Login lub e-mail Hasło   

Miejsca zerowe funkcji - Metoda siecznych

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/alg/zm(...)ex.html
Mamy daną funkcję f ( x ) , dwa punkty startowe x 1 oraz x 2 i przedział < a,b > poszukiwań pierwiastka, do którego należą punkty x 1 , x 2 . W przedziale...
Wyświetlenia: 23.698 Zamieszczono 04/11/2006

Mamy daną funkcję f(x), dwa punkty startowe x1 oraz x2 i przedział <a,b> poszukiwań pierwiastka, do którego należą punkty x1, x2. W przedziale poszukiwań pierwiastka funkcja musi spełniać następujące warunki:

  • Funkcja f(x) jest określona - dla każdej wartości argumentu x z przedziału <a,b> potrafimy policzyć wartość funkcji.
  • Funkcja f(x) jest ciągła -  jej wartości nie "wykonują" nagłych skoków. Funkcja przebiega przez wszystkie wartości pośrednie - nie istnieją zatem przerwy w kolejnych wartościach funkcji.
  • Funkcja f(x) na krańcach przedziału <a,b> przyjmuje różne znaki (nie obowiązuje to punktów x1 i x2). Ponieważ funkcja, zgodnie z poprzednim wymogiem, jest ciągła, to przyjmuje w przedziale <a,b> wszystkie wartości pośrednie pomiędzy f(a) i f(b).  Wartości te mają różne znaki (czyli leżą po różnych stronach osi OX), zatem musi być taki punkt xo w przedziale <a,b>, dla którego funkcja przyjmuje wartość pośrednią:

f(a) < f(xo) = 0 < f(b) lub f(a) > f(xo) = 0 > f(b)

  • Dodatkowo w przedziale <a,b> pierwsza pochodna f '(x) jest różna od zera. Nie istnieje zatem minimum lub maksimum lokalne. Ten warunek gwarantuje nam, iż sieczna nie będzie równoległa do osi OX, co uniemożliwiłoby wyznaczenie jej punktu przecięcia z tą osią.

Gdy funkcja f(x) spełnia podane warunki, to w przedziale <a,b> istnieje pierwiastek i możemy go wyszukać metodą siecznych.

Metoda siecznych (ang. secant method) jest ulepszeniem metody regula falsi. W metodzie regula falsi żądamy, aby funkcja f(x) zawsze przyjmowała różne znaki na krańcach przedziału poszukiwań pierwiastka. Różne znaki gwarantują nam istnienie pierwiastka w tym przedziale. Otóż w metodzie siecznych taki wymóg nie jest konieczny (za wyjątkiem pierwszego obiegu). Do wyznaczenia kolejnego przybliżenia pierwiastka funkcji wykorzystujemy dwa poprzednio wyznaczone punkty:

Okazuje się, iż takie podejście do problemu znacznie przyspiesza znajdowanie pierwiastka funkcji. Prześledźmy graficznie tok postępowania:

Za początkowe punkty x1 i x2 przyjmujemy punkty krańcowe przedziału poszukiwań pierwiastka. Ponieważ funkcja zmienia znak w tym przedziale i jest określona oraz ciągła, mamy gwarancję istnienia pierwiastka.

Z punktów wykresu funkcji dla x1 i x2 prowadzimy sieczną - na rysunku zaznaczoną kolorem czerwonym. Punkt przecięcia się tej siecznej z osią OX daje nam następny punkt x3.

Drugą sieczną prowadzimy z punktów wykresu funkcji dla x2 oraz x3. Otrzymujemy punkt x4.
Trzecia sieczna prowadzona jest z punktów wykresu funkcji dla x3 i x4. Otrzymujemy kolejny punkt x5. Już widać, iż leży on bardzo blisko rzeczywistego pierwiastka funkcji.
Ostatnią sieczną prowadzimy z punktów wykresu funkcji dla x4 i x5. Otrzymany punkt x6 jest już dostatecznie blisko pierwiastka funkcji. Zwróć uwagę, iż kolejne punkty xi zbliżają się do siebie.

Jeśli punkty początkowe x1, x2 zostaną źle dobrane, to algorytm może nie dać rozwiązania. Dlatego stosujemy w nim dodatkowy licznik obiegów pętli wyznaczającej kolejne przybliżenia pierwiastka funkcji. Jeśli po wykonaniu zadanej liczby obiegów (u nas 64) nie zostanie znalezione rozwiązanie, to algorytm przerywa obliczenia z odpowiednim komunikatem. Obliczenia również będą przerwane w przypadku, gdy algorytm stwierdzi, iż sieczna jest równoległa do osi OX. Poprawnym warunkiem zakończenia algorytmu jest:

| xi-1 - xi-2 | < εx   lub   | f(xi) | < εo

Dane wejściowe

f(x) - funkcja rzeczywista, której pierwiastek liczymy. Musi być ciągła i określona w przedziale poszukiwań pierwiastka.
x1, x2 - punkty krańcowe przedziału poszukiwań pierwiastka funkcji f(x). W dalszej fazie obliczeń punkty te przechowują dwie poprzednie wartości xo - x1 ostatnią, a x2 przedostatnią.  x1, x2 R

Dane wyjściowe

xo - pierwiastek funkcji f(x). xo R

Zmienne pomocnicze i funkcje

 fo, f1 , f2 - wartości funkcji odpowiednio w punktach x1, x2, xo.  fo, f1 , f2 R
i - licznik obiegów pętli. Obiegi są zliczane wstecz od wartości i = 64.  i C
εo - określa dokładność porównania z zerem. εo = 0.0000000001
εx - określa dokładność wyznaczania pierwiastka xo. εx = 0.0000000001
  krok 1: Odczytaj x1 i x2
  krok 2: f1 f(x1);    f2 f(x2);    i 64
  krok 3: Dopóki i > 0 | x1 - x2 | > εx: wykonuj kroki 4..8
krok 4:     Jeśli | f1 - f2 | < εo, pisz "Złe punkty startowe" i zakończ algorytm
krok 5:    
krok 6:     Jeśli | fo | < εo,  to idź do kroku 10
krok 7:     x2 x1;    f2 f1;   x1 xo;    f1 fo
krok 8:     i i - 1
  krok 9: Jeśli i = 0, pisz "Przekroczony limit obiegów" i zakończ algorytm
  krok 10: Pisz xo i zakończ algorytm

Wykonanie algorytmu siecznych rozpoczynamy od odczytu dwóch punktów x1 oraz x2. Punkty te posłużą do wyznaczenia pierwszej siecznej. Nie muszą one obejmować przedziału, w którym funkcja zmienia znak, jednakże jest to wskazane.

Dla obu punktów obliczamy wartości funkcji umieszczając je w zmiennych odpowiednio f1 i f2. Ponieważ algorytm siecznych może nie dać rozwiązania, stosujemy proste zabezpieczenie w postaci zliczania wykonanych obiegów pętli. Zmienna i pełni rolę licznika tych obiegów. Obiegi zliczane są wstecz. Na początku w zmiennej i określamy maksymalną ilość obiegów, po których algorytm zaprzestanie wykonywać obliczenia pierwiastka.

Rozpoczynamy pętlę obliczającą kolejne przybliżenia pierwiastka funkcji. Pętla kończy się w jednym z trzech przypadków:

1. Licznik i osiąga zero - wypisujemy odpowiedni komunikat i kończymy algorytm - pierwiastek nie został znaleziony, a xo zawiera zwykle jakieś przypadkowe wartości. Jest to sygnał, iż początkowe punkty x1 i x2 były zbyt odległe od pierwiastka funkcji.

2. Ostatnie dwa pierwiastki przybliżone x1 i x2 różnią się od siebie o εx lub mniej - w takim przypadku xo jest przybliżonym pierwiastkiem. Wypisujemy xo i kończymy algorytm.

3. Moduł różnicy wartości funkcji f1 i f2 dla dwóch ostatnich pierwiastków x1 i x2 jest równy zero. Ponieważ różnica ta występuje w mianowniku ułamka we wzorze obliczającym nowy pierwiastek xo, musimy przerwać obliczenia. Wypisujemy odpowiedni komunikat i kończymy algorytm.

Na początku pętli wyznaczamy nowe przybliżenie pierwiastka xo oraz wartość funkcji w tym punkcie fo. Do wyznaczenia xo stosujemy wzór siecznych, który wykorzystuje dwa ostatnio wyliczone przybliżenia pierwiastka x1 i x2.

Jeśli fo jest dostatecznie bliskie zeru, to xo jest przybliżonym pierwiastkiem, wypisujemy xo i kończymy algorytm.

W przeciwnym razie przesuwamy x1 i xo odpowiednio do x2 i x1 wraz z wartościami funkcji w tych punktach i kontynuujemy pętlę. Przesunięcie wartości funkcji f1 i fo zwalnia nas od konieczności ich ponownego wyliczania.


   
   
   

Poniższe, przykładowe programy są praktyczną realizacją omawianego w tym rozdziale algorytmu. Zapewne można je napisać bardziej efektywnie. To już twoje zadanie. Dokładny opis stosowanych środowisk programowania znajdziesz we wstępie. Programy przed opublikowaniem w serwisie edukacyjnym zostały dokładnie przetestowane. Jeśli jednak znajdziesz jakąś usterkę (co zawsze może się zdarzyć), to prześlij o niej informację do autora. Pozwoli to ulepszyć nasze artykuły. Będziemy Ci za to wdzięczni.

 
       

Programy wyznaczają miejsce zerowe funkcji:

f(x) = x3(x + sin(x2 - 1) - 1) - 1

Pierwiastków należy poszukiwać w przedziałach <-1,0> i <1,2>.

Wydruk z uruchomionego programu
Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda siecznych
f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
-------------------------------------------------
(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

Podaj dwa wstępne punkty x1 i x2:

x1 = 1
x2 = 2

-------------------------------------------------

WYNIK:

x0 = 1,18983299

-------------------------------------------------
Koniec. Naciśnij klawisz Enter...
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition

 

Borland
Delphi 7.0
Personal
Edition
// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu siecznych
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

program mzf1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses math;

const
EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

function f(x : real) : real;
begin
Result := x * x * x * (x + sin(x * x - 1) - 1) - 1;
end;

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

var
x0,x1,x2,f0,f1,f2 : real;
i : integer;

begin
writeln('Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda siecznych');
writeln('f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1');
writeln('-------------------------------------------------');
writeln('(C)2006 mgr Jerzy Walaszek I LO w Tarnowie');
writeln;
writeln('Podaj dwa wstepne punkty x1 i x2:');
writeln;
write('x1 = '); readln(x1);
write('x2 = '); readln(x2);
writeln;
writeln('-------------------------------------------------');
writeln('WYNIK:');
writeln;
f1 := f(x1); f2 := f(x2); i := 64;
while (i > 0) and (abs(x1 - x2) > EPSX) do
begin
if
abs(f1 - f2) < EPS0 then
begin

writeln('Zle punkty startowe');
i := 0;
break;
end;
x0 := x1 - f1 * (x1 - x2) / (f1 - f2);
f0 := f(x0);
if abs(f0) < EPS0 then break;
x2 := x1; f2 := f1;
x1 := x0; f1 := f0;
dec(i);
if i = 0 then writeln('Przekroczony limit obiegow');
end;
if i > 0 then writeln('x0 = ',x0:15:8);
writeln;
writeln('-------------------------------------------------');
writeln('Koniec. Nacisnij klawisz Enter...');
readln;
end.
Borland
C++ Builder
6.0
Personal
Edition
// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu siecznych
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <math>

using namespace std;

const double EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
const double EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

double f(double x)
{
return x * x * x * (x + sin(x * x - 1) - 1) - 1;
}

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

int main(int argc, char* argv[])
{

double x0,x1,x2,f0,f1,f2;
int i;

cout.precision(8); // 8 cyfr po przecinku
cout.setf(ios::fixed); // format stałoprzecinkowy

cout << "Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda siecznych\n"
"f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1\n"
"-------------------------------------------------\n"
"(C)2006 mgr Jerzy Walaszek I LO w Tarnowie\n\n"
"Podaj dwa wstepne punkty x1 i x2:\n\n"
;
cout << "x1 = "; cin >> x1;
cout << "x2 = "; cin >> x2;
cout << "\n-------------------------------------------------\n\n"
"WYNIK:\n\n"
;
f1 = f(x1); f2 = f(x2); i = 64;
while(i && (fabs(x1 - x2) > EPSX))
{
if(fabs(f1 - f2) < EPS0)
{
cout << "Zle punkty startowe\n";
i = 0;
break;
}
x0 = x1 - f1 * (x1 - x2) / (f1 - f2);
f0 = f(x0);
if(fabs(f0) < EPS0) break;
x2 = x1; f2 = f1;
x1 = x0; f1 = f0;
if(!(--i)) cout << "Przekroczony limit obiegow\n";
}
if(i) cout << "x0 = " << setw(15) << x0 << endl;
cout << "\n---------------------------------------------\n";
system("pause");
return 0;
}
Microsoft
Visual
Basic 2005
Express
Edition
' Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
' za pomocą algorytmu siecznych
'---------------------------------------------
' (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

Module Module1

Const EPS0 = 0.0000000001 ' dokładność porównania z zerem
Const EPSX = 0.0000000001 ' dokładność wyznaczenia pierwiastka

' Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
' f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
' <-1,0> i <1,2>
'-----------------------------------------

Function f(ByVal x As Double) As Double
Return
x * x * x * (x + Math.Sin(x * x - 1) - 1) - 1
End Function

'-----------------------------------------------------
' Program główny
'-----------------------------------------------------

Sub Main()

Dim x0, x1, x2, f0, f1, f2 As Double
Dim
i As Integer

Console.WriteLine("Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda siecznych")
Console.WriteLine("f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1")
Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
Console.WriteLine("(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie")
Console.WriteLine()
Console.WriteLine("Podaj dwa wstępne punkty x1 i x2:")
Console.WriteLine()
Console.Write("x1 = ") : x1 = Val(Console.ReadLine)
Console.Write("x2 = ") : x2 = Val(Console.ReadLine)
Console.WriteLine()
Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
Console.WriteLine()
Console.WriteLine("WYNIK:")
Console.WriteLine()
f1 = f(x1) : f2 = f(x2) : i = 64
While (i > 0) And (Math.Abs(x1 - x2) > EPSX)
If Math.Abs(f1 - f2) < EPS0 Then
Console.WriteLine("Złe punkty startowe")
i = 0
Exit While
End If

x0 = x1 - f1 * (x1 - x2) / (f1 - f2)
f0 = f(x0)
If Math.Abs(f0) < EPS0 Then Exit While
x2 = x1 : f2 = f1
x1 = x0 : f1 = f0
i -= 1
If i = 0 Then Console.WriteLine("Przekroczony limit obiegów")
End While
If
i > 0 Then Console.WriteLine("x0 = {0,15:F8}", x0)
Console.WriteLine()
Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
Console.WriteLine("Koniec. Naciśnij klawisz Enter...")
Console.ReadLine()

End Sub

End Module
Python
# -*- coding: cp1250 -*-
# Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
# za pomocą algorytmu siecznych
#---------------------------------------------
# (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

import math

EPS0 = 0.0000000001 # dokładność porównania z zerem
EPSX = 0.0000000001 # dokładność wyznaczenia pierwiastka

# Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
# f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
# <-1,0> i <1,2>
#-----------------------------------------

def f(x):
return x * x * x * (x + math.sin(x * x - 1) - 1) - 1

#-----------------------------------------------------
# Program główny
#-----------------------------------------------------

print "Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda siecznych"
print "f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1"
print "-------------------------------------------------"
print "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek I LO w Tarnowie"
print
print "Podaj dwa wstepne punkty x1 i x2:"
print
x1 = float(raw_input("x1 = "))
x2 = float(raw_input("x2 = "))
print
print "--------------------------------------------------"
print
print "WYNIK:"
print
f1 = f(x1); f2 = f(x2); i = 64
while (i > 0) and (abs(x1 - x2) > EPSX):
if abs(f1 - f2) < EPS0:
print "Zle punkty startowe"
i = 0
break
x0 = x1 - f1 * (x1 - x2) / (f1 - f2)
f0 = f(x0)
if abs(f0) < EPS0: break
x2, f2 = x1, f1
x1, f1 = x0, f0
i -= 1
if i == 0: print "Przekroczony limit obiegow"
if i > 0: print "x0 = %15.8f" % x0
print
print "--------------------------------------------------"
raw_input("Koniec. Nacisnij klawisz Enter...")
JavaScript
<html>
<head>
</head>
<body>
<div align=
"center">
<form style=
"BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset; PADDING-RIGHT: 4px;
BORDER-TOP: #ff9933 1px outset; PADDING-LEFT: 4px;
PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset;
PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
BACKGROUND-COLOR: #ffcc66"
name="frmbincode">
<h3 style=
"TEXT-ALIGN: center">
Obliczanie pierwiastka funkcji metodą siecznych
</h3>
<p style=
"TEXT-ALIGN: center">
<i>
f(x) = x<sup>3</sup>(x + sin(x<sup>2</sup> - 1) - 1) - 1</i>
</p>
<p style=
"text-align: center">
(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
</p>
<hr>
<p style=
"text-align: center">
Wpisz do pól edycyjnych dwa punkty dla pierwszej siecznej
</p>
<div align=
"center">
<table border=
"0" cellpadding="8" style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td>

x<sub>1</sub> = <input type="text" name="wsp_x1" size="20"
value="1" style="text-align: right">
</td>
<td>

x<sub>2</sub> = <input type="text" name="wsp_x2" size="20"
value="2" style="text-align: right">
</td>
<td>
<input type=
"button" value="Szukaj pierwiastka" name="B1"
onclick="main()">
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div id=
"out" align=center>...</div>
</form>

<script language=
javascript>

// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu siecznych
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

var EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
var EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

function f(x)
{
return x * x * x * (x + Math.sin(x * x - 1) - 1) - 1;
}

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

function main()
{

var x0,x1,x2,f0,f1,f2,i,t;

x1 = parseFloat(document.frmbincode.wsp_x1.value);
x2 = parseFloat(document.frmbincode.wsp_x2.value);
if(isNaN(x1) || isNaN(x2))
t = "<font color=red><b>Nieprawidłowe dane!</b></font>";
else
{
f1 = f(x1); f2 = f(x2); i = 64;
while(i && (Math.abs(x1 - x2) > EPSX))
{
if(Math.abs(f1 - f2) < EPS0)
{
t = "<font color=red><b>Złe punkty startowe!</b></font>";
i = 0;
break;
}
x0 = x1 - f1 * (x1 - x2) / (f1 - f2);
f0 = f(x0);
if(Math.abs(f0) < EPS0) break;
x2 = x1; f2 = f1;
x1 = x0; f1 = f0;
if(!(--i))
t = "<font color=red><b>Przekroczony limit obiegów!</b></font>";
}
if(i) t = "x0 = " + x0;
}
document.getElementById("out").innerHTML = t;
}

</script>
</div>
</body>
</html>


Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License. document.frmadminemail.adminemail_tytul.value = parent.document.title + " : " + document.title; 

Podobne artykuły


16
komentarze: 5 | wyświetlenia: 9209
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2931
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 65805
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 29299
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 14965
15
komentarze: 5 | wyświetlenia: 33400
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 23256
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 30408
12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 18692
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 10838
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 87050
11
komentarze: 2 | wyświetlenia: 33541
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 20605
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 6369
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska