, a co za tym idzie małych dzieci. Po drugie to ten, kto wyznał, że wierzy w Jezusa był chrzczony, ale całą katechezę wykładano mu dopiero po chrzcie. Wiem, że tak było i proszę mi nic nie wmawiać.

Całych domów, czyli całych rodzin (starożytne, bliskowschodnie określenie rodziny - dom). A co za tym idzie jak było tam niemowlę, to też je ochrzczono i nikt nie marudził!

  zimek,  11/03/2012

Jak łatwo rzucić byle ochłap (spreparowaną i zmanipulowaną papkę informacyjną) łakomej krwi lewicowej gawiedzi i już mamy towarzystwo wzajemnej adoracji o orientacji antykościelnej. Co za szlechetni młodzi ludzie w walce z bestialskim Kościołem. Rzeczywistość wygląda zapewne zgoła inaczej. Otóż to co głosi kościół a więc naukę Chrystusową - bliżej: wezwanie do porzucenia grzechu na rzecz życia wie ...  wyświetl więcej

  zimek,  11/03/2012

Dlaczego rozddzielacie pierwsze od drugiego a np 10-te to połaczenie w całość dwóch nakazów (co do zony i co do majątku)? Porównaj sobie z księgami: Wyjścia i Powt. Prawa.

Skoro nie masz biblii przed sobą znajdziesz je tutaj: http://biblia.w.interia.pl/htm(...)ia.html

  zimek,  11/03/2012

Dlaczego rozddzielacie pierwsze od drugiego a np 10-te to połaczenie w całość dwóch nakazów (co do zony i co do majątku)? Porównaj sobie z księgami: Wyjścia i Powt. Prawa.

>> Dlaczego rozddzielacie pierwsze od drugiego a np 10-te to połaczenie w całość dwóch nakazów (co do zony i co do majątku)? Porównaj sobie z księgami: Wyjścia i Powt. Prawa. <<

Po pierwsze: NIe rozdzielacie, tylko kościół katolicki złączył. Po słowach :
- Nie będziesz miał innych bogów obok mnie – następuje kropka, a to oznacza koniec zdania! Zatem, dalsza część stanowi

...  wyświetl więcej

  zimek,  18/03/2012

U mnie w Księdze Wyjścia po zdaniu "Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego." jest kropka. Dalej jest: "Nie będziesz pożądał żony ...".
Jeszcze nie zajrzałem na wskazana strone żeby się przekonac kim jesteście ale już widzę, że na pewno specjalistami od kropek i przecinków.

I pewnie na tej samej zasadzie funkcjonuje u was sobota. A co z tymi co mieszkają na granicy stref czasowych

...  wyświetl więcej

A co w Twojej biblii następuje po słowach "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!"?

Poczytajcie może coś o masonach i syjonistach. Oto ich plan:

''Dopóki będzie istnieć wśród gojów jakakolwiek moralna koncepcja porządku społecznego i dopóki każda religia, każdy patriotyzm, każda godność nie zostaną zlikwidowane, nasze królowanie na ziemi nie może nadejść...

Mamy przed sobą jeszcze długą drogę zanim będziemy mogli zniszczyć naszego głównego przeciwnika – Kościół ka

...  wyświetl więcej

  zimek,  13/03/2012

No, coś w tym być może (nie da się zaprzeczyć, że z Kościołem jakieś siły walczą). Ale sama konstrukcja tego wyznania jest dość infantylna i nie wierzę, że jest rzeczywistym wyznaniem jakiejś grupy. A tym bardziej nie wierzę, że tak po prostu została gdzieś opublikowana.

  zimek,  13/03/2012

Zimku, Twoja postawa i słownictwo (sabataje itd) świadczy o Tobie oraz, niestety, o Twojej wierze. tak Cię nauczył Chrystus?

Lechu, Robert Molnar pewnie się uśmiał za nazwanie go Protestantem czy innym - on akurat nie jest ani jednym, ani drugim - znam go. :-)
A jak sądzisz - dlaczego KK zlikwidował 2-gie Przykazanie o czczeniu obrazów, hmm?

  zimek,  17/03/2012

Co do słowa "sabataj" - tak mi się wyrwało spontaniczne określenie tych co się mają za chrześcijan a świętują sabat zamiast niedzieli.

Słowa o rzeźbach i obrazach nie wydają mi sie być drugim przykazaniem tylko dalszy ciągiem pierwszego. Po prostu czczono martwe posągi (i pewnie obrazy) jako bóstwa i Bóg zakazał tego jako że On jest Prawdziwy i Jedyny. O ile pamietam, ówcześni mieli nałogo

...  wyświetl więcej

Oczywiście, Zimek, że Dekalog to nie lista do odfajkowania, hehe! Jednak czemu KK miałby prawo zmieniać Prawo ST? CZEMU? Bo Bóg się pomylił? Już samo to wskazuje na wizję z księgi Daniela o bestii, która będzie zmieniała "czasy i prawa".
Skoronie masz potrzeby modlić się do (czytaj: w obecbności) obrazów, to do czego więc potrzebny Ci jest KK? ;-)
Bóg zbawia za przynależność? Albo mo ...  wyświetl więcej

  zimek,  19/03/2012

Oczywiście nie o samą formalną przynależność chodzi ale trwanie w Winnym Krzewie. Jeśli prowadziłem złe życie poza Kościołem a po powrocie dane mi było oderwać się od tego całego zła, to czy można nazwać taki stan rzeczy złym? Pisze "dane" bo niespecjalnie sie wysilałem gdyż sam z tym wszystkim zerwać nie potrafiłem. Parę razy zostałem przy spowiedzi "przymuszony" by to czy tamto odrzucić. I choć ...  wyświetl więcej

Nie zlikwidował. ''Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną''.

adziłbym ci przestać słuchać protestantów i jehowych.

>> Nie zlikwidował. ''Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną''.<<

To jest pierwsze! Nie drugie! Poza tym, gdzie zapodziały się słowa:
 Księga Wyjścia (Exodus)
(4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie

...  wyświetl więcej

  zimek,  25/03/2012

A czy w "waszym" dekalogu są słowa "ani wołu, ani osła, ..."? Poza tym co to za wyznawcy co się nie przyznają do własnej wiary? Dyskutujecie na forum ale własnego wyznania się zapieracie. Fałszem jedzie na odległość.

  zimek,  25/03/2012

Przepraszam za formę ale wypowiedzi ale zniecierpliwilem się czekaniem na przyznanie się do swojej wiary. W końcu Pan Jezus założył zwołanie zwane przez jednych Kościołem a innych np. Zborem. Św Paweł wyraźnie pisze o organizmie, którego jesteśmy członkami. Nie wierzę by osoby identyfikujące się z tym Zwołaniem nie stosowały krótkiego określenia swojej przynależności. Myślę, że zwykle są to Świadkowie Jehowy albo Adwentyści. I z jednym z tych dwóch prawdopodobnie mamy tu do czynienia.

  zimek,  25/03/2012

[PWT ]04,15 Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie -
04,16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety,
04,17 podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem,
04,1 ...  wyświetl więcej

Zimku, mogę mówić tylko za siebie! Odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się w jednyn z moich
komentarzy do artykułu pt: „Chociaż jeden mały dowodzik!”, autorstwa Janusza Dąbrowskiego.
Podaję link: http://eiba.pl/mowox
Chociaż znam Jacka W, to nie mogę udzielić ci odpowiedzi za niego. Najlepiej będz ...  wyświetl więcej

  zimek,  25/03/2012

> A widzieli? Czy Słowo Wcielone może mieć jakąkolwiek postać? Nie żartuj!

[J] 01,14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

[J] 14,07 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.
14,08 Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż na

...  wyświetl więcej

>> Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?<<

Może dlatego?
Biblia mówi, że nikt nie widział Boga (Ew. Jana 1.18) z wyjątkiem Jezusa Chrystusa. W II Księdze Mojżeszowej 33.20, Bóg mówi: „Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowie

...  wyświetl więcej

PS.

>> Czy możesz powiedzieć, że Jezus jest panem? Czy wierzysz, że zmartchwywstał?<< >> Co do przestrzegania Prawa co do joty dobrze rozumiem, że poddajecie sie również obrzezaniu?<<

Te pytania świadcza o tym, że nie dorosłeś do dyskusji! Gdybyś wszedł na podany przeze mnie link, wiedziałbyś że jestem nie wierzący, a co zatym idzie pytania nie trafione! Jeś

...  wyświetl więcej

  zimek,  25/03/2012

Nie bardzo rozumiem. Skoro jesteś niewierzący, po co bierzesz udział w tych dyskusjach i jeszcze mam wrażenie, że o Bogu wyrażasz się z szacunkiem i starasz się na swój sposób zabiegać o czystośc wiary (prawdę).

Co do muzułmanów - nietrafione bo rozmawiamy o Chrystusie i o Jego Ojcu a muzułmanie Jezusa nie uważają za Boga.

>> Nie bardzo rozumiem. Skoro jesteś niewierzący, po co bierzesz udział w tych dyskusjach i jeszcze mam wrażenie, że o Bogu wyrażasz się z szacunkiem i starasz się na swój sposób zabiegać o czystośc wiary (prawdę).<<

Nie jesteś pierwszy, który tego nie rozumie. :) Jestem wolnym człowiekiem i robię to co chcę.:) Z szacunkiem mówię o każdej religii. Zabieram głos w dyskusjach, bo

...  wyświetl więcej

  zimek,  26/03/2012

Ależ oczywiście nie twierdzę, że nie masz prawa dyskutować o sprawach wiary. Wyraziłem tylko zdziwienie, że się tym aż tak interesujesz. Do tej pory miałem obraz ateisty (co za przykre słowo) raczej jako człowieka obojętnego na sprawy wiary albo tzw wojującego (marksiści, neomarksiści albo bezideowcy).

Co do Chrystusa - to co mówią muzułmanie nie jest dla mnie niczym specjalnym gdyż, jak wspomniałem, uważają Go co najwyżej za proroka lub specjalnego proroka.

  zimek,  26/03/2012

Chciałbyś uwierzyć?

  zimek,  19/03/2012

Czemu KK? Bo sprawa wieczności (życia wiecznego albo wiecznej trupiej egzystencji) jest dla mnie priorytetowa. Zresztą już nie idzie tylko o strach przed piekłem, jak na początku po nawróceniu ale doświadczenie Boga sprawia, że pragnę z Nim żyć w wieczności! Tak więc chciałbym mieć pewność, że należę do Kościoła Chrystusowego, którego "bramy piekielne nie przemogą".
Nie wiem z kim rozmawiam ...  wyświetl więcej

  zimek,  09/05/2012

Ale o czym tu mówić? Chrystus zapowiedział, że "bramy piekielne go nie przemogą" (czyli Kościoła).
A powyższa odszczepieńcza propaganda pozowana na dyskusję w wygląda mi na umówioną inscenizację dysputy internetowej. Tezy tych ludzi, ktorzy nawet nie chcą się przyznać do której sekty należą, bazują na wyrywkach z Pisma. Prawdziwe zdania wyrwane z szerokiego kontekstu tworzą kłamstwo. Tylko ...  wyświetl więcej

Szczerze otwiera na Ducha? W porządku. Juda nazywa Hanocha (tudzież Enocha) prorokiem a KK choć uznaje jego księgi za nienatchnione to wartościowe dla poszukiwaczy prawdy. Czytałeś je? Porównaj dokładnie 2 list Piotra i Judy a dowiesz się o czym mówisz. Nadmieniam że księgi Hanocha są cytowane lub polecane w aż 5% starożytnych pism.

W kościołach zreformowanych kanon z ilością ksiąg jest je

...  wyświetl więcej

  Aryus Nowak  (www),  02/06/2012

Przede wszystkim większość katolików nie wie i nie zrozumie, w tym Papież, że zarówno chrześcijaństwo jak islam są pozostałością we formie legend po naszej dawnej, aryjskiej, technologicznej i społecznej cywilizacji.
Wówczas to co teraz nazywamy religią było wiedzą i służyło w życiu codziennym.
Czyli ogólnie mówiąc, ówczesna cywilizacja od której pochodzą zarówno Słowianie jak i Nordycy była na wysokim poziomie duchowym-moralnym.
Ale też się to nie podobało.

  zimek,  03/06/2012

Fantasta z ciebie :)
Ale co gorsza, uważasz się za mądrzejszego od autorytetów. Typowe dla współczesnego chaosu jaki zapanował w dziedzinie informacji. O wszystkim naraz wie tylko Bóg i radzę porzucić mżonki i trzymac się nauki Pana Jezusa, który depozyt wiary zostawił Kościołowi zwanym powszechnym lub katolickim. Gdyby nie ludzie chaosu, którzy pojawiali się na przestrzeni wieków, nie musi ...  wyświetl więcej

Szersze wyjaśnienie zagadnień tu poruszanych znajduje się w części "Nauka" na stronie naszej partii: http://nspap.livejournal.com/25998.html
W sposób ogólny, filozoficzny: ENERGIA DUSZY LUDZKIEJ (Ducha Świętego).
http://nspap.livejournal.com/27892.html
"ENERGIA WIRÓW" pr ...  wyświetl więcej

  Aryus Nowak  (www),  03/06/2012

A tu mein Freund trochę o praktycznym wykorzystaniu tych zagadnień:
1. DRJ200 (NSBRJ).
Narodowo-Społeczny Biologiczny Reaktor Jądrowy.
Założeniem tego projektu było rozpoczęcie praktycznego popularyzowania konieczności oparcia rozwoju naszego kraju na nowych zasadach technologiczno-społecznych.
Opór (ciemnych) mas spowodował że powstało raptem kilka sztuk tego modelu pr ...  wyświetl więcej

  zimek,  03/06/2012

To jakieś ezoteryczne mżonki. Człowieku, nie zajmuj się takimi rzeczami bo za 20 lat, jak Bóg da i dożyjesz, będziesz miał kaca moralnego, że straciłeś te lata i wprowadziłeś do swej duszy zamęt i ciemność. Przecież takich fałszywych objawień i pseudo-nauk ja sam spotkałem w życiu dziesiątki i wiem, że umysł ludzki potrafi przyjmować największy fałsz a przy tym zupełnie ignorować oczywiste przesła ...  wyświetl więcej

Ta wypowiedź tylko świadczy o tym katolickim, średniowiecznym zacofaniu.
Wkrótce kryzys światowy sprawi że większość zwyczajnie zwariuje co widać po powyższej wypowiedzi.

Czy te fakty są prawdziwe czy nie? I tak nie należy mylić Boga, Istoty Najwyższej, Siły Najwyższej itd. z INSTYTUCJĄ KOŚCIOŁA. To są zwykli ludzie mający nietypową pracę. Wcześniej byli bardziej postrzegani jako Państwo, dlatego tak jak wiele narodów w historii mordowali, prowadzili politykę ekspansywną, wydawali dziwne dekrety (często złe dla człowieka). Teraz Kościół jest bardziej jak nietypowa ...  wyświetl więcej

  zimek,  08/06/2012

Nie mogę, co za ignorancja. Weź człowieku jakąś lekturę, poczytaj, wróć i napisz coś z sensem.

  Aryus Nowak  (www),  08/06/2012

Ignorancja to jest ale wśród katolików i to w najprostszych sprawach.
Przyznam że kiedy byłem jeszcze dzieckiem >40 lat temu to było nawet zabawne i godne politowania, ta wiara w Pana, po cichu to był mi po prostu wstyd że szerzycie taką ciemnote.
http://nspap.livejournal.com/2442.html
Ale teraz, w II-giej 10-tce XXI wiek ...  wyświetl więcej

  Alex Witalny  (www),  09/07/2012

Piękne jest to, że sama znajomość faktów historycznych niesamowicie otwiera nam oczy. Przy okazji polecam książkę "Życie seksualne papieży" - też otwiera oczy :-)

  rihuan,  01/09/2012

Ja zaproponowałbym racjonalną i na dużą skalę dyskusję nad zagadnieniami, na które obecnie monopol próbuje mieć kościół.

Noo... ewentualnie pomodlimy się do latającego potwora spaghetti, wydaje się być wiarygodny.

  ,  24/10/2012

Artykuł typowo tendencyjny, z punktu widzenia historyka brak w nim źródeł przy datach, reszta to cytaty nie wiadomo skąd i od kogo wzięte. Jak się chce podawać daty i wydarzenia, to trzeba zajrzeć do niezależnych źródeł historycznych oczywiście w języku łacińskim, a nie przeklejki z innych stron. Takie rzeczy to nic nowego - każdy o tym wie, nie wiem czym tu się podniecać.

"Odtąd, z roku na rok, dzięki prochrześcijańskim nastawieniom Konstantyna, pozycja chrześcijaństwa będzie się umacniać, a inne religie będą wypierane. Polityka ta w ostateczności doprowadziła do prześladowania i mordowania niechrześcijan przez fanatyków religijnych. Prześladowani stali się prześladowcami." Czy Konstantyn był głową Kościoła? wykorzystywał religię do jednolicenia/ wzmocnienia państw ...  wyświetl więcej

artykuł spoko, ale jak w każdym środowisku znajdą się radykałowie, tylko ze w Kościele są marginesem ich występki, a laickich włądców nosi się na koszulka np."Che", Lenin Stalin Hitler.

zbiór haseł, bez rozwinięcia o zdecydowanym zacięciu antykościelnym
miesza protestantyzm, katolicyzm i prawosławie
nie analizuje kontekstu historycznego i kulturowego wydarzeń
wiele jest tylko pobieżną interpretacją faktów, choćby liczba ofiar inkwizycji
owszem znajdowała się ona w wielu opracowaniach od czasów rewolucji francuskiej, ale nie znajduje potwierdzania w dok ...  wyświetl więcej

@aelithe: Sam rozwój technologiczny pozwolił zgładzić w ostatnich 5 wiekach więcej ludzi niż przez całe średniowiecze. Nie oznacza to że popieram krzyżaków czy łupanki polskiej rasistowskiej szlachty na wschodzie.
Jeśli roztrzygać kontekst to cały, a nie wybiórczo ustalać czyjeś działanie bo i tak robiąc to z każdego sprawiedliwego przelewającego krew zbrodniarzy można zrobić morderce. Nie mam KK za sprawiedliwych, taka tylko teoria.

Artykuł choć mocny, to jednak prawdziwy, a prawda choć czasem brutalna, musi jednak wyjść na jaw. Zainteresowanym polecam książkę Wielki Bój autorstwa Ellen G. White, dzięki której można dowiedzieć się o wiele więcej. Ponadto zachęcam do przejrzenia następujących tekstów biblijnych, które ujawniają pewne fakty: Apokalipsa Jana 17.4-6; Ap. 14.6-12; Księga Daniela 7.25; 2 List do Tesaloniczan 2.2-4; ...  wyświetl więcej

  zimek,  29/01/2013

@marana_tha: "Prawdziwy". Możesz to jakoś poświadczyć?

  zimek,  03/02/2013

Podsumuję nieco tą dyskusję żeby nie było wątpliwości.
Pan Jezus - wcielone Słowo Boże - założył JEDEN Kościół i zapowiedział (a jest godny wiary), że "bramy piekielne" go nie przemogą. Oznacza to, że na pewno przetrwa do końca oraz że nauka (przynajmniej w istotnych sprawach, jak mniemam), pozostanie wolna od zafałszowania.

Siewcy błędnych twierdzeń mniemają, że Kościół katolicki (

...  wyświetl więcej

@zimek:

Chrześcijanie posiadają BIBLIE ,katolicy Katechizm.

  Elba,  30/05/2013

@stanislaw sacha: Tak napisano w piśmie! - hahahaha. Zaprawde zaprawde powiadam wam! Dajcie na tacę zaprawde zaprawde! Zydki w kółko powtarzają, że coś jest gdzieś w ich piśmie napisane (zaprawde, zaprawde), aż w końcu ktoś podatny na sugestie w to uwierzy i będzie do końca życia placił na ten ich geszeft.

  zimek,  30/05/2013

@stanislaw sacha: Jestem katolikiem, mam Biblię i katechizm. Nie widzę sprzeczności, których na siłę wypatrują wyznawcy rozłamu.

@zimek:

@zimek: Brakuje Ci tylko,dziela Darwina Lenina i teorii ewolucji,byc moze ,wszystkojakos polaczysz.

@Elba: A tobie o co chodzi? Cztasz Biblie?

Mimo przytłaczającego natłoku FAKTÓW i tak da się WIERZYĆ - umysł ludzki zdolny jest do niezwykłej ekwilibrystyki, byle by tylko przekonać samego siebie o swojej prawdzie. (Drugim rozwiązaniem jest oczu zawiązanie, uszu zatkanie i udawanie, że nie ma.)

  zimek,  12/05/2013

Dopóki zły duch nie namieszał i nie weszły podziały, nie było potrzeby nic udowadniać - czysta wiara wystarczyła za światło by już tu (mimo skłonnych do złudzeń zmysłów) widzieć zarys tego co rzeczywiste a dla zmysłów niedostrzegalne. Gdy jednak zaczęto stosować konstrukcje umysłowe, pojawiły się rozbieżne "figury" i zaczęły się podziały, które nieraz trwają do dziś. Niektóre rozkrzaczyły się dale ...  wyświetl więcej

  ryh,  16/05/2013

Co za chrześcijański jazgot . Przypuszczam że podobnie musiało być w Nicei w 325 roku.

  padre,  17/06/2013

zimek - biedaku...
W skutek traumatycznych przeżyć i zbiegu okoliczności stałeś się FANATYKIEM !!!
Rozmowa z Tobą nie ma kompletnie sensu.
Nawet gdybyś miał przed sobą dowody tego że się mylisz - Ty przecież się nie "ugniesz" - jak przystało na fanatyka.
A nam pozostało się tylko za Ciebie modlić - Zawsze tak robimy (My ludzie) w sytuacjach beznadziejnych.
Życzę ...  wyświetl więcej

  Animus,  19/07/2013

Bardzo ciekawy tekst:)

  zimek,  29/11/2013

Ja się wypisuję z tego posta. Zalęgły się tu gnoje ze swoim brudem (pieniążki, g... itp).
Żegnam wszystkich szczerze szukających prawdziwego Boga.
Dodam, że Kościół jest jeden a że iluś tam może być fałszywymi - sam Pan Jezus o tym mowił i przestrzegał.
Natomiast odrywanie się od Kościoła i własne interpretacje to ryzyko moim zdaniem tak poważne, że zadziwia mnie do dziś co my ...  wyświetl więcej

Bardzo przydatny artykuł, wiele można się dowiedzieć :)

  mwgdk,  20/01/2014

Małe sprostowanie. Kościół rzymsko-katolicki nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie chrześcijański. Ta instytucja tylko się podszywa pod chrześcijaństwo, propagując pogańskie obyczaje, nieco przerobione oczywiście, żeby skuteczniej wprowadzać ludzi w błąd. Kościół rzymsko-katolicki na każdym kroku zaprzecza Słowu Bożemu, łamie je i zniekształca. Usunięte przykazanie z katechizmów: "Nie czyń so ...  wyświetl więcej

  zimek,  20/01/2014

@mwgdk: Mam wrażenie, że dyskusja w wami nie ma najmniejszego sensu. Zresztą gdzies w NT to zostało przekazane. Nie rozumiecie Ewangelii i nie słuchacie nauki nawet apostoła Pawła. Jesteście wichrzycielami i mącicie czystą wodę. Ciekawe tylko kiedy przejdziecie na judaizm.

  Robert S  (www),  12/03/2014

Kawał prawdziwej historii instytucji, która w znaczniej mierze ukształtowała przecież naszą cywilizację. Pamiętam że dla mnie taką otwierającą oczy lekturą była książka o wiele mówiącym tytule "Życie seksualne papieży", którą za czasów studenckich kupiłem takiej 'niepokornej' koleżance do poczytania, ale sam też skonsumowałem... Choć nie byłem fanem Kościoła, to jednak mnie zadziwiła, a nawet zasz ...  wyświetl więcej

Jesli wezmie sie ten art pod lupe, nawet w oparciu o google i wikipedie, to malo z tego jest prawda, wiekszosc to niestety naciagane wymysly. Art pojawia sie w roznych wersjach w necie od kilkunastu lat i sa na jego temat burzliwe rozmowy na wielu boardach. Pozdrawiam dodajacego i wszystkich czytajacych
zapraszam rowniez na http://ogloszenia-londyn.co.uk

Bardzo ciekawy tekst. Wiele tu spisanych faktów jest dla mnie nowością.

Wynika z tego, że nowe prawdy i dogmaty objawiają się możnym kościoła nieustannie od wieków. I tak jest również dzisiaj.

  esylwek  (www),  27/11/2014

Gwoli ścisłości, chciałbym uzupełnić fakty historyczne w tym zestawieniu:

Religię katolicką założył cesarz Galeriusz edyktem tolerancyjnym w 311roku, która to została potwierdzona przez cesarzy: Konstantyna, rządzącego na zachodzie oraz Licyniusza, panującego we wschodniej części imperium, podczas ich spotkania w 313 roku w Mediolanie.
W 381 roku za panowania cesarzy Gracjanusa i Te

...  wyświetl więcej

  cisivi  (www),  10/12/2014

fajnie sie czyta historie chrześcijaństwa

  Morghur  (www),  19/01/2015

200 tysięcy zabitych żydów? Nie wiem skąd wzięta liczba. Nie polemizuje z autorem, ale najpierw trzeba w ogóle znać historie. Kościół zmieniał się wraz z czasami, jego historia spływa miejscami krwią, ale nie wszystko jest takie jednoznaczne. Tendencyjny artykuł, wpisujący się w popularny aktualnie, uliczny antyklerykalizm w rodzaju TR. Myślę, że bez kościoła byłoby znacznie, znacznie gorzej.

Piszę to jako historyk z wykształcenia.

A jeszcze 85 lat temu w tekście przysięgi małżeńskiej w KK był taki fragment, że żona powinna zawsze służyć mężowi, czy być posłuszną. Może ktoś wie dokładnie jak to wyglądało wcześniej, kiedy Kościół zmienił tekst przysięgi na ten, który jest dzisiaj? Albo gdzie to można sprawdzić?

Katolicy to tego rodzaju społeczność, która ma gdzieś co mówią fakty - obiektywizm się nie liczy tylko wiara, przez duże W. Fałszywa, obłudna wiara.

  eurydyta  (www),  26/06/2015

Ten artykuł pokazuje że człowiek całe życie się uczy i głupi umiera :-/ Dlaczego nie uczą tego na lekcjach religii?

  katol  (www),  26/10/2015

Nie uczą bo po co uczyć ;) każdy ma dostęp do internetu i może zdobyć informacje jakie tylko chce

  ksiegowy  (www),  24/11/2015

Bardzo fajnych rzeczy można dowiedzieć się z tego wpisu, a szczególnie zaciekawiło mnie podejście papieża do prohitlerowskiej polityki

o tym, że tolerancja to nie to samo co akceptacja.
o tym, że kościół jest DLA WSZYSTKICH, którzy chcą jedności z bogiem a nie dla konkretnej grupy, która roszczy sobie prawo do tego "budynku"
o tym, że za pieniądze zbawienia nie otrzymają
o tym, że słuchanie radia czy oglądanie TV Trwam to nie to samo co uczestnictwo we mszy św.
o tym, że palenie, nieprzestrzeganie prze ...  wyświetl więcej

@Trebor:
"Krew tysięcy ludzi, nawet tych, którzy nie brali udziału w służbie wojskowej, a jednak zostali zabici, zanosi bolesną skargę, zwłaszcza w Polsce, narodzie tak Nam drogim, tej Polsce, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji - o czym historia nigdy nie zapomni - ma prawo do ludzkiego i bra ...  wyświetl więcej

  SlaRyb,  14/12/2015

Nic dodać nic ująć, no może kilka cytatów mistrza propagandy Joseph'a Goebbelsa:
1. "Zwykła propaganda ma niewiele wspólnego z obiektywizmem i jeszcze mniej z prawdą."
2. "Führer jest człowiekiem antyku. Skrycie nienawidzi chrześcijaństwa (...) Cóż za różnica między dobrotliwym i mądrze uśmiechającym się Zeusem a wykrzywionym w bólu, ukrzyżowanym Chrystusem.(...) [Führer] opisuje życ ...  wyświetl więcej

  tomasz12  (www),  02/08/2016