Login lub e-mail Hasło   

Czy Biblia potwierdza istnienie Trójcy Świętej?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://archidiecezja.lodz.pl/pwp
Czy podszedł do Ciebie ktoś kto Ci powiedział że Twoja wiara jest fałszywa? Czy mówił Ci, że Jezus nie jest Bogiem, a Trójca Przenajświętsza to wymysł chorej wyobraźni?
Wyświetlenia: 30.432 Zamieszczono 01/11/2007

   

...Czy podszedł do Ciebie ktoś kto Ci powiedział że Twoja wiara jest fałszywa? Czy mówił Ci, że Jezus nie jest Bogiem, a Trójca Przenajświętsza to wymysł chorej wyobraźni?
Do mnie podszedł... i co gorsza nawet zacząłem mu wierzyć. Ale wtedy pomyślałem sobie, należy sprawdzić kto ma rację. Zasiadłem do Pisma Świętego i zadałem sobie pytanie: Czy wierzyć w Trójcę Świętą? Czy Biblia potwierdza jej istnienie? Jakie fakty przemawiają za istnieniem Trójcy, a które mogą być z tym twierdzeniem w sprzeczności?
Kościół Katolicki twierdzi iż tajemnica Trójcy Świętej jest podstawową doktryną wiary. Czym więc jest Trójca?
Trójca to współistotne działanie trzech osób boskich: Boga-Ojca, [Wj 6,2-3; Ps 83,19], Boga-Syna (Jezusa Chrystusa - Słowa) [Mt 3,17; Łk 1,31-32.35], oraz Ducha Świętego - Czynnej Mocy Bożej [Jn 15,26; Dz 1,8; Dz 2,1-4].
Są to trzy różne osoby, których działanie jest odmienne. Jak więc te osoby mogą tworzyć jedną? (Jest przecież Jeden Bóg) Nie można tak po prostu nazwać trzech różnych osób jedną.
Możemy jednak przyrównać to zjednoczenie np. - do drzewa. Patrząc na drzewo rosnące w parku, lesie czy przy miejskiej ulicy każdy powie: "To jest drzewo". Zagłębiając się jednak, każdy potwierdzi, że to drzewo składa się z korzenia, - który pobiera z gleby składniki potrzebne do życia, - z pnia tworzącego całe jego piękno i transportującego nieustannie składniki pobrane przez korzeń do - korony pokrytej liśćmi, które pobierają z powietrza tlen lub dwutlenek węgla oraz światło, by drzewo mogło się rozwijać. Podobnie jest z Trójcą. To działanie trzech części tworzących wspólnie jedną wspaniałą rzecz.

A jak pojęcie Trójcy jest przedstawione w Piśmie Świętym?

Ewangelia wg św. Jana Apostoła rozpoczyna się następującymi słowami: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo" (J 1,1) - Jezus jest przyrównany do Słowa "przez które wszystko się stało". Zaznaczone jest także wyraźnie, że Słowo - było Bogiem.
Ale skąd wiadomo, że Słowo było "Bogiem" pisanym z dużej litery? W Piśmie Świętym bogami nazwani są również aniołowie (a nawet sam szatan), jako wyżej postawione istoty niebieskie. W liście do Hebrajczyków czytamy: "Syn, który jest odblaskiem Jego (czyli Boga) chwały i odbiciem Jego istoty ...o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię" (Hbr 1,3-4) oraz "I niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży" (Hbr 1,6). W słowach tych dowiadujemy się, że Jezus po pierwsze: jest większy od aniołów-bogów, po drugie: Jest dokładnym wyobrażeniem istoty Boga.
Czy jednak jest Bogiem? Na podstawie słów z ewangelii św. Jana Apostoła wynika, że tak. Poza tym sam Jezus to stwierdza "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J 10,30). Ktoś dociekliwy mógłby powiedzieć jednak iż nawet te słowa nie są wystarczającym dowodem na jedność Ojca z Synem.
Jak wytłumaczyć zatem słowa Jezusa "Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca; Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Zaskoczony wypowiedzią Filip odpowiada: "Panie pokaż nam Ojca i to nam wystarczy". A na to Jezus odrzekł: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz "Pokaż nam Ojca"", a zaraz potem dodaje "Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?" (J 14,6-10). Również słowa dotyczące prześladującego Go i Jego uczniów tłumu "Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi" (J 15,23) - dowodzą jedności Ojca z Synem.
W liście do Kolosan (Kol 1,15-19) czytamy: "On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne ... Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim , i wszystko w Nim ma istnienie, i On jest Głową Ciała, Kościoła. On jest POCZĄTKIEM, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg aby w Nim zamieszkała cała pełnia" Z tekstem tym pokrywa się werset z Apokalipsy św. Jana dotyczący samego Boga: "Jam Alfa i Omega, POCZĄTEK i Koniec" (Ap 21,6) oraz werset z Psalmu 33 (Ps 33,6) "Przez słowo Pana powstały niebiosa, i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust. Jego". Skoro niebo i zastępy niebieskie uczynił sam Bóg, a wszystko to zostało stworzone przez Jezusa i dla Jezusa (nawet jeśli Jezusa przyrównamy do czeladnika Bożego) to i tak wychodzi na to, że to Bóg-Jezus stworzył wszechświat.
Słuszne są więc słowa "Dobrego Łotra" wiszącego razem z Jezusem na Golgocie "Ty nawet Boga się nie boisz?" (Łk 23,40).
Przez całe swoje życie Jezus wyraża się o Bogu jako o swoim Ojcu.
Dlaczego, skoro On i Ojciec są tym samym, Jezus podkreśla iż jest tylko Jego Synem?
Pobożni Żydzi, uczeni w Piśmie i Faryzeusze każdego kto ośmielił się przyrównać do Boga natychmiast kamieniowali, jako tego który bluźni przeciw Jehowie. Dlatego też Jezus starał się to im przekazać to w formie która bez zbytniego "wzburzenia krwi" dotrze do nich. Poza tym Jezus w rzeczywistości był Synem Bożym (Słowem stworzonym przez Boga, z dziewicy Maryi napełnionej Duchem Świętym). Uczy nas także, że my wszyscy mamy nadzieję stać się dziećmi Bożymi: "Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi." (Rz 8,14).
Ktoś może powiedzieć, że Biblia wskazuje nam tylko na jedność między Ojcem i Synem, a gdzie trzecia osoba?
Tą trzecią osobą Boską jest Duch Święty - Duch Pański. Biblia przyrównuje Go do Ducha - istoty niewidzialnej (Mt 3,11), do ognia (Dz 2,3-4), i do Gołębicy (Mk 1,10). Nigdzie jednak nie jest powiedziane o Duchu, że jest on osobą. Skąd więc "trzecia osoba Boska"?
"Osoba" to przyrównanie działań, a nie osób np. ludzi.
Sam Bóg nie jest osobą w dosłownym słowa znaczeniu. Bóg jest Duchem. Tylko i wyłącznie Syn stał się człowiekiem, aby dotrzeć do ludzi, i aby przez Swoją śmierć wybawić ich od Śmierci Wiecznej.
Do tej pory żaden z cytatów Pisma Świętego nie powiedział nam nic o jedności Ojca i Syna z trzecią osobą Boską. Czy jest to zapisane na kartach Biblii?
Potwierdza to werset z listu do Koryntian "Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność" (2 Kor 3,17), lub słowa Jezusa do napotkanej Samarytanki: "Bóg jest Duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali mu cześć w Duchu i w prawdzie" (J 4,24), albo słowa z Księgi Psalmów "Stwarzasz je, gdy ślesz im Swego Ducha" (Ps 104,30).
Bóg więc, będący duchem, stwarzającym wszystko przez Swego Syna, ale śląc Swego Ducha potwierdza tę jedność z obiema postaciami.

Trójca to trzy sposoby działania lecz jeden Bóg
Innym niezwykle ważnym cytatem może być werset 20, z Listu Świętego Judy Apostoła: "Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu".
W przytoczonym powyżej fragmencie widać w pełni uczestnictwo Trójcy Przenajświętszej w Bożym Dziele Zbawienia.
Również w Księdze Rodzaju można spotkać obraz Boga w trzech osobach.
Otóż Pan odwiedził będącego już w podeszłym wieku Abrahama.
"Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: "O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie sobie pod drzewem. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego". A oni mu rzekli "Uczyń tak, jak powiedziałeś"." (Rdz 18,1-5). Także potrójne zawołanie anielskie z księgi Izajasza "Święty, Święty, Święty" (Iz 6,3) najpewniej nie jest tylko zbiegiem przypadku.
Odnośnie trzech osób wypowiada się w swoim liście także apostoł Jan: "Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, Woda i Krew, a ci trzej w jedno się łączą" (l J 5,7-8), i apostoł Marek: "W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie."" (Ma 1,9-11).
Czyż może być piękniejsze porównanie trzech osób boskich niż w momencie chrztu Chrystusa? Oto w sakramencie oddania się Bogu pojawiają się trzy osoby. Wciąż te same, niezmienne - Bóg, Jezus i Duch Święty. Niezwykle trafny jest też moment objawienia się trzech osób. Oto Jezus zrównuje się z grzesznikami, i daje się ochrzcić, aby dać przykład do naśladowania, na oczach tysięcy widzów, tuż przed rozpoczęciem swej działalności.
Podobnie te trzy osoby występują w formule chrztu świętego: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).
I znów rodzi się pytanie: czemu chrzest ma być udzielany w imieniu tych trzech osób? Odpowiedź znajdujemy w liście do Koryntian: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan [Jezus]; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich" (l Kor 12,4-6).
Jeżeli uznać Boga za Miłość, Jezusa za dawcę Nadziei na przyszłe życie, a Ducha Świętego za dawcę Wiary w Stwórcę, to będzie można zacytować słowa Apostoła Pawła, umieszczone tylko parę wersetów dalej (l Kor 13,13): "Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy; z nich zaś największa jest miłość".

Czy zaprzeczyć istnieniu Trójcy Świętej, wobec tak licznych argumentów? Według mnie NIE. Mogą się jednak znaleźć wśród czytelników i tacy, którzy znajdą jeszcze dziurę w całym. Ci jednak nie uwierzą choćby sam Pan im to objawił.

Wszelkie cytaty są zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia.

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1202
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1011
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 755
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1079
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 737
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1888
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1036
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 580
9
komentarze: 74 | wyświetlenia: 546
9
komentarze: 42 | wyświetlenia: 609
9
komentarze: 32 | wyświetlenia: 503
 
Autor
Artykuł  tomek351,  15/06/2008

W kulturze wschodu jeśli ktoś pozna czyjeś imię, wówczas ma nad nim władzę. Wzywając konkretną osobę po imieniu, ta winna na wezwanie odpowiedzieć. Nie chciejmy mieć nad Bogiem swoistej władzy. Pan Jezus powiedział, że kto poznał syna, poznał również i Ojca - jedność w istocie. W Starym Testamencie, kiedy Bóg do kogoś mówił, wezwana osoba zwracała się do Niego z pełnym pokory uniżeniem - stworzeni ...  wyświetl więcej

  wyskacz,  11/10/2008

Genialna riposta...
Cała esencja zebrana w jedno..
Pozdrowienia

  hajdi,  10/12/2008

Czy jak ktos bierze Biblię do ręki a nie jest skażony katolickimi dogmatami, to wpadnie na to, że Bóg jest trójcą? Czy kiedy się czyta Biblię z otwartym umysłem można wpaść na pomysł, że Bóg jest w trzech osobach.
Skoro to jest takie ważne, dlaczego Biblia nie mówi tego wprost?
Większość wersetów w tym artykule, które mają popierać Trójcę, ma dokładnie odwrotny wydźwięk. Trzeba byc mocno zaślepionym, aby stosowac je na poparcie Trójcy.

  blizzard,  04/06/2009

`` a co pani w jehowców sie bawi ?? ``nie no żartuje , w 100 % zgadzam się z panem

  buri,  12/03/2009

Artykuł porusza ciekawy temat, ja jednak mam pytanie do źródła którego się odnosisz. Dokładnie chodzi mi o Biblie, jest jej tyle wersji oraz została już tyle razy zmieniona (przez ludzi!), więc czy w oryginalnej znajdziesz podobne wersy? Jak bardzo różni się pierwowzór od dzisiejszej?

Wracając do artykułu.
Np. to dla mnie jest nietrafne dość mocno: "Bóg jest Duchem, potrzeba więc, b

...  wyświetl więcej

Biblia jest na pewno niezwykla,ale jak pomyslimy dokladnie,w jaki sposob powstawala-z oderwanych kazan i listow,osrodkow religijnych bardzo oddalonych od siebie,w dodatku w pieciu jezykach,z ktorych trzy sa dzis wymarle,nie wiem,czy koniecznym jest 'padanie przed nia na twarz' i czynienie z niej wyroczni i prawdy niepodwazalnej.Jesli wezmiemy dodatkowo poduwage czynnik 'adaptacyjny' KK,ktory akcep ...  wyświetl więcej

Tytuł artykułu powinien raczej brzmieć "Czy Nowy Testament, spisany w większości kilka wieków po Jezusie, potwierdza istnienie Trójcy Świętej na podstawie cytatów, które mogą być interpretowane na nieskończenie wiele sposobów".

Tak, tak. W Starym Testamencie nie ma najmniejszej zmianki o takim czymś, jest tylko Jedyny Bóg.
To dopiero Sobów w Nicei zwołany przez Konstantyna Wielkiego

...  wyświetl więcej

Łzy płynęły mi ze śmiechu. Dowodem na równość Boga i Jezusa są przekręcone słowa Jezusa. To może ja też powiem że jestem równy Bogu i opiszę to w internecie ... dlaczego nie uwierzycie?
Autor nie dostrzega wypowiedzi samego Jezusa, który mówi że Ojciec jest większy od niego, nie dostrzega że Jezus modli się do Boga, nie słyszy " Panie czemuś mnie opuścił", nie chce brać pod uwagę słynnych s ...  wyświetl więcej

  andr27,  13/04/2009

Panie autor, weź pan trochę zasięgnij wiedzy, popytaj mądrych ludzi, ludzie z wiedzą, ludzi którzy myślą logicznie, może wtedy jak pan zaczniesz klepać jakies epistoły, bedą może miały ręce i nogi. Jednym słowem - bzdury.

  olry,  22/05/2009

1 Ja jestem JHWH, twój Elohim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

2 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja JHWH, twój Bóg, jestem Bogiem zazd

...  wyświetl więcej

Jeżeli będziemy rozpatrywać powyższy artykuł z punktu widzenia wiary, to jest on zgody z linią programową Krk . Jeżeli natomiast przeczyta go ktoś, o umyśle nieskażonym żadnym dogmatem religijnym, o umyśle czystym i wolnym , to jedną z odpowiedzi może być np. coś takiego " To jest zwykłe ble ,ble, ble , nie mającego nic wspólnego z nauką "! Na tej samej płaszczyźnie możemy rozpatrywać np. istnieni ...  wyświetl więcej

  Chrisso  (www),  14/07/2009

Oczywiście, dla kogoś, kto odrzuca Nowy Testament może być to tylko spekulacja. Natomiast odrzucanie go jest błędem skoro zapowiedź przyjścia Mesjasza znajdujemy w wielu miejscach Starego Testamentu, jak choćby u Izajasza 11.2, 6-9 czy Micheasza 5.1, w Księdze Psalmów (72), czy u Zachariasza 9.9, Ez 11.14-19, żeby przywołać tylko drobne fragmenty. Zresztą, nikt rozsądny nie kwestionuje już Nowego ...  wyświetl więcej

  tadeusz,  19/07/2009

"Poza tym Jezus w rzeczywistości był Synem Bożym (Słowem stworzonym przez Boga,z dziewicy Maryi napełnionej Duchem Świętym)" - cytuję słowa autora.Nasuwa się pytanie,czy Jezus bedący stworzeniem może być równy Stwórcy?."W liście do Kolosan (Kol 1,15-19) czytamy: "On jest obrazem Boga niewidzialnego,Pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia,bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to,co w niebiosach, ...  wyświetl więcej

  Chrisso  (www),  22/07/2009

Po pierwsze: Kto ma moc przywracania życia, jeśli nie Bóg? Kilka wskrzeszeń opisywanych w Ewangelii powinno być wystarczającym dowodem, ale dla niedowiarków...
Po drugie: Zapowiedź ponownego przyjścia na Ziemię. Kto może przyjść "stamtąd" jeśli nie posiada mocy boskiej? Przyjście (paruzja) zapowiedziana jest np. w Łk 21, 27. 31. 36. Zapowiedź przyjścia Jezusa, ponieważ On jest cielesną eman ...  wyświetl więcej

  tadeusz,  22/07/2009

Szkoda Krzysztofie że nie skupiłeś się nad tym o czym pisałem - Czy stworzenie może być równe Stwórcy?.Sypnąłeś za to argumentami które o niczym nie świadczą."Po pierwsze: Kto ma moc przywracania życia, jeśli nie Bóg? Kilka wskrzeszeń opisywanych w Ewangelii powinno być wystarczającym dowodem, ale dla niedowiarków..." - jeśli chodzi o wskrzeszanie umarłych,to Eliasz i apostoł Paweł też czegóś taki ...  wyświetl więcej

  Chrisso  (www),  22/07/2009

Wskrzeszenia dokonali mocą Boga, ale tę moc przekazał im kto? Ale ok, jeśli słowa "pierworodny wobec wszelkiego stworzenia" też Cię nie przekonują, a nie muszą, bo przecież napisał je człowiek ;-) to spróbujmy tak zwyczajnie po ludzku... Jeśli założyłeś firmę i masz syna i nazwiesz tę firmę Tadeusz i Syn, to każdy klient będzie traktował, a przynajmniej powinien traktować, syna na równi z Tobą, bo ...  wyświetl więcej

  hajdi,  22/07/2009

Panie Krzysztofie, tak to jest, gdy się najpierw w coś zaczyna wierzyć a potem desperacko szuka jakichś potwierdzeń. Biblia nigdzie nie naucza o Trójcy. Skoro dotyczy to samej istoty Boga, dlaczego nie jest to napisane wprost?

  Chrisso  (www),  23/07/2009

No, jeśli 2 Kor 13,13 ; Ef 2,10 ; to nie są dowody na istnienie Trójcy, to ja rozumiem, że kwestionujesz Nowy Testament. Można i tak. Nawet Stary też można zakwestionować, bo przecież to nie są wszystkie księgi.. itd.
Żeby rozwiać wątpliwości, co do czasu istnienia Jezusa - Jn 8:58."Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. " To tak, na wypade ...  wyświetl więcej

Nie zgadzam się Krzysztof z Twoją argumentacją,Tadeusz zawsze będzie założycielem firmy,starszy a co zatem idzie ważniejszy niż syn(chyba że Tadeusz zniedołężnieje)Chociaż prawdę mówiąc,nie jestem za takimi przykładami.Posłużę się innym przykładem z dawnych czasów.Księga Daniela mówi o dwuwładztwie w tych starożytnych czasach.Król który miał dorosłego syna sprawiał że jego syn również sprawował wł ...  wyświetl więcej

  Chrisso  (www),  23/07/2009

Wyżej podałem do opinii Hajdiego cytat z Jana 8,58, który chyba rozwiewa wątpliwość, że Jezus nie jest stworzeniem, tylko wcieleniem, a to całkiem co innego. Pisałem, że nawet GDYBY był stworzeniem, mógłby być równy Stwórcy, na bardzo prostej zasadzie. Jeśli Bóg jest wszechmogący, to może chcieć, żeby tak się stało. Tyle, że nie jest to kompletnie potrzebne, jako że Chrystus, co wynika m.in. z cyt ...  wyświetl więcej

Krzysztof czy Ty czytasz moje komentarze?Dla mnie to logiczne skoro pierworodny wszelkiego stworzenia - to stworzony jako pierwszy,jeśli stworzony jako pierwszy to chyba logiczne że zaczął istnieć zanim cokolwiek było stworzone.Biblie znasz lepiej ode mnie i wersety cytujesz co chwilę to powinieneś znać słowa "uczyńmy człowieka na obraz nasz" to właśnie te słowa powiedział Bóg do swojego ukochaneg ...  wyświetl więcej

  Chrisso  (www),  24/07/2009

Jasne, że czytam. Co do Trójcy, bo od tego zaczęliśmy, to żeby już nie ciągnąć dalej cytatów, bo się coraz dłuższe komentarze robią, odsyłam Cię do zbioru miejsc w Biblii, które mówią o Trójcy. To, że słowo Trójca nie pada, oczywiście dla nikogo myślącego rozsądnie nie jest argumentem przeciw istnieniu Boga w trzech postaciach. Zgodzisz się, że wiele innych słów nie pada w Biblii, np "teokracja", ...  wyświetl więcej

Może zmienisz zdanie po przeczytaniu tego artykułu. "W poszukiwaniu ojca Jezusa z Nazaretu"
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2815

Wybacz Krzysztof ale nie moge się z Tobą zgodzić,Odszukałem kilka wersetów i doszedłem do wniosku,że jeśli pozostałe są tak samo naciągane,to dalsze czytanie nie ma sensu.Jeśli werset,który mówi o Jezusie obowiązuje również Marię,to wybacz ale nie mogę się z tym zgodzić bo to tylko ludzka filozofia,bez podstaw biblijnych zresztą.Pieśń nad pieśniami mówi o Marii? "Niewiasta obleczona w słońce i ksi ...  wyświetl więcej

Całkowitą jasność istnienia, istoty zrozumienia Trójcy Świętej dały mi nauki sziwaickiej Yogi i dziekuję za spełnienie potrzeby duchowej, której żaden katecheta z kk czy jego odnóg nie jest w stanie ze zrozumieniem wyłożyć. Amejn.

Artykuł naciągany, za to komentarze bardzo ciekawe

Jeśli można to bym dołożył do tej dyskusji trochę swoich spostrzeżeń.

Odnośnie Trójcy:
Rzeczywiście w Biblii ani razu nie występuje słowo "Trójca", ale możemy na podstawie różnych tekstów wyodrębnić 3 osoby Bóstwa, chociaż Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg jest jeden. Podobnie o małżeństwie mówi Pismo, że stanowią "jedno" choć wiadomo, że są to 2 osoby. Świadczą o tym fragmenty opisu

...  wyświetl więcej

Co do wypowiadania się Boga w liczbie mnogiej - nie uzasadnia to istnienia trójcy w żadnym wypadku. W języku hebrajskim istnieje tzw. królewska liczba mnoga używana w celu podkreślenia majestatu, władzy, mocy itp. jednakże absolutnie nie oznacza to, że wypowiadających ma być więcej niż jeden. Przykład użycia tej król. l. mng. znaleźć można właśnie w Starym Testamencie.

Oczywiście mało osób

...  wyświetl więcej

Oczywiście - Bóg Ojciec - powinienem napisać oba słowa dużymi literami. Szkoda, że nie można wprowadzić poprawek w treści komentarza po jego opublikowaniu.

Czy Biblia potwierdza istnienie Trójcy Świętej?

Nie.

Moim zdaniem, jezeli Trojca to trzy osoby boskie: Ojciec, Syn i Duch Sw., to jest to zwyczajny politeizm na podobienstwo poganskich trojcy. Tak wynika z mojego prostego rozumowania.

i nie jestem w tym odosobniony:

"Z innego punktu widzenia, Trójca wskazuje na Boga jako byt trzech oddzielnych części – Ojca, Syna i

...  wyświetl więcej

Co do cytatu:

"Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: "O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczc

...  wyświetl więcej

Ok, jeszcze jedno pytanie - dlaczego Jezus zawsze nazywa się Synem Człowieczym, a nie Synem Bożym? Minimalna doza logiki powinna spowodować sprzeczność z trójcą św.

Trójca Święta to dla mnie personifikacja natury człowieczej składającej się z: podświadomości (Duch Święty), świadomości (Syn Boży) i nadświadomości (Bóg Ojciec) to bardzo proste..
pomysł z drzewem (korzenie, pień, gałęzie) jest trochę po tej myśli, ale nie do końca.. korzenie, pień, gałęzie - są na tym samym planie rzeczywistości a pod.. nad.. i świadomość nie..

Rozważając tajemnicę Trójcy Świętej, zwykliśmy na ogół zaczynać od końca, to znaczy od formuły dogmatu, która stanowi przecież kres długiego, bo trwającego mniej więcej trzy wieki procesu dojrzewania świadomości religijnej młodego chrześcijaństwa. Formuła ta rodziła się boleśnie, wśród ciągnących się dziesiątkami lat walk i sporów. Okrzepła ostatecznie dopiero w IV w. Dla nas wszakże i ta data jes ...  wyświetl więcej

Witam, bardzo ciekawe rozwazania na powyzszy temat mozna znalezc na ponizszej stronie : blog.antytrynitarianie.pl Polecam zapoznanie sie z trescia i zycze ciekawych przemyslen. Pozdrawiam. Przemo.

Aby w miare obiektywnie wyrobic sobie zdanie, warto tez poznac argumenty. przeciwnikow trynitaryzmu. Skumulowane w jednym miejscu znajdziesz je klikajac na ponizszy link. : http://antytrynitarianie.plDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska